Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. juni 2019

Mødedato
24-06-2019 kl. 15:00 - 16:45
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Bender Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Andrea Terp, A - Jette Jensen stedfortræder
 • Morten Weiss-Pedersen, C - Knud Erik Langhoff stedfortræder
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  2. Budgettilpasning juni 2019
  3. Redegørelse vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018
  4. Godkendelse af videreførelse af Medicin- og behandlingspuljen
  5. Evt. ændret proces i relation til budget 2020
  6. Etablering af psykiatrien i Nyt OUH, som OPP
  7. Etablering af køkken ved Nyt OUH
  8. Retspsykiatri Middelfart - opgradering af sikkerhed
  9. Etablering af Ronald McDonald familiehus ved Nyt OUH
  10. Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby
  11. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  12. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  13. Årsregnskab 2018 for Amgros
  14. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  15. Forsøg med socialsygeplejerskeordning på OUH
  16. Styrkelse af forskerstøttefunktioner i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning
  17. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 2019
  18. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2019)
  19. Afrapportering af målbillede for udmøntning af rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  20. Forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023
  21. Ansøgninger til Kulturpuljen, marts 2019
  22. Ansøgninger til Kulturpuljen, mindre initiativer til fejring af Genforeningen 2020
  23. Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket
  24. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2019
  25. Overflytning af Tørring Gymnasium til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet
  26. Repræsentation af FGU i Syddansk Uddannelsesforum
  27. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  28. Forslag fra Dansk Folkeparti
  29. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen
  30. LUKKET: Kontrakt
  31. LUKKET: Anskaffelse
  32. LUKKET: Flytning


  Sagsnr. 19/17519
  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  1. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2019 for henholdsvis: ”Sundhed”, ”Socialområdet”, ”Regional Udvikling” og ”Fælles formål”.

   

  For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2019. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

   

  Sundhed

  Overordnet forventes der, ligesom tidligere år, både budget- og aftaleoverholdelse i 2019.

   

  Sygehusene forventer overordnet set balance. Der er i varierende omfang udfordringer med at få balance på afdelingsniveau, og alle sygehuse har afdelinger, hvor effektueringer af handleplaner og økonomisk genopretning får særlig opmærksomhed fra sygehusdirektionerne.

   

  Der er betydelig vækst på flere større udgiftsområder. Det omfatter dels særligt dyr sygehusmedicin og afregning til sygehusene, dels stigende udgifter til alment praktiserende læger, speciallægehjælp og medicintilskud på praksisområdet.

   

  Hovedparten heraf er forudset og dermed indarbejdet i budgetterne for 2019.

   

  Konsolidering i 2018 har frigjort midler i 2019, som har muliggjort ekstraordinære investeringer m.v., jf. regionsrådets møder i januar og maj 2019. Evt. udgiftsudsving i den resterende del af året vil blive håndteret ved tilpasninger i den eksakte udgiftsvirkning af investeringsplanen, bl.a. i lyset af at prognoserne i denne økonomirapportering er mere usikre end vanligt, ikke mindst som følge af overgangen til nyt landpatientregister LPR3.

   

  Socialområdet

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2019 forventer en lille underbelægning i forhold til budgettet. Der forventes overordnet fuld belægning bortset fra enkelte steder på børneområdet. 

   

  Forventningerne til årets resultat viser efter 1. kvartal, samlet set, et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes et mindre overskud i forhold til budgettet.

   

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første 4 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

   

  Fælles formål

  Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostninger hertil fordeles og finansieres af de tre områder, Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

   

  For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

   

  I forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapportering bliver regionsrådet forelagt formandens/direktionens udgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer samt udgifter vedr. formanden/direktionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 samt øvrig rapportering tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/21760
  2. Budgettilpasning juni 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet samt budgettilpasning og genbevillinger på Regional Udvikling.

   

  Sundhedsområdet

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter slutafregning og permanentgørelse af den endelige afregning for aktivitet i 2018 på alle sygehuse.

   

  Budgettilpasningen indeholder desuden regulering af gældsafdragelse på Sygehus Sønderjylland, udmøntning af psykiatrisager fra budget 2019 og psykiatriaftalen samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

   

  Regional udvikling

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2018 for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsområdet

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført slutafregning og permanentgørelse af aktivitet 2018 med 208 mio. kr. i 2019 og 195 mio. kr. i 2020 og frem. Hertil kommer 117 mio. kr. i 2019 og 113 mio. kr. i 2020 og frem til slutafregning og permanentgørelse af udgifter til særlig dyr medicin i 2018.

   

  Psykiatrisygehuset får tilført 9 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020 og frem baseret på opgjort aktivitet i 2018.

   

  Budgettilpasningen indeholder desuden regulering af gældsafdragelsen på Sygehus Sønderjylland og udmøntning af psykiatrisager. Psykiatrisygehuset tilføres 20,7 mio. kr. i 2019 og 24,2 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af det aftalte løft i budget 2019. Desuden tilføres psykiatrisygehuset midler fra psykiatriaftalen.

   

  Budgettilpasningen omfatter endelig følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  • Budgettilpasning utensilier
  • Udmøntning af midler til RPA og Mit sygehus
  • Budgettilpasning hjemmeiltbehandling
  • Overførsel af Sjællandspuljen til Odense Universitetshospital
  • Budgettilpasning Ambulance Syd
  • Håndtering af hjertestartere
  • Lægelig videreuddannelse klinisk genetik
  • Robotkirurgi Odense Universitetshospital
  • Finansiering af udstyr til Regionstandplejen.
  • Regional tolkeenhed - flytning af ½ årsværk vedr. it-forvaltning
  • Udmøntning af forskningspuljer 
  • Samdriftsstillinger vagtcentralen.

   

  Regional Udvikling

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler søges om genbevilling i 2019 af mer-/mindreforbrug i 2018 vedr. Regional Udvikling på i alt 1,4 mio. kr. netto på driftsområdet samt 2,0 mio. kr. vedr. anlæg. I den forbindelse foreslås mindreforbruget vedr. erhvervsudvikling genbevilget under bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  Sundhedsområdet

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til slutafregning og permanentgørelse af 2018 aktiviteten med en bevilling på 207,645 mio. kr. i 2019 og 194,548 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af somatikkens meraktivitetspulje.

   

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til slutafregning og permanentgørelse af 2018 udgifter til særlig dyr medicin med en bevilling på 117,112 mio. kr. i 2019 og 112,577 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af somatikkens pulje til særlig dyr medicin.

   

  At psykiatrisygehuset får bevillingsmæssig dækning til slutafregning og videreførelse af 2018 aktiviteten med en bevilling på 9,282 mio. kr. i 2019 og 10,709 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af psykiatriområdets pulje til meraktivitet.

   

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  Regional udvikling

  At der på baggrund af 2018-resultatet vedr. Regional Udviklings områder genbevilges 1,4 mio. kr. vedr. driften og 2,0 mio. kr. vedr. anlæg i 2019, finansieret af likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/21832
  3. Redegørelse vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal senest den 1. september 2019 afgive en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark vedrørende indberettet aktivitet i sundhedsvæsnet for år 2018. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

   

  Udarbejdelsen af redegørelsen sker som del af det regelgrundlag, der er for modtagelsen af den aktivitetsbestemte finansiering af regionerne. Region Syddanmarks redegørelse er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Denne redegørelse omhandler de aktivitetsbestemte tilskud, Region Syddanmark opnår fra henholdsvis staten og kommunerne i Region Syddanmark for aktivitetsåret 2018. For staten omhandler det den statslige aktivitetspulje. For kommunerne drejer det sig om opgørelsen af den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering.

   

  Denne redegørelse har flere formål. Den skal opgøre og beskrive Region Syddanmarks aktivitet i forhold til den statslige aktivitetspulje, den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering. Herunder skal det sikres, at de i Region Syddanmark bogførte værdier for aktiviteten stemmer overens med de værdier, der er opgjort i det nationale system eSundhed.

   

  Derudover skal redegørelsen beskrive det grundlæggende arbejde, Region Syddanmark foretager for at sikre, at de indberettede data er korrekte. Endelig skal den sikre, at både Region Syddanmark og leverandøren af Region Syddanmarks PAS/EPJ-system COSMIC behandler data på en forsvarlig måde.

   

  Samlet konkluderes, at Region Syddanmark har opfyldt betingelserne for at modtage det statslige aktivitetstilskud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

   

  At redegørelsen afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48665
  4. Godkendelse af videreførelse af Medicin- og behandlingspuljen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioners bestyrelse tog den 7. marts 2019 en beslutning om videreførelse af Medicinpuljen i perioden 2019-2022. De enkelte regioner skal give tilsagn om at finansiere Medicinpuljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioners bestyrelse tog den 7. marts 2019 en principbeslutning om videreførelse af Medicinpuljen med uddeling af 10 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2020-22.

   

  Bestyrelsen besluttede endvidere, at de enkelte regioner skal give endeligt tilsagn om at medfinansiere Medicinpuljen.

   

  Medicinpuljen har i perioden 2014-2017 givet tilsagn om knap 84 mio. kr. til støtte til uafhængig forskning. Medicinpuljen har i denne periode været finansieret af overskudsmidler fra Amgros samt overskuddet fra salg af blodplasma.

   

  Søgningen til puljen har været langt større end de afsatte beløb.

   

  Medicinpuljen havde bl.a. til formål at støtte forskningsprojekter, som ikke gav overskud for industrien. En evaluering af Medicinpuljen fra 2018 har vist, at bevillingerne fra Medicinpuljen har medført flere gode resultater for behandlingen af udvalgte patientgrupper, som potentielt kan spare sundhedsvæsenet for penge.

   

  Som noget nyt vil styregruppen for Medicinpuljen selv kunne initiere forskning. Derudover vil der nu være mulighed for at støtte forskning i teknologiske interventioner. Derfor skifter puljen navn til ”Medicin- og behandlingspuljen – Frie forskningsmidler til fremtidens behandlinger.”

   

  Medicinpuljen 2019-22 skal bl.a. benyttes til følgende type uafhængige forskningsprojekter:

   

  -          Randomiserede forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.

  -          Forsøg hvor der undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.

  -          Forsøg med afprøvning af alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler.

  -          Forsøg hvor effekt og sikkerhed af nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i kliniske afprøvninger.

  -          Forsøg hvor det afprøves om de anvisninger, som virksomhederne lover (effekt og bivirkninger), holder.

  -          Forsøg hvor teknologiske interventioner testes over for rationel brug af ressourcer.

   

  Uddelingerne i 2019-22 finansieres af regionerne ud fra bloktilskudsnøglen for sundhed. Dette betyder, at Region Syddanmarks andel udgør ca. 2,15 mio. kr. i 2019 og ca. 4,3 mio. kr. årligt i 2020-22. Det forslås, at udgiften i 2019 finansieres via overskuddet fra Amgros (se andet punkt på dagsordenen), mens bevillingerne i 2020-22 indarbejdes i de respektive års budgetter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At videreførelsen af Medicinpuljen godkendes.

   

  At bevillingen for 2019 finansieres af udlodning af overskud fra Amgros, og at bevillingerne vedr. årene 2020-22 indarbejdes i budgetterne for de respektive år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/386
  5. Evt. ændret proces i relation til budget 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af folketingsvalget den 5. juni 2019 forventes der ikke indgået en aftale med regeringen om regionernes økonomi for 2020 inden sommerferien. Der lægges derfor op til en mulig ændret proces i forhold til budget 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på mødet i marts 2019 den overordnede proces i relation til budget 2020.

   

  Centrale elementer heri er:

  • Juni/august: To budgetseminarer for regionsrådet; i juni i forlængelse af økonomiaftalens indgåelse; i august med gennemgang af udvalgte temaer/udfordringer i forhold til budget 2020.
  • August: 1. behandling i forretningsudvalg og regionsråd.
  • September: Politiske forhandlinger om indgåelse af aftale om budget 2020.
  • September: 2. behandling i forretningsudvalg og regionsråd.

   

  I lyset af valg til folketinget den 5. juni 2019 forventes ikke indgået en aftale med regeringen om regionernes økonomi for 2020 inden sommerferien.

   

  Det planlagte budgetseminar den 19. juni 2019 er derfor aflyst.

   

  Mulig ændret proces i forhold til budget 2020

  Erfaringer fra tidligere

  Også i 2015 blev der afholdt folketingsvalg i juni, hvilket betød ændringer i den planlagte budgetproces.

   

  I regeringsgrundlaget fra ultimo juni 2015 indgik, at ”regeringen vil i løbet af sommeren gøre status på sundhedsområdet og tage stilling til, hvilke områder der særligt skal prioriteres. I lyset af denne status vil regeringen umiddelbart efter sommerferien indbyde Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for regionerne i 2016, således at regionerne kan afslutte budgetlægningen senest den 15. oktober 2015”.

   

  I forlængelse heraf udsendte Indenrigsministeriet 8. august 2015 en ændringsbekendtgørelse, så fristerne for 1. behandlingen blev udskudt til senest 10. september (forretningsudvalget) og 15. september (regionsrådet) og 2. behandling/vedtagelse til 15. oktober (regionsrådet). Forslag til ændring var sendt i høring i starten af juli 2015.

   

  Aftalen om regionernes økonomi for 2016 blev indgået 20. august 2015.

   

  Overvejelser vedr. mulig proces

  I sagens natur er der pt. en række store/afgørende ubekendte, først og fremmest

  • hvorvidt de formelle tidsfrister for behandling/vedtagelse af budget 2020 vil blive ændret og
  • den forventede tidsplan for økonomiforhandlingerne.

   

  Aktuelt er det heller ikke muligt at sige noget om, hvornår ovenstående kendes/vil være fastlagt.

   

  En parallelforskydning – som i 2015 – af de formelle frister for budgettets behandling fra august-september til september-oktober (reelt dog kun en forlængelse med 15 dage) adresserer umiddelbart problemstillingen, men vurderes samtidig – og nok så væsentligt – at efterlade en meget snæver, tidsmæssig ramme for de politiske budgetdrøftelser. Hertil kommer, at (fuld) udnyttelse af de ændrede/forlængede tidsfrister i givet fald indebærer op til fire nye mødedatoer for forretningsudvalget og regionsrådet.

   

  En mulig mellemform kunne derfor – som i 2015 – være at tilpasse tidsplanen delvist med afsæt i/udnyttelse af allerede fastlage mødedatoer. Det vil sige:
   

  • August: Uændret 1. behandling i forretningsudvalg og regionsråd

  I forbindelse med 1. behandlingen fastsættes frist for forslag fra partigrupperne m.fl. Sidepapirerne til brug herfor vil i sagens natur ikke – som vanligt – kunne indeholde skøn vedr. økonomisk råderum, da økonomiaftalen for 2020 på det tidspunkt endnu ikke kendes.

  I stedet beskrives temaer/udfordringer i relation til budgetlægningen for 2020, bl.a. i forlængelse af orienteringen på budgetseminaret i marts.

  • August: Budgetseminar med orientering om økonomiaftalen for 2020

  Der er planlagt et budgetseminar den 21. august 2019 i tidsrummet 16.00–20.00. En alternativ mulighed ville – som i 2015 – være en orientering efter regionsrådets ordinære møde 26. august 2019 (tidsrummet fra kl. 18.00-20.00 reserveres). Indgås aftalen umiddelbart op til, eller efter denne dato, vil der være behov for at finde ny dato for orienteringen.

  • September: Uændret, ”vanligt” møde i forretningsudvalget 18. september 2019, hvor bl.a. 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019, budgettilpasning, bloktilskudsregulering 2019 (DUT m.v.) samt pris- og lønregulering 2019, som i varierende omfang kan påvirke det endelige skøn vedr. råderum i relation til budget 2019, behandles.
  • September: 2. behandling i forretningsudvalget 30. september 2019, dvs. forud for/i forlængelse af ordinært regionsrådsmøde.

  Såfremt der på dette tidspunkt ikke er indgået en aftale om budget 2020, behandles budgetaftalen på forretningsudvalget møde i oktober, jf. nedenfor.

  • Oktober: 2. behandling i regionsrådet 9. oktober 2019, dvs. i forlængelse af ordinært forretningsudvalgsmøde.

   

  Ovenstående skitse vil indebære en stort set uændret, tidsmæssig ramme for de politiske budgetdrøftelser på ca. en måned. Ligeledes vurderes det muligt at fastholde de aftalte datoer herfor, nemlig den 5. og 17. september og evt. den 23. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Forretningsudvalget drøftede sagen.

   

  Det foreslås, at det planlagte budgetseminar den 21. august 2019 udvides til kl. 16.00 - 20.00 med henblik på dels en gennemgang af økonomiaftalen, dels centrale temaer og udfordringer i relation til budgetlægningen. Såfremt økonomiaftalen ikke er indgået den 21. august 2019, foreslås det, at der efter regionsrådsmødet den 26. august 2019 fra kl. 18.00 - 20.00 gives en orientering om økonomiaftalen. I så fald bruges den 21. august 2019 til gennemgang af centrale temaer og udfordringer.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  De mulige ændringer i budgetprocessen godkendt med den præcisering, at det planlagte budgetseminar den 21. august 2019 udvides til kl. 16.00 til 20.00 med henblik på dels gennemgang af økonomiaftalen, dels centrale temaer og udfordringer i relation til budgetlægningen. Såfremt økonomiaftalen ikke er indgået den 21. august 2019, foreslås det, at der efter regionsrådsmødet den 26. august 2019 fra kl. 18.00 - 20.00 gives en orientering om økonomiaftalen. I så fald bruges den 21. august 2019 til gennemgang af centrale temaer og udfordringer.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/20036
  6. Etablering af psykiatrien i Nyt OUH, som OPP
  fold dette punkt ind Resume
   

  I april 2015 traf regionsrådet principbeslutning om, at psykiatriklyngen (voksenpsykiatri) konkret skal etableres som OPP-projekt. Som del af vedtagelsen blev det besluttet, at regionsrådet skulle involveres igen, når det var relevant at beslutte yderligere i projektet. 

   

  Tiden er nu kommet til at tage stilling til rådgivning i projektet og at foretage en afgrænsning af den driftskontrakt, der skal udbydes som en del af OPP-kontrakten.

   

  I relation til rådgivning anbefales det, at der anvendes ekstern juridisk rådgivning, mens den resterende del af rådgivningen foreslås håndteret ved frikøb af egne rådgivere fra Nyt OUH, psykiatrien og OUH samt fra Syddansk Sundhedsinnovation.

   

  Vedr. afgrænsning af driftskontrakten anbefales det, at der udbydes en kontrakt, der omfatter udvendig bygningsdrift og vedligehold i kontraktperioden. Dermed sikres, at psykiatriklyngen har de samme drifts- og vedligeholdsmæssige standarder som resten af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Status for projektet

  Aktuelt er projektet ved at afslutte inspirationsfasen. Syddansk Sundhedsinnovation har her stået for en proces, hvor erfaringerne fra nye psykiatribyggerier er undersøgt, og hvor psykiatrien har besøgt nye psykiatriske afdelinger i og uden for regionen. På baggrund af denne proces er der identificeret en række forhold, som skal bidrage til at holde en rød tråd gennem hele projektet.

   

  Som det fremgår af resuméet skal der på nuværende tidspunkt træffes beslutning om:

  1. Organisering af opgaven – omfang af rådgivning i forbindelse med udbuddet.
  2. Afgrænsning af driftsydelser i OPP-kontrakten.

   

  Organisering af opgaven

  Det blev i 2015 besluttet, at psykiatriklyngen skulle organiseres i en selvstændig projekt-styregruppe med en projektgruppe tilknyttet. Det skal nu besluttes, i hvilket omfang der skal anvendes eksterne og interne rådgivere i projektet. Som udgangspunkt er det nødvendigt at tilknytte ekstern, juridisk rådgivning for at sikre specialkompetencer, som ikke er til rådighed internt i regionen. I forhold til anden rådgivning anbefales det, at projektet benytter sig af interne rådgivere fra OUH, Nyt OUH, Service i psykiatrien og Syddansk Sundhedsinnovation.

   

  Samlet forventes det, at der skal anvendes i alt 12 mio. kr. til rådgivning og frikøb frem til og med kontraktunderskrift. Heraf finansieres i alt 6,75 mio. kr. i årene 2019-2023 inden for rammerne af den meddelte bevilling til Projektorganisationen for Byggeri. Herudover er i investeringsbudgettet allerede afsat 3,4 mio. kr. i 2019 til ekstern rådgivning vedr. projektet. De resterende 1,85 mio. kr. indstilles finansieret af konsolideringsrammen. 

   

  Afgrænsning af driftsydelser i kontrakten

  I forhold til afgrænsning af driftsydelserne i kontrakten er det i OPP sammenhæng umiddelbart muligt at foretage afgrænsning ud fra nedenstående punkter:

   

  1. Udvendig bygningsdrift og vedligeholdelse (klimaskærm).
  2. Indvendig bygningsdrift og vedligeholdelse.
  3. Drift af udenomsarealer.
  4. Rengøringsopgaver.
  5. Pedelopgaver.
  6. Kantine/køkkenopgaver.
  7. Reception/postfordelingsopgaver.

   

  I forhold til projektet i Odense anbefales det at foretage afgrænsningen til punkt 1 ”Udvendig bygningsdrift og vedligeholdelse”. Derved vil psykiatriklyngen få samme serviceleverandør (Nyt OUH) som i dag og som resten af Nyt OUH. På denne måde bliver serviceniveauet identisk i hele sygehuset. Anbefalingen er endvidere baseret på erfaringerne fra Vejle (hvor alle de nævnte 7 punkter indgår i driftskontrakten), hvor der ikke været problemer i forhold til udvendig bygningsdrift- og vedligeholdelse, mens man har oplevet udfordringer med at få de restende forhold til at fungere optimalt. Samtidig er det også tilbagemeldingen fra en gennemført markedsundersøgelse, at denne afgrænsning kan medvirke til at øge konkurrencen i projektet.

   

  Tidsplan – hvad sker der nu?

  Efter beslutning angående driftskontraktens afgrænsning samt projektets organisering, iværksættes i efteråret 2019 arbejdet med at udarbejde det konkrete udbudsmateriale. Det indebærer, at der udarbejdes en beskrivelse af det konkrete projekt, som de prækvalificerede tilbudsgivere kan forholde sig til. I dette materiale vil der være en række bindinger til kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH for derved også at sikre, at der bliver tale om de samme løsninger i psykiatrien (eksempelvis logistik og bespisning) som på resten af Nyt OUH. Herudover vil der også blive arbejdet med at integrere regionens ambitioner på klima, energi- og bæredygtighedsområdet, herunder vurdere på muligheder for en option på certificering af det kommende byggeri. Det hele vil således være en del af det materiale, der præsenteres for regionsrådet i januar 2020.

   

  Hertil kommer, at der som en del af udbudsmaterialet vil blive arbejdet med at fastlægge den konkrete OPP-model, hvor der i udgangspunktet er to mulige løsninger: OPP med privat finansiering (a la OPP projektet i Vejle) eller OPP med offentlig finansiering (OPS) med leasing (som køkkenet ved Nyt OUH).

   

  Som en del af arbejdet med det endelige udbudsmateriale skal dimensioneringsgrundlaget for psykiatriklyngen også opdateres, så den afspejler udviklingen siden 2015 og indeholder de forhold, der bliver adresseret i den kommende psykiatriplan. Som en del af arbejdet med dimensioneringsgrundlaget vil der også blive inddraget erfaringer fra de psykiatriprojekter, der allerede er taget i brug i regionen, for derved at kvalificere dimensioneringsgrundlaget i forhold til både økonomi og arealer. Der vil også sammen med udbudsmaterialet blive lavet nærmere beregninger på effektiviseringsgevinster i lighed med alle andre større, regionale anlægsprojekter og den forventede huslejeudgift på driften, når dimensioneringsgrundlaget er på plads.

   

  Tidsplan kan herefter skitseres som følger:

  -          Tilbud på ekstern rådgivning inden sommerferien 2019 med henblik på opstart umiddelbart efter sommerferien 2019.

  -          Udarbejdelse af udbudsmaterialet i efteråret 2019 – regionsrådet januar/februar 2020.

  -          Validering af økonomi og areal i efteråret 2019 – regionsrådet januar/februar 2020.

  -          Prækvalifikation af tilbudsgivere februar/marts 2020.

  -          Kontrahering før sommerferien 2020.

  -          Projekterings- og byggefase frem til efteråret 2022.

  -          Commissioning og overtagelse november 2022.

  -          Opfølgning på indflytning 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At der træffes beslutning om, at driftskontrakten i OPP-kontrakten afgrænses til at omfatte udvendig bygningsdrift- og vedligeholdelse.

   

  At der meddeles tillæg på 1,85 mio. kr. (indeks 144,5) til anlægsbevilling til ekstern rådgivning m.v. i projektet.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,85 mio. kr. i 2019 til formålet, finansieret af konsolideringsrammen, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Stephanie Lose og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.
   

  2 medlemmer, Enhedslisten, stemte imod.


  Stephanie Lose og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/43526
  7. Etablering af køkken ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal etableres et produktionskøkken i tilknytning til Nyt OUH. Derved skabes der mulighed for at sikre en optimal køkkenproduktion i direkte tilknytning til Nyt OUH. Samtidig er det muligt at designe køkkenet fra bunden, så det lever op til regionens kvalitetskrav og kostkoncepter.

   

  Køkkenet forventes at blive ca. 3.000 kvadratmeter med en samlet anlægssum på 80 mio. kr. og rummer både produktionsarealer samt arealer til kontorer, medarbejder- og mødefaciliteter.

   

  Køkkenet designes fleksibelt, så der er mulighed for fremtidigt at tilpasse kapaciteten.

   

  Byggeriet foreslås gennemført som OPP-projekt finansieret dels af kvalitetsfondsmidler, dels via leasing for så vidt angår regionens finansieringsandel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Regionsrådet besluttede på møde den 29. oktober 2018, at der etableres et køkken på Nyt OUH som OPP-projekt. Køkkenet skal forsyne Nyt OUH, samt Odense Universitetshospital frem til det er fraflyttet. Odense Universitetshospitals funktioner i Svendborg og Nyborg skal ligeledes kostforsynes af det nye køkken, og tilsvarende gælder de døgnpsykiatriske funktioner på Fyn (Odense og Svendborg).

   

  At igangsætte et nyt køkken på Nyt OUH vil sikre madleverancen også på kort sigt, idet en fortsættelse af køkkendriften i det eksisterende køkken på Odense Universitetshospital blev vurderet som risikofuldt i baggrundsmaterialet for beslutningen i oktober 2018 om at opføre køkken ved Nyt OUH. Ved at opføre et nyt køkken skabes der mulighed for at designe køkkenet efter en optimal køkkenproduktion tilpasset de nye kostkoncepter på Nyt OUH. Placeringen på Nyt OUH minimerer samtidig transportomkostningerne, idet der er kortest mulig afstand til hovedparten af patienterne.

   

  Det fremgår endvidere af regionsrådets beslutning fra oktober 2018, at køkkenet i Nyt OUH udbydes som OPP.

   

  Beskrivelse 

  Køkkenet placeres i tilknytning til servicebyen uden for hospitalsringen. Der er tale om en bygning på ca. 3.000 kvadratmeter med et anlægssum på 80 mio. kr.

   

  Centralkøkkenet skal udformes i to plan, hvor plan 0 (stueplan) skal rumme ét stort produktionsområde med varemodtagelse, fortilberedning af grønt, kold produktion, varm produktion og bageri. Herudover skal plan 0 rumme affaldsrum, køle-, fryse-, pakke- og lagerrum. Desuden skal der i tilslutning til produktionen være et opvaskerum, en vognhal samt et mindre kontorområde til produktionslederne. Endelig skal der også etableres en forbindelsesgang (logistikkorridor) mellem centralkøkkenet og den kommende serviceby. Det er en forudsætning, at hele produktionsområdet inkl. køle-, fryse- og lagerrum placeres samlet på plan 0.

   

  Plan 1 (1. sal) skal rumme kontorer, møde- og medarbejderfaciliteter samt teknikrum, rengøringsrum m.v. Desuden skal den tjene som ingeniørgang for at sikre en fleksibel drift og vedligeholdelse af teknisk køkkeninventar og installationer. I første omgang bliver plan 1 ca. 1/3 af underetagen, men plan 0 vil blive forstærket med henblik på fremtidig udvidelse af plan 1, hvis behovet skulle opstå. For at sikre yderligere robusthed i forhold til eventuelt behov for kapacitetstilpasning kan køkkenet desuden udvides mod øst.

   

  Kvalitetskravene til køkkenprojektet er i høj grad defineret af bespisningskonceptet, der definerer produktionskøkkenets virke og formål. Bespisningskonceptet opererer med en række målsætninger for Nyt OUH under hensyntagen til Odense Universitetshospitals ernæringspolitik. I denne politik indgår også de hensyn, der er formuleret i budgetforliget for 2019: ”For at sikre korrekt ernæring til patienterne forsøger køkkenerne at tage hensyn til specielle ønsker til kosten fra patienterne, i det omfang, det er praktisk muligt. Disse ønsker kan være begrundet i særlige personlige, religiøse eller kulturelle forhold, men der kan også være tale om særlige ønsker fra f.eks. terminale patienter eller småtspisende patienter.”.

   

  Økonomi

  Da både OUH og Nyt OUH får glæde af det nye køkken, vil det nye køkken blive finansieret af både regionen (45,5 mio. kr.) og kvalitetsfondsmidler til byggeriet af Nyt OUH (34,5 mio. kr). Kvalitetsfondsandelen er beregnet ud fra en forventet ibrugtagningstidspunkt ultimo 2021, samt af hvor stor en andel af produktionen, der leveres til funktioner, der ikke er en del af Nyt OUH (Svendborg og eksisterende Odense Universitetshospital).

   

  Henset til, at projektet udbydes med en række detaljerede og specifikke krav, samt det forhold, at der ikke er anlægsmidler til rådighed (ud over kvalitetsfondsandelen) til at finansiere regionens andel af projektet, anbefales det, at projektet udbydes som OPP med offentlig finansiering (OPS) med leasingfinansiering gennem Kommuneleasing. Denne OPP model stiller krav om, at regionen deponerer svarende til anlægssummen for det leasede.

   

  Kommuneleasing er indstillet på at stille finansiering til rådighed for projektet (for udkast til kontrakt henvises til sagen). Det forudsættes, at der indgås en kontrakt på minimum 10 år. Finansieringen kan på denne måde ske inden for regionens leasingramme, og vurderes som den billigste finansieringsform for regionen.

   

  Udbudsstrategi

  Det anbefales, at byggeriet bliver udbudt som OPP med offentlig finansiering via delvis leasing, jf. ovenfor. Det sikrer i videst mulige omfang budgetsikkerhed og de bedste forudsætninger for at få succes med projektmålet vedrørende tiden. Med kun én aftalepartner vil potentielle uklarheder vedrørende grænseflader mellem de enkelte fagentrepriser samt en lang række bygherre risici være overført til OPP-leverandøren.

   

  Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med forhandling og prækvalifikation.

   

  Den videre proces

  Processen frem til ibrugtagning af det nye køkken kan opdeles i de nedenstående faser:

   

  -          Færdigbearbejdning af det endelige udbudsmateriale - primo august 2019.

  -          Gennemførelse af udbud frem mod tildeling af kontrakt – medio januar 2020.

  -          Kontraktindgåelse efter stand-still – ultimo januar 2020.

  -          Udførelsesfase frem til ibrugtagning – ultimo 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At projektet vedr. etablering af køkken ved Nyt OUH til en samlet anlægssum på 80 mio. kr. udbydes som OPP, hvoraf 34,5 mio. kr. finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagn og 45,5 mio. kr. via leasing med offentlig finansiering med delvis kvalitetsfondsfinansiering (svarende til 34,5 mio. kr.) og delvis leasingfinansiering via regionens leasingramme (svarende til 45,5 mio. kr.), samlet svarende til 80 mio. kr. (indeks 144,5).

   

  At der vedr. Nyt OUH meddeles anlægsbevilling på 34,5 mio. kr. (indeks 117,54) til formålet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb hertil i årene 2019-2021, finansieret af den endnu ikke udmøntede restramme inden for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi.

   

  At der indgås kontrakt med KommuneLeasing om finansiering af 45,5 mio. kr. (indeks 144,5).

   

  At der deponeres et tilsvarende beløb, finansieret af de likvide midler.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat og tildele kontrakt inden for de meddelte, økonomiske rammer samt indgå leasingkontrakt med Kommuneleasing.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.


  Stephanie Lose og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.


  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.


  Stephanie Lose og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/28047
  8. Retspsykiatri Middelfart - opgradering af sikkerhed
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte på mødet i september 2018 en bevilling på 10,4 mio. kr. til opgradering af den fysiske sikkerhed. Projektet kan af forskellige grunde ikke gennemføres inden for den givne bevilling. Der er brug for at løfte bevillingen med 7,7 mio. kr. til 18,1 mio. kr. Der peges på finansiering inden for psykiatrisygehusets drifts og anlægsrammer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på mødet den 24. september 2018 en væsentlig opgradering af den fysiske sikkerhed på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Der blev bevilget 10,4 mio. kr. til formålet.

   

  Det skete på baggrund af et antal rømninger fra afdelingen i 2017/2018. På baggrund af en bygningsgennemgang ved en ekstern ekspert, og med udgangspunkt i Danske Regioners anbefalinger for standardiserede sikkerhedskrav i retspsykiatrien, herunder anbefalingen om to sikringslag, blev der godkendt en opgraderingsplan, der omfatter udskiftning og styrkelse af døre, vinduer, rammer og låse i en række områder i de akutte retspsykiatriske afsnit. Desuden forbedres servicevagtens udstyr og perimetersikringen, som indgår i det 3. sikringslag.

   

  Der er siden arbejdet med projektering, indhentning af godkendelse fra brand- og andre myndigheder og udbud i hovedentreprise. Mandag den 3. juni 2019 er der modtaget tilbud på hovedentreprisen. Tilbuddene ligger væsentlig over det forventede niveau og kan ikke rummes inden for bevillingen. Det samlede billede er lige nu, at projektet bliver 7,7 mio. kr. dyrere end bevilget.

   

  Det der har medvirket til denne overskridelse af rammen vurderes bl.a. at være:

  • At det i forbindelse med godkendelse ved brandmyndighederne har været nødvendigt med en række yderligere bygningsmæssige tiltag end forudset.
  • Priserne på komponenterne er steget væsentligt siden september 2018.
  • Ekstraudgifterne forbundet med at gennemføre projektet, mens sengeafsnittene er i drift, har været væsentlig undervurderet.
  • Konkurrencen på en så specialiseret bygningsopgave har vist sig at være begrænset – få kan løfte opgaven.

   

  Det har været vurderet, om projektet kunne skæres til ved at undlade eller udskyde dele af det planlagte projekt, men vurderingen er, at det ikke vil være muligt at pille enkeltdele ud uden at kompromittere løsningens samlede bidrag til sikkerhedsløftet.

  Desuden er det vurderet om en ny licitation vil kunne øge konkurrencen og dermed presse prisen yderligere, men det er ikke forventningen, som markedet er lige nu. Desuden vil det også forsinke projektet væsentligt, hvilket ikke er ønskeligt i den nuværende situation.

   

  Derfor anbefales at øge bevillingen til projektet med 7,7 mio. kr. til 18,1 mio. kr. Det foreslås finansieret inden for psykiatrisygehusets drifts- og investeringsrammer i 2019. Det fordrer, at sygehusets lokale investeringsramme dedikeres til dette i 2019, og at projektet med udbedring af taget på afdelingen i Svendborg - som regionsrådet bevilgede ca. 3 mio. kr. til som en del af den samlede udmøntningssag vedr. det ekstra råderum i 2019 på mødet i maj 2019 - ikke gennemføres i 2019.

   

  Brug af den lokale investeringsramme vil selvfølgelig begrænse muligheder for yderligere anlægsaktiviteter i 2019, men denne investeringsramme er samtidig blevet aflastet gennem de samlet ca. 23 mio. kr. som regionsrådet bevilgede psykiatrisygehuset til forskellige konsolideringsprojekter, som en del af den store udmøntningssag vedr. det ekstra råderum i 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At ekstraudgifter på 7,7 mio. kr. til gennemførsel af projektet med opgradering af sikkerheden i Middelfart godkendes.

   

  At ekstraudgifterne finansieres inden for psykiatrisygehusets drifts og lokale investeringsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den tilføjelse, at de budget- og bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i forbindelse med den kommende budgettilpasning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen fra anlægs- og innovationsudvalget anbefales over for regionsrådet.
   

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen fra anlægs- og innovationsudvalget godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/20221
  9. Etablering af Ronald McDonald familiehus ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i november 2011 en rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af et Ronald McDonald familiehus i tilknytning til Nyt OUH. I henhold til rammeaftalen skal forslag til udvendig arkitektur godkendes af regionsrådet, og Region Syddanmark skal stille en byggemodnet grund til rådighed for etableringen.

   

  Forslag til udformning forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et Ronald McDonald familiehus er et sted, hvor familier til børn med alvorlig og langvarig sygdom kan bo, mens barnet er indlagt på hospitalet. Huset er et supplement til hospitalets tilbud til børn og forældre. Regionsrådet godkendte i november 2011 en rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af et Ronald McDonald familiehus i tilknytning til Nyt OUH.

   

  Af rammeaftalen fremgår det: 

  • At forslag til udvendig arkitektur skal godkendes af regionsrådet.
  • At Ronald McDonald Børnefond afholder alle anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med opførelse og efterfølgende drift af familiehuset.
  • At Region Syddanmark stiller en byggemodnet grund på 4.000 m² med tilhørende tilkørselsfaciliteter til rådighed for opførelse af familiehuset, ligesom Odense Universitetshospital afholder udgifter til ejendomsskatter m.v.
  • Ejendommen overdrages ved ibrugtagning til Region Syddanmark.
  • At vedligeholdelse af haveanlæg varetages af OUH, såfremt haveanlægget er etableret i overensstemmelse med OUHs haveanlæg i øvrigt.

   

  Der har i de mellemliggende år været holdt dialogmøder mellem Ronald McDonalds Børnefond og Projektorganisationen for Nyt OUH, primært med det sigte at holde fonden informeret om status på Nyt OUH, så fonden var klar til at iværksætte projektering på rette tidspunkt. Nu er det kommet så vidt, at Ronald McDonald Børnefond i samarbejde med LINK arkitektur har udarbejdet vedlagte forslag til udformning af Ronald McDonald familiehuset ved Nyt OUH, der forelægges til regionsrådets godkendelse. Placeringen i det nordvestlige hjørne af grunden uden for Hospitalsringen i de grønne områder har inspireret til et ”Byggeri i Landskabet”, hvor bygningerne er lave og falder ind i landskabet. Samtidig er familierummene placeret med udsigt til de to regnvandssøer.

   

  Huset etableres med 12 familieværelser og fælles faciliteter, og opbygges så gæsterne ved ankomsten bliver mødt af et synligt ankomst-/receptionsområde, og derfra kan vælge fællesskabet til i de tilstødende fælles spise- og opholdsrum eller vælge det private i familierummene. Huset planlægges med et bruttoareal på 1.427 m².

   

  Projektorganisationen Nyt OUH vurderer, at det arkitektoniske hovedgreb lægger sig op ad Nyt OUH’s formsprog, men med en egen identitet. Skitseoplægget viser fine eksempler på indlevelse, herunder blandt andet optimeret dagslystilgang, fine udsigtsforhold og en god disponering af bygningerne i forhold til grundens muligheder. Bygningerne er kombineret af tunge elementer af beton og lette bygningsdele beklædt med træ. Umiddelbart lægger materialevalget sig op af konceptet for Nyt OUH. Såvel formsprog som materiale- og farveholdning bærer umiddelbare referencer til Nyt OUH. Projektorganisationen for Nyt OUH finder fremlagte disposition i forhold til arkitektur og materialer forenelig med det øvrige Nyt OUH og kan anbefale godkendelse af forslaget.

  Region Syddanmarks udgifter til at stille en byggemodnet grund til rådighed for Ronald McDonald familiehuset estimeres til 2,97 mio. kr. inkl.10 % til uforudsete udgifter, jf. vedlagte opgørelse.

   

  Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til byggemodning af grund til etablering af Ronald McDonald familiehus. Huset opføres uden for Hospitalsringen og er ikke omfattet af formålet for kvalitetsfondsmidlerne og indstilles derfor til selvstændig bevilling.

  I henhold til rammeaftalen varetages vedligeholdelse af haveanlæg af OUH, såfremt haveanlægget er etableret i overensstemmelse med OUHs haveanlæg i øvrigt. Ligeledes fremgår af aftalen, at OUH afholder ejendomsskatter. Disse omkostninger vil indgå i OUH’s almindelige driftsomkostninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At forslag til udvendig arkitektur godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 2,97 mio. kr. (indeks 144,5) til etablering af byggemodning af grund til Ronald McDonald familiehus i tilknytning til Nyt OUH.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,97 mio. kr. (indeks 144,5) til formålet i 2019, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende aftaler eller tillægsaftaler i forbindelse med allerede indgåede aftaler for byggemodning for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.
   

  2 medlemmer, Enhedslisten, stemte imod.


  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/10467
  10. Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet meddelte i oktober 2018 anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af ejendommen Udby Behandlingshjem med henblik på etablering af 20-24 døgnpladser med intern skole. Af punktet fremgik det, at regionsrådet senere ville blive forelagt en anlægssag, idet Udby Behandlingshjem skal gennemgå en omfattende renovering for at sikre moderne og tidssvarende rammer.
   

  Det indstilles hermed, at resumé af byggeprogram godkendes, at der meddeles anlægsbevilling, og at der afsættes og frigives rådighedsbeløb til gennemførelse af renoveringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i Region Syddanmarks målsætninger for fremtidens boliger samt langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark, senest godkendt af regionsrådet i 2011, meddelte regionsrådet den 29. oktober 2018 anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af Udby Behandlingshjem. Området Udby Behandlingshjem ombygges fremadrettet til et voksenafsnit samt børn og unge afsnit.

   

  1. etape for området er at få samlet Region Syddanmarks eksisterende børnetilbud under Specialcenter Sydjylland, afd. Børnehusene, Middelfart samt ungetilbuddet Møllebakken, Ringe i en samlet enhed med skolefaciliteter i nærmiljøet i mere tidssvarende forhold, der tilgodeser de forskellige børns/unges individuelle behov, og hvor familien og medarbejdernes arbejdsmiljø også er tænkt ind.
   

  Børnehuset i Middelfart er et botilbud til børn og unge i alderen 3-20 år, der har nedsat funktionsevne samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område, og Møllebakken, Ringe er et bo- og skoletilbud til børn og unge i alderen 10-20 år. Målgruppen er børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.
   

  Med udgangspunkt i de eksisterende bygninger på Behandlingshjem Udby etableres gode fysiske rammer, hvor målgruppen samles på samme matrikel med en tilhørende skolefunktion i særskilt bygning, således at det opleves, at man går i skole, og boligforhold dermed er den hjemmelige base. Endvidere giver gymnastiksal fleksible muligheder for fysisk aktivitet året rundt. Personalet arbejder ud fra en fælles base, og der etableres fælles faciliteter for Børn-Unge samt Voksenafsnit i forhold til administrationsenhed, mødefaciliteter, fælles storkøkken, samlingssal og udvalgte aktivitetsrum.

   

  De nye faciliteter tilgodeser, at der tilbydes boligforhold som i en familie, det vil sige et værelse med direkte adgang til badeværelse samt relevante legemuligheder inde og ude. Værelserne giver i størrelse og indretning mulighed for, at det er naturligt, at forældre opholder sig med barnet på barnets eget værelse. Der etableres stuer til aktiviteter og opholdsrum for børnene i åben forbindelse med gangarealer, hvor det er muligt henholdsvis at skærme og åbne op. Generelt indtænkes fleksibilitet og teknologiske løsninger, som kan være til hjælp for det enkelte barn og den unges behov.

   

  Det samlede bygningsareal eksklusiv kældre er 3.675 m2, jf. BBR, heraf udgør boenheder til Børn og Ungehusene 1.454 m2, skoleafsnit 531 m2, fælles faciliteter 684 m2 og Voksenafsnittet etape 2 1.006 m2. Nævnte bygningsarealer er ekskl. små bygninger som skure/garage/udhuse m.m.

   

  Formål, funktionelle krav m.v. er beskrevet i vedlagte resumé af byggeprogram, hvori det er kalkuleret, at de samlede udgifter til etape 1 af ombygningen af Børn og Ungehusene vil andrage 22,690 mio. kr.

   

  Udgiften foreslås finansieret af det tidligere afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Møllebakken samt likvide midler.

   

  Skolefaciliteterne forventes at kunne tages i brug ultimo 2019, og den øvrige ombygning forventes at kunne tages i brug ultimo 2020. Projektet, inkl. andel af udgifter til køb af ejendom, forventes gennemført uden forhøjelse af den gældende takst.

  Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt sag for regionsrådet vedrørende det tidligere omtalte voksenafsnit, når der foreligger en plan herfor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At resumé af byggeprogram vedr. ombygning af Børn og Ungehusene, Udby godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 22,69 mio. kr. (indeks 144,5).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2019-2020 til formålet, fordelt med 8,47 mio. kr. i 2019 og 14,22 mio. kr. i 2020, finansieret af dels det tidligere afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. vedr. ombygning af Møllebakken, dels de likvide midler.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den fastsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/18693
  11. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten viser, at projektet fortsat vurderes at være inden for de aftalte økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige rammer. 

   

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 - status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  1. Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02), Øvrigt terrænarbejde og Byggeplads fælles

   

  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør er afsluttet og afleveret. Arbejdet er igangsat vedr. belysning, signalanlæg og terrænregulering med forventet færdiggørelse i 1. halvår 2019. Desuden er øvrigt terrænarbejde (klar til byggeri) og byggeplads igangsat med henblik på byggestart for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04) medio 2019.

   

  1. Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04)

   

  Regionsrådet godkendte den 28. januar 2019 det færdiggjorte optimerede projektgrundlag for Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og Sengeafsnit (DP04).  Økonomi, kvalitet og tid er fastlagt, dog kan bygherre foretage ændringer (til- /fravalg) på op til 15 % af kontraktsummen.

  Efter godkendelsen og udarbejdelse af for- og hovedprojekt overgår delprojekterne til udførelsesfasen, og der forventes opstart af byggeriet medio 2019.

   

  1. Klyngerne (DP05-08)

  Der er efter regionsrådets valg af totalentreprenør for klyngerne den 24. august 2018 igangsat en projektoptimeringsproces, som afsluttes med udarbejdelse af et optimeret projektgrundlag. Det optimerede projektgrundlag forelægges til regionsrådets godkendelse i andet punkt på dagsordenen.

   

  1. Øvrige delprojekter

  Planlægning og projektering vedr. servicebyen er i gang. På baggrund af regionsrådets beslutning den 29. oktober 2018 om at etablere nyt køkken på Nyt OUH som OPP–projekt, indgår køkkenet nu i planlægningsgrundlaget for servicebyen.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  I 1. kvartal 2019 har DTØ haft fokus på arbejdet med udformning af milepæle i projektet, herunder tværgående arbejde med milepæle i delprojekterne. DTØ har ligeledes haft fokus på status for DP03-DP04, samt projektoptimeringen for DP05-DP08 samt risikoarbejdet. 

   

  Ud fra gennemgangen har DTØ givet fem nye anbefalinger til projektet:

   

  • Myndighedsforhold – DTØ anbefaler at bygherre sikrer, at totalentreprenøren præsenterer en plan for, hvordan myndighedsforhold håndteres i henhold til tidsplanen.

   

  • Totalentreprenørens kontrahering – DTØ anbefaler, at bygherre sikrer, at totalentreprenøren udarbejder en plan med milepæle vedrørende kontraheringen af de respektive entrepriser.

   

  • Design niveau og stade – DTØ anbefaler, at bygherre har stort fokus på totalentreprenørens rettidige udsendelse af designdokumenter, og at bygherre afsætter tilstrækkelig tid til granskning og efterfølgende opretning af design.

   

  • Projektoptimeringer – DTØ anbefaler, at bygherre sikrer, at projektoptimeringerne vurderes i forhold til udbudsmaterialets krav, således at der opnås sikkerhed for at byggeriet lever op til de definerede krav.

   

  • Milepæle – DTØ anbefaler, at der skabes et tværgående overblik og at milepæle mellem de respektive delprojekter koordineres for at skabe overblik over den kritiske vej i projektet.

   

  Ledelsen på Nyt OUH anerkender og er opmærksomme på anbefalingerne og er, som det fremgår af svarene, allerede i gang med at implementere anbefalingerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 1. kvartal 2019 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/11566
  12. Rapportering nr. 34 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid, økonomi og kvalitet, hvorfor alle tre parametre uændret er markeret grøn.

   

  Byggeriet af den nye seks etager høje sengebygning blev igangsat i sommeren 2017, og der blev afholdt rejsegilde den 1. februar 2019. I hele bygningen er installationsfagene og kompletteringen i gang. Tidsplanen for sengebygningen er uændret siden 4. kvartal 2018, og det betyder, at teknisk aflevering af sengebygningen foretages den 21. november 2019, hvorefter indflytningen vil foregå.

   

  Projektmaterialet for de planlagte ombygningsarbejder i eksisterende sygehus er under tilretning i forhold til revideret helhedsplan for Sygehus Sønderjylland, som regionsrådet godkendte i juni 2018. Det samlede kvalitetsfondsprojekt er fortsat inden for den overordnede tidsmæssige ramme godkendt af regionsrådet i februar 2016.

   

  Økonomien er fortsat inden for budgettet. Det bemærkes, at der i 1. kvartal 2019 er blevet disponeret et betragteligt beløb til uforudseelige håndværkerudgifter. Reserven, inkl. eventuelle besparelsesmuligheder, vurderes forsat at være dækkende.

   

  Kvaliteten i projektet er uforandret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 06-06-2019
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/21391
  13. Årsregnskab 2018 for Amgros
  fold dette punkt ind Resume
   

  Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 101 mio. kr., der udloddes til regionerne efter deres andele af lægemiddelomsætningen ved Amgros i 2018. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2018 er 21,95 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Amgros er et politisk ledet interessentselskab, der er ejet af landets fem regioner. Amgros fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler, samt indkøb af høreapparater og medicinsk udstyr. Amgros er desuden indehaver af markedsføringstilladelsen for de registrerede lægemidler, som produceres på fire af landets apoteker. Amgros fungerer også som rådgiver for regionerne, og bistår f.eks. Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne, monitorering og fremskrivning af lægemiddelforbrug, udredning af lægemiddelfaglige problemstillinger mv.

   

  Amgros omsatte i 2018 for samlet 9,0 mia. kr., inkl. høreapparater. Sammenholdt med regnskabet for 2018 er omsætningen steget med 463 mio. kr. Væksten skal bl.a. ses i sammenhæng med stigninger i omsætningen målt i mængder (definerede døgndoser), og at væksten i omkostningstunge nye præparater, f.eks. Darzalex til behandling af knoglemarvskræft, fortsat har været høj i 2018.

   

  Årets resultat viser et overskud på 101 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til overskuddet i 2017 på 84,0 mio. kr.

   

  Overskuddet for 2018 fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2017. Region Syddanmarks andel af lægemiddelomsætningen udgjorde i 2017 21,95 pct., svarende til en udlodning på 22,161 mio. kr.

   

  I regionens budget for 2018 er der budgetteret med indtægt på 9,831 mio. kr. Den budgetterede indtægt svarer til Region Syddanmarks andel af budgetteret årsresultat for Amgros på ca. 45 mio. kr. i 2017.

   

  Amgros’ administrationsgebyr er august 2018 reduceret fra 2,0 pct. til 1,5 pct., og en yderligere reduktion af administrationsgebyret forventes gennemført i foråret 2018. Den præcise virkning af gebyrnedsættelserne for regionens budgetterede indtægter på området kendes i skrivende stund ikke, men forudsættes indarbejdet i budget 2020. 

   

  Jævnfør anden sag på dagsordenen anbefales en del af overskuddet for 2019 anvendt til videreførelse af Medicin- og Behandlingspulje.

   

  Resultat og udlodningsprincipper er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regnskab 2018 for Amgros I/S godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/12721
  14. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et aftaleudkast til den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Sundhedsaftalen 2019-2023 forelægges hermed til politisk godkendelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023. Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i hver af de 22 syddanske kommuner og regionsrådet.

   

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

   

  Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

  Sundhedskoordinationsudvalget vil med Sundhedsaftalen 2019-2023 skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse for:
   • Et røgfrit Syddanmark
   • Mental trivsel blandt børn og unge
   • Færre overvægtige

   

  • Vi arbejder for bedre overgange for:
   • Mennesker med psykiske lidelser
   • Ældre borgere
   • Mennesker med kronisk sygdom

   

  • Vi sikrer sammenhæng til:
   • Uddannelsesområdet
   • Arbejdsmarkedet.

   

  De politiske visioner er udfoldet i målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes, og løbende foretage eventuelle justeringer og prioritering i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

   

  • Sæt borgeren først
  • Tænk nyt - nye samarbejdsformer
  • Mest mulig sundhed for pengene.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk del (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser m.v., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

   

  Sundhedsaftalen har været i høring fra december 2018 til februar 2019. Regionsrådet sendte et høringssvar til høringsudkastet med afsæt i bemærkninger fra sundhedsudvalget, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, psykiatri- og socialudvalget samt udvalget for det nære sundhedsvæsen.

   

  Den videre proces

  Efter den igangværende godkendelsesproces i de 22 syddanske kommuner og regionsrådet vil sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Umiddelbart herefter træder Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft.

   

  Sagen har, ud over behandlingen i sundhedsudvalget den 21. maj 2019, også været behandlet i udvalget for det nære sundhedsvæsen (13. maj 2019), psykiatri- og socialudvalget (14. maj 2019) og udvalget for uddannelse og arbejdskraft (16. maj 2019). Alle udvalgene anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019
   

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/56630
  15. Forsøg med socialsygeplejerskeordning på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetaftalen for 2019 er der afsat 2 mio. kr. til et forsøg med en socialsygeplejerskeordning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I dette punkt forelægges projektbeskrivelse og finansiering af forsøget til politisk behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I budgetaftalen for 2019 er der afsat 2 mio. kr. til et forsøg med en socialsygeplejerskeordning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Projektet ønskes påbegyndt pr. 1. august 2019 og afsluttes 31. juli 2021, således at der afsættes 0,5 mio. kr. til 2019, 1 mio. kr. til 2020 og 0,5 mio. kr. til 2021. Midlerne bruges til ansættelse af to socialsygeplejersker med specialiseret viden og erfaring om klinisk sygepleje til socialt udsatte.

   

  Socialsygeplejerskeordningen retter sig mod socialt udsatte unge og voksne patienter og deres pårørende i behandlingsforløb i såvel skadestuen som under indlæggelse og ambulant. Målgruppen er patienter, som ofte har samtidige komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter. Det kan være patienter, som er hjemløse, har et misbrug og som både har en somatisk og en psykisk sygdom. Målgruppen har ofte svært ved at gøre brug af sundhedstilbud inden for de almindelige rammer på grund af deres livsform. Med hensyn til børn kan de, som pårørende til en udsat borger, indgå som målgruppe.

   

  Socialsygeplejerskeordningen på OUH skal medvirke til at sikre en værdig og gennemført sundhedsfaglig behandling af socialt udsatte patienter. Formålet med forsøget er at afprøve, om ordningen kan medvirke til at imødekomme patienternes behov i forhold til komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter samt at drage erfaringer fra forsøget til at styrke den forebyggende indsats.

   

  Socialsygeplejerskerne ansættes i FAM Odense og har afdelingerne på matriklerne i Odense- og Svendborg som arbejdsfelt. Afdelingerne FAM Odense, FAM Svendborg, Ortopædkirurgisk afd. O, Infektionsmedicinsk afd. Q og Mave-tarm Medicinsk afd. S indgår i forsøget, ligesom der bliver et samarbejde med PAM – den psykiatriske akutmodtagelse. Samarbejdspartnerne er kommunerne på Fyn og øer.

   

  Socialsygeplejerskerne indsamler data i forsøgsperioden. Disse data vil være en del af grundlaget for evalueringen af forsøget. Evalueringsrapporten forelægges regionsrådet, når den foreligger i 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At projektbeskrivelsen godkendes.

   

  At OUH til gennemførelse af projektet tilføres 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021, finansieret af de afsatte midler i budget 2019 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 13-05-2019
   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Udvalget ønsker en opfølgende orientering medio 2020.

   

  Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019
   

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019
   

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Sundhedsudvalget ønsker en status/vurdering efter et år, så der kan tages stilling til eventuel videreførelse af projektet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/2673
  16. Styrkelse af forskerstøttefunktioner i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i januar 2019 godkendt Strategi for Sundhedsforskning og i forbindelse med budget 2018 har regionsrådet afsat varige midler til støtte af sundhedsforskningen i regionen.

   

  Med dette forslag udmøntes første del af de afsatte midler til styrkelse af de funktioner, der støtter sundhedsforskningen, såkaldt forskningsinfrastruktur.

   

  Derudover er der opsparet nogle restmidler i Region Syddanmarks forskningspuljer, som også med dette forslag udmøntes delvist.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i januar 2019 godkendt Strategi for Sundhedsforskning, og i forbindelse med budget 2018 har regionsrådet desuden afsat varige midler til støtte af sundhedsforskningen i regionen.

   

  Med dette forslag udmøntes første del af de afsatte budgetmidler til styrkelse af de funktioner, der støtter sundhedsforskningen, såkaldt forskningsinfrastruktur. I Strategi for Sundhedsforskning er der netop fokus på forskningsinfrastrukturen under indsatsområdet ”Enkelt og attraktivt at forske”.

   

  Som en konsekvens af den positive udvikling på forskningsområdet med stigende aktivitet er der generelt pres på forskningsinfrastrukturen. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler på den baggrund de foreliggende forslag til styrkelse af forskningsinfrastrukturen, idet det vil reducere ventetid og forbedre servicen for forskerne på tre centrale områder:

   

  -          Good Clinical Practice-monitorering (GCP): Lovpligtig monitorering af lægemiddelforsøg.

  -          Juridisk gennemgang af kontrakter om forskning bl.a. fra lægemiddelindustrien og andre eksterne samarbejdsparter.

  -          Region Syddanmarks forskningspuljer, der støtter forskning i Region Syddanmark med ca. 47 mio. kr. årligt.

   

  I budgetaftalen for 2018 afsatte regionsrådet 2 mio. kr. om året i 2018, 4 mio. kr. i 2019, 6 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. om året i 2021 og frem til at understøtte implementeringen af Strategi for Sundhedsforskning.

   

  Regionsrådet har desuden besluttet at finansiere den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse i regi af Danske Regioner fra de afsatte midler til initiativer i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning. Region Syddanmarks bidrag til puljen er 2-2,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

   

  Det betyder, at der i 2019 er 1,8 mio. kr. til rådighed, i 2020 3,8 mio. kr., i 2021 5,8 mio. kr. og i 2022 og frem 8 mio. kr. til rådighed om året til initiativer på forskningsområdet.

   

  Med dette forslag udmøntes der 1,43 mio. kr. i 2019 og fra 2020 og frem 1,73 mio. kr. årligt:

   

  Tabel 1: Anvendelse af budgetmidler til forskning

   

  Vedlagt i bilag findes beskrivelse af baggrunden for styrkelsen af de tre områder.

   

  I forbindelse med Region Syddanmarks forskningspuljer er der desuden opsparet et restbeløb på ca. 8,87 mio. kr., der ligeledes efter beslutning i regionsrådet henstår til prioritering i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning.

   

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler, at sygehusene tildeles i alt 6,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til aktiviteter i forbindelse med implementering af Strategi for Sundhedsforskning, bl.a. til:

   

  -          Puljer til opstart af forskningsprojekter, skrivning af ansøgninger, præ-ph.d.-midler, legater til korte forløb for unge klinikere, der skal prøve kræfter med forskning.

  -          Puljer til afholdelse af videnskabelige møder og symposier.

  -          Puljer til forskning i e-health.

  -          Andre aktiviteter, der understøtter implementering af Strategi for Sundhedsforskning.

   

  Midlerne udmøntes til sygehusene efter anmodning med konkret angivelse af formål. Eventuelt uudmøntede midler i 2019 videreføres til udmøntning i budget 2020, og der sker primo 2021 en samlet opfølgning på formål og forbrug for hvert sygehus.

   

  Midlerne foreslås fordelt på følgende måde:

   

  Tabel 2: Anvendelse af engangsmidler til aktiviteter i forbindelse med Strategi for Sundhedsforskning

  Sygehus

  2019

  2020

  Sydvestjysk Sygehus

  500.000

  500.000

  Odense Universitetshospital

  1.000.000

  1.000.000

  Sygehus Sønderjylland

  500.000

  500.000

  Sygehus Lillebælt

  750.000

  750.000

  Psykiatrisygehuset

  500.000

  500.000

  I alt

  3.250.000

  3.250.000

   

  Der resterer således 2,37 mio. kr. af de samlede 8,87 mio. kr. i restmidler til senere udmøntning.

   

  Med den foreslåede udmøntning resterer der, som angivet i tabel 1, udmøntning af de resterende varige midler, samt 2,37 mio. kr. i engangsmidler til udmøntning. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af disse midler efter anbefaling fra det regionale strategiske forskningsråd i takt med at arbejdet med implementering af Strategi for Sundhedsforskning skrider frem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At der udmøntes 1,43 mio. kr. i 2019 og 1,73 mio. kr. fra 2020 og frem til styrkelse af forskningsinfrastrukturen som beskrevet ovenfor.

   

  At der udmøntes i alt kr. 6,5 mio. kr. til sygehusene i 2019 og 2020 som beskrevet ovenfor til aktiviteter i forbindelse med implementering af Strategi for Sundhedsforskning.

   

  At ovenstående midler udmøntes fra budgetrammen til ”Initiativer i forbindelse med forskningsstrategien”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019
   

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Lars Mogensen tog forbehold.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/18774
  17. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje 2 og 3, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje samt Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje, der har været i opslag med frist den 19. marts 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen. Region Syddanmarks Forskningspulje 2 og 3, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje samt Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje har været i opslag med ansøgningsfrist den 18. marts 2019. Et fagligt bedømmelsesudvalg har vurderet alle ansøgningerne og anbefalet og indstillet en række projekter til støtte.

   

  Forskningspulje 2
  Støtte af tværgående forskningsprojekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen inden for følgende strategiske indsatsområder:

  • Evidensbaseret diagnostik/bedre diagnostiske metoder.
  • Sundhedsvæsenets organisering.
  • Minimal intervention/mere skånsomme behandlingsmetoder.

   

  Der har i 2019 været i alt 5,0 mio. kr. til rådighed i forskningspulje 2.

   

  Der indkom 14 ansøgninger til forskningspulje 2. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsnet og patienter i Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 7 støtteegnede projekter til i alt 2,973 mio. kr.

   

  Forskningspulje 3
  Støtte af tværgående forskningsprojekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen til fri forskning.

   

  Der har i 2019 været i alt 4,0 mio. kr. til rådighed i forskningspulje 3.

   

  Der indkom 28 ansøgninger til forskningspulje 3. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsnet og patienter i Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 19 støtteegnede projekter til i alt 6,025 mio. kr.

   

  Dermed overflyttes 2,025 mio. kr. fra pulje 2 til pulje 3 for at imødekomme bedømmelsesudvalgets prioriteringer.

   

  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje er etableret i 2009 og permanentgjort fra 2011. Puljen har til formål at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark. Der er to årlige opslag for ph.d.-puljen.

   

  Der har i 1. opslag for 2019 været i alt 25 stipendier/14,025 mio. kr. til rådighed.

   

  Der indkom 41 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, der har prioriteret de bedste og mest relevante for Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 25 støtteegnede projekter til i alt 14,025 mio. kr.

   

  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje
  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje er en videreførelse af Region Syddanmarks post doc.-pulje, som blev etableret i 2011. Puljen skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning inden for somatik og psykiatri i Region Syddanmark.

   

  Der har i 2019 været et samlet budget for forskerkarrierepuljen på 10,289 mio. kr. til rådighed.

   

  Der indkom 22 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd, der har prioriteret de bedste og mest relevante for Region Syddanmark.

   

  Bedømmelsesudvalget fandt 14 støtteegnede projekter til i alt 7 mio. kr.

   

  Dermed er der restmidler i forskerkarrierepuljen for 2018 på 3,289 mio. kr., som det regionale strategiske forskningsråd anbefaler overført til Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje 2020.

   

  Administrativ tilføjelse

  Ved sundhedsudvalgets behandling af sagen var det i indstillingen angivet, at der under Forskningspulje 2 indstilles 5 projekter til støtte, og at der under Forskningspulje 3 indstilles 16 projekter til støtte. Disse antal var imidlertid ikke i overensstemmelse med sagsfremstillingen og de vedlagte bilag.

   

  Indstillingen til udvalget skulle derfor have været, at der under Forskningspulje 2 godkendes indstilling om støtte til 7 projekter, og at der under Forskningspulje 3 godkendes indstilling om støtte til 19 projekter. De korrekte tal fremgår af indstillingen til forretningsudvalget og regionsrådet.

   

  Sundhedsudvalget er blevet orienteret herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At indstillingen om støtte af 7 projekter i Forskningspulje 2 samt 19 projekter i Forskningspulje 3 godkendes.

   

  At der overflyttes 2,025 mio. kr. fra Forskningspulje 2 til Forskningspulje 3 for at imødekomme bedømmelsesudvalgets prioriteringer.

   

  At indstillingen om støtte af 25 ph.d.-projekter godkendes.

   

  At indstillingen om støtte af 14 forskerkarriere-projekter godkendes.

   

  At restmidler af årets bevilling i Forskerkarrierepuljen på 3,289 mio. kr. stilles til rådighed i forbindelse med opslaget for puljen i 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-05-2019
   

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.


  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/7388
  18. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2019)
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

   

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

   

  Der forelægges 2. afrapportering i 2019 af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet. De øvrige afrapporteringer forventes forelagt i september og december 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet forelægges hermed 2. afrapportering i 2019 af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

   

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på mødet den 22. maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

   

  I forbindelse med 2. afrapportering i 2019 er der gennemført en forenkling af de datapræsentationer, der indgår i Nemlis. Formålet er at skabe en mere overskuelig grafisk fremstilling og en forenkling af de informationer, der indgår i målbillederne og i de enkelte præsentationer. Samtidig indgår der i oversigten lidt færre indikatorer. Baggrunden er, at en række indikatorer kun sjældent opdateres. Disse indgår ikke i den kvartalsmæssige oversigt, da de har været afrapporteret af flere omgange. Når der foreligger nye data, indgår de igen.

   

  Flere af de nationale indikatorer er opgjort på årsbasis, og der vil derfor ikke fremgå nye data for disse indikatorer i hver opgørelse. I denne afrapportering er der kun medtaget indikatorer, hvor nyeste data er fra 2018 og fremefter, eller hvor der er nye data siden sidste afrapportering. Alle opgørelserne er fortsat tilgængelige i LIVA.

   

  Indførelsen af den nye version af Landspatientregistret (LPR3) betyder, at der ikke udkommer nye data i en periode. Derfor vil de fleste nationale indikatorer ikke blive opdateret i det meste af 2019. Regionsrådet vil derfor forventeligt først få nye resultater for de nationale indikatorer forelagt i starten af 2020.

   

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

   

  1) Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis, som er et IPad-baseret afrapporteringssystem. Regionsrådet fik i løbet af marts 2018 tilbud om introduktion til installation og anvendelse af Nemlis. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

   

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

   

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

   

  Der forventes følgende temaafrapporteringer i 2019: 

   

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  November

  /december 2019

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning innovation og udvikling.

   

   

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  3. kvartal

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Juni

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  Maj (er afrapporteret)

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde

  Afrapporteringen vil tage afsæt i strategierne for patientinddragelse og patientsamarbejde, og i den politiske beslutning om at etablere et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning. Der fremdrages eksempler fra sygehusenes arbejde med patientinddragelse og gives en status på arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO).

  4. kvartal

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i tilsynsrapporterne fra Det Sociale Tilsyn. Der vil blive fokuseret på de borgerrettede indikatorer.

  2 afrapporteringer i 2019. Afrapporteres første gang i ausugt..

   

   

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

   

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

   

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den nye sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

   

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.

   

  Administrativ tilføjelse

  Efter forretningsudvalgets behandling af sagen på møde den 11. juni 2019 er planchen og tekst i det tilhørende notat vedrørende lægedækningsstatus og planchen vedrørende servicemål for responstider på det præ-hospitale område opdateret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Til orientering.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/16055
  19. Afrapportering af målbillede for udmøntning af rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 et rammepapir for arbejdet med udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udmøntningen af rammepapiret er afrapporteret første gang til regionsrådet den 27. november 2017 og herefter halvårligt. Dette punkt giver en orientering om fjerde afrapportering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Rammepapiret udmøntes i to hovedspor. Implementering foregår dels på de enkelte sygehuse, dels på tværs af sygehusenhederne.
   

  Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et målbilledekoncept, som bl.a. er knyttet til Region Syddanmarks pejlemærker. Målbilledet om nærhed og sammenhæng er en halvårlig overvejende kvalitativ temaafrapportering af rammepapirets indsatsområder og en vurdering af dets betydning for dels patienter og borgere, dels samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.
   

  Udmøntningen af rammepapiret er afrapporteret første gang til regionsrådet den 27. november 2017 og herefter halvårligt. Dette punkt giver en orientering om fjerde afrapportering, som giver en kort oversigt over nogle af de initiativer, der arbejdes med og deres status medio april 2019.


  Afrapporteringen viser, at arbejdet med at udmønte rammepapiret fortsat udvikles. Der er øget fokus på at udbrede virtuelle konsultationer samt virtuel rådgivning og samarbejde mellem sygehuse og kommuner. Herudover er der fokus på og flere initiativer til samarbejde med frivillige. Det sker med afsæt i en kommende politik for frivillighed og medborgerskab, som forventes vedtaget af regionsrådet den 30. september i år. Forebyggelse har fortsat fokus, alle sygehuse er nu med i Røgfri Fremtid, og flere sygehuse arbejder intensivt på indsatsen med at henvise til kommunale forebyggelsestilbud.

   

  Endvidere arbejdes der med udekørende funktioner og udvikling af modeller for samarbejde og samdrift. Det sker både ved bilaterale samarbejder med kommuner og ved samarbejde om sundhedshuse med både kommuner og almen praksis. Endelig fremhæves Psykiatrisygehusets arbejde med at styrke den akutte indsats. Sidstnævnte sker både via udbredelse af mobile skadestuer og ved etablering af en udrykningstjeneste som supplement til de psykiatriske skadestuer samt ved afprøvning af regional fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Afrapporteringen findes i bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 13-05-2019
   

  Til orientering.

   

  Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Til orientering.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/2298
  20. Forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023 med henblik på vedtagelse på regionsrådets møde den 24. juni 2019, hvorefter forslaget efter høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sendes i 12 ugers offentlig høring. Strategien forventes forelagt til endelig vedtagelse på regionsrådets møde den 16. december 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en regional udviklingsstrategi gældende for 2020-2023, og at FN’s verdensmål skal udgøre den overordnede ramme for strategien.

   

  Der har i forbindelse med udarbejdelse af det foreliggende forslag til regional udviklingsstrategi været gennemført en bred involvering af nøgleaktører og borgere. Som en del af inputprocessen har der været afholdt fire møder med de kommunale samarbejder og fire brede dialogmøder med samarbejdspartnere og interessenter i regionen. Desuden har der været afholdt møder med centrale samarbejdspartnere, og det første udkast til strategi er blevet præsenteret for Koordinationsudvalget med kommunerne på et møde den 26. april 2019. FN’s verdensmål har været drøftet internt i Region Syddanmarks stående udvalg, og forretningsudvalget har efterfølgende overdraget indspillene til Udvalget for Regional Udvikling med henblik på indarbejdelse i den regionale udviklingsstrategi.

   

  Forslag til den regionale udviklingsstrategi er bygget op omkring FNs verdensmål og seks strategispor:

   

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer
  • Rent vand og jord
  • Kompetencer til fremtiden
  • Sunde levevilkår
  • En attraktiv og oplevelsesrig region
  • Mobilitet for alle.

   

  Viden og analyser, digitalisering, det dansk-tyske og internationale samarbejde samt udvikling i hele regionen er tværgående elementer og indgår i de enkelte strategispor.

   

  Herudover indgår en beskrivelse af fælles udfordringer i Region Syddanmark samt retningsgivende regionale mål for strategisporene, som bidrager til de valgte FN-verdensmål. Strategien skal i henhold til lovgrundlaget være visionspræget, og der udarbejdes mere detaljerede og konkrete delstrategier inden for de enkelte strategispor.

   

  Udvalget for Regional Udvikling blev på mødet den 24. april 2019 præsenteret for et første udkast til den regionale udviklingsstrategi, og på baggrund af drøftelserne på mødet er strategiudkastet efterfølgende blevet tilrettet.

   

  På mødet i Udvalget for Regional Udvikling drøftes forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023 med henblik på vedtagelse på regionsrådets møde den 24. juni 2019.

   

  Det følger af erhvervsfremmeloven, at forslag til udviklingsstrategi skal sendes i høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forud for den offentlige høring. Regionsrådet er forpligtet til at gennemføre eventuelle anbefalinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse eller forklare eller begrunde, hvorfor en anbefaling i givet fald ikke følges (”følg-eller-forklar” princippet).

   

  Den offentlige høringsperiode er i Erhvervsfremmeloven fastlagt til mindst 8 uger. Af hensyn til dialogen i høringsperioden foreslås det, at der gennemføres en 12 ugers offentlig høring og en høringskonference.

   

  Strategien forventes forelagt til endelig vedtagelse på regionsrådets møde den 16. december 2019.

   

  Administrativ tilføjelse

  Bilaget er opdateret i forhold til drøftelsen i Udvalget for Regional Udvikling den 22. maj 2019. Der er tale om mindre justeringer, der efterfølgende er godkendt af formandskabet i udvalget.

   

  Der er desuden tilføjet et udkast til følgebrev til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023 godkendes.

   

  At forslaget sendes i høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

   

  At forslaget sendes i offentlig høring i 12 uger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-05-2019
   

  Udvalgets bemærkninger til forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023 indarbejdes med henblik på anbefaling over for forretningsrådet og regionsrådet. Udvalget tiltrådte, at formandsskabet godkender det endelige forslag. 

   

  Udvalget anbefaler over for forretningsudvalget:

   

  At godkende forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023,

   

  At forslaget sendes i høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB),

   

  At forretningsudvalget sender forslaget til DEB med forbehold for regionsrådets godkendelse med henblik på behandling på DEB's bestyrelsesmøde den 26. juni 2019, og

   

  At forslaget sendes i offentlig høring i 12 uger.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/10668
  21. Ansøgninger til Kulturpuljen, marts 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 1. marts 2019. Der skal tages stilling til 21 ansøgninger til Kulturpuljen. Der ansøges i alt om 11.559.878 kr. 12 ansøgninger indstilles til tilsagn, mens en ansøgning indstilles til drøftelse. Der foreslås tildelt 3.770.427 kr. i tilskud, derudover indstilles der til drøftelse tilskud for op til 1.823.245 kr. Endelig foreslås det, at der overføres 1,1 mio. kr. til puljen for mindre initiativer til fejringen af Genforeningen 2020, samt at der tilføres yderligere 2 mio. kr. til Kulturpuljen til en ny ansøgningsrunde i efteråret 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det samlede beløb i Kulturpuljen til ansøgningsrunden den 1. april 2019 er 6,7 mio. kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter. Der er reserveret 1 mio. kr. af kulturpuljen til Den Jyske Kunstfond samt Øernes Kunstfond, og der er reserveret 0,8 mio. kr. til forøgelse af puljen til mindre genforeningsinitiativer.

   

  Der er indkommet 18 ansøgninger om støtte fra Kulturpuljen, dertil er 3 projekter, som er søgt under puljen for mindre initiativer til fejring af Genforeningen 2020, vurderet som værende mere relevante i forhold til den ordinære pulje og er derfor overført til behandling under den ordinære kulturpulje. Der er i alt ansøgt om 11.559.878 kr.

   

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2018-2019”. Her tillægges det betydning, at kulturprojekter, der kan modtage støtte, skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at besøge og bo i.

   

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

   

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.
  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

   

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

   

  Administrationen har vurderet, at følgende 12 ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud: 

   

  • ”Garden of Fairytales”, ansøgt af Teater Tværsnit: Indstilles til tilskud på 400.000 kr. (det ansøgte beløb er 485.000 kr.).

   

  • ”Dansk - kinesisk kulturfestival - H. C. Andersen ud til borgere i Region Syd”, ansøgt af Den Grønne Perle: Indstilles til tilskud på 233.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Define festival”, ansøgt af Foreningen Ny Kunst i Sønderborg: Indstilles til tilskud på 90.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”25 år med verdensarv - event”, ansøgt af Jelling Menighedsråd: Indstilles til tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 375.000 kr.).

   

  • ”Danmarks Østersfestival”, ansøgt af Tønder Kommune: Indstilles til tilskud på 375.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Silhuetter af kvinden i vinden”, ansøgt af Fanø Kunstmuseum: Indstilles til tilskud på 150.000 kr. som ansøgt. 

   

  • ”Formidlingscenter for fundet af Koelbjergmanden” ansøgt af Vissenbjerg Lokalråd: Indstilles til tilskud på 353.700 kr. (det ansøgte beløb er 900.000 kr.).

   

  • ”Norden I Nyborg”, ansøgt af Nyborg Kommune: Indstilles til tilskud på 288.727 kr. (det ansøgte beløb er 862.500 kr.).

   

  • ”Aktiv borgerinddragelse i VM i by-orientering”, ansøgt af Styregruppe for VM v/ Dansk Orienteringsforbund: Indstilles til tilskud på 1.460.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.635.000 kr.).

   

  • ”Lad os mødes, tale, synge, feste og spise”, ansøgt af Vardemuseerne: Indstilles til tilskud på 60.000 kr. (det ansøgte beløb er 100.000 kr.).

   

  • ”Emerge - musikscenen mellem Danmark og Tyskland”, ansøgt af Jazz I Trekanten: Indstilles til tilskud på 40.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Spil tysk”, ansøgt af Foreningen Rock' In House: Indstilles til tilskud på 70.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Skamlingsbanken - De store kræfters sted”, ansøgt af Kolding Kommune, indstilles til drøftelse.

   

  Blandt de indkomne ansøgninger foreligger en genfremsendt ansøgning fra Kolding Kommune vedr. Skamlingsbanken. Regionsrådet har på mødet den 17. december 2018 reserveret 1 mio. kr. af Kulturpuljen til udvikling af aktiverende og involverende formidlingstiltag ved Skamlingsbanken. Der ansøges om 1.823.245 kr. til aktiverende og involverende formidlingstiltag i projektet.

   

  Da der søges om flere midler, end der er reserveret, indstilles det til drøftelse, om der skal ydes tilsagn på 1.000.000 kr., svarende til de af regionsrådet reserverede midler i puljen, eller om der skal ydes et større tilsagn, op til det ansøgte beløb på 1.823.245 kr.

   

  Administrationens vurderinger og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1, ”Kulturpuljen marts 2019 ansøgningsoversigt”.

   

  Såfremt de foreliggende indstillinger om tilskud følges, og hvis det besluttes at give maksimal støtte til projektet vedrørende Skamlingsbanken, der er indstillet til drøftelse, vil der være godt 1,1 mio. kr. til rådighed i Kulturpuljen. Disse midler foreslås overført til puljen til mindre initiativer til fejringen af Genforeningen 2020, hvor det ikke et muligt at yde tilskud til alle støtteværdige projektansøgninger inden for den reserverede ramme på 1,5 mio. kr. Herefter vil der være 6.328 kr. til rest i kulturpuljen.

   

  Da der på grund af erhvervsfremmereformen er tilbageløbsmidler til rådighed i 2019, foreslås det desuden, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet at tilføre 2 mio. kr. til Kulturpuljen til brug ved en ny ansøgningsfrist til Kulturpuljen i 2019. Den nye ansøgningsfrist foreslås fastsat til den 1. oktober 2019 med endelig afgørelse i regionsrådet 16. december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at regionsrådet drøfter, om der til projektet ”Skamlingsbanken - De store kræfters sted”, ansøgt af Kolding Kommune, skal ydes tilsagn på 1.000.000 kr., svarende til de af regionsrådet reserverede midler i puljen, eller om der skal ydes et større tilsagn, op til det ansøgte beløb på 1.823.245 kr., svarende til de støtteberettigede udgifter.

   

  Endvidere indstilles:

   

  At projektet ”Garden of Fairytales”, ansøgt af Teater Tværsnit, modtager tilsagn om tilskud på 400.000 kr. (det ansøgte beløb er 485.000 kr.).

   

  At projektet ”Dansk - kinesisk kulturfestival - H. C. Andersen ud til borgere i Region Syd”, ansøgt af Den Grønne Perle, modtager tilsagn om tilskud på 233.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Define festival”, ansøgt af Foreningen Ny Kunst i Sønderborg, modtager tilsagn om tilskud på 90.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”25 år med verdensarv - event”, ansøgt af Jelling Menighedsråd, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 375.000 kr.).

   

  At projektet ”Danmarks Østersfestival”, ansøgt af Tønder Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 375.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Silhuetter af kvinden i vinden”, ansøgt af Fanø Kunstmuseum, modtager tilsagn om tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Formidlingscenter for fundet af Koelbjergmanden”, ansøgt af Vissenbjerg Lokalråd, modtager tilskud på 353.700 kr. (det ansøgte beløb er 900.000 kr.).

   

  At projektet ”Norden I Nyborg”, ansøgt af Nyborg Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 288.727 kr. (det ansøgte beløb er 862.500 kr.).

   

  At projektet ”Aktiv borgerinddragelse i VM i by-orientering”, ansøgt af Styregruppe for VM v/ Dansk Orienteringsforbund, modtager tilsagn om tilskud på 1.460.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.635.000 kr.).

   

  At projektet ”Lad os mødes, tale, synge, feste og spise”, ansøgt af Vardemuseerne, modtager tilsagn om tilskud på 60.000 kr. (det ansøgte beløb er 100.000 kr.).

   

  At projektet ”Emerge - musikscenen mellem Danmark og Tyskland”, ansøgt af Jazz I Trekanten, modtager tilsagn om tilskud på 40.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Spil tysk”, ansøgt af Foreningen Rock' In House, modtager tilsagn om tilskud på 70.000 kr. som ansøgt.

   

  At de resterende 8 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

   

  At der af de resterende midler overføres 1.100.000 kr. til puljen for mindre initiativer til fejringen af Genforeningen 2020.

   

  At regionen tilfører 2 mio. kr. til Kulturpuljen fra bevillingsområdet Øvrige Omkostninger i 2019 til brug ved en ny ansøgningsrunde til Kulturpuljen i efteråret 2019.

   

  At fristen for en ny ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2019 fastlægges til 1. oktober 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-05-2019
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At projektet – ”Skamlingsbanken – De store kræfters sted”, ansøgt af Kolding Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 1.750.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.823.245).

   

  At projektet ”Garden of Fairytales”, ansøgt af Teater Tværsnit, modtager tilsagn om tilskud på 400.000 kr. (det ansøgte beløb er 485.000 kr.).

   

  At projektet ”Dansk - kinesisk kulturfestival - H. C. Andersen ud til borgere i Region Syd”, ansøgt af Den Grønne Perle, modtager tilsagn om tilskud på 233.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Define festival”, ansøgt af Foreningen Ny Kunst i Sønderborg, modtager tilsagn om tilskud på 90.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”25 år med verdensarv - event”, ansøgt af Jelling Menighedsråd, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 375.000 kr.).

   

  At projektet ”Danmarks Østersfestival”, ansøgt af Tønder Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 375.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Silhuetter af kvinden i vinden”, ansøgt af Fanø Kunstmuseum, modtager tilsagn om tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Formidlingscenter for fundet af Koelbjergmanden”, ansøgt af Vissenbjerg Lokalråd, modtager tilskud på 353.700 kr. (det ansøgte beløb er 900.000 kr.).

   

  At projektet ”Norden I Nyborg”, ansøgt af Nyborg Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 288.727 kr. (det ansøgte beløb er 862.500 kr.).

   

  At projektet ”Aktiv borgerinddragelse i VM i by-orientering”, ansøgt af Styregruppe for VM v/ Dansk Orienteringsforbund, modtager tilsagn om tilskud på 1.460.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.635.000 kr.).

   

  At projektet ”Specialskolerne Landsidrætsstævne”, ansøgt af CSV-Esbjerg, modtager tilsagn om 35.000 kr. som ansøgt. 

   

  At projektet ”Lad os mødes, tale, synge, feste og spise”, ansøgt af Vardemuseerne, modtager tilsagn om tilskud på 60.000 kr. (det ansøgte beløb er 100.000 kr.).

   

  At projektet ”Emerge - musikscenen mellem Danmark og Tyskland”, ansøgt af Jazz I Trekanten, modtager tilsagn om tilskud på 40.000 kr. som ansøgt.

   

  At projektet ”Spil tysk”, ansøgt af Foreningen Rock' In House, modtager tilsagn om tilskud på 70.000 kr. som ansøgt.

   

  At de resterende 7 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

   

  At der af de resterende midler overføres 1.100.000 kr. til puljen for mindre initiativer til fejringen af Genforeningen 2020.

   

  At regionen tilfører 2 mio. kr. til Kulturpuljen fra bevillingsområdet Øvrige Omkostninger i 2019 til brug ved en ny ansøgningsrunde til Kulturpuljen i efteråret 2019.

   

  At fristen for en ny ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2019 fastlægges til 1. oktober 2019.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/14556
  22. Ansøgninger til Kulturpuljen, mindre initiativer til fejring af Genforeningen 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 31. marts 2019 til de midler, som er reserveret til mindre initiativer til fejring af Genforeningen 2020. Til dette formål er der ved tidligere beslutninger i regionsrådet reserveret 1,5 mio. kr.

   

  Der skal tages stilling til 37 ansøgninger til denne pulje. Der ansøges i alt om 6.944.177 kr. Der indstilles 19 ansøgninger til tilsagn. Der foreslås tildelt ca. 2,6 mio. kr. i tilskud. Det er forudsat i indstillingerne, at puljen forhøjes med 1,1 mio. kr. fra den ordinære Kulturpulje, jf. tidligere punkt på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er reserveret 1,5 mio. kr. til mindre initiativer til fejring af Genforeningen 2020. Under forudsætning af, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler til regionsrådet at forhøje beløbet med yderligere 1,1 mio. kr. fra den ordinære kulturpulje, vil der være 2,6 mio. kr. til aktiviteter til genforeningsfejringen. De 1,1 mio. kr. kan indstilles til overførelse fra den ordinære pulje, da der indstilles færre midler til fordeling i den ordinære pulje, end der er til rådighed. Det giver mulighed for at give tilskud til flere støtteværdige projektansøgninger under puljen til fejring af Genforeningen 2020.

   

  Der er indkommet 40 ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen, mindre initiativer til fejring af Genforeningen 2020. Administrationen har overført tre ansøgninger til behandlingen af ansøgninger til den ordinære kulturpulje, idet det vurderes, at ansøgningerne i mindre grad relaterer sig til genforeningsaktiviteter, men derimod mere generelt til det dansk-tyske venskabsår i 2020. Der er i de 37 ansøgninger, der skal tages stilling til, i alt ansøgt om 6.944.177 kr.

   

  Ansøgningerne er vurderet både ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2018-2019” samt ud fra de retningslinjer for tildeling af midler til mindre initiativer under genforeningsfejringen, som blev besluttet af regionsrådet den 27. august 2018. Efter kulturhandlingsplanen tillægges det betydning, at kulturprojekter skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at besøge og bo i.

   

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

   

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.
  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

   

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

   

  Regionsrådet besluttede derudover på mødet den 27. august 2018, at ansøgninger til midler til genforeningsaktiviteter vurderes ud fra, om aktiviteten bakker op om den samlede fejring, at aktiviteten er koordineret med det øvrige program for fejringen og dermed også understøtter prioriteringer besluttet af Præsidiet for Genforeningsfejringen. Aktiviteten skal tidsmæssigt understøtte optakten i starten af 2020, fremhævning af afstemningsdagene i februar og marts og det officielle højdepunkt på de historiske mærkedage 10.-12. juli 2020 i Sønderjylland. Derudover vægtes hensyn til geografisk fordeling af støttede aktiviteter og til bredden af aktivitetstyper. 

   

  Administrationen har vurderet, at følgende 19 ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud: 

   

  • ”Grænsedragning”, ansøgt af Sønderjysk Forsøgsscene: Indstilles til tilskud på 130.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden – en moderne folkefest i Jelling", ansøgt af Grænseforening Kreds 20: Indstilles til tilskud på 100.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”De forbudte sange”, ansøgt af Sprogforeningen: Indstilles til tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 500.000 kr.).

   

  • ”TV-Syd Tour 2020”, ansøgt af TV-Syd: Indstilles til tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  • ”DocCamp 2020”, ansøgt af Århus Filmværksted: Indstilles til tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Kalejdoskop”, ansøgt af Tønder Kulturskole: Indstilles til tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 380.000 kr.).

   

  • ”Human Atlas of Co-existence, ansøgt af Sønderborg Ungdomsskole: Indstilles til tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 250.000 kr.).

   

  • ”Gæstebud”, ansøgt af OPE-N Scenekunstforening: Indstilles til tilskud på 212.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Genforeningsfest i Christiansfeld 10. juli 2020”, ansøgt af Christiansfeld Centret: Indstilles til tilskud på 159.300 (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  • ”Grænseruten – 56 års grænsehistorie”, ansøgt af Museet på Sønderskov: Indstilles til tilskud på 60.000 kr. (det ansøgte beløb er 150.000 kr.).

   

  • ”Schackenborg-dialog 2020”, ansøgt af Schackenborg Fonden: Indstilles til tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 176.500 kr.).

   

  • ”Grænselyst”, ansøgt af Esbjerg Ensemble: Indstilles til tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Stemmeboksen”, ansøgt af Kolding Stadsarkiv/Historie Haderslev: Indstilles til tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  • DMFs 1920 Orkestre, ansøgt af Dansk Musikerforbund, Sydals: Indstilles til tilskud på 100.000 kr (det ansøgte beløb er 175.965 kr.).

   

  • ”Stafet 2020”, ansøgt af DGI-Sønderjylland: Indstilles til tilskud på 200.000 kr. (det ansøgte beløb er 250.000 kr.).

   

  • ”Historisk Vandring, 100-året for afstemningsdagen”, ansøgt af Askov Højskole: Indstilles til tilskud på 40.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Julia og Rasmus: historiefortælling i børnehøjde om adskillelse og genforening i grænselandet”, ansøgt af Sønderjysk Figurteater: Indstilles til tilskud på 101.000 kr. som ansøgt.

   

  • ”Genforeningsmagi – Århundredets sang – Musik og Lysevent i anledning af genforeningen 2020”, ansøgt af Tyrstrup Kirke: Indstilles til tilskud på 93.000 kr. (det ansøgte beløb er 343.000 kr.).

   

  • ”Genforeningen 2020 fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb”, ansøgt af DGI Midtjylland: Indstilles til tilskud på 200.000 kr. som ansøgt.

   

  Administrationens vurderinger og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1 ”Kulturpuljen, Genforeningen 2020, ansøgningsoversigt”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At ”Grænsedragning”, ansøgt af Sønderjysk Forsøgsscene, modtager tilsagn om tilskud på 130.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden – en moderne folkefest i Jelling", ansøgt af Grænseforening Kreds 20, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”De forbudte sange”, ansøgt af Sprogforeningen, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 500.000 kr.).

   

  At ”TV-Syd Tour 2020”, ansøgt af TV-Syd, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  At ”DocCamp 2020”, ansøgt af Århus Filmværksted. modtager tilsagn om tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Kalejdoskop”, ansøgt af Tønder Kulturskole, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 380.000 kr.).

   

  At ”Human Atlas of Co-existence, ansøgt af Sønderborg Ungdomsskole, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 250.000 kr.).

   

  At ”Gæstebud”, ansøgt af OPE-N Scenekunstforening, modtager tilsagn om tilskud på 212.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Genforeningsfest i Christiansfeld 10. juli 2020”, ansøgt af Christiansfeld Centret, modtager tilsagn om tilskud på 159.300 (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  At ”Grænseruten – 56 års grænsehistorie”, ansøgt af Museet på Sønderskov, modtager tilsagn om tilskud på 60.000 kr. (det ansøgte beløb er 150.000 kr.).

   

  At ”Schackenborg-dialog 2020”, ansøgt af Schackenborg Fonden, modtager tilsagn om tilskud  på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 176.500 kr.).

   

  At ”Grænselyst”, ansøgt af Esbjerg Ensemble, modtager tilsagn om tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Stemmeboksen”, ansøgt af Kolding Stadsarkiv/Historie Haderslev, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  At DMFs 1920 Orkestre, ansøgt af Dansk Musikerforbund, Sydals, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 175.965 kr.).

   

  At ”Stafet 2020”, ansøgt af DGI-Sønderjylland, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr. (det ansøgte beløb er 250.000 kr.).

   

  At ”Historisk Vandring, 100-året for afstemningsdagen”, ansøgt af Askov Højskole, modtager tilsagn om tilskud på 40.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Julia og Rasmus: historiefortælling i børnehøjde om adskillelse og genforening i grænselandet”, ansøgt af Sønderjysk Figurteater, modtager tilsagn om tilskud på 101.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Genforeningsmagi – Århundredets sang – Musik og Lysevent i anledning af genforeningen 2020”, ansøgt af Tyrstrup Kirke, modtager tilsagn om tilskud på 93.000 kr. (det ansøgte beløb er 343.000 kr.).

   

  At ”Genforeningen 2020 fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb”, ansøgt af DGI Midtjylland, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr. som ansøgt.

   

  At de resterende 18 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-05-2019
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At ”Grænsedragning”, ansøgt af Sønderjysk Forsøgsscene, modtager tilsagn om tilskud på 130.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden – en moderne folkefest i Jelling", ansøgt af Grænseforening Kreds 20, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”De forbudte sange”, ansøgt af Sprogforeningen, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 500.000 kr.).

   

  At ”TV-Syd Tour 2020”, ansøgt af TV-Syd, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  At ”DocCamp 2020”, ansøgt af Århus Filmværksted, modtager tilsagn om tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Kalejdoskop”, ansøgt af Tønder Kulturskole, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 380.000 kr.).

   

  At ”Human Atlas of Co-existence”, ansøgt af Sønderborg Ungdomsskole, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 250.000 kr.).

   

  At ”Gæstebud”, ansøgt af OPE-N Scenekunstforening, modtager tilsagn om tilskud på 137.000 kr. (det ansøgte beløb er 212.000 kr.).

   

  At ”Genforeningsfest i Christiansfeld 10. juli 2020”, ansøgt af Christiansfeld Centret, modtager tilsagn om tilskud på 159.300 (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  At ”Grænseruten – 56 års grænsehistorie”, ansøgt af Museet på Sønderskov, modtager tilsagn om tilskud på 60.000 kr. (det ansøgte beløb er 150.000 kr.).

   

  At ”Schackenborg-dialog 2020”, ansøgt af Schackenborg Fonden, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 176.500 kr.).

   

  At ”Grænselyst”, ansøgt af Esbjerg Ensemble, modtager tilsagn om tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Grænselyst lykkelig”, ansøgt af Foreningen Cantabile, modtager tilsagn om tilskud på 75.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Stemmeboksen”, ansøgt af Kolding Stadsarkiv/Historie Haderslev, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr. (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  At ”DMFs 1920 Orkestre”, ansøgt af Dansk Musikerforbund, Sydals, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 175.965 kr.).

   

  At ”Stafet 2020”, ansøgt af DGI-Sønderjylland, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr. (det ansøgte beløb er 250.000 kr.).

   

  At ”Historisk Vandring, 100-året for afstemningsdagen”, ansøgt af Askov Højskole, modtager tilsagn om tilskud på 40.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Julia og Rasmus: historiefortælling i børnehøjde om adskillelse og genforening i grænselandet”, ansøgt af Sønderjysk Figurteater, modtager tilsagn om tilskud på 101.000 kr. som ansøgt.

   

  At ”Genforeningsmagi – Århundredets sang – Musik og Lysevent i anledning af genforeningen 2020”, ansøgt af Tyrstrup Kirke, modtager tilsagn om tilskud på 93.000 kr. (det ansøgte beløb er 343.000 kr.).

   

  At ”Genforeningen 2020 fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb”, ansøgt af DGI Midtjylland, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr. som ansøgt.

   

  At de resterende 17 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling godkendt.
   

  Poul Fremmelev deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.


  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/7173
  23. Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket
  fold dette punkt ind Resume
   

  Folketingets finansudvalg har 2. maj 2019 tiltrådt et aktstykke, der bevilger 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020 til indsatsen over for forureningerne efter Grindstedværket i Grindsted By og Kærgård Klitplantage.

   

  Der forelægges plan for udmøntning af midlerne i 2019 samt forslag til videre proces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Håndtering af forureningerne efter Grindstedværket beløber sig til et større trecifret millionbeløb i Grindsted By og ca. 95 mio. kr. i Kærgård Klitplantage. Regionsrådet har igangsat en sundhedsundersøgelse samt i budget 2019 afsat 10 mio. kr. til en treårig indsats, der forbereder kortsigtede såvel som langsigtede oprensningsindsatser i Grindsted. For Kærgård Klitplantage har regionsrådet i 2017 vedtaget en handleplan, der betyder, at der nu med kort varsel kan iværksættes en fuldskalaoprensning, hvis midlerne bevilges.

   

  Folketingets finansudvalg har 2. maj 2019 tiltrådt et aktstykke, der bevilger 30 mio. kr. til indsatsen i 2019 og 20 mio. kr. i 2020.

   

  Midlerne udmøntes i 2019 til indsatser, der på kortest mulige sigt reducerer miljøbelastningen fra forureningerne mest muligt. Samtidig prioriteres indsatser, der, i tråd med regionsrådets tidligere beslutninger, sigter mod at identificere de bedste muligheder for en langsigtet indsats over for forureningerne i Grindsted By.

   

  Derfor gives højeste prioritet til etablering af et pilot-rensningsanlæg, der på kort sigt kan reducere forureningsbelastningen af Grindsted Å med blandt andet vinylchlorid og samtidig sætte fart i forberedelserne af en eventuel, fremtidig fuldskalaoprensning.

   

  Derudover prioriteres undersøgelser af udvaskning fra fabriksgrunden, forarbejde til en eventuel delvis oprensning på lossepladsen og en afklaring af lossepladsens fremtidige belastning af Grindsted Å. De resterende midler anvendes til påbegyndelse af fuldskalaoprensning i Kærgård Klitplantage samt et udviklingsprojekt i forhold til overførbarhed til Grindsted By.

   

  Prioritering af de statslige midler optages til politisk drøftelse igen primo 2020, hvor en række af de igangsatte initiativer forventes at kunne danne et forbedret grundlag for endelig beslutning om de videre indsatser, herunder hvorvidt den delvise oprensning af lossepladsen skal gennemføres. I denne sammenhæng fremlægges også en plan for udmøntning af den resterende del af regionsrådets bevilling på 10 mio. kr. over tre år.

   

  Der vedlægges notat vedr. "Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket", der konkretiserer den hidtidige indsats samt forslag til indsatser, der på kortest mulige sigt reducerer miljøbelastningen fra forureningerne mest muligt samt indsatser, der, i tråd med regionsrådets tidligere beslutninger, sigter mod at identificere de bedste muligheder for en langsigtet indsats over for forureningerne i Grindsted By. 

   

  Denne plan fremskynder den hidtil planlagte politiske behandling til miljøudvalgets møde 24. maj 2019 og efterfølgende i regionsrådet.

   

  Administrativ tilføjelse

  Oversigten ”Fordeling af 2019-midlerne mellem Grindsted og Kærgaard” blev forelagt på miljøudvalgets møde den 24. maj 2019 og er efterfølgende tilføjet som bilag til sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At de statslige midler udmøntes i tråd med regionsrådets tidligere beslutninger og prioriteringer, og at midlerne derfor i 2019 udmøntes til indsatser, der peger frem mod fuldskala-oprensninger af de forureninger fra Grindstedværket, der udgør en risiko for mennesker og miljø:

   

  -          Etablering af et pilot-rensningsanlæg ved Grindsted Å.

  -          Undersøgelser af udvaskning fra fabriksgrunden.

  -          Forarbejde til en eventuel delvis oprensning på lossepladsen

  -          Afklaring af lossepladsens fremtidige belastning af Grindsted Å.

  -          De resterende midler anvendes til påbegyndelse af fuldskalaoprensning i Kærgård Klitplantage.

   

  At prioritering af de 20 mio. kr. fra de statslige midler, der udmøntes i 2020, optages til politisk drøftelse igen primo 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 24-05-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med tilføjelse af,

   

  At midlerne i 2019 også bruges til et udviklingsprojekt i forhold til overførbarhed til Grindsted By.

   

  At hvis de økonomiske forudsætninger som opstillet i bilag 2 ændrer sig væsentligt, forelægges udmøntning af midlerne i 2019 til fornyet politisk drøftelse.

   

  Fordeling af 2019-midlerne mellem Grindsted og Kærgaard (som blev præsenteret på mødet) er vedlagt referatet som bilag 2. Oversigten vil indgå i den videre politiske behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

   

  Udvalget ønsker løbende at følge udmøntning af midlerne i 2019.  

   

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen fra miljøudvalget anbefales over for regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen fra miljøudvalget godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/17308
  24. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2019. Til fristen den 15. marts 2019 er der indkommet fem ansøgninger, som har ansøgt om i alt 10.282.636,23 kr. Én ansøger har i forbindelse med sagsbehandlingen trukket sin ansøgning tilbage. Fire ansøgninger indstilles til i alt 8.445.942,63 kr. i støtte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark råder over en uddannelsespulje til udviklingsaktiviteter på uddannelsesområdet. Der afsættes ca. 20 mio. kr. årligt til puljen, og dertil kommer tilbageløb af midler fra afsluttede projekter. 

   

  I 2019 har regionsrådet endvidere besluttet at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. til uddannelsespuljen. Af puljen prioriteres 5,0 mio. kr. i 2019 til at understøtte nye initiativer og indsatser, der kan være med til at styrke de unges interesse for science og teknologi hele vejen igennem uddannelsessystemet.

   

  Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der bidrager til at indfri målsætningerne i regionens handlingsplan på uddannelsesområdet. Der kan gives støtte fra uddannelsespuljen på op til 75% af projekternes støtteberettigede udgifter. Der er i 2019 fastsat to årlige ansøgningsfrister, hhv. den 15. marts og den 15. september.

   

  De indkomne ansøgninger er vurderet på baggrund af Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019, som blev godkendt af regionsrådet den 28. maj 2018.

   

  Handlingsplanen 2018-2019 fokuserer på syv overordnede mål:

   

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Flere skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • Flere faglærte.
  • Flere med STEM kompetencer (Science, Technology (inkl. IT), Engineering og Math).
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken.
  • Bedre sprogkompetencer.

   

  Derudover er der i handlingsplanen defineret ni indsatsområder, som omfatter: Forudsætningerne på plads, Tilgængelighed til uddannelser, Bedre overgang til ungdomsuddannelser, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, Bedre overgang til videregående uddannelser, Nye kompetencer hele livet, Science og teknologi, Digitalisering og digitale kompetencer samt Sprogkompetencer. Ansøgningerne til uddannelsespuljen skal primært rette sig mod ét af målene og ét af indsatsområderne i handlingsplanen.

   

  Til fristen den 15. marts 2019 er der indkommet fem ansøgninger, der i alt søger om 10.282.636,23 kr. Der er på nuværende tidspunkt i alt 22.815.408,58 kr. i uddannelsespuljen i 2019, der kan bevilges ved denne og næste ansøgningsfrist til september 2019, inklusiv tilbageløb fra projekter afsluttet i 2019. Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til uddannelsespuljens krav og kriterier, der er beskrevet i handlingsplanen 2018-2019. På den baggrund indstiller administrationen følgende:

   

  Projekt

  Indsatsområde

  Ansøgt beløb

  Indstilling

  Faglig læsning for alle

  Forudsætningerne på plads

  977.666,58 kr.

  Tilsagn: 

  977.666,58 kr.

  Sydfyns ungdomsuddannelser

  Tilgængelighed til uddannelser

  1.057.044,00 kr.

  Tilsagn:

  1.057.044,00 kr.

  I got Skills 2021

  Bedre overgang til ungdomsuddannelser

   2.999.999,55 kr.

  Tilsagn:

  2.999.999,55 kr.

  Mediekompetencer og karrierelæring i gymnasier – et partnerskab i Region Syddanmark

  Bedre overgang til videregående uddannelser

  3.411.232,50 kr.

  Tilsagn:

   3.411.232,50 kr.

  Verdensmål - Vores mål: Bæredygtig uddannelse - Skab din fremtid

  Digitalisering og digitale kompetencer

  1.836.693,60 kr.

  Ansøgningen er trukket tilbage

  I alt

   

  10.282.636,23 kr.

      8.445.942,63 kr.

   

  Som det fremgår, er én af de indkomne ansøgninger blevet trukket tilbage i forbindelse med sagsbehandlingen. De resterende fire ansøgninger vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til uddannelsespuljens krav og kriterier. De indstilles derfor til tilsagn.

   

  I vedlagte bilag findes en uddybning af de enkelte projekter og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

   

  Såfremt indstillingerne følges, vil der være bevilget støtte for 8.445.942,63 kr. fra uddannelsespuljen ved ansøgningsfristen den 15. marts 2019. Der er herved 14.369.465,95 kr. tilbage til ansøgningsfristen 15. september 2019, hvoraf der er prioriteret 5 mio. kr. til STEM-annonceringen.

   

  Administrativ tilføjelse

  I sagsfremstillingen til udvalgsmødet stod der til ansøgningen ”Faglig læsning for alle” at der var ansøgt om 1.045.008,00 kr. Det er retligt søgt om tilsagn på 977.666,58 kr. (75 % af totalt budget). Administrationen anbefalede i indstillingen, at ansøgningen blev imødekommet som ansøgt – dvs. 977.666,58 kr. Det tiltrådte udvalget for uddannelse og arbejdskraft. Sagsfremstillingen er efter udvalgsmødet tilrettet, således at det korrekte ansøgte beløb nu fremgår.

   

  På baggrund af udvalget for uddannelse og arbejdskrafts anmodning har administrationen efter udvalgsmødet haft en dialog med ansøger om betydningen af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers aktuelle økonomiske situation for gennemførelse af projektet ”Sydfyns ungdomsuddannelser”. Administration har på den baggrund i indstillingsnotatet tilføjet en kort redegøres for, at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers økonomiske situation kan vise sig at hindre en fusion, men at administrationen vurderer, at projektet bør have tilsagn, fordi et gennemtænkt formaliseret samarbejde (alternativet til en fusion) også kan vise sig værdiskabende og som en god løsning i forhold til uddannelsesdækning på Sydfyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At ansøgningen ”Faglig læsning for alle” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 977.666,58 kr., under forudsætning af, at projektet kan anvendes som pilotprojekt for tilsvarende fremtidige syddanske indsatser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Sydfyns ungdomsuddannelser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.057.044,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”I got Skills 2021” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.999.999,55 kr., under forudsætning af, at projektet udarbejder en fyldestgørende redegørelse for, hvordan projektet vil inddrage de øvrige syddanske kommuner og grundskoler i projektet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Mediekompetencer og karrierelæring i gymnasier – et partnerskab i Region Syddanmark” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.411.232,50 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgningen ”Faglig læsning for alle” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje som ansøgt, under forudsætning af, at projektet kan anvendes som pilotprojekt for tilsvarende fremtidige syddanske indsatser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Sydfyns ungdomsuddannelser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.057.044,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter. Udvalget bad administrationen om at tage en dialog med ansøger om betydningen af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers aktuelle økonomiske situation for projektets gennemførelse.

   

  At ansøgningen ”I got Skills 2021” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.999.999,55 kr., under forudsætning af, at projektet udarbejder en fyldestgørende redegørelse for, hvordan projektet vil inddrage de øvrige syddanske kommuner og grundskoler i projektet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  Et flertal i udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen ”Mediekompetencer og karrierelæring i gymnasier – et partnerskab i Region Syddanmark” ud fra en samlet vurdering meddeles afslag. Carsten Sørensen, (O), stemmer for administrationens indstilling om tilsagn om støtte.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft godkendt.

   

  4 medlemmer, Dansk Folkeparti, stemte imod med følgende begrundelse:

  Dansk Folkeparti ønsker at støtte op om den indstilling, der blev fremlagt i udvalget for uddannelse og arbejdskraft, således at alle 4 projekter opnår tilskud. Det, Dansk Folkeparti ønsker tilføjet listen, er “mediekompetencer og karrierelæring i Region Syddanmark”. Det er fordi, Dansk Folkeparti finder, at projektet er bredt nok både geografisk, men også i forhold til, hvad man ønsker at opnå i forbindelse med projektet.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/12179
  25. Overflytning af Tørring Gymnasium til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Tørring Gymnasium ligger i Region Midtjylland og er i dag en del af fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Syd i Region Midtjylland. Tørring Gymnasium optager dog en stor del elever bosat i Region Syddanmark, særligt Vejle Kommune. Gymnasiet har derfor ønsket at blive overflyttet til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 12, stk. 2 i ”Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.” skal regionsrådet nedsætte et antal fordelingsudvalg.

   

  Fordelingsudvalgene foretager fordelingen af ansøgere, når antallet af ansøgere til en bestemt uddannelse ved en institution overstiger den fastsatte kapacitet for den pågældende uddannelse.

   

  Samtidig skal institutioner, der udbyder almen studentereksamen (stx) eller hf, ifølge § 14 stk. 1 og 2, indgå et forpligtende samarbejde med andre institutioner om koordinering af institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger, valgfag og elevfordeling mv.

   

  For fordelingsudvalg såvel som forpligtende samarbejder gælder det, at de omfatter alle tilsvarende institutioner, der udbyder stx og hf i et geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

   

  I Region Syddanmark er der nedsat følgende fordelingsudvalg og forpligtende samarbejder: 

  • Fyn
  • Sydvestjylland
  • Sønderjylland
  • Trekantområdet.

   

  Tørring Gymnasium ligger i Region Midtjylland og er i dag en del af fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Syd i Region Midtjylland. Da Tørring Gymnasium optager en stor del af sine elever fra Region Syddanmark, særligt Vejle Kommune, har gymnasiet ønsket at blive overflyttet til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Trekantområdet.

   

  Sagen har været drøftet i fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Trekantområdet, som indstiller at Tørring Gymnasium overflyttes med virkning fra forberedelsesprocessen for skoleåret 2020/2021 starter, dvs. fra september 2019.

   

  Med henblik på at undgå unødigt bureaukrati for det forpligtende samarbejde, foreslås det, at Region Syddanmark løbende koordinerer med Region Midtjylland og orienterer Region Midtjylland, når det er relevant, herunder om de årlige kapacitetsindmeldinger fra Tørring Gymnasium.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Tørring Gymnasium overflyttes til fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde Trekantområdet med virkning fra september 2019, hvor planlægningen af skoleåret 2020/2021 starter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/17330
  26. Repræsentation af FGU i Syddansk Uddannelsesforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen fremlagde i efteråret 2017 en omfattende reform af de forberedende undervisningstilbud, som indebærer at der oprettes en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med opstart i august 2019. Syddansk Uddannelsesforum (SUF) besluttede på deres møde den 25. oktober 2018 at anbefale over for regionsrådet, at FGU repræsenteres i SUF. Ledelserne af de seks nye FGU institutioner er nu på plads, og en udpegning vil derfor kunne igangsættes, såfremt regionsrådet følger anbefalingen fra SUF.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen fremlagde i efteråret 2017 en omfattende reform af de forberedende undervisningstilbud i Danmark. Der oprettedes blandt andet en ny forberedende uddannelse - kaldet den forberedende grunduddannelse (FGU). FGU indebærer, at en række eksisterende, forberedende tilbud samles i den nye forberedende grunduddannelse, herunder produktionsskolerne, VUC’s AVU- og FVU-undervisning, ordblindeundervisning (OBU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU).

   

  Uddannelsen skal ruste unge under 25 år, som hverken har job eller uddannelse, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet.

   

  FGU’en udbydes via nye institutioner, der optager det første hold elever til august 2019.

   

  Syddansk Uddannelsesforum besluttede på deres møde den 25. oktober 2018 at anbefale over for regionsrådet, at der optages en repræsentant fra FGU i Syddansk Uddannelsesforum, og at der bliver tale om en repræsentant på lederniveau.

   

  En repræsentation af FGU i Syddansk Uddannelsesforum vil kræve en opdatering af forummets kommissorium, således at også FGU indgår på listen over medlemmer.

   

  Administrationen har modtaget en liste fra KKR Syddanmark over lederne af de seks FGU institutioner i Syddanmark, hvilket muliggør at en udpegning vil kunne finde sted efter regionsrådsmødet den 24. juni 2019, såfremt indstillingen tiltrædes.

   

  Vedlagt som bilag er et forslag til revideret kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum og et forslag til brev til FGU-institutionerne i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At vedlagte forslag til et opdateret kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum godkendes.

   

  At vedlagte forslag til brev til FGU-institutionerne i Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16-05-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/52528
  27. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag orienteres om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af den indgåede aftale med 3F og FOA omkring principperne for sagsbehandlingen af lønkravene fra de tidligere BIOS-medarbejdere, har Koncern HR iværksat en fornyet gennemgang af alle lønsagerne. Det omfatter både lønsagerne for de medarbejdere, der er repræsenteret af 3F og FOA og for de øvrige medarbejdere.

   

  Formålet med den fornyede gennemgang af lønsagerne er, at disse endeligt afsluttes, idet lønsagerne tidligere er afsluttet med forbehold fra organisationernes side.

   

  Lønsagerne er gennemgået station for station i henhold rækkefølgen som fremgår nedenfor.

   

  1. Svendborg

  9. Tinglev

  17. Varde

  25. Kerteminde

  2. Ærø

  10. Tønder

  18. Grindsted

  26. Nyborg

  3. Rudkøbing

  11. Løgumkloster

  19. Glamsbjerg

  27. Skærbæk

  4. Faaborg

  12. Odense

  20. Assens

  28. Ribe

  5. Ringe

  13. Dalum

  21. Aarup

  29. Vejen

  6. Sallinge

  14. Otterup

  22. Vojens

  30. Brørup

  7. Aabenraa

  15. Bogense

  23. Toftlund

  31. Esbjerg

  8. Sønderborg

  16. Billund

  24. Haderslev

   

   

  Sagsbehandlingen vedrører på nuværende tidspunkt både lønsagerne for de nuværende ansatte ved alle stationer ved Ambulance Syd samt lønsagerne for fratrådte medarbejdere og timereddere.

   

  Der er samlet set 601 lønkravssager. Status pr. 28. maj 2019 er, at 239 af disse sager er under behandling og yderligere 311 af sagerne er endeligt afsluttede (uden forbehold).

   

  Det er et fælles mål for Koncern HR og de faglige organisationer at færdiggøre lønkravssagerne hurtigst muligt. Mere end 5/6 af lønkravssagerne er aktuelt under behandling eller endeligt afsluttede.

   

  Medarbejderne ved Ambulance Syd orienteres løbende om status for behandlingen på Ambulance Syds intranet (Assign).

   

  Forretningsudvalget og regionsrådet vil på de kommende møder ligeledes blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2019
   

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Til orientering.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 19/21237
  28. Forslag fra Dansk Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Thies Mathiasen har på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

   

  ”På vegne af Dansk folkeparti fremsætter jeg forslag om, at regionsrådet ændrer regionens uniformregulativ, således at det i fremtiden ikke længere er tilladt for vores ansatte, der er i kontakt med patienter/borgere eller arbejder steder, hvor der færdes patienter/borgere, at bære synlige religiøse symboler eller beklædningsdele.

   

  Begrundelsen er delt i to:

   

  1. Vi ønsker at vores personale skal fremstå religions neutral i deres uniformering i arbejdstiden. Religion er en personlig sag, men uanset hvilken religion at man tilhører, så ønsker vi ikke at vores ansatte bærer synlige symboler på dette.

   

  1. Som følge af det netop afsluttede vaskeriudbud besluttede region Syddanmark at give alle ansatte samme uniform uanset deres jobbeskrivelse og den linje ønsker Dansk Folkeparti nu at udvide dette således at regionen i fremtiden ikke tillader vores ansatte at bære religiøse symboler og beklædningsdele.

   

  Lovligheden

  Statsadministrationen har i forbindelse med et lignende forslag i folketinget åbnet for at dette er lovligt. Så længe, at et forbud rammer alle ansatte, ligeledes findes der udtalelser fra EU domstolen, der tillader forbud af religiøse beklædningsdele i EU.

   

  Da vores forslag ikke er et generelt forbud for vores ansatte, men blot for de ansatte, der har kontakt med patienter/borgere, mener vi, at det er lovligt i henhold til Grundlovens § 70 samt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 og 14, der alle tre omhandlende religionsfrihed”.

   

  Administrativ tilføjelse

  Til orientering kan oplyses, at der i sidste valgperiode var et forslag fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige om politisk, ideologisk og religiøs neutralitet for ansatte i Region Syddanmark. Der blev i den forbindelse udarbejdet et notat med den juridiske vurdering af forslaget, som er vedlagt sagen som bilag.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Regionsrådet stemte om forslaget.
   

  For forslaget stemte 5 medlemmer: Dansk Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

  Imod forslaget stemte 34 medlemmer: Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

   

  Forslaget bortfaldt hermed.


  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/21231
  29. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen, der forventer at være fraværende i en forventet periode på over en måned.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen har meddelt, at hun vil være fraværende i en forventet periode på over en måned fra den 12. august 2019 på grund af arbejde i udlandet.

   

  Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2 indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine regionale hverv i en periode af mindst en måneds varighed. Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

   

  Marianne Mørk Mathiesen er af regionsrådet udpeget til at være medlem af forretningsudvalget og udvalget for det nære sundhedsvæsen.

   

  Ifølge § 28, stk. 2 i styrelsesloven kan gruppen bestemme, om der midlertidigt skal indsættes en anden i udvalgene.

   

  Marianne Mørk Mathiesen er løsgænger, men er indvalgt på Liberal Alliances kandidatliste ved regionsrådsvalget i november 2017. Det er således fra denne kandidatliste, at der skal indkaldes stedfortræder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen er til stede.

   

  At 1. stedfortræder på Liberal Alliances kandidatliste, Steen Holm Iversen, indkaldes som stedfortræder for Marianne Mørk Mathiesen fra den 12. august 2019, og så længe hun er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af arbejde i udlandet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-06-2019
   

  Indstillingen godkendt.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Andrea Terp, Morten Weiss-Pedersen, Bo Libergren og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  30. LUKKET: Kontrakt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  31. LUKKET: Anskaffelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  32. LUKKET: Flytning
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 25-06-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring