Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 05. februar 2019

Mødedato
05-02-2019 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Holmehøj, Holmehøjvej 2 B, 5750 Ringe

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynel, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Introduktion til Holmehøj
  2. Ny psykiatriplan 2019, temadrøftelse
  3. Regionsrådets udtalelse til Statsrevisorernes beretning nr. 6/2018 vedr. ATT-området (Afdeling for Traume- og Torturoverlevere)
  4. Udmøntning af budget 2019: Intensive senge i psykiatrien
  5. Høring af udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  6. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  7. Kommunernes mulighed for at overtage regionale sociale tilbud
  8. Nyt børne- og ungetilbud på socialområdet
  9. KKR Syddanmarks årlige politiske temadag på socialområdet
  10. Tilsagn angående udvidelse af kapaciteten af spiseforstyrrede, Binge Eating Disorder (BED) projekter
  11. Tolkeområdet
  12. Mødekalender 2019
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 19/1300
  1. Introduktion til Holmehøj
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalget bliver introduceret til det regionale sociale tilbud ”Holmehøj”, hvor udvalgsmødet finder sted. Holmehøj ligger i Ringe og er et tilbud til voksne med autisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Botilbuddet Holmehøj er et tilbud til voksne med autisme og en del af Region Syddanmarks ”Autismecenter Syddanmark”.

   

  Tilbuddet består af to huse med i alt 16 lejligheder. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt egen terrasse.

   

  Borgerne, der bor på Holmehøj, har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser, der gør, at de profiterer af en autismepædagogisk tilgang i et miljø med struktur og genkendelighed.

   

  Borgerne profiterer af det højt specialiserede behandlingstilbud, hvor de får den nødvendige støtte og vejledning. Der er på tilbuddet samtidig et stort fokus på borgernes selv- og medbestemmelse i forhold til deres eget liv. Den enkelte borger samarbejder med personalet og pårørende om sin udvikling.

   

  Ud over borgernes egne lejligheder er der på Holmehøj fællesarealer som stue, opholdsrum og køkken. Det er et hjemligt miljø, hvor borgernes interesser bliver tilgodeset, og hvor der lægges vægt på et godt samarbejde med de pårørende.

   

  På mødet vil centerleder Niels Christian Fruergaard Hansen og en afdelingsleder introducere udvalget til Holmehøj og autismeområdet.

   

  Det er muligt at læse mere om Holmehøj her: https://autismecenter.regionsyddanmark.dk/wm425277.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Til orientering. Organisationsdiagram blev udleveret (vedhæftet).

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/53230
  2. Ny psykiatriplan 2019, temadrøftelse
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af regionsrådets temadrøftelse af psykiatriplan 2019 den 28. januar 2019 ønskes en kort opsamling af temadrøftelsen, og der fremlægges på mødet uddybende oplæg om to af de udvalgte temaer til drøftelse i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget behandlede på mødet den 8. januar 2019 både procesplan og temaer for psykiatriplan 2019. Procesplanen for udarbejdelsen af den nye psykiatriplan blev efterfølgende forelagt regionsrådet den 28. januar 2019, og på samme møde afholdt regionsrådet en temadrøftelse om ny psykiatriplan. Hermed gik den politiske arbejdsproces med psykiatriplanen i gang, og på den baggrund kan udvalget tage en nærmere drøftelse af de seks udvalgte temaer.

   

  På indeværende møde ønskes en drøftelse af følgende to temaer:

   

  • Ulighed i sundhed
  • Forskning, kvalitet og udvikling

   

  Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen fra Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark vil som udgangspunkt for udvalgets drøftelse holde oplæg om temaerne på mødet. Oplægget vil blandt andet omhandle det tværsektorielle perspektiv samt de regionale og nationale spor, der er lagt i forhold til temaerne.

   

  Den videre plan for udvalgets temadrøftelse i forhold til ny psykiatriplan i foråret ser således ud:

   

  • Sammenhæng og forebyggelse: Psykiatri- og socialudvalgsmøde den 4. marts 2019
  • Patienter og pårørende: Psykiatrisk dialogforum den 20. marts 2019
  • Kapacitet og organisering og Fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling: Psykiatri- og socialudvalget den 23. april 2019. 

   

  Udvalgets drøftelser vil indgå i arbejdet med ny psykiatriplan.

   

  Desuden ønskes på indeværende møde en kort opsamling af temadrøftelsen på regionsrådsmødet den 28. januar 2019. Et udkast til en opsamling på temadrøftelsen i regionsrådet vil blive præsenteret på mødet.

   

  Ud over den politiske proces er der en administrativ proces i Psykiatrisygehuset, hvor medarbejderne på cafémøder drøfter temaerne i psykiatriplanen som en del af processen med input til psykiatriplanarbejdet. Psykiatri- og socialudvalget vil blive inviteret til at deltage i disse drøftelser. På mødet vil udvalget blive præsenteret for et udkast til mødeplan for cafemøderne.

   

  På mødet vil der blive givet en kort status på planlægningen af psykiatrikonferencen, som afholdes den 8. maj 2019, kl. 15.00-19.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Drøftedes, herunder fordomme om og behandlingsmuligheder ved psykisk sygdom samt bivirkninger ved psykofarmaka.  Oplæg vedhæftet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/28047
  3. Regionsrådets udtalelse til Statsrevisorernes beretning nr. 6/2018 vedr. ATT-området (Afdeling for Traume- og Torturoverlevere)
  fold dette punkt ind Resume

  Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning ”Forløbet for flygtninge med traumer”. Regionsrådene er bedt om at indsende en udtalelse, der skal indgå i Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse for, hvilke overvejelser og foranstaltninger, som beretningen giver anledning til. Udkast til udtalelse er vedlagt til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen har i december 2018 afgivet beretning til Folketinget vedrørende forløbet for flygtning med traumer. Beretningen handler om myndighedernes indsats i forløbet med at opspore og behandle flygtninge med psykiske traumer. Det anslås, at 30-50 % af flygtningene lever med traumer. Følgende spørgsmål behandles i beretningen:

   

  • Sikrer Udlændinge- og Integrationsministeriet en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til kommunernes opsporing af flygtninge med traumer?
  • Sikrer regionerne og understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, at flygtninge med traumer kan modtage specialiseret behandling, som regionerne koordinerer med kommunerne?

   

  I beretningen konkluderer Rigsrevisionen følgende i forhold til regionerne:

   

  • At de regionale behandlingssteder lever op til udredningsretten, idet patienterne kommer til udredning inden for 30 dage, men at der er for lange ventetider ved de private § 79 klinikker.
  • At manglende indberetninger til centrale registre primært er fra de tre § 79 klinikker.
  • At der i mange behandlingsforløb ikke har været korrespondance mellem region og kommune, og at oplysninger om behandlingen i andre forløb er udvekslet relativt sent.
  • At regionerne i utilstrækkeligt omfang koordinerer forløbet med kommunerne for de flygtninge, som kommer i traumebehandling.
  • At transport til behandlingssted er et særskilt problem. 

   

  Statsrevisorerne har bedt Sundheds- og Ældreministeriet om en redegørelse for, hvilke foranstaltninger og overvejelser beretningen giver anledning til. Som bidrag til denne redegørelse har ministeriet bedt alle regionsrådene om en udtalelse til denne beretning.

   

  Vedlagt er udkast til udtalelse, der adresserer de ovennævnte konklusioner, dvs. med fokus på:

   

  • De private § 79 behandlingstilbud – i regionen handler det om RCT Jylland, der sammen med regionens egne ATT-tilbud dækker behandlingsbehovet i regionen.
  • Koordination.
  • Afstand.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til udtalelse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/4652
  4. Udmøntning af budget 2019: Intensive senge i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2019 er der afsat midler til at etablere tre intensive sengeafsnit med henblik på at styrke indsatsen over for nogle af de mest syge patienter. Pladserne skal etableres i afdelinger med højt specialiserede funktioner, dvs. Retspsykiatrien i Middelfart samt Børne- og Ungdomspsykiatrien hhv. Psykiatrisk Afdeling i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med budgetforliget for 2019 har regionsrådet som en del af budgetrammen på 43 mio. kr. til psykiatriområdet afsat 12 mio. kr. årligt til oprettelse af intensive sengepladser, dedikeret patienter med høj kompleksitet i sygdomsbilledet, dvs. overvejende psykotiske patienter med mange indlæggelser, lav sygdomsindsigt og en historik for tvang.

   

  Med baggrund i budgetaftalen foreslår Psykiatrisygehuset at etablere intensive sengeafsnit i Retspsykiatrien i Middelfart samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk hhv. Psykiatrisk Afdeling i Odense med virkning fra 1. maj 2019.

   

  De intensive senge målrettes den tvangsforebyggende indsats over for patienter med alvorlige psykiske lidelser og komplekse problemstillinger. Fokusområderne er intensiv observation af patienterne samt beskyttelse, som bl.a. skal hindre, at patienterne skader sig selv eller andre samt mindske faren for fysiske overfald.

   

  Forslaget er beskrevet uddybende i bilaget, men omfatter generelt opnormering af eksisterende personaleressourcer med henblik på at styrke både behandling, pleje og aktivitetsdel. En øgning af personaleressourcerne giver mulighed for tættere opfølgning og én en-til-en indsats over for den enkelte patient, herunder observation, relationsbehandling, akutte medicineringsplaner, hurtigere intervention og deeskalering i forhold til den enkelte patient.

   

  Beslutningen om at etablerede intensive pladser flugter med den nationale dagsorden, hvor der i den kommende årrække forventes at komme en række nationale udspil i forhold til udviklingen af den intensive sengekapacitet i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen præsenterede således i juni 2018 et fagligt oplæg ”Styrket indsats for mennesker med psykiatriske lidelser”, hvor man lagde op til, at der skal ske en fremtidig udvikling og opbygning af afsnit med intensiv psykiatri, svarende til det somatiske område. Samtidig lægger regeringens psykiatriplan ”Vi løfter i fællesskab” op til, at Sundhedsstyrelsen skal udvikle nationale standarder for intensive sengeafsnit i forhold til indhold, visitation, uddannelse og normering.

   

  Herudover har regeringen i finansloven for 2019 besluttet at afsætte 70 mio. kr. årligt på landsplan til opkvalificering af senge i voksenpsykiatrien, hvoraf Region Syddanmark forventes at modtage ca. 15 mio. kr. Midlerne forventes udmøntet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som pt. forventes at foreligge i juni 2019.

   

  Der vil derfor efterfølgende være behov for dels at indarbejde de nationale retningslinjer i de syddanske intensive senge og dels at håndtere udmøntningen af finanslovsmidlerne til intensive senge.

   

  Psykiatrisygehuset påbegynder implementeringsprocessen efter regionsrådets behandling i februar 2019 og forventer, at tilbuddet etableres pr. 1. maj 2019.

   

  Psykiatrisygehusets oplæg til implementering af intensive senge er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At oplæg til implementering af intensive psykiatriske senge i Region Syddanmark godkendes.

   

  At Psykiatrisygehusets budget tilføres 7,95 mio. kr. i 2019 og 11,92 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af de afsatte midler i budget 2019 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7954
  5. Høring af udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Af Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark fremgår det, at den eksisterende regionale strategi om frivillighed skal fornys. På regionsrådets budgetseminar den 14. marts 2018 afholdtes en temadrøftelse om frivillighed, hvor der blev peget på en række fokusområder for en fornyet strategi. Desuden er inddraget input fra bl.a. brugerråd, workshop for frivillige, organisationer og kommuner samt løbende drøftelser i bl.a. dette udvalg, senest ved deltagelse af sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov på møde den 18. december 2018. Der foreligger nu et udkast til en fornyet strategi samt en række anbefalinger, som udvalget bedes godkende til høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark fremgår det, at den eksisterende regionale strategi om frivillighed skal fornys. Fornyelsen har til formål at sætte fokus på et stærkere samarbejde med de frivillige, særligt i sektorovergangene. Endvidere er der et politisk ønske om, at man understøtter en udbredelse af de gode erfaringer og indsatser, der allerede er i gang på frivillighedsområdet. 

   

  På regionsrådets budgetseminar den 14. marts 2018 afholdtes en temadrøftelse om frivillighed, hvor der blev peget på en række ønsker til en fornyet strategi, herunder:

   

  • Vi skal være villige til at investere i frivillighed både personalemæssigt og økonomisk for at sikre, at nye tiltag kommer godt i gang
  • Vi skal sætte politisk retning og aflive myter
  • Inddragelsen af den frivillige indsats kan øge trygheden blandt borgerne og sikre overgange
  • Frivillige er en ressource og ikke en konkurrent til de ansatte
  • Vi skal som arbejdsplads gøre det attraktivt at være frivillig hos Region Syddanmark, så man som frivillig føler sig velkommen, bl.a. igennem en anerkendende ledelsesstil
  • Et samarbejde med de etablerede foreninger er oplagt og vigtigt
  • Vi skal samtænke den frivillige indsats med frivilligindsatsen i kommunerne.

   

   

  Politikkens indhold

  Der foreligger nu et høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. Politikken er bygget op omkring fem hovedbudskaber:

   

  • Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark
  • Vores kultur er præget af engagement og naturlighed, når det gælder frivillighed
  • Frivillighed har mange former
  • Frivillighed bevæger sig frit på tværs af region og kommuner
  • Frivillighed bidrager til lighed i sundhed.

   

  Under hovedbudskaberne i Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark fremgår en række uddybende beskrivelser, som tydeliggør hensigten med og indholdet i hovedbudskaberne.

   

  De udvalgte hovedbudskaber i politikken er fremkommet og udvalgt på baggrund af løbende politisk drøftelse og kvalificering. Derudover er arbejdet og konklusionerne blevet efterprøvet ved en workshop med 80 deltagere fra bl.a. frivillighedsområdet, patientforeninger og kommunale frivillighedskonsulenter og på Inspirationsdag om frivillighed på psykiatri- og socialområdet samt på baggrund af arbejdsgruppemedlemmernes prioritering. Indholdet i politikken er efterfølgende drøftet med og kvalificeret af sundhedsbrugerrådet, psykiatrisk dialogforum, sundhedsudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen samt psykiatri- og socialudvalget.

   

  Forsikringsforhold for frivillige

  Lovgivningen har med virkning fra den 1. juli 2017 gjort det muligt for regionerne at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de frivillige. Region Syddanmark vil, med vedtagelsen af denne politik, forsikre de frivillige, der er tilknyttet regionen.

   

  Anbefalinger

  I arbejdet med politikken er det blevet tydeligt, at der er behov for en understøttende organisering for at sikre udvikling af samarbejdet med frivillige på tværs af sektorer. En af anbefalingerne er derfor, at der ansættes en frivilligkoordinator på hvert af de fire somatiske sygehuse samt på psykiatri- og socialområdet. Dette er bl.a. inspireret af de 22 syddanske kommuner, som alle har en frivillighedskoordinator, og som alle er meget langt i forhold til samarbejdet på frivillighedsområdet.

   

  Det er vurderingen, at regionale frivillighedskoordinatorer vil kunne medvirke til, at der i højere grad kan samarbejdes i forhold til udvikling af frivillighedsområdet både internt på sygehusene på tværs af afsnit og afdelinger. Derudover vil en frivilligkoordinator kunne sikre et samarbejde med kommunerne og medvirke til, at såvel frivillige som foreninger løbende bliver inddraget og hørt.

   

  En anden anbefaling går på, at regionen stiller nogle faciliteter til rådighed for de frivillige, herunder garderobe, evt. et skab samt et sted, hvor der kan afholdes pauser. Denne anbefaling er blevet til på baggrund af inddragelsen af frivillige, foreninger, patienter og kommunale frivillighedskonsulenter, som har peget på en række elementer, som regionen med fordel kan arbejde på at stille til rådighed for at sikre en positiv udvikling på frivillighedsområdet.


  Der er ligeledes udarbejdet en anbefaling om, at der etableres en understøttende organisering på frivilligområdet, såvel internt på sygehusene som eksternt på tværs af sygehusene, samt at der nedsættes en implementeringsgruppe, som skal følge arbejdet med udbredelsen af Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. Begrundelsen herfor er, at man med en understøttende organisering af såvel frivilligområdet som i forhold til implementeringen af politikken i højere grad vil kunne skabe forudsætninger for, at man lever op til de politiske anbefalinger om, at de gode tiltag på frivilligområdet deles og udbredes til hele regionen, samt at der skal sættes politisk retning og aflives myter.

   

  Nogle af anbefalingerne vil kræve tildeling af midler, herunder bl.a. anbefalingen om ansættelse af frivilligkoordinatorerne samt etablering af faciliteter på de regionale enheder, som kan hjælpe de frivillige til at føle sig velkomne. Andre anbefalinger vil medføre ændrede arbejdsgange, som f.eks. etablering af en fælles regional hjemmeside for frivillighed og personaleressourcer i form af deltagere til en følgegruppe, som skal følge arbejdet med implementeringen af politikken.

   

  Anbefalingerne fremgår af vedlagte udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark.

   

  Finansiering

  Der stilles forslag om, at finansiering af ovenstående anbefalinger kan indgå i arbejdet med Budget 2020.

   

  Tidsplan

  Høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark behandles sideløbende i psykiatri- og socialudvalget, sundhedsudvalget og udvalget for det nære sundhedsvæsen i februar 2019 og forventes behandlet i regionsrådet på møde den 25. marts 2019. Herefter sendes høringsudkastet, såfremt det godkendes, i høring hos relevante parter i perioden 26. marts til 7. maj 2019.

   

  Psykiatri- og socialudvalget forventes at blive præsenteret for et endeligt udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark på møde den 21. august 2019, hvorefter det behandles i regionsrådet på møde den 30. september 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At høringsudkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark inklusiv anbefalinger godkendes og efterfølgende sendes i høring hos alle relevante parter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, dog med den bemærkning, at politikken også bør forholde sig til børne- og straffeattester hos frivillige.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/2298
  6. FN's verdensmål og ny regional udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget godkendte den 16. januar 2019, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde, samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. De enkelte stående udvalg har endvidere til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Verdensmålene er FN’s samlede dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod 2030 med både en miljømæssig, en økonomisk og en social dimension. Målene har således relevans for emner som udvikling, sundhed, social retfærdighed og lighed.

   

  Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Ikke alle verdensmål er imidlertid lige relevante for regionens arbejde, da nogle især orienterer sig mod udviklingslande. Flere af verdensmålene tilbyder dog en ramme, som kan favne centrale regionale opgaveområder, og hvor regionens opgaveområder har en mere direkte effekt, mens effekten på andre verdensmål vil være mere indirekte.

   

  Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at FN’s verdensmål skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. Det fremgår endvidere, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder. Endelig er der i budgetaftalen fastlagt et forløb, hvor forretningsudvalget igangsætter og koordinerer en proces, hvor de relevante verdensmål identificeres, og hvor der udarbejdes skabeloner for de enkelte udvalgs arbejde med verdensmålene. De enkelte stående udvalg har herefter til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder.

   

  FN’s verdensmål og relevansen for Region Syddanmark blev behandlet på forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål, og at de enkelte stående udvalg drøfter og identificerer, hvilke verdensmål der er relevante i forhold til deres kompetenceområde samt inddrager arbejdet med verdensmål nr. 5 (ligestilling mellem kønnene) i det omfang, det er relevant inden for udvalgets område. På baggrund af forretningsudvalgets beslutning tager de stående udvalgs arbejde med verdensmålene afsæt i følgende 10 verdensmål:

   

  • 3 – Sundhed og trivsel
  • 4 – Kvalitetsuddannelse
  • 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • 6 – Rent vand og sanitet
  • 7 – Bæredygtig energi
  • 9 – Industri, innovation og infrastruktur
  • 10 – Mindre ulighed
  • 11 – Bæredygtige lokalsamfund
  • 12 – Ansvarlig Produktion
  • 13 – Klimaindsats

   

  De enkelte stående udvalg har til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder. Det indebærer bl.a., at FN’s verdensmål omsættes til en syddansk kontekst, så målene bliver relevante for regionens opgaver og kommer til at spille sammen med de syddanske indsatser. Endvidere skal drøftelsen i udvalget bidrage til arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, idet verdensmålene udgør rammen for strategien.

   

  Udvalget skal således identificere, hvilke af de 10 verdensmål der er relevante i forhold til udvalgets opgaveområder, og hvilke strategiske indsatser inden for udvalgets opgaveområder der kan understøtte de relevante mål. På et senere tidspunkt skal der desuden tages stilling til, hvordan udvalget vil sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med de relevante mål.

   

  Som led i drøftelsen kan udvalget bl.a. tage udgangspunkt i følgende fra psykiatri- og socialudvalgets område:

  • Sundhedsplanen – mål og visioner
  • Det strategiske ledelsesgrundlag med socialområdets vision og mission
  • Socialområdets prioriterede indsatsområder (særligt vækst i faglighed og lighed i sundhed)

   

  I forhold til verdensmålene kan mål 3 og mål 10 særligt fremhæves for udvalgets område.

   

  Verdensmål 3 handler i sin kerne om at sikre bedst mulig sundhed og trivsel for den enkelte, som behandlingsindsatsen hhv. den socialpædagogiske indsats stiler imod at sikre i samarbejde med borgerne/patienterne og med udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af, hvad sundhed og trivsel er for vedkommende.

   

  Verdensmål 10 omhandler mindre ulighed. På psykiatriområdet arbejdes der løbende for at reducere ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed adresseres i både de prioriterede indsatsområder, den kommende sundhedsaftale og psykiatriplan. På socialområdet arbejdes der løbende for at bidrage til, at borgerne har de samme muligheder og oplever så lidt ulighed som muligt, uanset handicap eller psykisk lidelse.

   

  På psykiatri- og socialudvalgets område vurderes det, at det allerede iværksatte strategiske arbejde med de nationale mål på sundhedsområdet, regionsrådets prioriterede indsatsområder, sundhedsplanen, den nye kommende sundhedsaftale med kommunerne, den kommende psykiatriplans fokusområder og den danske kvalitetsmodel på det sociale område i høj grad understøtter mål nr. 3 og 10.

   

  Punktet vil blive indledt med et kort oplæg fra administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Psykiatri- og socialudvalget konstaterer, at der med de igangsatte indsatser og den kommende psykiatriplan tages en række initiativer, der støtter op om FN’s verdensmål.

   

  Udvalget kan pege på, at mål nummer 3 vedrørende Sundhed & Trivsel understøttes på psykiatriområdet ved budget 2019 og landsdækkende initiativer på tvangsområdet, akutområdet, de sværest syge, børn og unge og retspsykiatrien samt det strategiske grundlag og den danske kvalitetsmodel på socialområdet.

   

  Udvalget kan endvidere pege på, at mål nummer 10 om mindre ulighed understøttes, ud over af budget 2019 initiativer og psykiatriplan, af den kommende sundhedsaftales målsætninger (i forhold til reduktion i dårlig mental trivsel, mindske overdødeligheden og forbedre tilknytning til uddannelser og arbejdsmarkedet) og mindre ulighed (udvides med socialområdet). I forhold til mål 10.2. om lighed i inddragelses- og beslutningsprocesser arbejder psykiatri- og socialudvalget løbende med at sikre lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer, bl.a. i forbindelse med Den Syddanske Forbedringsmodel.

   

  Psykiatri- og socialudvalget konstaterer, at en række af FN’s verdensmål understøttes af initiativer, der er forankret både i psykiatri- og socialudvalget og i andre udvalg. Udvalget ser frem til, at der skabes et overblik på tværs af udvalgene.

   

  Oplæg vedhæftet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1300
  7. Kommunernes mulighed for at overtage regionale sociale tilbud
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunerne har én gang i hver valgperiode mulighed for at overtage regionale sociale tilbud, der er beliggende i den pågældende kommune. Kommunerne skal i indeværende valgperiode senest den 1. januar 2020 meddele regionsrådet, om de ønsker at overtage et givent tilbud.

   

  En eventuel overtagelse skal ske senest den 1. januar 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De syddanske kommuners socialdirektørforum drøftede på møde i november 2018 den forestående proces for kommunernes overvejelser om at overtage regionale sociale tilbud.

   

  Sidste gang, kommunerne havde mulighed for at overtage regionale tilbud, var med overtagelse den 1. januar 2017. I den sammenhæng blev følgende regionale sociale tilbud overtaget af kommunerne:

   

  • Center for Senhjerneskade, afd. Kolding, beliggende i Kolding Kommune
  • Holtegården, beliggende i Vejen Kommune
  • Sydbo, beliggende i Svendborg Kommune
  • Teglgårdshuset, beliggende i Middelfart Kommune.

   

  I forbindelse med kommunernes overvejelser om eventuel overtagelse ønsker nogle kommuner et udkast til en overtagelsesaftale, herunder økonomien forbundet med tilbuddet. Region Syddanmark udarbejder disse aftaleudkast, såfremt kommunerne efterspørger det. Aktuelt er der udarbejdet oplæg i relation til ét regionalt tilbud.

   

  Kommunerne skal senest den 1. marts 2019 give en tilbagemelding til socialdirektørforum om status for deres overvejelser om overtagelse af tilbud. Regionen forventer at have et samlet første overblik over kommuneres overvejelser ultimo marts, hvorefter udvalget bliver orienteret herom.

   

  Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at det kun er et mindre antal af regionale sociale tilbud, som kommunerne vil overveje at overtage. Men usikkerheden herom er naturligvis betydelig. Hvis kommunerne mod forventning overtager et betydeligt antal tilbud, vil det udfordre den faglige og økonomiske bæredygtighed på de regionale centre.

   

  Den endelige deadline for kommunernes udmelding om at overtage regionale tilbud i denne valgperiode er den 1. januar 2020. Herefter vil 2020 blive brugt til at skabe den bedst mulige overdragelsesproces frem mod overtagelsen, der skal ske senest den 1. januar 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/1300
  8. Nyt børne- og ungetilbud på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har købt Udby Behandlingshjem af Middelfart Kommune med henblik på at etablere et nyt højt specialiseret socialt tilbud på børne- og ungeområdet. Regionen har nu overtaget bygningerne, og forberedelserne til en renovering af bygningerne er sat i gang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 29. oktober 2018 at købe Udby Behandlingshjem af Middelfart Kommune. Bygningerne skal bruges til at skabe et nyt højt specialiseret børne- og ungetilbud med sammenlægning af de nuværende tilbud Børnehusene Middelfart og Møllebakken.

   

  Udby Behandlingshjem ligger ca. 6 km syd for Nørre Aaby. Grunden er ca. syv hektar, og bygningerne er samlet ca. 3.000 kvm. Det nye tilbud vil indeholde 20-24 døgnpladser med intern skole. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge med behov for højt specialiserede sociale indsatser. Tilbuddet skal blandt andet imødekomme efterspørgslen fra kommunerne i forhold til stigende kompleksitet i behovene med øget udadreagerende adfærd og selvskade.

   

  Region Syddanmark har overtaget bygningerne, og der er igangsat en forberedelses- og byggeproces frem mod, at det nye tilbud forventes at stå klart i efteråret 2019. Der er i perioden frem mod indflytning behov for en omfattende istandsættelse for at sikre moderne og tidssvarende rammer.

   

  Kort skitseret er der følgende skridt i den indledende fase af byggeprocessen:

   

  1. Udarbejdelse af et idéoplæg, der indeholder de første tanker og idéer om istandsættelsen. Oplægget er vedlagt som bilag
  2. Udarbejdelse af et egentligt byggeprogram
  3. Kravspecifikation som en del af at byggeopgaven sendes i udbud.

   

  Psykiatri- og socialudvalget vil løbende blive orienteret i processen. Sideløbende hermed vil en anlægssag for arbejdet blive behandlet i anlægs- og innovationsudvalget.

   

  Ud over byggeprocessen er der i øjeblikket fokus på at skabe gode rammer i overgangsperioden for børn, unge og personale på Møllebakken og Børnehusene Middelfart. De unge fra Møllebakken har haft mulighed for at komme ud og se de nye rammer, og medarbejderne taler med både børn, unge og pårørende om processen og eventuelle spørgsmål.

   

  Medarbejderne har alle været indkaldt til møde med en repræsentant fra socialledelsen og HR for at fortælle og gå i dialog om den forestående personaleproces. Herefter er medarbejderne i begyndelsen af januar 2019 blevet varslet skriftligt om, at deres arbejdssted flytter geografisk. Det er forventningen, at langt størstedelen af personalet flytter med til det nye tilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1300
  9. KKR Syddanmarks årlige politiske temadag på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  KKR Syddanmark inviterer til politisk temadag på socialområdet den 14. marts 2019 med fokus på samarbejdet med psykiatrien og sektorovergange.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 14. marts 2019 afholder KKR Syddanmark deres årligt tilbagevendende politiske temadag. Temadagen er målrettet socialudvalgene i kommunerne samt psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

   

  Den politiske temadag er tidligere blevet brugt til at give politiske input til rammeaftalen for det kommende år. Rammeaftalen er dog nu blevet 2-årig, hvorfor der først skal laves en ny rammeaftale i 2020. Derfor er det på dette års politiske temamøde valgt at sætte fokus på regeringens nyligt udsendte handleplan for psykiatri, ”Vi løfter i fællesskab”, og dennes sammenhæng til socialområdet.

   

  På det politiske temamøde vil der blive lejlighed til at drøfte psykiatriområdet på tværs af kommuner og regioner, og fælles indsatser som de særlige psykiatripladser og fremskudt psykiatrifunktion på børne- og ungeområdet vil blive temasat.

   

  Invitation til temadagen er udsendt til psykiatri- og socialudvalget samt vedhæftet som bilag til dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Til orientering. Endeligt program vedhæftet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/56004
  10. Tilsagn angående udvidelse af kapaciteten af spiseforstyrrede, Binge Eating Disorder (BED) projekter
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om midler til et nyt projekt ”Behandling af Binge Eating Disorder (BED) i Region Syddanmark – pilottest af ambulant forløb og internetbaseret behandling”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med aftalen for finansloven for 2018 blev der afsat 61,7 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at udvide behandlingskapaciteten på spiseforstyrrelsesområdet. Psykiatri- og socialudvalget blev i december 2018 orienteret om Region Syddanmarks ansøgning til puljen, hvor Sundheds- og Ældreministeriet var ansøgt om 6,7 mio. kr. til et nyt projekt ”Behandling af Binge Eating Disorder (BED) i Region Syddanmark – pilottest af ambulant forløb og internetbaseret behandling”.

   

  Psykiatrisygehuset har ultimo december 2018 fået tilsagn om projektet.

   

  Formålet med projektet er at pilotteste to kognitive behandlingskoncepter for patienter over 18 år med BED:

   

  • Ambulant behandling af alvorlig/ekstrem BED, hvor Psykiatrisk Afdeling Odense pilottester og evaluerer et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud med udgangspunkt i patientens individuelle behov.
  • Internetbaseret behandling af mild /moderat BED, hvor Telepsykiatrisk Center pilottester og evaluerer et nyt internetbaseret behandlingskoncept.

   

  Målet med projektet er via en kapacitetsudvidelse at udvikle og afprøve behandlingskoncepter til patienter med BED, som kan bidrage til at øge de nuværende få danske erfaringer på området.

   

  Projektet løber i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021. De to projektafdelinger er i gang med at forberede igangsætning af projektet, herunder ansætte personale og udvikle behandlingstilbud. Fuld rekruttering til projektet forventes at være på plads den 1. april 2019.

   

  Ud over de to projekter i Psykiatrisygehuset er der i Region Syddanmark bevilget midler til et BED-projekt på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Sundheds- og Ældreministeriet har som en forudsætning for tilskuddet et krav om, at behandlingsindsatserne i projekterne koordineres. Der planlægges derfor et fælles koordineringsmøde for de involverede afdelinger.

   

  De bevillingsmæssige forhold bringes på plads i en kommende budgettilpasning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/30013
  11. Tolkeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om Tolkecenter Syddanmark og status på opkrævning af tolkegebyr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tolkecenter Syddanmark begyndte tolkning den 22. oktober 2018 for Sygehus Lillebælt og for Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Psykiatrisygehuset. Tolkecenteret udvider gradvist til alle sygehuse og det sociale område frem mod den 1. marts 2019 efter følgende plan:

   

  22. oktober 2018: Sygehus Lillebælt og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

  1. januar 2019: Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland

  1. februar 2019: OUH Odense Universitetshospital

  1. marts 2019: Den resterende del af Psykiatrisygehuset og det sociale område.

   

  Centeret tilbyder video- og telefontolkning i dagtid. På længere sigt forventes det, at åbningstiden udvides.

   

  Centeret er pt. bemandet med 1 leder, 4,5 sekretærer samt 25 fastansatte tolke fordelt på 21,3 årsværk. Dertil kommer otte faste tilkaldevikarer.

   

  Centerets tolke dækker følgende sprog: Arabisk, farsi, dari, pashto, bosnisk/serbisk/kroatisk, polsk, tyrkisk, somali, urdu, sorani, kurmanji, hindi, fransk, engelsk, bengali, nepalesisk, russisk og mandarin, idet nogle af tolkene er kvalificerede til at tolke i mere end ét sprog.

   

  Tolkninger på sprog, som tolkecenteret ikke selv kan levere, bestilles via et eksternt tolkebureau.

   

  Kapaciteten vil løbende blive tilpasset, efterhånden som der kommer mere præcise data om tolkebehovet.

   

  Alle tolkene, inkl. tilkaldevikarerne, har gennemført mundtlig og skriftlig sprogtest forud for ansættelse. Tolkene har desuden gennemført eller er i gang med at gennemføre et 16 dages kursus for tolke i sundhedsvæsenet, som er oprettet i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Vejle.

   

  Der er pr. 10. januar 2019 gennemført 2.182 tolkninger på tolkecenteret på 31 sprog, heraf er ca. halvdelen på arabisk. De efterfølgende sprog er farsi (12 %), kurdisk (soraner/kurmanji) (6 %), bosnisk/serbisk/kroatisk (6 %), polsk (5 %), russisk (4 %), somali (3 %).

   

  Den største aftager af tolkeydelserne er Afdeling for Traume- og torturoverlevere, som har en meget høj andel af patienter med anden etnisk baggrund.

   

  Der er endnu ikke gennemført en egentlig evaluering af Tolkecenteret, men de foreløbige tilbagemeldinger fra afdelingerne er overvejende positive i forhold til tolkenes professionalisme, sprogkompetencer og forsyningssikkerhed.

   

  Tolkecenter Syddanmark er navngivet på baggrund af anbefalingerne i brugerrådene, hvor to ud af tre brugerråd anbefalede navnet ”Tolkecenter Syddanmark”.

   

  Opkrævning af tolkegebyr

  Folketinget har vedtaget, at personer, der har haft bopæl i Danmark i mere end tre år, skal betale gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet. Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

   

  Udviklingen af et IT-system til automatisering af indkrævningen af tolkegebyret har taget længere tid end forventet, bl.a. fordi det er komplekst at opgøre, om en patient skal betale gebyr og i så fald, hvilket gebyr der skal betales. Dette kræver opslag i en lang række registre. Systemet ventes i fuld drift i februar. Indtil da løses dele af processen manuelt.

   

  Region Syddanmark har pr. 10. januar 2019 udsendt ca. 500 regninger for samlet ca. 126.000 kr. Heraf er der betalt 30 regninger for en samlet sum af ca. 10.000 kr. For størstedelen af regningerne er betalingsfristen dog endnu ikke udløbet, da regningerne primært er udsendt i december og januar måned.

   

  Sundhedsministeren har tidligere oplyst til Folketingets sundhedsudvalg, at patienten selv skal afholde evt. udgifter til lægeerklæring med henblik på at få dispensation for tolkegebyret på baggrund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, der gør, at patienten ikke kan lære dansk. Sundhedsministeren har den 7. december 2018 imidlertid meddelt regionerne, at ministeriet har ændret denne vurdering således, at regionerne skal afholde udgiften til evt. lægeerklæring i forbindelse med dispensation for tolkegebyret. Regionen informerer derfor nu de patienter, der har indsendt lægefaglig vurdering fra egen læge, om, at de vil kunne få refunderet evt. udgifter, de måtte have haft til indhentning af lægeerklæring.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  12. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Mandag den 4. marts 2019, kl. 15-17, Sønderborg lokalpsykiatri
  • Tirsdag den 23. april 2019, kl. 12.30-14.30, regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 14. maj 2019, kl. 14-16, regionshuset
  • Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 14-16, psykiatrien i Esbjerg
  • Onsdag den 21. august 2019, kl. 14-16, regionshuset (budgetseminar kl. 17.00)
  • Tirsdag den 17. september 2019, kl. 13-15, regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 14-16, retspsykiatrien i Middelfart
  • Tirsdag den 12. november 2019, kl. 15-17, børne- og ungetilbud ved Udby
  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15, regionshuset

   

  Af hensyn til temadrøftelser angående ny psykiatriplan foreslås det, at møderne 4. marts, 23. april og 14. maj forlænges med 30 minutter, og at mødet 18. juni forlænges med 60 minutter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget godkender forlængelse af mødetiderne i marts, april, maj og juni, som beskrevet ovenfor.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Udvalget godkendte indstillingen.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 05-02-2019

  Intet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 06-02-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring