Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 04. marts 2019

Mødedato
04-03-2019 kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Sønderborg lokalpsykiatri, Sydvang 3B, Sønderborg

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynél, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Ny psykiatriplan 2019, temadrøftelse
  2. Organisering og økonomi for regionalt Center for Fælles Beslutningstagning
  3. Udmøntning af budget 2019 til akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark
  4. Lovforslag om ændring i psykiatriloven
  5. De særlige pladser i psykiatrien, januar 2019
  6. Orientering om udmøntning af budget 2018, samarbejde mellem psykiatri og arbejdsmarked
  7. Peer-to-peer indsats i Psykiatrisygehuset
  8. Indførelse af nationalt fælles akutnummer
  9. Mødekalender 2019
  10. Eventuelt
  11. Lukket punkt: Retspsykiatri


  Sagsnr. 18/53230
  1. Ny psykiatriplan 2019, temadrøftelse
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af regionsrådets temadrøftelse af ny psykiatriplan 2019 den 28. januar 2019 fremlægges på mødet uddybende oplæg om temaet ”sammenhæng og forebyggelse” til drøftelse i udvalget. Desuden forelægges på mødet et skitseudkast til psykiatrikonferencens indhold til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget drøftede på forrige møde temaerne ”ulighed i sundhed” og ”forskning, kvalitet og udvikling”.

   

  På indeværende møde ønskes en drøftelse af temaet ”sammenhæng og forebyggelse”. Som udgangspunkt for udvalgets drøftelse vil administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen holde oplæg om den ambulante psykiatri med fokus på lokalpsykiatriernes rolle nu og i fremtiden i forhold til det nære sundhedsvæsen, og oversygeplejerske Anne Eisenhardt fra Psykiatrisk afdeling i Aabenraa vil holde oplæg om samarbejdet med kommunerne i forhold til bl.a. fælles forløbsprogram på arbejdsmarkedsområdet og samarbejdet på misbrugsområdet med bl.a. forløbskoordinatorer.

   

  Udvalgets drøftelser vil indgå i arbejdet med ny psykiatriplan.

   

  Desuden forelægges på mødet et skitseudkast til psykiatrikonferencens indhold til orientering.

   

  Mødet indledes med en rundvisning i lokalpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Drøftet, herunder ressourcer og prioriteringer, færdigbehandlede patienter, misbrugsbehandling, samarbejdsstrukturer samt overgangen fra børn og unge- til voksenpsykiatri. Oplæg vedhæftet.

   

  Annette Blynel deltager i cafémøde i Middelfart 9. april 2019.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/28500
  2. Organisering og økonomi for regionalt Center for Fælles Beslutningstagning
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har fra 2019 bevilget 4,0 mio. kr. årligt til at gøre Center for Fælles Beslutningstagning regionalt. Psykiatri- og socialudvalget forelægges hermed et forslag til organisering og økonomi for det regionale center.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt grundlagde i 2014 Center for Fælles Beslutningstagning, der er et forskningsbaseret initiativ og udvikler procedurer og værktøjer for øget patientinddragelse i beslutningstagningen mellem behandler og patient. Centeret har oparbejdet erfaring og viden om fælles beslutningstagning samt udviklet, afprøvet og evalueret beslutningsstøtteværktøjer, som kan støtte patienten i at tage den rette beslutning under et behandlingsforløb. Formålet er at sikre patienterne et bedre, tryggere og mere oplyst forløb under deres sygdom.

   

  Patientinddragelse er et af Region Syddanmarks pejlemærker og et fælles regionalt indsatsområde for 2019. I forlængelse heraf har regionsrådet i budgetforliget for 2019 bevilget 4,0 mio. kr. årligt til at gøre Center for Fælles Beslutningstagning regionalt efter at have opnået gode resultater med patientinddragelse lokalt.

   

  Region Syddanmark ønsker med etableringen af et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning at styrke behandlingen på regionens sygehuse ved bedre at inddrage patienterne i de beslutninger, der skal træffes under et behandlingsforløb. Det regionale center har til opgave at sikre vidensindsamling samt opbygge kompetencer og uddannelse i fælles beslutningstagning på tværs i regionen. Udvidelsen af centeret indebærer blandt andet ansættelse af lokale projektledere på regionens fem sygehuse til implementering af beslutningsstøtteværktøjerne lokalt.

   

  I bilagene præsenteres et forslag til organiseringen af og budgettet for centeret. Desuden præsenteres et forslag til kommissorium for styregruppen til centeret. Koncernledelsesforum tilsluttede sig på mødet den 11. december 2018 vedlagte forslag til organisering og budget.

   

  Psykiatri- og socialudvalget drøftede udvidelsen af Center for Fælles Beslutningstagning på mødet i den 19. juni 2018 (punkt nr. 14), hvor centerleder Karina Dahl Steffensen præsenterede et oplæg om patientinddragelse, beslutningsstøtteværktøjer og centerets arbejde.

   

  Sundhedsudvalget har på møde den 19. februar 2019 anbefalet indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslaget til organisering og økonomi godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/3984
  3. Udmøntning af budget 2019 til akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at Psykiatrisygehuset skal etablere en akut psykiatrisk udrykningstjeneste som supplement til de fire mobile skadestuer i Vejle, Esbjerg, Aabenraa og Odense samt en regionsdækkende beredskabsvagt i Vejle, som kan bistå politiet med psykiatrifaglige kompetencer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som supplement til de mobile skadestuer, som Psykiatrisygehuset etablerer i alle voksenpsykiatriske afdelinger med akutmodtagelser, ønsker regionsrådet i budgetforliget for 2019 at etablere en akut psykiatrisk udrykningstjeneste, der kan bistå bl.a. politiet med psykiatrifaglige kompetencer. Regionsrådet har med aftalen prioriteret 4,3 mio. kr. i 2018 og herefter 7,6 mio. kr. årligt til formålet, delvist finansieret af midler fra den statslige sundhedspulje på finansloven for 2018. Efterfølgende er det besluttet at gøre den regionale dækning i udrykningstjenesterne døgndækket, hvorved den samlede bevilling bliver på 8,3 mio. kr. årligt.

   

  Psykiatrisygehuset har været i dialog med politikredsene, som dækker Region Syddanmarks geografi, samt Rigspolitiet, lægevagten og de praktiserende læger i arbejdet med at fastlægge en konkret model. 

   

  Med etablering af en regionsdækkende akut psykiatrisk udrykningstjeneste bemandes de fire mobile skadestuer i Vejle, Esbjerg, Aabenraa og Odense med en sygeplejerske, som sammen med politiet, praktiserende læge eller vagtlæge kan rykke ud og tilbyde sygeplejeassistance til borgere fx ved tvangsindlæggelser og ellers indgå i den generelle opgavevaretagelse, herunder efter behov yde rådgivning og sparring til politi og andre samarbejdspartnere i tidsrummet kl. 13-21 alle ugens dage. Fra kl. 21-13 assisterer akut psykiatrisk udrykningstjeneste alle politikredse, praktiserende læger og vagtlæger i regionen med udgangspunkt fra Vejle og skal især rådgive samarbejdsparterne og medvirke ved de sværeste tvangsindlæggelser. Formålet med den akutte psykiatriske udrykningstjeneste er at øge kvaliteten i akuttjenesten, at reducere antallet af tvangsindlæggelser, at bistå politiet med psykiatrifaglig assistance med fokus på deeskalering af en evt. konflikt samt at øge trygheden for borgere og pårørende. Målgruppen er borgere over 20 år. 

   

  Psykiatrisygehuset påbegynder implementeringsprocessen efter regionsrådets behandling i marts 2019 og forventer, at indsatsen åbner juni 2019. Der gøres status på indsatsen efter et år. Psykiatrisygehusets oplæg til implementering af den akutte psykiatriske udrykningstjeneste er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At oplæg til implementering af akut psykiatrisk udrykningstjeneste godkendes.

   

  At Psykiatrisygehusets budget tilføres 5,455 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020 og frem.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/55387
  4. Lovforslag om ændring i psykiatriloven
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsministeren har den 20. december 2018 fremsat lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. (psykiatriloven). De foreslåede ændringer er: 1) Præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, 2) En ret for regionsrådet til at anmode om indstilling og 3) Lempelse af visitationskriterierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsministeren har 20. december 2018 fremsat lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. (psykiatriloven). Hensigten med lovforslaget er at sikre, at visitationskriterierne til de særlige pladser i psykiatriloven ikke virker unødigt begrænsende, og at der i højere grad bliver visiteret patienter til de særlige pladser inden for den relevante målgruppe.

   

  Lovforslaget stiller blandt andet følgende ændringsforslag:

   

  • Regionsrådet i patientens bopælsregion får ret til at anmode visitationsforummet om en indstilling til en særlig plads. Efter gældende regler er det kun kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune, som har denne ret. Det vil dog fortsat være kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune, der træffer afgørelse om visitation af patienten til ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.
  • Tre af de seks visitationskriterier justeres:
  1. Farlighedskriteriet lempes således, at det fremover vil være tilstrækkeligt at patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd. Krav om en vis kvalificeret og aktuel fare vil således bortfalde.
  2. Kriteriet om svær psykisk lidelse lempes således, at det ikke fremover vil være påkrævet, at patienten har fået stillet en endelig diagnose. En formodning om en svær psykisk lidelse vil være tilstrækkelig.
  3. Fremover skal opholdet vurderes at være det bedst egnede for at imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuel misbrugsbehandling. Der vil således ikke længere være krav om, at opholdet på en særlig plads vil have ”afgørende” betydning for patienten.
  • Alene fire af de seks visitationskriterier skal være opfyldt.

   

  Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget den 10. januar 2019, og lovændringerne foreslås at træde i kraft den 1. april 2019.

   

  Det fremsatte lovforslag findes her:

  https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l134/20181_l134_som_fremsat.pdf

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Til orientering. Der er automatisk delegering til Psykiatrisygehuset.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11537
  5. De særlige pladser i psykiatrien, januar 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på driften af de særlige pladser i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har siden marts 2018 haft 15 særlige pladser etableret som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle. Regionsrådets besluttede i september 2018 at etablere 17 særlige pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. De første syv særlige pladser åbnede i Esbjerg 1. januar 2019, mens de resterende 10 særlige pladser i Esbjerg forventes at åbne 1. maj 2019.

   

  Status pr. 31. januar 2019 er, at Region Syddanmark har modtaget 28 anmodninger, fordelt på 26 unikke cpr. numre. Anmodningerne kommer fra 12 kommuner i Region Syddanmark samt to kommuner i Region Nordjylland. Ud af de 28 anmodninger er:

   

  • 20 anmodninger indstillet til en plads.
  • Én anmodning afvist uden behandling (borger var under 18 år).
  • To anmodninger trukket tilbage af kommunerne.
  • Fem borgere er ikke-indstillet til en plads af visitationsforum som følge af manglende opfyldelse af kriterier.

   

  Der er den 31. januar 2019 indlagt otte patienter på de særlige pladser, syv i Vejle og én i Esbjerg.

   

  Uddybende beskrivelse af anmodninger samt status på kapacitet er vedlagt som bilag.

   

  Det, som kendetegner de patienter, der er indlagt på de særlige pladser, er, at de har en svær psykisk sygdom, personfarlig udadreagerende adfærd og et særligt socialt problem, herunder har flere også et misbrug. Endvidere har patienterne haft gentagne indlæggelser på psykiatrisk afdeling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22248
  6. Orientering om udmøntning af budget 2018, samarbejde mellem psykiatri og arbejdsmarked
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2018 er det besluttet fortsat at styrke de tværsektorielle forløb, herunder udvikling og udbredelse af eksisterende erfaringer med fokus på, at borgeren fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2018 ønsker regionsrådet at styrke samarbejdet mellem psykiatri og arbejdsmarked, da der er behov for et nært samarbejde på tværs af sektorer med henblik på at opretholde patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet og gentænke og nyudvikle samarbejdsstrukturerne i snitfladerne mellem psykiatri og arbejdsmarked. Regionsrådet har med aftalen prioriteret 2 mio. kr. til den fortsatte styrkelse af de tværsektorielle forløb, herunder udvikling og udbredelse af eksisterende erfaringer med fokus på, at borgeren fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

   

  På psykiatri- og socialudvalgsmøde den 28. august 2018 og møde i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 4. september 2018 er udvalgene blevet orienteret om Psykiatrisygehusets igangværende projekter og indsatser, der skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder samarbejdet med arbejdsmarkedet. Udvalgene blev også orienteret om, at de afsatte midler til området kan bruges til at understøtte kommende samarbejdsprojekter ved at give midler til at igangsætte samarbejdet f.eks. via frikøb af nøglemedarbejdere, fælles temadage mv. Psykiatrisygehuset samarbejder med alle regionens 22 kommuner, som er meget forskellige i størrelse, organisering samt tilgang til indsatsen. Det er derfor væsentligt, at udvikling af samarbejdet sker i en lokal kontekst mellem kommunen og den lokale psykiatriske afdeling. Alle Psykiatrisygehusets afdelinger har fået til opgave at udvikle lokale initiativer i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet. Psykiatrisygehuset har fremlagt en første udmøntningssag i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 18. februar 2019, konkret vedrørende nye projektforslag i Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

   

  Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i Vejle vil igangsætte udvikling og afprøvning af et integreret samarbejde efter IPS-metoden (Individual Placement and Support) som en del af psykiatriens pakkeforløb for borgere med angst og depression. Desuden skal projektet styrke vidensdeling på tværs for nøglemedarbejdere i Psykiatrisygehuset og jobcentret. Der ansøges om 0,2 mio. kr. i 2019 og 2020 til finansiering af sygehusets andel af lønudgifter til en delt projektlederstilling 15 timer/ugen i et år samt dækning af fælles kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af jobcentret og Psykiatrisygehuset. 

  Psykiatrisk Afdeling Svendborg vil i tæt samarbejde med Svendborg og Langelands kommuner etablere et samarbejdsprojekt om frikøb af en medarbejder fra Psykiatrisk Afdeling Svendborg til at være til stede i jobcentret i Svendborg og Langeland for at rådgive og understøtte jobcentrene, herunder understøtte at der sker en parallelindsats, så de indsatser og behandlingstiltag, der sættes i værk i de to sektorer, komplimenterer hinanden. Der ansøges om 0,2 mio. kr. til dækning af lønudgifter til ansættelse af delt projektkoordinator på fuld tid i et halvt år i 2019. 

   

  Oplæg til begge projekter er vedlagt. Psykiatrisygehuset påbegynder forventeligt projekterne i maj 2019 efter regionsrådets behandling af første udmøntningssag på de 2 mio. kr., som rummer de to projektforslag fra Vejle og Svendborg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/44311
  7. Peer-to-peer indsats i Psykiatrisygehuset
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget orienteres om status på arbejdet med peer-to-peer indsatsen i Psykiatrisygehuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 2014 har der i Region Syddanmark været fokus på at have medarbejdere med brugerbaggrund ansat i afdelingerne som en del af indsatsen for at øge inddragelsen af patienter og pårørende. Dette fokus er ført videre i Region Syddanmarks pejlemærker og i Psykiatrisygehusets udviklingsplan under det strategiske indsatsområde ”Patientens psykiatrisygehus”, hvor ansættelse af peer-medarbejdere er en særlig indsats.

   

  Peer-to-peer metoden går ud på, at en person, der har haft eller stadig har en psykisk sygdom, som man har lært at mestre, støtter en patient, der aktuelt har en psykisk sygdom.

   

  Formålet med peer-to-peer indsatsen er i første omgang at ansætte peer-medarbejdere i de psykiatriske afdelinger. Peer-medarbejderens primære opgave er at tilbyde støtte og recoveryorienterede samtaler med patienter i psykiatrisk behandling.

   

  For at blive peer-medarbejder og ansat i en psykiatrisk afdeling er kravet fra det Nationale Peer-netværk, at medarbejderen har gennemført og bestået en peer-uddannelse, og at medarbejderen er i recovery i forhold til egen sygdom. Psykiatrisygehuset etablerer sin egen peer-uddannelse med inspiration fra tilsvarende uddannelser i andre regioner og er i den forbindelse i gang med at indgå en samarbejdsaftale med Vejle Kommune, som vil stå for uddannelsesforløbene. Sygehuset bidrager med viden til den del af undervisningen, som omhandler psykiatri. Det første uddannelsesforløb forventes at blive afholdt i foråret 2019.

   

  I Psykiatrisygehuset er der på nuværende tidspunkt ansat medarbejdere med brugerbaggrund, som har peer-medarbejder funktioner. Derfor vil indsatsen tage udgangspunkt i Psykiatrisygehusets nuværende medarbejdere med brugerbaggrund. Samtlige medarbejdere med brugerbaggrund tilbydes en peer-uddannelse med henblik på at skifte stilling til peer-medarbejdere. Såfremt der blandt de nuværende medarbejdere med brugerbaggrund er nogle, som ikke kan eller ønsker dette, fortsætter vedkommende i den nuværende stilling. Når vedkommende fratræder, skal stillingen efterfølgende slås op som peer-medarbejder.

   

  Psykiatrisygehuset koordinerer i dag via PsykInfo erfa-møder for medarbejdere med brugerbaggrund og vil fremover varetage samme opgave for peer-medarbejderne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8392
  8. Indførelse af nationalt fælles akutnummer
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioners bestyrelse har den 30. august 2018 godkendt etableringen af et fælles akutnummer for ikke-livstruende akut sygdom som en del af udspillet ”Sundt, trygt og nemt at gå til”. Et fælles akutnummer er desuden nærmere beskrevet i akutudspillet ”Når du har brug for os”, som bestyrelsen godkendte den 4. oktober 2018.

   

  Efterfølgende har regionerne udarbejdet arbejdsskitse og organisering samt foreløbig tidsplan og budget i forbindelse med indførelse af et nationalt fælles akutnummer. Således fremlægges materialet til orientering i regionsrådet, sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget, præhospitalsudvalget og udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fælles akutnummer er ét blandt 24 initiativer, som skal medvirke til at forbedre den akutte indsats. I udspillet er det fælles akutnummer beskrevet således:

   

  1) ”Det skal være trygt at være borger, uanset hvor man bor i landet. Ingen skal være i tvivl om, hvordan de får hjælp, hvis de er blevet akut syge eller er kommet til skade. Derfor opretter regionerne ét landsdækkende og døgnåbent akuttelefonnummer, der tager hånd om alle borgere i hele Danmark. Regionerne vil sikre sammenhæng mellem alle akuttilbud, så det er trygt og nemt at blive visiteret til den rette indsats første gang”.

   

  Af udspillet fremgår det endvidere, at 113:

  2) skal oprettes ”som ét fælles telefonnummer for alle akutte, men ikke livstruende sygdomme og skader i hele landet. Nummeret er borgerens indgang til alle akutte sundhedstilbud, når egen læge har lukket ”

   

  3) ”…. på sigt også skal kunne visitere til akutte kommunale indsatser som fx besøg af det kommunale akutteam, der måske kan forebygge en genindlæggelse eller en tid på et hospitalsambulatorium eller hos egen læge den næste dag”

   

  De fem regioner har i samarbejde nu beskrevet det fælles akutnummer nærmere, og i bilag 1 fremgår arbejdsskitse for arbejdet med at etablere det fælles akutnummer.

   

  Af arbejdsskitsen fremgår det, at projektet er opdelt i to faser.

   

  I fase 1 er fokus på at få etableret et fælles akutnummer, som skal fungere som én indgang for akut opstået sygdom og skade i aften- og nattetimerne (ikke livstruende tilstande). Via det fælles akutnummer vil borgerne komme i kontakt med den regionale aktør, som er relevant i det pågældende tilfælde, og som har opgaven med at visitere og yde sundhedsfaglig rådgivning i disse akutte forløb (lægevagt eller akuttelefon). Det forudsættes, at teleudbyderen kan levere en teknisk løsning, hvormed borgeren automatisk kommer i kontakt med den region, som han/hun fysisk befinder sig i. I dagtid vil det fælles akutnummer også fungere, men her som et supplement til den indgang, der er for ikke-livstruende, akut sygdom og skade i de enkelte regioner.

   

  Det betyder, at egen læge fortsat er indgangen for akut – ikke-livstruende sygdom i alle regioner i dagtid, at akuttelefonen er indgangen ved akut skade i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, samt at egen læge i dagtid fortsat er indgangen i forbindelse med akut skade i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Det fælles akutnummer kan dog i alle regioner også kontaktes døgnet rundt, og derfra kan man blive guidet videre/viderestillet til rette tilbud. Det gælder for eksempel, hvis borgeren er i tvivl om, hvem der skal kontaktes (f.eks. turister), og det gælder også, hvis telefonopkald ikke kan stedfæstes til en enkelt region. Den tværregionale arbejdsgruppe skal fastlægge denne model præcist i den indledende fase af processen. Hensigten er en fornuftig balance mellem intentionerne med det fælles akutnummer, forskellighederne i det akutte setup i regionerne på dette område samt brugervenlighed og smidige henvendelsesflow i de konkrete patientforløb.

   

  Når fase 1 er implementeret, er der et ønske om at igangsætte fase 2, hvor yderligere funktionaliteter kan tilføjes 113 akutnummeret. Det er således hensigten, at 113 ikke bare skal være omdrejningspunktet for indgangen til akuttilbuddene på hospitalerne, tandpinevagten, giftlinjen m.v., men også til kommunale akuttilbud, ligesom ordningen vil kunne rumme muligheden for booking af subakut den efterfølgende dag hos egen læge.

   

  Fase 1 beskrives, iværksættes og evalueres, før det besluttes, hvilke eventuelle udvidelser det fælles akutnummer skal suppleres med (fase 2).

   

  Økonomi, organisering og tidsplan

  Der er fortsat en del usikkerhed om økonomien i projektet. Dette hænger både sammen med, at der endnu ikke er indgået aftale med en leverandør af den tekniske løsning, og at det ikke er afklaret, hvordan betjening af det fælles akutnummer skal tilrettelægges.

   

  Overordnet set forventes der at blive udgifter til en fælles projektorganisation, opstart af konceptbeskrivelse i forhold til kommunikationsdelen samt opstartsomkostninger til leverandør. Når det fælles akutnummer er implementeret, skønnes udgifterne på nationalt niveau til IT mv. at blive i størrelsesordenen 4,4-4,5 mio. kr., dog noget højere i begyndelsen, hvor der også vil være udgifter i forbindelse med, at der skal indgås aftale med de øvrige teleudbydere på markedet. Der er dog endnu ikke indhentet konkrete tilbud, og den platform, der skal understøtte løsningen, er endnu kun under udvikling. Det er derfor vanskeligt at give et præcist bud på, hvad den endelige udgift bliver.

   

  Som udgangspunkt er der lagt op til, at de samlede fælles udgifter fordeles efter bloktilskudsnøglen. Da den mere præcise model for organisering af ordningen ikke er beskrevet endnu, er der heller ikke skønnet på udgifter til hverken lokal 113 organisation eller lokale udgifter til informationskampagne

   

  Foreløbigt budget kan ses i bilag 4.

   

  I bilag 3 fremgår endvidere den foreløbige tidsplan for etablering af det fælles akutnummer. Tidsplanen er i høj grad afhængig af, hvornår det er muligt at få en teknisk løsning leveret i forhold til telefonsystem. Der pågår aktuelt indledende drøftelser herom, og så snart en leveringsdato er på plads, vil tidsplanen blive opdateret. Udgangspunktet er, at det fælles akutnummer etableres ved årsskiftet 2019/2020.

   

  Arbejdet med at etablere det fælles akutnummer sker i et tæt samarbejde mellem de fem regioner, og Region Nordjylland har påtaget sig det nationale projektlederskab. I bilag 2 ses organiseringen af arbejdet.

   

  I tillæg til den nationale organisering vil der i hver region blive udpeget en regional projektleder, som får til ansvar at lede og koordinere indsatsen i den enkelte region.

   

  Politisk proces:

  Arbejdet med at etablere det fælles akutnummer følges løbende i Danske Regioners bestyrelse og i Danske Regioners sundhedsudvalg. Herudover er der planlagt en koordineret politisk proces i de fem regioner, som indebærer en politisk orientering af forretningsudvalg og regionsråd samt relevante fagudvalg i begyndelsen af 2019. Herudover er der planlagt en politisk beslutningsproces, når det fælles akutnummer er endeligt beskrevet, herunder økonomiske og driftsmæssige konsekvenser i den enkelte region. Det tilstræbes, at denne politiske stillingtagen times i forhold til budgetprocesserne i de fem regioner.

   

  Sagen behandles også i sundhedsudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen og præhospitaludvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/134
  9. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Tirsdag den 23. april 2019, kl. 12.30-15.00, regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 14. maj 2019, kl. 14.00-16.30, regionshuset
  • Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 14-17, psykiatrien i Esbjerg
  • Onsdag den 21. august 2019, kl. 14-16, regionshuset (budgetseminar kl. 17.00)
  • Tirsdag den 17. september 2019, kl. 13-15, regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 14-16, retspsykiatrien i Middelfart
  • Tirsdag den 12. november 2019, kl. 15-17, børne- og ungetilbud ved Udby
  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15, regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Til orientering.

   

  Annette Blynél, Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-03-2019

  Administrationen orienterede angående status på Låsbyhøj-projektet.

   

  Psykiatrisygehuset orienterede angående Arbejdstilsynets besøg på Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

   

  Psykiatrisygehuset orienterede angående Socialstyrelsens indhentning af dokumentation på sagen integrerede forløb.  

   

  Annette Blynél, Anne-Marie Palm-Johansen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  11. Lukket punkt: Retspsykiatri
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 05-03-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring