Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 25. november 2019

Mødedato
25-11-2019 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Bender Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Villy Søvndal, F - Tine Hundahl Jensen stedfortræder
 • Annette Blynel, F - Marianne Thomsen stedfortræder
 • Bo Libergren, V - Herdis Hanghøi stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Regnskabsafslutningen for 2019
  2. SANO Middelfart
  3. Videreførelse af førstehjælpere til hjertestop
  4. Praksisplan for psykologhjælp i Region Syddanmark
  5. Klimafolkemødet i Middelfart 2020
  6. Udmøntning af midler til DGI Landsstævne i Svendborg 2021
  7. Høring vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde
  8. Interreg-ansøgningen NEPTUN - Platform for Innovating Water and Climate Adaption Technologies and Solutions
  9. Forlængelse af den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-19
  10. Regionens udpegningsret til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark
  11. Etablering af nationalt besøgscenter for Sundheds- og Velfærdsteknologi
  12. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  13. Retningslinjer - Folkemødet 2020
  14. Udskiftning af medlem i Videnskabsetisk Komite I
  15. Forslag fra Socialistisk Folkeparti
  16. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  17. LUKKET: Køb af ejendom
  18. LUKKET: Erhvervelse


  Sagsnr. 19/39289
  1. Regnskabsafslutningen for 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetaftalen for 2019 indgår, at midlertidige råderum, der løbende måtte opstå, fortsat anvendes til at konsolidere regionens samlede økonomi. Med henblik på at sikre en optimal konsolidering i 2019 indstilles, at regionsrådsformanden – i lighed med tidligere år - bemyndiges til forud for regnskabsafslutningen at godkende fremrykning til 2019 af planlagte indkøb mod fuld tilbagebetaling i 2020 eller efterfølgende år. Under Regional Udvikling omfatter bemyndigelsen godkendelse af udbetaling af tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden 2012 har regionerne været underlagt budgetloven. Denne indebærer bl.a., at overskridelser af de ét-årige udgiftslofter for driften udløser økonomiske sanktioner. Evt. overskridelser af udgiftsloftet med henvisning til rene tidsforskydninger mellem år – fx mindreforbrug i tidligere år, forsinkelser i projekter m.v. - fritager ikke regionerne for budgetlovens sanktioner.

   

  Budgetloven nødvendiggør et skærpet fokus på udgiftsstyringen i et ét-årigt perspektiv. Det gælder ikke kun fokus på at undgå overskridelser i forhold til den aftalte udgiftsramme, men også at anvende denne optimalt i forhold til de langsigtede økonomiske udfordringer.

   

  For at sikre en regional udgiftsstyring, der reducerer risikoen for overskridelse af de aftalte udgiftslofter, og samtidig fastholder et flerårigt perspektiv på løbende konsolidering, er der siden 2013 arbejdet med ny praksis i økonomistyringen. Denne har bl.a. medført tilpasninger af overførselsadgangen, etablering af intern forsikringsordning vedr. patientskader samt leasingfinansiering af medicotekniske anskaffelser. Desuden indgår fremrykning (eller udskydelser) af indkøb af mere strategisk karakter indenfor IT, medicoteknisk apparatur, medicin mv. som redskaber, der kan anvendes til udgiftsstyringen i et snævert ét-årigt perspektiv.

   

  I aftalen om budget 2020 indgår, at der er ”enighed om at anvende midlertidige råderum, der måtte opstå inden for årets udgiftsloft, til at konsolidere regionens samlede økonomi”.

   

  Jævnfør 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019, forelagt for regionsrådet på mødet i september 2019, forventes også aftale- og budgetoverholdelse i indeværende år. Et midlertidigt råderum, der primært er opstået som en konsekvens af frigjorte midler ved konsolideringen i 2018, er på regionsrådets møde i maj prioriteret til ekstraordinære investeringer for ca. 440 mio. kr. Investeringsplanen har bl.a. omfattet nødvendige renoveringer af den tekniske infrastruktur på sygehusene, tiltag til forbedring af arbejdsmiljø, hygiejne samt klima- og energieffektivitet samt løft af rammerne til medicotekniske anskaffelser.

   

  Helt frem mod årsafslutningen vil der fortsat være en betydelig usikkerhed i prognoserne for årets resultat, og dermed også den eksakte størrelse af råderummet for 2019. Det skyldes primært manglende aktivitetsdata for egne og fremmede sygehuse efter overgangen til LPR3 (Lands Patient Register, version 3), men skyldes også usikkerhed om den præcise udgiftsvirkning af investeringsplanen for 2019. På den baggrund er sygehuse m.v. blevet bedt om at undersøge mulighederne for planlagte fremrykninger af indkøb mv. fra 2020 til 2019, fx vedr. medicin, øvrige varekøb mv.

   

  For at sikre en optimal anvendelse af årets udgiftsramme indstilles, at regionsrådsformanden - i lighed med tidligere år - bemyndiges til ultimo 2019 at godkende planlagte fremrykninger af indkøb m.v. samt sikre bevillingsmæssig dækning herfor inden afslutningen af regnskab 2019.

   

  I bemyndigelsen indgår følgende forudsætninger:

   

  • Der er tale om indkøb m.v., der ellers skulle afholdes af budgetterne for 2020 eller efterfølgende år.
  • Der sker fuld tilbagebetaling heraf. En positiv bevilling til indkøbene i 2019 modsvares altså af en tilsvarende negativ bevilling i 2020 eller senere år.
  • Indkøb mv. prioriteres efter tilbagebetalingstid. Dispositioner med fuld tilbagebetaling i 2020 prioriteres altså før indkøb m.v., hvor tilbagebetalingen fordeler sig over flere år.

   

  Bemyndigelsen tager alene sigte på at ændre tidspunktet for, hvornår udgifterne afholdes mellem år, og giver dermed ikke adgang til at prioritere nye indkøb eller initiativer. Bemyndigelsen svarer til den bemyndigelse, regionsrådet har meddelt i forbindelse med afslutningen af regnskaberne for tidligere år. I 2018 blev bemyndigelsen således bl.a. anvendt til at fremrykke medicinindkøb, indgåelse af 3-årig licensaftale med Microsoft og genforsikre pensionsforpligtigelsen i forhold til tjenestemandsansatte. 

   

  Regionsrådet orienteres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019, og det eventuelle råderum, det giver i 2020. Det bemærkes i den sammenhæng, at en betydelig del af råderummet skal anvendes til finansiering af den del af investeringsplanen, der først har udgiftsvirkning i 2020, fx ydelsesbetalingen på leaset apparatur. Jævnfør forslag til 1. behandling af budget 2020 forudsættes det yderligere, at virkningen af konsolideringen kan indgå til finansiering af den samlede demografisk betingede opdrift til 2020 samt eventuelle engangsudgifter.

   

  Tilsvarende forventes der på Regional Udviklings område aftale- og budgetoverholdelse.

  For at sikre optimal anvendelse af f.eks. tilbageløb fra projekter, der måtte indgå sidst på året, indstilles, at regionsrådsformanden i lighed med tidligere år bemyndiges til ultimo 2019 at godkende fremrykning af indkøb eller udbetaling af tilskud samt sikre bevillingsmæssig dækning herfor inden afslutningen af regnskab 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende planlagte fremrykninger af indkøb m.v. til 2019 inden for årets samlede udgiftsramme.

   

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at meddele sygehuse m.v. bevillingsmæssig dækning herfor i 2019, mod en tilsvarende reduktion af bevillingerne i 2020 og efterfølgende år.

   

  At regionsrådet orienteres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 18/43007
  2. SANO Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark indgår ifølge Sundhedsloven overenskomst med SANO Middelfart. I den forbindelse skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab samt budget og sengedagstakst for centeret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SANO Middelfart behandler forskellige led-, ryg og muskelsygdomme og er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne om frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme.

   

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for SANO Middelfart, skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab for 2018 samt budget og sengedagstakst for 2020.

   

  Af nedenstående tabel fremgår regnskaberne og udviklingen fra 2017 til 2018.

   

  1.000 kr.

  2017

  2018

  Driftsudgifter

  16.068

  16.499

  Driftsindtægter (ekskl. betaling fra regionerne)

  2.654

  2.532

  Betaling fra regionerne

  14.514

  14.726

  Samlet regnskab

  1.099

  759

   

  Regnskabet er blevet revideret, og der har ikke været anledning til forbehold.

   

  Gigtforeningen har fremsendt budgetforslag, herunder forslag til ny sengedagstakst vedr. 2020 for SANO Middelfart.

   

  Den samlede fritvalgsramme er i budgettet for 2020 fremskrevet til 14,253 mio. kr.

  Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (0,990 mio. kr.), udgør de forventede indtægter for ophold 15,243 mio. kr. i 2020.

   

  Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter på 14,404 mio. kr. og en aktivitet på 8.169 sengedage, hvilket stort set svarer til antallet i budget 2019. Den foreslåede takst for 2020 er beregnet til at stige fra 1.822 kr. til 1.866 kr.

   

  Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2020 på 17 mio. kr., som dels dækkes af betalinger fra regionerne på 15,243 mio. kr., dels driftsindtægter på 2,6 mio. kr. Driftsindtægterne dækker over bl.a. bassin lejeindtægter og indtægter fra selvbetalende patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regnskab 2018 for SANO Middelfart godkendes.

   

  At budget 2020 for SANO Middelfart på 17 mio. kr. godkendes.

   

  At sengedagstaksten for 2020 på 1.866 kr. godkendes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/12
  3. Videreførelse af førstehjælpere til hjertestop
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projekt Danmark Redder Liv er forlænget for at få tid til at drøfte fremtidsscenarier for udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop.

   

  Region Syddanmark kan vælge at fortsætte Danmark Redder Liv eller i stedet tilslutte sig Hjerteløberprojektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks og Region Sjællands projekt Danmark Redder Liv er forlænget til minimum udgangen af 2019 med henblik på at få tid til at drøfte fremtidsscenarier for udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop.

   

  Region Hovedstaden og Region Midtjylland har indgået aftale med Trygfonden om et Hjerteløberprojekt, hvor frivillige ”hjerteløbere” udkaldets til hjertestop. Region Hovedstaden og Region Midtjylland fortsætter Hjerteløberprojektet og ønsker ikke at skifte til Danmark Redder Liv.

   

  I Region Sjælland har forslag om at tilslutte sig hjerteløberprojektet været behandlet i Udvalg for Det nære Sundhedsvæsen den 2. oktober 2019. Udvalget var indstillet til mødet ”at Region Sjællands nuværende ordning for frivillig førstehjælp omlægges til Trygfondens Hjerteløberordning.” Udvalget ønskede en yderligere belysning af den nuværende ordning samt en redegørelse for forskellen på de to forskellige ordninger. Dette skal fremlægges på et kommende udvalgsmøde.

   

  I Region Nordjylland har Akut- og Praksisudvalget på sit møde 9. september 2019 haft besøg af Trygfonden og besluttet, at der på næste møde den 5. november 2019 skal tages stilling til en indstilling til regionsrådet, om Region Nordjylland skal tilslutte sig Hjerteløberprojektet.

   

  Alle regioner kan – hvis de ønsker – deltage i Hjerteløberprojektet. Grundidéen i de to ordninger er den samme - at udkalde førstehjælpere til hjertestop via app, som førstehjælperen har downloadet til mobiltelefon.

   

  Der er også en række forskelle, som fremgår af bilag. Ved Danmark Redder Liv kan fremhæves krav om uddannelse, krav om børneattest og udsendelse af vest, der synligt markerer, at det er en frivillig førstehjælper.

   

  Ved Hjerteløberprojektet kan fremhæves et højt antal deltagere, som alt andet lige betyder højere sandsynlighed for hurtig hjælp med både hjertelungeredning og hjertestarter. Ved hjertestop falder chancen for at overleve med ca. 10 % for hvert minut, der går uden genoplivning.

   

  Uanset hvilket scenarie der vælges fremover til førstehjælpere (der kaldes til hjertestop) i Region Syddanmark, vil regionens 25 akuthjælperordninger i udvalgte områder (der kaldes til alle A-udkald) fortsætte uændret med at blive udkaldt med APP’en fra FirstAED.

   

  Ud over de forskelle der er nævnt ovenfor, skal fordele og ulemper ved at have henholdsvis ét eller to udkaldssystemer ved hjertestop (en eller to APP’s) i Danmark afvejes. Ved ét udkaldssystem mindskes risikoen for forvirring om hvilken APP, der kan anvendes i de forskellige landsdele. Ved to udkaldssystemer bliver det til gengæld muligt at sammenligne og undersøge hvilket system, der er bedst. I bilag ses en oversigt over forskelle og ligheder ved de to måder at udkalde frivillige førstehjælpere til hjertestop på.  

   

  Regionsrådet har i aftale om styrkelse af den præhospitale indsats afsat 1,0 mio. kr. til videreførelse af udkald af førstehjælpere i 2020. Af aftalen fremgår: ”Aftaleparterne er enige om at afvente evalueringen af projektet, inden der tages stilling til eventuel videreførelse af ”Danmark Redder Liv”. Stillingtagen hertil forventes inden fastlæggelse af budget 2020. Med denne aftale reserveres 1 mio. kr. på den økonomiske ramme i 2020 til finansiering af en eventuel videreførelse.”

   

  Region Syddanmark kan vælge at fortsætte samarbejdet fra og med 2020 med Dansk Folkehjælp og FirstAED om udkald af førstehjælpere og finansiere det af det afsatte beløb.

   

  Region Syddanmark kan også vælge at overgå til Hjerteløberprojektet først i 2020. Det er gratis for Region Syddanmark at deltage i Hjerteløberprojektet.

   

  Overgår Region Syddanmark til Hjerteløberprojektet forventes det at kunne ske forventeligt april 2020. Dette vil skulle aftales nærmere med Trygfonden.

   

  Der vil blive lavet en gennemførelsesplan, så uanset hvilken løsning, der vælges, vil der blive taget hånd om de frivillige med information om og hjælp til, hvordan man kommer med i ordningen.

   

  Trygfonden har i tidligere drøftelse med det præhospitale udvalg tilkendegivet, at der er mulighed for, at regionen kan uddele veste til hjerteløberne i regionen, såfremt regionen tilslutter sig Hjerteløberprojektet.

   

  Det indstilles, at der træffes beslutning om enten at fortsætte samarbejdet om udkald af førstehjælpere til hjertestop med Dansk Folkehjælp i projekt Danmark Redder eller i stedet at overgå til at samarbejde om udkald af førstehjælpere til hjertestop med Trygfonden i Hjerteløberprojektet.

   

  Administrativ tilføjelse

  Region Nordjylland har med indgåelse af budget 2020 medio oktober besluttet at indføre Trygfondens Hjerteløberordning.

   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland har den 21. november 2019 indstillet til regionsrådet, at Danmark Redder Liv omlægges til Hjerteløberordningen med bemærkninger om, at muligheden for debriefing, undervisning og forsikring af de frivillige undersøges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At fortsætte udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop via projekt Danmark Redder Liv

   

  eller

   

  At overgå til udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop via Hjerteløberprojektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 21-10-2019
   

  Præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet:

   

  -                 At fortsætte udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop via projekt Danmark Redder Liv til ultimo april 2020.

  -                 At overgå til udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop via Hjerteløberprojektet i umiddelbar forlængelse heraf.

  -                 At den afsatte økonomiske ramme på 1 mio. kr. årligt til førstehjælpere bliver på området og at det præhospitale udvalg kommer med forslag til, hvordan gode erfaringer fra Danmark Redder Liv projektet, herunder uddannelse og veste, videreføres inden for denne ramme.

  -                 At administrationen indgår i dialog med Trygfonden og de nuværende frivillige førstehjælpere om konkret udmøntning af Hjerteløberprojektet i regionen.

   

  Det præhospitale udvalg lægger vægt på, at regionens frivillige akuthjælperordninger fortsætter uændret.

   

  Ida Damborg stemmer imod. SF ønsker:

  -                 At fortsætte udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop via Projektet Danmark Redder Liv

  -                 At den økonomiske ramme på 1 mio. kr. årligt fortsætter.

   

   

  Bente Gertz og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen fra præhospitaludvalget anbefales over for regionsrådet.
   

  3 medlemmer, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, stemte imod. I stedet ønsker de:

  -          At fortsætte udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop via Projektet Danmark Redder Liv.

  -          At den økonomiske ramme på 1 mio. kr. årligt fortsætter.


  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen fra præhospitaludvalget godkendt.

  13 medlemmer: Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Bente Gertz, Pia Tørving, Meho Selman, Andrea Terp og Michael Nielsen stemte imod.

   

  I stedet ønsker mindretallet:

  -          At fortsætte udkald af frivillige førstehjælpere til hjertestop via Projektet Danmark Redder Liv.

  -          At den økonomiske ramme på 1 mio. kr. årligt fortsætter.

   

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/49581
  4. Praksisplan for psykologhjælp i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019 et høringsudkast til en praksisplan for psykologhjælp i Region Syddanmark for planperioden 2020 – 2023.

   

  Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019 et høringsudkast til en praksisplan for psykologhjælp i Region Syddanmark for planperioden 2020 – 2023.

   

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan for psykologhjælp https://www.rsyd.dk/wm514268 .

   

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At den nuværende kapacitet findes dækkende.
  • At der i planperioden arbejdes med udvikling af en mere fleksibel styring af kapaciteten inden for psykologområdet.
  • At der i planperioden arbejdes med en større integration af psykologpraksis i sundhedsvæsenet, herunder tværfaglige praksisfællesskaber i f.eks. kommunale sundhedshuse/sundhedscentre.
  • At der i planperioden udarbejdes forslag til ”best practice” omkring henvisning, løbende kommunikation undervejs i forløbet samt epikrise mellem psykologpraksis og almen praksis.
  • At der i planperioden arbejdes med at iværksætte en forsøgsordning med mulighed for direkte henvisning fra psykolog til psykiatrien.
  • Fokus på kommunikation og samarbejde mellem de praktiserende psykologer og kommunale aktører omkring fælles klienter, herunder afklaring af en eventuel forsøgsordning inden for rammerne af socialmedicinsk samarbejde.
  • At der er fokus på at sikre sammenhængende patientforløb med vidensdeling og kommunikation mellem de involverede sundhedsaktører og i særlig grad sikre, at patienten ikke fungerer som budbringer.
  • At der arbejdes for at etablere en praksiskonsulentordning for psykologhjælp som forsøgsordning.

   

  Efterfølgende blev planudkastet sendt i høring.

   

  Efter høringsrundens afslutning var der i alt indkommet 4 høringssvar, der fremgår som bilag.

   

  Overordnet udtrykker høringssvarene tilfredshed med udkastet til praksisplanen. Dog er der i flere af høringssvarere betænkeligheder ved, at der ikke lægges op til en udvidelse af kapaciteten med henvisning til, at den gennemsnitlige ventetid ikke vurderes at være tilfredsstillende.

   

  Herudover er der til flere af høringssvarene forslag til præciseringer og uddybninger af dele af planen. En del af disse foreslås indarbejdet i planen. Resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.

   

  I henhold til overenskomsten (§ 5, stk. 5) kan psykologsiden i samarbejdsudvalget for psykologhjælp fremsætte selvstændige bemærkninger til praksisplanen. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplanen. Psykologsiden i samarbejdsudvalget har ikke gjort brug af denne mulighed i forbindelse med vedlagte udkast til praksisplan.

   

  Økonomiske konsekvenser

  Praksisplanen forventes at medføre mindre udgifter, først og fremmest til etablering af en praksiskonsulentordning for psykologhjælp. Der er endnu ikke anvist finansiering hertil.

   

  Administrativ tilføjelse

  Notatet ”Fakta vedr. psykologhjælp med offentligt tilskud i Region Syddanmark” blev udleveret på mødet i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 22. oktober 2019. Notatet er tilføjet som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At praksisplan for psykologhjælp i Region Syddanmark med de i administrationsnotatet anførte bemærkninger udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens praktiserende psykologer i planperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 22-10-2019
   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anja Lund og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/33330
  5. Klimafolkemødet i Middelfart 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Middelfart Kommune afholder nationalt Klimafolkemøde den 28. – 29. august 2020, og Region Syddanmark er i den anledning blevet kontaktet om mulighederne for at indgå et strategisk partnerskab med kommunen om afholdelse af folkemødet. Folkemødet vil understøtte udmøntning af regionsrådets kommende Klimastrategi.

   

  Det indstilles derfor, at der reserveres maksimalt 2 mio. kr. til gennemførsel af Klimafolkemødet i 2020, svarende til den andel som Middelfart Kommune selv finansierer. Midlerne foreslås udmøntet på baggrund af en partnerskabsaftale mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Middelfart Kommune har tre år i træk afholdt et Klimafolkemøde for kommunens borgere, og nu er det kommunes ønske at samarbejde med Region Syddanmark om at gøre mødet til en større national begivenhed i år 2020.

   

  Region Syddanmark har en interesse i at styrke dialogen med regionens borgere om klimaudfordringen, ligesom der med Klimafolkemødet i 2020 vil være mulighed for at sætte fokus på de regionale indsatser.    

   

  Med Region Syddanmark som medfinansierende partner ønsker Middelfart Kommune at yde en ekstraordinær indsats for at samle regionens 22 kommuner med 1,2 mio. indbyggere om Klimafolkemødet samt række ud i det nationale landskab, i et ligeværdigt partnerskab om indhold. Formålet med Klimafolkemødet er at præge den nationale dagsorden med sidste nye viden på området, give borgerne ny viden og interesse for handling, involvere erhverv og myndigheder samt foreninger m.fl. til den grønne omstilling, og hvordan klimaneutralitet i Danmark realiseres senest 2050.

   

  Der er hjemmel i lovgivningen på klima og bæredygtighedsområdet til at indgå samarbejde og medfinansiere Klimafolkemødet. Partnerskabsaftalen med Middelfart Kommune vil kunne understøtte målene i forslag til regional udviklingsstrategi, særligt i forhold til området: Grøn omstilling klima og ressourcer og regionsrådets kommende Klimastrategi.

   

  Klimafolkemødet vil i 2020 have udgifter for ca. 6 mio. kr. til planlægning, afholdelse, kommunikation, honorarer, fysiske rammer, forplejning mm.

   

  Finansieringen tilvejebringes således:

   

  Middelfart Kommune: 2 mio. kr.

  Region Syddanmark: 2 mio. kr.

  Fonde: 0,7 mio. kr.

  Sponsorer og kommercielle partnere: 1,3 mio. kr.

   

  Da der på grund af erhvervsfremmereformen er tilbageløbsmidler til rådighed i 2019, foreslås det, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet at overføre 2 mio. kr. fra bevillingsområdet Øvrige Omkostninger i 2019 til Klimaområdet. Midlerne foreslås reserveret til at indgå en partnerskabsaftale med Middelfart Kommune i 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At der overføres 2 mio. kr. fra bevillingsområdet Øvrige Omkostninger i 2019 til Klimaområdet, som reserveres til at indgå en partnerskabsaftale med Middelfart Kommune.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen, Søren Rasmussen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 30-10-2019
   

  Til orientering.

   

  Der efterlystes en oversigt over regionens samarbejde med kommunerne på klimaområdet, som  forelægges udvalget som input til arbejdet på klimaområdet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 18/61162
  6. Udmøntning af midler til DGI Landsstævne i Svendborg 2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 30. september 2019 at reservere 1,5 mio. kr. til gennemførelse af DGI Landsstævne 2021 i Svendborg. Der foreligger nu en ansøgning til Kulturpuljen på 1,5 mio. kr. fra Svendborg Kommune og DGI samt et udkast til partnerskabsaftale mellem Svendborg Kommune, DGI  og Region Syddanmark. De reserverede midler foreslås på den baggrund udmøntet som tilskud til landsstævnet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2021 er Svendborg Kommune vært for DGI landsstævne. DGI Landsstævne er Danmarks største breddeidrætsfestival, som afholdes hvert 4. år, og hvor tusindvis af aktive danskere deltager i en lang række forskellige idrætsaktiviteter. Landsstævnet tilbyder flere end 30 forskellige idrætsgrene fordelt på ca. 400 forskellige aktiviteter foruden et stort kultur-, show- og koncertprogram, herunder Efterskolernes store hold og DGI Verdenshold. Der forventes mellem 25.000 og 30.000 deltagere i DGI Landsstævnet og lige så mange gæster. Det samlede budget er på ca. 80 mio. kr.

   

  I Svendborg vil der blive sat særligt fokus på de sydfynske særpræg, herunder det maritime miljø, lokale fødevarer og det mangfoldige kulturliv på Sydfyn. De mange gæster skal mærke ”det gode liv” og Cittaslow-værdierne, som Svendborg Kommune i mere end 10 år har arbejdet for.

   

  DGI Landsstævnet vil kunne understøtte målene i forslag til regional udviklingsstrategi, særligt i relation til strategisporene ”En attraktiv og oplevelsesrig region” samt ”Sunde levevilkår”, og det vil bidrage til at skabe regional synlighed og attraktivitet.

   

  I 2013, hvor Esbjerg var vært for DGIs Landsstævne, blev partnerskabsaftalen indgået kort tid før afholdelsen af landsstævnet, og den var derfor forholdsvis detaljeret. Da der endnu er godt 1,5 år til Landsstævnet i Svendborg foreslås det, at der på nuværende tidspunkt indgås en partnerskabsaftale på et mere overordnet niveau, som lægger op til, at den konkrete involvering fra regionens side med DGI og Svendborg Kommune aftales nærmere i sidste halvdel af 2020. Udkast til partnerskabsaftale er vedlagt som bilag.

   

  Der er på nuværende tidspunkt lagt op til en lang række muligheder for deltagelse og synlighed for Region Syddanmark, herunder en stand under Landsstævnet, mulighed for deltagelse i netværksmøder før og under Landsstævnet og i konference under Landsstævnet, synlighed gennem DGI Landsstævnets hjemmeside www.L2021.dk, trykt materiale, app mv. Desuden vil Region Syddanmarks logo og navn fremgå af alle relevante tryksager og informationsmaterialer om landsstævnet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Svendborg Kommune og DGI Landsstævne modtager et tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2019 fra de reserverede midler til indgåelse af en partnerskabsaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen, Søren Rasmussen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/12025
  7. Høring vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har den 19. september 2019 modtaget ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning” i høring.

   

  Det indstilles, at vedlagte forslag til høringsbrev godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til ændring af bekendtgørelsen om regionernes grænseoverskridende og internationale samarbejde er en udmøntning af ”Aftale om regionernes økonomi for 2020” mellem regeringen og Danske Regioner. Af aftalen fremgår det, at regionerne skal have en stærkere rolle i det grænseoverskridende samarbejde.

   

  Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen indebærer, at regionerne fremover vil kunne varetage formandsskabet i grænseoverskridende samarbejder, selv om de blandt andet omhandler erhvervsfremme, samt at regionerne vil kunne varetage formandskabet for de kommunalt og regionalt finansierede EU-kontorer.

   

  Forslaget ændrer dog ikke ved, at regionerne fortsat ikke selvstændigt kan indgå i samarbejder, der indeholder elementer af erhvervsfremme, herunder turisme, selv om samarbejdet tager udspring i den regionale udviklingsstrategi, og har lovhjemlede regionale opgaver som hovedformål.

   

  Hvis regionernes rolle i forhold til det grænseoverskridende samarbejde reelt skal styrkes, er der behov for også at ændre denne begrænsning.

   

  Vedlagte forslag til høringssvar foreslår således en yderligere ændring af bekendtgørelsens § 2, stk. 3, således at regionerne fremover alene vil være udelukket fra selvstændigt at indgå i grænseoverskridende samarbejder, der udelukkende vedrører erhvervsfremme, herunder turisme.

   

  Det bemærkes, at høringsfristen var den 22. oktober 2019 kl. 12.00. Der er derfor afgivet et foreløbigt administrativt høringssvar med forbehold for politisk godkendelse.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen, Søren Rasmussen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/37982
  8. Interreg-ansøgningen NEPTUN - Platform for Innovating Water and Climate Adaption Technologies and Solutions
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regional Udvikling har i samarbejde med klyngeorganisationen CLEAN CLUSTER udviklet et vand- og klimatilpasningsprojekt og i august 2019 indsendt en ansøgning til Interreg-programmet med henblik på at opnå finansiering af projektets aktiviteter.

   

  Administrationen indstiller, at der reserveres 1,3 mio. kr. til Region Syddanmarks medfinansiering af projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Administrationen og CLEAN CLUSTER har i samarbejde med flere partnere formuleret en projektansøgning til Interreg-programmet. Projektet, med titlen NEPTUN - Platform for Innovating Water and Climate Adaption Technologies and Solutions, har blandt andet som mål at skabe …” en platform for region, kommuner og forsyninger til at koordinere klimatilpasningsindsatsen med henblik på at nedbringe omkostninger for den enkelte organisation og høste synergier gennem samarbejder, kapacitetsopbygning og best practice”.

   

  Konkret betyder det, at projektet inden for klimatilpasningsområdet eksempelvis skal bidrage til at skabe samarbejder på tværs af kommuneskel og muliggøre fælles løsninger på fælles udfordringer. Gerne i form af såkaldte offentlig-privat innovationssamarbejder, hvor en offentlig part går i samarbejde med virksomheder om at udvikle nye løsninger. Endemålet er så vidt muligt at hindre konsekvenserne af stigende havniveau, øget grundvandsniveau eller stærkere og oftere storme.

   

  Projektet er i den sammenhæng i overensstemmelse med forslag til den regionale udviklingsstrategi, hvis regionale målsætning på klimatilpasningsområdet siger, at de negative konsekvenser af forhøjede vandstande og ekstremvejr for såvel borgere som virksomheder skal mindskes.

   

  Administrationen vil, hvis ansøgningen imødekommes, være aktivt involveret i projektets gennemførelse.

   

  Ud over CLEAN CLUSTER og Region Syddanmark omfatter partnerskabet bag ansøgningen også Green Tech Center, Blue Kolding A/S, Middelfart Kommune, Learn Mark Horsens, Aalborg Universitet – Esbjerg, Fredericia Spildevand og Energi, Billund Vand og Energi, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Stadt Flensburg og Kreis Nordfriesland.

   

  Projektet, der planlægges at løbe i perioden 2020-2022, har et samlet budget på 22.204.674 kr.

   

  Da der på grund af erhvervsfremmereformen er tilbageløbsmidler til rådighed i 2019, foreslås det, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet at overføre 1,3 mio. kr. fra bevillingsområdet Øvrige Omkostninger i 2019 til Klimaområdet. Midlerne foreslås reserveret til at indgå som regional medfinansiering af NEPTUN - Platform for Innovating Water and Climate Adaption Technologies and Solutions.

   

  Ansøgningen behandles på Interregudvalgsmødet den 11. december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At der overføres 1,3 mio. kr. fra bevillingsområdet Øvrige Omkostninger i 2019 til Klimaområdet, som reserveres til at indgå som regional medfinansiering af NEPTUN - Platform for Innovating Water and Climate Adaption Technologies and Solutions, såfremt Interregudvalget vedtager at imødekomme ansøgningen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen, Søren Rasmussen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 30-10-2019
   

  Til orientering.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/39325
  9. Forlængelse af den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-19
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den kommende delstrategi for uddannelse forventes godkendt af regionsrådet den 27. april 2020 samtidig med den regionale udviklingsstrategi. Det indstilles, at den gældende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft forlænges tilsvarende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den kommende delstrategi for uddannelse forventes godkendt af regionsrådet den 27. april 2020 samtidig med den regionale udviklingsstrategi.

   

  Uddannelsesstrategien skal afløse den nuværende handlingsplan 2018-19 og danne ramme for udmøntningen af regionsrådets uddannelsespulje.

   

  Historisk set har der været to årlige ansøgningsfrister til uddannelsespuljen, og de senere år har fristerne ligget i marts og september.

   

  For at muliggøre en ansøgningsfrist til uddannelsespuljen i fx marts 2020, er det administrationens anbefaling, at den nuværende handlingsplan forlænges, så den gælder frem til vedtagelsen af den kommende uddannelsesstrategi, dvs. forventeligt frem til den 27. april 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At den nuværende handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 forlænges frem til vedtagelsen af den kommende uddannelsesstrategi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 24-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/2123
  10. Regionens udpegningsret til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har udpegningsret til 2 pladser i bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark.

   

  Med vedtagelsen af den nye erhvervsfremmelov i december 2018 kan regionen ikke længere arbejde med erhvervsudvikling eller turisme. Direktøren for den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark har på den baggrund anmodet om, at regionen afgiver deres udpegningsret til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsfremmereformen betød ikke en automatisk ændring af regionens udpegningsret eller af de allerede udpegede medlemmers mulighed for at blive siddende i bestyrelsen.

  Da der er tale om en erhvervsdrivende fond, er regionens to medlemmer personligt udpegede, og de kan derfor blive siddende valgperioden ud. Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode.

   

  Udpegningsretten til bestyrelsen for fonden er ikke direkte påvirket af ændringen i erhvervsfremmeloven. Der er ikke tale om en bestyrelse nedsat i henhold til lov, men om en privat erhvervsdrivende fonds bestyrelse. Om regionen fortsat skal deltage i bestyrelsen, beror derfor på en vurdering af, om fondens formål og opgaver er relevante for regionen i forhold til regionens lovhjemlede opgaver. I det omfang fonden beskæftiger sig med områder, der er lovhjemlede opgaver for regionen, kan det således fortsat være relevant for regionen at sidde i bestyrelsen.    

   

  Det var ikke aktuelt at forelægge spørgsmålet om, hvorvidt regionen ønsker at fastholde udpegningsretten i forbindelse med reformens ikrafttræden, da de nuværende medlemmers udpegning løber til 2021.

   

  Inspiring Denmark ønsker dog nu at ændre deres vedtægter for at erstatte den udpegningsret, der, jf. de gældende vedtægter § 6, tilfalder Syddansk Vækstforum (3 pladser), og Region Syddanmark (2 pladser).

   

  Syddansk Vækstforum blev nedlagt med udgangen af december 2018 i forbindelse med erhvervsfremmereformen, og deres udpegningsret kan derfor uden videre overdrages til nye aktører.

   

  Region Syddanmark skal derimod anmodes om samtykke, før udpegningsretten kan overgå til andre. Der skyldes, at der ikke må ske indskrænkning i aktuelle rettigheder ved ændring af en erhvervsdrivende fonds vedtægter, herunder retten til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

   

  Inspiring Denmark skal derfor indhente samtykke hos regionen.

   

  Regionen kan vælge at give samtykke, hvis det vurderes, at det ikke længere er relevant for regionen at sidde i bestyrelsen.

   

  Efter erhvervsfremmereformen må regionen ikke længere arbejde med erhvervsudvikling eller turisme.

   

  Fondens formål er overordnet set udvikling og vækst inden for turismeerhvervet, jf. vedtægternes § 3. En central opgave for fonden er tiltrækning af nationale og internationale konferencer og kongresser, som skaber udvikling og vækst i turismeerhvervet. En stor del af disse er på sundhedsområdet, som er et af regionens lovhjemlede opgaveområder, og hvor Region Syddanmark er hovedaftager.

   

  Fondens formål omfatter også områder, som regionen fortsat må og skal arbejde med, herunder erhvervsuddannelser og sundhedsinnovation.

   

  Et af fondens fokusområder er fx, jf. vedtægternes § 3, etablering af samarbejdsrelationer mellem turismeerhvervet og vidensmiljøer med henblik på formidling af uddannelses- og kompetencebehov på området.

   

  Der er således dele af fondens formål og aktiviteter, der omfatter lovhjemlede regionale opgaver, og som kan begrunde et fortsat medlemskab.

   

  Det vil dog være op til regionsrådet at vurdere, om de fortsat finder det relevant at være medlem af bestyrelsen, eller om de ønsker at følge direktørens anmodning om at afgive udpegningsretten.

   

  Fondens gældende vedtægter vedlægges til orientering.

   

  Det bemærkes, at regionsrådet den 27. august 2018 forlængede bevillingen til Inspiring Denmark med i alt 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til finansiering af udviklingsaktiviteter i Inspiring Denmark, 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

   

  Baggrunden for forlængelsen var blandt andet, at Inspiring Denmarks aktiviteter skulle tiltrække kongresser, og at internationale kongresser og konferencer bidrager til, at syddanske videns- og forskningsmiljøer får tilført ny viden samt mulighed for at etablere nye samarbejder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet drøfter, hvorvidt det vurderes fortsat at være relevant for regionen at sidde i bestyrelsen for Inspiring Denmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-10-2019
   

  Udvalget vurderer, at det fortsat er relevant for regionen at sidde i bestyrelsen for Inspiring Denmark med to politiske repræsentanter.

  Udvalget anbefaler derfor regionsrådet, at Inspiring Denmarks anmodning ikke imødekommes.

   

  Preben Jensen, Søren Rasmussen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/1100
  11. Etablering af nationalt besøgscenter for Sundheds- og Velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare DENMARK ønsker at etablere et multimedie-besøgscenter for at synliggøre de danske kompetencer inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Centret planlægges opført i Forskerparken i Odense i de halfaciliteter, som Region Syddanmark lejer til Syddansk Sundhedsinnovation. Der lægges op til en erhvervsfremlejeaftale mellem Region Syddanmark og Healthcare DENMARK med en varighed frem til 1. juli 2024.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare DENMARK (HCD) har til formål at markedsføre danske kompetencer inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi og Life Science. Region Syddanmark har siden HCD blev stiftet i 2012 været partner sammen med bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Regioner, Erhvervs-, Udenrigs-, Sundheds- og Ældreministeriet samt private virksomheder. Som led i markedsføringen tiltrækker HCD udenlandske delegationer og deltager i relevante internationale messer og eksportfremstød sammen med offentlige og private partnere.

   

  For at synliggøre de danske kompetencer inden for sundheds- og velfærdsteknologi har HCD ønsket at etablere et multimedie-besøgscenter, svarende til House of Green, som er etableret af det tilsvarende konsortium på klima- og miljøområdet, State of Green.

   

  Region Syddanmark har tidligere bevilget et tilskud til konceptudvikling af besøgscenteret i Forskerparken i Odense og til etablering af et midlertidigt besøgscenter, som nu er beliggende i de innovationsfaciliteter i Forskerparken i Odense, som Region Syddanmark lejer hos Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark, og hvor Syddansk Sundhedsinnovation er forankret.

   

  HCD har efterfølgende fået tilsagn fra Industriens Fond om 17,5 mio. kr. til etablering af et nationalt besøgscenter i Forskerparken i Odense. Besøgscenteret skal præsentere udenlandske delegationer for danske løsninger inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Ansøgningen er blevet understøttet af Region Syddanmark, University College Lillebælt, Odense Kommune og Syddansk Universitet, som har tilkendegivet interesse i at benytte besøgscentret til andre formål, bl.a. møder og undervisning.

  Det nationale besøgscenter får et tæt samarbejde med de øvrige aktører i Forskerparken og med partnerne bag Campus Odense-samarbejdet. Det er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller i et moderne og skandinavisk udtryk, og byggeriet forventes igangsat januar 2020. Centeret forventes at stå klar til at modtage de første delegationer i 2020.

   

  Udover at være et internationalt udstillingsvindue for danske kompetencer inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi vil besøgscentret bidrage til at synliggøre og understøtte det innovative miljø for sundheds- og velfærdsteknologi i Region Syddanmark og Odense. Desuden vil det styrke samspillet om innovation og klyngeudvikling inden for sundhedsinnovation og robotteknologi i Campus Odense-samarbejdet.

  Det nationale besøgscenter for sundhed og velfærdsteknologi planlægges opført i Forskerparken i Odense i de halfaciliteter, som Region Syddanmark lejer til Syddansk Sundhedsinnovation. Arealet har tidligere været anvendt til Nyt OUH mock up, som nu er nedlagt. Region Syddanmark skal således fremleje det areal, hvor besøgscenteret skal bygges og indrettes. Besøgscenteret er projekteret til at blive 460 m2 stort fordelt på 240 m2 i grundareal og 220 m2 på en nyopført etage.

   

  For at planerne kan realiseres, skal Region Syddanmark indgå en erhvervsfremlejekontrakt med HCD samt indgå en Allonge til eksisterende aftalegrundlag (lejekontrakt og allonge) med Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark.

   

  Der lægges op til en erhvervsfremlejeaftale mellem Region Syddanmark og HCD med en varighed frem til 1. juli 2024 svarende til HCDs nuværende driftsmæssige sikkerhed for besøgscentret. Aftalen kan genforhandles med det formål at fortsætte efter perioden.

   

  Centeret vil understøtte offentligt-privat samarbejde og dermed bidrage til delmålet om fremme af nye løsninger gennem offentlig- privat innovation i den nye regionale udviklingsstrategi.

   

  Besøgscenteret vil konkret bidrage til offentlig- privat innovation ved, at internationale delegationer hos HCD bl.a. får præsenteret regionens strategiske satsningsområder og nye teknologiske løsninger, herunder sundhedsvæsenets klimaaftryk og løsninger herpå. Desuden vil besøgscenterets gæster blive præsenteret for de regionale styrker og klyngesamarbejder inden for Robotteknologi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Betaling for disse ydelser fra HCD foreslås finansieret ved nedsat huslejebetaling, således at der opkræves 240.000 kr. mindre årligt (2019-tal) end regionen har af udgifter til leje af lokalet hos Ejendomsselskabet.

   

  Region Syddanmark er omfattet af en reetableringspligt af lokalerne, som lejes hos Ejendomsselskabet. Ejendomsselskabet er indstillet på at fravige kravet om reetablering overfor regionen, såfremt Region Syddanmark indgår en aftale om en 10 årig bindingsperiode på lejemålet af bygningen samt en 4 årig bindingsperiode på anden kontorareal (bygning H), som regionen er lejer af.

   

  Skulle markedsføringskonsortiet HCD mod forventning blive nedlagt, forventes regionen at kunne bruge lokalerne, hvorfor det foreslås at Region Syddanmark i Allongen til den eksisterende aftale med Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark forpligtiger sig til at leje Ejendomsselskabets bygning G for en 10-årig periode samt bygning H for en 4-årig periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At erhvervsfremlejekontrakten indgås således, at Region Syddanmarks merudgift ved fremleje til HCD maksimalt udgør 240.000 kr. årligt (2019-tal) i alt 960.000 kr., som finansieres fra bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger” inden for Regional Udviklings eksisterende ramme (2019-tal).

   

  At Region Syddanmark i Allonge med Ejendomsselskabet forpligtiger sig til at leje bygning G for en 10-årig periode samt kontorareal i bygning H for en 4-årig periode.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at underskrive regionens erhvervsfremlejekontakt med konsortiet Healthcare DENMARK samt at underskrive regionens allonge med Ejendomsselskabet under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 18/52528
  12. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag orienteres om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af den indgåede aftale med 3F og FOA omkring principperne for sagsbehandlingen af lønkravene fra de tidligere BIOS-medarbejdere, har Koncern HR iværksat en fornyet gennemgang af alle lønsagerne. Det omfatter både lønsagerne for de medarbejdere, der er repræsenteret af 3F og FOA og for de øvrige medarbejdere.

   

  Formålet med den fornyede gennemgang af lønsagerne er, at disse endeligt afsluttes, idet lønsagerne tidligere er afsluttet med forbehold fra organisationernes side.

   

  Sagsbehandlingen vedrører på nuværende tidspunkt både lønsagerne for de nuværende ansatte ved alle stationer ved Ambulance Syd samt lønsagerne for fratrådte medarbejdere og timereddere.

   

  Der er samlet set 597 lønkravssager. Status pr. 25. oktober 2019 er, at 469 af sagerne er endeligt afsluttede (uden forbehold), og de resterende sager er alle under behandling.

   

  Det er et fælles mål for Koncern HR og de faglige organisationer at færdiggøre lønkravssagerne hurtigst muligt.

   

  Medarbejderne ved Ambulance Syd orienteres løbende om status for behandlingen på Ambulance Syds intranet (Assign).

   

  Forretningsudvalget og regionsrådet vil på de kommende møder ligeledes blive orienteret om status for arbejdet.

   

  Administrativ tilføjelse

  Status pr. 20. november 2019 er, at 532 af sagerne er endeligt afsluttede (uden forbehold) svarende til 89 %.

   

  Ved behandling af sagerne 3 skatteår efter 2016, stiller SKAT krav om, at der ved eventuelle ændringer i årsopgørelsen, skal ansøges herom individuelt. Det vil medføre en yderligere forlængelse af sagsbehandlingstiden.

   

  Koncern HR har gjort de faglige organisationer opmærksom på denne udfordring og vigtigheden af at få alle sager endeligt afsluttet inden udgangen af 2019. Der er derfor efter aftale med 3F – som varetager størstedelen af de resterende lønsager – udsendt påtænkte afgørelser i de resterende sager.

   

  Med få undtagelser, er der ingen BIOS-medarbejdere, der har haft under 5 måneder til at gennemgå regionens oplæg til opgørelse. 

   

  Det er forhåbningen, at alle sager er endeligt afsluttet inden udgangen af 2019, herunder både lønsagerne for nuværende ansatte ved alle Ambulance Syds stationer og lønsagerne for fratrådte medarbejdere og timereddere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Til orientering.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/31231
  13. Retningslinjer - Folkemødet 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark har tradition for at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det indstilles, at retningslinjerne for deltagelse i Folkemødet 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der afholdes Folkemøde torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni 2020 i Allinge på Bornholm. Det planlægges, at regionsrådet ligesom tidligere år får mulighed for at deltage. Der er af hensyn til det begrænsede antal overnatningsmuligheder allerede på nuværende tidspunkt reserveret 25 værelser i Rønne.

   

  I 2019 fastsatte regionsrådet retningslinjer for regionsrådsmedlemmers deltagelse i Folkemødet 2019. De retningslinjer, som regionsrådet vedtog, var følgende:

   

  • Regionen bestiller og betaler for overnatning under Folkemødet.
  • For medlemmer, der selv finder overnatningsmulighed, refunderes udgifterne hertil – efter regning – dog med et maksimalt beløb svarende til de 25 regionale værelser eller 1.145 kr. pr. deltager pr. overnatning.
  • Regionen betaler for transport til Folkemødet, idet der maksimalt betales for den højeste pris for en flybillet uden fleksibilitet. Eventuelt større udgifter til transport til Folkemødet afholdes af det enkelte regionsrådsmedlem. Regionen dækker transport til og fra lufthavnen.
  • Der henstilles til, at man anvender bustransport under selve Folkemødet.
  • Der udbetales kun tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i relevante arrangementer torsdag og fredag.

   

  I 2019 deltog 32 regionsrådsmedlemmer. Region Syddanmark havde i den forbindelse udgifter til fly, hotel og fællesspisning for knap 120.000 kr. u/moms.

   

  Det kan oplyses, at den højeste pris for en flybillet uden fleksibilitet i 2019 var 3.941 kr.

   

  Det forventes, at der i 2020 betales cirka 1.145 kr. pr. deltager for overnatning pr. nat i enkeltværelse fra den 11. – 14. juni på et hotel i Rønne.

   

  Der planlægges igen i 2020 en fællesspisning for deltagende regionsrådsmedlemmer fredag aften. Der vil være egenbetaling for ægtefæller, som deltager i spisningen.

   

  Det foreslås, at der vedtages de samme retningslinjer for betaling i 2020, som var gældende for regionsrådsmedlemmers deltagelse i 2019, dog således at beløbet, der kan refunderes til medlemmer, der selv finder overnatning, opdateres med det beløb, regionen betaler pr. nat pr. værelse i 2020.

   

  Da regionen kun kan disponere over 25 værelser foreslås det, at fordeling af værelserne gennemføres efter den d’Hondtske metode således, at værelserne fordeles efter partiernes størrelse og antal regionsrådsmedlemmer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At retningslinjerne for regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for regionsrådets behandling af sagen.

  Marianne Mørk Mathiesen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at administrationen skal undersøge om det er muligt at beregne klimabelastningen for de forskellige transportformer til Folkemødet. Derefter kan de enkelte regionsrådsmedlemmer tage stilling til deres transportform på et oplyst grundlag.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 18/7380
  14. Udskiftning af medlem i Videnskabsetisk Komite I
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Villy Søvndal anmoder om, at der foretages en udskiftning i Videnskabsetisk Komite I i forhold til tidligere beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmødet den 8. januar 2018 blev Villy Søvndal udpeget til Videnskabsetisk Komite I.

   

  Villy Søvndal anmoder nu om at blive fritaget for hvervet som medlem af Videnskabsetisk Komite I. Begrundelsen er, at han finder det svært at koordinere med sine øvrige hverv og jobs.

   

  Valg til hverv gælder som udgangspunkt for hele valgperioden. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage dette for hvervet for resten af valgperioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads.

   

  Såfremt anmodningen fra Villy Søvndal imødekommes, har gruppen meddelt, at det bliver Karsten Fogde, der indtræder som nyt medlem i Videnskabsetisk Komite.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Villy Søvndal fritages for hvervet som medlem af Videnskabsetisk Komite I.

   

  At Karsten Fogde besætter pladsen i Videnskabsetisk Komite I.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/44357
  15. Forslag fra Socialistisk Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bent Olsen har på vegne af Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

   

  ”Socialistisk Folkeparti indstiller, at:

   

  • Der som led i Region Syddanmarks implementering af FN´s verdensmål, igangsættes initiativer til fremme af cyklismen blandt Region Syddanmarks medarbejdere,

   

  • Endvidere at der tages initiativ til, at der på alle Region Syddanmarks større arbejdspladser etableres en forsøgsordning med udlån af el-cykler til medarbejderne.

   

  Begrundelse:

  Socialistisk Folkeparti er inspireret af Vejle Kommune, der har etableret et Grønt Forum for borgere, foreninger og virksomheder, hvor man har taget initiativ til at etablere en udlånsordning af el-cykler til borgerne.

   

  Initiativet er blevet til virkelighed i kraft af et samarbejde med lokale cykelhandlere.

  I den lokale avis var der, den 29. september, en overskrift der lød: ”Gymnasieelever er så glade for deres el-cykler.” Historien bag er, at elever på Rosborg Gymnasium har haft rådighed over en el-cykel i en periode.

   

  Det kan tænkes, at medarbejdere i Region Syddanmark kan få samme positive oplevelse og måske, ad den vej, bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, 3, 7 og 11, som regionsrådet tidligere har vedtaget at arbejde hen imod”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Forslaget blev drøftet. Regionsrådet opfordrer Hovedudvalget til at tage en drøftelse af, hvordan Region Syddanmark som arbejdsgiver kan bidrage til arbejdet med FN’s verdensmål.

  Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/45720
  16. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Morten Weiss-Pedersen har på vegne af Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

   

  ”Rundt på de forskellige psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark befinder der sig nogle af de mest sårbare og udfordrede borgere i forskellige behandlingsforløb. Set i det lys er det måske netop i Psykiatrien endnu mere afgørende end andre steder, at medarbejderne trives og ledes på en optimal måde, der sikrer medarbejderne overskud til at udføre deres arbejde i forhold til patienterne, det være sig indlagte og dagpatienter.

   

  Specifikt vedr. psykiatrisk afdeling i Vejle er der flere indikatorer, der mere end antyder, at der er problemer med arbejdsmiljøet, jf. noget, der kunne ligne medarbejderflugt i kombination med en del problematiske MTU-rapporter.

   

  På den alvorlige baggrund, og af hensyn til patienterne, vælger den Konservative regionsrådsgruppe, lidt usædvanligt i forhold til praksis, at foreslå regionsrådet, at der gennemføres en ekstern og forvaltningsuafhængig medarbejdertrivselsundersøgelse på Psykiatrisk Afdeling i Vejle. Det er gruppens opfattelse, at der her er tale om en hastesag”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Det Konservative Folkeparti foreslår, at der gennemføres en ekstern og forvaltningsuafhængig medarbejdertrivselsundersøgelse på Psykiatrisk Afdeling i Vejle.

   

  For forslaget stemte 2 medlemmer, Det Konservative Folkeparti.

   

  Imod stemte 38 medlemmer.

   

  Forslaget bortfaldt hermed.

   

  Regionrådsformanden fremsatte følgende forslag:

  Regionsrådet har modtaget en redegørelse vedrørende forholdene på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Regionsrådet ser med alvor på problemerne og bakker op om, at der bliver arbejdet videre med de relevante tiltag vedrørende arbejdsmiljø, rekruttering og patientbehandling og -sikkerhed, der allerede er taget, og som er beskrevet i redegørelsen. Regionsrådet lægger bl.a. vægt på, at der er taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, der som ekstern part kan bidrage i forhold til patientsikkerhed og -behandling og imødeser åben og tæt dialog om og tilbagemelding på de trufne foranstaltninger. Samtidig lægger regionsrådet vægt på løbende inddragelse af MED-systemet. Regionsrådet beder psykiatri- og socialudvalget følge sagen tæt, herunder løbende vurdere, om der er brug for yderligere tiltag. Forretningsudvalget holdes orienteret.

   

  For forslaget stemte 38 medlemmer.

   

  Imod forslaget stemte, 2 medlemmer, Det Konservative Folkeparti.

   

  Forslaget var hermed godkendt.

   

  Preben Friis-Hauge, Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.
   


  Sagsnr.  
  17. LUKKET: Køb af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Preben Friis-Hauge, Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  18. LUKKET: Erhvervelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-11-2019
   

  Indstillingen fra forretningsudvalget godkendt.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Preben Friis-Hauge, Bo Libergren, Annette Blynel og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi, Marianne Thomsen og Tine Hundahl Jensen deltog som stedfortrædere.

   


  Siden er sidst opdateret 26-11-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring