Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Digitaliseringsstrategi 2019-2021

I Digitaliseringsstrategien præsenteres bl.a. den overordende strategi for, hvordan Region Syddanmark vil arbejde for at forbedre den digitale udvikling af sundhedsvæsenet, så medarbejderne kan opleve en bedre it-understøttelse af processerne på sygehusene og borgerne får en forbedret mulighed for at komme i digital kontakt via udvikling af flere selvbookingsløsninger.  

Digitaliseringsstrategi 2019-2021

It-understøttelse af processer og kliniske arbejdsgange er helt afgørende for regionens opgavevaretagelse. Området har som følge heraf været højt prioriteret siden regionens dannelse.

It og digitalisering forventes at få stigende betydning de næste år.

Denne forventning er blandt andet udtrykt i indsatsområderne i regionens sundhedsplan for 2019. Det fremgår her, at der i 2019 skal laves en digitaliseringsstrategi, og at temaerne blandt andet skal være udbredelse af telemedicinske løsninger, digitale rettigheder, muligheder for overblik over eget forløb og videre implementering af innovationsstrategien og selvbookings-løsninger.

Af budgetaftalen for 2019 fremgår endvidere:

”[at] aftaleparterne noterer sig også, at det er muligt at aflaste medarbejderne for en række inddatering- og registreringsopgaver ved at anvende softwarerobotter. Aftaleparterne ønsker, at anvendelse og udbredelse af sådanne robotter indgår i den kommende digitaliseringsstrategi”.

I en række udspil (Se også bilag 1 – Oversigt over udspil fra Danske Regioner og nationale strategier på området) fra både regeringen og fra Danske Regioner er behovet for digital udvikling og herunder digital understøttelse af borgerens kontakt med sundhedsvæsenet understreget:

"Vi skal sikre, at borgerne nemt og enkelt kan komme i kontakt med sundhedsvæsnet og få svar på spørgsmål eller afklaret et muligt behandlingsbehov" (Trygt, nært og nemt - Danske Regioner, 2018).

"At tilgængeligheden sikres ved at give borgerne egentlige digitale rettigheder i fremtidens
digitaliserede sundhedsvæsen" (Trygt, nært og nemt - Danske Regioner, 2018).

Vi er ved at tage flere store it-løsninger i brug

Siden 2013 har regionen haft en række smallere it-strategier. Senest udløb tillægget til den reviderede Strategi for Sundheds-it i 2017. Det blev dog understreget, at perspektiverne for en række af de igangsatte initiativer ville række ud over strategiperioden 2015-2017.

I henhold til tillægget er der anskaffet en række infrastrukturelementer, sikkerhedsløsninger, tilpasninger af eksisterende løsninger m.v.

Mange af disse løsninger er taget i brug, andre er stadig på vej eller under implementering.

I 2018 har regionsrådet besluttet, at Systematic skal være fremtidig leverandør af regionens kommende elektroniske patientjournal EPJ SYD. Senere i 2018 besluttede regionsrådet at Care-stream skal være leverandør af regionens kommende RIS/PACS løsning – RIPA SYD (systemunderstøttelse af det billeddiagnostiske område).

Ibrugtagning af såvel EPJ SYD som RIPA SYD er komplekse opgaver, både i teknisk forstand, men også i forhold til uddannelse af personale, tilpasning til arbejdsgange og nye samarbejdsformer m.fl.

Disse og flere andre store projekter, vil i de næste tre år lægge beslag på væsentlige dele af de samlede it-ressourcer i regionen.  Det skal herudover understreges, at det kliniske personale særligt i 2020 og 2021, også vil skulle anvende betydelige ressourcer til uddannelse og implementering af nye arbejdsgange.

De næste tre år vil således være præget af, at regionen skal tage nye store fælles it-løsninger i brug. Og denne strategis tidsperspektiv er netop tre år.

Derved skabes et godt grundlag for at etablere den næste digitaliseringsstrategi med afsæt i et nyt systemlandskab og heraf afledte muligheder. Den næste digitaliseringsstrategi vil skulle gælde fra 2022. Arbejdet med ny digitaliseringsstrategi forudsættes derfor påbegyndt allerede primo 2021.

Store fælles it-systemer er imidlertid ikke hele svaret på de forventninger, der er til digitalisering og digitaliseringsbehov.

Det skyldes:

 • Patienter og borgere efterspørger, at digitale løsninger i højere grad kan anvendes ved deres kontakt med sundhedsvæsenet. Løsninger, der gør, at de selv kan booke aftaler, at de kan få en konsultation med klinisk personale uden at skulle tage til sygehuset, at de kan få hurtigt overblik over aftaler og informationsmateriale. Det skal understreges, at der henover sådanne initiativer, fortsat er behov for at arbejde med lighed i sundhed og at digitale kontakter og digitale muligheder aldrig må stå alene i forhold til mødet med den enkelte patient og borger.
 • Ny teknologi brager fremad med bl.a. robot-løsninger og anvendelse af ”kunstig intelligens”. Løsninger, der kan hjælpe med at gøre det daglige arbejde med dokumentation og kommunikation lettere for personalet i sundhedsvæsenet. Der er derfor brug for at fokusere på at udvikle og anvende de digitale løsninger, der giver størst værdi f.eks. ved at lette dokumentationsbyrden for personalet. På dette felt er der også brug for at udbrede ekspertise og know how på tværs af sygehusene.
 • Eksisterende løsninger skal fortsat vedligeholdes og udvikles – det gælder både de borgerrettede løsninger og de løsninger, der først og fremmest er personalets arbejdsredskaber.  Videreudvikling af systemer i forhold til mere brugervenlighed, herunder særligt de borger/patientrettede løsninger, hvor der i dag er gode og relevante bud på systemer, men hvor potentialet og perspektiverne ikke er nyttiggjort fuldt ud.
 • It sikkerhed skal fortsat være i fokus, så borgere, patienter og medarbejdere kan være sikre på, at deres data ikke ødelægges, forvanskes eller misbruges. Samtidig skal alle vitale it-systemer og it-infrastruktur sikres mod nedbrud. Også her er der lanceret en række nationale strategiudspil, som danner den overordnede ramme for regionens initiativer.
 • Endelig er der behov for at fokusere på den digitale organisation og merarbejdeperspektivet i bred forstand, så de rette digitale kompetencer gøres tilgængelige og finder anvendelse.

På tværs af disse initiativer, vil der gælde følgende principper:

 • Uanset om det drejer sig om indkøb af nyt system eller om det handler om videreudvikling af et eksisterende system, skal opgaven være drevet af organisatoriske mål og behov, hvilket vil sige, at løsningerne skal give værdi for medarbejdere, patienter og/eller borgere.
 • Brugere skal inddrages, så relevant viden og erfaring bidrager til udviklingen af brugervenlige digitale løsninger.
 • Det tilstræbes, at anvende fælles løsninger baseret på ens standarder, hvor det giver mening.
 • Udvikling skal ske i overensstemmelse med den nationale og regionale målarkitektur. Hermed sikres løsninger, der kan udvikles til fremtidige behov og forvaltes effektivt, herunder at udvikling, support og uddannelse i fælles systemer sker på en ensartet måde
 • Uddannelse og evt. nye kompetencebehov indtænkes i implementeringsprocesserne, herunder skal der arbejdes med at implementere løsningerne ”i bund”.
 • Informationssikkerhed tænkes ind i alle faser af digitalisering.
 • For at sikre effektiv understøttelse af digitalisering arbejder Region Syddanmark efter en veldefineret forretningsmodel med modeller for systemejerskab, projektledelse, forvaltning og drift samt en governance model, der sikrer en veldefineret beslutningsstruktur.

Overordnet tilgang til digitalisering og it-projekter

Digitaliseringsstrategien sætter – ud fra ovenstående ramme – en række initiativer på ”arbejdsprogrammet” for de kommende tre år.

Initiativerne supplerer og udbygger de  initiativer, der allerede er sat i gang i henhold til den tidligere Strategi for Sundheds-it og i henhold til konkrete beslutninger om systemanskaffelser. 

 

Denne strategi vil understøtte It landskab, principper, ejerskab og styring med:

 • Opgradering af porteføljestyring
 • Udarbejdelse af datastrategi
 • Udbudspakke til anvendelse i fremtidige digitale udbud
 • Udarbejdelse af infrastrukturstrategi
 • Øget nationalt og vestdansk samarbejde

 


Siden er sidst opdateret 30-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring