Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2019pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og socialudvalget - Referat - 17. september 2019

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 17. september 2019

Mødedato
17-09-2019 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynél, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  2. Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
  3. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  4. Godkendelse af partnerskabsaftale på psykiatriområdet
  5. Den udvidede udfordringsret - ansøgning vedr. tilkøbsydelser på socialområdet
  6. Den udvidede udfordringsret - ansøgning vedr. lovhjemmel til kvalitetsarbejde på det sociale område
  7. Implementering af Patientrapporterede oplysninger (PRO)
  8. Projektet "Tilbage til skole"
  9. Mobile skadestuer
  10. Udmøntning af budget 2018, samarbejde mellem psykiatri og arbejdsmarked
  11. Ombudsmandens besøg på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  12. Strukturændring i Team for Personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologi
  13. Forslag til mødekalender 2020
  14. Mødekalender 2019
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 18/11686
  1. Nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalget præsenteres hermed for Psykiatrisygehusets arbejde med den regionale handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark er vedtaget en handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner, hvor der er sat fokus på infektioner med bakterier i blodet, tarminfektioner med bakterien Clostridium Difficile, sundhedssektorerhvervede infektioner i forbindelse med hjemmebehandling og resistente bakterier.

   

  Psykiatrisygehuset er en del af den regionale handleplan og arbejder inden for alle fire fokusområder med delindsatser, der er meningsfulde for psykiatrien. Selv om Psykiatrisygehuset har et forholdsvist lavt antal infektioner, arbejdes der aktivt på at bidrage til regionens samlede målopfyldelse for nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner. Indsatserne i psykiatrien fokuserer primært på at styrke den generelle hygiejne og afbryde smitteveje.

   

  Oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling i Vejle, Peter Jezek, vil fortælle udvalget om, hvorfor det er væsentligt at have fokus på hygiejne i psykiatrien. Udvalget vil også blive orienteret om, hvordan der arbejdes med fokusområderne i den regionale handleplan, herunder indsatsen for at sikre hygiejnen via korrekt arbejdsbeklædning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12069
  2. Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på projektet Fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor Psykiatrisygehuset samarbejder med de 22 syddanske kommuner om at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har på baggrund af satspuljebevilling indgået en samarbejdsaftale om et projekt fra 2018-2021 med en regional fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Der er ansat et projektteam med projektleder, 1 regionalfaglig og 2 kommunalfaglige konsulenter. Hertil kommer 8 regionale fremskudte medarbejdere fra børne- og ungdomspsykiatrien samt 22 kommunale medarbejdere fra PPR.

   

  Formålet med projektet er at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien og samtidig er svære at løfte for kommunerne uden den rette sparring og supervision fra psykiatrien.

   

  På kort sigt er målet, at de psykisk sårbare børn og unge og deres familier oplever, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet, og at samarbejdet mellem Psykiatrisygehuset og kommunen fungerer. Det skal understøtte et styrket fokus på, hvad det enkelte barn har brug for i forhold til at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

   

  På langt sigt er formålet med projektet, at en tidligere og mere sammenhængende indsats for børn og unge vil forebygge, at mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

   

  Projektet er således en stor satsning i Region Syddanmark, som skal bidrage til at indfri målsætningen i Sundhedsaftalen 2019-2023 om at reducere andelen af unge med dårlig mental trivsel.

   

  Organiseringen var på plads 1. marts 2019, og der blev afholdt de første sparringsteammøder. Der var som udgangspunkt 4 sparringsteam oprettet omkring børne- og ungeambulatorierne i Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg. De faste deltagere er PPR repræsentanterne fra optagekommunerne, en regionalfaglig og en kommunalfaglig konsulent. Hertil kommer inddragelse af barn/pårørende og relevant frontpersonale.

   

  Der har været 2 sparringsteammøder om måneden i hvert optageområde fra marts til juni måned 2019. I denne periode er 58 konkrete sager blevet drøftet.

   

  Fra 1. september 2019 er organiseringen justeret, så der afholdes sparringsteammøde i hver kommune. Dette vil sikre bedre mulighed for, at barn, pårørende og frontpersonale kan deltage på mødet. Det reducerer den enkelte kommunes køretid, så der bliver mere direkte tid til opfølgende indsatser for børnene og familierne. Endelig vil de nære sparringsmøder øge det tætte samspil med lærer, pædagoger, sundhedsplejen og andet frontpersonale og derved give sparring direkte til de medarbejdere, som har det daglige arbejde med børn og pårørende.

   

  Projektleder Marianne Rasmussen orienterer om projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7954
  3. Vedtagelse af Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring. Politikken er på baggrund af de indkomne høringssvar blevet tilrettet og er nu klar til endelig politisk godkendelse. Sammen med vedtagelsen af politikken fremsættes forslag om, at der afsættes midler til at ansætte en frivilligkoordinator på hvert af regionens fem sygehuse samt på socialområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. marts 2019, at udkast til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab samt de medfølgende anbefalinger blev sendt i høring i perioden 26. marts til 7. maj 2019. Der indkom i alt 18 høringssvar fra både patient- og frivilligforeninger, medarbejdersiden og brugerrådene i regionen samt Sundhedskoordinationsudvalget.

   

  De indkomne høringssvar kan læses her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm513010

   

  Høringssvarene har hovedsageligt været positive og har omhandlet opmærksomhedspunkter i forhold til implementeringsarbejdet samt nogle få forslag til ændringer i selve politikteksten. I høringssvarene har der endvidere overvejende været opbakning til de fem overordnede principper i politikken samt til de medfølgende anbefalinger om en understøttende organisering på området, herunder bl.a. ansættelse af frivilligkoordinatorer, videreførelse af frivillighedsprisen samt etablering af fælles og lokale hjemmesider mv. 

   

  Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab foreligger nu i et endeligt udkast og er sammen med de medfølgende anbefalinger klar til implementering efter endelig politisk godkendelse. Den fælles regionale hjemmeside vil blive offentliggjort, når politikken er vedtaget, mens de øvrige anbefalinger løbende vil blive realiseret.

   

  Frivilligkoordinatorer

  Det anbefales, at regionsrådet godkender, at der ansættes 6 koordinatorer på frivilligområdet i Region Syddanmark, herunder én på hvert af de fem sygehuse og én på socialområdet. Økonomien er som følger, og det forudsættes, at finansieringen indgår i arbejdet med Budget 2020 for henholdsvis sundheds- og socialområdet. Finansieringen på socialområdet skal ske ved en omprioritering inden for den nuværende økonomi, da regionsrådet som en del af rammeaftalen har fastlagt, at taksterne ikke må stige.

   

   

   

  Koordinatorer

  Midler til aktiviteter på frivilligområdet

  Sundhedsområdet

  2,5   millioner kroner

  0,5   millioner kroner

  Socialområdet

  0,25 millioner kroner

  0,05 millioner kroner

   

  I alt

  2,75 millioner kroner

  0,55 millioner kroner

   

  Det tilstræbes, at koordinatorerne ansættes pr. 1. januar 2020, såfremt ovenstående godkendes.

   

  Hvis regionsrådet vælger at videreføre Danmark Redder Liv, kan det på sigt overvejes også at tilknytte en frivillighedskoordinator til det præhospitale område med henblik på yderligere rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det vil for eksempel være relevant, hvis antallet af frivillige førstehjælpere i Danmark Redder Liv øges fra ca. 3.000 i dag til 10.000 i fremtiden.

   

  Punktet behandles endvidere i sundhedsudvalget den 17. september 2019 og i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 23. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ”Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Administrationen udarbejder et notat, hvoraf det fremgår, hvordan man implementerer input fra høringssvar.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45945
  4. Godkendelse af partnerskabsaftale på psykiatriområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark og Fredericia Kommune har med udgangspunkt i visionspapiret ”Visioner for samarbejdet på psykiatriområdet” arbejdet stadig tættere sammen gennem det seneste år. På baggrund af visionspapiret er der udarbejdet et forslag til en partnerskabsaftale. Den politiske styregruppe for Fredericia Sundhedshus har godkendt forslaget til en partnerskabsaftale, der foreslås underskrevet i forbindelse med et arrangement den 8. oktober 2019, hvor der åbnes en ny PsykInfo i Sundhedshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Partnerskabsaftalen er udarbejdet med udgangspunkt i visionspapiret ”Visioner for samarbejdet på psykiatriområdet”. Her er det beskrevet, hvordan psykiatrien i Region Syddanmark og Fredericia Kommune har en fælles overordnet vision om, at flere mennesker med psykisk sygdom bliver udredt, behandlet, helbredt og rehabiliteret – for både deres psykiatriske og somatiske problemer.

  Med indgåelsen af Partnerskabsaftalen ønsker Region Syddanmark og Fredericia Kommune ikke blot at levere en bedre kvalitet, men også at udfordre egen praksis. Det gøres ved at udforske nye måder at støtte borgere og patienter i drømmen om et normalt liv, hvilket også betyder bidragende borgere til det fælles samfund.


  I det seneste år er der gennemført en omfattende fælles proces med involvering af borgere og fagpersonale via Designskolen. Målet har været at kortlægge den nuværende indsats og oplevelsen heraf. Processen har givet brugbar indsigt i forhold til tilrettelæggelsen af den fremtidige borgercentrerede indsats.

   

  Den nye og ambitiøse Sundhedsaftale for 2019-2023 understreger, at det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal udvikles på tværs af region og kommune. De målsætninger i Sundhedsaftalen, der omhandler psykiatrien, bliver også målsætningerne for samarbejdet mellem psykiatrien i Region Syddanmark og Fredericia Kommune. Ambitionen er: 
   

  • At reducere andelen af unge med dårlig mental trivsel
  • At reducere antallet af genindlæggelser inden for 30 dage
  • At reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene
  • At reducere overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser
  • At sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet og i uddannelse øges.

   

  Partnerskabsaftalen underskrives i forbindelse med arrangementet den 8. oktober 2019, hvor en ny PsykInfo i Sundhedshuset indvies.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At partnerskabsaftalen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31565
  5. Den udvidede udfordringsret - ansøgning vedr. tilkøbsydelser på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks socialområde ønsker at gøre brug af den udvidede udfordringsret til at få indført lovgivningsmæssig mulighed for, at de regionale bosteder kan sælge tilkøbsydelser til beboerne på deres bosteder svarende til den mulighed, som nogle kommuner har i medfør af lov om frikommunenetværk.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af reformsporet ”Færre regler og mindre bureaukrati”, der er del af den tidligere regerings sammenhængsreform, lancerede det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium den 30. september 2017 initiativet ”udvidet udfordringsret”. Med udfordringsretten har alle offentlige ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige (lovgivningsmæssige) og lokale regler samt søge om at fravige reglerne.

   

  Konkret foreslås det at indsende en ansøgning vedrørende mulighed for, at de regionale bosteder kan sælge tilkøbsydelser til beboerne på deres bosteder svarende til den mulighed, som nogle kommuner har i medfør af lov om frikommunenetværk.

   

  Udgangspunktet er, at kommunale og regionale sociale botilbud på nuværende tidspunkt ikke må sælge tilkøbsydelser til beboerne på de sociale botilbud, idet dette betragtes som konkurrenceforvridende.

   

  Tilkøbsydelser er ydelser ud over den visiterede hjælp og kan bl.a. være: Hovedrengøring, vinduespudsning indvendigt, gardinvask (herunder nedtagning og ophængning), udpakning i forbindelse med indflytning, ophængning af billeder, lamper og skift af pærer, (ekstra) tøjvask, reparation af tøj og isyning af knapper mv.

   

  Beboerne er derfor henvist til at købe ydelsen hos private leverandører. Dette kan være upraktisk, da det giver personalet ekstra arbejde at skulle finde en ekstern fagperson til at varetage opgaven, som kan komme på et tidspunkt, der passer ind i beboerens skema. I forhold til beboeren er det i mange tilfælde mere tryghedsskabende, at hjælpen bliver leveret af kendt personale, der i forvejen kommer i hjemmet og således er kendt af beboere og eventuelle pårørende. Samtidigt må forventes, at ydelsen kan leveres til samme pris, som eksterne fagpersoner ville forlange eller evt. en smule billigere, idet der sjældent vil skulle indregnes omkostninger til transport.

   

  På baggrund af fordelene for beboere og personale ved at kunne sælge tilkøbsydelser til borgere med behov herfor har nogle kommuner søgt om og fået tilladelse i medfør af lov om frikommunenetværk til at sælge tilkøbsydelser til borgere, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

   

  Det regionale socialområde ønsker, at regionale botilbud får tilsvarende mulighed for at sælge tilkøbsydelser, som de kommunale leverandører har i medfør af lov om frikommunenetværk under betingelser svarende til betingelserne for de kommunale leverandører. I praksis forventes det, at de regionale botilbud vil udnytte en sådan mulighed til via allerede ansat personale at stille mindre ydelser til rådighed for beboerne. Der vil således ikke være tale om levering af større ydelser, hvor der ville kunne ske en konkurrenceforvridning i forhold til private leverandører.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgning om mulighed for at regionale botilbud kan sælge tilkøbsydelser til deres beboere indsendes via den udvidede udfordringsret.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31565
  6. Den udvidede udfordringsret - ansøgning vedr. lovhjemmel til kvalitetsarbejde på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks socialområde ønsker at gøre brug af den udvidede udfordringsret til at få indført lovgivningsmæssig mulighed for at kunne bruge personoplysninger om borgere på de regionale bo- og dagtilbud til at udføre kvalitetsarbejde på det sociale område uden et samtykke fra de pågældende borgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af reformsporet ”Færre regler og mindre bureaukrati”, der er del af den tidligere regerings sammenhængsreform, lancerede det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium den 30. september 2017 initiativet ”udvidet udfordringsret”. Med udfordringsretten har alle offentlige ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige (lovgivningsmæssige) og lokale regler samt søge om at fravige reglerne.

   

  Konkret foreslås det at indsende en ansøgning vedrørende mulighed for at kunne bruge personoplysninger om borgere på de regionale bo- og dagtilbud til udførelse af kvalitetsarbejde på det sociale område uden et samtykke fra de pågældende borgere.

   

  Kvalitetsarbejdet medfører et behov for at kunne tilgå allerede registrerede oplysninger om borgerne på de sociale tilbud, herunder såvel almindelige oplysninger om adfærd som følsomme oplysninger om helbred og mentalt funktionsniveau. Dette vil bl.a. være relevant, når det skal sikres, at bostedet foretager den rigtige dokumentation af hjælpen til borgerne på stedet. Der er også behov for at registrere og databehandle tilsvarende oplysninger om borgerne, der modtages eller observeres, når oplysningerne har betydning for vurderingen af borgernes trivsel og sundhed generelt på stedet, og dette indgår i kvalitetsarbejdet. Kvalitetsarbejdet vil typisk være forankret i større gennemarbejdet kvalitetsmodeller som eksempelvis ”Den Fællesregionale Kvalitetsmodel” eller ”Den Syddanske Forbedringsmodel”.

   

  På nuværende tidspunkt er der ikke lovgivningsmæssig mulighed for at kunne behandle personoplysninger med henblik på kvalitetsarbejde på socialområdet uden et samtykke fra den pågældende person.

   

  Princippet om, at borgere selv kan bestemme, om oplysninger om deres personlige forhold skal indgå i arbejde, der kun indirekte berører dem, er prisværdigt og ønskværdigt.

   

  Udfordringen hermed er, at det sociale område også indeholder tilbud, hvor hovedparten af eller alle borgerne juridisk ikke kan afgive et gyldigt samtykke, og hvor der ikke er andre, der rent juridisk kan afgive samtykket på vegne af den pågældende borger. Dette vil gælde mange bo- og dagtilbud for voksne, hvor hovedparten af borgerne ikke er habile til at afgive samtykket på grund af betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Erfaringen viser, at kun fåtallet af disse borgere har en formelt beskikket værge, hvor værgemålet omfatter personlige forhold, og eftersom sådanne formelt beskikkede værger er de eneste, der juridisk har kompetence til at afgive samtykket på vegne af borgeren, er det kun muligt at få et gyldigt samtykke for fåtallet af disse borgere.

   

  Herudover er der nogle børne- og ungetilbud, hvor forældremyndighedsindehaveren af forskellige årsager er meget lidt deltagende i forhold til barnets eller den unges brug af tilbuddet, og som derfor forventes ikke at ville tage stilling til en forespørgsel om samtykke til brug af barnet eller den unges personlige oplysninger til brug for kvalitetsarbejde på det sociale område.

   

  Det risikeres for ovenstående typer af sociale tilbud, at det ikke er muligt at lave kvalitetsarbejde på tilbuddene, da det ikke er muligt at få samtykke fra borgerne, og dette findes meget problematisk. Dette efterlader en gruppe af de svageste borgere uden mulighed for at få udviklet deres botilbud kvalitetsmæssigt ud fra borgerperspektivet og mere generelt i øvrigt, da den samlede mængde af oplysninger om beboerne på de sociale botilbud vil udgøre en stor del af den datamængde, der beskriver den daglige drift af et socialt botilbud.

   

  På baggrund af de meget svage borgergrupper, der er på sådanne tilbud, er det oftest ikke disse tilbud, der får klager eller opfordringer til ændringer fra borgerne. Der er derfor behov for, at driftsherren af egen drift kan arbejde med at højne kvaliteten for borgerne generelt på de pågældende tilbud, herunder også at gøre brug af borgernes personoplysninger, uden at der er afgivet et gyldigt samtykke hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgning om mulighed for brug af personoplysninger til kvalitetsarbejde på socialområdet indsendes via den udvidede udfordringsret.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31796
  7. Implementering af Patientrapporterede oplysninger (PRO)
  fold dette punkt ind Resume

  Der gøres status på arbejdet med at anvende patientrapportrede oplysninger (PRO) i den psykiatriske behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Psykiatrisygehuset er arbejdet med PRO centreret om at anvende de patientrapporterede data til at måle behandlingseffekten af den behandling, som patienterne tilbydes. Med disse PRO data vil det være muligt at sætte fokus på det samlede patientforløb og på, hvordan forløbet påvirker patientens helbred.

   

  Psykiatrisygehuset er påbegyndt implementering af PRO i relation til tre målgrupper:

   

  • Voksne ambulante patienter med personlighedsforstyrrelser
  • Traumatiserede flygtninge og veteraner med PTSD i Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
  • Patienter med spiseforstyrrelse i børne- og ungdomspsykiatrien. PRO spørgerammen sættes ind i et eksisterende forløb i Mit Sygehus, som er udviklet i forbindelse med ”Projekt Viden viser vej” i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

   

  Et af de centrale led i udviklingen af PRO er at opstille en spørgeramme som giver mening for såvel patienter som medarbejdere. Børne- og ungdomspsykiatrien og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere arbejder hver i sær videre med at udvikle spørgerammen til deres lokale PRO løsninger.

   

  For voksne ambulante patienter med personlighedsforstyrrelse arbejdes der med at implementere en national PRO løsning. Løsningen er udviklet af Region Nordjylland, som begynder implementering af løsningen i egen region til oktober.

   

  Der er vedlagt en kort beskrivelse af status på implementeringen af PRO i Psykiatrisygehuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/29461
  8. Projektet "Tilbage til skole"
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om ”Tilbage til skole” projektet, som er indstillet til den nationale innovationspris NYT SAMMEN BEDRE.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark fik midler af Sundhedsstyrelsen via satspuljen til et projekt om ”Udbredelse af tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien” i forbindelse satspuljeforlig 2014-2017 og satspuljeforlig 2015-2018. Projektet blev i daglig tale kaldet ”Tilbage til skole”. Projektet havde et budget på 9,8 mio. kr., hvoraf der var ekstern bevilling på 9,1 mio. kr. og en egen finansiering på 0,7 mio. kr.   

   

  Formålet med projektet var at etablere tværfaglige teams til børn og unge, der efter behandling skulle vende tilbage til skolegang. De tværfaglige teams var forankret omkring Børne- og Ungdomspsykiatri Odense samt Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland (Esbjerg). Projektet blev etableret i tæt samarbejde med henholdsvis Odense Kommune og Esbjerg Kommune.

   

  Projektet havde fokus på at sikre, at lærere og pædagoger på barnets/den unges skole samt forældre fik mulighed for at få sparring omkring barnet/den unges behov, når de eksempelvis havde været indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien. De tværgående teams blev bemandet med ressourcer som sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog og børnepsykiatere.

   

  Der er i projektet gennemført 38 forløb i Esbjerg og 44 forløb i Odense. I forhold til målsætningen om at få børn og unge tilbage til skole kan det oplyses, at for Esbjerg var 63 pct. i skole inden for de første 6 måneder og 84 pct. var i skole efter 9 måneder fra starttidspunktet. I Odense var 89 pct. i skole efter de første 6 måneders forløb. Udover de intensive forløb er der gennemført 188 konsultative forløb.

   

  Der var desuden i projektet en målsætning om, at det samlede antal genindlæggelser skulle falde som følge af dette projekt. Dette kan ikke dokumenteres, men det kan oplyses, at ingen børn eller unge har været indlagt efter at have været i et intensivt forløb.

   

  Efter projektperiodens udløb ved udgangen af 2018 blev erfaringerne fra projektet implementeret på begge afdelinger og flere kommuner i optageområdet er blevet tilbudt at få glæde af de erfaringer som blev opsamlet i projektperioden. Der er fortsat et tværfagligt team med et brobyggende overgangstilbud for børn og unge med massivt skolefravær, der er ved at afrunde deres forløb i psykiatrien, og som skal videre i livet.

   

  I Odense er de intensive forløb på 6 måneders varighed fortsat for familier med børn og unge indskrevet i Børne- og ungdomspsykiatri Odense. Der er fortsat mulighed for at tilbyde konsultativ sparring til fagfolk, der møder børn og unge med skolefravær.

   

  I Esbjerg tilbyder Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland fortsat tilbuddet til flere og flere kommuner i optageområdet. Der modtages mange henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere, som gerne vil implementere projektets anvendte teori og metode samt arbejde videre ud fra erfaringerne fra projektperioden. Der tilbydes konsultativ indsats med hjælp og støtte i forbindelse med afklaring af bagvedliggende årsager til skolefravær samt efterfølgende sparring, råd og vejledning i, hvordan barnet/den unge kan støttes i at vende tilbage til skolen. Erfaringen viser, at det kan være vigtigt med en tidlig inddragelse af netværk og andre fagpersoner, i form af et netværks- eller skolemøde.

   

  ”Tilbage til skole” i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er indstillet til den nationale innovationspris NYT SAMMEN BEDRE.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 18/51227
  9. Mobile skadestuer
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks aftale om budget 2019 besluttede regionsrådet at styrke den akutte indsats via udbredelse af mobile skadestuer til alle psykiatriske afdelinger med akutmodtagelse. De mobile skadestuer er nu i drift i hele regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmarks aftale om budget 2019 besluttede regionsrådet at styrke den akutte indsats via udbredelse af mobile skadestuer til alle psykiatriske afdelinger med akutmodtagelse. Efter forbillede fra satspuljeprojektet om mobil skadestue i Vejle er der nu etableret mobile skadestuer i de psykiatriske afdelinger i Aabenraa, Esbjerg og Odense.

   

  Det særlige ved tilbuddet er, at den mobile skadestue tilbyder opfølgning efter udskrivelse og er derudover et akut ambulant tilbud i patientens eget hjem i en kortere periode.

   

  Formålet med den mobile skadestue er:

   

  • At øge kvaliteten i akuttjenesten
  • At forebygge eller forkorte gen-/indlæggelser
  • At give patienter og pårørende tryghed og øget tilfredshed med behandlingen.

   

  På baggrund af erfaringer fra satspuljeprojektet er åbningstiden for den mobile skadestue fra kl. 13-21 hver dag året rundt.

   

  Målgruppe

  Målgruppen er voksne over 20 år uanset psykiatrisk diagnose, og tilbuddet er for såvel patienter, der kendes i Psykiatrisygehuset, som for patienter, der ikke tidligere har været i kontakt med sygehuset. Det har ligeledes i praksis vist sig, at der er en bred kategori af patienter i de mobile skadestuer. Det er hyppigst patienter med depression og angst, men herudover har der været patienter med kriser, fødselsreaktioner, borderline, psykoser og skizofreni.

   

  Opstart og rekrutteringsvanskeligheder

  Udfordringer med at rekruttere sygeplejersker til tilbuddet har medført, at den mobile skadestue ikke har været fuldt i drift fra april 2019 i alle afdelinger, som det ellers var planlagt. Den mobile skadestue i Vejle har været i drift hele året, mens den mobile skadestue i Odense har været fuldt i drift siden april. De mobile skadestuer i Aabenraa og Esbjerg er begyndt i april med kortere åbningstid, men 1. september 2019 er alle mobile skadestuer i fuld drift. De mobile skadestuer i Aabenraa og Esbjerg har begge oplevet, at den gradvise opstart har været i tråd med efterspørgslen, og der er ingen patienter, som er blevet afvist af den mobile skadestue på grund af manglende ressourcer.

   

  Erfaringer fra tilbuddet

  Både samarbejdspartnere, patienter og medarbejdere er kommet med positive tilbagemeldinger på tilbuddet. Det vurderes, at indlæggelser er undgået, ved at patienterne i stedet er blevet tilbudt besøg af den mobile skadestue.

   

  Samarbejdet med andre aktører i forbindelse med den mobile skadestue fungerer godt. Der samarbejdes med forskellige fagpersoner, såsom sundhedsplejersker, egen læge, hjemmeplejen, specialteams fra kommunerne, forløbskoordinatorer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 18/22248
  10. Udmøntning af budget 2018, samarbejde mellem psykiatri og arbejdsmarked
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2018 er det besluttet fortsat at styrke de tværsektorielle forløb, herunder udvikling og udbredelse af eksisterende erfaringer med fastholdelse og tilknytning af borgeren til arbejdsmarkedet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen for 2018 ønsker regionsrådet at styrke samarbejdet mellem psykiatri og arbejdsmarked med henblik på at opretholde patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Regionsrådet har med aftalen prioriteret 2 mio. kr. til den fortsatte styrkelse af de tværsektorielle forløb, herunder udvikling og udbredelse af eksisterende erfaringer med fokus på, at borgeren fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

   

  De afsatte midler til området kan bruges til at understøtte kommende samarbejdsprojekter ved at give midler til at igangsætte samarbejdet, f.eks. via frikøb af nøglemedarbejdere og fælles temadage. Det prioriteres, at udvikling af samarbejdet sker i en lokal kontekst mellem kommunen og den lokale psykiatriske afdeling. Alle psykiatrisygehusets afdelinger har fået til opgave at udvikle lokale initiativer i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet. Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Svendborg fik midler til at gennemføre to projekter i første udmøntningssag primo 2019.
   

  Psykiatrisygehuset fremlægger i anden udmøntningssag nye projektforslag fra Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere og Kolding Kommune, hvor det planlægges at udvide projektet til i alt seks kommuner i projektperioden. Psykiatrisk Afdeling Odense indgår i et projekt med Nordfyns Kommune. Der ansøges i alt om udmøntning af 0,4 mio. kr. i denne runde. Hvis midlerne udmøntes, vil der restere 1,2 mio. kr. i puljen.

   

  Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT)

  Projektet fokuserer på veteraners arbejdsmarkedstilknytning. Formålet med projektet er at øge veteraners tilknytning til arbejdsmarkedet efter endt behandlingsforløb på ATT og forløb i kommunen. En øget tilknytning kan være i forskellige grader, for eksempel ordinær beskæftigelse, fleksjob, revalidering eller virksomhedspraktik. Projektet skal udvikle og forbedre samarbejdet mellem ATT og kommunerne for at sikre gode, sammenhængende forløb, der tager udgangspunkt i veteranens diagnose, behandlingsbehov og forudsætninger for at være tilknyttet arbejdsmarkedet. De ansøgte midler skal finansiere frikøb af medarbejdere, en indledende workshop, kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, evaluering og formidling af erfaringer.

   

  Psykiatrisk Afdeling Odense og Nordfyns Kommune

  Projektet har til formål at øge borgernes mulighed for at gennemføre en virksomhedsrettet indsats og derigennem opnå eller opretholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet skal sikre, at medarbejderne i kommunerne er bedre klædt på til at sammensætte virksomhedsrettede forløb til borgere, der samtidig er eller lige har været i behandling i psykiatrien, så der bliver taget de rette hensyn og stillet tilpassede krav til den enkelte borger. De ansøgte midler skal finansiere en psykiatrifaglig medarbejder, der kan varetage en fremskudt rolle i kommunens jobcenter.

   

  Projektforslagenes økonomi opgøres som vist i tabellen:

   

   

  2019

  2020

  2021

  I alt

  Afdelingen for Traume og Torturoverlevere

  30.000

  50.000

  120.000

  200.000 kr.

  Psykiatrisk Afdeling Odense

  40.000

  160.000

   

  200.000 kr.

  I alt

   

   

   

  400.000 kr.


  Oplæg til begge projekter er vedlagt. Psykiatrisygehuset påbegynder efter regionsrådets godkendelse. Der resterer 1,2 mio. kr. af den afsatte pulje.

   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen indstillede på mødet den 19. august 2019 sagen til behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/12424
  11. Ombudsmandens besøg på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Folketingets Ombudsmand har fremsendt afsluttende brev for tilsynsbesøget på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 24. april 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets Ombudsmand var 24. april 2019 på anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, sengeafsnit 61 og 63. Ombudsmanden har nu fremsendt det afsluttende brev for tilsynsbesøget.

   

  Besøgsholdet giver i brevet følgende anbefalinger:

   

  • At ledelsen sikrer øget fokus på korrekt indrapportering af tvang til Sundhedsdatastyrelsen og Region Syddanmark
  • At ledelsen sørger for at etablere en hensigtsmæssig kvalitetskontrol af indberetninger af tvang (fx ved en stikprøvekontrol)
  • At Psykiatrisk Afdeling Aabenraa – efter ophør af tvangsforanstaltninger – afholder eftersamtaler med patienterne og dokumenterer indholdet af disse samtaler.

   

  Folketingets Ombudsmand har ikke fået oplysninger, der har givet grundlag for at foretage sig yderligere i forhold til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa eller de ansvarlige myndigheder ud over de ovennævnte anbefalinger. Behandlingen af sagen om tilsynsbesøget er dermed afsluttet.

   

  Afdelingen har analyseret årsagen til fejl i indrapporteringerne og på den baggrund ændret arbejdsgangen i forhold til rapportering af tvang, så der fremover er indbygget en kvalitetskontrol i arbejdsgangen. Afdelingen har også øget fokus på korrekt dokumentation i introduktionen for yngre læger i afdelingen, da det særligt var hos denne gruppe medarbejdere, at der var størst udfordringer med indrapporteringerne.

   

  Afdelingen har ligeledes øget opmærksomhed på gennemførelse og korrekt registrering af eftersamtaler, så disse kan genfindes efterfølgende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31900
  12. Strukturændring i Team for Personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologi
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af anmodning fra regionsrådsmedlem orienteres om de ændringer i målgruppe og visitation for patienter i det tidligere Psykoterapeutisk Team i Psykiatrisk Afdeling Odense, der er udsendt brev til praktiserende læger om i begyndelsen af juni.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i samarbejdsudvalget for Foreningen af Speciallæger den 27. juni 2019 blev der orienteret om ændringer i Psykoterapeutisk Team i Psykiatrisk Afdeling Odense, herunder ændringer i visitering og målgruppe. I forbindelse med ændringerne har teamet skiftet navn til Team for Personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologi. På baggrund af orienteringen er der fra et regionsrådsmedlems side fremsat ønske om at få en orientering om ændringerne i psykiatri- og socialudvalget.

   

  Ændringer af målgruppen er sket i henhold til psykiatriens målgruppe som beskrevet i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger og i den fælles målgruppebeskrivelse for de fem regioner. Heraf fremgår, at regionspsykiatriens målgruppe er patienter med moderat til svær psykisk sygdom samt patienter med psykiske lidelser, hvor der er behov for en tværfaglig indsats. Psykiske lidelser af let til moderat karakter varetages i primærsektoren ved praktiserende, læge, psykolog eller speciallæge.

   

  Baggrunden for ændringerne i teamet er, at der i forbindelse med et ledelsesskift kom opmærksomhed på, at teamet igennem længere tid har haft en praksis for, at patienter skulle være terapiegnede for at blive visiteret til behandling i teamet. Dette betyder, at en del moderat og svært syge patienter er blevet afvist, da de ikke har været terapiegnet. Dermed har teamet tidligere fortrinsvist behandlet lettere tilstande samt dele af gruppen af moderat syge, som var terapiegnet. Teamet har således ikke behandlet den målgruppe, som er den regionale psykiatris målgruppe, nemlig de moderat og svært syge patienter, som ikke kan behandles i primærsektoren. Det er nu ændret, så Team for Personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologi ligesom de øvrige ambulante teams i afdelingen, udreder og behandler moderate til svære personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologiske problemstillinger.

   

  Siden ændringerne i teamet trådte i kraft i starten af maj 2019 er ca. 15 henviste patienter blevet afvist, fordi de ikke falder inden for den regionale psykiatris målgruppe. En del af disse vil kunne tilbydes behandling i kommunalt regi i Odense Kommune eller ved psykolog. I samme periode er der indvisiteret ca. 10 patienter, som tidligere ville være blevet afvist, da de ikke er terapiegnede, dvs. for syge til at deltage i gruppeforløb.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/134
  13. Forslag til mødekalender 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 13. august 2019 blev forslag til mødekalender 2020 godkendt med den bemærkning, at administrationen skulle undersøge mulighederne for, at møderne kunne begynde en halv time senere med start kl. 14.30.

   

  Nyt forslag til psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2020 fremlægges hermed til godkendelse:

   

  • Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 14.30-16.30  
  • Tirsdag den 28. januar 2020, kl. 13.00-15.00
  • Tirsdag den 3. marts 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 14. april 2020, kl. 13.00-15.00 (møde i sundhedsudvalget fra kl. 15)
  • Onsdag den 27. maj 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 23. juni 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 3. august 2020, kl. 14.30-16.30
  • Mandag den 7. september 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 3. november 2020, kl. 14.30-16.30
  • Tirsdag den 8. december 2020, kl. 14.30-16.30
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget godkender nyt forslag til mødekalender for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Udvalget godkendte mødeplan for 2020.


  Sagsnr. 19/134
  14. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 14-16.30, retspsykiatrien i Middelfart
  • Tirsdag den 12. november 2019, kl. 15-17.30, børne- og ungetilbud ved Udby
  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15, regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/134
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 17-09-2019

  Sygehuset orienterede om udviklingen i nedbringelse af tvang.

   

  Opdatering på politianmeldelse. Sygehuset orienterer udvalget, hvis der sker noget inden næste møde.

   

  Sygehuset sender data om brugerstyrede senge til udvalget.

   

  Orientering om behandlingskæder.

   

  Udvalget vil gerne besøge Psykiatriens Hus i Silkeborg og den nye psykiatriske afdeling i Skejby. 


  Siden er sidst opdateret 18-09-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring