Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 23. april 2019

Mødedato
23-04-2019 kl. 12:30 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynél, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud
 • Bente Gertz, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Ny psykiatriplan 2019, temadrøftelse
  2. Afrapportering på Kompetenceudviklingsplanen 2015-18
  3. Navn til nyt børne- og ungetilbud
  4. Arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Første drøftelse af rammepapir
  5. Etablering af et Center for funktionelle lidelser
  6. Opfølgning på budgetaftale 2019 for socialområdet
  7. Udvidelse af pladser på socialområdet
  8. Årsrapport 2018 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark
  9. Årsrapport for Psykiatrisk Forskning 2018
  10. Status for arbejdet i den klinisk etiske komite på Psykiatrisygehuset
  11. De særlige pladser i psykiatrien
  12. Myndighedssamarbejde med Kina på sundhedsområdet
  13. Samarbejde med Esbjerg Kommune på misbrugsområdet
  14. Mødekalender 2019
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 18/53230
  1. Ny psykiatriplan 2019, temadrøftelse
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af regionsrådets temadrøftelse af ny psykiatriplan 2019 den 28. januar 2019 drøfter psykiatri- og socialudvalget hvert af de seks udvalgte temaer i planen. På indeværende møde fremlægges uddybende oplæg om temaerne ”kapacitet og organisering” og ”psykiatriens personale - fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling” til drøftelse i udvalget. Desuden gives på mødet en orientering om status på psykiatrikonferencen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af regionsrådets temadrøftelse af ny psykiatriplan 2019 den 28. januar 2019 drøfter psykiatri- og socialudvalget hvert af de seks udvalgte temaer i ny psykiatriplan 2019. Psykiatri- og socialudvalget har tidligere drøftet fire af de seks temaer.

   

  På indeværende møde ønskes en drøftelse af de resterende to temaer ”kapacitet og organisering” og ”psykiatriens personale - fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling”.

   

  Som udgangspunkt for udvalgets drøftelse af temaet ”kapacitet og organisering” vil administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen holde oplæg om de aktuelle udfordringer på området. Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen vil holde et oplæg om erfaringer, udfordringer og kommende indsatser vedr. temaet ”psykiatriens personale - fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling”.

   

  Udvalgets drøftelser vil indgå i arbejdet med ny psykiatriplan 2019.

   

  På mødet vil udvalget desuden få en orientering om status på psykiatrikonferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde med ny psykiatriplan 2019.

   

  Det blev aftalt, at sygehuset og administrationen i første omgang regner på og beskriver konsekvenserne af følgende scenarier:

   

  • Etablering af retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg
  • Konvertering af almenpsykiatrisk afsnit i Middelfart til retspsykiatrisk afsnit
  • Flytning af særlige pladser fra Vejle til Odense og etablering af nyt almenpsykiatrisk afsnit i Vejle

   

  Herudover kan der komme flere scenarier, der skal regnes igennem. Det tages der stilling til efter konferencen på udvalgsmødet den 14. maj 2019.

   

  Oplæg til håndtering af temaet ”Kapacitet og organisering” drøftes politisk i juni forud for udarbejdelse af det endelige høringsudkast, der forelægges i august på et fremrykket udvalgsmøde den 13. august 2019, kl. 15.

   

  To oplæg vedhæftet.

   

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11656
  2. Afrapportering på Kompetenceudviklingsplanen 2015-18
  fold dette punkt ind Resume

  Kompetenceudviklingsplanen 2015-18 blev afsluttet med udgangen af året. Planen er en del af Psykiatrisygehusets indsats om nedbringelse af tvang. Resultaterne af kompetenceudviklingsplanen og den strategiske kompetenceudvikling i Psykiatrisygehuset fremover, fremlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet bevilligede i 2014 43 mio. kr. til opkvalificering af Psykiatrisygehusets medarbejdere fra 2015-18 med henblik på nedbringelse af tvang. Indsatsen benævnes ”Kompetenceudviklingsplanen 2015-18”. Psykiatri- og socialudvalget har årligt modtaget status på kompetenceudviklingsindsatsen.

   

  I efteråret 2018 blev en kvalitativ slutevaluering af kompetenceudviklingsplanen udført af et eksternt konsulentbureau. Slutevalueringen viser, at:

   

  ”Kompetenceplanen generelt og overordnet, vurderes at indeholde en lang række relevant og brugbar kompetenceudvikling, som på forskellig vis har, og også fremadrettet vil, understøtte arbejdet med forebyggelse og reducering af tvang.”

   

  Endvidere konkluderes det i slutevalueringen, at kompetenceudviklingsplanen har skubbet til en kulturel forandring hen imod både et forandret syn på brug af tvang og et forandret syn på patienten. Denne forandring skal fortsætte og videreudvikles i de kommende år - med fokus på nedbringelse af tvang.

   

  De kvantitative målsætninger i Kompetenceudviklingsplanen, jfr. Partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang, er for størstedelen opnået med udgangen af 2018 og følges fortsat. De kvalitative målsætninger præsenteres i bilag 1. Et særligt fokus i forhold til disse er fortsat på Psykiatrisygehusets målsætninger om efteruddannelse af social- og sundhedsassistenter, specialpsykologer og -sygeplejersker. Der er tale om langsigtede efteruddannelsesindsatser af specialiseret arbejdskraft på højt fagligt niveau, som modsvarer forventningerne til et moderne psykiatrisygehus.

   

  De kommende års kompetenceudviklingsindsats i Psykiatrisygehuset vil fortsat have fokus på nedbringelse af tvang. Dels på forankring af det kompetenceniveau, der er opnået, og dels med målrettede indsatser i forhold til specifikke fagområder i psykiatrien. For eksempel vil kompetenceudvikling i forhold til patienter med selvskade være et særligt fokusområde.

   

  Kompetenceudviklingsindsatsen vedrørende nedbringelse af tvang vil i de kommende år i høj grad også være orienteret mod den forebyggende indsats for eksempel i forhold til tvangsindlæggelser.

   

  Den strategiske kompetenceudvikling i sygehuset vil også være rettet mod øvrige initiativer som regeringens psykiatriplan samt det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det kompetenceløft og den kulturforandring, som kompetenceudviklingsplanen og indsatsen om nedbringelse af tvang har medført, vil være et fundament i udrulningen af nye initiativer i Psykiatrisygehuset for både medarbejdere og ledere.

   

  Den samlede afrapportering vedrørende Kompetenceudviklingsplanen 2015-18 er vedlagt i bilag 1. Den kvalitative slutevaluering er vedlagt i bilag 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1300
  3. Navn til nyt børne- og ungetilbud
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med en organisationstilpasning på socialområdet besluttede regionsrådet den 25. juni 2018, at de to børne- og ungetilbud ”Børnehusene Middelfart” og ”Møllebakken” skal sammenlægges til ét nyt tilbud. Det foreslås, at det nye børne- og ungetilbud får navnet ”Børne- og ungehusene Udby”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De to børne- og ungetilbud ”Børnehusene Middelfart” og ”Møllebakken” er i gang med en sammenlægningsproces som følge af regionsrådets beslutning om organisationstilpasning på socialområdet den 25. juni 2018.

   

  På møde den 29. oktober 2018 besluttede regionsrådet at købe det tidligere Udby Behandlingshjem fra Middelfart Kommune. Bygningerne, på ca. 3.000 kvm., skal blandt andet rumme det nye børne- og ungetilbud.

   

  Det nye tilbud vil indeholde 20-24 døgnpladser med intern skole. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge med behov for højt specialiseret sociale indsatser. Tilbuddet skal blandt andet imødekomme efterspørgslen fra kommunerne i forhold til stigende kompleksitet i behovene med øget udadreagerende adfærd og selvskade.

   

  Regionen overtog Udby Behandlingshjem fra Middelfart Kommune i slutningen af 2018. Der arbejdes aktuelt med at udarbejde et endeligt udbudsmateriale som grundlag for en renovering af stedet. Det er nødvendigt for at sikre moderne og tidssvarende rammer.

   

  Sideløbende med de bygningsmæssige forberedelser arbejder de to tilbud frem mod et nyt fælles pædagogisk grundlag og sammenlægning af de to medarbejdergrupper.

   

  En del af denne proces har været at finde et forslag til navn for det nye tilbud. Efter en proces, hvor medarbejderne har budt ind med deres forslag, har styregruppen for det nye tilbud valgt at foreslå, at det nye tilbud får navnet ”Børne- og ungehusene Udby”.

   

  Sammensætningen af navnet er valgt, da ”Børne- og ungehusene” viser målgruppen for tilbuddet, mens ”Udby” knytter stedet til den geografiske placering lidt uden for Middelfart.

   

  Det er regionsrådet, der træffer endelig beslutning om tilbuddets navn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At det nye tilbud får navnet ”Børne- og ungehusene Udby”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/11097
  4. Arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Første drøftelse af rammepapir
  fold dette punkt ind Resume

  Aftaleparterne har i budgetforliget for 2019 aftalt et fokus på arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Det foreslås, at der udarbejdes et rammepapir, og at udvalget på dette møde drøfter et første oplæg til mål og målgrupper i et sådant papir. Drøftelsen sker parallelt i både udvalget for det nære sundhedsvæsen, sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019 er der aftalt et fokus på arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom. Formålet er bl.a. udbredelse af gode indsatser og erfaringer, der allerede er gjort i psykiatrien, og det sker som led i implementeringen af sundhedsaftalen 2019-2023 og som led i arbejdet med de udvalgte indsatsområder i sundhedsplanen for 2019.

   

  Det foreslås, at budgetforligets indsats udmøntes i et rammepapir, idet der har vist sig særdeles gode erfaringer med at involvere og engagere sygehusene i udmøntningen af rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på baggrund af forudgående politiske drøftelser og politisk fastsættelse af mål og rammer.

   

  På mødet præsenteres udvalget for et oplæg med henblik på en første drøftelse. Oplægget præsenteres parallelt i udvalget for det nære sundhedsvæsen, sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget i løbet af april måned 2019.

   

  Oplægget tager afsæt i, at sundhed og beskæftigelse er tæt forbundne. God fysisk og mental sundhed er i mange tilfælde forudsætningen for beskæftigelse, ligesom et godt og meningsfuldt arbejde, som den enkelte trives ved, kan være sundhedsfremmende og give livskvalitet. Dernæst præsenteres data om bl.a. sundhed for borgere i beskæftigelse og data om årsager til sygefravær. Hensigten er at udvalget på baggrund af oplægget giver input til mål og målgrupper samt virkemidler.

   

  Udvalgenes input skrives i et udkast til udvalgenes anden drøftelse, som finder sted i udvalgene i august måned, hvor der forelægges et udkast til rammepapir. Endeligt udkast til rammepapir forventes forelagt regionsrådet i september måned 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Udvalgets input indgår i det videre arbejde med rammepapiret. Oplæg vedhæftet.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/4193
  5. Etablering af et Center for funktionelle lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende funktionelle lidelser samt Region Syddanmarks budgetaftale for 2019 er der udarbejdet forslag til etablering af et center for funktionelle lidelser i tilknytning til Smertecentret på OUH. Jf. budgetaftale for 2019 er det sundhedsudvalget, der fremlægger forslag til etablering af et center for funktionelle lidelser. Sundhedsudvalget har på deres møde den 19. marts 2019 besluttet, at det beskrevne forslag indstilles til godkendelse i regionrådet den 29. april 2019. Såfremt forslaget kan godkendes i regionsrådet, er det forventningen, at centret kan være klar til drift pr. juni 2019. Psykiatri- og socialudvalget får hermed fremlagt sagen til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger i forhold til udrednings-, behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med funktionelle lidelser. Heri fremgår det, at funktionelle lidelser er hyppige, og at omkring 10 % af befolkningen lider af en funktionel tilstand. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 5 % af patienter med funktionelle lidelser har lidelser i en svær grad, og at denne patientgruppe har behov for en specialiseret udredning og behandling i sygehusregi. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i hver region bør være én eller flere specialiserede tværfaglige enheder eller centre, som patienter med en svær funktionel lidelse kan henvises til. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de tværfaglige enheder eller centre forankres i somatikken.

   

  I Region Syddanmarks budgetaftale for 2019 fremgår det, at ”der afsættes 4 mio. kr. årligt til at etablere et center for specialiseret, helhedsorienteret og tværfaglig udredning og behandling af anslået 275 nyhenviste patienter om året med svære funktionelle lidelser. Centret placeres under en afdeling på OUH bl.a. af hensynet til samarbejdet med psykiatrisk afdeling i Odense (hvor patienter med svær funktionel lidelse i dag bliver henvist til). Patienter med lette og moderate funktionelle lidelser udredes og behandles i flere specialer på alle sygehuse i Region Syddanmark. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.”

   

  I nedenstående fremgår de overordnede anbefalinger vedrørende etablering af et Center for Funktionelle Lidelser i Region Syddanmark. I vedlagte notat er anbefalingerne mere uddybende beskrevet. En faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle sygehuse (både somatisk og psykiatrisk) har udarbejdet anbefalingerne.  

   

  Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. etablering af et Center for Funktionelle Lidelser

  Med etablering af et Center for Funktionelle Lidelser er det fortsat hensigten, at patienter med lette og moderate funktionelle lidelser skal behandles på hovedfunktionsniveau på regionens sygehuse. Det er kun den andel af patienter med svær funktionel lidelse, der skal henvises til det nye Center for Funktionelle Lidelser.

   

  Arbejdsgruppen anbefaler, at det nye Center for Funktionelle Lidelser rummer både børn, unge og voksne, men at børn og unge behandles i de eksisterende rammer på børneafdelingerne og i børne- og ungepsykiatrien. Børn og unge kan henvises fra praktiserende speciallæge, regionale børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger eller pædiatrisk ambulatorium. Det anbefales, at der etableres et formaliseret samarbejde mellem center for børn- og unge og center for voksne i forhold til vidensdeling og forskning, herunder regelmæssige møder.

   

  I forhold til organisering af et Center for Funktionelle Lidelser i Region Syddanmark til voksne anbefaler arbejdsgruppen, at centret etableres i tillknytning til Smertecenter Syd OUH, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V. under ledelse af den specialansvarlige overlæge for Smertecentret. Dette er hensigtsmæssigt, idet der er et stort overlap mellem patienter med funktionelle lidelser og kroniske smerter. Hertil kommer, at det i høj grad er den samme behandling, som man tilbyder i Smertecentret og i de eksisterende funktionelle enheder. Der vil derfor være både patientfordele samt synergieffekter ved at etablere Center for Funktionelle Lidelser i tilknytning til Smertecentret.

   

  I budgetaftalen fremgår det, at det nye center skal påbegynde 275 nye behandlingsforløb om året. Det er forventningen, at fordelingen vil være omkring 75 børn, der skal behandles i satellitfunktionen for børn og unge og omkring 200 voksne, der skal behandles på Center for Funktionelle Lidelser.

   

  Patienterne kan henvises til centret via deres praktiserende læge eller fra en sygehusafdeling. Patienten skal være færdigudredt, før de kan henvises til centret. Der skal udarbejdes nærmere tværregionale visitations, henvisnings- og målgruppebeskrivelser for de centre regionerne etablere med henblik på at sikre en nogenlunde ensartet praksis på tværs af regionerne. I dette arbejde er der bl.a. fokus på, at beskrive stramme visitations- og henvisningskriterier, da centret ellers hurtigt vil få mange henvisninger og som følge deraf en lang ventetid.   

   

  Centrets bemanding og budget fremgår af tabel 1.

   

  Tabel 1: Budget for Center for Funktionelle Lidelser

   

  Antal

  Årsløn kr.

  I alt pr. år

  Speciallæger

  1

  942.293

  942.293

  Sygeplejersker/ fysio/ergoterapeutterapeuter

  2

  433.160

  866.320

  Psykologer

  1

  580.499

  580.499

  Sekretær

  0,8

  409.897

  327.918

  Frikøb af pædiater

  0,5

  984.627

  492.314

  Frikøb af øvrige speciallæger

   

   

  500.000

  Øvrig drift

   

   

  300.000

  I alt

   

   

   4.009.340

   

  Det anbefales, at alle patienter i centret ved behandlingsstart får tildelt en kontaktlæge og sygeplejerske, og i et samarbejde med patienten sikrer sygeplejerske og lægen, at behandlingsplanen bliver holdt og tilpasset.

   

  Det anbefales, at centret regelmæssigt afholder MDT- konferencer, hvor relevante fagpersoner fra andre specialer mødes og drøfter patientcases, ligesom der kan afholdes faglige oplæg, og relevante emner inden for området kan blive drøftet.

   

  Patienten vil få en tværfaglig behandling, der bliver tilrettelagt ud fra den enkelte patients behov.

   

  Patienter med stort overlap i deres symptomatologi mellem somatiske gener og psykiatri vil blive drøftet med psykiatrisk konsulent på de faste konferencer eller ad hoc, hvis der er behov for dette.

   

  Det anbefales, at centret evalueres, efter det har været i drift i 1½ år bl.a. med henblik på at justere modellen for centret f.eks. i forhold til samarbejdet med almen praksis, kommunerne og de øvrige sygehusafdelinger.

   

  Såfremt sundhedsudvalget og regionsrådet kan godkende forslag til etablering af et Center for Funktionelle Lidelser, og OUH kan få tilført de 4 mio. kr., er det forventningen, at Centret er klar til drift pr. juni 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1300
  6. Opfølgning på budgetaftale 2019 for socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen 2019 var tre prioriterede områder fremhævet for socialområdet, henholdsvis et nyt læringsakademi, arbejde med øget lighed i sundhed og forbedring af de fysiske rammer. Der gøres status for arbejdet indtil nu.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for Region Syddanmarks budget i 2019 var særligt tre områder fremhævet for arbejdet i 2019 på socialområdet.

   

  1. Læringsakademi på socialområdet

  I budgetaftalen var der enighed om, at der skal prioriteres en særlig indsats i forhold til kompetenceudvikling for at sikre, at alle medarbejdere har samme stærke, faglige grundstamme.

   

  Første etape af Socialt Læringsakademi består i udvikling af fælles e-læringsmoduler til alle medarbejdere på socialområdet. Der udvikles ni moduler på hver en varighed af ca. 20 min. Modulerne introducerer eksempelvis til tavshedspligt, konfliktnedtrapning, brug af magtanvendelser og arbejdet med lighed i sundhed. Modulerne kan ikke stå alene, men bliver et fælles supplement til de introforløb, der laves på de enkelte afdelinger.

   

  Ud over e-læringsmodulerne vil der i næste etape blive udviklet mere dybdegående kompetenceudvikling på tværs af socialområdet på udvalgte områder. Konkret afholdes der i maj 2019 en temadag for ledere og udvalgte medarbejdere på børneområdet under overskriften ”Magt er noget, vi taler om”. Fokus er her på inspiration og videndeling om forebyggelse af brug af magtanvendelser på børne- og ungeområdet.

   

  2. Lighed i sundhed

  I budgetaftalen var der enighed om at styrke den tværsektorielle dialog og samarbejdet i forbindelse med sygdomsforløb og generel sundhed for borgere på socialområdet. Målet er at øge sundhedstilstanden for borgerne på socialområdet og dermed øge trivslen og ligheden i sundhed for nogle af de mest udsatte borgere i samfundet.

   

  Konkret er der på tværs af socialområdet nedsat et vidensteam, som, i samarbejde med andre parter, arbejder med emnet. Konkret er der set på samarbejdsflade med den kommunale sundhedsplejerske, hjemmesygeplejen i kommunerne og samarbejdet med almen praksis. I forhold til sidstnævnte er der i samarbejde mellem socialområdet og praksisafdelingen udarbejdet et oplæg til årligt sundhedstjek ved praktiserende læge for alle voksne borgere på socialområdet. Oplægget drøftes med PLO Syddanmark primo april 2019.

   

  Herudover er eksempler på prioriterede indsatser: kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse og udarbejdelse af instrukser, der lever op til krav fra Styrelsen for patientsikkerhed.

   

  3. Forbedringer af de fysiske rammer

  Der er et løbende fokus på socialområdet i forhold til at sikre så gode fysiske rammer som muligt på de enkelte tilbud. Psykiatri- og socialudvalget vil inden sommerferien 2019 modtage en samlet afrapportering på arbejdet med at sikre moderne og tidssvarende rammer.

   

  Konkret arbejdes der i øjeblikket særligt med fire større renoveringer eller forberedelse af renoveringer på henholdsvis Børne- og ungehusene Udby, aktivitets- og samværstilbuddet Låddenhøj, børne- og ungetilbuddet Bihuset til aflastning og børne- og ungetilbuddet Bihuset døgnpladser.

   

  Innovations- og anlægsudvalget følger løbende de igangværende og kommende renoveringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/1300
  7. Udvidelse af pladser på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  På møde i psykiatri- og socialudvalget i september 2018 blev udvalget orienteret om generel stigende efterspørgsel på socialområdet. Det har senest resulterer i oprettelse af 13 nye pladser til henholdsvis borgere med autisme og borgere med komplekse senhjerneskader.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De højt specialiserede pladser på Region Syddanmarks socialområde er efterspurgte af kommunerne. Det mærkes med høj belægning, høj efterspørgsel samt ventelister og overbelægning på en række af tilbuddene.

   

  Psykiatri- og socialudvalget blev i september 2018 orienteret om, at den stigende efterspørgsel betød konkrete overvejelser om udvidelse af pladser på følgende fire områder:

   

  1. Autismeområdet
  2. Spiseforstyrrelsesområdet
  3. Borgere med udviklingshæmning, der har en dom
  4. Borgere med komplekse senhjerneskader.

   

  På autismeområdet og til borgere med komplekse hjerneskader er det nu lykkes at skabe rammerne for udvidelser, som kan tilgodese den øgede efterspørgsel, kommunerne har i forhold til konkrete borgere, der kan få glæde af et højt specialiseret tilbud i regionalt regi.

   

  Konkret kan Region Syddanmark kun udvide antallet af pladser efter godkendelse i de syddanske kommuners direktørforum, Socialdirektørforum. Socialdirektørforum godkendte på møde den 21. marts 2019 følgende to udvidelser:

   

  • Syv nye pladser på Teglgårdsparken

  I 2017 åbnede Region Syddanmark nye pladser til borgere med autisme i Teglgårdsparken i Middelfart. Pladserne er til borgere, der har brug for hjælp med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang, men som samtidig ønsker en bolig, der ikke er ”institutionslignende”. Der blev som en start godkendt åbning af fire pladser. Pladserne er løbende blevet fyldt op, der har været overbelægning, og der er borgere på venteliste. Der udvides nu fra fire til 11 pladser.

   

  • Seks nye pladser på Kingstrup

  På Kingstrup bor der 16 borgere med senhjerneskader, der har behov for højt specialiserede sociale ydelser. Der opleves øget efterspørgsel, og aktuelt har Ankestyrelsen lukket et botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der blandt andet boede borgere med senhjerneskader. Det har skabt et akut øget behov for pladser. Der udvides nu fra 16 til 22 pladser.

   

  Med de 13 nye pladser har Region Syddanmark nu knap 450 døgnpladser samt en række pladser i form af beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt skolepladser. Pladserne er fordelt på 28 tilbud rundt om i hele regionen.

   

  I forhold til nye pladser til udviklingshæmmede borgere med dom, arbejdes der stadig på muligheder for at udvide pladsantallet. Ligeledes er efterspørgslen på pladser på autismeområdet så stor, at det kan være, at der også her bliver et kommunalt ønske om, at Region Syddanmark udvider med endnu flere pladser.

   

  I forhold til spiseforstyrrelsesområdet er der konkrete planer om at arbejde for udvidelse af antallet af pladser på tilbuddet ”Pomonahuset”. Pomonahuset er et døgntilbud til unge voksne med svære spiseforstyrrelser. Tilbuddet ligger i Børkop og er godkendt til fire pladser.

   

  De syddanske kommuner efterspørger flere pladser på området og ønsker ligeledes, at målgruppen for tilbuddet udvides til unge ned til 15 år. Aktuelt er der overbelægning med to borgere, og der opleves en yderligere efterspørgsel fra kommunerne, der ikke umiddelbart kan imødekommes.

   

  Socialområdet arbejder derfor med et oplæg til udvidelse af pladserne fra fire til 12 pladser. Forslaget sendes til godkendelse i kommunernes Socialdirektørforum den 24. maj 2019. Tilbuddet forventes i forbindelse med en eventuel udvidelse at blive flyttet til Udby, hvor der er de nødvendige fysiske rammer og mulighed for samarbejde med det nye børne- og ungetilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/13922
  8. Årsrapport 2018 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapporten for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere viser, at der i 2018 kun er en lille stigning i antal sager, der er forelagt Samrådet, hvorfor antallet må betegnes som nogenlunde status quo. Der ses fortsat en stigning i antal domfældte borgere i tilsyn. Sekretariatet vurderer, at samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud også i 2018 har været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighederne og statsadvokaturen om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere. Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at understøtte, at domfældte udviklingshæmmede overholder dommens vilkår og ikke begår ny kriminalitet samt at sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Samrådssekretariatet og det kriminalpræventive tilsyn er, efter aftale med kommunerne i Syddanmark, placeret i Region Syddanmarks socialområde.

    

  I 2018 har Samrådet behandlet 252 sager (249 sager i 2017). Sagerne er fordelt på 46 helt nye sager, 27 sager hvor der er ny kriminalitet i en eksisterende sag og 179 opfølgningssager. I forhold til antal domfældte borgere i tilsyn ses der igen en stigning på 8 % til 222 borgere i tilsyn (mod 205 i 2017), hvilket vurderes at være en følge af de seneste års stigende antal sager i Samrådet.

   

  Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år. Det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere. Stigningen vurderes at være en følge af en række forskellige faktorer, hvor én forklaring kan være, at der ses en generel tendens til, at flere voldsepisoder anmeldes, og at episoder med udadrettet adfærd i højere grad betragtes som vold.

   

  Samrådet finansieres af kommunerne i Syddanmark i 2018 med 0,84 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Taksten var i 2018 på 9.247 kr. (mod 9.093 kr. i 2017) for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og 18.343 kr. (mod 18.036 kr. i 2017) for tilsyn i private tilbud eller borgere i egen bolig. Vejle Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har som udgangspunkt eget kriminalpræventivt tilsyn, hvor Vejle Kommune dog i stigende grad gør brug af det fælleskommunale tilsyn.

   

  Der vurderes at være høj tilfredshed med Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og det kriminalpræventive tilsyn fra kommunernes, anklagemyndighedens og statsadvokatens side. Samrådsmedlemmerne er udpeget på grund af deres faglige ekspertise, og da der behandles et stort antal sager i Samrådet og føres tilsyn med mange borgere, er der opbygget en betydelig erfaring på området. Samrådets anbefalinger samt tilsynsførendes udtalelse indgår i væsentlig grad som grundlag for statsadvokatens og rettens afgørelse og citeres ofte i kendelser og domme. Samrådet medvirker dermed til, at borgeren kan idømmes den mest formålstjenlige foranstaltning til at imødegå risikoen for ny kriminalitet, og at denne tidsmæssigt ikke udstrækkes længere, end hensynet til retssikkerheden tilsiger. Det vurderes således at være af betydning for de domfældte borgeres retssikkerhed, at deres sag forelægges Samrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/6766
  9. Årsrapport for Psykiatrisk Forskning 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet den årlige rapport for psykiatrisk forskning. Rapporten beskriver 83 forskningsprojekter i Psykiatrien i Region Syddanmark med både brede og langsigtede perspektiver og den mere kon­krete, kliniknære forskning, der kommer patienter og pårørende til gavn umiddelbart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset udgiver årligt en rapport for psykiatrisk forskning. Rapporten for 2018 giver et billede af forskningsaktiviteterne med afsæt i målsætningen fra sygehusets forskningsstrategi for perioden 2017-2019 om, at ”Psykiatrien i Region Syddanmark er førende i Danmark inden for kliniknær psykiatrisk forskning med patienten først”.

   

  Med flere publicerede artikler og en voksende stab af forskere blev indsatsen endnu engang skærpet i psykiatriforskningen i Region Syddanmark. I 2018 var der således 83 igangværende forskningsprojekter i Psykiatrien i Region Syddanmark mod 62 året før. Den dedikerede indsats, der ydes hver eneste dag af et voksende antal ph.d’ere, postdoc’er, seniorforskere, lektorer og professorer, kommer i stigende grad patienter og pårørende til gavn i den kliniske hverdag.

   

  Forskningsrapporten er opdelt i fire temaer:

   

  • Forebyggelse
  • Behandlingsmetoder
  • Psykiatriens Forskningsdag
  • Forskningsprojekter

   

  I rapporten præsenteres blandt andet aktuel forskning om adfærdsforstyrrelser hos børn og depression. Der forskes fortsat i flere af projekterne, herunder projektet om T-PEMF hjelmen, som udvalget tidligere er blevet lovet en præsentation af. Når det nuværende studie er færdiggjort, præsenteres udvalget for resultaterne.

   

  Årsrapporten for psykiatrisk forskning 2018 er vedhæftet som bilag og vil blive udleveret i papireksemplar på mødet.

   

  I 2019 vil Psykiatrisygehuset fokusere skar­pere på aktuelle, strategiske målsætninger, når den nye ”Strategi for Sundhedsforskning i Region Syddanmark” skal integreres i udviklingsstrategien for psykiatriforskning. Strategi for psykiatrisk forskning 2017-2020 kan læses på http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm503859.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/9186
  10. Status for arbejdet i den klinisk etiske komite på Psykiatrisygehuset
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en statusskrivelse for arbejdet i Psykiatrisygehusets klinisk etiske komite. Statusskrivelsen forelægges regionsrådet én gang årligt til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De klinisk etiske komiteer i Danmark er opstået ud fra en voksende accept af, at sundhedspersonalet tit står over for at tage vanskelige etiske beslutninger i den daglige klinik ved behandling og pleje af patienterne. På initiativ fra sygehusledelserne besluttede Region Syddanmarks sundhedsudvalg i 2012 at etablere en klinisk etisk komite på hver af regionens fem sygehusenheder. Et vigtigt udkomme af komiteernes arbejde er, at erfaringer og konklusioner på kliniske dilemmaer udbredes til gavn for alle sygehuse i Region Syddanmark.

   

  Psykiatrisygehusets klinisk etiske komite har udarbejdet en statusskrivelse for komiteens arbejde samt de etiske dilemmaer, som den har behandlet i det forgangne år. Statusskrivelsen vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11537
  11. De særlige pladser i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på driften af de særlige pladser i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har siden marts 2018 haft 15 særlige pladser etableret som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle.

   

  Regionsrådets besluttede i september 2018 at etablere 17 særlige pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. De første syv særlige pladser åbnede i Esbjerg 1. januar 2019, mens de resterende 10 særlige pladser i Esbjerg har været planlagt til at åbne 1. maj 2019. På grund af en vandskade er den aktuelle status, at træningskøkken og grupperum forventes klar til 1. maj, mens sengeafsnit forventes at stå klar ultimo maj.

   

  Status for Region Syddanmark er pr. 3. april 2019, at:

  • Der er modtaget 33 anmodninger, heraf er seks modtaget i 2019
  • Anmodningerne kommer fra 18 kommuner i Region Syddanmark og to kommuner i Region Nordjylland
  • 25 anmodninger er indstillet til en plads

   

  Der er den 3. april 2019 indskrevet ni patienter på de særlige pladser, seks i Vejle og tre i Esbjerg. Der er derudover reserveret en plads i Esbjerg, og det forventes, at der reserveres en plads i Vejle inden påske.

   

  På det kommende møde i udvalget den 18. juni 2019 er der indlagt besøg på de særlige pladser i Esbjerg. Her vil der være rundvisning og fortælling om de indsatser, patienterne modtager under opholdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/3874
  12. Myndighedssamarbejde med Kina på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark deltager sammen med sin kinesiske samarbejdsprovins, Guangdong, og andre danske og kinesiske aktører i et myndighedssamarbejde på sundhedsområdet, der er finansieret af udviklingsmidler og er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet. Der gives en status på initiativet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) har sammen med Udenrigsministeriet (UM) i 2017 igangsat et styrket myndighedssamarbejde i Kina med støtte fra udviklingsmidlerne. Initiativet består af to spor: Et vedrørende lægemidler og et vedrørende primær sundhed. Region Syddanmark er i kraft af sin samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen i Kina blevet inviteret til at deltage i sporet vedrørende primær sundhed sammen med andre danske regioner med samarbejdsrelationer i Kina.

   

  I 2018 har Region Syddanmark deltaget i et forprojekt, hvor samarbejdsmulighederne er blevet indkredset med henblik på etablering af det egentlige samarbejdsprojekt. I forbindelse med forprojektet har der vist sig en gensidig interesse for et samarbejde om mental sundhed og telepsykiatri.

   

  På den baggrund deltager Region Syddanmark nu i projektet vedrørende primær sundhed med fokus på mental sundhed og telepsykiatri, jf. den aktivitetsplan for samarbejdet med Guangdong-provinsen, som regionsrådet godkendte i juni 2018. Projektet er planlagt til at løbe i perioden 2019-2021, og der er afsat i alt 4,25 mio. kr., som bl.a. skal dække rejseomkostninger. I marts 2019 har UM godkendt, at der udmøntes midler til de første aktiviteter. Derudover reserveres de resterende midler til kommende aktiviteter.

   

  Region Syddanmark bidrager med sundhedsfaglig ekspertise. Aktiviteterne har fokus på faglig erfaringsudveksling og vidensopbygning om internetbehandling ved psykiske lidelser og vil bl.a. omfatte gensidige besøg med faglige workshops. Målet er at etablere et pilotprojekt med udvikling og afprøvning af internetbehandling ved let til moderat depression eller angst i Kina. Pilotprojektet tager afsæt i Region Syddanmarks erfaringer med at drive Internetpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/26099
  13. Samarbejde med Esbjerg Kommune på misbrugsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om indgåelse af samarbejdsaftale i forhold til rekruttering af læger til misbrugscentret i Esbjerg Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark, herunder Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrisygehuset, har været i dialog med Esbjerg Kommune om kommunens lægebemanding i misbrugscentret.

   

  Dialogen er indledt på baggrund af, at kommunen har oplevet udfordringer med at rekruttere læger til misbrugsbehandlingen, hvilket bl.a. førte til, at kommunen fik et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed.

   

  Der var allerede et ikke formaliseret samarbejde om, at læger, der arbejdede på et af de to sygehuse, i deres fritid kunne dække vagter i misbrugscentret, men på baggrund af kommunens særlige udfordringer var der enighed om at indgå et mere formaliseret samarbejde.

   

  Derfor har man i fællesskab indgået vedlagte samarbejdsaftale om et forpligtende samarbejde, hvor man bistår med den løbende bemanding af misbrugscentret med yngre læger ud over de yngre læger, kommunen selv rekrutterer.

   

  Formålet med samarbejdet er, at misbrugscentret opnår større driftssikkerhed og får nemmere ved at rekruttere læger, ved at regionen formidler kontakten til interesserede sygehusansatte læger, der kan overtage bemandingen af lægetimer i substitutionsklinikken. Lægerne vil fortsat være ansat på fuld tid i regionen, men regionen forpligter sig til at være fleksibel, så de to sygehuse levner plads i interesserede lægers vagtskema med henblik på, at de kan lade sige deltidsansætte af misbrugscentret i deres ”fritid”, og ordningen baserer sig således på lægernes frivillige indsats.

   

  Når kommunen rekrutterer læger fra regionen, sikres samtidigt, at lægerne i misbrugsbehandlingen har et større lægefagligt bagland og dermed får en bedre mulighed for sparring.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Til orientering.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/134
  14. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Tirsdag den 14. maj 2019, kl. 14.00-16.30, regionshuset
  • Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 14-17, psykiatrien i Esbjerg
  • Onsdag den 21. august 2019, kl. 14-16, regionshuset (budgetseminar kl. 17.00)
  • Tirsdag den 17. september 2019, kl. 13-15, regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 14-16, retspsykiatrien i Middelfart
  • Tirsdag den 12. november 2019, kl. 15-17, børne- og ungetilbud ved Udby
  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15, regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Udvalget besluttede at ændre mødedatoen i august til tirsdag den 13. august 2019, kl. 15-17.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-04-2019

  Udvalget vil gerne på et kommende møde have en orientering om indsatser på børne- og ungeområdet, herunder projektet ”Tilbage til skolen”.

   

  Udvalget vil gerne på et kommende møde have en orientering om demensområdet.

   

  Udvalget roste cafémøderne, som har været godt tilrettelagt.

   

  Administrationen orienterede om ny rapport om nedbringelse af tvang.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-04-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring