Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og socialudvalget - Referat - 03. december 2019

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 03. december 2019

Mødedato
03-12-2019 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Psykiatrisk Afdeling Vejle, Nordbanen 5, Vejle

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynél, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Psykiatriplan 2020-2024
  2. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  3. Status Psykiatrisk Afdeling Vejle
  4. Forslag til revision af Region Syddanmarks forskningspuljer
  5. Offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens monitoreringsrapport for tvang 2018/2019
  6. Status på den akutte psykiatriske udrykningstjeneste
  7. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 2. halvår 2019
  8. Satspuljeansøgning til projekt "På arbejdsmarkedet med Peer støtte - et udviklingsprojekt i Region Syddanmark"
  9. Opfølgning vedrørende § 71-tilsynets besøg på Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Middelfart den 23. april 2018
  10. Studietur 2020
  11. Årshjul 2020
  12. Mødekalender
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 18/53230
  1. Psykiatriplan 2020-2024
  fold dette punkt ind Resume

  Efter afslutning af høringsperiode og bearbejdning af psykiatriplanen i forhold til modtagne høringssvar fremlægges endelig Psykiatriplan 2020-2024.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet sendte den 26. august 2019 udkast til psykiatriplan 2020-2024 i høring. Høringsperioden varede frem til fredag den 11. oktober 2019. Ved høringsperiodens afslutning var der i alt modtaget 38 høringssvar.

   

  Efterfølgende er de enkelte høringssvar vurderet i forhold til konsekvenser for psykiatriplanen og drøftet på psykiatri- og socialudvalgets møde den 12. november 2019

   

  Overordnet afspejler høringssvarene en stor og bredt forankret tilfredshed med en flot og ambitiøs plan og samtidig generel tilslutning til de foreslåede anbefalinger.

   

  Høringssvarene repræsenterer generelt mange gode forslag og opmærksomhedspunkter, herunder forslag til sproglige præciseringer og ændringer, der har relevans for planens og temaernes overordnede vinkel, de konkrete anbefalinger og den efterfølgende udmøntning og implementering af den nye psykiatriplan.

   

  Sideløbende med høringsperioden har Region Syddanmark modtaget Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om ”Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom” og ”Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom” (på baggrund af Danske Regioners rapport ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet”).

   

  Det fremgik af høringsudkastet, at når rapporterne forelå, ville det blive vurderet, hvorvidt Sundhedsstyrelsens og Danske Regioners anbefalinger gav anledning til ændringer og tilføjelser i psykiatriplanen.

   

  Begge rapporters anbefalinger er vurderet og integreret i psykiatriplanen som omtalt i vedlagte notat, og som det fremgår af opsamlingen nedenfor. 

   

  Overordnede konsekvenser for planen (ændringerne)

  Vedlagte notat beskriver nærmere konsekvenserne for planen, som de modtagne høringssvar har medført.

   

  Nedenfor er oplistet psykiatriplanens samlede anbefalinger med beskrivelse af ændringerne i forhold til høringsudgaven.

   

  Der er endvidere vedlagt en samlet oversigt over alle indkomne høringssvar og vurdering heraf.

   

  Nr.

  Anbefaling

  Ændring ift. høringsversion

  1

  Uddannelse af 100 peers

  Uændret

  2

  Fordobling af antallet af peers på afdelingerne og ansættelse af forældre- og pårørendepeers

  Udvidelse af antallet af peers til også at gælde ansættelse af peers på alle voksenpsykiatriske afdelinger og ATT til pårørende til voksne indlagte (både forældre og pårørende peers)

  3

  Flere patienter tilbydes patientstyrede indlæggelser

  Præcisering af, hvilke patienter der har gavn af patientstyrede indlæggelser og procedure for visitering

   

  4

  Fælles beslutningstagning som rammen for patientstyret behandling

  Uændret

  5

  Alle patienter skal, hvor det er fagligt relevant, have mulighed for digital kontakt med psykiatrien og have mulighed for selv at booke tider i lokalpsykiatrien, og pårørende får adgang til  at deltage i møder og samtaler via videokonference

  Uændret

   

  6

  Flere meningsfulde aktiviteter under indlæggelse

  Udvidet beskrivelse af anbefaling vedrørende meningsfuld aktivitet – præcisere involvering af kommuner og civilsamfund mm.

   

  7

  Systematisk undervisning af personale i god kommunikation med patienterne

  På tværs af somatik og psykiatri arbejdes der med at udbrede kommunikationskonceptet ”klar tale”. Med konceptet udvikles medarbejdernes generelle kompetencer i kommunikation med patienter og pårørende. Udbredelsen af ”klar tale” finansieres via budget 2020 som en generel indsats for alle regionens sygehuse

  8

  Etablering af center for pårørende inddragelse

  Suppleret med fokus på børn med psykisk syge forældre – særlig opmærksomhed på disse i Center for Pårørende inddragelse

  9

  Videreudvikling på monitorering af og analyser over udvikling i selvmord og livsstilsrelaterede sygdomme

  Uændret

  10

  Kompetenceudvikling – fokus på psykiatriske patienters somatiske behov

  Uændret

  11

  Somatiske helbredsundersøgelser i almen praksis

  Anbefaling 11 og 12 fra høringsudkast slået sammen til én anbefaling.

  Præcisering vedrørende hjemmebesøg fra almen praksis og helbredsundersøgelser på øvrig bopæl

  12

  Permanentgørelse af fremskudt funktion og fælles sparringsteams på børne- og ungeområdet

  Uændret

  13

  Videreføre undervisning for lærere i grundskolen om mental trivsel blandt unge

  Udvidet anbefaling omkring videreførelse af undervisning for lærere i grundskolen til også at omfatte de lavere klassetrin

   

  14

  Der tages hånd om patienter, der har gentagne udeblivelser, men som fortsat har et behandlingsbehov

  Ny anbefaling pba. af Danske Regioners ”Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom”

  15

  En aktør har det fulde ansvar for patient/borger, indtil ansvaret er fuldt ud overdraget og bekræftet af en anden aktør

  Ny anbefaling pba. af Danske Regioners ”Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom”

  16

  Mennesker med svær psykisk sygdom, som samtidig er hjemløse ved indlæggelse i døgnpsykiatrien, bør ikke udskrives til gaden eller lignende

  Ny anbefaling pba. af Danske Regioners ”Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom”

  17

  Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær sygdom

  Anbefaling ændret til: Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom. Pilotprojektet finansieres via de 4 mio. kr. der var afsat i budget 2019.

  18

  Permanentgørelse af internetpsykiatrien

  Uændret

  19

  Specialistrådgivning til primærsektoren

  Udvidet til at omfatte hele primærsektoren

  20

  Permanentgørelse af styrket samarbejde med institutioner for unge borgere under 20 år

  Uændret

  21

  Integreret og fælles samarbejde og kompetenceudvikling i forhold til de mest sårbare borgere

  Anbefaling fra høringsudkastet udvidet til også at omfatte fælles kompetenceudvikling ud over forsøgsprojekter omkring organisering, ledelse mv og afsætte 1 mio. kr. til at understøtter aktiviteterne

  22

  Udvikling af de kliniske databaser

  Uændret

  23

  Fælles somatisk og psykiatrisk døgnafsnit til patienter med spiseforstyrrelse på NYT OUH

  Uændret

  24

  Fortsat indsats for reduktion af tvang – herunder nyindretning af døgnafsnit så dokumentationsarbejde i højere grad kan foretages sammen med patienterne

  Uændret

  25

  Der skal skabes de nødvendige forudsætninger for at anvende personlig medicin og big data inden for psykiatrien

  Uændret

  26

  Yderligere forskning i årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge

  Uændret

  27

  Udvikling af nye telepsykiatri og velfærdsteknologiske løsninger til flere patientgrupper

  Uændret

  28

  Innovativ tilgang til brugen af medicin og afprøve medicinreducerende tilgang på et udvalgt døgnafsnit

  Uændret

  29

  Opjustering og reorganisering af sengekapacitet – ny retspsykiatri i Esbjerg, ekstra døgnafsnit i Vejle og særlige pladser flyttes fra Vejle til Odense

  Uændret

  30

  Implementering af model for intensive senge

  Justeret anbefaling vedrørende intensive senge. Det foreslås, at den endelige model for intensive senge udarbejdes på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og regionens erfaringer fra det første år med intensive senge inden for de afsatte midler til intensive senge (nuværende udgifter til de 12 senge + 7 mio. kr., der er reserveret i budget 2019) (30).

   

  31

  Udvide døgnbehandling af børn op til 13 år – fra 5 til 7 døgnafsnit

  Uændret

  32

  Øget tilgængelighed til den ambulante behandling

  Uændret

  33

  Udvikling af den ambulante psykiatri

  Anbefaling udvides til også at omfatte vurdering af behov for øget speciallæge praksis og/eller udbredelse af § 66 ordning som elementer i udvikling af det ambulante behandlingsfelt.

  34

  Arbejde med optimeringsmuligheder fra kapacitetsanalysen

  Uændret

  35

  Strategisk partnerskab med faglige organisationer og relevante aktører om rekruttering

  Kommunerne er skrevet ind i planen som aktør i strategiske partnerskaber

   

  36

  Målrettet rekrutteringsindsats

  Uændret

  37

  Iværksættelse af lederudviklingsforløb for afdelings- og funktionsledelser

  Uændret

  38

  Tydelige karriereveje og optimering af brug af specialviden

  Uændret

  39

  Styrkelse af den lægelige videreuddannelse

  Sikring af gode uddannelsesforløb for læger under uddannelse. Uddannelsesansvarlige læger inddrages i udvælgelse og implementering af tiltag, der kan styrke den lægelige videreuddannelse. Regionsrådet har generelt afsat midler hertil på budget 2020.

   

   

  Økonomi – ændringer og samlet

  Der er udarbejdet en oversigt over planens økonomiske konsekvenser, der er vedlagt sagen.

   

  Den samlede plan medfører varige driftsmidler på 75,5 mio. kr., når planen er fuldt indfaset. Hertil kommer udgifter til de anbefalinger, hvor udgiftsniveauet endnu ikke er endelig afklaret.

   

  Planens afledte bygningsmæssige konsekvenser løber op i 129,8 mio. kr., hvoraf 58,8 mio. kr. skal findes på regionens anlægsbudget, og 71,0 mio. kr. indgår i OPP-Odense projektet, som efterfølgende skal finansieres over driften.

   

  Mio. kr.

  Høringsudkast

  Ændringer

  Nu

  Drift

  62,1

  13,4

  75,5

  Anlæg

  124, 5

  5,3

  129,8

   

  Udgiftsændring på netto 13,4 mio. kr. fra høringsudkast til endeligt forslag stammer fra følgende anbefalinger:

  • Udvidelse antallet af peers (anb.2): 1,9 mio. kr.
  • Undervisning lærere / lavere klassetrin (anb.13): 0,2 mio. kr.
  • Pilotprojekt mennesker med misbrug (anb.17): 4,0 mio. kr. (fra B19/RSYD)
  • Integreret fællessamarbejde om de mest sårbare (anb.21): 1,0 mio. kr.
  • Opjustering og reorganisering af sengekapacitet (anb.29): -0,7 mio. kr.
  • Intensive senge (anb.30): 7,0 mio. kr. (fra B19/RSYD)

   

  På anlægsområdet har nærmere beregninger på projektet i Esbjerg med ombygning til retspsykiatri vist en øget udgift på 5,3 mio. kr.

   

  Regionsrådet har allerede gennem budget 2020 bevilget 24 mio. kr. årligt til udmøntningen af planen. Hertil kommer endnu uudmøntede midler til henholdsvis intensive senge (7 mio. kr.) og ramme til indsats over for psykisk syge misbrugere og retspsykiatri (4 mio. kr.) i alt 35 mio. kr.

   

  Mio. kr.

  2020

  2021

  Bemærkning

  Samlet driftsudgift

  41,2

  71,8

   

  Afsat på budget 2020

  - 24

  - 24

   

  Finansieret via budget 2019

  - 4

  - 4

   

  Finansieret via budget 2019

  - 7

  - 7

   

  Tidsforskydningsramme

  - 6,2

   

   

  I alt finansieringsbehov

  0

  36,8

   

  Ikke disponerede midler

   

  10-14

  Eksisterende centrale rammer

  Rest-finansieringsbehov (2021)

   

  22,8-26,8

   

   

  For 2021 er der et finansieringsbehov på yderligere 36,8 mio. kr. Heraf forventes 10-14 mio. kr. at kunne finansieres via eksisterende centrale rammer, hvilket efterlader et finansieringsbehov på 22,8-26,8 mio. kr. i forbindelse med budget 2021.

   

  En række af anbefalingerne vil ikke i 2020 nå at få fuld effekt økonomisk, idet disse tager tid at løbe i gang. Derfor er der indarbejdet en ”tidsforskydningsramme” på 6,2 mio. kr. i 2020.

   

  Efterfølgende proces

  Straks efter regionsrådets behandling af sagen iværksætter administrationen arbejdet med den konkrete implementering og udmøntning af planen. Samlet forventes regionsrådet præsenteret for en implementeringsplan senest i april 2020, dog forelægges regionsrådet sag vedrørende anlægsmæssig implementering af anbefalingerne vedrørende kapacitetsudvidelser/tilpasninger allerede i januar 2020.

   

  Foreliggende sag behandles både på ordinært møde i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 2. december 2019 og psykiatri- og socialudvalget den 3. december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At vedlagte Psykiatriplan 2020-2024 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-12-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11928
  2. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Udvalgene drøftede forslag til næste års indsatområder i perioden maj-august, ligesom budgetforliget for 2020 sætter retning for indsatsområderne. På den baggrund er vedlagt forslag til indsatsområder for 2020 til udvalgets drøftelse med henblik på endelig vedtagelse i regionsrådet i december.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744 .

   

  I forbindelse med sundhedsplanen er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Der vil ultimo 2019 blive forelagt en status for indsatsområderne i 2019.

   

  Derfor skal der som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte efterfølgende i april 2019 processen for udpegning af indsatsområder for 2020.

   

  Processen med at udvælge næste års indsatsområder, begyndte med 1. drøftelse i de politiske udvalg, herunder psykiatri- og socialudvalget den 18. juni 2019.

   

  Dernæst vedtog regionsrådet den 28. oktober 2019 budget for 2020, hvor der også peges på en række indsatsområder på sundhedsområdet i 2020, som er indarbejdet det forelagte forslag.

   

  Ovenstående udgør sammen med nationale aftaler og udspil den samlede ramme for vedlagte forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2020.

   

  I nedenstående tabel fremgår det samlede forslag til indsatsområder for 2020, samt hvordan de spiller ind i regionens pejlemærker og sammenhæng til budgetforliget, de enkelte forslag er uddybet i vedlagte notat:

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2019, øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af kommunikationskoncept ”Klar Tale”

  Videreudvikling af indsats for 2018 og 2019. Indgår i budgetforlig for 2020.

   

  3) Lighed i sundhed

  Udarbejdelse af tværgående oversigt over igangsatte og planlagte initiativer til at reducere ulighed i sundhed. Evt. udvikling af forskningsbaserede opgørelse over ulighed i sundhed. Indgår i sundhedsaftale og i udkast til psykiatriplan.

  Nyt indsatsområde

   

  4) Patientens ønsker i den sidste tid

   

  Budgetforlig 2020

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  5) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  6) Sundhedstjek for borgere på de sociale centre

   

  Nyt indsatsområde

   

  7) Forslag til organisation omkring senfølger for kræftpatienter

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

   

  8) Hygiejneindsats – særligt fokus på anvendelsen af antibiotika i 2020

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  9) Psykiatriplan

  (implementering)

  Budgetforlig 2019 og 2020

   

  10) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  11) Kliniske kvalitets databaser

  Indsatsområde 2018

   

  12) Akutplan

  Indsatsområde 2019, koordination med Danske regioner. Budgetforlig 2020.

   

  13) Hjerteplan

  Koordineres med nationale initiativer). Budgetforlig 2020

   

  14) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangre udspil fra Danske Regioner. Budgetforlig 2020

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  15) Ny sundhedsaftale

   

  Nyt indsatsområde.

   

  16) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  17) Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  18) Personlig Medicin.

   (Etablering af datastøttecenter, pulje til forskning og Vestdansk samarbejde.)

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

  Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser

   

  19) Skalering – udbredelse af fælles løsninger

   

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  20) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019

   

  21) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019

   

  22) Telemedicin

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  23) Rette kompetence til rette opgave

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  24) Fuld tid

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020.

   

  25) Uddannelse af plejepersonale – styrke infrastruktur

  Nyt indsatsområde. Indgår i   ”Aftale om uddannelse og introduktionsforløb”

   

  26) Lægelig videreuddannelse

  Videreføres af indsats fra 2019. Budgetforlig 2019 og 2020

   

  27) Digitale kompetencer

  (Ledere og medarbejdere)

  Nyt indsatsområde. Budgetforlig 2020

   

  Udover psykiatri- og socialudvalget er følgende udvalg inddraget i arbejdet:

   

  • Sundhedsudvalget
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Digitaliseringsudvalget
  • Anlægs- og innovationsudvalget
  • Præhospitaludvalget
  • Udvalget for uddannelse og arbejdskraft

   

  Endvidere har der i processen også været dialog med kommunerne, sygehusenhederne, praksisområdet og hovedudvalget, samt psykiatrisk dialogforum, kontaktforum for handicap og sundhedsbrugerrådet.

   

  Efter behandling i udvalgene i november/december skal oplæg til indsatsområder forelægges til godkendelse i regionsrådet på december mødet.

   

  Det bemærkes, at regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 ikke betyder, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der indgår i indsatsområderne.

   

  Status indsatsområder på sundhedsområdet 2019

  Til orientering er der vedlagt en status for de indsatsområder, der er udvalgt på sundhedsområdet for 2019. Det er angivet hvilke indsatsområder fra 2019, der også indgår i forslaget til indsatsområder for 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At psykiatri- og socialudvalget giver bemærkninger til oplægget og herefter anbefaler over for regionsrådet, at forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/38
  3. Status Psykiatrisk Afdeling Vejle
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget drøfter opfølgning på situationen på Psykiatrisk Afdeling Vejle og orienteres om status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet modtog onsdag den 20. november 2019 en redegørelse fra Psykiatrisygehuset om situationen på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

   

  På regionsrådsmødet den 25. november 2019 blev situationen på Psykiatrisk Afdeling i Vejle drøftet. Beslutningen på mødet blev følgende:  

   

  ”Regionsrådet har modtaget en redegørelse vedrørende forholdene på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Regionsrådet ser med alvor på problemerne og bakker op om, at der bliver arbejdet videre med de relevante tiltag vedrørende arbejdsmiljø, rekruttering og patientbehandling og -sikkerhed, der allerede er taget, og som er beskrevet i redegørelsen. Regionsrådet lægger bl.a. vægt på, at der er taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, der som ekstern part kan bidrage i forhold til patientsikkerhed og -behandling og imødeser åben og tæt dialog om og tilbagemelding på de trufne foranstaltninger. Samtidig lægger regionsrådet vægt på løbende inddragelse af MED-systemet. Regionsrådet beder psykiatri- og socialudvalget følge sagen tæt, herunder løbende vurdere, om der er brug for yderligere tiltag. Forretningsudvalget holdes orienteret.”

   

  På mødet drøftes implementering af den tætte opfølgning, herunder udvalgets idéer og ønsker til:

  • Opfølgningspunkter og data, som skal indgå i den generelle opfølgning på psykiatriområdet i udvalget.
  • Hvordan udvalget konkret vil følge arbejdet på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

   

  Repræsentanter for Psykiatrisk Afdeling Vejle vil deltage under punktet og orientere om status på arbejdet med kvalitetssikring og arbejdsmiljø samt stå til rådighed for spørgsmål fra udvalget.

   

  Der vedlægges auditrapport vedrørende journaler på de personer, der har været indlagt i 2019 på Vejle-afdelingen, og som ikke efterfølgende har modtaget ambulant behandling. Denne audit indgik som en del af handleplanen beskrevet i Psykiatrisygehusets redegørelse til regionsrådet den 20. november 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/39574
  4. Forslag til revision af Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i januar 2019 Strategi for Sundhedsforskning. Godkendelsen af den nye forskningsstrategi indebærer en revision af den eksisterende puljestruktur for at understøtte strategiens målsætninger og indsatser omkring styrkelse og udvikling af forskningsområdet. Der gives i punktet en gennemgang af forskningsstrategiens mål og indsatser, og hvordan disse tænkes ind i forslaget til en ny puljestruktur. Oprettelsen og nedlæggelsen af puljer vil medføre et finansieringsbehov på 1,3 mio. kr. årligt. Det foreslås, at de 1,3 mio. kr. årligt finansieres af de regionsrådsafsatte midler fra budget 2018 til styrkelse af rammevilkårene for forskning. Hvis forslaget til revidering godkendes af regionsrådet, vil forslaget kunne træde i kraft fra første opslag medio marts 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 28. januar 2019 Strategi for Sundhedsforskning. Med strategien ønsker regionsrådet at fortsætte og styrke den positive udvikling på forskningsområdet og samtidig sætte nye ambitiøse mål for forskningen i hele regionen.

   

  Med godkendelsen af Strategi for Sundhedsforskning følger også målsætningen om at revidere Region Syddanmarks forskningspuljer, så puljerne i endnu højere grad understøtter målet om mere samarbejde på tværs af specialer, sygehusenheder, andre kliniske enheder (bl.a. det præhospitale område), almen praksis og kommunerne. Endvidere forudsætter forskningsstrategien også, at der kommer et større fokus på kvalitative forskningsdiscipliner samt forskning i folkesygdomme og ulighed, hvilket også skal afspejle sig i en ny puljestruktur.

   

  Derudover er det også indeholdt i strategien, at forskningsinfrastrukturen skal understøtte, at det skal være enkelt og attraktivt at forske i Region Syddanmark. 

   

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler på den baggrund følgende ændringer til puljestrukturen:

  • Ændring af Region Syddanmarks Forskningspulje 1, 2 og 3 til Region Syddanmarks Forskningspulje til strategisk og fri forskning, herunder nedlæggelse af puljen til forhåndstilsagn om medfinansiering
  • Oprettelse af Region Syddanmarks Forskningspulje til forskning i praksissektoren 
  • Oprettelse af Region Syddanmarks Forskningspulje til sundhedstjenesteforskning
  • Nedlæggelse af MTV-puljen.

   

  Øvrige puljer består, dog med enkelte administrative justeringer til ph.d.-, forskerkarriere- og excellencepuljen. I bilag 1 er en gennemgang af ændringerne, samt den nuværende og den foreslåede forskningspuljestruktur beskrevet nærmere.

   

  Finansiering

  Det samlede forslag til ændringer af strukturen for Region Syddanmarks forskningspuljer medfører et finansieringsbehov på 1,3 mio. kr. årligt. Det foreslås, at de 1,3 mio. kr. årligt finansieres af de regionsrådsafsatte midler fra budget 2018 til styrkelse af rammevilkårene for forskning.

   

  Videre proces

  Hvis den anbefalede revision af puljestrukturen godkendes af regionsrådet på regionsrådsmødet i januar 2020, vil der medio marts 2020 være 1. opslag til den reviderede Region Syddanmarks Forskningspulje for strategisk forskning samt til Forskerkarriere-puljen. MTV-puljen og puljen til forhåndstilsagn om medfinansiering vil være nedlagt. De øvrige revideringer til puljestrukturen vil gradvist blive implementeret og afsluttet senest ved udgangen af 2021.

   

  En nærmere uddybning af tidsplan og proces kan ses i bilag 1.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At den foreslåede revision af Region Syddanmarks forskningspuljer godkendes.

   

  At udvidelsen af den samlede puljestruktur med 1,3 mio. kr. finansieres med de regionsrådsafsatte midler fra budget 2018 til styrkelse af rammevilkårene for forskning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/6386
  5. Offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens monitoreringsrapport for tvang 2018/2019
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har udgivet monitoreringsrapporten for perioden 1. juli 2018-30. juni 2019. Opgørelsen viser udviklingen i anvendelsen af tvang for de fem regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et vigtigt led i realiseringen af målsætningen om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en principaftale med Danske Regioner om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020.

   

  Partnerskabsaftalerne, som efterfølgende er indgået med hver af de fem regioner, indeholder en fælles målsætning om, at antallet af patienter, der fikseres med bælter og remme, skal halveres i 2020, samtidig med at der skal ske en reduktion i den samlede brug af tvang i psykiatrien. Halveringen skal ske i forhold til en baseline, som er anvendelsen af tvang i årene 2011-2013.

   

  Som opfølgning på aftalerne har Sundhedsstyrelsen 19. november 2019 udgivet en monitoreringsrapport. Rapporten dækker perioden 1. juli 2018-30. juni 2019 og indeholder de første opdaterede data for anvendelsen af tvang siden databruddet i marts 2019, der opstod ved overgangen til det nye Landspatientregister (LPR3).

   

  I følge monitoreringsrapporten er der nationalt sket et fald i antallet af personer, der bæltefikseres, siden baseline. Faldet dækker dog over en forskellig udvikling i de fem regioner.

   

  Rapporten viser også, at den samlede brug af tvang fortsat er stigende, og der er langt til en halvering i det samlede antal mennesker, som berøres af tvang. Sundhedsstyrelsen vurderer, at partnerskabsaftalernes målsætning om reduktion af tvang, herunder den samlede anvendelse af tvang, ikke kan nås i 2020.

   

  For Region Syddanmark viser rapporten, at der er:

  • Samlet set sket et fald i antallet af bæltefikseringer i forhold til baseline, men fra 2017/2018 til 2018/2019 er der sket en stigning i antallet af bæltefikseringer.
  • Sket et fald i antallet af bæltefikseringer over 48 timer. Sygehuset har nået målet for en reduktion i antallet af lange bæltefikseringer.
  • Sket en stigning i antallet af personer, der får beroligende medicin med tvang siden baseline og siden 2017/2018.
  • En forholdsvist uændret udvikling i antallet af personer, der fastholdes, siden baseline.
  • Sket en stigning i antallet af personer, der tvangsindlægges, siden baseline og siden 2017/2018.

   

  Sundhedsstyrelsen ser med bekymring på, at der i Region Syddanmark er sket en stigning både i anvendelsen af bæltefikseringer og andre tvangsformer i det seneste år. Psykiatrisygehuset har fokus på udviklingen og har, som der blev orienteret om på mødet i november 2019, igangsat en lang række initiativer til at vende udviklingen.

   

  På mødet vil tvangsdata fra monitoreringsrapporten blive præsenteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Til orientering. Oplæg vedlægges.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/61380
  6. Status på den akutte psykiatriske udrykningstjeneste
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks aftale om budget 2019 besluttede regionsrådet at styrke den akutte indsats via etablering af en akut psykiatrisk udrykningstjeneste til alle psykiatriske afdelinger med akutmodtagelse. Den akutte udrykningstjeneste er nu i drift i hele regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmarks aftale om budget 2019 fastlagde regionsrådet at styrke den akutte indsats bl.a. ved etablering af en akut psykiatrisk udrykningstjeneste i forbindelse med akutmodtagelserne i Vejle, Odense, Aabenraa og Esbjerg. Den akutte udrykningstjeneste skal derfor ses som supplement til allerede iværksatte tiltag, f.eks. den mobile skadestue og øvrige akutte tilbud.

   

  Akut psykiatrisk udrykningstjeneste er et regionsdækkende, døgnåbent udgående akuttilbud, hvis formål er at:

   

  • Øge kvaliteten i akuttjenesten
  • Reducere antallet af tvangsindlæggelser og medvirke til, at en borgers indlæggelse sker frivilligt
  • Bistå politi, lægevagt og praktiserende læge med psykiatrifaglig assistance med fokus på deeskalering ift. borgeren, når der er tegn på, at situationen er ved at køre op
  • Øge trygheden gennem information til borger og pårørende om forløb i psykiatrien ved ankomst til sygehuset.

   

  Målgruppen er borgere over 20 år.

   

  Den akutte psykiatriske udrykningstjeneste kontaktes på ét fælles telefonnummer døgnet rundt i hele regionen, der omdirigeres direkte videre til de lokale akut psykiatriske udrykningstjenester i tidsrummet kl. 13-21. I det resterende tidsrum dækker Psykiatrisk Afdeling Vejle hele regionen.

   

  I tidsrummet kl. 12-20 på hverdage dækkes Fyn via en fælles patruljevogn under Rigspolitiets satspuljeprojekt. Fyns Politi koordinerer den fælles patrulje i tidsrummet via deres vagtcentral.

   

  Ved henvendelse vurderer og koordinerer sygeplejerskerne i de akutte udrykningstjenester i samråd med henvender, hvorvidt der er behov for udkørsel eller akut rådgivning/sparring via telefon/video fra udrykningstjenesten.

   

  Tilbuddet startede den 1. september 2019. I de første to måneder har der været 20 henvendelser til de akutte udrykningstjenester: 6 i Esbjerg, 8 i Vejle og 6 i Odense. Ved 14 af henvendelserne kørte den akutte udrykningstjeneste ud, og i to af disse tilfælde blev borgeren motiveret, så en forestående tvangsindlæggelse i stedet kunne klares som en frivillig indlæggelse.

   

  Der arbejdes på at nedsætte en følgegruppe for den akutte udrykningstjeneste med repræsentanter fra de tre politikredse, Dansk Sygeplejeråd, praksis konsulent og patient- og pårørendeforeninger. Herudover drøftes den akutte udrykningstjeneste på samtlige samarbejdsmøder med politikredsene med ønsket om at udbrede kendskabet til det nye tilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/30713
  7. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 2. halvår 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne af den eksterne rengøringskontrol foretaget på Region Syddanmarks fem sygehuse i 2. halvår 2019. Resultaterne forelægges til psykiatri- og socialudvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at sikre og udvikle høj rengøringskvalitet på regionens sygehuse har Region Syddanmark siden 2013 gennemført eksterne, uafhængige kontroller af rengøringen to gange årligt.

   

  Kontrollerne gennemføres som stikprøvekontroller ud fra to fagligt anerkendte kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver henholdsvis krav til den generelle rengøringskvalitet (kvalitetsstandarden DS/INSTA 800) og krav til rengøring med henblik på forebyggelse af smitte og infektioner (hygiejnestandarden DS 2451-10). Alle fem sygehuse i Region Syddanmark er omfattet af kontrollen.

   

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne for 2. halvår 2019. Samtlige sygehuse opnår flotte resultater på den generelle rengøringskvalitet, hvor de, udover at opnå en godkendt kontrol, har godkendelsesprocenter, der ligger mellem 98 % og 100 %. I alt er 1.104 af 1.115 lokaler blevet godkendt på kontrollen af den generelle rengøringsstandard.

   

  På kontrollen af rengøringen på de punkter eller flader, hvor det er sandsynligt, at der kan ske smitte, ses en fremgang for Sygehus Sønderjylland og OUH, sammenlignet med forrige kontrol i 1. halvår 2019. Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og Psykiatrisygehuset fastholder de gode resultater fra de seneste kontroller. Det betyder, at alle sygehusene opnår en godkendt rengøringskontrol på hygiejnestandarden med godkendelsesprocenter fra 94,3 % til 99 %. I alt er 1.068 af 1.115 lokaler blevet godkendt.

   

  Samlet set er dette det bedste resultat siden kontrollerne blev udvidet i 2017.

   

  Hovedresultaterne fremgår af tabellen:

   

  DS/INSTA 800 (kvalitetsstandard)

  DS 2451-10 (hygiejnestandard)

  Område

  2. halvår 2019

  1. halvår 2019

  2. halvår 2019

  1. halvår 2019

  %

  %

  %

  %

  Sygehus Lillebælt

  98,0

  100

  94,5

  95,0

  OUH

  98,1

  97,8

  94,3

  92,7

  Sygehus Sønderjylland

  100,0

  99,5

  97,0

  91,0

  Sydvestjysk

  Sygehus

  99,5

  99,0

  95,0

  95,5

  Psykiatrisygehuset

  100,0

  99,5

  99,0

  99,0

  >93/93,5 %: Kontrollen er godkendt  >90 %: Kontrollen er tæt på godkendelse 0-90 %: Kontrollen er ikke godkendt

   

  Flere oplysninger om kontrollen kan findes i den vedlagte rapport i bilag 1. En oversigt over udviklingen siden 2013 fremgår af bilag 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/34960
  8. Satspuljeansøgning til projekt "På arbejdsmarkedet med Peer støtte - et udviklingsprojekt i Region Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har søgt om satspuljemidler til projekt ”På arbejdsmarkedet med Peer støtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 er der afsat 20,5 mio. kr. til at øge og forankre inddragelsen af peers i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Peers er personer med brugerbaggrund, og erfaringer viser, at inddragelse af personer, der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten i den indsats, der ydes for mennesker med psykiske lidelser.

   

  I den fælles Sundhedsaftale med kommuner samt i regionens kommende psykiatriplan er en af de helt centrale målsætninger, at flere borgere med en psykiatrisk lidelse skal fastholdes på arbejdsmarkedet. Samtidig har både Sundhedsaftale og psykiatriplan fokus på lighed i sundhed, hvor fastholdelse og inklusion i uddannelse og beskæftigelse er en afgørende faktor.

   

  Derfor har psykiatrien i Region Syddanmark søgt om midler til et projekt med det overordnede mål at fastholde og inkludere borgere/patienter med en psykiatrisk lidelse på arbejdsmarkedet. Det skal ske ved, at borgere/patienter, der er i behandling i Psykiatrisygehuset og tilknyttet jobcentret, tilbydes støtte fra en regionsansat peermedarbejder, der er brobygger, og som kan være med til at understøtte patientens forløb ind i det kommunale system, på virksomheder og uddannelsessteder mv.

   

  Projektet sigter mod at rekruttere 24 peermedarbejdere, som kompetenceudvikles undervejs. Projektet vil ligeledes arbejde på at udbrede og forankre kendskabet til peers i kommuner og virksomheder. I første omgang har Esbjerg, Fredericia og Vejle Kommune givet opbakning til projektet.

   

  Ansøgningen er vedlagt.

   

  Der forventes svar på ansøgning fra Sundheds- og Ældreministeriet medio/ultimo december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22534
  9. Opfølgning vedrørende § 71-tilsynets besøg på Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Middelfart den 23. april 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Folketingets § 71-tilsyn aflagde den 23. april 2018 tilsynsbesøg på Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Henholdsvis den 17. maj 2018 og den 18. september 2019 modtog sygehuset opfølgende spørgsmål i forhold til tilsynsbesøget. Den 15. november 2019 har § 71-tilsynet via brev oplyst, at de på baggrund af den seneste besvarelse ikke har yderligere bemærkninger og dermed afslutter opfølgningen på tilsynsbesøget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. april 2018 aflagde Folketingets § 71-tilsyn anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Afdeling Vejle, psykoseafsnit 06/07 og Psykiatrisk Afdeling Middelfart, almenpsykiatriske afsnit P1.

  § 71-tilsynet er nedsat under Folketinget og fører tilsyn med administrativt frihedsberøvede personer, herunder tvangsindlagte psykiatriske patienter.

   

  Henholdsvis den 17. maj 2018 og den 18. september 2019 modtog Psykiatrisygehuset opfølgningsbreve til hver af de to afdelinger fra tilsynet med spørgsmål omhandlende specifikke forhold på de to psykiatriske afsnit. I spørgsmålene var der bl.a. fokus på, om der var en praksis for håndtering af tvangsprotokollen på de psykiatriske afsnit i regionen, om der var forskelle på håndtering af risikoen ved ledninger og bruseslanger i de forskellige afdelinger, om der var mulighed for at få vasket tøj på afdelingerne, og om der var TV på stuerne.

   

  I anden runde af spørgsmål blev der blandt andet fulgt op på, om der fortsat var pæne rammer og en stabil medarbejdergruppe i Middelfart og på status på målet om at nedbringe antallet af tilfælde med andre tvangsformer end bæltefiksering i Vejle.

   

  Efter sygehusets besvarelse af tilsynets seneste spørgsmål har tilsynet den 15. november 2019 fremsendt deres afslutningsbrev på tilsynet.

  Tilsynet bemærker i brevet af 15. november 2019, at de har drøftet Psykiatrisygehusets besvarelse og på baggrund heraf ikke har yderligere bemærkninger og derfor afslutter opfølgningen på tilsynsbesøget for henholdsvis Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/46338
  10. Studietur 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalget har tidligere udtrykt ønske om en studietur til lokaliteter i Region Midtjylland. Der lægges op til en drøftelse af fokus for turen, ønsker til steder og tidspunkt for turen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har givet udtryk for ønske om en en-dags studietur til Region Midtjylland i 2020. Konkret ønsker man at besøge Psykiatriens Hus i Silkeborg og den nybyggede psykiatriske afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

   

  Udvalget vil på studieturen bl.a. kunne få mere at vide om:

  • Videreudvikling af det tværsektorielle samarbejde - nye samarbejds- og organiseringsformer, både generelt og i forhold til bestemte patientgrupper,
  • Indsatsen for at nedbringe tvang
  • Tiltag i forhold til at skabe mere lighed i sundhed – hvordan
  • Rekrutteringstiltag.

   

  Det kunne være oplagt at se på mulighederne for at gennemføre studieturen på en af mødedagene i 2020 og afslutte turen med afholdelse af udvalgsmøde. Udvalget bedes overordnet drøfte:

  • Ønsker til steder der skal besøges på turen, herunder om der også skal undersøges mulige besøgssteder på det sociale område
  • Ønsker til særlige fokusområder for de enkelte besøg
  • Om der skal stiles efter at gennemføre udvalgsmøde sammen med studieturen.

   

  Administrationen vil efterfølgende lave en indledende afklaring af mulige datoer for besøget ud fra kontakt til Region Midtjylland. Udvalget træffer herefter på den baggrund en beslutning om, hvornår studieturen gennemføres og med hvilket overordnet indhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Drøftet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/46338
  11. Årshjul 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalget har udtrykt ønske om at besøge regionale tilbud på psykiatri- og socialområdet i forbindelse med udvalgsmøderne. Der fremlægges forslag til mulige besøgssteder i 2020 til drøftelse i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget ønsker at besøge psykiatriske behandlingstilbud eller regionale sociale tilbud i forbindelse med udvalgsmøderne. Der arbejdes ud fra, at cirka hvert andet udvalgsmøde foregår uden for regionshuset.

   

  Der er udarbejdet nedenstående bruttoliste med forslag til besøgssteder i 2020. Den er udarbejdet på baggrund af ønsker fra udvalget, og hvad der på grund af anlægsprojekt, nye tiltag og nye planer kunne være særlig aktuelt i 2020.

   

  Udvalget anmodes om at prioritere 5-6 steder, som administrationen efterfølgende får lagt ind i mødekalenderen. For nogle af stederne er der angivet, hvornår besøget bør finde sted for at være relevant.

   

  Æblehaven (Kolding)

  Borgerne på Æblehaven har medfødt eller erhvervet døvblindhed eller et synshandicap samt udviklingshæmning, medfødt hjerneskade eller senhjerneskade. Døvblindhed og det dobbelte sansetab er det primære specialområde for Æblehaven. Borgerne kan desuden have flere problemstillinger som andre komplekse handicaps eller psykiske lidelser såsom autisme, angst og manier. Æblehaven er et unikt eksempel på et højt specialiseret tilbud med fokus på struktur og forudsigelighed samt kompenserende strategier i forhold til kommunikation og socialt samvær. Besøget vil bære præg af fokus på det højt specialiserede område.

   

  Syrenparken (Børkop v/Vejle)

  Syrenparken er et moderne socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til borgere med alvorlige sindslidelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. På Syrenparken arbejdes der med recoverybaserede metoder og efter rehabiliterende principper. Det betyder, at indsatsen med borgeren enten har et vedligeholdende, genoptrænende eller udviklende perspektiv samt tværfaglige elementer. Syrenparken er langt i forbedringsarbejdet, og der vil til mødet vises konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med Den Syddanske Forbedringsmodel på socialområdet.

   

  Låddenhøj (Nyborg - står færdigt ultimo 2020)

  Låddenhøj er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker med betydelig og varig nedsat funktionsniveau. Nogle af brugerne er multihandicappede kørestolsbrugere med svage kommunikationsfærdigheder, andre er delvis selvhjulpne med flere kommunikationsfærdigheder. Flere har en psykisk diagnose, og enkelte kan udvise en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Låddenhøj er normeret til 42 fuldtidspladser, og det samlede brugerantal udgør mere end 60 personer. Besøget vil tage udgangspunkt i fortællingen om, hvilke tanker der har været bag renoveringen og eksempler på konkrete løsninger.

   

  Udby (v/Nr. Aaby - står færdigt ultimo 2020)

  Et nyt tilbud til børn og unge ved Udby på Vestfyn er i gang med at blive etableret, og er et nyt højt specialiseret tilbud til børn og unge med særligt komplekse problemstillinger under Specialcenter Syddanmark. Det nye tilbud vil indeholde 20-24 døgnpladser med intern skole. Målgruppen er børn og unge med problemstillinger primært af psykisk karakter og typisk i form af sociale, følelsesmæssige, kognitive og psykiatrinære vanskeligheder. Tilbuddet skal blandt andet imødekomme efterspørgslen fra kommunerne i forhold til stigende kompleksitet i behovene med øget udadreagerende adfærd og selvskade. Det forventes at være indflytningsklart ultimo 2020. Tankerne bag tilbuddet og eksempler på konkrete faglige og bygningsmæssige løsninger præsenteres på mødet for udvalget.

   

  Middelfart – retspsykiatri (august 2020)

  Regionsrådet har bevilget midler til en opgradering af den fysiske sikkerhed på retspsykiatrisk afdeling, så der bl.a. etableres en gennemført to-lags sikring overalt i huset. Det omhandler opgradering af døre, vinduer, sikkerhedssystemer, overvågningsmuligheder mv. Opgraderingen forventes at være på plads sommeren 2020. Under besøget vil udvalget få et indtryk af den opgraderede fysiske sikkerhed og høre om, hvordan der arbejdes med den dynamiske sikkerhed på afdelingen.

   

  Svendborg – ombygning og evt. gerontopsykiatrien (september 2020)

  Ombygning af psykiatrisk afdeling i Svendborg er i gang. To sengeafsnit er flyttet over i pavilloner på matriklen, mens ombygningsprojektet står på. Ombygningsprojektet har fokus på løfte patientområderne, øge aktivitetsmuligheder, forbedre muligheder for åbne/lukkede integrerede afsnit, etablere front-office i afsnittene mv.  De første to afsnit forventes færdigombygget i september 2020. Udvalget vil under besøget kunne få et indtryk af de nye fysiske rammer og høre om planerne for udnyttelse af de muligheder, de nye rammer giver. Det kan også være en mulighed at høre om demensområdet og den fælles funktion mellem psykiatrien og somatikken på området, der skal/er? placeres i Svendborg.

   

  Udgående funktioner i børne- og ungdomspsykiatrien (2. halvår 2020)

  Der er iværksat en række primært puljefinansierede udgående behandlingstilbud i børne- og ungdomspsykiatrien i de seneste år. Det drejer sig bl.a. om mobilteams rettet mod fx sociale døgntilbud og fremskudt funktion i hver kommune. Det foreslås, at udvalget besøger enten et af de sociale døgntilbud, som mobilteamet betjener eller en fremskudt funktion i en af kommunerne og møder alle de centrale interessenter (kommuner, botilbud mv) for at høre om erfaringerne med de udgående aktiviteter.   

   

  Ambulant ny plan – besøg i et lokalpsykiatrisk center (tidligst i maj 2020).

  Det indgår i psykiatriplan, at der skal ses på udvikling af den ambulante behandling bredt set. Både den regionale del, samarbejdet med kommunerne og samarbejdet med praksisområdet. Der besøges et af de lokalpsykiatriske centre (nærmere placering afklares), hvor udvalget kan få et indtryk af, hvor vi står på det ambulante område i 2020, og hvad der skal arbejdes med fremadrettet på området. Repræsentanter fra kommuner og praksis vil blive inviteret med til besøget for at dele deres erfaringer med samarbejde omkring den ambulante behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Udsættes til næste møde.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  12. Mødekalender
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalgets har godkendt følgende mødekalender for 2020:

   

  • Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 28. januar 2020, kl. 13.00-15.00
  • Tirsdag den 3. marts 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 14. april 2020, kl. 13.00-15.00 (møde i sundhedsudvalget kl. 15)
  • Onsdag den 27. maj 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 23. juni 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 4. august 2020, kl. 14.30-16.30
  • Mandag den 7. september 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 3. november 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 8. december 2020, kl. 14.30-16.30
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 03-12-2019

  -          Tilbud om tættere politisk samarbejde med kommunerne om psykiatriplanen.

   

  -          Tilsynsrapporter på det sociale område.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 04-12-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring