Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 28. oktober 2019

Mødedato
28-10-2019 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Bender Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Anja Lund, V - Herdis Hanghøi stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Budget 2020-2023 - 2. behandling
  2. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2019
  3. Nyt OUH, Kontrol af sociale klausuler
  4. Idéoplæg for rådgivning vedrørende renovering af eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  5. Vestdansk samarbejde om personlig medicin
  6. Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 -2023
  7. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  8. Revideret ansøgning vedr. udvidelse af Sundhedscenter Haderslev
  9. Ansøgninger til Mobilitetspuljen 2019-20
  10. Genforeningen 2020 - aktiviteter støttet af Kulturpuljen
  11. Status efter nedbrud på telefoni
  12. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  13. Status - Borgerinddragelse
  14. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  15. LUKKET: It-system


  Sagsnr. 19/33952
  1. Budget 2020-2023 - 2. behandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til budget 2020-2023 forelægges til 2. behandling/vedtagelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet oversendte den 30. september 2019 forslag til budget 2020-2023 til 2. behandling.

   

  Til brug for 2. behandlingen er der udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget.

   

  I forhold til 1. behandlingen er der i de opdaterede forslag til budget indarbejdet finansiering vedr. Sundhed og Regional Udvikling samt udgiftsmæssige konsekvenser af punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt andre reguleringer, herunder initiativer på finansloven for 2019, jf. andet punkt på dagsordenen. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2020-2023.

   

  Forretningsudvalget har på mødet den 9. oktober 2019 over for regionsrådet anbefalet de opdaterede budgetforslag som grundlag for budget 2020-2023.

   

  Der er den 6. oktober 2019 indgået aftale om uddannelse og introduktionsforløb. Aftalen er vedlagt som bilag.

   

  Der er indgået aftale om budget 2020 den 21. oktober 2019. Budgetaftalen er vedlagt som bilag.

   

  Aftalen om budget 2020 og aftalen om uddannelse og introduktionsforløb forelægges forretningsudvalget som ændringsforslag til budget 2020 på et ekstraordinært møde den 28. oktober 2019 forud for regionsrådets 2. behandling.

   

  Forretningsudvalgets indstilling vil foreligge til regionsrådets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalgets indstilling vil foreligge til regionsrådets møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre godkendte aftalen om budget 2020 og aftalen om uddannelse og introduktionsforløb som ændringsforslag til budget 2020-2023 over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod.
   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/37349
  2. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionernes finansiering for 2019 vedr. Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT), initiativer på finansloven for 2019 m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionernes samlede finansiering for 2019 for Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede lov og bekendtgørelser (DUT). Ved reguleringen bringes tillige finansiering på plads vedr. initiativer på finansloven for 2019 m.v.

   

  Som konsekvens forøges driftsbudgettet for Sundhed i 2019 med 63,9 mio. kr., svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser af punkter på lov- og cirkulæreprogrammet m.v., inkl. kommunal medfinansiering. Herudover forøges anlægsbudgettet med 2,1 mio. kr.

   

  Omvendt reguleres driftsbudgettet vedr. Regional Udvikling i 2019 med -104,8 mio. kr., primært som følge af bortfald af opgaver vedr. erhvervsfremme og turisme.

   

  Konsekvenserne heraf indgår i de ajourførte udgiftslofter for 2019 for Sundhed og Regional Udvikling.

   

  Bloktilskuddene for 2020-2023 er indarbejdet i forslag til budget 2020, jf. andet punkt på dagsordenen. Heri indgår ligeledes udgiftsmæssige konsekvenser fra 2020 og frem af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), initiativer på finansloven for 2019 m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At bloktilskuddet i 2019 vedr. Sundhed forhøjes med 3,7 mio. kr. og den kommunale medfinansiering forhøjes med 1,2 mio. kr.

   

  At der for Sundhed i 2019 meddeles tillægsbevilling vedr. driften på 63,9 mio. kr. og 2,1 mio. kr. vedr. anlæg. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

   

  At bloktilskuddet i 2019 vedr. Regional Udvikling reguleres med -75,6 mio. kr. og kommunal udviklingsbidrag med -31,8 mio. kr.

   

  At der for Regional Udvikling i 2019 meddeles en negativ tillægsbevilling vedr. driften på -104,8 mio. kr. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/32237
  3. Nyt OUH, Kontrol af sociale klausuler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sociale klausuler omhandler forhold vedr. lærlinge- og uddannelsesklausul, krav til Corporate Social Responsibility (CSR) og arbejdsklausul. Vilkår der bl.a. indgår i kontrakterne med CMB/Itinera.

   

  På baggrund af gennemgang og vurdering af henholdsvis en intern og en ekstern organisering af et ekstra tilsyn af arbejdsklausuler i Nyt OUH projektet anbefales det, at det ekstra tilsyn varetages af ekstern part. Kontrol af CSR gennemføres af regionen i forbindelse med inspektion af præfabrikerede elementer i udlandet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  “Sociale klausuler” er en samlebetegnelse for de mere “bløde” vilkår, som en offentlig ordregiver kan indsætte i sine kontrakter og vedrører den måde, ydelsen produceres på.

  Sociale klausuler omhandler forhold vedr. lærlinge- og uddannelsesklausul, krav til Corporate Social Responsibility og arbejdsklausul. Vilkår der bl.a. indgår i kontrakterne med CMB/Itinera for Vidensaksen, Behandlings- og Sengeafsnit og Klyngerne. Nyt OUH projektet følger kontrakterne i de af regionsrådet godkendte retningslinjer på området.

   

  Nedenfor er beskrevet, hvordan der i Nyt OUH projektet følges op på de tre elementer i de sociale klausuler.

   

  Vedr. Lærlinge- og uddannelsesklausul: Totalentreprenøren skal sikre, at mindst 6 % af de årsværk, der anvendes til at opfylde aftalen, besættes med en eller flere praktikanter, elever og/eller lærlinge. Kontrollen med lærlinge- og uddannelsesklausulen foretages af bygherren på de løbende bygherremøder, hvilket svarer til praksis på de øvrige store byggeprojekter i Region Syddanmark.

   

  Vedr. Krav til Corporate Social Responsibility (CSR): Totalentreprenøren er forpligtet til ansvarlig virksomhedsadfærd, idet der i kontrakterne er henvist til FN’s Global Compact, der vedrører menneskerettigheder, grundlæggende arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Region Syddanmark følger normalt kun op på CSR-kravene ved konkret mistanke om uregelmæssigheder, hvilket svarer til praksis på de øvrige store byggeprojekter i Region Syddanmark.

   

  Det indstilles, at kontrollen for så vidt angår CSR-kravene på Nyt OUH sker ved, at regionen også har fokus på overholdelsen af disse krav, når regionen som planlagt besøger totalentreprenørernes virksomheder (forventeligt i udlandet) i forbindelse med inspektion af præfabrikerede dele af byggeriet, og at der alene sker en aktiv kontrol herudover, hvis der ved disse besøg opstår konkret mistanke om uregelmæssigheder.

   

  Vedr. Arbejdsklausulen: Arbejdsklausulen omhandler krav om løn- og arbejdsvilkår efter danske overenskomster (for arbejde udført i Danmark) og bl.a. krav om totalentreprenørs kædeansvar over for underleverandører. Efter regionens retningslinjer følges der op på arbejdsklausulen ved konkret mistanke om uregelmæssigheder. Nyt OUH projektet har dog en helt særlig størrelse og kompleksitet, der begrunder at kontrollen med sociale klausuler suppleres med en ekstra kontrol. Idet Nyt OUH er Danmarks største sygehusbyggeri vurderes der at være den rette balance mellem risiko for udfordringer med overholdelse af de sociale klausuler og udgiften til en ekstra kontrol.

   

  Der er vurderet en model for henholdsvis intern og ekstern kontrol af arbejdsklausulen, de to modeller er vurderet på kriterierne: tid, risici, økonomi, samt fleksibilitet og sårbarhed. Ud fra en samlet vurdering af disse kriterier indstilles det, at der entreres med en privat udbyder til kontrol af arbejdsklausulen, herunder kædeansvaret, i Nyt OUH projektet generelt og ikke alene inden for DP03 – DP08, der alene er beskrevet som eksempel.

   

  Den forventede udgift til den supplerende eksterne kontrol ligger i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., der finansieres inden for de allerede meddelte økonomiske rammer for Nyt OUH.

   

  Administrativ tilføjelse

  Sagen blev i første omgang behandlet i anlægs- og innovationsudvalget den 5. september 2019. Sagen var herefter på forretningsudvalgets dagsorden den 18. september 2019, hvor sagen blev taget af dagsordenen ved mødets start. Sagen er efterfølgende uddybet med beskrivelse af intern organiseringsmodel og vurderinger af de 2 modeller på flere parametre.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At kontrol af arbejdsklausuler i Nyt OUH projektet varetages af en ekstern part.

   

  At kontrol af CSR-kravene i Nyt OUH sker ved, at regionen besøger totalentreprenørernes virksomheder (forventeligt i udlandet) i forbindelse med inspektion af præfabrikerede dele af byggeriet, og at der alene sker en aktiv kontrol herudover, hvis der ved disse besøg opstår konkret mistanke om uregelmæssigheder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Fogde, Anne-Marie Palm-Johansen og Carsten Sørensen stemte imod.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Enhedslisten stemte imod.

   

  Venstre og Socialdemokratiet stemte for.

   

  Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold for regionsrådets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

  At kontrol af arbejdsklausuler i Nyt OUH projektet varetages af en intern part.

  For ændringsforslaget stemte 14 medlemmer: Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

  I mod stemte 26 medlemmer: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

  Ændringsforslaget bortfaldt således.

  Den oprindelige indstilling blev herefter godkendt.

  Løsgænger Marianne Mørk Mathiesen stemte imod. 2 medlemmer, Enhedslisten, undlod at stemme.
   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/3307
  4. Idéoplæg for rådgivning vedrørende renovering af eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges, som en del af generalplanen, at renovere den eksisterende sengebygning. Der foreligger nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse vedrørende rådgivningen i forbindelse med renoveringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus blev vedtaget af regionsrådet i marts 2010 med det formål at etablere Esbjerg Sygehus som et af regionens 4 akutsygehuse.

   

  Udbygningen af Esbjerg Sygehus sker i et sygehus i drift, derfor gennemføres generalplanen som en række successive projekter samlet i 3 faser. Fase 1 er afsluttet, Fase 2, som primært består af den ny sengebygning er netop overtaget fra totalentreprenøren. Dermed kan det næste projekt renovering af den eksisterende sengebygning igangsættes. Den eksisterende sengebygning fraflyttes i perioden november 2019 til marts 2020 og renoveringen kan starte op derefter.

   

  Renoveringen af den eksisterende sengebygning indledes med en projekterings- og planlægningsfase, som kan igangsættes med nærværende bevilling.

   

  De fraflyttede etager skal ombygges til henholdsvis ambulante formål, undervisning, kontorer, forskning m.v.  Desuden etableres faciliteter til at huse kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg.

   

  Med ombygningen sikres en generel og fleksibel udnyttelse af lokalerne – bl.a. vil de tekniske installationer for sug, ilt m.v. blive bevaret. Desuden suppleres bygningen med sprinkling overalt, så lokalerne fleksibelt kan benyttes til flere formål som ambulatorier, sengestuer, kontorer m.m.

   

  Uddannelse og forskning placeres på 4. etage, mens daghospitalsfunktioner og ambulatorieklynge forventes placeret på 2. og 3. etage.

   

  Placeringen af et lærings- og forskningsmiljø i nærheden af ambulatorierne muliggør en tæt dialog mellem de kliniske funktioner, forskning og uddannelse. Det er hensigten, at kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg skal have en særlig praksisrettet vægtning med tilknytning til stamafdeling/stamklinik over en længere periode, dette kan opnås ved at placere lokalerne til kandidatuddannelsen i Esbjerg i den eksisterende sengebygning.

   

  Indledende undersøgelser har afdækket, at det er muligt at etablere egnede lokaler til undervisning i både større klasserum, mindre grupperum og færdighedslaboratorier. Generelt foregår renoveringen i tidligere ensengs- og flersengsstuemiljøer uden flytning af bærende, stabiliserende vægge, hvilket reducerer ombygningsniveauet for at holde omkostningerne nede, men giver en ringere arealudnyttelse. Facaderne, der nyligt er renoveret, bibeholdes ligeledes.

   

  Planlægningen af renoveringen kan påbegyndes ultimo 2019. Planlægningen gennemføres fuldt ud frem til dispositionsforslag for den samlede renovering for at sikre et samlet overblik.

   

  Herefter splittes projektet op i deletaper, som er imødekommende overfor den likviditetsprofil, som indgår i budgettet, der med det nuværende budget slutter i 2025.

   

  Første etape vil være renoveringen af 4. etage, som skal huse kandidatuddannelsen i medicin, da de første studerende forventes at starte i august/september 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Idéoplæg for rådgivning vedrørende renovering af den eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 11,5 mio. kr.(indeks 144,0) til rådgivning vedrørende renovering af eksisterende sengebygning, som en del af generalplanens Fase 3 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At der frigives tilsvarende beløb af det allerede rådighedsbeløb til generalplanens Fase 3 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 03-10-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/31780
  5. Vestdansk samarbejde om personlig medicin
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om Region Syddanmarks deltagelse i Vestdansk Samarbejde om Personlig medicin.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark ønsker at fremme udviklingen af personlig medicin til gavn for patienterne i såvel regionen som i resten af landet. Region Syddanmark er derfor gået ind i et samarbejde med de øvrige vestdanske regioner og de tre universiteter i Vestdanmark om udviklingen af personlig medicin.

   

  Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin er etableret mellem Region Syddanmark, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, Region Midtjylland, Health ved Aarhus Universitet, Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

   

  Region Syddanmark forventer, at samarbejdet kan skabe synergier gennem koordinering af initiativer samt igangsættelse af konkrete fælles initiativer og samarbejdsprojekter på tværs af regionerne. 

   

  Samarbejdet baserer sig på en stor gensidig respekt for de resultater, erfaringer og

  kompetencer, som alle tre regioner/universiteter kan bringe ind i samarbejdet. Dette opfattes som en stærk drivkraft for et fremtidigt samarbejde om personlig medicin.

   

  De tre regioner/universiteter ønsker fortsat at udvikle og investere i egne og eksisterende

  miljøer, kompetencer, initiativer m.v. inden for personlig medicin. Samarbejdet bygger

  dermed ovenpå og supplerer den enkelte regions/universitets egne aktiviteter/indsatser.

   

  Hensigtserklæringen for samarbejdet vedlægges som bilag.

   

  Der arbejdes p.t. på en kommunikationsplan, som bl.a. omfatter udsendelse af pressemeddelelse og intraregional information.

   

  Der er etableret et tilsvarende samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet med samarbejdet Personlig Medicin i Østdanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-09-2019
   

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/14164
  6. Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 -2023
  fold dette punkt ind Resume
   

  Praksisplan for almen praksis omfatter en politisk del, der i vid udstrækning er en udmøntning af sundhedsaftalen overfor almen praksis samt en kapacitetsdel, der beskriver forhold af relevans for sikring af lægedækningen i den kommende planperiode.

   

  ”Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023” forelægges til drøftelse som led i høringen af planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Praksisplanudvalget, der består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation, Syddanmark (PLO Syd), skal i hver kommunal og regional valgperiode udarbejde en ”Praksisplan for almen praksis”. Praksisplanen skal medvirke til at sikre Sundhedsaftalens gennemførelse overfor almen praksis og fastsætte rammerne for kapacitetsplanlægningen i almen praksis.

   

  Praksisplan for almen praksis består derfor af to dele:

  • En politisk del, der i hovedtræk er en udmøntning af sundhedsaftalen overfor almen praksis, og fastsætter hvilke indsatser, der særligt skal prioriteres i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis i den kommende planperiode, og hvad der forventes af parterne i den sammenhæng. Den politiske del afspejler vision og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023.
  • En kapacitetsdel, der danner baggrund for planlægning i forhold til sikring af lægedækningen. Kapacitetsdelen indeholder overvejelser om behov for lægekapacitet i planperioden, og beskriver hvor der ér praksis, og hvor der skal og kan være praksis fremadrettet.

   

  Praksisplanens politiske del

  Praksisplanen indeholder seks tværgående temaer, der skal være i fokus ved implementeringen af praksisplanen, samt ni indsatsområder, der er konkrete områder, hvor der skal iværksættes handling.

   

  De seks tværgående temaer er:

  • Ulighed i sundhed
  • Opsporing og forebyggelse
  • Helhedsorienteret og koordineret indsats
  • Forstærket samarbejde og kommunikation mellem almen praksis og kommunerne
  • Den trygge overgang mellem sygehus og almen praksis
  • Samarbejde om anvendelse af FMK.

   

  De ni konkrete indsatsområder, som er valgt med udgangspunkt i sundhedsaftalen og som fastlægger konkrete indsatser, der skal arbejdes med i planperioden er:

  • Rygning
  • Overvægt
  • Børn og unge i mental mistrivsel
  • Mennesker med kroniske lidelser
  • Ældre medicinske patienter
  • Samarbejde om sikker medicinering
  • Mennesker med psykisk sygdom
  • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet
  • Tilgængelighed.

   

  Den politiske del af praksisplanen afsluttes med en implementeringsplan, der forventes udarbejdet til godkendelsen af praksisplanen på møde i Praksisplanudvalget 27. november 2019.

   

  Kapacitetsdelen af praksisplan for almen praksis

  Kapacitetsdelen af praksisplanen danner grundlag for beslutninger om lægedækningen i regionen i planperioden. Kapacitetsdelen indeholder en baggrundsbeskrivelse af lægedækningen i regionen i form af oversigter over befolkningsudvikling, praksisstruktur og lægernes alder og geografiske fordeling. I kapacitetsdelen forsøges det endvidere ud fra disse variabler at forudsige, hvilket behov der vil være for rekruttering af læger i planperioden.

   

  I kapacitetsdelen gennemgås kommunerne som planlægningsområder for lægedækning én for én, og det beskrives, hvor der er lægepraksis, hvor der fremadrettet skal være praksis, og hvor der kan være lægepraksis.

   

  Politisk behandling af praksisplanen i Region Syddanmark

  Udkast til praksisplan for almen praksis har været drøftet på møde i udvalget for det nære sundhedsvæsen 23. september 2019.

   

  Efterfølgende har planen været behandlet i Sundhedsbrugerrådet på møde 19. september 2019. Sundhedsbrugerrådet havde udelukkende bemærkninger til indholdsdelen af planen, hvorfor kapacitetsdelen er uændret på nær indsættelsen af kort over opdelingen af de fire største byer i planlægningsmæssige underområder. Bemærkningerne fra sundhedsbrugerrådet til den politiske del, samt hvordan de er håndteret i forhold til praksisplanen, fremgår af bilag 3.

   

  Praksisplanudvalget har godkendt høringsversion af ”Praksisplan for almen praksis 2020 -2023” på møde 25. september 2019, herunder indarbejdelsen af bemærkninger til planen fra Sundhedsbrugerrådet.

   

  Af hensyn til høringsfristen for ”Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023” blev forretningsudvalget forelagt høringsversion af praksisplanen inden behandling i udvalget for det nære sundhedsvæsen 22. oktober 2019.

   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen får på møde 22. oktober 2019 en gennemgang af ”Praksisplan for almen praksis 2020 – 2023”.

   

  Tidsplan for den videre behandling af Praksisplanen:

   

  7. okt. – 3. nov. 2019

  Høringsfase inkl. behandling i Sundhedsstyrelsen

  9. oktober 2019

  Forretningsudvalget: høring

  22. okt. 2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen: høring

  28. okt. 2019

  Behandling af høringsversion i Regionsrådet

  29. okt.2019  

  Forelæggelse for Sundhedskoordinationsudvalget

  27. nov. 2019

  Praksisplanudvalget: Godkende udkast til praksisplan

  28. nov. 2019

  Sundhedsbrugerrådet: Orientering om praksisplan

  2. dec. 2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen: Fremlæggelse af praksisplanen

  4. dec. 2019

  Forretningsudvalget: Fremlæggelse af praksisplan

  16. dec. 2019

  Regionsrådet: Fremlæggelse af praksisplanen

  1. januar 2020

  Praksisplanen træder i kraft.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Praksisplan for almen praksis drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar til Praksisplanudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Forretningsudvalget drøftede sagen.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 22-10-2019
   

  Udvalget drøftede sagen og anbefaler regionsrådet, at der afsendes høringssvar, hvor regionsrådets beslutning vedr. Vollsmose foreslås refereret i praksisplanen. Derudover udtaler udvalget, at praksisplanen er en god plan, hvor der også er god overensstemmelse med sundhedsaftalen.

   

  Anja Lund og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for det nære sundhedsvæsen godkendt.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/7954
  7. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring. Politikken er på baggrund af de indkomne høringssvar blevet tilrettet og er nu klar til endelig politisk godkendelse. Sammen med vedtagelsen af politikken fremsættes forslag om, at der afsættes midler til at ansætte en frivilligkoordinator på hvert af regionens fem sygehuse samt på socialområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring i perioden 26. marts til 7. maj 2019. Der indkom i alt 18 høringssvar fra både patient- og frivilligforeninger, medarbejdersiden og brugerrådene i regionen samt Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  De indkomne høringssvar kan læses her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm513010

   

  Høringssvarene har hovedsageligt været positive og har omhandlet opmærksomhedspunkter i forhold til implementeringsarbejdet samt nogle få forslag til ændringer i selve politikteksten. I høringssvarene har der endvidere overvejende været opbakning til de fem overordnede principper i politikken samt til de medfølgende anbefalinger om en understøttende organisering på området, herunder bl.a. ansættelse af frivilligkoordinatorer, videreførelse af frivillighedsprisen samt etablering af fælles og lokale hjemmesider mv. 

   

  Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab foreligger nu i et endeligt udkast og er sammen med de medfølgende anbefalinger klar til implementering efter endelig politisk godkendelse. Den fælles regionale hjemmeside vil blive offentliggjort, når politikken er vedtaget, mens de øvrige anbefalinger løbende vil blive realiseret.

   

  Frivilligkoordinatorer

  Det anbefales, at regionsrådet godkender, at der ansættes 6 koordinatorer på frivilligområdet i Region Syddanmark. Én på hvert af de fem sygehuse og én på socialområdet. Økonomien er som følger, og det forudsættes, at finansieringen indgår i arbejdet med Budget 2020 for henholdsvis sundheds- og socialområdet. Finansieringen på socialområdet skal ske ved en omprioritering inden for den nuværende økonomi, da regionsrådet som en del af rammeaftalen har fastlagt, at taksterne ikke må stige.

   

   

   

  Koordinatorer

  Midler til aktiviteter på frivilligområdet

  Sundhedsområdet

  2,5   millioner kroner

  0,5   millioner kroner

  Socialområdet

  0,25 millioner kroner

  0,05 millioner kroner

   

  I alt

  2,75 millioner kroner

  0,55 millioner kroner

   

  Det tilstræbes, at koordinatorerne ansættes pr. 1. januar 2020, såfremt ovenstående godkendes.

   

  Hvis regionsrådet vælger at videreføre Danmark Redder Liv, kan det på sigt overvejes også at tilknytte en frivillighedskoordinator til det præhospitale område med henblik på yderligere rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det vil for eksempel være relevant, hvis antallet af frivillige førstehjælpere i Danmark Redder Liv øges fra ca. 3.000 i dag til 10.000 i fremtiden.

   

  Administrativ tilføjelse

  Punktet har endvidere været behandlet i psykiatri- og socialudvalget og i sundhedsudvalget den 17. september 2019. Udvalgene anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Udvalgene besluttede ligeledes, at administrationen skulle udarbejde et notat, som redegør for, hvordan de indkomne høringssvar er indarbejdet i det endelige udkast til politik. Notatet blev tilføjet i forbindelse med sagens behandling i udvalget for det nære sundhedsvæsen.

   

  De behandlende udvalg har efterspurgt en nærmere indsigt i behandlingen af høringssvarene. Derfor er der nu vedlagt dels et bilag vedr. behandling af de enkelte delelementer i de indkomne høringssvar, dels svarbrev til høringsparterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019
   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/9220
  8. Revideret ansøgning vedr. udvidelse af Sundhedscenter Haderslev
  fold dette punkt ind Resume
   

  I slutningen af maj 2019 informerede Sundheds- og Ældreministeriet om, at Region Syddanmark og Haderslev Kommune fik bevilliget midler fra den statslige pulje til etablering af læge- og sundhedshuse til en etape 2 i Sundhedscenter Haderslev, i alt 7,28 mio. kr. af de ansøgte 28,16 mio. kr. Den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev har i juni 2019 godkendt en model, hvor der arbejdes videre med, at de tildelte puljemidler på 7,28 mio. kr. suppleres af egenfinansieringen i den oprindelige ansøgning på 7,04 mio. kr.

   

  De i alt 14,32 mio. kr. vurderes byggeteknisk at kunne dække en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev på ca. 580-700 m2, hvilket dog skal kvalificeres nærmere. Revideret budget, ansøgning og investeringsprofil vedrørende udvidelse af Sundhedscenter Haderslev er den 30. august 2019 fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet, forudsat endelig politisk godkendelse af anvendelsen af det bevilligede beløb i henholdsvis region og kommune. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 29. april 2019 ansøgning til den statslige pulje til etablering af læge- og sundhedshuse om en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev. Af sagen fremgik det, at sag om egenfinansiering ville blive fremlagt på et senere tidspunkt. Ansøgningen blev fremsendt som en fælles ansøgning mellem kommune og region. Det er aftalt, at Haderslev Kommune er administrativ projektejer for projektet.  

   

  I slutningen af maj 2019 informerede Sundheds- og Ældreministeriet om, at Region Syddanmark og Haderslev Kommune fik bevilliget midler til en etape 2 i Sundhedscenter Haderslev. Bevillingen lyder på 7,28 mio. kr. af de ansøgte 28,16 mio. kr. Der var i projektet herudover forudsat en egenfinansiering på 7,04 mio. kr.

   

  Da Region Syddanmark og Haderslev Kommune kun fik tildelt en fjerdedel af det ansøgte beløb til udvidelse af Sundhedscenter Haderslev, har regionale og kommunale parter efterfølgende drøftet mulighederne for at bringe de tildelte puljemidler i anvendelse. Den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev har i juni 2019 godkendt en model, hvor der arbejdes videre med, at de tildelte puljemidler på 7,28 mio. kr. suppleres af egenfinansieringen i den oprindelige ansøgning på 7,04 mio. kr.

   

  De i alt 14,32 mio. kr. vurderes byggeteknisk at kunne dække ca. 580-700 m2, hvilket dog skal kvalificeres nærmere. I den oprindelige ansøgning var der påtænkt en udvidelse på 1.300 m2, fordelt i hver sin ende af sundhedscenteret, men grundet de færre midler udbygges kun én fløj i 1. fase. Der er mulighed for på sigt at udbygge en anden fløj i 2. fase. Inventar og udstyr er ikke indregnet i de 14,32 mio. kr. Hver aktør/afdeling finansierer således eget inventar og udstyr til deres lokaler.

   

  I forhold til funktionerne/aktørerne i udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er der lagt vægt på at imødekomme den oprindelige ansøgning bedst muligt ved at inkludere både regionale, kommunale, private og fælles funktioner/aktører, men i mindre skala end først beskrevet. 

   

   Funktioner/aktører i udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev bliver:

  • Lægepraksis med 3 ydernumre, 5 praksispersonale og plads til to uddannelseslæger 
  • Tilbud om mammografiscreening, jf. beslutning i regionsrådet den 26. august 2019
  • En styrkelse af den kommunale sygeplejes tilstedeværelse i centeret 
  • En styrkelse af centerets rammer for anvendelse af videokommunikation 
  • En styrkelse af rammerne til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud i centeret
  • En styrkelse af Sundhedscenter Haderslev som uddannelses- og arbejdssted
  • Én privatpraktiserende sundhedsaktør.

   

  Revideret budget, ansøgning og investeringsprofil vedrørende udvidelse af Sundhedscenter Haderslev skulle fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. september 2019. Materialet blev fremsendt den 30. august 2019, forudsat endelig politisk godkendelse af anvendelsen af det bevilligede beløb i henholdsvis region og kommune. 

   

  Region Syddanmark vil komme til at disponere over et antal m2 til mammografiscreening og tilsvarende fællesareal i udvidelsen og forventes således også at bidrage til egenfinansieringen af projektet. Fordelingen af egenfinansieringen aftales mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark.

   

  Den regionale andel af medfinansieringen forventes at kunne afholdes inden for det beløb, som er afsat til afledte renoveringsarbejder forbundet med etablering af mammografiscreening i Sundhedscenter Haderslev. Jf. regionsrådets godkendelse af tilbud om mammografiscreening er afledte renoveringsarbejder foreløbigt estimeret til 1,2 mio. kr. Det er endvidere forudsat, at mammomat fra anden matrikel kan flyttes til Sundhedscenter Haderslev, og at der således ikke vil være udgifter til nyanskaffelse af apparatur.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At revideret ansøgning til udvidelse af Sundhedscenter Haderslev godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23-09-2019
   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/18093
  9. Ansøgninger til Mobilitetspuljen 2019-20
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fynbus og Sydtrafik har hver sendt en ansøgning til Mobilitetspuljen 2019-20, der havde frist den 15. august 2019. Administrationen vurderer, at begge ansøgninger lever op til ansøgningskravene og scorer højt på kriterierne, og det indstilles derfor, at Fynbus tildeles 2 mio. kr. og Sydtrafik 2 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afsatte i budgettet for 2019 2 mio. kr. i årlige puljemidler i 2019 og 2020 til ”udvikling og anvendelse af de teknologiske muligheder for at optimere trafikbetjeningen samt nem planlægning af en sammenhængende rejse på tværs af transportformer”.

   

  Puljen kunne søges af trafikselskaberne, og både Fynbus og Sydtrafik har indsendt ansøgning om finansiering af konkrete projekter. Sydtrafik har ansøgt om 2,1 mio. kr. og Fynbus om 2 mio. kr.

   

  De indkomne ansøgninger er vurderet på baggrund af Region Syddanmarks annoncering af mobilitetspuljen, som blev godkendt i Udvalget for Regional Udvikling i foråret 2019. 

   

  I annoncering af grundlaget for udmøntning af midlerne, blev der lagt en række krav og kriterier til grund for de tildelingsberettigede projekter, herunder kriterier om, at projektet skal komme kunderne til gavn, anvende ny teknologi samt i hvilken grad projektet bidrager til at løse en konkret og dokumenteret mobilitetsmæssig problemstilling. I vedlagte bilag 1 findes en uddybning af de enkelte projekter og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

   

  Det indstilles på baggrund af en samlet vurdering, at Fynbus tildeles 2 mio. kr. og Sydtrafik 2 mio. kr. Såfremt indstillingerne følges, vil der være bevilget støtte for i alt 4 mio. kroner. Det bemærkes, at det er i overensstemmelse med rammerne for puljen, at der i 2019 kan ansøges om hele beløbet (dog maksimalt 4 mio. kr. som udgør den samlede sum for 2019 og 2020).

   

  Det indarbejdes i bevillingsskrivelsen, at de to trafikselskaber skal udarbejde en slutevaluering af projekterne senest tre måneder efter, at projekterne er afsluttet, ligesom de skal udarbejde en kort status halvvejs i projekterne.

   

  Fynbus’ og Sydtrafiks ansøgninger (bilag 2 og 3), annoncering af mobilitetspuljen 2019 (bilag 4) og den fælles vision for trafikselskaberne (bilag 5) er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet drøfter trafikselskabernes ansøgning med henblik på en anbefaling til regionsrådet, om at den afsatte mobilitetspulje i budget 2019 og 2020 på i alt 4 mio. kr. udmøntes med 2 mio. kr. til Fynbus og 2 mio. kr. til Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-09-2019
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at den afsatte mobilitetspulje i budget 2019 og 2020 på i alt 4 mio. kr. udmøntes med 2 mio. kr. til Fynbus og 2 mio. kr. til Sydtrafik.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling godkendt.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/14556
  10. Genforeningen 2020 - aktiviteter støttet af Kulturpuljen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 24. juni 2019 at give tilskud til en række projekter i forbindelse med fejringen af 100 året for Genforeningen i 2020. Projekterne er samlet i kronologisk rækkefølge i vedhæftede oversigt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har med Kulturpuljen støttet 3 fyrtårsprojekter og 20 mindre projekter i forbindelse med fejringen af Genforeningen i 2020. Disse projekter er nu samlet i en oversigt i bilaget, således det er muligt at orientere sig om, hvor og hvornår de enkelte aktiviteter finder sted.

   

  Fejringen af Genforeningen 2020 igangsættes den 10. januar 2020 med både en konference på Christiansborg og en galla-aften i Det Kongelige Teater. Derefter vil der jævnt frem mod juli 2020 være flere end 300 arrangementer – både landsdækkende og mere lokale i Sønderjylland. I dagene den 9. juli til 12. juli 2020 finder den officielle markering sted, hvor også kongehuset vil være til stede.

   

  På Genforeningen 2020s hjemmeside (www.genforeningen2020.dk), som Region Syddanmark har støttet med 350.000 kr., er arrangørerne i færd med at indtaste deres arrangementer, og fra januar 2020 vil det være muligt at søge på tværs af kommuner, temaer, datoer m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-09-2019
   

  Til orientering.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/3302
  11. Status efter nedbrud på telefoni
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har oplevet gentagne nedbrud på telefoni services på både fastnet og mobiltelefoni. Der gives kort status på nedbrud samt opfølgning med leverandøren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fastnet og mobiltelefoni til og fra Region Syddanmark – herunder lægevagt, AMK (Akut Medicinsk Koordinering) og sygehusenes fællesakutmodtagelser – har været ramt af fem nedbrud siden foråret 2019. Nedbruddene har ramt forskellige dele af Region Syddanmark, hvor de første to nedbrud ramte hele regionen, og de tre sidste nedbrud delvist ramte Fyn og Sønderjylland.

   

  Årsagen til nedbruddene er endnu ikke fuldstændig klarlagte, men de hidtidige analyser viser, at nedbruddene, i et ellers stabilt telefonisetup, udspringer af leverandørens forberedelser til 5G telefoni (næste generation af mobiltelefonteknologi, som sikrer en hurtigere og mere sikker mobildatatrafik). Overgangen til 5G telefoni baseres på en ny teknologi, hvorfor risikoen for nye nedbrud kan være større i indkøringsperioden end ved anvendelse af den hidtidige mere kendte 4G teknologi.

   

  Ved hvert nedbrud har der været iværksat et nødberedskab i Regional IT og på sygehusene. Under et nedbrud har der været tæt kommunikation med sygehusledelserne og TDC i forhold til løbende status. Dermed har sygehusene haft mulighed for at tilpasse deres nødberedskab i tråd med statusmeldinger fra leverandør og Regional IT’s særlige nødberedskab.

   

  I en nedbrudssituation vægtes kommunikation med regionens borgere højt. Borgerene er blevet opfordret til at henvende sig direkte på sygehusene uden forudgående visitering.

   

  Kommunikationen med borgere er sket på platforme som regionens hjemmeside, sygehusenes hjemmeside, facebook, twitter, radio- og TV-kanaler mv. 

   

  Region Syddanmark er i fortløbende tæt dialog med TDC med henblik på at afklare, hvilke tiltag der skal iværksættes for at undgå fremtidige nedbrud. I den forbindelse er følgende iværksat:

  • Der er lavet en midlertidig ”change freeze” (TDC må ikke lave flere ændringer førend regionen har tilladt dette).
  • Regionen vurderer, at TDC’s overgang til 5G i et højt tempo kan have været en medvirkende årsag til, at der er sket uforudsete fejl, hvilket har forårsaget nedbrud. Derfor har regionen bedt TDC om at revisitere deres tidsplan i forhold til udrulning af 5G, hvilket forhåbentlig gør, at nedbrud kan undgås fremover.
  • Regionen har foreslået TDC, at ændringer puljes, således at TDC gennemfører ændringer fx hver 8. uge, som kan have indflydelse på regionens telefoni. Dermed kan regionens beredskaber stå i standby i ændringsperioden, hvilket forventeligt vil mindske konsekvenser af nedbrud.
  • Regionen har udarbejdet en liste over kritiske services (fx hjertestarter) ved nedbrud for samtlige af regionens sygehuse. Der afholdes en workshop i uge 37 med sygehusrepræsentanter med henblik på at identificere alternative muligheder (fx dect telefon) ved nedbrud. Formålet er, at sygehusene kan opretholde nødvendig drift i en nedbrudssituation.

   

  I forhold til patientkritiske situationer oplyser Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, at telefonnedbruddet i weekenden den 23.-25. august 2019 ikke har haft alvorlige patientkonsekvenser. AMK har oplyst, at der har været en patientkritisk hændelse under telefonnedbruddet, som dog blev løst af kvalificeret personale. OUH er ikke vidende om, at nedbruddet har haft alvorlig betydning for patienters behandling på sygehuset. Flere patienter har fået udsat deres behandling, for eksempel når bistand skulle rekvireres fra anden afdeling, eller bagvagter skulle konsulteres, men der er ikke på nuværende tidspunkt meldinger om, at disse udsættelser i sidste ende i den konkrete situation har haft alvorlige konsekvenser for behandlingen. OUH understreger, at selv om nedbruddet ikke umiddelbart har haft alvorlige patientkonsekvenser, er det voldsomt usikkerhedsskabende på et stort sygehus, hvor mange højtspecialiserede medarbejdere løbende konsulteres på tværs af afsnit og afdelinger, at det primære kommunikationsmiddel kan være ustabilt/brudt ned, og at dette er sket flere gange med kort mellemrum.

   

  Psykiatrien har oplyst at have en utilsigtet hændelse under telefonnedbruddet, som dog blev håndteret af kvalificeret personale. Lægevagten for Syddanmark har oplyst, at de normalt har 170-250 samtaler/timen, men at de under nedbrudsperioden næsten ingen samtaler modtog. Lægevagten har ikke informationer om, at patienter har lidt helbredsmæssig skade under nedbrudsperioden.

   

  I forhold til nedbruddet den 29. august 2019 har Sygehus Lillebælt efterfølgende oplyst, at der ikke har været patientsikkerhedshændelser på Sygehus Lillebælt, som følge af de seneste driftsudfordringer hos TDC. OUH har i forhold til nedbruddet den 29. august 2019 oplyst, at på nuværende tidspunkt har OUH ikke kendskab til, hvorvidt telefonnedbruddet den 29. august 2019 har haft alvorlige konsekvenser for patienternes behandling. Dog er der flere tilfælde, hvor behandlingen enten er blevet forsinket, har manglet konsultationer fra andre bagvagter eller er blevet aflyst i forbindelse med nedbruddet. OUH oplyser, at vanskelighederne med at rekvirere assistance fra for-/bagvagter samt andet sundhedspersonale er åbenlyse og potentiel risiko for alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden. Endnu engang imødegik beredskabsorganisationen dette ved at etablere nødprocedure og personalet udviste igen stor tjenstvillighed og agilitet i forhold til brug af private telefonnumre og finde løsninger i den konkrete situation. OUH konstaterer, at ingen patienter oplevede alvorlige konsekvenser, men at nedbruddet både for patienter, personalet og sygehuset i øvrigt var til gene og trækker store veksler på tværs af alle involverede.

   

  Der er ikke modtaget tilbagemeldinger om patientkritiske hændelser fra de øvrige sygehuse i forhold til telefonnedbruddet den 29. august 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 16-09-2019
   

  Til orientering. Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.
   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/52528
  12. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag orienteres om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af den indgåede aftale med 3F og FOA omkring principperne for sagsbehandlingen af lønkravene fra de tidligere BIOS-medarbejdere, har Koncern HR iværksat en fornyet gennemgang af alle lønsagerne. Det omfatter både lønsagerne for de medarbejdere, der er repræsenteret af 3F og FOA og for de øvrige medarbejdere.

   

  Formålet med den fornyede gennemgang af lønsagerne er, at disse endeligt afsluttes, idet lønsagerne tidligere er afsluttet med forbehold fra organisationernes side.

   

  Sagsbehandlingen vedrører på nuværende tidspunkt både lønsagerne for de nuværende ansatte ved alle stationer ved Ambulance Syd samt lønsagerne for fratrådte medarbejdere og timereddere.

   

  Der er samlet set 597 lønkravssager. Status pr. 27. september 2019 er, at 434 af sagerne er endeligt afsluttede (uden forbehold), og de resterende sager er alle under behandling.

   

  Det er et fælles mål for Koncern HR og de faglige organisationer at færdiggøre lønkravssagerne hurtigst muligt.

   

  Medarbejderne ved Ambulance Syd orienteres løbende om status for behandlingen på Ambulance Syds intranet (Assign).

   

  Forretningsudvalget og regionsrådet vil på de kommende møder ligeledes blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Til orientering.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/15236
  13. Status - Borgerinddragelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget behandlede på møde den 14. august 2019 tre konkrete forslag til borgerinddragelse. Det blev i den forbindelse aftalt, at forretningsudvalget skulle have en status på de øvrige borgerinddragelsestiltag, der har været drøftet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet havde den 19. marts 2018 en temadrøftelse om borgerinddragelse.

   

  I forbindelse med temadrøftelsen blev det besluttet at forankre sagen i forretningsudvalget. På møde den 13. juni 2018 behandlede forretningsudvalget opsamling fra temadrøftelsen. I forlængelse heraf besluttede forretningsudvalget på møde den 15. august 2018, at der skulle afholdes en workshop om borgerinddragelse. Workshoppen blev afholdt den 6. marts 2019.

   

  På baggrund af workshoppen blev der opstillet følgende kriterier for borgerinddragelsesprojekter:

   

  -          Der skal være et politisk råderum for regionsrådspolitikerne.

  -          Borgerne skal have mulighed for reel indflydelse.

   

  På den baggrund godkendte regionsrådet den 26. august 2019 tre konkrete projekter:

   

  -          Ærø som udviklingskommune for borgerinddragelse i det nære sundhedsvæsen.

  -          Klimacamp for unge.

  -          Borgercamp om dit og mit grænseland.

   

  Projekterne søsættes inden udgangen af 2020. Finansiering sker inden for eksisterende ramme.

   

  Under temadrøftelsen i regionsrådet blev der nævnt en række mulige generelle tiltag i forhold til borgerinddragelse. Forslagene blev beskrevet i opsamlingsnotat som forretningsudvalget efterfølgende behandlede den 13. juni 2018. Det drejer sig om muligheden for adgang til generelt foretræde for de politiske udvalg, borgerforslag og en regional idébank. Notatet beskrev ligeledes mulighederne for at gennemføre tiltagene, og konsekvenserne af forslaget.

   

  Generelt foretræde for udvalg

  Der er i styrelseslovens § 20, stk. 4, 2. pkt. mulighed for, at udvalget kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af regionsrådet til at overvære udvalgets forhandlinger, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Denne bestemmelse giver ligeledes udvalget mulighed for at give borgere m.fl. foretræde for udvalget af hensyn til oplysninger af en konkret sag på dagsordenen.

   

  Herudover er der ikke mulighed for at borgere deltager i udvalgsmøderne. Dette skyldes, at møderne ikke er offentlige med henvisning til at bevare et forum for uformelle og frie forhandlinger. Da selve mødet i udvalget ikke er offentlig skal et eventuelt foretræde gennemføres særskilt inden eller efter selve mødet.

   

  Det er således muligt at indføre adgang til generelt foretræde for borgerne (i lighed med regionsrådets spørgeordning) dog således, at dette ikke er en formel del af selve udvalgsmødet.

   

  Region Midtjylland har i forretningsorden for de 4 stående og 4 midlertidige udvalg fastsat regler, hvorefter borgerne har mulighed for generelt foretræde udvalgene. Region Midtjylland har oplyst, at nogen udvalg ofte oplever foretræde, mens andre sjældent gør, men at der anslået i gennemsnit er 2-3 foretræde om året for udvalgene.

   

  Borgerforslag

  Der er ikke hjemmel i styrelsesloven til at give borgerne mulighed for at fremsætte et forslag direkte til drøftelse i regionsrådet.

   

  Der kan indføres borgerdrevne forslag ved at et borgerdrevent forslag formelt stilles af et medlem af regionsrådet, som et medlemsinitiativ (§ 11-sag). Konkret kan man vedtage, at det er regionsrådsformanden, som på vegne af borgerne fremsætter forslag. Det er kun forslag der vedrører regionens anliggender, som kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11, jf. regionsloven. Regionsrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger.

   

  Altinget havde i juli måned en række artikler om erfaringer med borgerdrevne forslag: https://www.altinget.dk/artikel/kommuner-siger-stort-set-altid-nej-til-borgerforslag

   

  Her fremgår det, at 26 kommuner har ordninger med borgerforslag, og en række yderligere kommuner overvejer at indfører ordningerne. I mange kommuner er det fastsat, at for at et forslag sættes på dagsordenen til drøftelse, kræver det, at der er indsamlet underskifter, der svarer til, hvad et gennemsnitligt mandat i byrådet ”koster”. I Region Syddanmark vil det svare til 16.175 støttetilkendegivelser.

   

  Af artiklen fremgår, at der 48 gange er samlet nok stemmer ind til at forslaget blev politisk behandlet. Af disse blev 2 vedtaget. En række eksperter udtaler sig i artiklerne om erfaringerne med borgerforslag. 

   

  Ingen af de øvrige regioner har indført borgerdrevne forslag.

   

  Regional idébank

  Forslag om at oprette en regional idébank på regionens hjemmeside, hvor borgerne kan komme med idéer og forslag og samtidig følge de forslag, der bliver fremsendt.

   

  Det vurderes, at det er muligt inden for lovgivningens rammer at oprette en idébank. Dog vil der i lighed med borgerforslag, jf, ovenfor være en række begrænsninger i forhold til de konkrete ideer, såfremt de indeholder injurierende forhold, personfølsomme oplysninger eller andre tavshedsbelagte forhold.

   

  Der er ikke truffet beslutning om at arbejde videre med disse forslag.

   

  Ligeledes blev der under temadrøftelsen opfordret til, at modellen med borgermøder, som bruges i forbindelse med råstofsager og miljøsager, udbredes til andre områder, og at regionen i stigende grad inddrager patientforeninger og foreninger i kommunerne.

   

  Det kan i den forbindelse bemærkes, at regionen allerede i dag har en række brugerråd, f.eks. sundhedsbrugerrådet, hvor patientforeninger inddrages i regionens arbejde.

   

  Danske Regioner har nedsat en midlertidig politisk arbejdsgruppe om demokrati og borgerinddragelse. Arbejdsgruppen har til opgave at drøfte nye muligheder og perspektiver ved borgerinddragende initiativer samt afdække relevante erfaringer med borgerinddragelse såvel i regioner og kommuner som internationalt med henblik på at udarbejde et inspirationskatalog til de fem regionsråd. Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet i oktober 2019 og skal afrapportere senest i oktober 2020.

   

  Resultatet af arbejdsgruppens arbejde vil således kunne inddrages og samtænkes med Region Syddanmarks løbende arbejde med borgerinddragelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2019
   

  Sagen blev drøftet. Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at der opfordres til, at udvalgenes forretningsorden ændres, således at der indsættes bestemmelse om generelt foretræde i forbindelse med udvalgsmøderne. Forretningsudvalget anbefaler, at sagen behandles på ny, når Danske Regioners inspirationskatalog foreligger i 2020.

   
  Karsten Uno Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Indstillingen fra forretningsudvalget godkendt.

   

  Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 19/36948
  14. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Morten Weiss-Pedersen har på vegne af Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

   

  ”Det vedtages at pålægge forvaltningen at udarbejde grundlaget for en civil retssag, der kan muliggøre, at den speciallæge, der har fremsendt ukorrekte honoraropkrævninger, mister sit ydernummer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-09-2019
   

  Sagen blev udsat ved mødets start.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-10-2019
   

  Forslaget blev drøftet. Administrationen bedes lave et notat om grundlaget for en eventuel retssag, som forelægges forretningsudvalget til videre behandling.

   
  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

  Anja Lund deltog ikke i sagens behandling. Herdis Hanghøi deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  15. LUKKET: It-system
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 29-10-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring