Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og socialudvalget - Referat - 12. november 2019

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 12. november 2019

Mødedato
12-11-2019 kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynél, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud
 • Annette Blynél, F
 • Mette Bossen Linnet, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til det nye Børne- og Ungetilbud under Specialcenter Syddanmark
  2. Nyt højt specialiseret tilbud til voksne borgere inden for autismespektret
  3. Status på høring af psykiatriplan
  4. Forebyggelse af anvendelse af tvang
  5. Patientinddragelse i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark
  6. Opfølgning på nærhedsfinansiering - udbredelse af telemedicin
  7. Status for implementering af Strategi for Sundhedsforskning
  8. Årsrapport 2018 fra RCT-Jylland
  9. Status på Psykiatrisk Afdeling Vejle
  10. Mødekalender 2019
  11. Mødekalender 2020
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 19/132
  1. Introduktion til det nye Børne- og Ungetilbud under Specialcenter Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalget introduceres til det regionale sociale tilbud Børne- og Ungehusene Udby under Specialcenter Syddanmark. Børne- og Ungehusene Udby er ved at blive etableret og renoveret til et nyt højt specialiseret socialt tilbud på børne- og ungeområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et nyt tilbud til børn og unge ved Udby på Vestfyn er i gang med at blive etableret og er et nyt højt specialiseret tilbud til børn og unge med særligt komplekse problemstillinger under Specialcenter Syddanmark. Det nye tilbud vil indeholde 20-24 døgnpladser med intern skole. Det bliver i hjemlige nyistandsatte bygninger på ca. 3.000 kvadratmeter i smukke omgivelser på en over 70.000 kvadratmeter stor grund.

   

  Målgruppen er børn og unge med markante og ofte flere problemstillinger. Problemerne er primært af psykisk karakter og typisk i form af sociale, følelsesmæssige, kognitive og psykiatrinære vanskeligheder. Tilbuddet skal blandt andet imødekomme efterspørgslen fra kommunerne i forhold til stigende kompleksitet i behovene med øget udadreagerende adfærd og selvskade.

   

  Det nye tilbud samler regionens eksisterende tilbud Møllebakken ved Ringe og Børnehusene Middelfart. Det forventes at være indflytningsklart ultimo 2020.

   

  Det er muligt at læse mere om Specialcenter Syddanmark her: http://www.specialcentersyddanmark.dk/wm423515

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/42065
  2. Nyt højt specialiseret tilbud til voksne borgere inden for autismespektret
  fold dette punkt ind Resume

  Regionens socialområde har de seneste år oplevet en stor efterspørgsel efter midlertidige og varige pladser til borgere med autisme i forskellig grad. For at imødekomme efterspørgslen ønsker socialområdet at arbejde videre med at etablere et nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere inden for autismespektret med 8-10 døgnpladser og 8-10 dagtilbudspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionens socialområde har de seneste år oplevet en stor efterspørgsel efter midlertidige (servicelovens § 107) og varige pladser (servicelovens § 108) til borgere med autisme i forskellig grad. Regionens Autismecenter Syddanmark har aktuelt 47 botilbudspladser til voksne autister, og der har gennem de seneste år været en belægning på 100 %.

   

  Socialdirektørforum, der består af repræsentanter for de 22 kommuner og regionen i Region Syddanmark, godkendte den 21. marts 2019 en udvidelse af regionens botilbud i Teglgårdsparken i Middelfart fra 4 til 11 midlertidige pladser til unge og voksne inden for autismespektret, der ønsker en bolig, der ikke er "institutionslignende". Pladserne er oprettet i regionens eksisterende bygninger, og der er aktuelt borgere i 9 ud af 11 pladser.

   

  Socialområdet oplever også en stor efterspørgsel efter et højt specialiseret tilbud til voksne med autisme i svær eller massiv grad. Socialområdet har i 2019 og de foregående år modtaget flere anmodninger om matchning vedrørende voksne borgere med autisme i svær eller massiv grad – dermed borgere, som ikke passer til målgruppen for botilbuddet i Teglgårdsparken. Socialområdet har aktuelt ca. 13 borgere på venteliste til en døgnplads til borgere med autisme i svær eller massiv grad.

   

  For at imødekomme efterspørgslen har socialområdet foreslået socialdirektørforum, at socialområdet etablerer et nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud med 8-10 pladser til voksne borgere inden for autismespektret. Socialdirektørforum godkendte forslaget den 7. oktober 2019.

   

  Målgruppen for tilbuddet vil være tilsvarende socialområdets autismetilbud Kirkevej, Hus A i Kværndrup (afdeling under Autismecenter Syddanmark). Det vil sige borgere med udviklingsforstyrrelser som følge af autisme. Det betyder bl.a., at de har:

  • Mangelfuld deltagelse i socialt samspil.
  • Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation.
  • Udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge.

   

  Borgerne har behov for et højt specialiseret tilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning.

   

  Den rehabiliterende og autismepædagogiske tilgang vil være anerkendende og ressourcefokuseret og tage udgangspunkt i den enkelte borger ved valget af metoder.

   

  Socialområdet ønsker på den baggrund at orientere udvalget om, at socialområdet vil arbejde videre med at oprette et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere inden for autismespektret med 8-10 døgnpladser og 8-10 dagtilbudspladser.

   

  Forslaget indebærer, at socialområdet undersøger mulighederne for et fleksibelt nybyggeri med i alt 8-10 døgn- og dagtilbudspladser på vestfyn/trekantsområdet. Der vil være fokus på at bygge fleksibelt, dels i forhold til de enkelte boliger og dels så tilbuddet kan udvides efter nogle år, hvis der er efterspørgsel efter flere pladser. Det forventes, at de første borgere kan flytte ind på tilbuddet ultimo 2020.

   

  Det nye autismetilbud vil indgå i en enhed sammen med de øvrige pladser på Autismecenter Syddanmark. Pladserne vil ligesom de øvrige pladser på social- og specialundervisningsområdet blive finansieret fuldt ud af de kommunale takstbetalinger.

   

  Prisen for døgn- og dagtilbudspladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. De endelige basistakster bliver beregnet, når de bygnings- og personalemæssige omkostninger er endelig afklaret. Ydelses-pakketaksterne vil være de samme som de øvrige ydelsespakketakster på Autismecenter Syddanmark.

   

  Der bliver på et senere tidspunkt forelagt konkret sag for regionsrådet med henblik på godkendelse af byggeprogram, meddelelse af anlægsbevilling samt afsættelse af rådighedsbeløb hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/53230
  3. Status på høring af psykiatriplan
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet sendte udkast til psykiatriplan 2020-2024 i høring den 26. august 2019. Høringsfristen udløb den 11. oktober 2019. Der gives en orientering om indkomne høringssvar med henblik på senere endelig forelæggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 26. august 2019 at sende udkast til psykiatriplan 2020-2024 i høring.  Høringsperioden varede frem til og med fredag den 11. oktober 2019.

   

  Ved høringsperiodens afslutning var der i alt modtaget 38 høringssvar. Link til modtagne høringssvar: https://rsyd.dk/wm516856

   

  Administrationen er nu ved at bearbejde og vurdere de enkelte høringssvar med henblik på forslag til indarbejdelse og ændring af det foreliggende udkast til psykiatriplan.

   

  Helt overordnet er der en stor og bredt forankret tilfredshed med en flot og ambitiøs plan og samtidig generel opbakning til de foreslåede anbefalinger.

   

  Nogle af de opmærksomheds- og bekymringspunkter, der umiddelbart kan udledes på tværs af høringssvarene, er:

  • Behov for hurtigt efter endelig politisk vedtagelse at få fokus på implementering og inddragelse af samarbejdspartnere, der påvirkes af og indgår i anbefalingerne.
  • Enkelte ønsker til udvidelse af antal af anbefalingerne.
  • Behov for præciseringer af enkelte anbefalinger og præciseringer i den indledende tekst under enkelte temaer.
  • Flere gode opmærksomhedspunkter der kræver fokus i udmøntningen af planen.
  • Bekymring i forhold til den på tidspunkt for udsendelse af høringsudgaven manglende afklaring af finansiering.

   

  Siden regionsrådet sendte udkast til ny psykiatriplan i høring har Region Syddanmark modtaget hhv. ”Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom” (på baggrund af Danske Regioners rapport ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet”) og Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om ”intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom”.

   

  Både rapport fra Danske Regioner om ”sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet” og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ”intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom” er nævnt i Udkast til Psykiatriplan 2020-2024 – hhv. anbefaling 20 og 29 – hvor der henvises til, at det vil blive vurderet, om disse rapporter/anbefalinger skal afføde nye eller ændrede anbefalinger i psykiatriplanen, når de foreligger.

   

  For både Danske Regioners ”Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom” og Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende ”intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom” gælder, at psykiatriplanen justeres om nødvendigt i overensstemmelse med anbefalingerne i ovenfor nævnte to rapporter, og at plan for implementering udarbejdes efterfølgende.

   

  Danske Regioners ”Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom” og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ”intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom” er vedlagt som bilag.

   

  Desuden er vedlagt notat for hver rapport, der overordnet belyser indholdet i dem.

   

  På mødet vil adm. sygehusdirektør Charlotte Josefsen og afdelingschef Torben Kyed Larsen overordnet gennemgå de indkomne høringssvar og de overvejelser, det kunne give anledning til – herunder gennemgå anbefalinger fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

   

  Psykiatri- og socialudvalget vil på mødet den 3. december 2019 blive præsenteret for forslag til Psykiatriplan 2020-2024 tilpasset på baggrund af de indkomne høringssvar og øvrige input til planen modtaget siden høringsudkastet (herunder de to omtalte anbefalinger fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/6386
  4. Forebyggelse af anvendelse af tvang
  fold dette punkt ind Resume

  Som udvalget kort blev orienteret om på sidste møde, forventer Psykiatrisygehuset ikke at nå den regionale målsætning om, at andelen af patienter i Psykiatrisygehuset, som bæltefikseres, samt den samlede anvendelse af tvang skal være halveret inden udgangen af 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i 2015 en målsætning om, at andelen af patienter i Psykiatrisygehuset, som bæltefikseres, samt den samlede anvendelse af tvang skal være halveret inden udgangen af 2019. For at understøtte den regionale målsætning har regionsrådet løbende prioriteret midler til arbejdet med at forebygge anvendelsen af tvang i Psykiatrisygehuset.

   

  Grundet databrud ved overgangen til det nye landspatientregister (LPR3) er det pt. ikke muligt at trække indregistrerede data for anvendelsen af tvang. På baggrund af håndholdte indberetninger forventer Psykiatrisygehuset ikke at nå regionsrådets målsætning i 2019. De håndholdte indberetninger er registreringer, som afdelingerne foretager manuelt for anvendelsen af bæltefikseringer, medicin givet med tvang, fastholdelser og tvangsindlæggelser.

   

  Regionsrådets målsætning var en skærpelse af målet fra partnerskabsaftalen fra 2014 mellem Region Syddanmark og det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse om forebyggelse af tvang, hvor målet er, at andelen af patienter, der bæltefikseres, skal være halveret i 2020.

   

  Som led i partnerskabsaftalen monitorerer Sundhedsstyrelsen indsatsen hvert halve år. Monitoreringen har vist, at indsatsen har virket, og at tvangsudviklingen på alle parametre har været nedadgående for Region Syddanmark indtil 2018, hvor anvendelsen af tvang steg på flere parametre. I 2014 blev 8,6 % af patienterne i sygehuset bæltefikseret, i 2017 var tallet 4,8 %, mens det i 2018 steg til 5,2 %. Målet i partnerskabsaftalen er, at under 4,3 % af patienterne bæltefikseres i 2020.

   

  Denne udvikling har foranlediget en yderligere intensivering af indsatsen for at forebygge anvendelsen af tvang. Udviklingen følges på ugebasis på tavlemøder. Alle sygehusets afdelinger har endvidere lavet specifikke handleplaner med konkrete indsatser for at nå i mål. Data viser ligeledes, at konkrete patientgrupper giver udfordringer, og der arbejdes med indsatser målrettet disse patientgrupper, ligesom der er fokus på handlinger rettet mod strategisk kulturforandring på alle niveauer i sygehuset.

   

  På mødet orienteres om udviklingen, og hvad der iværksættes i sygehuset for at nå det nationale mål om 50 % reduktion i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/51243
  5. Patientinddragelse i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Patientinddragelse er et af Region Syddanmarks indsatsområder for 2019. Psykiatri- og socialudvalget modtager derfor en status for arbejdet med at forbedre patientinddragelsen på Psykiatrisygehuset i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Måling af patientinddragelse

  Tilfredsheden med patientinddragelsen på regionens sygehuse bliver monitoreret gennem den store årlige LUP-undersøgelse, hvor patienter fra alle regionens sygehuse indgår. For at kunne holde øje med udviklingen hver måned benytter Region Syddanmark den mindre LUP-light-undersøgelse, hvor Psykiatrisygehuset fra november 2018 har lavet løbende målinger af patienttilfredsheden for ambulante patienter. Disse månedlige målinger kan give et overblik over udviklinger i tilfredsheden med patientinddragelsen over tid og mellem sygehusenhederne. Det primære formål med undersøgelserne er, at patienternes feedback skaber grundlag for det fortløbende arbejde med kvalitetsforbedringer på sygehusene.

   

  Som en del af beslutningen om at gøre patientinddragelse til et indsatsområde for 2019 besluttede regionsrådet et konkret kvalitetsmål for området. Målet for 2019 siger, at 85 % af de ambulante patienter på regionens sygehuse skal være tilfredse med sygehusenes patientinddragelse i forbindelse med deres behandling. Patientinddragelse var også et regionalt indsatsområde i 2018, hvor målet var, at 75 % af patientgruppen gav udtryk for tilfredshed.

   

  De konkrete målinger fra Psykiatrisygehuset viser, at målet for 2019 ikke bliver indfriet. Den gennemsnitlige målopfyldelse har været på 76,4 %, siden målingerne begyndte i november 2018. Til sammenligning er den samlede gennemsnitlige målopfyldelse for regionens sygehuse på 81,2 % for ambulante patienter i 2019. Der er endnu blevet foretaget for få målinger på Psykiatrisygehuset til at kunne konkludere, om der er sket en forbedring over tid.

   

  Målingerne fra LUP-light af tilfredsheden med patientinddragelsen på Psykiatrisygehuset er vedlagt som bilag.

   

  Center for Fælles Beslutningstagning

  Regionsrådet afsatte 4,0 mio. kr. i budgetforliget for 2019 til at gøre Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt regionalt.  På mødet i regionsrådet den 25. marts 2019 blev organiseringen og budgettet for centeret vedtaget. Siden da er der nedsat en regional styregruppe bestående af medlemmer på direktionsniveau fra regionen og hver sygehusenhed, som indtil videre har afholdt tre møder. Styregruppen har blandt andet til opgave at udstikke den strategiske retning og fastsætte fælles mål for centret, godkende budgetter og regnskaber samt understøtte centrets arbejde og udbredelse. Der udpeges desuden en patient- /pårørenderepræsentant fra hver enhed til styregruppen fra 2020.

   

  Center for Fælles Beslutningstagning åbnede officielt som regionalt center i september 2019.

   

  Centeret har ansat en daglig leder, en underviser og en ekspert i beslutningsstøtteværktøjer i første kvartal af 2019. Desuden har alle sygehusenhederne ansat lokale nøglepersoner, som bl.a. skal arbejde med implementering af beslutningsstøtteværktøjerne i klinikken. Som introduktion til arbejdet har der været afholdt introdag i juni og august måned for de lokalt ansatte nøglepersoner. Alle sygehuse har desuden udvalgt pionerafdelinger, hvor implementeringen begynder. Centeret har udviklet en startpakke med materiale, som kan understøtte processen hos de lokale sygehusenheder. De overordnede linjer i startpakken følges, men der er samtidig mulighed for at tilpasse materialet lokalt.

   

  Center for Fælles Beslutningstagnings ekspert i beslutningsstøtteværktøjer er involveret i udviklingen af fem forskellige Beslutningshjælpere, som er nye arbejdsredskaber bestående af en række kort, der både i tekst og visuelt viser, hvad fordele og ulemperne er ved en given behandling. Der er planlagt workshops på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland med henblik på udarbejdelse af beslutningshjælpere i pionerafdelinger.

   

  Kurset ”Fælles Beslutningstagning for ledere” er udviklet og testes på Sygehus Lillebælt i september og vil efterfølgende blive udbredt til regionens øvrige sygehuse.

   

  Et E-læringsprogram om fælles beslutningstagning er under udvikling og forventes færdigt primo 2020.

   

  Der er oprettet et regionalt netværk med deltagelse af de lokalt ansatte nøglepersoner og repræsentanter fra Center for Fælles Beslutningstagning.

   

  Andre patientinddragende tiltag på Psykiatrisygehuset

  Der tages mange forskellige initiativer på sygehusene i Region Syddanmark for at forbedre patientinddragelsen, hvoraf de fleste er lokalt forankrede og styrede. Initiativerne er meget forskellige og omhandler både organisatorisk inddragelse, hvor patienters og pårørendes viden indgår i udviklingen af sygehusvæsenet samt individuel inddragelse i patientens egen konkrete behandling. Nedenstående eksempler på patientinddragelse fra Psykiatrisygehuset giver et indblik i de forskellige måder, der kan arbejdes med problemstillingen på.

   

  Peer-to-peer indsats på Psykiatrisygehuset

  Som en del af Psykiatrisygehusets udviklingsplan 2018-2021 er der etableret en peer-to-peer-indsats, hvor alle psykiatriske afdelinger får 1-2 peer-medarbejdere (tidligere patienter) ansat. Peer-medarbejderens opgave er blandt andet at støtte patienter under samtaler og tvangsanalyser samt at give mulighed for spejling og bringe håb hos den enkelte patient. Peer-medarbejderne har bestået en peer-uddannelse, som Psykiatrisygehuset har etableret og gennemført i samarbejde med Vejle Kommune. Indsatsen skal medføre, at peer-medarbejderen aktivt anvender sine erfaringskompetencer i relationsarbejdet og indgår i afdelingens samarbejde med pårørende. 

   

  Straksmålinger på Psykiatrisygehuset

  Straksmålinger er lokale målinger ude på de forskellige afdelinger og afsnit. De er et yderligere supplement til den årlige LUP og LUP-light. Straksmålingerne er udviklet i regi af Psykiatrisygehusets egen patient- og pårørendepolitik og kan udføres af patienter og pårørende via en tablet. Det er afdelingerne eller afsnittene, som selv definerer, hvad de ønsker at spørge patienter og pårørende om. Spørgsmålene er typisk udformet på baggrund af en problemstilling, som afsnittet ønsker at blive klogere på, hvorefter besvarelserne kan anvendes i forbedringsarbejdet. Psykiatrisygehuset har etableret straksmålinger på ni afsnit, og det forventes, at alle afdelinger laver straksmålinger inden udgangen af 2019.

   

  Undervisning i patientforløb i psykiatrien for medicinstuderende

  Psykiatrisygehuset har etableret et samarbejde med Syddansk Universitet, hvor Psykinfo-ambassadører (tidligere patienter) deltager i et obligatorisk fag for medicinstuderende på 1. semester. Ambassadørerne bruger deres egne oplevelser og erfaringer til at indgå i dialog med de studerende for at give dem viden om patienters oplevelse af behandlingsforløb og om, hvordan det overordnet er at være patient i sundhedsvæsenet. Indsatsen skal medvirke til, at de studerende får et bedre kendskab til patientforløb i psykiatrien.  

   

  Sundhedsforskning der fremmer patientinddragelse

  Da regionsrådet i januar 2019 godkendte den nye Strategi for Sundhedsforskning, var det et startskud til at styrke og udbrede patientcentreret forskning på regionens sygehuse. Et af hovedområderne i strategien omhandler forskning for patienten, hvilket konkret indebærer, at der bl.a. skal udpeges patient- og pårørenderepræsentanter til alle regionale forskningsråd samt bedømmelsesudvalg. Derudover sætter strategien fokus på kommunikation samt patient- og pårørendeinddragelse.

   

  Region Syddanmark arrangerede i oktober 2019 den live-transmitterede tv-udsendelse Et Sundere Syddanmark i samarbejde med TV/Syd, TV2/Fyn og Syddansk Universitet, hvor regionen bevilgede to millioner kroner til tre forskellige regionale projekter for sundhedsforskning. Programmet fokuserede i høj grad på at formidle forskningen til borgerne, som via SMS kunne bestemme hvilke projekter, der skulle tildeles pengene. Denne form for borgerinddragelse har til formål i højere grad at målrette forskningen efter patienternes og borgernes ønsker og behov.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/60914
  6. Opfølgning på nærhedsfinansiering - udbredelse af telemedicin
  fold dette punkt ind Resume

  Den tidligere aktivitetspulje er med økonomiaftalen for 2019 afløst af en ny model med ”nærhedsfinansiering”. Med nærhedsfinansieringen er opstillet fem mål, som regionerne skal leve op til. Et af disse mål er udbredelse af telemedicin. Sygehusene er på den baggrund bedt om at iværksætte konkrete initiativer til sikring af udbredelse af telemedicin.  Der gives her status på sygehusenes arbejde med dette.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen i Region Syddanmark for 2019 er aftalt en række konkrete initiativer, der skal arbejdes med i relation til at sikre opfyldelse af de nationale kriterier i nærhedsfinansieringen. Et af kriterierne er udbredelse af telemedicin.

   

  Det fremgår af budgetforliget, at borgere og patienter i Syddanmark skal have mulighed for at vælge virtuel adgang eller telefonisk kontakt til sygehusene, hvis der ikke er behov for fysisk fremmøde. Der skal udarbejdes plan for implementering og udvikling af telemedicinske og telefoniske ydelser. Planen skal sætte konkrete mål for anvendelse af telemedicinske/telefoniske ydelser på de enkelte sygehuse, særligt på områder hvor borgerne og patienterne tilkendegiver ønske herom.

   

  Arbejdet med disse initiativer er forankret på de enkelte sygehuse med udarbejdelse af lokale strategier og handleplaner. Ligeledes arbejdes der i regi af Regional IT og Syddansk Sundhedsinnovation med den tekniske understøttelse af udbredelsen af telemedicin.

   

  Digitaliseringsstrategien blev godkendt af regionsrådet den 25. februar 2019. Ét af initiativerne i Digitaliseringsstrategi 2019-2021 er udvikling og udbredelse af appen ”Mit Sygehus”. Initiativet indgår i indsatsområdet ”Borgeren skal have ret til og mulighed for digital kontakt til sundhedsvæsenet”.

   

  For at udbrede brugen af appen Mit Sygehus er der afsat en pulje på 5 mio. kr., der skal sikre en ekstraordinær indsats for udbredelse på alle regionens sygehuse. Implementeringsstøtten er fordelt til alle regionens sygehuse, hvor der er ansat medarbejdere/opbygges kompetencer til at implementere og udbrede Mit Sygehus.

   

  Mit Sygehus er den primære borgerrettede app gældende for alle regionens sygehuse. De mest anvendte funktioner i appen er: Patientinformation, aftaleoversigt, patientmålinger, mulighed for pårørende at få adgang, beskedfunktion (tekstbeskeder mellem patient og afdeling), kontaktinformationer, generelle spørgeskemaer og spørgeskemaer i forbindelse med patientrapporterede oplysninger, påmindelser og efterhånden også videokonsultation.

   

  På de enkelte sygehuse er mellem 13 og godt 90 forskellige patientforløb, hvor Mit Sygehus appen kan bruges. Flere er under udvikling og forventes at komme i drift i den kommende tid.

   

  På tværs af regionens sygehuse kan opgøres, at der i dag er ca. 21.500 brugere (patienter), som har afgivet samtykke og derfor regnes for aktive. Dertil kommer 2.850 kliniske brugere, hvoraf ca. 900 har været logget ind inden for de seneste 30 dage.

   

  Sygehusenhederne forventer alle at have konkrete implementeringsstrategier på plads i den nærmeste fremtid. Udbredelsen af Mit Sygehus er på nogle områder udfordret af, at det fortsat er ny teknologi, der er i gang med en modning. Der arbejdes intenst på at modne løsningen baseret på de indhentede erfaringer.

   

  Et andet af initiativerne i Region Syddanmarks Digitaliseringsstrategi 2019-2021 er ”Sygehusspecifik introduktion af og undervisning i (de nye) digitale løsninger til borgerne og patienterne”.

   

  Med initiativet skal de enkelte sygehuse på relevant vis sikre introduktion af og undervisning i (de nye) digitale løsninger til borgere og patienter. Der er sat forskellige initiativer i gang på sygehusene under dette initiativ, hvor patienter og pårørende på forskellig vis kan få hjælp til appen Mit Sygehus, tilmelding til NemSMS og til at bruge NemID. 

   

  Alle sygehusene arbejder målrettet med initiativer til øget brug og udbredelse af telemedicin, og der er igangsat en lang række initiativer. Indsatserne kan grupperes i følgende kategorier:

  • Telefonkontakt som erstatning for fremmøde i forbindelse med konsultation, undersøgelses-svar, opfølgning og kontroller.
  • Videokonsultation som alternativ til fremmøde – bl.a. med kronikere.
  • Anvendelse af app’en Mit Sygehus i patientforløbet.
  • Anvendelse af PRO til opfølgning og kontrol.
  • Hjemmemonitorering og telemedicin som alternativ til indlæggelse.
  • Videomøder i dialogen med samarbejdsparter – herunder primær sektor.

   

  I regi af Den regionale innovationsgruppe er etableret projektet ”Velfungerende digitale løsninger”. Projektet har som mål at udpege velfungerende digitale sundhedsteknologier, herunder telemedicin, og give støtte til implementeringsprocesser på sygehusene i Region Syddanmark.

   

  Den telemedicinske aktivitet måles i statens opgørelse i forhold til nærhedsfinansieringen på baggrund af aktivitet, der grupperer til telemedicinske DRG grupper opgjort i eSundhed. Disse data baserer sig på indberetninger til Landspatientregisteret. Som følge af overgangen til nyt landspatientregister primo 2019 er der udfordringer med aktivitetsdataene, og der foreligger derfor endnu ingen DRG grupperede data fra marts 2019 og frem. 

   

  Som alternativ til at måle den telemedicinske aktivitet ud fra DRG grupperede aktivitetsdata baseret på data fra landspatientregisteret, har vi i Region Syddanmark i stedet lavet en opgørelse over kontakter med telemedicinske ydelser registreret i sygehusenes Cosmic systemer. Dette er en tilnærmet opgørelse af den aktivitet, vi bliver målt på i statens opgørelse af nærhedsfinansieringen og siger under alle omstændigheder noget om udviklingen i brug af telemedicinske ydelser i Region Syddanmark.

   

  En opgørelse over telemedicinske kontakter målt via cosmic data i perioden januar-september 2018 sammenlignet med perioden januar-september 2019 viser følgende:
   

  Sygehus

  Jan -sep 2018

  Jan -sep 2019

  Udvikling

  OUH

  214.771

  214.449

  -322

  SHS

  47.309

  56.123

  8.814

  SLB

  90.729

  96.329

  5.600

  SVS

  75.484

  78.181

  2.697

  Psyk

  31.325

  35.352

  4.027

  I alt

  459.618

  480.434

  20.816

   

  Af ovenstående fremgår, at der i 2019 har været en vækst i brugen af telemedicinske ydelser i forhold til samme periode sidste år. Dog ses umiddelbart af tallene et lille fald på OUH, hvilket dog skyldes, at særligt én afdeling på OUH (afd. R) mangler at få registreret tlf. konsultationer i 2019 og derfor er bagud med cirka 11.000 telemedicinske kontakter. Når disse bliver registreret, vil OUH samlet have en pæn vækst i telemedicinske kontakter i 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/43065
  7. Status for implementering af Strategi for Sundhedsforskning
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status for implementering af Strategi for Sundhedsforskning, som blev godkendt af regionsrådet i januar 2019. Der er iværksat og gennemført en række centrale og decentrale tiltag og dermed sikret fremdrift i implementeringen af strategien.  Der redegøres for tiltagene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte en ny Strategi for Sundhedsforskning på mødet i januar 2019.

  Sygehuse og andre kliniske enheder skal, som en del af implementeringen af Strategi for Sundhedsforskning, årligt udarbejde og fremlægge udviklingsplaner for forskning til drøftelse med koncerndirektionen. Udviklingsplanerne gør rede for, hvorledes det enkelte sygehus vil opfylde målsætningerne i Strategi for Sundhedsforskning og danner dermed baggrund for løbende dialog om implementeringen heraf på de enkelte enheder. Sygehuse/andre enheder har i 2019 udarbejdet og fremlagt de første årlige udviklingsplaner for forskning.

   

  I denne status gives der en status på en række tværregionale initiativer, der er implementeret siden godkendelsen af strategien i januar 2019.  

   

  Forskning for patienten

  I Strategi for Sundhedsforskning er der under indsatsområdet ”forskning for patienten” en målsætning om, at alle rådgivende og besluttende forskningsfora skal have inkluderet patient- og pårørenderepræsentanter senest ved udgangen af 2020. Dette arbejde er i fuld gang. Således inkluderer det regionale strategiske forskningsråd samt bedømmelsesudvalgene under det pr. maj 2019 patient- og pårørenderepræsentanter, og de fleste sygehuse har i de seneste år inkluderet patient- og pårørenderepræsentanter i deres forskningsråd.

   

  Forskning for klinikken

  I Strategi for Sundhedsforskning er der under indsatsområdet ”forskning for klinikken” en målsætning om at gøre det enkelt og attraktivt at forske. Dette inkluderer en styrkelse af forskerstøttefunktioner, såkaldt forskningsinfrastruktur.

   

  Her har regionsrådet i juni 2019 godkendt en udmøntning af 1,43 mio. kr. i 2019 og 1,73 mio. kr. i 2020 og frem i varige midler til styrkelse af forskerstøttefunktioner samt i alt 6,5 mio. kr. i engangsmidler i 2019 og 2020 til implementering af Strategi for Sundhedsforskning på sygehusene og andre enheder.

   

  Styrkelsen af forskerstøttefunktionerne inkluderer udvidelse af bistanden til juridisk gennemgang af kontrakter vedrørende forskning, udvidelse af enheden for Good Clinical Practice (GCP) samt bedre understøttelse af Region Syddanmarks forskningspuljer. Engangsmidlerne til sygehusene skal anvendes til implementering af Strategi for Sundhedsforskning og udmøntes efter anmodning.

  En anden målsætning under dette indsatsområde er, at der sikres lige og bred adgang for alle forskere til videnskabelig litteratur. Pr. 1. januar 2019 er der indgået en aftale med SDU Bibliotek om udvidet adgang til videnskabelige tidsskrifter for medarbejdere på de regionale sygehuse uden for OUH (som allerede har den udvidede adgang), og denne målsætning er dermed opfyldt.

   

  En tredje målsætning er, at kommissoriet for det regionale strategiske forskningsråd opdateres, så det understøtter løbende fornyelse og bredere repræsentation af forskere, ledelse, relevante institutter og som tidligere nævnt patient- og pårørenderepræsentanter. Dette er også sket med den tidligere nævnte revision af sammensætningen af det regionale strategiske forskningsråd i maj 2019.

   

  Endelig en revision af Region Syddanmarks forskningspuljer er igangsat, således at puljerne i endnu højere grad understøtter målet om mere samarbejde på tværs af specialer, sygehusenheder, andre kliniske enheder (bl.a. det præhospitale område), almen praksis og kommunerne. Endvidere forudsætter forskningsstrategien også, at der kommer et større fokus på kvalitative forskningsdiscipliner, forskning i folkesygdomme og ulighed, hvilket også skal afspejle sig i puljestrukturen.

   

  Revisionsforslag til nye puljer vil blive forelagt for regionsrådet i januar 2020.

   

  Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen

  Under dette indsatsområde er der bl.a. fokus på en række strategiske forskningsråder, herunder personlig medicin og effektivitet i forskning: Den Syddanske Forbedringsmodel.

   

  Der er i juni 2019 fremlagt et visionspapir for personlig medicin for sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget, som beskriver visionerne for arbejdet med personlig medicin og koblingen mellem patientbehandling og sundhedsforskning på dette område. Der er ligeledes en regional organisering på området under etablering, hvor forskning og patientbehandling er tæt koblet og understøtter hinanden.

   

  I Strategi for Sundhedsforskning er der en målsætning om at afprøve Den Syddanske Forbedringsmodel på relevante forskningsprocesser. Der er igangsat initiativer, særligt på Odense Universitetshospital, hvor metoderne fra Den Syddanske Forbedringsmodel overføres til forskningsområdet, og forskningsledere uddannes i disse metoder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/36437
  8. Årsrapport 2018 fra RCT-Jylland
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har siden 2007 haft driftsoverenskomst med RCT-Jylland og har til opgave at føre tilsyn med RCT-Jyllands økonomiske drift, samt med at visitation og behandling tilrettelægges hensigtsmæssigt. På den baggrund har RCT-Jylland fremsendt årsrapport for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter sundhedslovens § 79, stk. 2 yder regionsrådet sygehusbehandling ved det private specialsygehus RCT-Jylland i Haderslev. RCT-Jylland er et specialsygehus, som behandler traumatiserede flygtninge og torturoverlevere med bopæl i det sønder- og vestjyske område. Via finansloven har Region Syddanmark i 2018 fået tilført et bloktilskud på 13,9 mio. kr., hvilket dermed udgør den økonomiske ramme, som regionen kan afregne RCT-Jylland indenfor.

   

  RCT-Jylland har fremsendt årsrapport for 2018 samt tilhørende revisionsprotokollat til Psykiatrisygehuset. I revisionsprotokollatet redegøres for RCT-Jyllands økonomiske forhold. RCT-Jylland havde i 2018 et overskud på 54.000 kr. mod et underskud på 59.000 kr. i 2017. Med resultatet har RCT-Jylland pr. 31. december 2018 en egenkapital på 2,864 mio. kr.

   

  I årsrapporten fremgår det, at ca. 98 % af RCT-Jyllands indtægtsgrundlag stammer fra tilskud fra Region Syddanmark. RCT-Jylland afsluttede i 2018 201 patientforløb, som opfylder baseline for 2018. Med overholdelse af baselinekravet har RCT-Jylland fået udbetalt hele den afsatte bevilling på 13,9 mio. kr.

   

  Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår: ”Ledelsen finder årets resultat økonomisk tilfredsstillende, primært som følge af, at behandlingsforløbene i 2018 blev reduceret med ca. 1/3 i forhold til tidligere år. Patienternes udbytte af behandlingen forventes at være blevet mindre i og med, at det ikke har været muligt at tilbyde patienterne et fagligt indhold svarende til tidligere, selv om indholdet i behandlingen i 2018 blev intensiveret og mere målrettet”.

   

  RCT-Jylland har i en 2-årig periode fået tilført ekstra ressourcer i form af en psykologstilling, der skal hjælpe ind i den omstilling til mere komprimerede og fokuserede forløb på linje med Region Syddanmarks behandlingskoncept på Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere.

   

  Revisionens overordnede konklusion er: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af den indgåede driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og RCT-Jylland”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/134
  9. Status på Psykiatrisk Afdeling Vejle
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget orienteres om status på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget er tidligere blevet orienteret om udfordringer på Psykiatrisk Afdeling Vejle og håndtering af disse.

   

  På mødet vil sygehusledelsen komme og gøre status på de forskellige iværksatte tiltag på afdelingen og situationen generelt lige nu.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

   

  Annette Blynél, Mette Bossen Linnet og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/134
  10. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15, regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél, Mette Bossen Linnet og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  11. Mødekalender 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalgets har godkendt følgende mødekalender for 2020:

   

  • Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 14.30-16.30  
  • Tirsdag den 28. januar 2020, kl. 13.00-15.00
  • Tirsdag den 3. marts 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 14. april 2020, kl. 13.00-15.00 (møde i sundhedsudvalget kl. 15)
  • Onsdag den 27. maj 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 23. juni 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 4. august 2020, kl. 14.30-16.30
  • Mandag den 7. september 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 3. november 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 8. december 2020, kl. 14.30-16.30
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél, Mette Bossen Linnet og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 12-11-2019

  Psykiatrisygehuset orienterede om Esbjerg Psykiatrisk Afdeling.

   

  Psykiatrisygehuset orienterede om, at § 71 udvalget kommer på tilsynsbesøg i Odense Børne- og Ungdomspsykiatri og Odense Psykiatrisk Afdeling den 15. november 2019. 

   

  Psykiatrisygehuset orienterede om dørleverandørs mulige konkurs.

   

  Administrationen erindrede om invitation fra Region Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg til temadagen den 28. november 2019 om data, dokumentation og "hvad der virker" på socialområdet.

   

  Annette Blynél, Mette Bossen Linnet og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 13-11-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring