Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 28. maj 2018

Mødedato
28-05-2018 kl. 15:00 - 16:30
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Bente Gertz, A - Jette Jensen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Udmøntning af indkøbsbesparelse
  2. Årsregnskab 2017 for Amgros
  3. Tiltrædelse af rammeydelser for kontrol af patienter behandlede for øjenforkalkning
  4. Opfølgning på Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  5. Opfølgning på Det Gode Liv- strategien - aktuelle aktiviteter
  6. Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019
  7. Anmodning om udsættelse af kulturpuljestøttet projekt
  8. Orienteringer fra Vækstforum
  9. Indstillinger fra Vækstforum
  10. Støtte fra den statslige pulje om synlighed og åbenhed til tre it-projekter
  11. Implementering af Windows 10
  12. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-ansatte
  13. Åbent hus arrangementer - Vi bygger for livet
  14. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  15. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  16. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  17. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S
  18. Indstilling af ny suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn
  19. LUKKET - Godkendelse af licitationsresultat


  Sagsnr. 18/10176
  1. Udmøntning af indkøbsbesparelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med baggrund i suspendering af produktivitetskravet har regionsrådet tidligere godkendt, at de økonomiske konsekvenser heraf søges afbødet ved indhøstning af indkøbsbesparelser. Der forelægges forslag til udmøntning af indkøbsbesparelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et flertal i Folketinget har aftalt at suspendere produktivitetskravet i 2018. Det indebærer, at aktivitetspuljen i 2018 kan hentes uden at skulle levere en aktivitetsvækst fra 2017 til 2018 på 2 pct. som følge af produktivitetskrav.

  På mødet den 18. december 2017 godkendte regionsrådet, at regionens finansieringsmodel for 2017 fastholdes i 2018. Dog med korrektion for, at der ikke indarbejdes produktivitetskrav på afdelinger, der er aktivitetsstyret.

  De økonomiske konsekvenser af suspenderingen af produktivitetskravet er vanskelige at estimere, men forventes at ligge i størrelsesordenen op mod 100 mio. kr. På den baggrund har regionsrådet samtidig besluttet, at de økonomiske konsekvenser ved suspenderingen søges afbødet ved indhøstning af indkøbsbesparelser som følge af fællesregionale og regionale udbud samt konkrete indsatsområder, primært i relation til respiratorbehandling af patienter i eget hjem.

  Indkøbsbesparelser er tidligere blevet anset som en effektiviseringsgevinst, der blev opretholdt på sygehusniveau til indfrielse af produktivitetskravet. Dog undtaget budget 2012, hvor der blev indhøstet en indkøbsbesparelse på 10 mio. kr. på regionens sygehuse.

  I perioden 2013-2017 er indkøbsbesparelserne på sygehusniveau opgjort til gennemsnitligt 23,350 mio. kr. om året. Besparelsen for 2018 kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt af året, men primo 2018 er besparelserne ved nye udbuds- og prisaftaler opgjort til ca. 17,5 mio. kr. På den baggrund forventes, at besparelserne i 2018 svarer til niveauet i tidligere år.

  Besparelserne beregnes som forskellen mellem det enkelte sygehus’ omsætning i de foregående 12 måneder, og den beregnede forventede omsætning for 12 måneder i den nye kontraktperiode. Beregningerne er således baseret på et uforandret indkøbsvolumen. I beregningerne medtages såvel fordyrelser som besparelser ved nye indkøbsaftaler.

  Besparelser er opgjort eksklusiv besparelser, der er omfattet af regler for særlig afregning og således tilfalder centrale konti vedr. meraktivitetsafregning. Der er i opgørelsen ikke medtaget besparelser forbundet med decentralt afholdte udbud og annonceringer, ligesom der ikke er medtaget besparelser forbundet med udbud af medicoteknisk apparatur.

  Efter drøftelse i Koncernledelsesforum anbefales det, at udmøntningen af besparelsen sker efter en model, der er administrativt simpel, giver budgetsikkerhed på sygehus- og regionsniveau samt sikrer incitament til bedst mulig aftaleudnyttelse.

  På denne baggrund anbefales det, at der udmøntes samlet 20 mio. kr. i 2018 og frem, svarende til 80% af den forventede besparelse i 2018. Besparelser over 20 mio. kr. beholdes således på sygehusniveau med henblik på bedst mulig anvendelse af indkøbsaftalerne, som samtidig forbedrer regionens muligheder for gunstige fremadrettede indkøbsaftaler. 

  Fordelt efter andelen af besparelserne i perioden 2013-2017 bliver fordelingen af besparelsen som anført:

   

  Andel af indkøbsbesparelser

  2013-2017 (pct.)

  Fordeling af indkøbs-besparelse på 20 mio. kr.

  Sydvestjysk Sygehus

  13,9%

  2,780 mio. kr. 

  Odense Universitetshospital

  50,2%

  10,044 mio. kr.

  Sygehus Sønderjylland

  11,2%

  2,249 mio. kr.

  Sygehus Lillebælt

  21,2%

  4,237 mio. kr.

  Psykiatrien

  3,5%

  0,691 mio. kr.

  I alt

  100%

  20,0 mio. kr.

  Det forudsættes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 og på baggrund af ajourførte overslag over forventede besparelser ved gennemførelse af nye udbud, tages stilling til indarbejdelse af yderligere indkøbsbesparelser for 2019 og frem.

  Med henblik på at understøtte den lokale udmøntning af besparelsen vil der løbende blive udsendt lister over besparelserne på varelinjeniveau og sygehusfordelt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indkøbsbesparelser for samlet 20 mio. kr. i 2018 og frem udmøntes som anført i sagsfremstillingens tabel.

  At besparelsen tilføres meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.


  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/21933
  2. Årsregnskab 2017 for Amgros
  fold dette punkt ind Resume
   

  Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 84,0 mio. kr., der udloddes til regionerne efter deres andele af lægemiddelomsætningen ved Amgros i 2017. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2017 er 18,347 mio. kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Amgros er et politisk ledet interessentselskab, der er ejet af landets fem regioner. Amgros fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler, samt indkøb af høreapparater og medicinsk udstyr. Amgros er desuden indehaver af markedsføringstilladelsen for de registrerede lægemidler, som produceres på fire af landets apoteker. Amgros fungerer også som rådgiver for regionerne, og bistår f.eks. Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne, monitorering og fremskrivning af lægemiddelforbrug, udredning af lægemiddelfaglige problemstillinger mv.

  Amgros omsatte i 2017 for samlet 8,524 mia. kr., inkl. høreapparater. Sammenholdt med regnskabet for 2016 er omsætningen steget med 589 mio. kr. Den relativt store stigning i omsætningen skal bl.a. ses i sammenhæng med, at omsætningen målt i mængder (definerede døgndoser) er steget med 175 mio. enheder, og at patentudløb ikke har givet så store besparelser som forventet. Desuden er introduktionen af visse omkostningstunge nye præparater, f.eks. Darzalex til behandling af knoglemarvskræft, forløbet hurtigere end forventet.

  Årets resultat viser et overskud på 84,0 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til overskuddet i 2016 på 74,9 mio. kr.

  Overskuddet for 2017 fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2017. Region Syddanmarks andel af lægemiddelomsætningen udgjorde i 2017 21,85 procent, svarende til en udlodning på 18,347 mio. kr.

  I regionens budget for 2018 er der budgetteret med indtægt på 9,714 mio. kr. Den budgetterede indtægt svarer til Region Syddanmarks andel af budgetteret årsresultat for Amgros på ca. 45 mio. kr. i 2017.

  Resultat og udlodningsprincipper er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskab 2017 for Amgros I/S godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/8506
  3. Tiltrædelse af rammeydelser for kontrol af patienter behandlede for øjenforkalkning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet i november 2017 godkendt praksisplanen for øjenområdet. Heri anbefales det, at kontrol af patienter behandlet for øjenforkalkning (kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med våd AMD og kontrol af anti-VEGF patienter med våd AMD med symptomer på tilbagefald) skal foregå hos en praktiserende øjenlæge.

  Regionsrådet kan i punktet godkende, at Region Syddanmark tilslutter sig de i speciallægeoverenskomsten fastsatte rammeydelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på mødet den 27. november 2017 praksisplan for øjenområdet i Region Syddanmark. I praksisplanen anbefales det, at kontrol af patienter med våd AMD (øjenforkalkning), der har fået foretaget anti-VEGF behandling (indsprøjtning i øjet) på sygehuset, skal foregå hos de praktiserende øjenlæger, og at dette skal ske ved, at regionen tilslutter sig de i speciallægeoverenskomsten fastsatte rammeydelser herfor.

  Rammeydelser er en overenskomst aftalt ydelse, der kan udføres i praksis, efter regionsrådet har truffet beslutning herom. Formålet med rammeydelser er at give regionerne det bedst mulige grundlag for udlægning af opgaver, hvis man ønsker dem udført i speciallægepraksis.

  Kontrol af anti-VEGF patienter er kontrol af patienter med øjenforkalkning (AMD - aldersrelateret macula degeneration), der har fået indsprøjtninger direkte ind i øjets indre af et stof, der hæmmer væksten af nye utætte blodkar.

  Der er tale om følgende rammeydelser (vedlagt som bilag):

  • Ydelse 5000: Kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med våd AMD – kr. 488,40.
  • Ydelse 5056: Kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med våd AMD ved symptomer på recidiv (tilbagefald af sygdom) kr. 863,10.

  Det er forventningen, at kontrol af patienter behandlet med anti-VEGF på sygehusene i stort omfang allerede foregår i speciallægepraksis, men uden for den rammeaftale, som blev aftalt i forbindelse med en nylig modernisering af øjenspecialet.

  En tiltrædelse af rammeydelserne forventes således at være næsten udgiftsneutral for Region Syddanmark, idet øjenlægepraksis allerede i stort omfang udfører kontrollerne i praksis under andre ydelser. Tilslutning til rammeaftalen vil dog betyde, at udgiften til kontrollerne vil ligge udenfor overenskomstens økonomiramme (en overenskomstfastsat ramme, hvor beløbet ved overskridelse, skal tilbagebetales via en reduktion i speciallægernes honorar). Det vil endvidere betyde, at kontrollerne bliver registeret og dermed kan følges.

  AMD (øjenforkalkning) er dog en lidelse, som typisk rammer ældre borgere, og på grund samfundets generelle befolkningssammensætning må antallet af AMD patienter og dermed udgifter hertil forventes at være stigende.

  Sagen har været forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at man tilslutter sig de i speciallægeoverenskomsten fastsatte rammeydelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tiltrædelse af rammeydelserne om kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med våd AMD og kontrol af anti-VEGF patienter med våd AMD med symptomer på recidiv i øjenlægepraksis godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 09-04-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp, Thies Mathiasen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/19306
  4. Opfølgning på Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, besluttede regionsrådet den 6. februar 2017 at tage imod en invitation fra Kolding Kommune om at indgå et samarbejde om at afholde en landsbykonference i efteråret 2017. Konferencen blev, grundet for få tilmeldinger og sammenfald med andre arrangementer for målgruppen, ikke gennemført som planlagt. Kolding Kommune ønsker at gennemføre landsbykonferencen i efteråret 2018, gerne sammen med Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På samme møde besluttede regionsrådet at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan med tre arbejdsspor: Byregionalt samarbejde, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og kvalificeret arbejdskraft.

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, besluttede regionsrådet den 6. februar 2017 at tage imod en invitation fra Kolding Kommune om at indgå et samarbejde om at afholde en landsbykonference i efteråret 2017 for den jyske del af regionen. 

  Konferencens formål var at skabe opmærksomhed om de frivilliges betydning for landsbyudviklingen, samt inspirere frivillige, kommuner og politikere til det videre udviklingsarbejde.

  Konferencen blev, grundet for få tilmeldinger og sammenfald med andre arrangementer for målgruppen, ikke gennemført som planlagt. Kolding Kommune har efterfølgende haft en dialog med landsby- og frivillighedskoordinatorer fra kommunerne i den jyske del af regionen. Tilbagemeldingen var, at det ikke var manglende interesse for konferencen, men et sammenfald med andre konferencer, for få lokale indslag samt et for langt program på en lørdag, der var årsag til det begrænsede antal tilmeldinger. Kolding Kommune ønsker derfor at afholde konferencen for den jyske del af regionen i efteråret 2018, og inviterer Region Syddanmark til igen at indgå et samarbejde herom.

  Udvalget og i givet fald det nye regionsråd skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt Region Syddanmark vil indgå i et samarbejde med Kolding Kommune med henblik på at gennemføre en fælles landsbykonference i efteråret 2018. En ny konference vil tage bestik af de tilbagemeldinger Kolding Kommune har fået, så det ikke bliver en heldagskonference, men i stedet en halvdagskonference med flere lokale eksempler på succeser og udfordringer i det frivillige arbejde. Træffer regionsrådet beslutning om at fortsætte samarbejdet, vil Kolding Kommune og Region Syddanmark afholde omkostninger ved konferencen i fællesskab.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der tages stilling til om regionen vil indgå i et samarbejde med Kolding Kommune om at afholde en fælles landsbykonference i efteråret 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-04-2018
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at der kan indgås et samarbejde med Kolding Kommune, der vil gennemføre en ny landsbykonference i efteråret 2018.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at der indgås et samarbejde med Kolding Kommune om at gennemføre en ny landsbykonference i efteråret 2018.


  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Forretningsudvalgets indstilling godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/11560
  5. Opfølgning på Det Gode Liv- strategien - aktuelle aktiviteter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien 2016-19, er der med den syddanske aktionsplan vedtaget en fælles regional og kommunal opfølgning på strategien, og i forlængelse heraf fire byregionale udviklingsaftaler for Sønderjylland, Trekantområdet, Fyn og Storbyregion Esbjerg. Der gives en status på aktuelle aktiviteter i aktionsplanen og i regi af udviklingsaftalerne for Fyn og Sønderjylland. Desuden foreslås et tillæg til den sønderjyske udviklingsaftale, der skal igangsætte et samarbejde med Tønder, Haderslev og Sønderborg Kommuner om landområdeudviklingen i de tre kommuner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Strategien sætter mål for Syddanmarks udvikling, og er udarbejdet i tæt samarbejde med bl.a. de syddanske kommuner. På samme møde besluttede regionsrådet at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan, som skulle indeholde tre temaer fra strategien: Byregioner, syddanskernes liv i de enkelte kommuner samt kvalificeret arbejdskraft. Aktionsplanens aktivitetsspor er efterfølgende blevet suppleret med fire byregionale udviklingsaftaler (Sønderjylland, Trekantområdet, Fyn og Storbyregion Esbjerg), der arbejder med udfordringer og muligheder i hver af de fire syddanske byregionale områder. I det følgende gives en status på aktuelle aktiviteter i aktionsplan og udviklingsaftalerne for Fyn og Sønderjylland samt forslag om et tillæg til den sønderjyske udviklingsaftale. 
   

  Opfølgning på aktionsplanen
  I aktionsplanens samarbejdsspor om syddanskernes liv i de enkelte kommuner, har Region Syddanmark sammen med Danmarks Statistik, Trygfonden og de 22 syddanske kommuner gennemført en undersøgelse af syddanskernes levevilkår. På mødet den 19. februar 2018 blev udvalget orienteret om det igangværende arbejde med at omsætte undersøgelsens resultater til kommunale rapporter om syddanskernes levevilkår. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med den enkelte kommune og offentliggøres løbende. Aktuelt har regionen sammen med Sønderborg Kommune med henblik på Sønderborg byråds seminar den 22. marts 2018 færdiggjort rapporten ”Syddanskernes Liv – Sønderborg Kommune”, der er vedlagt som bilag.  

  Opfølgning på udviklingsaftalerne
  Udviklingsaftalen for Fyn

  Region Syddanmark, Byregion Fyn og de fynske kommuner står bag udviklingsaftalen for Fyn, der er en fælles opfølgning på den kommende Strategi Fyn og Det Gode Liv-strategien. Den politiske aftale blev godkendt på regionsrådsmødet den 22. maj 2017. Aktuel indsats:

  I aktivitetssporet om digital infrastruktur har Region Syddanmark sammen med Byregion Fyn nedsat et administrativt fynsk samarbejdsforum for digital infrastruktur med repræsentanter fra alle fynske kommuner, Byregion Fyn samt Region Syddanmark. Det nye forum skal følge op på de aftalte indsatser om kortafdækning af mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn, undersøge behovet for fælles retningslinjer for gravetilladelser og understøtte et generelt samarbejde om at fremme den digitale infrastruktur i udviklingsaftalen for Fyn. Det første møde blev afholdt den 6. april 2018.

  Udviklingsaftalen for Sønderjylland
  Region Syddanmark, Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommuner står bag udviklingsaftalen for Sønderjylland. Den politiske aftale blev godkendt på regionsrådsmødet den 27. juni 2016, og en tillægsaftale blev godkendt på mødet den 25. september 2017. I tillægsaftalen blev igangsat et samarbejde om at udarbejde en samlet KONTUR 2017 for Sønderjylland. Denne er nu færdiggjort og er vedlagt som bilag.

  Udviklingsaftalen åbner for, at der kan igangsættes nye samarbejdsaktiviteter. De sønderjyske kommuner har, efter det afsluttede pilotprojekt om landområdeudvikling i Aabenraa Kommune, jf. udvalgsmødet den 19. februar 2018, vurderet dette meget positivt for den politiske proces og strategi. På den baggrund har kommunerne stillet forslag om at udvide tillægsaftalen, så pilotprojektet udbredes til Haderslev og Tønder Kommuner samt i den del af Sønderborg Kommune, der ikke indgik i pilotprojektet. Der er vedlagt et forslag til udvidelse af tillægsaftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til tillægsaftale til den byregionale udviklingsaftale for Sønderjylland godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45789
  6. Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Administrationen har udarbejdet et endeligt udkast til handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den nuværende handlingsplan på uddannelsesområdet vedrører perioden 2016-2017, og der skal derfor vedtages en ny handlingsplan for perioden 2018-2019.

  Administrationen har hen over det seneste år arbejdet med at forberede den nye handlingsplan. Tilbage i 2017 blev indholdet drøftet i udvalget for regional udvikling og i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale (forløberen for Syddansk Uddannelsesforum).

  For også at kunne inddrage det nye regionsråd i udformningen af handlingsplanen for 2018-2019, blev det i efteråret 2017 besluttet at forlænge den nuværende handlingsplans funktionsperiode, således at denne også indbefattede ansøgningsfristen til uddannelsespuljen i marts 2018.

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft drøftede et foreløbigt udkast til den nye handlingsplan i marts 2018. Det gav anledning til en række justeringer, som nu er blevet implementeret i et endeligt udkast til den nye handlingsplan.

  Indholdet i den nye handlingsplan

  Den kommende handlingsplan skal, ligesom den nuværende, tage udgangspunkt i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi og udmønte de uddannelsespolitiske elementer heraf. Som følge af udviklingen i det uddannelsespolitiske landskab, den hastige teknologiske udvikling i samfundet, samt konjunkturudviklingen m.v., lægges der op til, at den nye handlingsplan omfatter enkelte nye målsætninger og indsatsområder. Der opereres nu med i alt syv overordnede mål:

  Mål for uddannelse:

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Flere unge skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse.

  Mål for arbejdskraft:

  • Flere faglærte.
  • Flere med STEM kompetencer.
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken.
  • Bedre sprogkompetencer.

  Målene operationaliseres i samlet set 11 delmål og skal adresseres via indsatser, der retter sig mod ni forskellige indsatsområder (se bilag).

  Det bemærkes, at anbefalingerne fra regeringens forenklingsudvalg for erhvervsfremme, der udkom den 6. april 2018, kan få betydning for de regionale vækstforas fremtid, og dermed særligt for de dele af handlingsplanen for uddannelse og arbejdsmarked, der vedrører Syddansk Vækstforum.

  Vedlagt er det endelige udkast til handlingsplan for uddannelse 2018-2019. Frem mod godkendelsen i regionsrådet kan der forekomme enkelte redaktionelle ændringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At handlingsplanen for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 25-04-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Forretningsudvalget ønsker, at indsatsen for at fremme kvalificeret arbejdskraft indgår i den kommende vækst- og udviklingsstrategi.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Forretningsudvalgets indstilling godkendt, idet der tages forbehold for, at der kan komme ændringer til handlingsplanen som følge af ændringer i lovgivningen.


  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/29249
  7. Anmodning om udsættelse af kulturpuljestøttet projekt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har bevilget tilskud fra kulturpuljen på 750.000 kr. til projektet ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat” ansøgt af Trekantområdet Danmark. Projektet kan ikke gennemføres i 2018 som forudsat i bevillingen, og Trekantområdet Danmark har ansøgt om at få udskudt tilskuddet til 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har på mødet den 27. november 2017 bevilget et tilskud på 750.000 kr. fra kulturpuljen til projektet ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat”, ansøgt af Trekantområdet Danmark.

  Bevillingen er specifikt målrettet det ansøgte projekt til gennemførelse i 2018.

  Det centrale i projektet er et storskala kunstværk af den verdensberømte franske kunstner Daniel Buren på den gamle Lillebæltsbro.

  Værket består af flere hundrede farvestrålende flag, som kan opleves på den gamle Lillebæltsbro i 2½ måneder henover sommeren 2018 og afsluttes med en farvestrålende regatta ned gennem Lillebælt. Igennem 2018 skulle der arrangeres mindre side-events, som forbinder sig med hovedværket i Trekantområdets kommuner.

  Trekantområdet Danmark har fået afslag fra Banedanmark til at opstille kunstværket på den gamle Lillebæltsbro i 2018 og ligeledes i 2019 på grund af vejarbejde på broen. Trekantområdet har dog fået mulighed for at ansøge Banedanmark om tilladelse til at vise værket i 2020. Det er uvist, hvornår der kan foreligge en afgørelse på ansøgningen om at opstille kunstværket i 2020.

  På baggrund af afslaget fra Banedanmark til at gennemføre projektet i 2018 og 2019, ansøger Trekantområdet Danmark om at få det tildelte tilskud udskudt til 2020.

  Administrationen vurderer, at to år er lang tid at binde tilskudsmidlerne samtidig med, at der ikke foreligger nogen sikkerhed for, at en tilladelse til projektet vil blive givet fra Banedanmark. Administrationen anbefaler på den baggrund, at projektet annulleres, og at midlerne tilbageføres til kulturpuljen, samt at Trekantområdet Danmark anbefales, at søge tilsvarende midler fra kulturpuljen til gennemførelse af projektet i 2020, såfremt der på forhånd foreligger en godkendelse fra Banedanmark til at gennemføre projektet.

  Trekantområdet Danmark vil have mulighed for at søge midler fra kulturpuljen til gennemførelse af projektet i 2020.

  Administrationen er bekendt med, at Trekantområdet Danmark agter at fremsende ansøgning til kulturpuljen til et andet projekt i 2018 til ansøgningsfristen 31. marts 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektet annulleres, og at midlerne tilbageføres til kulturpuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-04-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/4498
  8. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 9. april 2018 konstituerede det nye Vækstforum sig og drøftede en række sager, herunder ansøgning til projektet JEPS inden for social inklusion, evaluering af yderområderne og effektvurdering af igangsatte strukturfondsprojekter i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Konstituering af Syddansk Vækstforum

  Vækstforum besluttede på mødet den 9. april 2018 at indstille Stephanie Lose som formand for Vækstforum og - i lighed med tidligere - at nedsætte et formandskab bestående af en repræsentant for henholdsvis regionsrådet, kommunerne, organisationerne og vidensinstitutionerne.

  Følgende blev udpeget til formandskabet:

  • Regionsrådsformand Stephanie Lose
  • Borgmester Johannes Lundsfryd, Middelfart Kommune
  • Adm. direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S
  • Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  Ansøgning: JEPS - Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion

  Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projekt JEPS modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 19.055.031,59 kr. Ansøgningen retter sig mod Vækstforums indsats vedr. social inklusion.

  Projektet skal bidrage til målet om at øge beskæftigelsen for personer, der er helt uden eller kun i let kontakt med arbejdsmarkedet. De tre AOF-centre vil i tæt samarbejde med 6 kommuner i Syddanmark udvikle og gennemføre beskæftigelsesrettede forløb for udsatte ledige langt fra arbejdsmarkedet. Projektet vil igennem en målrettet indsats sikre, at 175 ud af en bruttogruppe på 625 ledige borgere mellem 25 og 40 år kommer i arbejde umiddelbart efter projektets afslutning, og at 225 af borgerne er i beskæftigelse 6 måneder efter, at projektet er slut. Målgruppen er udsatte ledige, herunder i særlig grad kontanthjælpsmodtagere, borgere som ikke har opnået 225 timers ordinært arbejde samt borgere, der er faldet ud af systemet, og som kommunerne  ikke er  forpligtede  til at tilbyde aktiviteter.

  Med baggrund i AOFs erfaringer med metoder og forløb for målgruppen tilbyder projektet hver enkelt deltager et indslusningsforløb med en såkaldt banebryder, der som gennemgående professionel kontaktperson og vejleder skal sikre en håndholdt, struktureret og koordineret indsats for den ledige. Banebryderen skal medvirke til at afstemme eksisterende kompetencer og ressourcer hos den enkelte deltager og skal ligeledes afklare de barrierer, der måtte være for et kommende beskæftigelsesperspektiv. Banebryderen skal til dels arbejde med at øge den enkelte deltagers strategier til selvstændig handling og aktion, ligesom projektet benytter kognitiv træning som metode.

  Evaluering af Vækstforaenes indsats for yderområderne

  Der er udarbejdet en tværregional yderområdeevaluering, der fokuserer på de regionale vækstforas overordnede tilrettelæggelse af yderområdeindsatsen. Evalueringen er primært beskrivende. Ifølge rapporten er det endnu for tidligt at konstatere egentlige effekter af indsatsen.

  Evalueringen viser, at de regionale vækstfora gennemgående skaber værdi for landets yderområdekommuner gennem den regionale vækstindsats. Der synes at være en generel konsensus på tværs af vækstfora om, at der ikke eksisterer afgrænsede yderområdeudfordringer, der kan adresseres gennem isolerede yderområdeindsatser. De udfordringer, som virksomhederne står over for, eksempelvis tiltrækning af risikovillig kapital eller tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, kan dog være forstærkede i yderområderne.

  Yderområdeindsatsen er integreret som et tværgående element i regionernes generelle vækstindsatser frem for koncentreret i enkeltstående yderområdeindsatser. De mest målrettede tiltag for at sikre en yderområdeindsats findes i Region Syddanmarks helhedsorienterede yderområdeindsats.

  På landsplan har de regionale vækstfora igangsat 99 projekter eller indsatser, som indeholder et særligt yderområdeelement, hvoraf 43 er strukturfondsprojekter og 56 er projekter finansieret af andre kilder, primært regionale erhvervsudviklingsmidler. Andelen af deltagende virksomheder i alle strukturfonsprojekter fra yderområder er på landsplan marginalt højere (20 %) end deres andel af den samlede virksomhedsbestand (17 %).

  Data gælder alene virksomheders deltagelse i EUs strukturfondsprojekter. Dermed giver datagrundlaget ikke et fuldt dækkende billede af regionernes yderområdeindsats, da op til en tredjedel af de regionale vækstforas midler anvendt til yderområdeindsatser finansieres med regionale erhvervsudviklingsmidler (REM) alene eller som medfinansiering til eksempelvis Interreg-projekter.

  I Syddanmark er der igangsat 30 projekter eller indsatser, som indeholder et særligt yderområdeelement, hvoraf 18 er strukturfondsprojekter og 12 er projekter finansieret af regionale erhvervsudviklingsmidler og andre midler, f.eks. Interreg-programmet.

  Evalueringen peger på, at en lavere deltagelse fra virksomheder i yderområder i forhold til deres andel af den samlede virksomhedsbestand i regionen i vid udstrækning skyldes, at Syddansk Vækstforum i højere grad end øvrige regioner har finansieret projekter med yderområdeelementer med regionale erhvervsudviklingsmidler, som ikke indgår i opgørelsen. Det drejer sig f.eks. om FOMARS og yderområdepuljen. Derudover har Syddansk Vækstforum inden for den seneste tid igangsat tre større strukturfondsprojekter (Erhverv i gadeplan, Co-Create og Center for Industriel Elektronik), som har særlig fokus på erhvervsudvikling i yderområder. Disse projekter har ikke rapporteret virksomhedsdeltagelse endnu.

  Effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en effektvurdering af 99 virksomhedsrettede strukturfondsprojekter, som er startet i perioden 2007-2013 i Syddanmark. Årets effektmåling indeholder således en samlet effektvurdering af de virksomhedsrettede syddanske projekter fra hele strukturfondsperioden 2007-2013.

  I effektvurderingen indgår 99 projekter, der samlet har fået en EU-medfinansiering på 699 mio. kr. Strukturfondsprojekterne har samlet indberettet 8.800 deltagervirksomheder – både private og offentlige. I analysens beregninger indgår udelukkende private deltagervirksomheder.

  Effektvurderingen estimerer, at projekterne har skabt knap 1.600 job og en meromsætning på 2,1 mia. kr.

  Estimaterne på beskæftigelses- og omsætningseffekter er opgjort for hver projektårgang og samlet. Hver enkelt privat virksomhed er kun medtaget én gang, og effekterne for hver enkelt projektårgang er opgjort tre år efter startåret. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Til orientering.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/4498
  9. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 9. april 2018 tre sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig om 2 konkrete ansøgninger samt en sag om etablering af en pulje til internationalt samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Tillægsansøgning til innovationsnetværket Offshoreenergy.dk

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har valgt at forlænge den eksisterende bevillingsperiode for de nationale innovationsnetværk med 6 måneder. Det gælder også for innovationsnetværket Offshoreenergy.dk, der derfor søger om forlængelse af Vækstforums medfinansiering.

  Aktiviteterne adresserer virksomhedernes behov og består primært af netværks- og relationsskabende aktiviteter, videndeling, internationalisering og matchmaking. Offshoreenergy.dk har i indeværende innovationsnetværksperiode målrettet aktiviteterne, så de fokuserer på to indsatsområder i branchen: Internationalisering og cost reduction.

  Begge indsatsområder adresserer hovedudfordringerne i offshore-vind-sektoren med at nedbringe de samlede omkostninger for havmølleparker med 40 %. I offshore olie/gas-sektoren skal indvindingsgraden hæves fra de 26 %, der er gennemsnittet i dag. Det er fælles for begge offshore-sektorer, at udfordringen er, at hjemmemarkedet bliver stadigt mindre, og at de fremtidige markeder findes i andre dele af verden. Det er derfor nødvendigt at øge de internationale kompetencer hos de syddanske offshore-SMV’er.       

  Ansøgninger indstilles til tilsagn, fordi aktiviteterne adresserer virksomhedernes behov og styrker økosystemet samt bidrager til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet.

  Tillægsansøgning til innovationsnetværket Smart Energy

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har valgt at forlænge den eksisterende bevillingsperiode for de nationale innovationsnetværk med 6 måneder. Det gælder også for innovationsnetværket Smart Energy, der derfor søger om forlængelse af Vækstforums medfinansiering.

  Der søges om fortsat støtte til facilitering af samarbejdet mellem aktører i økosystemerne (virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer m.fl.).

  Innovationsnetværket for Smart Energy har som det overordnede formål at fremme innovation i den danske energiteknologiske sektor, med særligt fokus på SMV’er, ved at:

  • Styrke fokus på energiteknologisk innovation hos medlemmer og myndigheder.
  • Styrke viden og indsigt i innovationsbehov og –barrierer.
  • Fremme samarbejde med henblik på udvikling af konkrete energi-teknologiske løsninger med forretnings- og eksportpotentiale.

  Inno-SE gør brug af en række forskellige virkemidler til at opnå netværkets formål, herunder udbud af midler til teknologiudviklingsprojekter (boble-projekter og Technology Demands), matchmaking aktiviteter, internationale studie- og forretningsture, funding support, faglige temadage, Webinarer og kommunikation igennem nyhedsbrev og web.

  Ansøgninger indstilles til tilsagn, fordi aktiviteterne adresserer virksomhedernes behov og styrker økosystemet samt bidrager til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet.

   

  Ambient Assisted Living

  Innovationsfonden har besluttet at deltage i EU-programmet AAL (Ambient Assisting Living). Innovationsfonden har i den forbindelse henvendt sig til Syddansk Vækstforum, da en regional medfinansiering af et AAL-projekt på 187.500 kr. vil kunne bringe det samlede tilskud op på ca. 750.000 kr. Tilskuddet vil kunne bruges til at medfinansiere syddanske virksomheders test og afprøvning af IT-baserede velfærdsløsninger for ældre med slutbrugerne af disse løsninger (f.eks. hospitaler) i samarbejde med udenlandske partnere.

  Den medfinansierende region og Innovationsfonden gennemgår i fællesskab ansøgningerne og vurderer, hvilke projekter, der skal finansieres.

  Det foreslås, at Syddansk Vækstforum i samarbejde med Innovationsfonden på forsøgsbasis stiller en pulje på 375.000 kr. til rådighed for at afsøge og understøtte virksomhedernes interesse for at deltage i programmet. Det giver mulighed for at medfinansiere to projekter. Det syddanske EU-kontor vil i givet fald synliggøre muligheden for syddanske virksomheder og vejlede ansøgere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. ansøgning om forlængelse af bevilling til innovationsnetværket Ofshoreenergy.dk indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger 656.250,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Offshoreenergy.dk – bevillingen kan maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. ansøgning om forlængelse af innovationsnetværket Smart Energy indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger 781.700 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Smart Energy – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. Ambient Assisted Living indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter en pulje på 375.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018.
  • At Vækstforums Formandskab bemyndiges til at udmønte puljen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/34069
  10. Støtte fra den statslige pulje om synlighed og åbenhed til tre it-projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har ansøgt og fået tilsagn om støtte fra den statslige pulje om synlighed og åbenhed til tre it-projekter, heraf et fællesregionalt.

  Sagen forelægges med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til de tre projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af it-infrastruktur og samarbejde om brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Sundhedsdataprogrammet indebærer bl.a. implementering af et nyt Landspatientregister (LPR3) og et sygehusmedicinregister.

  Sundheds- og Ældreministeriet har afsat såvel drifts- som anlægsmidler til finansiering af initiativerne i sundhedsdataprogrammet. Driftsmidlerne er udmøntet i 2017 i forbindelse med midtvejsreguleringen, jf. regionsrådets møde i september 2017.

  Hvad angår anlægsmidlerne er afsat i alt ca. 70 mio. kr., hvoraf Region Syddanmark har ansøgt om og fået tilsagn fra ministeriet om i alt 22,8 mio. kr. til tre it-projekter, heraf et fællesregionalt.

  Det drejer sig om følgende projekter:

  It-understøttelse af arbejdsgange og it-tilpasninger til Landspatientregister 3

  Der er bevilget tilskud på 10,315 mio. kr. til it-tilpasninger og 1,158 mio. kr. til it-understøttelse af arbejdsgange. Tilskuddet vedrører aktiviteter i Region Syddanmark forbundet med it-tilpasninger ved implementering af Landspatientregister 3, herunder systemændringer, etablering af snitflader til dataindberetning, opsætning af valideringer, advarsler m.v. som følge af Landspatientregister 3.

  Sygehusmedicinregistret

  Der er bevilget tilskud på 1,330 mio. kr. til aktiviteter i Region Syddanmark forbundet med etablering af et nationalt sygehusmedicinregister, herunder it-tilpasninger, etablering af dataudtræk og snitflader til dataindberetning m.v.

  It-tilpasninger til Sundhedsvæsenets Organisationsregister SOR

  Der er bevilget tilskud på 10 mio. kr. til fællesregionalt projekt om it-tilpasninger til Sundhedsvæsenets Organisationsregister SOR. Tilskuddet vedrører aktiviteter forbundet med it-tilpasninger ved implementering af SOR i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland, herunder systemændringer, tilpasning af snitflader til dataindberetning m.v.

  Regionens andel af det aftalte anlægsloft er hævet tilsvarende.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 11,473 mio. kr. (indeks 143,1) til projekt vedr. it-understøttelse af arbejdsgange og it-tilpasninger til Landspatientregister 3 samt modsvarende anlægsindtægtsbevilling.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 11,473 mio. kr. i 2018 til formålet, finansieret af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  At der meddeles anlægsbevilling på 1,330 mio. kr. (indeks 143,1) til it-projekt vedr. Sygehusmedicinregistret samt modsvarende anlægsindtægtsbevilling.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,330 mio. kr. i 2018 til formålet, finansieret af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  At der meddeles anlægsbevilling på 10 mio. kr. (indeks 143,1) til fællesregionalt projekt vedr. It-tilpasninger til Sundhedsvæsenets Organisationsregister SOR samt modsvarende anlægsindtægtsbevilling.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2018 til formålet, finansieret af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder


  Sagsnr. 18/18994
  11. Implementering af Windows 10
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Rigsrevisionens beretning om tre regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata kritiseres Region Syddanmark på en række punkter. Der er iværksat initiativer i forhold til at øge sikkerheden, hvor ibrugtagning af Windows 10 vil imødekomme flere af Rigsrevisionens kritikpunkter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark står over for flere it-sikkerhedsudfordringer, hvor regionen i dag ikke i tilstrækkeligt omfang er beskyttet. Ved ibrugtagning af Windows 10 er det muligt at imødekomme flere af Rigsrevisionens kritikpunkter, herunder at lokale administratorrettigheder fjernes, hvilket reducerer risikoen for download af skadelige programmer.

  Med henblik på at imødekomme de øgede krav til it-sikkerhed er det nødvendigt at udrulle Windows 10 i organisationen hurtigere end hidtil antaget. Det betyder blandt andet:

  • At den oprindelige tidsplan revideres.
  • At der tilknyttes eksterne konsulenter.
  • At whitelisting håndteres i et særskilt projekt (forventes behandlet på udvalgsmøde i efteråret).

  Med den nye tidsplan vil udrulningen af Windows 10 blive forkortet med 6-9 måneder og vil dermed være afsluttet i første halvår af 2019.

  Økonomi

  Omkostningerne til udrulning af Windows 10 udgør 12,489 mio. kr. i 2018.  Det anbefales, at udgifterne finansieres af de afsatte midler til drifts- eller leasingfinansiering af it-strategien. Det forudsættes, at midlerne til anlægsfinansiering af strategien anvendes til anskaffelse af EPJ SYD.

  Omkostningerne er primært forbundet med udvikling af program ”pakker” (samling af programmer som installeres på computere i forbindelse med Windows 10 opgradering). Udarbejdelsen af programpakker bidrager til en højere grad af it-sikkerhed, da der opnås større kontrol over, hvilke programmer der installeres på regionens computere.

  I forbindelse med Windows 10 udrulningen har det vist sig nødvendigt, at enhederne opgraderer ældre computere for at kunne installere og køre Windows 10. Enhederne bærer den løbende udgift til udskiftning af computere, hvorfor computeropgraderingen medfører en større udgift for enhederne i 2018. Dette afholdes inden for driften.

  Licensomkostninger til Windows 10 er omfattet af regionens aftale med Microsoft.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At opgradering til Windows 10 godkendes.

  At der til formålet meddeles en driftsbevilling på 12,489 mio. kr. i 2018, finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 23-04-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  Udvalget drøftede de potentielle gener, som medarbejderne vil opleve ved opgraderingen.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder


  Sagsnr. 17/45016
  12. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-ansatte
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På møde den 18. april 2018 blev forretningsudvalget orienteret om status pr. 28. marts 2018, hvor der var afsluttet 214 sager og fremsendt yderligere 338 sager til de faglige organisationer.

   

  Status pr. 7. maj 2018
  Status pr. 7. maj 2018 er, at der er afsluttet 241 sager. Supplerende kan oplyses, at 344 sager er fremsendt til de faglige organisationer og således under behandling, heraf 335 sager, hvor regionen afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer og 9 sager, hvor de faglige organisationer er vendt tilbage med bemærkninger eller ønske om yderligere oplysninger, og som derfor beror på yderligere sagsbehandling i regionen.

  Om de 241 afsluttede sager kan oplyses, at:

  • 165 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 1.461.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 76 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 404.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • Regionens samlede merudgift til de 241 afsluttede sager udgør 3.201.000 kr. (før skat).

  Koncern HR har udarbejdet opgørelser i alle de sager, hvor medarbejderne inden 1. januar 2017 har bedt om at få gennemgået og vurderet deres sag. Disse er fremsendt til de faglige organisationer eller medarbejderen selv i de tilfælde, hvor de ikke er repræsenteret af en faglig organisation. Den endelige afslutning af sagerne afventer således tilbagemeldingerne fra de faglige organisationer/medarbejderne.

  Ved siden af arbejdet med de konkrete sager er Koncern HR i øvrigt i dialog med 3F og FOA omkring afklaring af øvrige problemstillinger af mere generel karakter. En afklaring der forhåbentlig kan bidrage til afslutning af yderligere sager.

  Gennemgangen af lønkravene er en stor og kompleks opgave. Også for de faglige organisationer. Forinden sagerne endeligt afsluttes er der drøftelser med de faglige organisationer. Nogle sager drøftes ad flere omgange med de faglige organisationer grundet sagernes kompleksitet.

  Dette er en del af baggrunden for, at der ikke er afsluttet et større antal sager siden slutningen af februar måned, hvor regionen fik sendt de sidste opgørelser ud. Hertil kommer, at arbejdet med at håndtere den varslede konflikt vedr. OK18 har fyldt meget – både for Koncern HR, som behandler BIOS-lønkravene, og for de faglige organisationer. Der er løbende blevet arbejdet med BIOS-lønkravene i perioden, men kadencen har været lavere som følge af arbejdet med den varslede konflikt.

  Bemærkning til antallet af afsluttede sager

  Siden sidste status til forretningsudvalget er der afsluttet yderligere 27 sager. Afslutningen af sagerne har kun haft en mindre betydning for det samlede beløb til udbetaling og det samlede beløb til tilbagebetaling.

  Årsagen er Koncern HRs behandling af 52 nye sager, der er kommet ind efter 1. januar 2018. Koncern HR har kontaktet samtlige 52 medarbejdere, som ikke tidligere har bedt regionen om at håndtere deres lønkrav. De 52 medarbejdere har fået udbetalt aconto-løn for august måned 2016 med henblik på efterfølgende modregning i forbindelse med regionens håndtering af medarbejdernes lønkrav.

  Nogle af disse medarbejdere har ønsket, at regionen håndterer og overtager deres krav mod BIOS og modregner det udbetalte acontobeløb. De sager er Koncern HR i gang med at håndtere. Nogle få medarbejdere har ikke ønsket, at regionen håndterer og overtager deres krav mod BIOS og nogle medarbejdere har ikke reageret på Koncern HRs henvendelser. Disse sager er afsluttet og det udbetalte acontobeløb bliver inddrevet. Afslutningen af sagerne får derfor ikke betydning for den samlede merudgift.

  Forretningsudvalget vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Til orientering.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder


  Sagsnr. 18/16376
  13. Åbent hus arrangementer - Vi bygger for livet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I lighed med sidste år ønsker Danske Regioner, i samarbejde med de fem regioner, at sætte skarpere fokus på alle de positive effekter, der er af de store investeringer i nye sygehuse. Derfor fortsætter/gentager Danske Regioner kampagnen ”Vi bygger for livet” på tværs af de fem regioner. Kampagnen udmønter sig blandt andet i åbent hus-arrangementer den 2. september 2018 i alle fem regioner. Region Syddanmark holder åbent hus på fire sygehus- og sundhedshusbyggerier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I lighed med sidste år ønsker de fem regioner at gennemføre kampagnen ”Vi bygger for livet” i regi af Danske Regioner. Kampagnen skal på tværs af regioner og byggeprojekter skærpe opmærksomheden omkring sygehusbyggeriernes positive effekt på behandlingskvaliteten. Kampagnen omfatter både kvalitetsfondsprojekterne og regionernes egne byggeprojekter.

  Kampagnen indeholder et landsdækkende åbent hus-arrangement søndag den 2. september 2018. Arrangementerne skal dels give indblik i det konkrete byggeprojekt, dels markedsføre de positive historier om fremtidens sygehuse med fortællingen om forbedringerne af behandlingskvaliteten.

  I forbindelse med sidste års kampagne holdt Region Syddanmark åbent hus på fire sygehusbyggerier: Nyt OUH, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og på de to psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Vejle. I alt var der knap 3.000 deltagere ved de fire arrangementer.

  Tilbagemeldingerne fra alle fire arrangementer var meget positive. Der var tilfredshed med deltagerantallet, og mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Dronebilleder på storskærm, guidede rundture og optrædende kunstnere var blandt de aktiviteter, der vagte størst interesse. Ved alle fire arrangementer bød regionsrådspolitikere deltagerne på kaffe og kage.

  Kampagnen i år kommer til at køre på forskellige medier, og er i lighed med sidste år bygget op omkring en række portrætter af patienter, borgere og medarbejdere, der med deres personlige historier eksemplificerer den forskel de nye sygehuse gør.

  Danske Regioner lancerer kampagnen med markedsføring af åbent hus i starten af august 2018, sideløbende med regionernes egen markedsføring.

  I Region Syddanmark vil der i år være åbent hus på følgende matrikler:

  • Nyt OUH i Odense.
  • Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
  • Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.
  • Sundhedshuset i Haderslev.

  Arrangementet foregår den 2. september 2018 i tidsrummet ca. kl. 10-15 på alle fire syge- og sundhedshuse i regionen. Aktiviteterne ved de enkelte arrangementer er endnu i planlægningsfasen. I planlægningen af åbent hus-arrangementet inddrages erfaringer fra sidste års arrangementer.

  Når dagen er planlagt, vil der være aktiviteter, som politikerne opfordres til at deltage i. Der vil blandt andet være mulighed for at møde åbent-hus-deltagerne og få en snak med dem om sygehusbyggeri.


  Til august bliver der sendt en særskilt invitation rundt til regionsrådspolitikerne vedrørende deltagelse og roller på dagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 03-05-2018
   

  Til orientering.

  Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-05-2018
   

  Til orientering.

  Stephanie Lose, Pia Tørving, Karsten Uno Petersen og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder


  Sagsnr. 18/23519
  14. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

  I forhold til debatten omkring navneskilte for medarbejdere på Region Syddanmarks sygehuse foreslås flg. praksisændring: Det skal være op til den enkelte medarbejder at afgøre, om vedkommende ønsker et navneskilt med fulde navn eller et med kun fornavnet.

  Herved sikres to væsentlige hensyn – patienten kan identificere personen, der er i kontakt med ham eller hende. Ligeledes betyder valgfriheden, at medarbejdere, der frygter at blive chikaneret udenfor arbejdstiden slipper for denne frygt qua det forhold, at deres privatadresser forbliver private.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Forslaget blev drøftet.

  Det konservative Folkeparti stillede forslag om, at det skal være op til den enkelte medarbejder at afgøre, om vedkommende ønsker et navneskilt med fulde navn eller et med kun fornavnet.

  For forslaget stemte 3 medlemmer, Det konservative Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

  Imod forslaget stemte 38.

  Forslaget bortfaldt hermed

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/25629
  15. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

  I forhold til ”levende døde” i Regions Syddanmarks sygehusvæsen foreslås:

  At der gennemføres en analyse af, om der på de andre af regionens sygehuse er lignende eksempler på, at patienter fejlagtigt erklæres for døde. Herudover foreslås formuleret en procedure for, hvad der fremadrettet skal ske for at hjælpe borgere i lignende tilfælde, bl.a. indeholdende en økonomisk kompensation, hvor dette måtte være begrundet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Forslaget blev drøftet.

  Regionsrådet besluttede, at sundhedsudvalget forelægges administrationens overvejelser om, hvordan man kan hjælpe de borgere, der ved en fejl bliver erklæret for døde.


  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/27831
  16. Forslag fra Det Konservative Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Konservative Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11.

  Der foreslås udarbejdet en procedure, hvor Responce og Ambulance Syd behandles ens i tilfælde af sanktioner ved overskridelse af mobiliseringstiden. Det er opfattelsen, at det ikke er rimeligt, at en privat operatør, der endda gør det bedre end Ambulance Syd, stilles ringere end Region Syddanmarks eget selskab.

  Et forhold der i sig selv er urimeligt og på sigt vil gøre det mindre attraktivt for private selskaber at byde på ambulancebetjeningen i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Forslaget blev drøftet.

  Regionsrådet besluttede, at præhospilatudvalget anmodes om at behandle et måltal for mobiliseringstider for Ambulance Syd, ligesom udvalget anmodes om at drøfte måltal for nedetider.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 18/25741
  17. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S.

  Udpegningen af bestyrelsesmedlem og suppleant er gældende for regionsrådets valgperiode, dog således at bestyrelsen eller det enkelte bestyrelsesmedlem om nødvendigt fungerer indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.

  Det fremgår af brev af 11. april 2018 fra Amgros I/S, at Danske Regioner har indstillet Lars Mogensen som medlem med Vibeke Syppli Enrum som suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt. Regionsrådet udpegede Lars Mogensen som medlem af bestyrelsen for Amgros I/S med Vibeke Syppli Enrum som suppleant.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/45414
  18. Indstilling af ny suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille en ny suppleant til Regional Arbejdsmarkedsråd Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Pia Tørving blev efter indstilling fra regionsrådet i januar 2018 udpeget som suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn, gældende fra 1. juni 2018.

  Pia Tørving har efterfølgende tilkendegivet, at hun ønsker at frasige sig denne post, da hun er blevet indstillet som ordinært medlem af en anden organisation.

  Regionsrådet skal derfor indstille en ny suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn. Beskæftigelsesministeren udpeger efter indstillingen.

  Ligestillingsloven finder ikke anvendelse i forhold til indstilling af suppleanter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der indstilles en ny suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  Indstillingen godkendt. Regionsrådet besluttede at indstille Lene Thimer Hedegaard som ny suppleant til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Fyn.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  19. LUKKET - Godkendelse af licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-05-2018
   

  .

   


  Siden er sidst opdateret 31-05-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring