Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 29. april 2019

Mødedato
29-04-2019 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Bender Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Årsrapport 2018 - ledelses- og regnskabsberetning
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2018 på over 10 mio. kr.
  3. Genbevillinger fra 2018 til 2019 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  4. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  5. Optagelse af lån til kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  6. Evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus
  7. Personlig medicin i kræftbehandlingen
  8. Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. ”Krav og organiseringen af fødeområdet”
  9. Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
  10. Forslag til etablering af et Center for Funktionelle Lidelser på OUH
  11. Ansøgninger til statslig pulje til læge- og sundhedshuse
  12. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  13. Den udvidede udfordringsret - patientbefordring
  14. Udbud af Nordborg Nødbehandlerbil
  15. Nedetider hos Ambulance Syd
  16. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  17. Årsrapport om databeskyttelse


  Sagsnr. 19/13229
  1. Årsrapport 2018 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume

  2018 har været præget af høj aktivitet.

   

  Der har – i lighed med tidligere år – også i 2018 været budget- og aftaleoverholdelse.

   

  Inden for årets udgiftsloft er håndteret fortsat stigende udgifter til sygehusmedicin, der stort set alene har lagt beslag på den aftalte realvækst i økonomiaftalen for 2018.

   

  Samtidig har midlertidige råderum gjort det muligt også i 2018 at konsolidere regionens samlede økonomi i et flerårigt perspektiv, hvilket bidrager til balance i regionens budget også i 2019.

   

  Som led i regionens overordnede, langsigtede økonomiske politik er således fremrykket indkøb, anskaffelser m.v., hvilket letter presset på regionens samlede økonomi i de kommende år. En del af de fremrykkede initiativer understøtter desuden målet om et fortsat højt investeringsniveau, bl.a. for at fastholde funktionaliteten og værdien af et meget stort kapitalapparat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget aflægger, i henhold til regionsloven, regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

   

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsberetningen indeholder tillige resultat- og pengestrømsopgørelse og balance med noter hertil samt beskrivelse af regnskabspraksis m.v. Mere specifikke bemærkninger fremgår af særskilt bilagshæfte.

   

  Overordnet har 2018 været præget af høj aktivitet:

   

  Sundhed: Aktiviteten på det somatiske område er steget med 1,9 pct. Inden for Psykiatrien er antallet af patienter steget med 2,9 pct. i forhold til 2017. Praksisområdet – sygesikring – har haft stort set uændret aktivitet.

  Social: Belægningen har været på 96 pct. og dermed 2 pct.point højere end budgetteret.

  Regional Udvikling: Aktiviteten, målt i kroner, svarer til det forudsatte.

   

  Der har – i lighed med tidligere år – været budget- og aftaleoverholdelse også i 2018.

   

  Inden for årets udgiftsloft er håndteret fortsat stigende udgifter til sygehusmedicin, der stort set alene har lagt beslag på den aftalte realvækst i økonomiaftalen for 2018.

   

  Samtidig er der også i 2018 sket en konsolidering af økonomien i et flerårigt perspektiv. Som led i regionens overordnede, langsigtede strategi har det således været muligt at fremrykke indkøb, anskaffelser m.v., hvilket bidrager til at lette presset på regionens samlede økonomiske rammer – drift og anlæg – i de kommende år og dermed balance i regionens budget også i 2019.

   

  De fremrykkede initiativer drejer sig bl.a. om (gen)investeringer i medicoteknisk apparatur og understøtter dermed regionens mål om et fortsat højt investeringsniveau. Dels for generelt at fastholde funktionaliteten og værdien af et meget stort kapitalapparat, dels for at sikre høj genanvendelse af apparatur, løst inventar m.v. ved indflytning på Nyt OUH.

   

  Alle sygehuse fremviser i 2018 positive driftsresultater på overordnet niveau, som det var tilfældet de to foregående år.

   

  Ved indgangen til 2019 har Region Syddanmark fortsat en stabil driftsøkonomi i balance. Samtidig har udviklingen været positiv eller uændret for hovedparten af målepunkterne vedr. de nationale mål for sundhedsvæsenet, ligesom patienttilfredsheden generelt er høj. På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2018 for Region Syddanmark overordnet set at være tilfredsstillende.

   

  Regionernes budgetter og regnskaber opstilles efter omkostningsbaserede principper. Med i en vurdering af driftsresultatet hører derfor, at der heri også indgår fx af-/nedskrivninger. I 2018 påvirkes driftsresultatet derfor bl.a. væsentligt af en nedskrivning på godt 300 mio. kr. af værdien af anlægsaktiver på Sundhed.

   

  Anlægsudgifterne i 2018 er lavere end budgetteret som følge af tidsforskydninger m.v. Investeringsniveauet er dog fortsat højt, når der tages højde for, at en del apparatur m.v. er anskaffet via leasing. Via konsolidering i driften er der dækning i kommende års budgetter for leasingydelserne.

   

  Ved udgangen af 2018 udgør regionens samlede balance 17,1 mia. kr. Regionens egenkapital er ved årets udgang godt 1,9 mia. kr. Likviditeten, opgjort som gennemsnit for hele året, har været stigende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2018 til regionsrådet og anbefaler, at årsrapporten/regnskab 2018 afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/12870
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2018 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2018, forelægges til godkendelse forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til ”Budget- og regnskabssystem for regioner” skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter på over 10 mio. kr. over for regionsrådet.

   

  I forlængelse af sag om Årsrapport/regnskab 2018 forelægges derfor anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2018.

   

  Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og samlet forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

   

  Regnskaberne giver i øvrigt ikke anledning til bemærkning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2018 godkendes forud for afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11546
  3. Genbevillinger fra 2018 til 2019 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2018. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der søges om genbevilling af i alt 205,577 mio. kr. vedrørende driften. Endvidere ønskes der genbevilliget 18,299 mio. kr. fra Leasingramme 2018 til 2019.

   

  Der søges om genbevillinger af rådighedsbeløb på netto 289,821 mio. kr., samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på -1,918 mio. kr.

   

  Genbevillinger vedrørende rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedrørende drift.

   

  For Sundhed gælder det, at genbevillinger vedrørende driften ud over 1 pct. af nettobudgettet skal begrundes konkret, ligesom tidspunktet for anvendelse heraf aftales med direktionen.

   

  For sygehusene er gældende, at største del af genbevillingerne er på baggrund af regnskabsresultat for 2018. For Fælles udgifter er det fx ønsket om genbevillinger på 10 mio. kr. til Innovationspuljen, 9,9 mio. kr. til Hospice Sydfyn, Sygesikringen 19,9 mio. kr.

   

  Direktionen vurderer, at genbevillingerne vil kunne håndteres styringsmæssigt inden for det udgiftsloft, der gælder for 2019.

   

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

   

  Hovedkonto

  (1.000 kr.)

  Drift

  Anlæg

  Ajourføring af anlægsbevilling (indeks 144,5)*

  Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden

  0

  -27.952

  -36.926

  Fælles rammer

  0

  244.297

  5.514

  Investeringsrammer

  0

  39.054

  20.186

  Fælles udgifter

  87.203

   

   

  Odense Universitetshospital

  48.480

  12.771

  115

  Sydvestjysk Sygehus

  11.567

  37.423

  1.107

  Sygehus Lillebælt

  18.428

  23.172

  340

  Sygehus Sønderjylland

  22.802

  3.254

  640

  Somatik i alt

  188.481

  359.971

  27.902

  Fælles udgifter

  55

  0

  0

  Psykiatri i RSD

  17.041

  -87.405

  7.087

  Psykiatri I alt

  17.096

  -87.405

  7.087

  Sundhed I alt

  205.877

  244.614

  -1.937

  Social og specialundervisning

  0

  19.739

  59

  Regional Udvikling

  0

  1.989

  0

  Fælles formål og administration

  0

  20.479

  -40

  I alt

  205.577

  289.821

  -1.918

   * Kvalitetsfondsprojekter indeks 117,54

   

   

  Sygehus

  Primo saldo 2018

  Tilskud 2018

  Udgifter 2018

  Over- eller underskud ultimo 2018 som skal overføres til 2019

  (overskud + underskud -)

   

   

   

   

   

   

  OUH Odense

  234.411

  254.293

  205.770

  282.934

   

   

   

   

   

  Sygehus Sønderjylland

  6.771

  4.184

  4.502

  6.453

   

   

   

   

   

  Sygehus Lillebælt

  38.613

  42.639

  49.164

  32.088

   

   

   

   

   

  Sydvestjysk Sygehus

   

  11.073

   

  9.992

   

  8.575

   

  12.490

   

   

   

   

   

  Psykiatrien

  915

  15.342

  21.604

  -5.347

   

   

   

   

   

  Syddansk Sundhedsinnovation

   

  17.162

   

  1.011

   

  11.667

   

  6.506

   

   

   

   

   

  I alt

  308.945

  327.461

  301.282

  335.124

   

  Endvidere søges der om overførsel af overskud vedrørende eksterne projektilskud på i alt 335,124 mio. kr. Specifikation af de enkelte projekter forefindes på sygehusene/psykiatrien/SDSI.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At genbevillingerne vedrørende driften fra 2018 til 2019, jf. tabel 1, som finansieres af likvide midler, godkendes.

   

  At der genbevilliges 18,299 mio.kr. fra Leasingrammen 2018 til 2019.

   

  At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på netto 289,821 mio. kr. i 2019 fordelt, jf. tabel 1.

   

  At genbevillingerne vedrørende anlæg finansieres af de likvide midler i 2019.

   

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på i alt -1,918 mio. kr. fordelt, jf. tabel 1.

   

  At sygehusene og SDSI må afholde udgifter vedrørende eksterne projekttilskud i 2019 for i alt 335,124 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 19/13564
  4. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter tilbagebetaling af fremrykkede indkøb fra 2019 til 2018, udmøntninger fra centrale forskningspuljer samt udmøntninger til flere senge i neurorehabiliteringen. Desuden indeholder tilpasningen en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført budget til regionsfinansieret forskning, flere senge i neurorehabiliteringen og forebyggelse af spredning af CPO, som er en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige overfor flere typer antibiotika.

   

  Sygehusenes budgetter bliver reduceret som følge af tilbagebetaling af fremrykkede medicinindkøb og etablering af regionalt tolkecenter.

   

  Budgettilpasningen omfatter endvidere følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Flytning af medarbejder fra Ledelsessekretariatet til Økonomistaben
  • Center for Kvalitet
  • Aktivitetsafregning trombolysebehandling Sygehus Lillebælt
  • Bevilling BED projekt Psykiatrisygehuset
  • Husleje Steno Diabetes Center Odense
  • Nationalt Ledelsesprogram – hold 3
  • Justering i aftale vedrørende samarbejde omkring plastikkirurgien
  • Finansiering af LMS (Learning Management System )
  • Konsolidering af Astraia
  • Systemejerskab Cosmic Intelligence
  • Finansiering af fællesregional licens til softwarerobotter
  • AMK Vagtcentral
  • Indtægtsbevilling vedr. videresalg af det tidl. Ringe Sygehus
  • Anlægsbevillinger til it-projekter
  • Tilbageførsel af rådighedsbeløb vedr. it-projekter
  • Tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. en række projekter
  • Tilpasning af ramme til sundheds-it.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt -5,229 mio. kr. netto til de anførte formål, jf. bilaget. Nettobeløbet tilgår de likvide midler.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt -26,967 mio. kr. netto til de nævnte formål (indeks 144,5).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/15408
  5. Optagelse af lån til kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er i gang med at gennemføre kvalitetsfondsbyggeriet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Projektet finansieres via støtte fra den statslige Kvalitetsfond samt regional egenfinansiering i form af dels hensatte midler, dels optagelse af lån. Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lån i 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa startede ultimo 2009 og forventes afsluttet senest medio 2021. Projektet gennemføres i to faser, hvoraf Fase 1 blev afsluttet i 2014. Fase 2 skal bygges i 2017-2021. Byggeriet finansieres via dels kvalitetsfondsmidler fra staten, dels af regionen selv i form af årlige hensættelser af bloktilskudsmidler samt optagelse af lån.

   

  I 2017 optog regionen lån til kvalitetsfondsprojektet på i alt 74,144 mio. kr., herunder lån til energiinvesteringer. I 2019 skal sidste lån optages, jf. den aktuelle finansieringsprofil for projektet i Aabenraa.

   

  Den fremsendte lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. lånet i 2019 lyder på 91,862 mio. kr. (indeks 117,54). I den opdaterede finansieringsprofil for projektet er dog anført 91,826 mio. kr. (indeks 117,54), hvilket Sundheds- og Ældreministeriet har bekræftet er det korrekte beløb. Provenu ved salg af sygehuse skal anvendes til at nedbringe belåningen. Der er budgetteret med et salgsprovenu på 6,7 mio. kr. vedr. mageskifte i forhold til det tidligere gigthospital i Gråsten, jf. sag på regionsrådets møde i december 2016. Der optages derfor lån på 85,126 mio. kr. i 2019.

   

  På den baggrund foreslås, at der hjemtages lån i 2019 på i alt 85,126 mio. kr. som obligationsbaseret lån hos KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Økonomidirektøren foreslås bemyndiget til at hjemtage lånet, samt aftale nærmere vilkår herfor, herunder dato for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At der hjemtages lån i 2019 på 85,126 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsbyggeriet i Aabenraa.

   

  At låneprovenuet deponeres med henblik på medfinansiering af byggeriet.

   

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete lånevilkår med långiver. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/61171
  6. Evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges nu evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal Region Syddanmark, når projektet er afsluttet, indsende en evalueringsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet for udbygningen af Kolding Sygehus blev endeligt afsluttet med regnskabsaflæggelse pr. 31. december 2017. Der foreligger nu evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus, der forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Evalueringsrapporten er udarbejdet i henhold til kravene opstillet i regnskabsinstruksen.

   

  Evalueringsrapporten viser, at byggeprojektet samlet set er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden, således at kravet om et fuldt funktionsdygtigt sygehus er realiseret. Kvalitetsfondsprojektet er afsluttet inden for den økonomiske ramme, og de forudsatte effektiviseringsgevinster er realiseret.

   

  Byggeriet af Nyt Kolding Sygehus har muliggjort gennemførelsen af akutstrukturen og dermed samlingen af akutte specialer i Kolding. Etableringen af FAM har givet de fysiske rammer til at yde patienterne den akutte behandling. En forudsætning og tilsagnsbetingelse for projektet i Kolding var, at Fredericia Sygehus kunne lukkes og afhændes. Dette er sket ultimo 2016.

   

  Repræsentanter for direktionen på Sygehus Lillebælt gennemgik på møde i anlægs-og innovationsudvalget den 21. marts 2019 de væsentligste pointer fra evalueringsrapporten, samt adresserede de spørgsmål til indretning af den nye sengebygning, der blev rejst på seneste udvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At evalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 21-03-2019

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/10538
  7. Personlig medicin i kræftbehandlingen
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen 2019 blev der afsat 5,3 mio. kr. årligt til Odense Universitetshospital til skræddersyet medicinsk behandling. Midlerne anvendes til analyser af 700 patienter årligt, for at kunne kortlægge kræftpatienternes genetiske profil. På baggrund af denne kan det afgøres, hvilken kræftbehandling patienterne kan få gavn af, eller om de kan indgå i eksperimentel behandling, hvis andre behandlingsmuligheder er udtømt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftale 2019 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt til Odense Universitetshospital (OUH) til at understøtte skræddersyet medicinsk behandling (med arbejdstitlen Fase 1 enhed). Her præciseres nærmere, hvad midlerne anvendes til.

   

  Der er i 2019 oprettet en ny eksperimentel enhed på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. På baggrund af dialog med patienter, fagpersoner og kommunikations-afdelingen blev det besluttet at ændre navnet til Klinik for Præcisionsmedicin for at afspejle aktiviteten direkte i titlen. Klinik for Præcisionsmedicin tilbyder ligesom Fase 1-enheden på Rigshospitalet – blot i mindre skala – også eksperimentel kræftbehandling til patienter, der ikke har flere standardtilbud i onkologisk regi.

   

  Midlerne anvendes derved mere præcis til DNA-analyser, som giver mulighed for at tilbyde skræddersyet behandling til flere patienter med forskellige kræftformer samt eksperimentel behandling til visse kræftpatienter. Der kan årligt udføres genpanel-undersøgelser af op mod 700 kræftpatienter. Disse analyser kan give patienterne svar på, hvilken behandling de kan have gavn af, eller om de eventuelt kan tilbydes eksperimentel behandling, enten på OUH eller på et af de andre universitetshospitaler. Resultatet af analyserne kan bruges til at udbrede tilbuddet af eksperimentel behandling og styrke forskningen i personlig medicin.

   

  Som eksempel på, hvordan tilbuddet kan gavne patienter, blev der i 2017 henvist 21 kræftpatienter fra OUH til Rigshospitalet. 5 af de 21 fik et behandlingstilbud på Rigshospitalet. Ved at gennemføre de molekylærpatologiske analyser på OUH, kan det afgøres her, hvilke patienter der er i målgruppen til behandlingen. Det betyder, at patienter, der ikke vil have gavn af Rigshospitalets behandling, sparer en eller flere ture dertil under deres sygdomsforløb.

   

  Rigshospitalet er desuden kapacitetsudfordret i forhold til at gennemføre de indledende molekylærpatologiske genanalyser, hvorfor der er eksempler på, at patienter har måttet vente op mod 2 måneder, før det kunne afgøres, om der foreligger et behandlingstilbud til netop dem. I denne ventetid er der risiko for, at patienternes almentilstand forringes, så de alligevel ikke kan påbegynde behandlingen. Ved at OUH kan gennemføre analyserne, kan man tidligere få afklaret, om patienterne er i målgruppen.

   

  I overensstemmelse med budgetnotatet udarbejdet forud for vedtagelse af budget 2019 er effekten af denne betydelige investering i flere molekylærpatologiske analyser tredelt:

  -          For det første kan langt flere kræftpatienter tilbydes en genanalyse, som kan bestemme, om/hvilken personlig tilpasset medicin de kan få gavn af.

  -          For det andet kan der spares udgifter på kostbar medicin, som sidenhen viser sig at være uvirksom for den enkelte patient.

  -          For det tredje er indførelsen af disse molekylærpatologiske analyser en strategisk vigtig investering i opbygningen af en infrastruktur på OUH, der kan tilbyde patienter endnu flere eksperimentelle behandlingsformer. Sammen med opbygningen af Klinik for Præcisionsmedicin betyder det, at Region Syddanmark kan give helt nye tilbud til patienter med behov for personlig medicin.

   

  Plan for implementering

  -          Tiltaget implementeres hurtigst muligt i 2019 med ansættelser af stillingerne, jf. tabel 1.

  -          Fuldt patientflow forventes opnået pr. 1. januar 2020.

  -          Der planlægges kvartalsvis afrapportering af status for implementering i 2019, det vil sige i forhold til ansættelser og aktivitet.

  -          Det vurderes nødvendigt med overarbejde i 2019 for at kunne opnå den planlagte implementering.

   

  Tabel 1. Plan for rekruttering

  Stillingstype

  Årsværk

  1 molekylærbiolog

  1,0

  1 bioanalytiker, PCR

  1,0

  1 bioanalytiker, histologi (delvist finansieret)

  0,68

  1 læge (delvist finansieret)

  0,23

  1 lægesekretær (delvist finansieret)

  0,08

   

  Økonomi

  Ved fuld implementering indkøbes reagenser for 3,74 mio. kr. årligt. Dertil kommer en udgift til dataopbevaring på 0,04 mio. kr. og årlige lønudgifter på i alt 1,56 mio. kr., jf. tabel 2. I 2019 vil det desuden være nødvendigt med overarbejde blandt eksisterende personale for at nå den planlagte aktivitet med 700 flere molekylærpatologiske analyser.

   

  Tabel 2. Økonomitabel

   

  Stykpris (kr.)

  Udgift (kr.)

  Reagensudgifter

  700 HE (biopsi)

  5,18

  3.623

  4 x 700 IHC (biopsi)

  65,55

  183.540

  700 NGS-analyser

  5.081,51

  3.557.060

  Data storage

  Dataopbevaring

  37.440

  37.440

  Lønudgifter*

  Lægesekretær: rekvisitioner (0,08)

  415.000

  33.600

  Bioanalytiker: Histolab, HE rekvisitioner, blok, glas (0,20)

  420.000

  84.000

  Bioanalytiker: Histolab, HE, glas (4x700 IHC) (0,48)

  420.000

  201.600

  Læge: HE, rekvisition, glas (0,10)

  1.062.000

  106.400

  Læge: IHC, glas (4x700) (0,13)

  1.062.000

  134.400

  Bioanalytiker PCR lab (NGS-analyse) (1,0)

  420.000

  420.000

  Molekylærbiolog (NGS-analyse) (1,0)

  575.000

  575.000

  I alt

  5.336.663

  *Andel af fuldtidsstilling angivet i parentes efter stillingsbetegnelse

   

  Foruden midlerne fra budgetaftalen har OUH og Syddansk Universitet (SDU) flyttet en kombineret overlæge- og professorstilling til området personlig medicin. Professoren er således forskningsleder for Onkologisk Forskningsenhed og tilknyttet Klinik for Præcisionsmedicin. I de fleste tilfælde vil den eksperimentelle behandling være protokolleret – det vil sige udføres som led i en videnskabelig protokol. Den første omfattende protokol PRECODE er netop godkendt af Videnskabsetisk Komite, hvilket betyder, at projektet nu kan inkludere patienter i forsøgene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At oplægget omkring udførelse af molekylærpatologiske analyser til personlig medicin godkendes.

   

  At den samlede økonomi på 5.336.663 kr. årligt godkendes.

   

  At midlerne udmøntes i årets budgettilpasninger, efterhånden som indsatsen realiseres og med fuld effekt fra 2020 og frem.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 19/346
  8. Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. ”Krav og organiseringen af fødeområdet”
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har haft fremsendt nye anbefalinger vedr. ”Krav og faglige anbefalinger vedr. organiseringen af fødeområdet” i høring. Idet fristen for indsendelse af høringssvar lå før møde i sundhedsudvalget og regionsrådet, er høringssvaret fremsendt med forhold for politisk godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger vedrørende ”Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet”. Anbefalingerne har til hensigt at sikre et hensigtsmæssigt og fokuseret fagligt grundlag for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne på fødeområdet, og dermed sikre en fælles faglig ramme for organisering af de forskellige fødetilbud i Danmark.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af anbefalingerne har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fem regioner, Danske Regioner, Forældre og Fødsel samt faglige organisationer som Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Almen medicin m.fl.

   

  Region Syddanmark har været repræsenteret i arbejdsgruppen med den ledende overlæge i gynækologi og obstetrik på OUH samt chefjordemoderen på OUH.

   

  Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vedrører bl.a. anbefalinger i forhold til patientinformation, herunder information om, hvordan fødsler kan forløbe og fordele og ulemper ved at vælge de forskellige fødselstilbud.

   

  Derudover opstiller Sundhedsstyrelsen 4 forskellige fødetilbud, og skriver under hver type af fødetilbud noget om visitationsprincipper, organisering af kompetencer samt kvalitetssikring og monitorering. 

   

  De 4 typer fødetilbud beskriver Sundhedsstyrelsen overordnet på denne måde: 

   

  1. Fødeafdeling

  En fødeafdeling på et sygehus varetager fødsler. Jordemoderen er den primære fødselshjælper ved planlagte vaginale fødsler. Ved komplikationer hos den gravide eller fosteret, ved behov for indgreb som operativ forløsning eller ved smertelindring i form af epidural-blokade m.v. skal der være mulighed for umiddelbar assistance fra en læge inden for gynækologi og obstetrik og/eller anæstesiologi.

   

  1. Sygehusafsnit for lavrisikofødende

  Et sygehusafsnit for lavrisikofødende er et afgrænset afsnit på et sygehus med fødeafdeling, som varetager udvalgte fødselsforløb, som fagligt og ledelsesmæssigt er sammenhængende med fødeafdelingen, men som ikke har samme udstyr og lægeressourcer som selve fødeafdelingen.

  Til afsnittet kan visiteres lavrisikofødende, som er kvinder med en ukompliceret graviditet, og som forventes at få en ukompliceret fødsel af et raskt barn. Afsnittet vil være bemandet af jordemødre og andet sundhedsfagligt personale som for eksempel social- og sundhedsassistenter.

   

  1. Fødsel i hjemmet

  En hjemmefødsel foregår hjemme hos kvinden selv og med assistance fra en erfaren jordemoder. Til rådighed vil jordemoderen have det nødvendige udstyr til den spontant forløbende, ukomplicerede fødsel samt nødhjælpsudstyr til at påbegynde behandling ved komplikationer hos mor og barn. Jordemoderen skal blive mindst to timer i hjemmet efter fødslen for at observere mor og barn. Ved behov for lægelig intervention under eller efter fødslen vil der være behov for overflytning.

   

  1. Fødsler på klinik uden for sygehus

  Ved fødsel på klinik uden for sygehus er der typisk tale om en klinik, som hverken geografisk, fagligt eller ledelsesmæssigt er en del af et sygehus med fødeafdeling. På klinikken varetages fødselshjælpen af en jordemoder, som vil have det nødvendige udstyr til rådighed til den spontant forløbende, ukomplicerede fødsel, samt nødhjælpsudstyr til at påbegynde behandling ved komplikationer hos mor og barn. Ved behov for lægelig intervention skal kvinden overflyttes til sygehus med fødeafdeling.

   

  I Region Syddanmarks høringssvar fremgår det, at regionen overordnet er positive overfor Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger i forhold til organisering af fødeområdet, og at regionen bl.a. er enige med Sundhedsstyrelsen i, at fødsler på klinik uden for sygehus hverken geografisk, fagligt eller ledelsesmæssigt bør være en del af et sygehus med en fødeafdeling. Dette bl.a. på baggrund af lægernes vurdering af, at det vil kunne give de fødende en falsk forventning om, at der er tale om andet sikkerhedsniveau end ved hjemmefødsler, dels vil den lægefaglige ledelse ikke kunne tage ansvar for kvaliteten på sådanne klinikker.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af høringssvar fra Region Syddanmark er der blevet indhentet bemærkninger fra fødestederne. Fristen for at fremsende høringssvar til Sundhedsstyrelsen var den 2. april 2019, hvorfor Region Syddanmarks høringssvar er blevet fremsendt med forbehold for politisk godkendelse. Høringssvaret er derfor fremlagt med henblik på politisk godkendelse.

   

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde 29. april 2019. Udvalgets indstilling vil foreligge inden regionsrådets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. ”Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-04-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet;

   

  At Region Syddanmarks administrative høringssvar tages til orientering.

   

   

  Poul Fremmelev, Michael Nielsen og Mustapha Itani deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 29-04-2019

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmarks administrative høringssvar tages til orientering.

   

  Enhedslisten stemte imod, at høringssvaret tages til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Regionsrådet tager Region Syddanmarks administrative høringssvar til orientering.

   

  2 medlemmer, Enhedslisten, stemte imod, at høringssvaret tages til orientering. Enhedslisten finder høringssvaret mangelfulgt på områderne omkring fødsler udenfor sygehusets fødeafdelinger og fritstående fødeklinikker. Enhedslisten er ikke enig i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og mener risici og ulemper ved fødsler udenfor større fødesteder er stærkt overvurderede. 

  Enhedslisten mener ikke, at anbefalingerne bør danne grundlag for Region Syddanmarks struktur på fødeområdet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21811
  9. Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
  fold dette punkt ind Resume

  Rigsrevisionen offentliggjorde den 16. januar 2019 ”Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene”. Statsrevisorerne behandlede beretningen på deres møde den 18. januar 2019, hvorefter ministeret blev bedt om at afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

   

  Ministeriet skal forud for afgivelse af sin redegørelse indhente udtalelse fra regionsrådene. På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet i en mail af 12. februar 2019 skrevet til regions­rådene og bedt om regionernes eventuelle bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

   

  På baggrund af ministeriets henvendelse er der udarbejdet udkast til svar med bemærkninger til Rigsrevisionens beretning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen offentliggjorde den 16. januar 2019 ”Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene”. Statsrevisorerne behandlede beretningen på deres møde den 18. januar 2019, hvorefter ministeret blev bedt om at afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

   

  Ministeriet skal forud for afgivelse af sin redegørelse indhente udtalelse fra regionsrådene. På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet i en mail af 12. februar 2019 skrevet til regions­rådene og bedt om regionernes eventuelle bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

   

  Forud for offentliggørelsen af beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene har beretningen været i høring i regionerne, og der blev her udarbejdet et fælles høringssvar på vegne af alle regioner.

   

  På den baggrund har Danske Regioner udarbejdet et papir med vigtige pointer, som de enkelte regioner kan bruge i regionsrådenes udtalelser. Pointerne tager udgangspunkt i det fælles­regionale høringssvar, som blev afgivet i november 2018.

   

  Med udgangspunkt i papiret fra Danske Regioner er der udarbejdet et udkast til svar til ministeriet med bemærkninger til beretningen om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene – udkastet er vedlagt som bilag.

   

  Svar til ministeriet med bemærkninger til beretningen om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene fremsendes med forbehold for regionsrådets godkendelse.

   

  Psykiatri- og Socialudvalget har behandlet sagen skriftligt. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udkast til svar til ministeriet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/4193
  10. Forslag til etablering af et Center for Funktionelle Lidelser på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende funktionelle lidelser, samt Region Syddanmarks budgetaftale for 2019, fremlægges hermed forslag til, at der etableres et Center for Funktionelle Lidelser i Region Syddanmark i tilknytning til Smertecentret på OUH. Såfremt forslaget kan godkendes af regionsrådet, er det forventningen, at centret kan være klar til drift pr. juni 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger i forhold til udrednings,- behandlings-, og rehabiliteringstilbud til personer med funktionelle lidelser. Heri fremgår det, at funktionelle lidelser er hyppige, og omkring 10 % af befolkningen lider af en funktionel tilstand. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 5 % af patienter med funktionelle lidelser har lidelser i en svær grad, og at denne patientgruppe har behov for en specialiseret udredning og behandling i sygehusregi. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i hver region bør være én eller flere specialiserede tværfaglige enheder eller centre, som patienter med en svær funktionel lidelser kan henvises til. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de tværfaglige enheder eller centre forankres i somatikken.

   

  I Region Syddanmarks budgetaftale for 2019 fremgår det, at ”der afsættes 4 mio. kr. årligt til at etablere et center for specialiseret, helhedsorienteret og tværfaglig udredning og behandling af anslået 275 nyhenviste patienter om året med svære funktionelle lidelser. Centret placeres under en afdeling på OUH bl.a. af hensyn til samarbejdet med psykiatrisk afdeling i Odense (hvor patienter med svær funktionel lidelse i dag bliver henvist til). Patienter med lette og moderate funktionelle lidelser udredes og behandles i flere specialer på alle sygehuse i Region Syddanmark. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.”

   

  I nedenstående fremgår de overordnede anbefalinger vedr. etablering af et Center for Funktionelle Lidelser i Region Syddanmark. I vedlagte notat er anbefalingerne mere uddybende beskrevet. En faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle sygehuse (både somatisk og psykiatrisk) har udarbejdet anbefalingerne.  

   

  Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. etablering af et Center for Funktionelle Lidelser

  Med etablering af et Center for Funktionelle Lidelser er det fortsat hensigten, at patienter med lette og moderate funktionelle lidelser skal behandles på hovedfunktionsniveau på regionens sygehuse. Det er kun den andel af patienter med svær funktionel lidelse, der skal henvises til det nye Center for Funktionelle Lidelser.

   

  Arbejdsgruppen anbefaler, at det nye Center for Funktionelle Lidelser rummer både børn, unge og voksne, men at børn og unge behandles i de eksisterende rammer på børneafdelingerne og i børne- og ungepsykiatrien. Børn og unge kan henvises fra praktiserende speciallæge, regionale børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger eller pædiatrisk ambulatorium. Det anbefales, at der etableres et formaliseret samarbejde mellem center for børn og unge og center for voksne i forhold til vidensdeling og forskning, herunder regelmæssige møder.

   

  I forhold til organisering af et Center for Funktionelle Lidelser i Region Syddanmark til voksne anbefaler arbejdsgruppen, at centret etableres i tilknytning til Smertecenter Syd OUH, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V under ledelse af den specialansvarlige overlæge for Smertecentret. Dette er hensigtsmæssigt, idet der er et stort overlap mellem patienter med funktionelle lidelser og kroniske smerter. Hertil kommer, at det i høj grad er den samme behandling, som man tilbyder i Smertecentret og i de eksisterende funktionelle enheder. Der vil derfor være både patientfordele samt synergieffekter ved at etablere Center for Funktionelle Lidelser i tilknytning til Smertecentret.

   

  I budgetaftalen fremgår det, at det nye center skal starte 275 nye behandlingsforløb om året.

  Det er forventningen, at fordelingen vil være omkring 75 børn, der skal behandles i satellitfunktionen for børn og unge, og omkring 200 voksne der skal behandles på Center for Funktionelle Lidelser.

   

  Patienterne kan henvises til centret via deres praktiserende læge eller fra en sygehusafdeling. Patienten skal være færdigudredt, før de kan henvises til centret. Der skal udarbejdes nærmere tværregionale visitations-, henvisnings- og målgruppebeskrivelser, for de centre, regionerne etablerer med henblik på at sikre en nogenlunde ensartet praksis på tværs af regionerne. I dette arbejde er der bl.a. fokus på at beskrive stramme visitations- og henvisningskriterier, da centret ellers hurtigt vil få mange henvisninger og som følge deraf en lang ventetid.   

   

  Centrets bemanding og budget fremgår af tabel 1.

   

  Tabel 1: Budget for Center for Funktionelle Lidelser

   

  Antal

  Årsløn kr.

  I alt pr. år

  Speciallæger

  1

  942.293

  942.293

  Sygeplejersker/ fysio/ergoterapeutterapeuter

  2

  433.160

  866.320

  Psykologer

  1

  580.499

  580.499

  Sekretær

  0,8

  409.897

  327.918

  Frikøb af pædiater

  0,5

  984.627

  492.314

  Frikøb af øvrige speciallæger

   

   

  500.000

  Øvrig drift

   

   

  300.000

  I alt

   

   

   4.009.340

   

  Det anbefales, at alle patienter i centret ved behandlingsstart får tildelt en kontaktlæge og sygeplejerske, og i et samarbejde med patienten sikrer sygeplejerske og lægen, at behandlingsplanen bliver holdt og tilpasset.

   

  Det anbefales, at centret regelmæssigt afholder MDT- konferencer, hvor relevante fagpersoner fra andre specialer mødes og drøfter patientcases, ligesom der kan afholdes faglige oplæg, og relevante emner inden for området kan blive drøftet.

   

  Patienten vil få en tværfaglig behandling, der bliver tilrettelagt ud fra den enkelte patients behov.

   

  Patienter med stort overlap i deres symptomatologi mellem somatiske gener og psykiatri vil blive drøftet med psykiatrisk konsulent på de faste konferencer eller ad hoc, hvis der er behov for dette.

   

  Det anbefales, at centret evalueres, efter det har været i drift i 1½ år, bl.a. med henblik på at justere modellen for centret, fx i forhold til samarbejdet med almen praksis, kommunerne, de øvrige sygehusafdelinger m.m.

   

  Såfremt regionsrådet kan godkende forslag til etablering af et Center for Funktionelle Lidelser, og OUH kan få tilført de 4 mio. kr., er det forventningen, at Centret er klar til drift pr. juni 2019.

   

  Psykiatri- og socialudvalget orienteres om sagen på møde den 23. april 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til etablering af et Center for Funktionelle Lidelser godkendes.

   

  At OUH får tilført de 4 mio. kr. der, jf. budgetaftale 2019, er afsat til formålet med henblik på at Centret kan være i drift pr. juni 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-03-2019

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8099
  11. Ansøgninger til statslig pulje til læge- og sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet opslog den 21. januar 2019 en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse med ansøgningsfrist den 20. marts 2019. Puljen er på 207,6 mio. kr. Region Syddanmark indgår med syv ansøgninger, som er indsendt som fælles ansøgninger med syv kommuner og to ansøgninger, der er regionale uden samarbejde med kommune. Desuden har Region Syddanmark fremsendt en samarbejdstilkendegivelse vedr. et sundhedshus i Nyborg by. På grund af den korte tid på to måneder til at udarbejde og indsende ansøgninger er disse indsendt administrativt. I dette punkt indstilles til den politiske godkendelse af ansøgningerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet opslog den 21. januar 2019 en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse med ansøgningsfrist den 20. marts 2019. Puljen er på 207,6 mio. kr.

   

  Region Syddanmark indgår med syv ansøgninger, som er indsendt som fælles ansøgninger med syv kommuner og to ansøgninger, der er regionale uden samarbejde med kommuner. Derudover har regionen fremsendt en samarbejdstilkendegivelse vedr. et sundhedshus i Nyborg by. På grund af den korte tid på to måneder til at udarbejde og indsende ansøgninger er disse indsendt administrativt.

   

  De ni ansøgninger og samarbejdstilkendegivelsen er følgende:

   

  Sundhedshus i Varde

  Varde Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af et nyt sundhedshus, der placeres i det tidligere Hjertecenter Varde. Varde Kommunen har indgået en betinget købsaftale med den nuværende ejer.

   

  I sundhedshuset etableres et klinikområde med plads til 4 praktiserende læger, 2 eller flere uddannelseslæger og 3-4 praksispersonale. Foreløbig har én praktiserende læge tilkendegivet sin interesse for at flytte ind i huset.

   

  Varde Kommune flytter døgnrehabilitering inklusiv akutpladser, sygeplejen i Varde, træning og rehabilitering samt Center for Sundhedsfremme ind i sundhedshuset. De regionale aktører er lægevagt, blodprøvetagning og EKG. Derudover bliver der plads til, at for eksempel patientforeninger kan have træffetid og afholde arrangementer i huset.

   

  Der ansøges om 40 mio. kr. Derudover har kommunen en egenfinansiering på 10 mio. kr. Arbejdet med at projektere og ombygge hjertecentret vil efter planen strække sig over perioden maj 2019 – februar 2021.

   

  Sundheds- og Frivillighus Middelfart

  Middelfart Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af nybyggeriet Sundheds- og Frivillighus Middelfart. Middelfart Kommune har sammen med Sygehus Lillebælt og Psykiatrisygehuset formuleret en fælles vision for huset. Sundheds- og Frivillighus Middelfart bygger bro til de nærliggende sundhedstilbud, socialpsykiatrien og den regionale psykiatri. Sammen med frivillige vil tværsektorielle og sundhedsprofessionelle blive centrale aktører i Sundhedsbroen i Trekantområdet. Sundhedsbroen er et sammenhængende, nært sundhedsområde centralt beliggende i Middelfart by. Når huset er færdigetableret, vil der ud over de koordinerende funktioner være følgende aktører i huset: Frivillige, almen praksis, kommunale rehabiliteringspladser og akutfunktioner, forebyggelsestilbud, sygeplejeklinik og hjælpemiddelbibliotek.

   

  Der ansøges om 38,7 mio. kr. Herudover er der en kommunal egenfinansiering på 69,858 mio. kr. Projekteringsfasen vil blive indledt i andet halvår 2019, hvorefter første etape af byggeriet indledes i 2020. Anden etape indledes i 2021 og vil delvis foregå sideløbende med første etape.

   

  Fredericia Sundhedshus

  Fredericia Kommune og Region Syddanmark ansøger om puljemidler til etablering af 3. etape af Fredericia Sundhedshus samt midler til diverse udstyr. 3. etape af Fredericia Sundhedshus vil blive etableret i 2020 og 2021. I projektperioden vil der blive renoveret, ombygget og istandsat lokaler til en lang række aktører. Blandt andet skal den regionale lokalpsykiatri og den kommunale socialpsykiatri flytte sammen i sundhedshuset i 2020.
   

  3. etape omfatter følgende regionale aktører: Lokalpsykiatri, mammografiscreening, lægevagt, blodprøvetagning og EKG og jordemoderkonsultation. Desuden følgende kommunale aktører: Socialpsykiatri, sygeplejeklinik, demensrådgivningscenter, tandplejen og tandreguleringen og aktivitetstilbud fra jobcentret. Endelig omfatter etape 3 også private og frivillige aktører såsom: Praktiserende speciallæge, kiropraktor, psykologer, Frivilligcenter Fredericia, patientforeninger og idrætsforeninger.

   

  Der ansøges samlet om puljemidler på 56.264.644 kr. Egenfinansieringen er på 42.387.585 kr., svarende til 43 %. Den kommunale andel af egenfinansieringen udgør godt 40,5 mio. kr., medens den regionale andel af egenfinansieringen udgør knap 1,1 mio. kr.

   

  Private aktører bidrager med 400.000 kr.

   

  Sundhedshus i Aabenraa by

  I samarbejde med Aabenraa Kommune søger regionen om midler til et projekt i to dele, der begge er relaterede til det sundhedshus i Aabenraa by, som kommunen fik puljemidler til i 2018. De to delprojekter har titlerne ”Det fulde potentiale af sundhedshuset i Aabenraa by” og ”Det digitale sundhedshus”.

   

  Sundhedshuset i Aabenraa får blandt andet plads til fire praktiserende læger, og visionen for sundhedshuset er at skabe rammerne om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der både fysisk og digitalt forbinder kommunale, regionale og andre funktioner i og uden for huset.

   

  Puljemidlerne i 2018 rakte dog ikke til at realisere alle planerne med et nyt sundhedshus. Derfor søges der nu om midler til at udfolde sundhedshusets potentiale yderligere. Det vil sige midler til at etablere en speciallægepraksis, træningslokale til borger- og patientrettet forebyggelse og et lokale, hvor borgere kan se og afprøve velfærdsteknologi og forskellige IT-løsninger og hjælpemidler.

   

  Derudover søges der midler til digitalt udstyr til sundhedshuset, som kan understøtte sundhedshusets digitale profil. Udstyret skal give borgere og sundhedsprofessionelle medarbejdere adgang til digitale IT-løsninger, som understøtter et smidigt og effektivt samarbejde både mellem borgerne og de sundhedsprofessionelle, men også på tværs af sektorer.

   

  Der ansøges om 10.794.000 kr. til at udfolde det fulde potentiale af sundhedshuset, mens der ansøges om 3.285.000 kr. til etablering og udvikling af det digitalt sundhedshus – i alt 14.079.000 kr. Hverken kommune eller region har egenfinansiering udover de 30 mio. kr., som kommunen har afsat til sundhedshuset i forbindelse med første puljeansøgning.

   

  Kommunen planlægger at bygge sundhedshuset i perioden 2020 – 2021. Det digitale udstyr forventes i brug i 2021, mens speciallægepraksis, borger- og patientrettet forebyggelse og fremvisnings- og afprøvningslokale forventes taget i brug i 2022.

   

  Sundhedscenter Haderslev

  Haderslev Kommune har sammen med Region Syddanmark udarbejdet en ansøgning med henblik på en udvidelse af det eksisterende Sundhedscenter Haderslev med 1.300 m2. Udvidelsen er projekteret til at foregå i perioden den 1. maj 2019 til den 30. september 2021. Det eksisterende Sundhedscenter ligger i Haderslev by, Clausensvej 25, 6100 Haderslev. Haderslev Kommune har sammen med Region Syddanmark i 2014 formuleret en fælles vision for huset med fokus på mental sundhed. Planerne er at udvide centeret med flere somatiske funktioner for at supplere de eksisterende funktioner, som især har fokus på mental sundhed. De nye funktioner/aktører er:

   

  • Private: En stærk lægeprofil med otte ekstra ydernumre, udvikling af laboranttilbud i regi af de praktiserende læger, mulighed for at inkludere ni private aktører (fysioterapeuter, psykolog, zoneterapeut).
  • Regionale: Mammografiscreening, evt. udekørende blodprøvetagningsfunktion.
  • Kommunale: Styrkede sygeplejefunktioner f.eks. et kontakt- og koordinationsteam for samarbejdspartnere, styrkede sundheds- og forebyggelsestilbud, integration af arbejdsmarkedsrettede rehabiliteringstilbud.
  • Fælles: Tværsektoriel anvendelse af telekonsultationer, behandlingskonferencer og undervisning, tværfagligt studiemiljø.

   

  Der ansøges om 28.166.834 kr. ud over en egenfinansiering på 7.041.708 kr. Regionens andel af egenfinansieringen estimeres aktuelt til 1.971.678 kr.

   

  Sundhedshus i Faaborg

  Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af et nyt sundhedshus, som placeres i Faaborg by. Faaborg by er lægedækningstruet, idet fire ud af seks klinikker har lukket for tilgang og gennemsnitsalderen for lægerne er 58 år, og dermed har de som gruppe en høj aldersprofil.
   

  Der er planer om lægepraksis i sundhedshuset med interessetilkendegivelser fra seks lægepraksis i Faaborg og Korinth. Ud over bemanding med læger i sundhedshuset er der en vision om, at sundhedshuset også bemandes med det mobile sundhedscenter, demensrådgivning, trænende terapeuter, sygeplejeklinik, jobcentret, apoteker, psykiatri og jordemoder.

  Ud over planer om endnu flere aktører på sigt, fx tandlæger, psykologer og kiropraktorer, er der også visioner om at være et fælles hus for et laboratorium for nye velfærdsløsninger. Her tænkes fx på udvikling af anvendelse af droner, telemedicinske løsninger og etablering af et center for ultralydsdiagnostik. OUH byder ind med dialog om samarbejde om at afdække behov, finde fælles formål og relevant organisering af initiativer i sundhedshuset som fx;
   

  -          Det virtuelle område. Her kan man stille eksperter/speciallæger til rådighed som rådgiver kommuner - både planlagt og akut.

  -          Jordemødre og tilbud til gravide, børn og forældre.

  -          Ultralydscenter, der med fordel kan kobles til et ultralydsdiagnostisk center.
   

  Der ansøges om 49.950.000 kr. med en egenfinansiering fra kommunen på 3.300.000 kr.

  Projektsum er dermed på 53.250.000 kr. med en tids- og procesplan for etablering fra maj 2019 - medio 2021.

   

  Lægeklinik i Vollsmose

  Odense Kommune og Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af en lægeklinik i Vollsmose. Formålet er at styrke samarbejdet på sundhedsområdet og være et omdrejningspunkt i at styrke ligheden i sundhed. Regionen har udmøntet to ydernumre til Vollsmose, og det indgår dermed i den regionale plan for praksis. Indsatsen koordineres med kommunen, hvor lægerne vil arbejde sammen med en lang række kommunale sundhedstilbud, som er placeret i umiddelbar nærhed af lægeklinikken. Det drejer sig om:
   

  -          Genoptræning

  -          Sygeplejeklinik

  -          Sundhedspleje

  -          Tilbud til førstegangsforældre ”Sund start sammen”

  -          Indsats for udsatte gravide

  -          Forebyggende hjemmebesøg

  -          Udekørende tværfagligt sammensatte grupper med terapeuter, sosu-personale og sygeplejersker

  -          To kommunale væresteder

  -          Forenings- og fritidsorganisationer i Vollsmose

  -          Civilsamfundsaktører som fx Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse.


  Derudover vil det kommunale Center for Sundhed og Forebyggelse etablere sig i Vollsmose. De varetager den patientrettede forebyggelse og tidlig opsporing af kronisk sygdom. Alle disse enheder vil være naturlige samarbejdspartnere for en ny lægepraksis i området.
   

  De to ydernumre til praktiserende læger i Vollsmose udbydes som fire kombinationsstillinger, hvoraf to er med ansættelse halv tid i Odense Kommune og de resterende to med forventet ansættelse halv tid ved Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital. På denne måde sikres tæt samarbejde og koordination også fremadrettet. Finansieringen af de to fuldtidsstillinger deles mellem Region Syddanmark og Odense Kommune.


  Der ansøges om 3.685.000 kr. med en egenfinansiering fra Odense Kommune til en halv konsulent under udviklings- og etableringsfasen af projektet. Dette beløber sig til 300.000 kr. med en tids- og procesplan fra maj 2019 – marts 2020.

   

  Sundheds- og lægehus i Grindsted

  Region Syddanmark ansøger om midler til etablering af et sundheds- og lægehus, bestående af 5 lægekapaciteter fordelt på 3-4 praksis i Grindsted by, Billund Kommune. Projektet består af renovering og omdannelse af cirka 1.000 m2 bygningsmasse på eller nær Grindsted Sygehus således, at det kan anvendes til almen praksis. Grindsted by er et af de steder, der gennem længere tid har været kategoriseret som lægedækningstruet. Der foreligger interessetilkendegivelser fra to alment praktiserende læger (2-4 ydernumre) i forhold til indflytning i et nyt lægehus, ligesom regionen selv er indehaver af 2 ydernumre, der vil kunne placeres i huset. Projektets hovedformål er at sikre en fremtidig og tilstrækkelig lægedækning for borgerne i Grindsted ved at gøre det attraktivt for nye læger at drive praksis i byen. Der afventes en afklaring af bygningsmasse til projektet, hvorfor projektet først forventes at kunne igangsættes primo 2020, og dermed være klar til indflytning ultimo samme år.
   

  Der ansøges om 14.696.000 kr. med en egenfinansiering fra Region Syddanmark på 5 mio. kr.

   

  Brørup Sundhedscenter

  Region Syddanmark ansøger efter aftale med Vejen Kommune om midler til etablering af et fast mammografiscreeningsrum på Brørup Sundhedscenter. Ansøgningen omfatter indretning af et røntgenrum med tilhørende omklædningskabiner, indkøb af en mammomat samt etablering af 10 ekstra parkeringspladser ved sundhedscenteret. Funktionen forventes etableret 3. kvartal 2020. 

   

  Der ansøges om i alt 2,731 mio. kr., hvoraf 20% (0,546 mio. kr.) er egenfinansiering fra Region Syddanmark.

   

  Ansøgningen er betinget af, at regionsrådet beslutter at oprette faste screeningssteder, og at regionsrådet – såfremt forslaget godkendes - beslutter at placere et af disse faste screeningssteder i Brørup Sundhedscenter.

   

  Nyborg Kommune

  Foruden de ovenfor nævnte ansøgninger, som regionen indgår i, har regionsrådsformanden fremsendt en samarbejdstilkendegivelse til en ansøgning, som Nyborg Kommune har indsendt vedr. etableringen af et sundhedshus i Nyborg by.

   

  Sundhedshuset i Nyborg forventes at omfatte ca. 30 midlertidige pladser til hjemtagning af

  færdigbehandlede fra sygehuset, men hvor borgerens behov ikke kan varetages i eget hjem. Desuden omfatter sundhedshuset en flerlægepraksis, speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, kiropraktiker og patientforeninger.

   

  Den kommunale egenfinansiering er 23,7 mio. kr. og det samlede projekt beløber sig til 80 mio. kr.

   

  Administrativ tilføjelse

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen fik på møde den 1. april 2019 uddelt oversigten ”Sundhedshusansøgninger – oversigt 2019”. Oversigten er tilføjet som første bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At de ni ansøgninger godkendes.

   

  At sag om egenfinansiering vedrørende sundheds- og lægehuset i Grindsted og vedrørende Sundhedscenter Haderslev forelægges på et senere tidspunkt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-04-2019

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Løsgænger Marianne Mørk Mathiesen stemte imod ansøgningen vedrørende lægeklinik i Vollsmose, jf. bilag 9.

  Dansk Folkeparti tog forbehold for ansøgningen vedrørende lægeklinik i Vollsmose, jf. bilag 9.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  6 medlemmer: Dansk Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen stemte imod ansøgningen vedrørende lægeklinik i Vollsmose, jf. bilag 9.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11928
  12. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 sundhedsplan for Region Syddanmark. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Regionsrådet tiltrådte i december 2018 indsatsområder på sundhedsområdet for 2019.

   

  Regionsrådet forelægges nu et forslag til den politiske proces i 2019, med henblik på udvælgelse af indsatsområder for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan, hvis primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

   

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. 

   

  Derfor skal der, som en del af sundhedsplanen, gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte i december 2018 indsatsområder for 2019. Indsatområderne kan findes via følgende link:

  https://regionsyddanmark.dk/wm512532#punktnavn22

   

  Der forelægges nu et forslag til proces for udvælgelse af indsatsområder for 2020. Forslaget er vedlagt som bilag. Der er lagt op til, at de respektive udvalg inddrages af to omgange, med det formål at sikre forankring af aktuelle temaer i udvalgenes arbejde. Der er tale om følgende udvalg:

  • Sundhedsudvalget.
  • Psykiatri- og socialudvalget.
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen.
  • Anlægs- og innovationsudvalget.
  • Digitaliseringsudvalget.
  • Præhospitaludvalget.

   

  Endvidere vil der i processen også være dialog med kommunerne, sygehusenhederne, brugerråd, praksisområdet og Hovedudvalget.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning uanset, om de indgår blandt de temaer, der udvælges politisk i løbet af 2019.

   

  Ligeledes vil der være temaer fra den årlige økonomiaftale mellem regionerne og regeringen, samt fra regionsrådets eget budget for 2020, der vil kunne indgå i indsatsområderne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At den foreslåede plan for politisk udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/7719
  13. Den udvidede udfordringsret - patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på arbejdet med den udvidede udfordringsret. Desuden foreslås det, at der indsendes en konkret ansøgning om forenkling af reglerne for befordringsgodtgørelse/kørselstilskud til patienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvad er udvidet udfordringsret?

  Som en del af reformsporet ”Færre regler og mindre bureaukrati”, der er en del af regeringens sammenhængsreform, lancerede Økonomi- og Indenrigsministeriet 30. september 2017 initiativet ”udvidet udfordringsret”. Med udfordringsretten har alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige (lovgivningsmæssige) og lokale regler samt søge om at fravige reglerne.

   

  Regionens status for arbejdet med den udvidede udfordringsret er beskrevet i vedhæftede statusnotat.

   

  Konkret foreslås det at indsende en ansøgning vedrørende forenkling af reglerne omkring udregningen af patienternes tilskud.

   

  Reglerne for udbetaling af tilskud er i dag svære for patienterne at gennemskue, og det administrative personale på sygehusenes kørselskontorer bruger uforholdsmæssigt meget tid på at sagsbehandle ansøgninger herom. Hertil kommer, at bagatelgrænserne i nuværende lovgivning er et overlappende kriterium, som yderligere gør det vanskeligt at gennemskue, hvad man har ret til som patient.

   

  Formålet med de foreslåede ændringer er:

  • At patienterne får lettere ved at forstå reglerne omkring udbetaling af tilskud til kørsel.
  • Administrativt personale i sygehusenes kørselskontorer skal bruge mindre tid på sagsbehandling, hvilket vil frigive tid til at hjælpe patenter med særlige kørselsbehov og nedbringe ventetiden på simple ansøgninger om tilskud.

   

  Der opstilles i ansøgningen konkrete forslag til nye beregningsregler, herunder at staten skal fastsætte en fast km-takst for kørsel, som er gældende for beregningen af patienters tilskud, uagtet om de har taget offentlige transportmidler eller ej.

   

  Udkast til ansøgningsskema er vedlagt som bilag.

   

  Regionsrådet i Region Midtjylland har i december 2018 godkendt et lignende forslag til forenkling af reglerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til ansøgning om enklere regler for kørselstilskud, og ansøgningen dernæst indsendes via den udvidede udfordringsret, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-03-2019

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/9050
  14. Udbud af Nordborg Nødbehandlerbil
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende kontrakt om nødbehandlerbilen i Nordborg udløber den 1. september 2019. Der skal derfor gennemføres et udbud herom ultimo april/primo maj 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I ”Aftale om styrkelse af den præhospitale indsats i Region Syddanmark”, som blev vedtaget på regionsrådsmødet den 25. marts 2019, er forudsat, at Nødbehandlerbilen i Nordborg videreføres.

   

  Den nuværende kontrakt om Nødbehandlerbilen i Nordborg løber til den 1. september 2019.

  Nødbehandlerbilen i Nordborg sendes derfor i udbud ultimo april/primo maj 2019.

   

  Nødbehandlerbilen udbydes i hovedtræk som sidst, det vil sige som en døgnbemandet enhed med to personer. Kravene til personalets faglige kompetencer fremgår af bilag 1. De faglige kompetencer erhverves, dels gennem undervisning foretaget af eksterne uddannelsesudbydere, dels gennem intern uddannelse.

   

  Der er i bilag 2 angivet de planlagte justeringer mellem den nuværende ordning og udbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at indgå kontrakten.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2019

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/9479
  15. Nedetider hos Ambulance Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i maj 2018, at præhospitaludvalget skal drøfte et måltal for nedetider hos Ambulance Syd. Udviklingen i Ambulance Syds nedetider viser, at de har været faldende siden 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med drøftelsen i regionsrådet om mobiliseringsoverskridelser hos Ambulance Syd, blev det besluttet, at præhospitaludvalget skal drøfte mulighederne for at fastsætte et måltal for nedetider.

   

  Nedetider er den tid, et beredskab ikke står til rådighed for AMK-vagtcentralen ifølge aftalen, og beregnes ud fra den samlede driftstid. Nedetid skyldes primært, at ambulanceoperatøren ikke har kunnet bemande et beredskab med det påkrævede mandskab, f.eks. pga. sygdom.

   

  Nedetiderne viser således tiden, hvor beredskaberne ikke kan disponeres af AMK-vagtcentralen, og er således relevante for responstiderne og den generelle service borgerne oplever. Dertil kommer manglende beredskaber i et område, medfører øget arbejdspres på de tilbageværende beredskaber.

   

  Nedenstående tabel viser nedetiderne i de fire delområder fra 1. september 2015 (tidspunktet hvor AMK-vagtcentralen blev hjemtaget af regionen) til og med december 2018.

   

   

   

  Udviklingen viser, at nedetiden i Ambulance Syds tre delområder er faldet markant i Ambulance Syds levetid. En tendens, der tydeliggøres af, at nedetiderne allerede er bragt ned på et lavt niveau i 2017, hvilket var det første hele år, hvor Ambulance Syd varetog ambulancedriften, og at denne tendens er fortsat i 2018.

   

  Således har nedetiden i Sydvestjylland og Sønderjylland været mindre end 0,4 procent i 2018, hvilket er på samme niveau som i Trekantområdet. Tilsvarende har nedetiden på Fyn ligget på 1 procent, hvilket er en væsentlig forbedring fra 2016, hvor den lå på ca. 7 procent. Den samlede nedetid hos Ambulance Syd har i 2018 været på samlet set 0,7 procent, med en faldende tendens over året. Det forventes muligt at reducere nedetiden yderligere i 2019.

   

  Det foreslås derfor, at der fastlægges et måltal for nedetid hos Ambulance Syd på max. 0,5 % for 2019 og fremover.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At måltal for nedetid hos Ambulance Syd fastsættes til max. 0,5 % for 2019 og fremover.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-03-2019

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Indstillingen godkendt.


  Sagsnr. 18/52528
  16. Orientering om status på arbejdet med BIOS-lønsagerne
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af indgået aftale med 3F og FOA omkring principperne for sagsbehandlingen af lønkravene fra de tidligere BIOS-medarbejdere, har Koncern HR iværksat en fornyet gennemgang af alle lønsagerne. Det omfatter både lønsagerne for de medarbejdere, der er repræsenteret af 3F og FOA og for de øvrige medarbejdere.

   

  Formålet med den fornyede gennemgang af lønsagerne er, at disse endeligt afsluttes, idet lønsagerne tidligere er afsluttet med forbehold fra organisationernes side.

   

  Lønsagerne er gennemgået station for station i henhold rækkefølgen som fremgår nedenfor.

   

  1. Svendborg

  9. Tinglev

  17. Varde

  25. Kerteminde

  2. Ærø

  10. Tønder

  18. Grindsted

  26. Nyborg

  3. Rudkøbing

  11. Løgumkloster

  19. Glamsbjerg

  27. Skærbæk

  4. Faaborg

  12. Odense

  20. Assens

  28. Ribe

  5. Ringe

  13. Dalum

  21. Aarup

  29. Vejen

  6. Sallinge

  14. Otterup

  22. Vojens

  30. Brørup

  7. Aabenraa

  15. Bogense

  23. Toftlund

  31. Esbjerg

  8. Sønderborg

  16. Billund

  24. Haderslev

   

   

  Sagsbehandlingen har indtil nu vedrørt nuværende ansatte ved alle stationer ved Ambulance Syd. Koncern HR fortsætter nu med behandlingen af lønsagerne for fratrådte medarbejdere og timereddere.

   

  Status pr. 28. marts 2019 er, at 282 sager er under behandling og 141 sager er afsluttede.

   

  Medarbejderne ved Ambulance Syd orienteres tilsvarende om status for behandlingen på Ambulance Syds intranet (Assign).

   

  Forretningsudvalget og regionsrådet vil på de kommende møder ligeledes blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Til orientering.

  Forretningsudvalget ønsker på næste møde en nærmere redegørelse.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/138
  17. Årsrapport om databeskyttelse
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapport fra databeskyttelsesrådgiveren forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver er udpeget pr. 1. marts 2018 og skal understøtte, at regionen overholder kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

   

  I databeskyttelsesforordningen er der krav til såvel regionen som databeskyttelsesrådgiveren i varetagelsen af databeskyttelsesrådgiverens opgaver herunder kravet om, at databeskyttelsesrådgiveren skal rapportere til den øverste ledelse i regionen. Rapporteringen foregår løbende til regionsdirektøren. Dertil udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årsrapport, som rapporteres til regionsrådet. Den første årsrapport forelægges hermed til orientering.

   

  Årsrapporten indeholder en præsentation af databeskyttelsesrådgiveren, dennes opgaver og væsentlige resultater for 2018. Endvidere indeholder rapporten konkrete anbefalinger til Region Syddanmarks videre arbejde med databeskyttelse i 2019.

   

  Databeskyttelsesrådgiveren skal udøve sine opgaver på uafhængig vis.

   

  Databeskyttelsesrådgiveren må derfor ikke modtage instrukser vedrørende udførelsen af en opgave, ligesom databeskyttelsesrådgiveren ikke må afskediges eller sanktioneres for sin tolkning af databeskyttelsesforordningen.

   

  Diskussion af og spørgsmål til rapporten herunder de listede anbefalinger er dog velkomne og kan rettes til databeskyttelsesrådgiveren.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 08-04-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2019

  Til orientering.

  Stephanie Lose, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-04-2019

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 30-04-2019
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring