Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 14. maj 2019

Mødedato
14-05-2019 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynél, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Forsøg med socialsygeplejerskeordning på OUH
  2. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  3. Prioriterede strategier for socialområdet
  4. Ny psykiatriplan 2019
  5. Ændring i psykiatriloven
  6. De særlige pladser i psykiatrien
  7. Partnerskabsaftale om forebyggelse af tvang 2018
  8. Undersøgelse af mentallægeerklæringer
  9. Besøg af Folketingets Ombudsmand
  10. Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  11. Mødekalender 2019
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 18/56630
  1. Forsøg med socialsygeplejerskeordning på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for 2019 er der afsat 2 mio. kr. til et forsøg med en socialsygeplejerskeordning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I dette punkt forelægges projektbeskrivelse og finansiering af forsøget til politisk behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er der afsat 2 mio. kr. til et forsøg med en socialsygeplejerskeordning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Projektet ønskes påbegyndt pr. 1. august 2019 og afsluttes 31. juli 2021, således at der afsættes 0,5 mio. kr. til 2019, 1 mio. kr. til 2020 og 0,5 mio. kr. til 2021. Midlerne bruges til ansættelse af to socialsygeplejersker med specialiseret viden og erfaring om klinisk sygepleje til socialt udsatte.

   

  Socialsygeplejerskeordningen retter sig mod socialt udsatte unge og voksne patienter og deres pårørende i behandlingsforløb i såvel skadestuen som under indlæggelse og ambulant. Målgruppen er patienter, som ofte har samtidige komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter. Det kan være patienter, som er hjemløse, har et misbrug og som både har en somatisk og en psykisk sygdom. Målgruppen har ofte svært ved at gøre brug af sundhedstilbud inden for de almindelige rammer på grund af deres livsform. Med hensyn til børn kan de, som pårørende til en udsat borger, indgå som målgruppe.

   

  Socialsygeplejerskeordningen på OUH skal medvirke til at sikre en værdig og gennemført sundhedsfaglig behandling af socialt udsatte patienter. Formålet med forsøget er at afprøve, om ordningen kan medvirke til at imødekomme patienternes behov i forhold til komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter samt at drage erfaringer fra forsøget til at styrke den forebyggende indsats.

   

  Socialsygeplejerskerne ansættes i FAM Odense og har afdelingerne på matriklerne i Odense og Svendborg som arbejdsfelt. Afdelingerne FAM Odense, FAM Svendborg, Ortopædkirurgisk afd. O, Infektionsmedicinsk afd. Q og Mave-tarm Medicinsk afd. S indgår i forsøget, ligesom der bliver et samarbejde med PAM – den psykiatriske akutmodtagelse. Samarbejdspartnerne er kommunerne på Fyn og øer.

   

  Socialsygeplejerskerne indsamler data i forsøgsperioden. Disse data vil være en del af grundlaget for evalueringen af forsøget. Evalueringsrapporten forelægges regionsrådet, når den foreligger i 2021.

   

  Nærværende dagsordenspunkt om socialsygeplejersker forelægges parallelt i udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og socialudvalget og i sundhedsudvalget før forelæggelse for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet

   

  At projektbeskrivelsen godkendes.

   

  At OUH til gennemførelse af projektet tilføres 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021, finansieret af de afsatte midler i budget 2019 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 13-05-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Udvalget ønsker en opfølgende orientering medio 2020.

   

  Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12721
  2. Region Syddanmarks godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et aftaleudkast til den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Sundhedsaftalen 2019-2023 forelægges hermed til politisk godkendelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023. Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i hver af de 22 syddanske kommuner og regionsrådet.

   

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

   

  Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

  Sundhedskoordinationsudvalget vil med Sundhedsaftalen 2019-2023 skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

   

  • Vi samarbejder om forebyggelse for:
   • Et røgfrit Syddanmark
   • Mental trivsel blandt børn og unge
   • Færre overvægtige

   

  • Vi arbejder for bedre overgange for:
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Ældre borgere
  • Mennesker med kronisk sygdom

   

  • Vi sikrer sammenhæng til:
  • Uddannelsesområdet
  • Arbejdsmarkedet

   

  De politiske visioner er udfoldet i målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes, og løbende foretage eventuelle justeringer og prioritering i sundhedsaftalesamarbejdet.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

   

  • Sæt borgeren først
  • Tænk nyt - nye samarbejdsformer
  • Mest mulig sundhed for pengene

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

   

  Forudgående proces og høring

  Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en inddragende politisk proces, som begyndte i foråret 2018, hvor et politisk opstartsmøde blev afholdt med deltagelse af regionale og kommunale politikere samt repræsentanter fra PLO Syd. Som forberedelse til det politiske opstartsmøde drøftede psykiatri- og socialudvalget et oplæg til Region Syddanmarks politiske visioner for den kommende Sundhedsaftale. 

   

  På baggrund af det politiske opstartsmøde formulerede sundhedskoordinationsudvalget et forslag til visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023, som udvalget efterfølgende drøftede med de syddanske kommuner på 22 lokalpolitiske møder.

   

  Sundhedsaftalen har været i høring fra december 2018 til februar 2019. Regionsrådet sendte et høringssvar til høringsudkastet med afsæt i bemærkninger fra sundhedsudvalget, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, psykiatri- og socialudvalget samt udvalget for det nære sundhedsvæsen.

   

  Sundhedskoordinationsudvalget har i alt modtaget 48 høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023, som blandt andet har medført følgende justeringer:

   

  • Visionen ”Vi arbejder for sømløse overgange” er ændret til ”Vi arbejder for bedre overgange for”.
  • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
   • ”Vi arbejder for bedre overgange for”:
    • Mennesker med psykiske lidelser
    • Ældre borgere
    • Mennesker med kronisk sygdom
   • ”Vi sikre sammenhæng til”:
    • Uddannelsesområdet
    • Arbejdsmarkedet
  • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
  • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ”Mest mulig sundhed for pengene” (LEON-princippet)
  • Til virkemidlet ”Sæt borgeren først” er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
  • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen.

   

  Den videre proces

  Efter den igangværende godkendelsesproces i de 22 syddanske kommuner og regionsrådet vil Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Umiddelbart herefter træder Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft.

   

  Nærværende dagsordenspunkt forelægges parallelt i udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og socialudvalget og sundhedsudvalget før forelæggelse for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet at godkende Sundhedsaftalen 2019-2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1300
  3. Prioriterede strategier for socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  På socialområdet er der fem prioriterede strategier, som vurderes særligt vigtige for at nå socialområdets vision om at skabe fremtidens rammer for borgeroplevet livskvalitet.

   

  Socialledelsen har med inputs fra den øvrige ledelse og FMU på socialområdet udarbejdet korte beskrivelser af indholdet i hver af de fem strategier. Beskrivelserne tydeliggør, hvad der de kommende år vil blive arbejdet med på socialområdet inden for rammen af de fem prioriterede strategier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På socialområdet er den overordnede vision: ”Sammen skaber vi fremtidens rammer for borgeroplevet livskvalitet”. For at kunne arbejde frem mod denne vision er der beskrevet et samlet strategisk grundlag for socialområdets arbejde, illustreret med trekanten nedenfor:

   

  X:\Regionshuset\Socialområdet\Drift og Udvikling\Generelle ting for afdelingen\Fælles skabeloner og oversigter\Trekant-strategisk grundlag marts2019.jpg

   

   

  En del af det strategiske grundlag er fem prioriterede strategier. Strategierne er udvalgt, da der ses et særligt potentiale for, at socialområdet med skærpet opmærksomhed på netop disse områder kan nå socialområdets vision.

   

  De fem strategier er:

   

  • Vækst i faglighed
  • Forbedringskultur
  • Ét socialområde
  • Lighed i sundhed
  • Tværsektorielt samarbejde

   

  Socialledelsen har i løbet af det seneste halve år drøftet og præciseret det konkrete indhold i strategierne med input fra øvrige ledere og FMU på socialområdet. Det er blevet præciseret, hvorfor den enkelte strategi er relevant at sætte særlig fokus på, og hvordan der konkret skal arbejdes med den.

   

  Dialogen med de øvrige ledere og FMU på socialområdet har resulteret i vedhæftede papir, der beskriver indholdet i hver af de fem strategier kort. Det er et bevidst valg fra ledelsens side, at hver strategi formidles på én side.

   

  FMU på socialområdet bakkede på møde den 3. april 2019 op om strategierne og fandt, at beskrivelserne af strategierne virkede overskuelige og til at arbejde videre med. Strategierne er ligeledes behandlet i direktionen den 29. april 2019, hvor der også var opbakning hertil.

   

  Tidshorisonten for arbejdet med strategierne er i udgangspunktet den resterende del af indeværende valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2021.

   

  En del af implementeringen af strategierne sker ved, at socialledelsen har besluttet, at der i socialledelsen udpeges én ansvarlig for hver af de fem strategier. Den strategiansvarlige får det overordnede ansvar for at sikre implementeringen af strategien på tværs af hele socialområdet. Det forventes grundlæggende at bidrage til arbejdet frem mod ét samlet socialområde.

   

  Efter behandlingen af sagen i psykiatri- og socialudvalget udarbejdes der konkrete implementeringsplaner for hver af strategierne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget drøfter, hvorvidt der er nogle indsatser under strategierne, som er særligt vigtige, at socialområdet har fokus på at igangsætte først.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Drøftedes. Udvalget tilkendegav, at vigtige områder er ledelsesudvikling, opfølgning på sundhedstjek, medicingennemgang samt systematisk inddragelse af pårørende. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/53230
  4. Ny psykiatriplan 2019
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet gives en opsamling på input fra cafémøderne i Psykiatrisygehuset og psykiatrikonferencen til arbejdet med den nye psykiatriplan 2019. Desuden gives på mødet en orientering om det videre arbejde med psykiatriplanen frem mod høringsprocessen i september og oktober 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget færdiggjorde på seneste møde den 23. april 2019 sin temadrøftelse af de seks udvalgte temaer til ny psykiatriplan 2019. Sideløbende med temadrøftelserne har der været afholdt cafémøder på alle afdelinger i Psykiatrisygehuset, hvor personalet har sat deres præg på den kommende psykiatriplan og retning for psykiatrien. Den 8. maj 2019 afholdt Region Syddanmark en psykiatrikonference, hvor regionsrådet havde en god dialog med fagfolk og samarbejdspartnere, som bidrog med synspunkter og indsigt til arbejdet med psykiatriplanen.

   

  På baggrund af ovenstående gives på mødet en opsamling på input fra cafémøderne og konferencen, der drøftes med udvalget. På mødet vil udvalget desuden få en orientering om det videre arbejde med høringsudkastet til ny psykiatriplan 2019.

   

  På udvalgsmødet den 18. juni 2019 drøftes centrale overordnede emner i planen, som fx scenarier for den fremtidige sengekapacitet forud for udarbejdelse af høringsudkastet. Udkastet til psykiatriplan drøftes i sin helhed på udvalgsmøde den 13. august 2019, inden den sendes i høring i forlængelse af regionsrådets behandling af sagen den 26. august 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Drøftedes. Udvalgets input indarbejdes i det videre arbejde med ny psykiatriplan. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/61026
  5. Ændring i psykiatriloven
  fold dette punkt ind Resume

  Den 25. april 2019 vedtog Folketinget ændringer i psykiatriloven. Ændringerne angår udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler mv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 25. april 2019 ændringer i psykiatriloven, sundhedsloven mv.

   

  Ændringer omfatter blandt andet:

   

  • Tvungen opfølgning efter udskrivning ophæves.
  • Omfanget af indgåelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner udvides, blandt andet med et krav om anvendelse af koordinationsplaner for borger med tilbud efter serviceloven.
  • Der indføres hjemmel til brug af kropsscannere og narkohunde i forbindelse med mistanke om medikamenter, rusmidler eller farlige genstande på psykiatrisk afdeling.
  • Der gives hjemmel til, at regionsrådene kan indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner som led i varetagelsen af den ambulante behandling af patienter, som undergives psykiatrisk behandling i henhold til dom eller kendelse.
  • Takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage justeres.
  • Det præciseres, at sygehusansatte læger kan ordinære lægemidler som led i lægelig stofmisbrugsbehandling til personer, mens de er indlagt på sygehus. 
  • Straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med stofmisbrug.

   

  Ændringer er uddybet i vedlagte notat.

   

  Der orienteres på mødet om implementeringen af loven i Psykiatrisygehuset.

   

  Økonomi

  Der forventes kun at være en økonomisk konsekvens af lovændringer i forbindelse med udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Udvidelsen vil medføre en merudgift på 7 mio. kr. i 2019 og herefter 14 mio. kr. i årlige permanente midler til kommuner og regioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11537
  6. De særlige pladser i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på de særlige pladser i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark åbnede i marts 2018 de første særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Den 1. januar 2019 åbnede der syv særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Antallet af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg øges til 17, når der åbnes 10 pladser mere i slutningen af maj.

   

  Anmodninger:

  Status for anmodninger om indstilling de særlige pladser i Region Syddanmark er pr. 29. april 2019, at:

   

  • Der er hidtil i 2019 modtaget 8 anmodninger.
  • Anmodningerne kommer fra 8 kommuner i Region Syddanmark
  • 6 anmodninger er indstillet til en plads, mens 2 anmodninger afventer behandling.

   

  Siden status på mødet den 23. april 2019 er der kommet to nye anmodninger, som forventes behandlet i visitationsforum i uge 18 og 19.

   

  Oversigt over udviklingen i anmodninger er vedhæftet som bilag.

   

  Belægning:

  Der er den 29. april 2019 indskrevet 10 patienter på de særlige pladser, 6 på Psykiatrisk Afdeling Vejle og 4 på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Der er derudover reserveret en plads på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Der er ikke indskrevet flere patienter siden status på mødet 23. april 2019.

   

  * 1. januar 2019 åbnede 7 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

   

  På mødet 18. juni 2019 er der indlagt besøg på de særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Her vil der være rundvisning og fortælling om de indsatser, som patienterne modtager under opholdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/28950
  7. Partnerskabsaftale om forebyggelse af tvang 2018
  fold dette punkt ind Resume

  I 2014 indgik Region Syddanmark og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en partnerskabsaftale om tvang. Der orienteres om statusredegørelsen for partnerskabsaftalen, som årligt fremsendes til ministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2014 indgik Region Syddanmark og det daværende Ministerie for Sundhed og Forebyggelse, nu Sundheds- og Ældreministeriet, en partnerskabsaftale om tvang. Det nationale mål med partnerskabsaftalen er, at ”Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.” Målsætningen vedrørende halvering af tvangsfiksering er operationaliseret via en række delmål inden for udvalgte indikatorer.

   

  I Region Syddanmark er det herudover besluttet, at målet om halvering af tvang skal nås ved udgangen af 2019

   

  Regionerne skal en gang årligt redegøre for status for partnerskabets realisering af indsatser og milepæle. Den årlige redegørelse skal indeholde status ultimo 2018 i form af en status for milepæle og en beskrivelse af regionens indsatser i henhold til regionens partnerskabsaftale for hvert af de aftalte fokusområder:

   

  1. Ledelsesfokus – prioritering og organisering
  2. Medarbejdernes kompetencer
  3. Inddragelse og dialog
  4. Fysiske rammer og aktivitet
  5. Udbredelse af partnerskabets erfaringer til andre regioner og sygehuse
  6. Evaluering af partnerskabet.

   

  Vedlagt er Region Syddanmarks status for 2018, som blev indsendt til ministeriet den 26. april 2019. Status beskriver, hvordan Psykiatrisygehuset i 2018 har arbejdet fokuseret og mange-facetteret med at forebygge anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/16878
  8. Undersøgelse af mentallægeerklæringer
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatridirektørkredsen nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe, som har analyseret mentalundersøgelser. Undersøgelsen peger på, at der er et væsentligt forbedringspotentiale i det psykiatriske behandlingsforløb og i de kommunale og sociale indsatser. På mødet orienteres om hovedkonklusioner og opfølgning på undersøgelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe, som skulle udvælge og analysere mentalundersøgelser, der har ført til psykiatrisk særforanstaltning.

   

  Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen var Sundheds- og Ældreministeriets rapport ”Kortlægning af Retspsykiatrien: Mulige årsager til udvikling i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe”. I rapporten vurderede en ekspertgruppe, at casestudier af tiden op til den kriminelle handling kan belyse, hvorvidt utilstrækkelig behandling er en risikofaktor for, at psykisk syge begår kriminalitet.

   

  Analysen er nu gennemført via en undersøgelse af 218 mentallægeerklæringerne afgivet i 2016. Undersøgelsen består af tre dele: En baggrundsdatadel, en vurderingsdel og en casedel.

   

  En stor del af de mentalobserverede er i undersøgelsen vurderet til at have modtaget utilstrækkelig behandling op til den påsigtede kriminelle handling, og det vurderes, at den utilstrækkelige behandling er en risikofaktor for kriminaliteten.

   

  Undersøgelsen ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet? – En analyse med henblik på forebyggende tiltag” er vedlagt.

   

  Analysen peger på, at der er et væsentligt forbedringspotentiale i det psykiatriske behandlingsforløb og i de kommunale og sociale indsatser. Analysen konkretiserer ikke, hvordan forbedringerne skal gennemføres og kommer ikke med anbefalinger til forebyggende tiltag.

   

  Psykiatridirektørkredsen har derfor i februar 2019 besluttet, at analyserapporten skal kvalificeres med en række konkrete anbefalinger om tiltag, der kan forebygge kriminalitet begået af psykisk syge i behandling. Disse anbefalinger er under udarbejdelse af en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe.

   

  På mødet orienteres om undersøgelsens hovedkonklusioner. Derudover orienteres om det igangværende arbejde med at udarbejde anbefalinger, der kan omsættes i handling hos de relevante aktører.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/12424
  9. Besøg af Folketingets Ombudsmand
  fold dette punkt ind Resume

  Den 24. april 2019 aflagde Folketingets Ombudsmand varslet tilsynsbesøg på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. april 2019 aflagde Folketingets Ombudsmand varslet tilsynsbesøg på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Besøget omfatter sengeafsnit 61 og 63. Ved besøget var der fokus på:

   

  • Anvendelse af tvang
  • Indgreb og restriktioner over for patienter
  • Relationer patienter imellem og til personalet, herunder vold og trusler
  • Patienters muligheder for aktiviteter.

   

  Det er ikke specielle forhold ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, der har ført til, at Folketingets Ombudsmand har ønsket at besøge afsnittene. Tilsynsbesøget sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed, der skal bidrage til at sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder og dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

   

  Når Psykiatrisygehuset modtager den endelige rapport fra Ombudsmanden, vil den blive forelagt udvalget til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/2298
  10. Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på arbejdet med den kommende regionale udviklingsstrategi 2020-2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i inputfasen for den regionale udviklingsstrategi har der i februar-marts 2019 været afholdt en række dialogmøder med kommuner og øvrige samarbejdspartnere og interessenter i regionen, ligesom FN’s verdensmål som ramme for strategien har været drøftet internt i Region Syddanmarks stående udvalg. Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts 2019 at overdrage indspillene fra disse drøftelser til udvalget for Regional Udvikling med henblik på indarbejdelse i den regionale udviklingsstrategi.

   

  Der har været et godt fremmøde og en god dialog på møderne, hvor kommuner og andre samarbejdspartnere har tilkendegivet deres ideer og ønsker til strategien, herunder deres ønsker til samarbejdsflader på tværs af kommuner, region og andre samarbejdspartnere.

   

  Det er blandt andet blevet fremhævet, at der fortsat er brug for at kunne sætte fælles dagsordener, og at udvikle fælles projekter i partnerskaber, der går på tværs af kommunegrænserne. Desuden er behovet for fælles analyser, vidensproduktion og vidensudveksling på tværs af regionen blevet fremhævet.

   

  Følgende temaer er særligt blevet fremhævet i dialogen:

   

  • Uddannelse og kompetencer, herunder tilstedeværelsen af relevante uddannelsesmuligheder i regionen.
  • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og samarbejder om bosætning.
  • Grøn omstilling og klima, herunder bl.a. cirkulær økonomi, strategisk energiplanlægning og overskudsvarme.
  • Ren jord og vand, herunder vidensdeling om pesticider og grundvand.
  • Sundhedsinnovation, herunder bl.a. ulighed i sundhed og telemedicin.
  • Mobilitet, kollektiv trafik, og infrastrukturprioriteringer, herunder digital infrastruktur, data og bredbåndsforbindelser.

   

  Derudover er der lagt vægt på vigtigheden af et fortsat fokus på at udnytte fordelene ved at bo i en grænseregion, bl.a. på kulturområdet.

   

  Udvalgenes drøftelser af FN’s verdensmål og drøftelserne på dialogmøderne er inddraget i udarbejdelse af strategiudkastet, idet der samtidig er taget hensyn til, at strategien i sit udgangspunkt, i henhold til lovgrundlaget, skal være visionspræget. Den skal samtidig kunne dække en fireårig periode og rumme, at der udarbejdes mere detaljerede og konkrete strategier inden for de enkelte strategispor. De konkrete indspil vil blive inddraget i det videre arbejde med udarbejdelse af strategier på de enkelte områder.

   

  Strategien er under udarbejdelse i april-maj 2019. Der vedlægges et foreløbigt strategiudkast som bilag til udvalgets orientering. Udvalget for Regional Udvikling forventes at kunne behandle et høringsudkast til strategien til maj 2019, hvorefter høringsversionen skal godkendes i forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på, at strategien kan sendes i høring i juni 2019.

   

  Det vedlagte strategiudkast er bygget op omkring seks strategispor. Viden og analyser, det dansk-tyske og internationale samarbejde, digitalisering samt udvikling i hele regionen vil desuden være tværgående temaer, der er relevante inden for de enkelte strategispor. Herudover indgår en beskrivelse af fælles udfordringer i Region Syddanmark samt retningsgivende regionale mål for strategisporene, som bidrager til de valgte FN-verdensmål, der udgør rammen om strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/134
  11. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 14-17, psykiatrien i Esbjerg
  • Tirsdag den 13. august 2019, kl. 15-17, regionshuset
  • Tirsdag den 17. september 2019, kl. 13-15, regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 14-16, retspsykiatrien i Middelfart
  • Tirsdag den 12. november 2019, kl. 15-17, børne- og ungetilbud ved Udby
  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15, regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 14-05-2019
  • Administrationen orienterede om rengøringskontrol.

   

  • Sygehuset orienterede om benchmarking rapport.

   

  • Sygehuset orienterede om planer for akut udrykningstjeneste.

   

  • Socialområdet orienterede om revideret folder om socialområdet.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 15-05-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring