Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 08. januar 2019

Mødedato
08-01-2019 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynel, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud
 • Pia Tørving, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Procesplan for udvikling af ny psykiatriplan i 2019
  2. Psykiatriplan 2019, temaer
  3. Diskussionsoplæg angående ny digitaliseringsstrategi
  4. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 2. halvår 2018
  5. Mødekalender 2019
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 18/53230
  1. Procesplan for udvikling af ny psykiatriplan i 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Det indgår i budgetaftalen for 2019, at der skal udarbejdes en ny psykiatriplan. Startskud er en temadrøftelse på regionsrådsmødet 28. januar 2019. Der foreligger samtidig en procesplan for udvikling af ny psykiatriplan i 2019 til regionrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Aftaleparterne bag ”Aftale om budget 2019 for Region Syddanmark” besluttede, at der i

  forlængelse af den kommende finanslov og øvrige nationale udspil på psykiatriområdet

  igangsættes et arbejde om udvikling af en ny psykiatriplan for Region Syddanmark.

   

  Startskuddet til arbejdet med den nye psykiatriplan er temadrøftelsen under andet punkt på regionsrådsmødet den 28. januar 2019. Samtidig er der udarbejdet forslag til en procesplan for arbejdet med udarbejdelse af psykiatriplanen fra start til godkendelse af endelig plan i december 2019.

   

  Nøgleord for procesplanen er en bred involvering undervejs i processen – bl.a. i form af mange indledende drøftelser af psykiatriplanen med de mange centrale aktører på psykiatriområdet og i form af en større konference med deltagelse af de selvsamme centrale aktører.

   

  Konkret vil der frem mod konferencen den 8. maj 2019 blive samlet input fra patient- og pårørendeorganisationer, ansatte i Psykiatrisygehuset, kommuner og praksissektor til psykiatriens udfordringer og de væsentligste temaer.

   

  Input fra de indledende drøftelser med centrale aktører og fra konferencen vil indgå i udarbejdelse af et udkast til psykiatriplan, der sendes i høring fra august til oktober. Efter planen forventes det endelige forslag til psykiatriplan forelagt regionsrådet til godkendelse i december 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At procesplan for udvikling af ny psykiatriplan i 2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-01-2019

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/53230
  2. Psykiatriplan 2019, temaer
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges på mødet en oversigt over mulige temaer og indhold i psykiatriplan 2019 til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget blev på møde 18. december 2018 orienteret om arbejdet med den kommende psykiatriplan, herunder procesplan.

   

  Ved dette møde forelægges psykiatri- og socialudvalget et udkast til de temaer, som planen kan indeholde med henblik på en drøftelse af disse. De foreslåede temaer er de temaer, der udkrystalliserer sig, når der kigges bredt hen over de dagsordener, der er søsat fra både regering, sundhedsstyrelse, Danske Regioner og Region Syddanmark og de udfordringer, der tegner sig, når der kigges fremad.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget drøfter mulige temaer i psykiatriplan 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-01-2019

  Drøftet. Udvalget tilsluttede sig oplægget. Administrationen arbejder videre jf. udvalgets drøftelse. Oplæg vedhæftet.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/180
  3. Diskussionsoplæg angående ny digitaliseringsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  En ny digitaliseringsstrategi for Region Syddanmark er under udarbejdelse. Strategien tager afsæt i igangværende initiativer på området og definerer desuden fem temaer, som sammen med videreførelse af allerede igangsatte initiativer danner rammer for det fremtidige digitaliseringsarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i juni 2016 Tillæg til den reviderede Sundheds-it strategi (2015).

   

  I henhold til tillægget er der anskaffet en række infrastrukturelementer,

  sikkerhedsløsninger, tilpasninger af eksisterende løsninger m.v. Nogle af disse løsninger er implementeret, andre er stadig på vej eller under implementering.

   

  De næste tre år vil altså være præget af, at regionen skal tage nye store fælles IT-systemer i brug. Det vurderes alligevel nødvendigt at formulere en digitaliseringsstrategi for de næste tre år

   

  Det skyldes:

  • Patienter og borgere efterspørger, at digitale løsninger i højere grad kan anvendes ved deres kontakt med sundhedsvæsenet. Løsninger der gør, at de selv kan booke aftaler, at de kan få en konsultation med klinisk personale uden at skulle tage til sygehuset, at de kan få hurtigt overblik over aftaler og informationsmateriale.

   

  • Ny teknologi brager fremad med robotløsninger og anvendelse af ”kunstig intelligens”. Løsninger, der kan hjælpe med at gøre det daglige arbejde med dokumentation og kommunikation lettere for personalet i sundhedsvæsenet.

   

  • Eksisterende løsninger skal fortsat vedligeholdes og udvikles – det gælder både de borgerrettede løsninger og de løsninger, der først og fremmest er personalets arbejdsredskaber.

   

  • IT sikkerhed skal fortsat være i fokus, så borgere og patienter kan være sikre på, at deres data ikke ødelægges, forvanskes eller misbruges. Samtidig skal alle vitale IT-systemer og IT-infrastruktur sikres mod nedbrud.

   

  Digitaliseringsudvalget har haft en indledende drøftelse af den kommende digitaliseringsstrategi på møde i december 2018.

   

  Digitaliseringsudvalget har fremhævet, at selv om der i en kommende strategi skal arbejdes med borgerrettede løsninger, er det væsentligt at digitale kontakter og digitale muligheder ikke står alene i forhold til mødet med den enkelte patient og borger.  Der er - også set i lyset af digitaliseringens muligheder - behov for arbejde for mere lighed i sundhed.

   

  Digitaliseringsudvalget har endvidere fremhævet, at der bør være opmærksomhed på medarbejdernes trivsel i en digital hverdag. Det skal oplyses, at Hovedudvalget netop drøftede dette forhold på seminar i oktober 2018, og at emnet, jf. budgetaftalen, vil indgå i regionsrådets drøftelse med Hovedudvalget i marts 2019.

   

  Herudover lagde digitaliseringsudvalget vægt på, at der skal være tryghed i forhold beskyttelse af borgerens data.

   

  Digitaliseringsudvalgets drøftelser og opmærksomhedspunkter er indarbejdet i vedlagte diskussionsoplæg til ny digitaliseringsstrategi

   

  De økonomiske investeringsrammer for digitaliseringsstrategien er - med de nuværende budgetforudsætninger i perioden 2019-2021 - ca. 60-70 mio. kr.

   

  Hertil kommer at regionsrådet med budgetforlig for 2019 har afsat 10 mio. kr. i implementering- og innovationspulje. Puljen skal bruges til såvel deciderede telemedicinske løsninger som udbredelse af andre digitale løsninger, der giver bedre arbejdsgange. Puljen kan også understøtte nye projekter på tværs af sygehusene.

   

  Digitaliseringsudvalget gav på mødet i december 2018 endvidere opbakning til, at arbejdet med den nye digitaliseringsstrategi organiseres under fem temaer, som hver især udmøntes i en række konkrete initiativer. For hvert tema reserveres midler til finansiering af initiativer i strategiperioden. 

   

   

  Tema

  Eksempler på initiativer

  Økonomi

  Borgeren - Ret til og mulighed for digital kontakt til sundhedsvæsnet

  Udbredelse af Mit Forløb/telemedicin

  Digital selvbooking

  Implementering af aftaleoversigt og oversigt over stamdata

  Investeringsramme 10,0 mio. kr.

   

  Implementeringsramme 5 mio. kr.

  Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange

  Strategi for logistikområdet incl. infrastruktur

  Pulje til automatisering, kunstig intelligens m.v.

  Investeringsramme 30,0 mio. kr.

   

  Implementeringsramme 5 mio. kr.

  Tværsektorielle løsninger og viden på tværs

  Tværsektoriel prædiktionsløsning

  Udbredelse af Genoptraen.dk

  Udbredelse af KOL-projektet

  Telemedicinsk udskrivningspakke

  Investeringsramme 10 mio. kr.

  IT-sikkerhed, data og digitale kompetencer

  Styrkelse af digitale kompetencer

  Medarbejderpolitik/retningslinjer

  Cybersikkerhedsstrategi

  Cloudstrategi

  Open Source Strategi

  Investeringsramme 10 mio. kr.

  IT-landskab, principper, ejerskab og styring

  Infrastrukturstrategi

  Datastrategi

  Porteføljestyring

  ”Bæredygtighedspakke”

  Afholdes inden for driftsrammerne

   

  Temaerne er nærmere beskrevet i vedlagte diskussionsoplæg. Der er herudover vedlagt en oversigt over foreslåede initiativer

   

  Tidsplan:

   

  Handling

  Udvalg

  Tidspunkt

  Behandling af foreløbige temaer

  Digitaliseringsudvalget

  December 2018

  Drøftelse af oplæg til strategi og skitser til indsatser

  Anlægs- og innovationsudvalget

  Digitaliseringsudvalget

  Psykiatri- og socialudvalget

  Sundhedsudvalget

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen

  Januar 2019

  Behandling af forslag til strategien

  Digitaliseringsudvalget

  Februar 2019

  Indstilling om godkendelse af strategien

  Forretningsudvalget

  Februar 2019

  Godkendelse af strategien

  Regionsrådet

  Februar 2019

   

  Ud over ovennævnte politiske tidsplan, vil der være administrative drøftelser i Udvalg for Sundheds-it, Koncernledelsesforum og i Hovedudvalget.

   

  For en række af de foreslåede initiativer lægges herudover op til bruger/borgerinddragelse og MED inddragelse. Dette vil ske i forbindelse med den konkrete realisering af initiativerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-01-2019

  Drøftet. Udvalgets input inddrages i det videre arbejde. Oplæg vedhæftet.

   

  Pia Tørving og Morten Brixtofte Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/26807
  4. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 2. halvår 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne af den eksterne rengøringskontrol, foretaget på Region Syddanmarks fem sygehuse i 2. halvår 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at sikre og udvikle høj rengøringskvalitet på regionens sygehuse har Region Syddanmark siden 2013 gennemført eksterne, uafhængige kontroller af rengøringen to gange årligt.

   

  Kontrollerne gennemføres som stikprøvekontroller ud fra to fagligt anerkendte kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver henholdsvis krav til den generelle rengøringskvalitet (DS/INSTA 800) og krav til rengøring med henblik på forebyggelse af smitte og infektioner (DS 2451-10). Samtlige fem sygehuse i Region Syddanmark er omfattet af kontrollen.

   

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne for 2. halvår 2018. Samtlige sygehuse opnår flotte resultater på den generelle rengøringskvalitet, hvor de udover at opnå en godkendt kontrol, har godkendelsesprocenter der ligger mellem 97,8 % og 99,5 %. I alt er 18 af 1.115 lokaler blevet afvist på kontrollen af den generelle rengøringsstandard.

   

  På kontrollen af rengøringen, hvor det er sandsynligt, at smitsomt materiale kan forekomme, ses en markant fremgang for Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrisygehuset fastholder resultatet fra sidste kontrol. De fire sygehuse opnår en godkendt kontrol for 2. halvår med godkendelsesprocenter fra 93 % til 98 %.

   

  Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus opnår en godkendelsesprocent på 88,6 % og bliver dermed ikke godkendt. I alt er 72 ud af 1.115 lokaler blevet afvist på kontrollen af rengøringen på udvalgte områder, hvor det er sandsynligt at smitsomt materiale kan forekomme.

   

  Hovedresultaterne fremgår af tabellen:

   

  DS/INSTA 800

  DS 2451-10

  2017

  2. halvår

  2018

  1. halvår

  2017

  2. halvår

  2018

  1. halvår

  %

  %

  %

  %

  Sygehus Lillebælt

  98,5

  98,5

  89,5*

  93,0

  OUH

  96,5

  97,8

  90,5*

  88,6*

  Sygehus Sønderjylland

  98,5

  97,5

  90,5*

  96,0

  Sydvestjysk Sygehus

  99,0

  99,0

  94,5

  95,0

  Psykiatrisygehuset

  97,5

  99,5

  99,0

  98,0

  *) Ikke godkendt

   

  Af bilag 1 ses en oversigt over udviklingen siden 2013. Flere oplysninger kan findes i den vedlagte rapport, bilag 2.

   

  Region Syddanmark har den 5. december 2018 udsendt en pressemeddelelse om resultaterne af den eksterne rengøringskontrol for 2. halvår 2018.

   

  Sundhedsudvalget bad i forbindelse med afrapporteringen for 1. halvår sygehusene kigge på, hvordan de på bedst mulig måde udnytter rengøringspersonalets ekspertise til at gøre rent på de områder, som i dag varetages af andre faggrupper, og hvor der ikke er andre tungtvejende årsager til, at opgaven er placeret ved sundhedspersonalet. Af bilag 3 fremgår eksempler på sygehusenes arbejde med opgaveflytningen. Sygehusene er med forskellige tilgange, som er tilpasset deres lokale organisering af området, gået i gang med opgaven. Herunder analyser af mulighederne, kontraktbaseret med mulighed for tilkøb, ændring af udbud og anvendelse af Den Syddanske Forbedringsmodel.

   

  Sagen er behandlet i sundhedsudvalget den 11. december 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-01-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving, Morten Brixtofte Petersen og Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/170
  5. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og socialudvalgets mødekalender for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Tirsdag den 8. januar 2019, kl. 14-16 i regionshuset (nytårskur kl. 12-14)
  • Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 15-17
  • Mandag den 4. marts 2019, kl. 14-16
  • Tirsdag den 23. april 2019, kl. 12.30-14.30 i regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 14. maj 2019, kl. 14-16
  • Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 14-16
  • Onsdag den 21. august 2019, kl. 14-16 i regionshuset (budgetseminar kl. 17.00)
  • Tirsdag den 17. september 2019, kl. 13-15 i regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 14-16
  • Tirsdag den 12. november 2019, kl. 15-17
  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15 i regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-01-2019

  Udvalget besluttede at ændre mødetidspunktet, den 4. marts 2019 fra kl. 14-16 til kl. 15-17.

   

  Pia Tørving, Morten Brixtofte Petersen og Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/170
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 08-01-2019

  Psykiatrisygehuset gav en status på henvendelser til sygehusets psykosociale beredskab i forbindelse med Storebæltsulykken.

   

  Psykiatrisygehuset orienterede angående forsøg med besøgshunde i Odense.

   

  Pia Tørving, Morten Brixtofte Petersen og Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 09-01-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring