Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 22. januar 2018

Mødedato
22-01-2018 kl. 15:00 - 16:30
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Meho Selman, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Andrea Terp, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Michael Nielsen, C
 • Villy Søvndal, F
 • Vicky Lorenzen, F
 • Ida Damborg, F
 • Karsten Fogde, F
 • Annette Blynel, F
 • Bent Olsen, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Olfert Krog, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Henriette Schlesinger, V
 • Gitte Frederiksen, V
 • Tage Petersen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Kristian Nørgaard, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Mustapha Itani, V
 • Mads Skau, V
 • Anja Lund, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Lars Mogensen, Ø

 • Afbud
   
 • Ida Damborg, F

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt
  2. Delegation til stående udvalg
  3. Udpegning af medlemmer til stående udvalg i 2018-2021
  4. Regionsrådets forretningsorden
  5. Økonomisk regelsæt for regionsrådet i Region Syddanmark
  6. Særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde
  7. Nedsættelse af kontaktforum for handicap 2018-2021
  8. Nedsættelse af psykiatrisk dialogforum 2018-2021
  9. Nedsættelse af sundhedsbrugerråd 2018-2021
  10. Nedsættelse af forum for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelser
  11. Valg af indstillingsberettigede organisationer til Syddansk Vækstforum 2018-2021
  12. Indstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité
  13. Udbudsbetingelser for vaskeriydelser til regionens sygehuse
  14. CT-scannere til Odense Universitetshospital
  15. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  16. Udmøntning af pulje til Kendt Jordemoderordning
  17. Reorganisering af ledelsen for klinisk genetik på Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital
  18. Status på høreområdet
  19. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  20. Gebyrer på somatiske sygehuse, herunder kisteilægning
  21. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2018
  22. Projekt vedr. etablering af telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø
  23. Etablering af beredskab i Egtved
  24. Indgåelse af kontrakt mellem Region Syddanmark og Deutsch Rettungsflugwacht om brug af akutlægehelikopteren i Nibøl
  25. Optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2018
  26. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere 2018-2019
  27. Kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum 2018-2021
  28. Frivillighedspris 2018
  29. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  30. Retningslinjer - Folkemødet 2018


  Sagsnr. 17/44488
  1. Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen skal ændres. En midlertidig bestemmelse om vederlæggelse af stedfortrædere skal desuden fornys.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen i Region Syddanmark skal ændres. Det betyder, at ligestillingsudvalget og udvalget for dansk-tysk samarbejde skal nedlægges og erstattes af et digitaliseringsudvalg og udvalget for uddannelse og arbejdskraft.

  Det skal i styrelsesvedtægten anføres, hvilke stående udvalg regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg. Som en følge af den nye udvalgsstruktur er opgaveområderne for udvalgene opdateret.

  Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

  Forslag om delegation fra regionsrådet af en række kompetencer til udvalgene behandles derfor under andet punkt på dagsordenen.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum, og vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt et behandlet første gang på regionsrådsmødet den 8. januar 2018. Regionsrådet fulgte indstillingen.

  På regionsrådsmødet den 8. januar 2018 besluttede regionsrådet derudover, at vederlag til hvert medlem af de stående udvalg fastsættes til 1,27 % af regionsrådsformandens vederlag.

  Vederlag

  Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af regionale hverv, at summen af vederlag til medlemmer af forretningsudvalget, stående udvalg, udvalgsformænd og evt. særlige udvalg højst kan udgøre 200 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Det fremgår desuden, at vederlag til udvalgsformændene skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det foreslås således, at vederlaget for varetagelsen af hvervet som udvalgsformand fastsættes til 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Regionsrådet besluttede på det konstituerende møde, at hvert medlem af forretningsudvalget vederlægges med 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  Derudover besluttede regionsrådet på regionsrådsmødet den 8. januar 2018, at man som medlem af et stående udvalg modtager 1,27 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 08-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Poul Andersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Jette Jensen og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/44488
  2. Delegation til stående udvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er forslag om delegation fra regionsrådet af en række opgaver og kompetencer til de stående udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er foreslået, at der nedsættes følgende stående udvalg:

  • Sundhedsudvalget
  • Anlægs- og innovationsudvalget
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Præhospitaludvalget
  • Psykiatri- og socialudvalget
  • Udvalget for regional udvikling
  • Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
  • Miljøudvalget
  • Digitaliseringsudvalget.

  Der er udarbejdet en styrelsesvedtægt, der beskriver udvalgenes opgaver. Udvalgenes evt. selvstændige beslutningskompetence må ikke fremgå af styrelsesvedtægten, da det vil begrænse regionsrådets mulighed for at delegere. Delegationerne skal derfor fremgå af en særskilt sag.

  Generelle delegationer

  Grundlaget for udvalgenes arbejde er regionens vedtagne pejlemærker.

  Der er forslag om, at de stående udvalg efter delegation fra regionsrådet varetager følgende opgaver og kompetencer inden for udvalgenes ansvarsområder:

  • Udvalgene forbereder sager til forelæggelse for regionsrådet inden for udvalgets område.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger og indstillinger til regionsrådet inden endelig beslutning i regionsrådet.
  • Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker.
  • Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål.
  • Udvalgene har løbende ansvar for at følge op på de konkrete service- og kvalitetsmål, som er fastlagt af regionsrådet.
  • Udvalgene inddrager og sørger for dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter.
  • Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger til udmøntningen af puljer inden for udvalgets område. 

  Derudover har udvalgene kompetence til:

  • Gennemførelse af høringer.
  • Besvarelse af henvendelser fra borgere.

  Særlige delegationer
  Det foreslås desuden, at der delegeres kompetence til følgende udvalg:

   

  Anlægs- og innovationsudvalget

  Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

  • At varetage den løbende opfølgning på projekter, der ikke er finansieret af kvalitetsfonden.

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen

  Det foreslås, at udvalget fortsat får kompetence til at træffe beslutning i visse sager vedrørende almen praksis, jf. tidligere beslutninger:

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen får således kompetence til:

  • At behandle ansøgninger om satellitpraksis, herunder godkende samt meddele afslag, jf. overenskomstens § 23.
  • At behandle ansøgninger om kobling af ydernummer til en bestemt fysisk lokalitet, herunder godkende samt meddele afslag, jf. overenskomstens § 24.
  • At behandle ansøgninger om ydernummer på licens, herunder godkende samt meddele afslag, jf. overenskomstens § 25.
  • At træffe beslutninger om salg af 0-ydernumre, jf. Sundhedslovens § 227 stk. 2, i henhold til praksisplanen og 0-ydernumre, som regionen er i besiddelse af.
  • At træffe beslutninger om salg af ydernumre og udbud af drift, jf. Sundhedslovens § 227 stk. 2-6, i forbindelse med praksisophør for dermed at sikre, at den ophørende læges patienter fortsat kan være tilmeldt en læge.
  • At behandle og godkende andre flytninger, hvis der foreligger særlige omstændigheder. F.eks. flytning af en ifølge praksisplanen matrikelbunden lægekapacitet som følge af en opsplitning af kompagniskab eller ophør i samarbejdspraksis jf. overenskomstens § 5 stk. 2.

  Det foreslås desuden, at formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen bemyndiges til at træffe beslutning om salg af ydernumre og udbud af drift, jf. Sundhedslovens § 227 stk. 2-6, i forbindelse med praksisophør i de tilfælde, dette ikke kan nås i forhold til møderækken i udvalget for det nære sundhedsvæsen.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft

  Det foreslås, at følgende opgaver delegeres til udvalget:

  • Regionens opgaver inden for FVU-området (Forberedende voksenundervisning).

  Miljøudvalget

  Det foreslås, at følgende opgaver delegeres til udvalget:

  • Træffe beslutning om afslag på ansøgning om tillæg til gældende råstofplan.
  • Samtykke til anden anvendelse end udlagt i gældende råstofplan.
  • Træffe beslutning om at en VVM-proces og tilhørende miljøkonsekvensrapport kan danne grundlag for administrations tilladelse, jf. råstofloven.
  • Træffe beslutning om udarbejdelse af tilladelse efter råstofloven på arealer udenfor graveområder i henhold til den vedtagne Råstofplan.
  • Beslutte årligt arbejdsprogram for jordforureningsområdet.

  Udvalget orienteres om følgende forhold vedr. administrative afgørelser:

  • Udvalget orienteres årligt om arbejdet i henhold til jordforureningsloven, når den årlige indberetning til Miljøstyrelsen foreligger.
  • Udvalget orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til råstoflovens § 7.
  • Udvalget forelægges årligt en tilsynsrapport om gennemførte tilsyn med råstofindvindingen.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de ovenfor beskrevne opgaver og kompetencer delegeres til de stående udvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/1952
  3. Udpegning af medlemmer til stående udvalg i 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges medlemmer til de 9 stående udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Under forudsætning af regionsrådets vedtagelse af udkast til ændret styrelsesvedtægt for Region Syddanmark, skal der udpeges medlemmer til de stående udvalg.

   

  Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der nedsættes følgende stående udvalg:

   

  -         Sundhedsudvalget (11 medlemmer)

  -         Anlægs- og innovationsudvalget (9 medlemmer)

  -         Udvalget for det nære sundhedsvæsen (11 medlemmer)

  -         Præhospitaludvalget (7 medlemmer)

  -         Psykiatri- og socialudvalget (9 medlemmer)

  -         Udvalget for regional udvikling (9 medlemmer)

  -         Udvalget for uddannelse og arbejdskraft (9 medlemmer)

  -         Miljøudvalget (7 medlemmer)

  -         Digitaliseringsudvalget (7 medlemmer)

   

  Udvalgenes ansvarsområder fremgår af styrelsesvedtægten.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af udvalgene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  Sundhedsudvalget:

         

  Andrea Terp, A

       

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, O

       

   

  Henriette Schlesinger, V

       

   

  Kristian Nørgaard, V

       

   

  Lars Mogensen, Ø

       

   

  Michael Nielsen, C

       

   

  Mustapha Itani, V

       

   

  Poul Fremmelev, A

       

   

  Poul-Erik Svendsen, A

       

   

  Preben Jensen, V

       

   

  Villy Søvndal, F

       

   

           

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen:

       

  Andrea Terp, A

       

   

  Annette Blynel, F

       

   

  Anja Lund, V

       

   

  Bo Libergren, V

       

   

  Gitte Frederiksen, V

       

   

  Jørn Lehmann Petersen, A

       

   

  Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger

       

   

  Meho Selman, A

       

   

  Morten Brixtofte Petersen, B

       

   

  Thies Mathiasen, O

       

   

  Vibeke Syppli Enrum, Ø

       

   

           

  Præhospitaludvalget:

         

  Bente Gertz, A

       

   

  Ida Damborg, F

       

   

  Lene Thiemer Hedegaard, A

       

   

  Mads Skau, V

       

   

  Olfert Krog, O

       

   

  Tage Petersen, V

       

   

  Ulrik Sand Larsen, V

       

   

           

  Psykiatri- og socialudvalget:

       

  Anne-Marie Palm-Johansen, O

       

   

  Bente Gertz, A

       

   

  Gitte Frederiksen, V

       

   

  Mette Bossen Linnet, V

       

   

  Morten Brixtofte Petersen, B

       

   

  Pia Tørving, A

       

   

  Thies Mathiasen, O

       

   

  Ulrik Sand Larsen, V

       

   

  Vicky Lorenzen, F

       

   

           

  Digitaliseringsudvalget:

         

  Bent Olsen, F

       

   

  Carsten Sørensen, O

       

   

  Lars Mogensen, Ø

       

   

  Meho Selman, A

       

   

  Mette Bossen Linnet, V

       

   

  Mustapha Itani, V

       

   

  Pia Tørving, A

       

   

           

  Miljøudvalget:

         

  Bent Olsen, F

       

   

  Jørn Lehmann Petersen, A

       

   

  Mads Skau, V

       

   

  Michael Nielsen, C

       

   

  Olfert Krog, O

       

   

  Preben Friis-Hauge, V

       

   

  Vibeke Syppli Enrum, Ø

       

   

           

  Udvalget for Regional Udvikling:

       

  Carsten Sørensen, O

       

   

  Karsten Fogde, F

       

   

  Karsten Uno Petersen, A

       

   

  Kurt Jensen, V

       

   

  Poul Andersen, A

       

   

  Preben Friis-Hauge, V

       

   

  Preben Jensen, V

       

   

  Søren Rasmussen, O

       

   

  Vicky Lorenzen, F

       

   

           

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft:

       

  Annette Blynel, F

       

   

  Carsten Sørensen, O

       

   

  Henriette Schlesinger, V

       

   

  Karsten Fogde, F

       

   

  Kristian Nørgaard, V

       

   

  Lene Thiemer Hedegaard, A

       

   

  Morten Weiss-Pedersen, C

       

   

  Poul Andersen, A

       

   

  Tage Petersen, V

       

   

   

  Anlægs- og innovationsudvalget:

       

  Anja Lund, V

       

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, O

       

   

  Carsten Sørensen, O

       

   

  Henriette Schlesinger, V

       

   

  Karsten Fogde, F

       

   

  Karsten Uno Petersen, A

       

   

  Kurt Jensen, V

       

   

  Pia Tørving, A

       

   

  Poul Fremmelev, A

       

   

                               

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43097
  4. Regionsrådets forretningsorden
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådets forretningsorden forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets forretningsorden fastsætter de formelle rammer for blandt andet møderne i regionsrådet.

  I regionsrådets forretningsorden findes bestemmelser vedrørende udsendelse af dagsorden, hvilke sager der kan behandles på den lukkede dagsorden, beslutningsdygtighed samt forhandlinger og afstemninger mm.

  Den nuværende forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark trådte i kraft ved regionens oprettelse pr. 1. januar 2007 og er ikke efterfølgende blevet opdateret.

  Ændringerne af regionsrådets forretningsorden er begrundet i ændring af kommunestyrelsesloven og praktiske justeringer som følge af dels den teknologiske udvikling, dels erfaringer vedrørende afholdelse af regionsrådsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til regionsrådets forretningsorden godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45373
  5. Økonomisk regelsæt for regionsrådet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regelsættet ”Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet i Region Syddanmark m.fl.” forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regelsættet ”Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet i Region Syddanmark m.fl.” fastsætter regler for de ydelser, der tilkommer medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark m.fl.

  I det økonomiske regelsæt findes regler vedrørende vederlag, herunder fast vederlag, børnetillæg og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Derudover findes regler om befordringsgodtgørelse, brug af mobiltelefon, avisabonnementer samt fraværsgodtgørelse og timedagpenge.

  Det nuværende økonomiske regelsæt er senest ændret ved beslutning i regionsrådet den 26. januar 2015.

  De ændringer, der nu foretages i det økonomiske regelsæt skyldes blandt andet, ændring af vederlagsbekendtgørelsen, samt ændret fortolkning af beskatningsregler i forhold til avisabonnementer. Derudover foreslås visse praktiske justeringer som følge af dels den teknologiske udvikling, dels administrative forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til ”Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/46114
  6. Særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at regionsrådet udpeger en særlig repræsentant, der kan repræsentere regionsrådet i forskellige sammenhænge inden for det dansk-tyske samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det dansk-tyske samarbejde er et vigtigt tværgående tema i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Det foreslås, at regionsrådet udpeger et medlem, der kan repræsentere regionsrådet i forskellige sammenhænge inden for det dansk-tyske samarbejde.

  Formålet med funktionen er at fastholde en samlet forankring af politiske netværk og kompetencer samt regional synlighed inden for det dansk-tyske samarbejde. Den særlige repræsentant vil således ikke have formel beslutningskompetence, men kan repræsentere Region Syddanmark f.eks. ved dansk-tyske arrangementer, ved pressehenvendelser og lignende. Hvervet varetages i tæt koordination med regionsrådsformanden og Udvalget for Regional Udvikling.

  Funktionen foreslås betegnet ”Region Syddanmarks særlige repræsentant for dansk-tysk samarbejde”. Begrebet ”særligt repræsentant” er kendt fra EU- og FN-systemerne, og der findes brugbare internationale oversættelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem som særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede Preben Jensen.
   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  7. Nedsættelse af kontaktforum for handicap 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der nedsættes et kontaktforum for handicap i Region Syddanmark for perioden frem til 31. december 2021, og at der udpeges regionsrådsmedlemmer til forummet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Patient-, bruger- og pårørendeinddragelse spiller en stadig større rolle i Region Syddanmarks opgaveløsning og er et centralt indsatsområde i regionen såvel som på landsplan. Organisatorisk brugerinddragelse indebærer, at patienters, brugeres og pårørendes viden anvendes i udvikling af sundheds- og socialområdet. Det kan f.eks. være i udformning af politik og udvikling af kvalitet, uddannelse og forskning.

  Organisering af den overordnede brugerinddragelse i Region Syddanmark har været politisk behandlet i 2017 og har været i høring i brugerforaene. Det tidligere regionsråd anbefalede på møde 25. september 2017, at den overordnede brugerinddragelse inden for sundheds- og socialområdet i Region Syddanmark organiseres i tre fora: sundhedsbrugerrådet, psykiatrisk dialogforum og kontaktforum for handicap. Det tidligere regionsråd anbefaler endvidere, at de tre fora arbejder i henhold til de forelagte forslag til kommissorier. Alle tre fora nedsættes af regionsrådet.

  Det tidligere regionsråd anbefalede på møde den 25. september 2017, at spørgsmålet om sammensætning og antal medlemmer i de tre brugerfora indgår i den kommende konstituering.

  I forbindelse med arbejdet angående konstitueringsaftalen er administrationen i januar 2018 blevet orienteret om, at der ønskes ni regionsrådsmedlemmer i hvert af de tre brugerfora. Administrationen har tilrettet udkastene til kommissorier i overensstemmelse med dette.

  Specifikt angående kontaktforum for handicap

  Ud over regionsrådsmedlemmer består kontaktforum for handicap af medlemmer, udpeget efter indstilling af Danske Handicaporganisationer. På baggrund af indstilling fra Danske Handicaporganisationer vil regionsrådet på mødet den 19. marts 2018 skulle udpege medlemmer til kontaktforum for handicap.

  Kontaktforum for handicap udpeger formand og næstformand, hvor formanden er regionsrådsmedlem og næstformanden patient-/brugerforenings repræsentant. Angående kontaktforum for handicap har der tidligere været praksis for, at regionsrådet udpeger et regionsrådsmedlem som formand. Dette adskiller sig fra praksis i de øvrige brugerfora, som selv udpeger formand og næstformand. Det foreslås, at denne praksis fortsætter, og at regionsrådet udpeger, hvilket regionsrådsmedlem der ønskes som formand.

  Efter regionsrådets udpegning af medlemmer ved valgperiodens begyndelse foreslås det, at direktionen i Region Syddanmark bemyndiges til i resten af valgperioden at varetage udpegning af eventuelle nye medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

  Forslag til kommissorium for kontaktforum for handicap er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At kontaktforum for handicap nedsættes.

  At forslag til kommissorium for kontaktforum for handicap godkendes.

  At der udpeges 9 regionsrådsmedlemmer til kontaktforum for handicap.

  At regionsrådet udpeger, hvilket regionsrådsmedlem der ønskes som formand.

  At Danske Handicaporganisationer anmodes om at indstille medlemmer til kontaktforum for handicap, jf. kommissorium.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Regionsrådet udpegede:

  • Bente Gertz (formand)
  • Thies Mathiasen
  • Morten Brixtofte Petersen
  • Ulrik Sand Larsen
  • Mette Bossen Linnet
  • Gitte Frederiksen
  • Pia Tørving
  • Anne-Marie Palm-Johansen
  • Vicky Lorenzen
    

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/78
  8. Nedsættelse af psykiatrisk dialogforum 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der nedsættes et psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark for perioden frem til 31. december 2021, og at der udpeges regionsrådsmedlemmer til forummet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Patient-, bruger- og pårørendeinddragelse spiller en stadig større rolle i Region Syddanmarks opgaveløsning og er et centralt indsatsområde i regionen såvel som på landsplan. Organisatorisk brugerinddragelse indebærer, at patienters, brugeres og pårørendes viden anvendes i udvikling af sundheds- og socialområdet. Det kan f.eks. være i udformning af politik og udvikling af kvalitet, uddannelse og forskning.

  Organisering af den overordnede brugerinddragelse i Region Syddanmark har været politisk behandlet i 2017 og har været i høring i brugerforaene. Det tidligere regionsråd anbefalede på møde 25. september 2017, at den overordnede brugerinddragelse inden for sundheds- og socialområdet i Region Syddanmark organiseres i tre fora: sundhedsbrugerrådet, psykiatrisk dialogforum og kontaktforum for handicap. Det tidligere regionsråd anbefaler endvidere, at de tre fora nedsættes i henhold til de forelagte forslag til kommissorier, dog således at sammensætning og antal medlemmer indgår i den kommende konstituering. Alle tre fora nedsættes af regionsrådet.

  Det tidligere regionsråd anbefalede på møde den 25. september 2017, at spørgsmålet om sammensætning og antal medlemmer i de tre brugerfora indgår i den kommende konstituering.

  I forbindelse med arbejdet angående konstitueringsaftalen er administrationen i januar 2018 blevet orienteret om, at der ønskes ni regionsrådsmedlemmer i hvert af de tre brugerfora. Administrationen har tilrettet forslagene til kommissorier i overensstemmelse med dette.

  Specifikt angående psykiatrisk dialogforum

  Ud over regionsrådsmedlemmer består psykiatrisk dialogforum af medlemmer fra brugerforeningerne. Patient- og pårørendeforeninger inden for psykiatrien har ingen paraplyorganisation, som kan stå for indstilling af foreningsrepræsentanter. Efter nedsættelsen af psykiatrisk dialogforum vil der i 2 uger være et opslag på regionens hjemmeside, hvor foreningerne inviteres til at bringe sig selv i forslag som medlemmer af psykiatrisk dialogforum. Der er knyttet udvælgelseskriterier til opslaget jf. kommissoriet. På baggrund af dette vil regionsrådet på mødet den 19. marts 2018 skulle udpege medlemmer til psykiatrisk dialogforum. 

  Psykiatrisk dialogforum udpeger formand og næstformand, hvor den ene er regionsrådsmedlem og den anden repræsentant for brugerforeningerne.

  Efter regionsrådets udpegning af medlemmer ved valgperiodens begyndelse foreslås det, at direktionen i Region Syddanmark bemyndiges til i resten af valgperioden at varetage udpegning af eventuelle nye medlemmer fra brugerforeningerne.

  Forslag til kommissorium for psykiatrisk dialogforum er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At psykiatrisk dialogforum nedsættes.

  At forslag til kommissorium for psykiatrisk dialogforum godkendes.

  At der udpeges 9 regionsrådsmedlemmer til psykiatrisk dialogforum.

  At psykiatriens brugerforeninger inviteres til at bringe sig selv i forslag som medlemmer af psykiatrisk dialogforum.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet udpegede:

  • Thies Mathiasen
  • Morten Brixtofte Petersen
  • Ulrik Sand Larsen
  • Mette Bossen Linnet
  • Gitte Frederiksen
  • Pia Tørving
  • Bente Gertz
  • Anne-Marie Palm-Johansen
  • Vicky Lorenzen

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/581
  9. Nedsættelse af sundhedsbrugerråd 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der nedsættes et sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark for perioden frem til 31. december 2021, og at der udpeges regionsrådsmedlemmer til rådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Patient-, bruger- og pårørendeinddragelse spiller en stadig større rolle i Region Syddanmarks opgaveløsning og er et centralt indsatsområde i regionen såvel som på landsplan. Organisatorisk brugerinddragelse indebærer, at patienters, brugeres og pårørendes viden anvendes i udvikling af sundheds- og socialområdet. Det kan f.eks. være i udformning af politik og udvikling af kvalitet, uddannelse og forskning.

  Organisering af den overordnede brugerinddragelse i Region Syddanmark har været politisk behandlet i 2017 og har været i høring i brugerforaene. Det tidligere regionsråd anbefalede på møde 25. september 2017, at den overordnede brugerinddragelse inden for sundheds- og socialområdet i Region Syddanmark organiseres i tre fora: sundhedsbrugerrådet, psykiatrisk dialogforum og kontaktforum for handicap. Det tidligere regionsråd anbefalede endvidere, at de tre fora nedsættes i henhold til de forelagte forslag til kommissorier, dog således at sammensætning og antal medlemmer indgår i den kommende konstituering. Alle tre fora nedsættes af regionsrådet.

  I forbindelse med arbejdet angående konstitueringsaftalen er administrationen i januar 2018 blevet orienteret om, at der ønskes ni medlemmer i hvert af de tre brugerfora. Administrationen har tilrettet forslagene til kommissorier i overensstemmelse med dette.

  Specifikt angående sundhedsbrugerrådet

  En bekendtgørelse til sundhedsloven forpligter regionen til at nedsætte et patientinddragelsesudvalg. Under høring i de tidligere brugerfora har der imidlertid været et stærkt ønske om at lægge patientinddragelsesudvalgets og sundhedsbrugerrrådets møder sammen i den nye valgperiode. Begrundelsen er, at det er dialogen med politikerne i sundhedsbrugerrådet, der er det centrale. Det foreslås derfor, at patientinddragelsesudvalget bliver integreret med sundhedsbrugerrådet, hvor medlemmerne af patientinddragelsesudvalget er faste medlemmer. Patientinddragelsesudvalget vil herefter alene skulle holde minimum ét selvstændigt årligt møde, jf. bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg.

  Det tidligere regionsråd anbefalede på møde den 25. september 2017, at spørgsmålet om sammensætning og antal medlemmer i de tre brugerfora indgår i den kommende konstituering.

  Ud over regionsrådsmedlemmer består sundhedsbrugerrådet af otte medlemmer fra patientinddragelsesudvalget samt medlemmer, udpeget efter indstilling fra brugerforeningerne. På baggrund af indstillinger fra foreningerne vil regionsrådet på møde den 19. marts 2018 skulle udpege medlemmer til sundhedsbrugerrådet.

  Sundhedsbrugerrådet udpeger selv formand og næstformand, hvor den ene er regionsrådsmedlem og den anden repræsentant for brugerforeningerne.

  Efter regionsrådets udpegning af medlemmer ved valgperiodens begyndelse foreslås det, at direktionen i Region Syddanmark bemyndiges til i resten af valgperioden at varetage udpegning af eventuelle nye medlemmer efter indstilling fra brugerforeningerne.

  Forslag til kommissorium for sundhedsbrugerrådet er vedlagt. Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sundhedsbrugerrådet nedsættes.
   

  At kommissorium til sundhedsbrugerrådet godkendes.

  At der udpeges 9 regionsrådsmedlemmer til sundhedsbrugerrådet.
   

  At brugerforeningerne anmodes om at indstille medlemmer til sundhedsbrugerrådet jf. kommissorium.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Regionsrådet udpegede:

  • Kristian Nørgaard
  • Anne-Marie Palm-Johansen
  • Michael Nielsen
  • Morten Brixtofte Petersen
  • Marianne Mørk Mathiesen
  • Lars Mogensen
  • Mustapha Itani
  • Annette Blynel
  • Poul Fremmelev

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/5527
  10. Nedsættelse af forum for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der nedsættes et såkaldt LAG-forum bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriprogrammet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I den nuværende programperiode for landdistriktsprogrammet 2014-2020 er der 8 LAG’er og 1 FLAG i Region Syddanmark. Regionsrådet udpeger medlemmer hertil på regionsrådsmødet den 8. januar 2018.

  Regionsrådet har i de tre forudgående valgperioder nedsat et såkaldt LAG-forum bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriprogrammet. LAG-forum har holdt møde et par gange årligt.

  Formålet med dette forum har været at give mulighed for:

  • At udveksle erfaringer fra bestyrelsesarbejdet.
  • At ajourføre viden om EUs landdistriktsprogram, EUs fiskeriudviklingsprogram og regionens strategier.
  • At diskutere den regionale Vækst og udviklingsstrategis betydning for bestyrelsesarbejdet.

  Det indstilles, at regionsrådet også nedsætter et LAG-forum for indeværende programperiode. Der skal i givet fald udpeges en formand hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der nedsættes et forum for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelser.

  At der udpeges en formand for LAG-forum.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge som formand.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/42751
  11. Valg af indstillingsberettigede organisationer til Syddansk Vækstforum 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  De regionale vækstfora skal jf. erhvervsudviklingsloven bestå af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer.

  Jf. loven beslutter regionsrådet, hvilke organisationer der er indstillingsberettigede, og hvor mange pladser de indstillingsberettigede tildeles i Vækstforum.

  Den endelige udpegning af Syddansk Vækstforum for perioden 2018-2021 finder sted på regionsrådets møde den 19. marts 2018.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De regionale vækstfora skal bestå af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum sammensættes jf. erhvervsudviklingsloven således:

  • 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ.
  • 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne.
  • 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet, hvoraf 5 skal findes blandt de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd.
  • 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ.
  • 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. 1 medlem indstilles af arbejdsgiversiden og 2 medlemmer indstilles af lønmodtagersiden.

  Desuden bør det tyske mindretal i Danmark, jf. bemærkningerne til loven, have en observatørpost. Der er mulighed for at udvide kredsen af observatører. I forrige periode havde de regionale arbejdsmarkedsråd for Region Syddanmark hver en observatørpost.

  Yderområder defineres i den statsligt fastsatte erhvervspolitik og i de dokumenter, der regulerer den strukturfondsfinansierede indsats i Danmark. I Syddanmark drejer det sig i strukturfondsperioden 2014-2020 om kommunerne Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Langeland, Ærø og syddanske småøer.

  Det foreslås, at den hidtidige sammensætning af Vækstforum videreføres:

  Erhvervsorganisationerne

  Som nævnt skal regionsrådet udpege 6 medlemmer fra erhvervsorganisationer. 5 af disse skal findes i kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd. Ifølge bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd drejer det sig om:

  • 1 medlem fra hver af følgende organisationer: DI, Dansk Erhverv, SMVDanmark (tidligere Håndværksrådet) og Landbrug & Fødevarer.
  • 1 medlem efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder.
  • 1 medlem efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen.
  • 2 medlemmer efter fælles indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO og CO-industri.

  Samtidig skal den erhvervsmæssige repræsentation i Vækstforum afspejle den regionale erhvervsstruktur. Inden for kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd kan regionsrådet derfor selv prioritere vægtningen. Desuden kan regionsrådet vælge at gøre andre erhvervsorganisationer af særlig regional betydning indstillingsberettigede med ét medlem.

  Det foreslås, at erhvervsorganisationerne repræsenteres i Vækstforum således, at de 5 bundne pladser fordeles på følgende måde:

  • 2 medlemmer fra Dansk Industri.
  • 1 medlem fra Dansk Erhverv.
  • 1 medlem fra Landbrug og Fødevarer.
  • 1 medlem efter fælles indstilling fra SMVDanmark (tidligere Håndværksrådet), Tekniq, Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder.

  På den 6. plads foreslås der udpeget 1 medlem fra HORESTA.

  Viden- og uddannelsesinstitutioner 

  I forhold til de 3 repræsentanter fra viden- og uddannelsesinstitutioner foreslås følgende sammensætning:

  • 1 medlem fra de lange videregående uddannelser.
  • 1 medlem fra de mellemlange videregående uddannelser.
  • 1 medlem fra de korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne i fællesskab.

  Arbejdsmarkedets parter

  I forhold til de 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter foreslås følgende sammensætning:

  • 1 medlem fra Dansk Arbejdsgiverforening.
  • 2 medlemmer fra LO, AC og FTF i fællesskab.

  I forhold til observatører foreslås det, at det tyske mindretal som hidtil anmodes om at indstille en observatør.


  Jævnfør ligestillingsloven skal der ved udpegningen tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Derfor skal der i forbindelse med anmodningen om indstillinger gøres opmærksom på, at der skal indstilles både en mand og en kvinde til hver medlemspost, så regionsrådet ved den endelige udpegning kan tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

  Sag om endelig udpegning af Syddansk Vækstforum 2018-2021 forelægges på regionsrådets møde den 19. marts 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At følgende erhvervsorganisationer anmodes om indstillinger til repræsentanter i Vækstforum:

  • Dansk Industri 2 medlemmer.
  • Dansk Erhverv 1 medlem.
  • Landbrug & Fødevarer 1 medlem.
  • SMVDanmark (tidligere Håndværksrådet), Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder i fællesskab 1 medlem.
  • HORESTA 1 medlem.

  At arbejdsmarkedets parter anmodes om indstillinger til repræsentanter i Vækstforum på følgende måde:

  • Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlem.
  • LO, AC og FTF i fællesskab 2 medlemmer.

  At uddannelses- og vidensinstitutionerne i regionen anmodes om at indstille repræsentanter til Vækstforum på følgende måde:

  • De lange videregående uddannelser 1 medlem.
  • De mellemlange videregående uddannelser 1 medlem.
  • De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser i fællesskab 1 medlem.

  At beslutte hvilke 3 medlemmer, der skal udpeges på regionsrådets eget initiativ.

  At kommunalbestyrelserne i regionen via Kommunekontaktrådet anmodes om at indstille til udpegning af i alt 6 medlemmer – heraf ét fra yderområderne.

  At det tyske mindretal anmodes om at indstille en observatør.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Regionsrådet udpegede Stephanie Lose, Søren Rasmussen og Karsten Uno Petersen til Syddansk Vækstforum.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/40361
  12. Indstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal regionen indstille forskningsaktive medlemmer og lægmedlemmer til National Videnskabsetisk Komité.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter består National Videnskabsetisk Komité af 13 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra de enkelte regioner.

  Sundheds- og Ældreministeriet har i brev af 5. oktober 2017 anmodet hver region om at indstille 4 medlemmer til National Videnskabsetisk Komité. Det fremgår af henvendesen, at indstillingerne skal indeholde forskningsaktive og lægmedlemmer af begge køn.

  National Videnskabsetisk Komité har til opgave at tage stilling til særlige komplekse forskningsområder og fungerer som national klageinstans for de regionale komitéer.

  Regionsrådet skal således indstille 2 forskningsaktive medlemmer og 2 lægmedlemmer fra Region Syddanmark til National Videnskabsetisk Komité.

  Regionsrådet har tidligere udpeget lægmedlemmer fra regionsrådet og de forskningsaktive medlemmer blandt medlemmerne fra De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark.

  To af de forskningsaktive medlemmer af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark, professor Kirsten Ohm Kyvik og professor Jens Michael Hertz, har tilkendegivet ønske om at blive indstillet til National Videnskabsetisk Komité.

  Det indstilles derfor overfor regionsrådet, at disse udpeges som Region Syddanmarks forskningsaktive medlemmer til National Videnskabsetisk Komité. Regionsrådet skal herudover indstille 2 lægmedlemmer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller: Professor Kirsten Ohm Kyvik og professor Jens Michael Hertz som forskningsaktive medlemmer til National Videnskabsetisk Komité.

  At regionsrådet herudover indstiller to lægmandsmedlemmer til National Videnskabsetisk Komité (ét medlem af hvert køn).

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Regionsrådet indstillede professor Kirsten Ohm Kyvik og professor Jens Michael Hertz som forskningsaktive medlemmer.

  Regionsrådet indstillede Nils Sjøberg og Andrea Terp som lægmedlemmer.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/21640
  13. Udbudsbetingelser for vaskeriydelser til regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 18. december udbudsmodel for linned og beklædning til regionens sygehuse.

  Den valgte udbudsmodel omfatter bl.a., at området udbydes i 3 delkontrakter, at de vindende tilbudsgivere i givet fald skal overtage medarbejdere fra regionens eget vaskeri, at de vindende tilbudsgivere skal anvende praktikanter og/eller beskæftige personer på særlige vilkår i mindst 4 pct. af de anvendte fuldtidsstillinger.

  I forbindelse med den politiske behandling af udbudsmodellen blev det samtidig besluttet, at regionsrådet forelægges de oveordnede udbudsbetingelser for vaskeriydelser til regionens sygehuse. Udbudsbetingelserne beskriver bl.a. tidsplan, udvælgelses- og konkurrencebetingelser samt krav til sociale klausuler og virksomhedsoverdragelse mv.

  Endelig beslutning om tildeling af vaskeriopgaven, herunder udlicitering/hjemtagning sker på regionsrådets møde i juni.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udbudsbetingelserne beskriver de overordnede krav og betingelser, som gælder, når Region Syddanmark indgår en offentlig kontrakt vedr. indkøb af vaskeriydelser.

  Udbudsbetingelserne er tilpasset det konkrete udbud, men følger en standardskabelon, som tager udgangspunkt i Udbudsloven.

  Udbudsbetingelserne indeholder bl.a.:

  • Tidsplan for gennemførelse af udbud
  • Betingelser for deltagelse (udvælgelsesbetingelser)
  • Kontrakten (generelle aftalebetingelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Tildelingskriterium (konkurrencebetingelser)
  • Sideordnede tilbud (danner grundlag for en driftsøkonomisk vurdering af om det vil være fordelagtigt at bevare patientbeklædningen i Syddanske Vaskerier)

  Udkast til udbudsbetingelser for vaskeriydelser er vedlagt som bilag.

  Derudover er vedlagt kontraktbilag vedr. virksomhedsoverdragelse, arbejdsklausuler, arbejdsmiljøpolitik samt krav om uddannelses- og praktikaftaler.

  Det detaljerede udbudsmateriale udarbejdes efterfølgende på baggrund af udbudsbetingelserne.

  Endeligt beskrives scenarier for eventuelt ledige interne vaskerifaciliteter i Region Syddanmark som følge af udbudsprocessen.

  Tidsplan for gennemførelse af udbud

  Tidsplanen er udarbejdet ud fra hensynet til, at de økonomiske rammer for udbuddet er kendte forud for budgetlægningen for 2019. 

  Høring af det detaljerede udbudsmateriale gennemføres i januar 2018.

  Udbudsmaterialet annonceres primo februar 2018. Efterfølgende gennemføres informationsmøder mv. Frist for aflevering af tilbud er sat til ultimo april 2018.

  Tildeling af kontrakter til den/de vindende tilbudsgiver(e) forventes i august 2018.

  Forud for tildeling af kontrakter skal forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet træffe beslutning om eksterne og/eller interne leverandør(er) af linned og beklædning til regionens sygehuse. Dette er planlagt til regionsrådets mødet i juni måned.

  Forventet underskrift af nye kontrakter er ultimo august 2018, med efterfølgende forskudt driftsstart for de 3 udbudte delkontrakter i perioden 1. maj til 1. oktober 2019.

  Se udbudsbetingelser afsnit 4 for yderligere detaljer.

  Betingelser for deltagelse

  Tilbudsgivere skal opfylde en række minimumskrav for at deltage i udbudsprocessen. Betingelserne følger EU-standarder (ESPD). Formålet er at indhente dokumentation for, at tilbudsgiverne opfylder mindstekrav til egnethed og formåen.

  I forhold til størrelse af de udbudte delkontrakter er der fastsat minimumskrav til årsomsætning, egenkapital samt mindst 2 relevante referencer.

  Se bilag afsnit 6 for yderligere detaljer.

   

  Kontrakten
  Udbuddet af regionens linned og beklædning udbydes i 3 delkontrakter, der vil kunne løbe i op til 10 år. Dog kan de enkelte delkontrakter opsiges efter 6 og 8 år.

  Der vil være mulighed for at afgive tilbud på 1, 2 eller 3 delkontrakter, men en tilbudsgiver kan maksimalt få tildelt 2 delkontrakter. Hvis én tilbudsgiver vinder alle 3 delkontrakter, vil regionen vælge den kombination af de 3 kontrakter, som er økonomisk mest fordelagtigt for regionen.

  Som en del af kontrakten gælder en række ”særlige vilkår”, hvor en leverandør skal opfylde en række krav.

  I forhold til arbejdsmiljø skal en leverandør eksempelvis efterleve målsætninger i regionens arbejdsmiljøpolitik. I forhold til arbejdsklausuler skal leverandøren sikre, at ansatte og eventuelt underleverandører opfylder specifikke krav til løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Derudover stiller kontrakten også krav om socialt ansvar, hvor leverandører skal respektere nationale og internationale love og regler vedr. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

  Endelig stilles der også krav om, at de vindende tilbudsgivere skal anvende praktikanter (personer med uddannelses- og praktikaftaler) og/eller beskæftige personer på særlige vilkår i mindst 4 pct. af de anvendte fuldtidsstillinger til at opfylde regionens kontrakt.

  Se udbudsbetingelser afsnit 10 for yderligere detaljer.

  Leverandørens misligholdelse af kontrakten

  Kontrakten vil indeholde bodsbestemmelser omfattende leverandørens mangelfulde og forsinkede levering af linned- og beklædningsartikler, leverandørens mangelfulde efterlevelse af kravene vedr. arbejdsklausuler, uddannelses- og praktikpladser samt anden misligholdelse af kontrakten fra leverandørens side. 

   

  Virksomhedsoverdragelse

  Udbudsbetingelserne gør over for tilbudsgivere opmærksom på at udbuddet indeholder krav om virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere hos regionen som, jf. lovgivningen har ret til dette og som ønsker det.

  Krav om virksomhedsoverdragelse omfatter regionens ca. 150-160 medarbejdere, der er beskæftiget med vaskeriydelser i Syddanske Vaskerier og intern linnedlogistik på regionens sygehuse.

  Se bilag afsnit 11 for yderligere detaljer.

  Tildelingskriterium

  Tildeling af delkontrakter vil ske ud fra ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende 3 underkriterier og vægtning:

  • Økonomi (50 %)
  • Kvalitet (25 %)
  • Opgavetilrettelæggelse, service og samarbejde (25 %)

  I forhold til vurdering af underkriteriet ”Økonomi” vil tilbuddene blive vurderet relativt imod hinanden. De to øvrige underkriterier vil derimod blive vurderet særskilt i forhold til nogle fastlagte standarder.

  I forhold til vurdering af underkriteriet ”Kvalitet” vil følgende delkriterier indgå:

  ”Udseende, funktionalitet, komfort og minimumskvalitet af de tilbudte linned- og beklædningsartikler”, ”Kvalitet og fleksibilitet af de tilbudte vaskeriydelser inkl. vaskemidler og kemi” og ”Kvalitet og fleksibilitet af de tilbudte logistikydelser inkl. logistikudstyr”

  I forhold til vurdering af underkriteriet ”Opgavetilrettelæggelse, service og samarbejde” vil følgende delkriterier indgå: ”Leverandørens ledelse og tilrettelæggelse af opgaveløsningen”, ”Leverandørens sociale ansvar i opgaveløsningen” og ”Leverandørens samarbejde om og udvikling af opgaveløsningen”

  Evalueringen af underkriterierne ”Kvalitet” og ”Opgavetilrettelæggelse, service og samarbejde”, vil blive foretaget på en skala fra 0 til 5. Tilbud, der på ét af eller begge disse underkriterier samlet opnår en karakter mindre end 3 (svarende til tilfredsstillende), vil blive udelukket fra den videre konkurrence på den pågældende delkontrakt

  Se bilag afsnit 13 for yderligere detaljer.

  Sideordnede tilbud med mulighed for at fastholde patientbeklædning

  Som en del af den valgte udbudsmodel indgår, at linned- og beklædningsområdet udbydes på en måde, således at vaskeriopgaven og de tilhørende ­kom­petencer på patientbeklæd­ningen på den enkelte delkontrakt vil kunne fastholdes i Syddanske Vaskerier, såfremt det driftsøkonomisk skulle vise sig fordelagtigt for regionen på en eller flere af de udbudte delkontrakter

  Udbudsbetingelserne opstiller derfor krav om sideordnede tilbud på de udbudte delkontrakter, således at tilbudsgivere skal afgive priser på delkontrakterne med og uden patientbeklædning.

  Se bilag afsnit 9 for yderligere detaljer.

   

  Ledige interne vaskerifaciliteter 

  Dialogen med markedet har belyst, at et eventuelt krav fra regionen om overtagelse af regionens vaskeribygninger og produktionsudstyr sandsynligvis vil afholde flere potentielle tilbudsgivere fra at byde på de af regionens vaskeriydelser, hvor der stilles krav om overtagelse af de interne vaskerifaciliteter.

   

  Såfremt resultatet af udbudsprocessen efterlader ledige interne vaskerifaciliteter hos regionen, kan disse vaskerifaciliteter blive afhændet som en del af det samlede OUH-kompleks. Alternativt kan aktiverne (bygninger og produktionsudstyr) afhændes særskilt gennem udbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de overordnede udbudsbetingelser for vaskeriydelser til regionens sygehuse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt. Imod stemte 16 medlemmer (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten).

   

  Karsten Uno Petersen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten:

  Enhedslisten er imod udlicitering af opgaver, der er velplaceret i offentligt regi. Hertil kommer, at regionen mister direkte indflydelse på ansættelse af borgere i særlige stillinger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/933
  14. CT-scannere til Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  To skannere på Odense Universitetshospital er nedslidt hurtigere end forventet, og ønskes derfor udskiftet snarest muligt. Det anbefales, at der af de medicotekniske rammer afsættes 25 mio. kr. til udskiftning af skannerne samt yderligere 10 mio. kr. til dækning af akutte nedbrud. Sag vedr. udmøntning af den resterende del af rammen til medicotekniske anskaffelser forelægges regionsrådet marts 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Investeringer i apparatur, it mv. er en væsentlig forudsætning for, at sygehusene løbende kan fastholde og forbedre omkostningseffektiviteten. Investeringerne skal samtidig bidrage til, at borgerne i Region Syddanmark kan få en god, effektiv og tidssvarende behandling på regionens sygehuse.

  I regionens langsigtede investeringsstrategi er lagt til grund, at der årligt prioriteres ca. 350 mio. kr. til løbende genanskaffelse og fornyelse af medicoteknisk apparatur og IT. I budget 2018 er denne målsætning fastholdt, idet området er tilført 100 mio. kr., der er frigjort på regionens investeringsrammer som følge af den løbende konsolidering af regionens økonomi.

  Rammerne til nye investeringer i apparatur og IT for 2018 fordeler sig herefter som anført:

  Mio. kr.

  2018

  Ramme til investeringer i sundheds-it

  55

  Lokale investeringsrammer sygehuse (medicotekniske anskaffelse under 200.000 kr.)

  58

  Kræftplan IV (bl.a. til investeringer i kræftrelateret udstyr og nyt røntgensystem)

  43

  Større medicotekniske anskaffelser (anskaffelser over 200.000 kr.)

  98

  Prioriterede midler til it og apparatur, jf. budgetaftalen for 2018

  100

  I alt

  354

  Den eksakte anvendelse af de afsatte 100 mio. kr. i budget 2018 til apparatur henholdsvis IT forudsættes fastlagt, når investeringsbehovet til anskaffelse af ny elektronisk patientjournal, EPJSyd, kendes i løbet af foråret 2018.

  Sygehusene er med vedtagelsen af budget 2018 bemyndiget til at disponere over de lokale investeringsrammer til mindre medicotekniske anskaffelser mv., mens rammen til investeringer i sundheds-it udmøntes i overensstemmelse med den vedtagne strategi for området. Udmøntningen af de øvrige rammer sker efter forelæggelse for regionsrådet.

  Sag vedr. udmøntningen af rammen til større medicotekniske anskaffelser er planlagt forelagt for regionsrådet på mødet den 19. marts 2018, og i samarbejde med Medicoteknisk Afdeling er sygehusene i gang med at prioritere anskaffelsesbehovene. Som en del af udmøntningen vil Odense Universitetshospital anbefale udskiftning af to CT-skannere til samlet anskaffelsessum på 25 mio. kr.

  De to CT-skannere på Odense Universitetshospital er dog nedslidt hurtigere end forventet og ønskes udskiftet snarest muligt, helst inden den planlagte udmøntningssag for regionsrådet marts 2018. Det drejer sig om en traume CT-skanner i Fælles Akutmodtagelsen (FAM) og en skanner til avancerede CT-undersøgelser i Radiologisk afdeling.

  CT-skanneren i FAM anvendes i akutte situationer og belastes væsentligt hårdere end normalt for CT-skannere. Dels udsættes den for stor mekanisk slidtage ved den ekstraordinære megen replacering af lejet i FAM, dels anvendes den med meget varierende belastning og tid, hvilket slider hårdere på de elektroniske komponenter end en mere stabil belastningsprofil. Alene i 2017 har der således været 14 længerevarende driftsstop på skanneren.

  CT-skanneren i Radiologisk Afdeling benyttes hovedsageligt til røntgenundersøgelser af blodårer (angiografi) og andre avancerede undersøgelser. Ligesom skanneren i FAM har den en varieret belastningsprofil samtidig med, at den er tæt på at køre ind i døgndrift. Da den anvendes til specialiserede undersøgelser, er dens funktion ligeledes kritisk. På denne skanner har der i 2017 været 12 længerevarende driftsstop.

  Det vurderes, at skannerne inden for en kort tidshorisont må tages helt ud af drift, og derfor anbefales en udskiftning snarest med henblik på at undgå et akut nedbrud. Regionen har optioner på to CT-skannere, som vil kunne leveres i løbet af 6-10 uger.

  Ved prioriteringen af de samlede medicotekniske rammer for 2018 på regionsrådets møde marts 2018 vil der blive taget højde for den foreslåede udskiftning af de to skannere på Odense Universitetshospital.

  En del af de medicotekniske rammer prioriteres til udskiftning ved akutte nedbrud. Erfaringsmæssigt drejer det sig om 20-25 mio. kr. på årsbasis. Med henblik på at have bevillingsmæssig dækning til at imødekomme akutte nedbrud i 1. kvartal 2018 anbefales samtidig 10 mio. kr. afsat til dette formål.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles anlægsbevilling på 25 mio. kr. til udskiftning af to CT-skannere til Odense Universitetshospital.

  At der meddeles anlægsbevilling på 10 mio. kr. til akutte medicotekniske nedbrud.

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 af rammen til medicotekniske anskaffelser i 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/15504
  15. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Regionsrådet forelægges nu et forslag til indsatsområder for 2018, som blev tiltrådt af det tidligere regionsråd i december 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. 

  Derfor skal der, som en del af sundhedsplanen, gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus på det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2018.

  Indsatsområder er udarbejdet i dialog med de somatiske og psykiatriske sygehusenheder og har været forelagt hovedudvalget forud for den politiske behandling. Indsatsområderne blev behandlet i sundhedsudvalget, sundhedssamordningsudvalget samt psykiatri- og socialudvalget, inden vedtagelsen i regionsrådet.

  Mange af de foreslåede indsatsområder er allerede igangsat, som følge af regionale eller nationale initiativer, ligesom flere af indsatsområderne allerede er besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2018. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2018.

  Det tidligere regionsråd tiltrådte et oplæg til indsatsområder i december 2017. Dette oplæg forelægges nu regionsrådet i form af et notat om indsatsområder for 2018, samt et skema der beskriver indsatsområderne i oversigtsform.

  Regionsrådets valg af lige netop disse indsatsområder betyder ikke, at andre områder skal have mindre opmærksomhed.

  Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske og det somatiske område og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer, der udvælges politisk.

  Temaerne kan række ud over 2018 og på den måde have betydning i flere år frem. Det kan være temaer, der forholder sig til nogle af de langsigtede udviklingstræk, der kommer til at præge sundhedsvæsenet i fremtiden og måske indvarsler et begyndende paradigmeskift på enkelte områder.

  De indsatsområder, der i det vedlagte oversigtsskema er markeret med grøn, er igangsat. De indsatser, der er markeret med blå, er besluttet i budgetforliget for 2018, og de orangemarkerede indsatsområder er nye. Indsatsområderne er således også med til at give udvalgene et overblik over hvilke temaer, der vil blive arbejdet med i 2018.

  De relevante udvalg vil blive løbende orienteret om status på indsatsområderne, og det forventes på den baggrund, at regionsrådet får en samlet afrapportering i slutningen af 2018. Ligeledes vil der blive gennemført en proces, med henblik på udvælgelse af indsatsområder for 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Jørn Lehmann Petersen tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/34503
  16. Udmøntning af pulje til Kendt Jordemoderordning
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet fremlægges fremlægges forslag til udmøntning af pulje til udvidelsen af Kendt Jordmoderordningen, jf. budgetaftale 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I budgetaftale 2018 fremgår det, at der er enighed om, at Kendt Jordemoderordning (KJO) skal udbredes i Region Syddanmark og skal være et tilbud ved alle regionens 5 fødesteder. Aftaleparterne har derfor afsat en pulje på 2,8 mio. kr. årligt til at understøtte etablering af flere KJO-teams.

  De bagvedliggende principper for udvidelse af KJO-ordningen med 2,8 mio. kr. årligt er, at sygehuset kan få tilskud til 1 jordemoder (svarende til 0,4 mio. kr.), og skal selv finansiere de 2 andre jordemødre, således at det i alt bliver et team på 3 jordemødre.

  På baggrund af dialogmøder med sygehusene foreslås følgende model for fordeling af puljemidlerne:

  • OUH får 1,6 mio. kr. årligt til 4 jordemødre og opretter 4 nye KJO-teams – 2 i Svendborg og 2 i Odense (660 gravide).
  • Sygehus Lillebælt får 0,4 mio. kr. årligt til 1 jordemoder og opretter 1 nyt KJO-team (180 gravide).
  • Sydvestjysk Sygehus får 0,4 mio. kr. årligt til 1 jordemoder og opretter 1 nyt KJO-team (180 gravide).

  Sygehus Sønderjylland (SHS) har meldt tilbage, at det pt. vil være vanskeligt for fødeafdelingen at tage 2 jordemødre ud af det faste beredskab for at indgå i et nyt KJO-team. Dette skyldes bl.a., at SHS har prioriteret ressourcer til nedbringelse af kejsersnit, hvilket SHS netop har modtaget en pris for. Derudover er SHS et lille fødested og oplever, at den nuværende kapacitet i det eksisterende KJO-team tilsvarer efterspørgslen. Såfremt SHS i løbet af 2018 finder ressourcerne til etablering af et nyt KJO-team foreslås det, at de kan ansøge KJO- puljen om tilskud til ansættelse af 1 jordemoder til teamet.

  Såfremt forslag til udmøntning af puljemidler til udbredelse af KJO-teams imødekommes, vil det betyde, at 19 % af alle gravide kan blive omfattet af KJO i Region Syddanmark. Pt. tilbydes KJO til 11 % af alle gravide i Region Syddanmark. Udbredelsen af KJO kan ske primo 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der årligt overføres 1,6 mio. kr. til OUH til udvidelse af KJO.

  At der årligt overføres 0,4 mio. kr. til Sygehus Lillebælt til udvidelse af KJO.

  At der årligt overføres 0,4 mio. kr. til Sydvestjysk Sygehus til udvidelse af KJO.

  At udgifterne finansieres af de afsatte midler til formålet jf. budgetaftale 2018, og tilføres administrativt til sygehusene i takt med opstart af teamsene.

  At Sygehus Sønderjylland kan fremsende ansøgning til puljen, såfremt de får mulighed for at oprette et nyt KJO-team.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt, dog således, at sidste At formuleres således:

  At Sygehus Sønderjylland kan fremsende ansøgning til puljen, såfremt de får mulighed for at oprette et nyt KJO-team. Direktionen bemyndiges til at imødekomme ansøgning fra Sygehus Sønderjylland, inden for den økonomiske ramme.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen med sundhedsudvalgets bemærkninger anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt med sundhedsudvalgets bemærkninger.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/39316
  17. Reorganisering af ledelsen for klinisk genetik på Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens to klinisk genetiske afdelinger realiserede i 2016 en besparelse på 1 mio. kr. som led i et sparetiltag i forbindelse med budget 2016. Der er i den forbindelse etableret et tæt fagligt samarbejde mellem afdelingerne, som vil fortsætte fremover.

  Der er brug for at genetablere lokale ledelser i henholdsvis Odense og Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De klinisk genetiske afdelingers besparelse i 2016 på 1 mio. kr. er hentet ved et tættere samarbejde og en højere grad af koordinering mellem afdelingen i Vejle og afdelingen i Odense. Der er bl.a. sket en samling af de prænatale kromosomanalyser hos afdelingen på OUH. Som led i et tættere samarbejde skete der desuden pr. 1. januar 2017 en organisatorisk samling af lægerne og de genetiske vejledere fra Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt (SLB) under afdelingsledelsen på Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH), dog således, at personalet fra Vejle fortsat havde tjeneste hos Klinisk Genetisk Afdeling i Vejle.

  Der er gjort et stort arbejde for at styrke og opbygge et fagligt samarbejde, herunder er der:

  • Etableret daglige fælles konferencer m.v.
  • Sket en forbedret rekruttering, hvor begge afdelinger nu har alle stillinger besatte.
  • Sket en reduktion i ventetiderne i forhold til udredningsgarantien.
  • Kommet mere bredde og dybde i uddannelsen inden for klinisk genetik.
  • Etableret fælles forskningsprojekter.

  De to klinisk genetiske afdelinger har – samtidig med et øget fagligt samarbejde – særskilt laboratoriefagligt fokus og styrker:

   

  Afdelingen i Odense har fokus på de højtspecialiserede funktioner blandt andet varetagelsen af den genetiske udredning og rådgivning i forbindelse med sjældne genetiske (arvelige) sygdomme. Som følge af varetagelsen af de højtspecialiserede funktioner arbejder OUH aktuelt på etableringen af et Center for Sjældne Sygdomme. Parallelt med etableringen af Det Nationale Genomprojekt arbejder OUH også med udviklingen af forskellige typer af genetisk profilering inden for flere forskellige områder.

  Afdelingen i Vejle har et særligt fokus på de onkogenetiske analyser samt understøttelsen af forskningsinitiativerne på kræftområdet, der knytter sig til Vejle Sygehus’ profil som specialsygehus med fokus på kræftbehandling.

  For at kunne understøtte og opretholde afdelingernes forskellige styrker vurderes der at være behov for at genetablere en lokal ledelse på afdelingen i Vejle og at ændre det organisatoriske tilknytningsforhold for de læger og genetiske vejledere, der tidligere var ansat i Vejle, således at de igen ansættes med et fast tjenestested i Vejle og med reference til den lokale afdelingsledelse.

  Den afprøvede fælles-ledelsesmodel har haft den styrke, at den har skabt et tættere samarbejde mellem afdelingerne, og det vurderes, at der er skabt et godt fundament for, at det tætte faglige samarbejde kan fortsætte fremadrettet uden én fælles ledelse.

  Men der vurderes omvendt nu at være et behov for en lokal forankret ledelse i Vejle, der kan understøtte udviklingen af de opgaver, som Vejle-afdelingen har særligt fokus på og som afdelingen kan varetage selvstændigt, jf. den landsdækkende specialeplans fordeling.

  Styregruppe på tværs af afdelinger
  Den allerede eksisterende styregruppe bestående af afdelingsledelser og direktører fra SLB henholdsvis OUH videreføres. Styregruppen vil være det forum, der følger og aftaler rammerne for samarbejdet om og udviklingen af klinisk genetik i Region Syddanmark.

  Det forventes, at der i styregruppen vil ske en revision af den nuværende samarbejdsaftale, der bl.a. håndterer eventuelt udestående, og en opmærksomhed på den bekymring som LMU på OUH nævner i forhold til, at det faglige samarbejde ikke udhules ved oprettelsen af lokale ledelser.

  Forslaget til reorganisering blev forelagt regionens hovedudvalg den 13. december 2017. Hovedudvalget besluttede ikke at udarbejde høringssvar, da man var enige i sagen og den proces, der er lagt op til.

  Økonomi
  Reorganiseringen forventes implementeret pr. 1. maj 2018. Økonomien ved reorganiseringen vil følge den budgetomplacering, som skete i juni 2017, det vil sige, at der pr. 1. maj 2018 årligt tilbageføres 7,7 mio. kr. (2018-priser) fra OUH til SLB svarende til det overflyttede personale. Sygehus Lillebælt forventer inden for egne rammer at ansætte en ledende overlæge. Herudover vil der afledt af styregruppens kommende arbejde og arbejdsfordelingen mellem afdelingerne kunne følge en yderligere teknisk budgettilpasning mellem sygehusene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der pr. 1. maj 2018 overflyttes 7,7 mio. kr. årligt fra Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt med henblik på ansættelse af læger og genetiske vejledere på Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen, Jens Møller og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/41320
  18. Status på høreområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af budgetaftale 2018 forelægges hermed en status for høreområdet i Region Syddanmark, herunder forslag om at den Regionale Høreklinik fortsætter, dog i en justeret form, med henblik på at flere borgere tager imod tilbuddet om at blive omvisiteret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den Regionale Høreklinik har eksisteret siden foråret 2017, og fungerer som en omvisiteringsfunktion for regionens øvrige høreklinikker. Formålet med den Regionale Høreklinik er, at den skal bidrage til at ventelisterne på de øvrige høreklinikker bliver nedbragt.

  Tiltaget i 2017 har endnu ikke haft den ønskede effekt, da kun et begrænset antal borgere har taget imod tilbuddet om at blive omvisiteret. I første omgang var det patienter, der havde stået på venteliste i mere end 12 måneder, der blev tilbudt omvisitering. Kun 32 patienter ud af en gruppe på 1.450 tog imod dette tilbud. I anden omgang er nyhenviste patienter, der har udsigt til mere end 12 måneders ventetid, blevet tilbudt omvisitering. I løbet af den første måned, hvor denne gruppe har fået tilbuddet, har i alt 58 patienter taget imod tilbuddet. Dette indikerer en større interesse for at blive omvisiteret blandt nyhenviste patienter.

  Ventetiderne til regionens høreklinikker på SVS, SLB og OUH er dog fortsat ikke blevet reduceret, hvilket tabellen nedenfor også viser. At ventelisten til SHS er reduceret skyldes, at patienter på venteliste til den almindelige høreklinik i Sønderborg er blevet behandlet på den Regionale Høreklinik for at udnytte kapaciteten på denne. Der var i slutningen af november 2017 5 ugers ventetid til den Regionale Høreklinik. 

  Tabel 1: Ventetid til høreklinikkerne i 2017 - opgjort i antal uger.

  Høreklinik

  Marts

  April

  Maj

  Juni

  Juli

  Aug.

  Sep.

  Okt.

  Nov.

  SVS

  36

  40

  40

  46

  46

  51

  56

  56

  60

  SLB

  75

  84

  86

  97

  102

  102

  111

  119

  119

  OUH

  121

  121

  121

  121

  121

  121

  124

  124

  124

  SHS

  59

  67

  74

  75

  58

  58

  44

  37

  48

  En væsentlig årsag til at borgerne ikke tager imod tilbuddet om at blive omvisiteret vurderes at være, at borgeren ved omvisitering binder sig til den Regionale Høreklinik i 4 år. Det vil sige, at borgeren skal køre til den Regionale Høreklinik, hver gang der skal laves kontroller og justering af høreapparatet. Det kan for mange borgere være svært at overskue, hvorfor de vælger ikke at blive omvisiteret. Såfremt borgerne ved omvisitering kun binder sig til den Regionale Høreklinik de første 6 måneder, er det forventningen, at mange flere borgere vil tage imod tilbuddet om at blive omvisiteret.

  Forslag til justeret model for den Regionale Høreklinik
  Med henblik på at få reduceret ventetiderne til de almindelige høreklinikker foreslås det:

  1. At den Regionale Høreklinik fortsætter i 2018.
  2. At patientforløbet for borgere, der bliver omvisiteret til den Regionale Høreklinik, bliver opdelt i 2 dele, hvor borgeren de første 6 måneder er tilknyttet den Regionale Høreklinik og derefter kan få foretaget justeringer og tilpasninger på det sygehus, der er tættest på deres bopæl.

  Forløbet, som den enkelte patient skal igennem på den Regionale Høreklinik, forventes i 2018 at består af 2-3 besøg (høreundersøgelse, udlevering af høreapparat og justering samt evt. efterfølgende justering/kontrol heraf). På den baggrund forventes der på den Regionale Høreklinik en årlig meraktivitet på 5,967 mio. kr. DRG-værdi ved fuld kapacitet, svarende til en afregningsværdi ved 55 % afregning på 3,282 mio. kr. Hertil kommer udgifterne til udlevering af høreapparater, der i 2018 forventes at udgøre 3,870 mio. kr.

  Det anbefales, at sygehusenes økonomi og baseline for hjemtagelse af kontroller og justeringer ikke hæves i 2018. Det vil sige, at den øgede aktivitet på høreklinikkerne skal håndteres inden for sygehusets eksisterende ramme. Den forventede meraktivitet som følge af omlægningen af den justerede model forventes dog i 2018 at være meget begrænset.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den Regionale Høreklinik fortsætter i 2018 dog i en justeret form, hvor patientforløbet bliver opdelt i 2 dele.

  At Høreklinikken på SHS udgiftsbaseline til høreapparater forhøjes med 3,870 mio. kr. i 2018.

  At afregningsloftet for aktivitetsafregning på SHS hæves med 3,282 mio. kr. i 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt, dog således at 1. At formuleres således:

  At den Regionale Høreklinik fortsætter i 2018 dog i en justeret form, hvor patientforløbet bliver opdelt i 2 dele, og at borgere, der har udsigt til mere end 9 måneders ventetid tilbydes omvisitering til den Regionale Høreklinik.

  Uddybende notat blev udleveret på mødet. Vedlægges.

   Peter Christensen, Søren Rasmussen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen med sundhedsudvalgets bemærkninger anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten for forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt med sundhedsudvalgets bemærkninger. 2 medlemmer, Enhedslisten, undlod at stemme.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9839
  19. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks forskningspulje o Region Syddanmarks ph.d.-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen.

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks ph.d.-pulje er etableret i 2009 og permanentgjort fra 2011, og har siden støttet mere end 344 ph.d.-projekter. Der er årligt 20 mio. kr. i puljen. Ph.d.-puljen har været i 2. opslag 2017 med i alt 20 stipendier til en samlet værdi på 10,9 mio. kr. til uddeling.

  Der var indkommet 34 ansøgninger. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, der har prioriteret de bedste og mest relevante for Region Syddanmark, hvilket er 20 stipendier.

  Region Syddanmarks Forskningspulje
  Region Syddanmarks forskningspulje har eksisteret siden 2008 og støtter tværgående forskningsmiljøer og –projekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen. Puljen er i 2014 omlagt til at omfatte tre delpuljer med 5 mio. kr. i hver. Delpuljerne har siden etableringen støttet 223 forskningsprojekter og 1 større forskningsmiljø.

  Pulje 1: Støtte til store tværgående forskningsmiljøerinden for de strategiske forskningsområder
  Region Syddanmarks forskningspulje støtter etableringen af særligt store og ambitiøse tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske forskningsindsatsområder:

  • evidensbaseret (rationel) diagnostik,
  • sundhedsvæsenets organisering og
  • minimal intervention.

  Der kan årligt tildeles støtte til ét projekt, hvor bevillingen består af op til:

  • 1,5 mio. kr. årligt i 2 år,
  • mulighed for genansøgning om støtte i 3. år med op til 1,5 mio. kr. og
  • ansøgning om støtte på 0,5 mio. kr. til et ph.d.-stipendie.

  Efter en indledende runde, hvor der indkom tre interessetilkendegivelser, udvalgte Det Regionale Strategiske Forskningsråd på mødet den 8. juni 2017 to ansøgninger, som gik videre til 2. runde. Projekterne har en været gennem en grundig faglig vurdering af Region Syddanmark og fageksperter fra Region Midtjylland. Endvidere har der været interview af ansøgerne i regi af Det Regionale Strategiske Forskningsråd.

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd indstiller, at den ene af de to ansøgninger

  ”IBD Care – improved diagnosis and care of IBD in the region of Southern Denmark” støttes med 1 mio. kr. årligt i de to første projektår med mulighed for genansøgning om støtte med 1 mio. kr. til det 3. projektår.

  Ansøgningen blev fundet støtteegnet, da den indeholder et bredt forskningssamarbejde på tværs af flere sygehusenheder i regionen, og forskningsområdet inflammatorisk tarmsygdom er relevant for en stor patientgruppe, hvor mulighederne for behandling pt. er begrænsede.

  Støtten bevilges på betingelse af:

  • At der fremsendes detaljeret budget, hvoraf det fremgår, hvilke dele af projektet de bevilgede midler fra puljen forventes anvendt til.
  • At der fremsendes årligt fremdriftsrapport i de to første projektår med redegørelse for:
   • Antallet af publikationer.
   • Bevilgede eksterne midler til forskningsgruppen.
  • At ansøgning om støtte i det 3. projektår fremsendes sammen med fremdriftsrapport for 2. år.

  Pulje 2: Støtte til tværgående forskningsprojekter inden for de strategiske indsatsområder

  Samt

  Pulje 3: Fri forskning – Støtte af tværgående forskningsprojekter uden strategisk binding
  Pulje 2 og 3 støtter store tværgående forskningsprojekter, dels inden for de strategiske forskningsområder og dels uden strategisk binding. Puljerne har været i 2. opslag 2017, og der indkom i alt 47 ansøgninger. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsenet og patienter i Region Syddanmark. Bedømmelsesudvalget fandt 14 støtteegnede projekter til i alt 11,22 mio. kr.:

  • 8 projekter til i alt 5,95 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder.
  • 6 projekter til i alt 5,27 mio. kr. uden strategisk binding.

  Indstilling om ændringer i samarbejdskrav og bedømmelse
  Der er ved ansøgning om støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje krav om samarbejde på tværs af regionen, mellem to sygehusenheder eller et sygehus og en anden sektor (kommune, praksis m.v.).  Samarbejdskravet er udsprunget af et ønske om at løfte forskningen på tværs af sygehusenheder og sektorer via gensidigt samarbejde, og målsætningen har været at løfte mindre modne områder via tildelingen af midler til disse samarbejder. Hidtil har Psykiatrisygehuset og det præhospitale område ikke været anerkendt som enheder, der kunne indgå selvstændigt i ansøgninger til puljen som samarbejdsparter af organisatoriske årsager. For at bringe kravene i puljen på linje med den øvrige organisering i Region Syddanmark, og for at løfte forskningen på det præhospitale og psykiatriske område, samt skabe grobund for langt bredere forskningssamarbejde, anbefaler Det Regionale Strategiske Forskningsråd, at ansøgerkredsen for samarbejdsparter udvides i forbindelse med 1. opslag 2018, således at Psykiatrisygehuset og den præhospitale organisation fremover kan indgå som selvstændige samarbejdsparter i ansøgninger til puljen.

  I forbindelse med bedømmelsen af ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje, delpulje 2 og 3 er der siden puljens opstart i 2008 blev indhentet eksterne bedømmelser på ansøgningerne til puljen fra forskere ansat i Region Midtjylland.

  Processen med indhentningen af de eksterne bedømmelser vurderes ikke at bidrage positivt ind i bedømmelsesprocessen, da de eksterne bedømmelsers kvalitet er meget svingende. Indstillinger til støtte/ikke-støtte har derfor i alt overvejende grad baseret sig på de bedømmelser, der foretages af medlemmerne af bedømmelsesudvalget nedsat af Det Regionale Strategiske Forskningsråd, og det ønskes derfor at ophøre med at indhente de eksterne bedømmelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstillingen om støtte af et projekt i Region Syddanmarks Forskningspulje, delpulje 1 på 1 mio. kr. årligt i de to første projektår med mulighed for genansøgning om støtte med 1 mio. kr. til det 3. projektår med de oplistede betingelser godkendes.

  At indstilling om støtte af i alt 14 projekter i Region Syddanmarks Forskningspulje, delpulje 2 og 3 godkendes.

  At indstillingen om støtte af 20 ph.d. projekter i Region Syddanmarks ph.d.-pulje til i alt 10,9 mio. kr. godkendes.

  At samarbejdskravet i Region Syddanmarks forskningspulje ændres således, at det præhospitale område og Psykiatrisygehuset kan indgå i ansøgninger som selvstændige samarbejdsparter i ansøgninger til Region Syddanmarks forskningspulje.

  At der fremover ikke indhentes eksterne bedømmelser af ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje, delpulje 2 og 3.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/37087
  20. Gebyrer på somatiske sygehuse, herunder kisteilægning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Principper og standardpriser for egenbetaling på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark belyses, særligt i forhold til opkrævning af gebyrer hos bedemænd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med baggrund i et medlemsforslag om at afskaffe gebyr på kisteilægning besluttede regionsrådet den 30. oktober 2017 under punkt 14, at sagen skulle sendes til sundhedsudvalget til videre behandling af sundhedsgebyrer.

  Regionsrådet godkendte den 27. april 2015 principper og standardpriser for egenbetaling på de somatiske sygehuse. Udgangspunktet er at al sygehusbehandling ydes vederlagsfrit.

  Der kan opkræves betaling for ydelser, som ikke tilhører kategorien sygehusbehandling, men som er ydelser, der er tilknyttede ydelser i sundhedsvæsenet. Der må opkræves en betaling svarende til samtlige direkte og indirekte omkostninger for den pågældende ydelse.

  Regionsrådet besluttede den 27. april 2015 at harmonisere prissætningen på områder, hvor det formodes at omkostningerne er ensartet uanset matrikel:

   • Røntgenundersøgelse af lungerne og blodprøvetagning, som ikke er lægefagligt begrundet.
   • Ultralydsbilleder af fostre.
   • Scanningsbilleder.
   • Kisteilægning.

  For så vidt angår kisteilægning blev det besluttet, at opkræve 125 kr. hos bedemænd for hjælp til kisteilægning. Prisen omhandler hjælp fra en portør til betjening af loftslift eller anden direkte hjælp til kisteilægning. Hvis to portører hjælper, er prisen 200 kr. I prisen indgår også finansiering af anskaffelse og vedligeholdelse af særligt løfteudstyr. Hvis der ikke ydes hjælp, opkræves der ikke gebyr.

  En rundspørge til sygehusenhederne viser, at der i 2016 har været følgende indtægter ved kisteilægning opdelt på sygehusenheder:

  Sygehusenheder

  Indtægter ved kisteilægning

  OUH

  168.625 kr.

  Sygehus Lillebælt

  235.456 kr.

  Sygehus Sønderjylland

    95.375 kr.

  Sydvestjysk Sygehus

    16.241 kr.

  I alt

  515.697 kr.

  Priser på egenbetaling bliver årligt pris- og lønreguleret efter gældende takster. Således bliver der i 2017 opkrævet 129 kr. hos bedemænd for hjælp til kisteilægning. Hvis to portører hjælper er prisen 206 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sundhedsudvalgets indstilling tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-12-2017
   

  Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet, at funktion med hjælp til kisteilægning fortsætter, men at opkrævning hos bedemænd for hjælp til kisteilægning udgår.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/40862
  21. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2018 på 31,637 mio. kr. forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har regionens bygningsafdeling foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2018. Puljen er på 31,637 mio. kr. i 2018. Regionens bygninger på sundhedsområdet udgør ca. 933.000 m2.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer, således at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v. Retningslinjerne for arbejdet med den systematiske vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm fremgår af ”Oplæg til organisering af udvendig vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm”, som er godkendt af regionsrådet i februar 2007.

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2018. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

  2018

  Pulje, udvendig bygningsvedligehold

  Mio. kr.

  Almindelig bygningsvedligeholdelse

  6,00

  Større vedligeholdelsesprojekter

  24,70

  Uforudseelige udgifter & 5-års eftersyn

  0,94

  I alt

  31,64

  Større vedligeholdelsesprojekter omfatter primært fortsættelsen af facadeudskiftningen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som afsluttes i 2018. Endvidere fortsætter to tagrenoveringsprojekter på sygehusene i henholdsvis Svendborg og Kolding. Udskiftningen af gamle vinduer på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg fortsætter også. Som nævnt i forbindelse med udmøntningen af puljen for 2017, jf. regionsrådets møde den 19. december 2016, igangsættes i 2018 en efterisolering af facader på Sygehus Lillebælt i Kolding. 

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 90 % af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2018.

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af de prioriterede større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/19891
  22. Projekt vedr. etablering af telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø
  fold dette punkt ind Resume
   

  Under punktet forelægges den endelige projektbeskrivelse og byggeprogram til etableringen af en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø. Projektet forventes at løbe i perioden 2018-2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er der behov for at afprøve nye muligheder for øget samarbejde om den specialiserede behandling. For borgerne på Ærø er der særlige udfordringer, idet transporttiden til specialiseret behandling er længere. Det vurderes, at kun få patienter fra Ærø i dag benytter muligheden for at komme på hospice, selv om de har behov for en palliativ indsats på specialiseret niveau og opfylder kriterierne for at komme på hospice.

  Nærmeste hospice er Hospice Sydfyn i Svendborg. Mange døende patienter og deres pårørende lægger vægt på at kunne forblive i nærmiljøet, og det kan være medvirkende til, at patienter fravælger tilbuddet om hospice.

  På Sygehusenheden Ærø er der i dag patienter indlagt til terminal og palliativ behandling og pleje på basalt niveau. Ligeledes er der i kommunalt regi patienter, der behandles og plejes på basalt niveau af hjemmesygeplejersker i eget hjem. Dette foregår i samarbejde med egen læge og i nogle tilfælde med Palliativt Team.

  Med projektet vedrørende telemedicinsk hospiceplads på Ærø ønskes indrettet et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø.  Her vil det være muligt for patienten at få specialiseret rådgivning via videosamtaler med personale fra Hospice Sydfyn og de tilknyttede læger fra Palliativt Team. Personalet på Sygehusenheden Ærø vil på samme måde have adgang til sparring og rådgivning via videosamtaler. Projektet skal afdække, om en telemedicinsk løsning i form et virtuelt samtalerum fremmer brugen af specialiseret rådgivning i forhold til palliativ pleje og behandling for patienter på Ærø.

  Det ønskes ligeledes, at projektet afdækker, om den patientoplevede kvalitet og tryghed øges via telemedicin. Projektet skal særligt afprøve, om telemedicinske løsninger kan medvirke til en øget tilgængelig til specialiseret palliative tilbud for borgere, der er bosiddende på en ø som Ærø, hvor der er længere afstand til de palliative funktioner. 

   

  Tids- og procesplan

  Hvis vedlagte projektbeskrivelse, byggeprogram og økonomi godkendes, vil der i perioden frem til marts 2018 blive arbejdet med at etablere en telemedicinsk hospicestue på Sygehusenheden Ærø. Sideløbende vil der blive udarbejdet handlingsanvisende arbejdspapirer for de involvererede parter samt afholdt studiebesøg for personalet på Sygehusenheden Ærø og Ærø Kommune hos Hospice Sydfyn.

  Primo april 2018 vil der være mulighed for at visitere Ærø-borgere til hospicepladsen på Sygehusenheden Ærø. Projektet vil løbe frem til udgangen af 2019. Ultimo 2018 vil der blive foretaget en del-evaluering af projektet med det formål at vurdere, om der er basis for at igangsætte projektets Fase 2. Dette omhandler, at patienter i eget hjem og på plejecentre kan få adgang til specialiseret rådgivning med personale fra Hospice Sydfyn, herunder sygeplejersker, præst og socialrådgiver samt de tilknyttede læger fra Palliativt Team. Hvis Fase 2 ønskes igangsat, vil der blive forelagt en sag til politisk behandling om dette.

  Økonomi

  Som det fremgår af vedlagte projektbeskrivelse og byggeprogram, omhandler budgettet for projektets Fase 1 etableringen af en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø, midler til etablering af et telemedicinsk hospiceområde og midler til drift af projektet i form af projektledelse, kompetenceudvikling mv.

  Økonomien fordeler sig som følger:

  Aktivitet

  2018

  2019

  I alt

  Etablering af telemedicinsk hospiceområde

  2.668 mio. kr.

   

  2.668 mio. kr.

  Indkøb af telemedicinsk udstyr

  0,136 mio. kr.

   

  0,136 mio. kr.

  Drift af projektet vedr. telemedicinsk hospiceplads

  0,351 mio. kr.

  0,401 mio. kr.

  0,752 mio. kr.

  I alt

  3.155 mio. kr.

  0,401 mio. kr.

  3.556 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:
   

  At der afsættes 2.668 mio. kr. i 2018 til etablering af telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  At der afsættes 0,136 mio. kr. til indkøb af telemedicinsk udstyr, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
   

  At der afsættes 0,752 mio. kr. til Fase 1 af projekt vedrørende telemedicinsk hospiceplads i perioden 2018-2019, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
   

  At udvalget ultimo 2018 forelægges en del-evaluering af Fase 1 med henblik på stillingtagen til igangsættelse af projektets Fase 2.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39075
  23. Etablering af beredskab i Egtved
  fold dette punkt ind Resume
   

  Flytningen af en ambulance til Egtved forventes at sænke responstiderne i den nordvestlige del af Kolding og sydvestlige del af Vejle. Etableringen af base i Egtved koster 0,16 mio. kr. netto og de årlige driftsudgifter beløber sig til 0,25 mio. kr. netto.

  Etableringen af en ambulance i Egtved kan ske pr. 1. februar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budgetaftale 2018 blev aftalepartierne enige om at flytte en ambulance til Egtved for at sænke responstiderne i den nordvestlige del af Kolding og sydvestlige del af Vejle.

  Området bliver i dag betjent af ambulancer i Kolding og Vejle, hvorfor det blev foreslået at flytte et døgnberedskab fra Vejle til Egtved, og samtidig flytte et dagberedskab fra Kolding til Vejle.

  Vejle vil på den måde have det samme antal ambulancer på de travleste tider af døgnet,

  samtidig med at Vejles og Koldings ambulancer får et mindre optageområde – og dermed færre tidskrævende opgaver.

  Ambulancer er såkaldte ”flydende beredskaber”, der kan køre i hele regionen, uanset hvor ambulancen har base. Kolding er således et knudepunkt for ambulancer, der skal mod Fyn og tilbage til resten af Jylland. For eksempel kan en ambulance fra Varde sendes til en opgave i Kolding, hvis den på vej retur fra en opgave i Odense og er nærmeste ledige ambulance til en akut syg borger, der har brug for ambulancehjælp.

  Da Vejle, Kolding og Egtved alle befinder sig i delaftalen Trekantsområdet, der betjenes af Responce, har regionen indhentet priser på etableringen af beredskabet i Egtved.

  I budgetaftalen blev der afsat 0,15 mio. kr. årligt, der skulle finansieres inden for råderummet. Udgiften var estimeret på baggrund af regionens gennemsnitlige baseudgifter hos Responce. Tilbagemeldingen fra Responce lyder på 0,16 mio. kr. netto i etableringsomkostninger og 0,25 mio. kr. netto i årlige driftsudgifter. Regionen har modtaget Responces kalkulationer og fundet dem rimelige, og i øvrigt på niveau med tilsvarende udgifter hos Ambulance Syd.

  Da regionens udgifter til variable udgifter (overtid, opgavetid, afbrudte pauser) er faldende hos både Ambulance Syd og Responce, kan udgiften til den foreslåede løsning rummes inden for bevillingen til liggende- og akutsygetransport.

  Opstart af ambulance i Egtved forventes at kunne være pr. 1. februar 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At en døgndækkende ambulance flyttes fra Vejle til Egtved pr. 1. februar 2018.

  At et dagberedskab flyttes fra Kolding til Vejle pr. 1. februar 2018.

  At der afsættes 0,16 mio. kr. i 2018 til etablering af en ambulancestation i Egtved.

  At der afsættes 0,23 mio. kr. i 2018 og 0,25 mio. kr. i 2019 og frem til drift af ambulancestation i Egtved.

  At udgifterne finansieres inden for bevillingen til liggende- og akutsygetransport.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/40586
  24. Indgåelse af kontrakt mellem Region Syddanmark og Deutsch Rettungsflugwacht om brug af akutlægehelikopteren i Nibøl
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på møde den 20. september 2017 besluttet, at der skulle optages forhandlinger om fortsættelse af akutlægehelikopterordningen i Nibøl. Vedhæftet dagsordenspunktet er en kontrakt mellem regionen og Deutsch Rettungsflugwacht, der driver akutlægehelikopteren i Nibøl.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks nuværende aftale om brug af akutlægehelikopteren i Nibøl udløber 31. januar 2018.

  Region Syddanmark har således indgået dialog med Deutsch Rettungsflugwacht (DRF), der driver akutlægehelikopteren i Nibøl for at indgå en rammeaftale om supplerende lægehelikopterservice i den sydlige del af Region Syddanmark.

  Den estimerede årlige værdi af ordningen er på 1,4 mio. kr. og aftalen er en forlængelse af det nuværende samarbejde med DRF. Jf. vedlagte kontraktudkast betaler regionen for forbrug pr. minut. Minutprisen er på 72,90 euro.

  En rammeaftale om en supplerende akutlægehelikopterservice skal som udgangspunkt i udbud. Det er dog Region Syddanmarks vurdering, med baggrund i nedenstående, at dækningen af det sydlige Sønderjylland kun kan udføres ved at købe flyvetid i en allerede etableret akutlægehelikopterordning, idet:

  • Region Syddanmarks forventede forbrug vurderes at være for lavt til, at en nyetableret virksomhed vil have indtægter nok til at drive en akutlægehelikopterordning (estimeret 80 – 100 flyvninger).
  • Det er vitalt, at leverandøren har viden om omkostninger ved drift af en akutlægehelikopterordning.
  • Der stilles store tekniske krav til indretning og bemanding af en akutlægehelikopter (en pilot, en læge og en ambulancebehandler).
  • Akutlægehelikopteren og landingspladser til denne er infrastrukturmæssigt bundet op på luftfartslovgivningen, areallovgivningen mv., hvorfor det ikke er muligt inden nuværende kontrakt udløber den 1. februar 2018 at etablere en ny ordning for andre leverandører.

  Da det er en supplerende ordning til akutlægehelikopteren i Billund, der ønskes aftale om, vurderes det, at det på nuværende tidspunkt kun er akutlægehelikopteren i Nibøl, der på grund af de geografiske afstande og de kompetencemæssige forudsætninger kan udføre opgaven for Region Syddanmark.

  Region Syddanmark har derfor publiceret en profylaksebekendtgørelse i EU-tidende vedr. indgåelse af aftale.

  En profylaksebekendtgørelse (Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed) har til formål at skabe gennemsigtighed om, at ordregiver agter at tildele en kontrakt direkte til en leverandør uden udbud. Profylaksebekendtgørelsen indeholder bl.a. oplysninger om, hvilken leverandør ordregiver agter at tildele indkøbskontrakten til. Samtidig indeholder en profylaksebekendtgørelse en forklaring om, hvorfor ordregiver finder, at indkøbskontrakten kan tildeles direkte til den pågældende leverandør uden udbud.

  Region Syddanmark har efter publiceringen afholdt en frivillig stand-still på 10 dage. I den periode har der ikke har meldt sig andre interesserede tilbudsgivere, hvorfor regionen kan underskrive kontrakten og offentliggøre en bekendtgørelse herom i EU-tidende. 30 kalenderdage efter denne offentliggørelse er det ikke længere muligt at indgive klager over tildelingen til Klagenævnet for Udbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der indgås kontrakt med DRF om brug af akutlægehelikopteren i Nibøl.

  At Koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at underskrive kontrakten.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/27897
  25. Optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Gymnasierne i Syddanmark har indmeldt deres optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2018. Regionsrådet skal indberette optagelseskapaciteten til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2018. På baggrund af kapacitetstallene sammenholdt med den forventede demografiske udvikling, forventes der en del ledig kapacitet på de almengymnasiale uddannelser flere steder i regionen igen til næste år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 4, skal regionsrådet senest den 1. februar 2018 give Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten i regionen for skoleåret 2018-2019, herunder om man i givet fald vil anmode ministeren om et kapacitetsloft på en eller flere institutioner.

  Den samlede optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser i 2018 er på 366 1. års klasser. Optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark er dermed samlet set to klasser højere for 2018 end for 2017. Der blev oprettet 320 1. års klasser i august 2017, og skolerne har dermed samlet set mulighed for at optage 46 ekstra klasser i 2018 sammenlignet med det antal 1. års klasser, der blev oprettet i 2017. Den ledige kapacitet består af 15 stx-klasser og 31 hf-klasser, og den fordeler sig geografisk med 13 klasser i Trekantområdet, 18 i Sønderjylland, 12 i Sydvestjylland, og tre på Fyn. 

  Optagelseskapaciteten for 2018 skal ses i lyset af den forventede demografiske udvikling fra 2017 til 2018.

  Rekrutteringsgrundlaget for stx opgøres her som antallet af 15-16-årige i Syddanmark. Her forventes der samlet set et fald frem mod 2018 på 3 % i forhold til 2017. Der forventes et fald i Sønderjylland (3 %), Sydvestjylland (4 %) og Fyn (4 %), mens antallet forventes stort set uændret i Trekantsområdet (0 %).

  Eleverne på hf er typisk et eller flere år ældre end dem på stx. Derfor opgøres rekrutteringsgrundlaget her som antallet af 16-19-årige i regionen. Her forventes der samlet set et fald på 2 % fra 2017 til 2018. Nedgangen forventes i alle fire geografiske områder: Fyn (2 %), Trekantområdet (1 %), Sydvestjylland (3 %) og Sønderjylland (3 %).  

  Ovenstående demografiske udvikling dækker over en vis variation på kommunalt niveau.

  Set i lyset af udsigten til et generelt set faldende rekrutteringsgrundlag for udbyderne af de gymnasiale uddannelser, er det administrationens vurdering, at den ledige kapacitet i 2018 kun i begrænset omfang vil blive udnyttet. Vurderingen bygger på en antagelse om en uændret søgefrekvens til de almengymnasiale uddannelser.

  Danske Regioner præsenterede i sensommeren 2017 et udspil om fremtidens ungdomsuddannelser under titlen ”Færre unge og øget konkurrence”. Her fremgår det bl.a., at der forventes at være ca. 9.000 færre unge mellem 16 og 19 år i Region Syddanmark i 2030 sammenlignet med i dag.

  Bilag 1 indeholder kapacitetstallene mv. pr. institution og område. Bilag 2 er et notat med detaljeret information om optagelseskapaciteten og historikken i hvert af de fire forpligtende samarbejder. Bilag 3 indeholder en oversigt over den vedtagne optagelseskapacitet på de syddanske erhvervsgymnasier (hhx- og htx-uddannelserne). Erhvervsgymnasierne er i modsætning til de almene gymnasier ikke omfattet af kapacitetsstyring, men de skal alligevel ifølge optagelsesbekendtgørelsen oplyse regionsrådet om deres planlagte optagelseskapacitet for det kommende skoleår. Endelig er vedlagt et udkast til brev til ministeriet, der omhandler regionsrådets behandling af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2018 (bilag 4). Brevet skal sendes til ministeriet sammen med indberetningen af optagelseskapaciteten for 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte forslag til brev til Undervisningsministeriet vedr. kapaciteten på gymnasierne og hos hf-udbyderne 2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/27897
  26. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger og fagpakker på gymnasierne og hos øvrige hf-udbydere. De almene gymnasier og hf-udbydere i Region Syddanmark har indmeldt deres studieretninger og fagpakker for skoleåret 2018-2019. Administrationen vurderer, at udbuddet indeholder den fornødne bredde og geografiske spredning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt, og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

  De almene gymnasier og øvrige hf-udbydere inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen har indberettet oplysninger til regionsrådet om de stx-studieretninger og hf-fagpakker, der udbydes til skoleåret 2018-2019. Oplysningerne er indmeldt i overensstemmelse med indholdet i gymnasieformen fra juni 2016, hvor antallet af mulige studieretninger blev væsentligt reduceret.

  Studieretninger på stx
  Gymnasiereformen fra 2016 giver mulighed for i alt 18 forskellige stx-studieretninger fordelt på fire hovedkategorier. Der er tale om seks naturvidenskabelige studieretninger, fire samfundsvidenskabelige, fire sproglige og fire kunstneriske studieretninger.

  Samtlige 18 studieretninger udbydes i Syddanmark. Derudover kan det konstateres, at alle gymnasier vil udbyde mindst én studieretning inden for hver af de fire hovedkategorier.

  Sammenlignet med 2017, er der tale om et lidt mindre udbud af studieretninger for næste skoleår (ca. 5 % mindre). Dette vurderes at være en naturlig konsekvens af den erfaring, gymnasierne har gjort sig i forbindelse med de nuværende 1. års elevers valg af studieretninger ved første udbudsrunde i indeværende skoleår.

  I bilag 1 vises en samlet oversigt over studieretningerne på de i alt 28 almene gymnasier i Syddanmark.

  Fagpakker på hf
  Den toårige hf-uddannelse blev ændret mærkbart i forbindelse med gymnasiereformen. Uddannelsen skal bl.a. være målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, og dette skal bl.a. gøres ved udbud af særlige fagpakker, der ligger på andet år og retter sig mod disse uddannelser.

  De syddanske hf-udbydere har indmeldt oplysninger om, hvilke fagpakker de udbyder for de elever, der starter op i august 2018. Hf-udbyderne har samtidig oplyst, hvilke uddannelser/uddannelsestyper de enkelte fagpakker vil rette sig imod.

  Sammenlignet med 2017, er der tale om et lidt større udbud af fagpakker for næste skoleår (ca. 10 % større).

  I bilag 2 vises en samlet oversigt over hf-fagpakkerne hos de i alt 24 hf-udbydere i Syddanmark.

   

  Administrationens vurdering
  Det er administrationens vurdering, at der både ift. stx-studieretninger og hf-fagpakker, er en stor bredde og geografisk spredning i udbuddet, og at udbuddet derigennem bidrager til at sikre et varieret uddannelsestilbud til regionens unge.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Taget til efterretning.


  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/40628
  27. Kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede den 25. september 2017 at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale efter 2017 i en revideret form. Administrationen har med opbakning fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale udarbejdet et udkast til kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum. Syddansk Uddannelsesforum er tænkt som den organisering, der skal videreføre Syddansk Uddannelsesaftale, foreløbigt for perioden 2018-2021.

  I forlængelse af regionsrådets godkendelse af kommissoriet lægges der op til, at regionsrådet skriver ud til de relevante aktører på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at udvælge repræsentanter til Syddansk Uddannelsesforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 for en 4-årig periode, og i 2013 blev aftalen videreført for en ny 4-årig periode (2013-2017). Regionsrådet besluttede den 25. september 2017 at videreføre aftalen efter 2017, dog i en revideret form.

  Beslutningen om at videreføre aftalen skal ses i lyset af, at der blandt aftalens parter fortsat er opbakning. Det stod klart på styregruppemødet i Syddansk Uddannelsesaftale i juni 2017, hvor der dog også var enighed om, at aftalens form og indhold skulle revideres. Det blev bl.a. påpeget fra styregruppens side, at
   

  • styregruppens formål og snitflade til regionsrådet skal præciseres,
  • det skal konkretiseres hvilke opgaver, der skal udføres af styregruppen,
  • styregruppens sammensætning bør overvejes på ny,
  • mødekadencen bør nedsættes og
  • navnet bør udskiftes til noget mere sigende.
    

  Med afsæt i de konkrete input og anbefalinger fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale og på baggrund af regionsrådets beslutning har administrationen udarbejdet et udkast til kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum, der er tænkt som en videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale. Kommissorieudkastet er vedlagt som bilag.

  Kommissoriets indhold
  Foruden det nye navn indebærer udkastet til det nye kommissorium bl.a. følgende:
   

  • Syddansk Uddannelsesforum nedsættes for perioden 2018-2021.
    
  • Der lægges fortsat op til en vis repræsentativitet for at sikre ejerskab og implementeringskraft.
    
  • Syddansk Uddannelsesforum skal rådgive regionsrådet i forhold til udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer.
    
  • Syddansk Uddannelsesforum skal holde to frem for tre møder om året, og ét eller begge møder afholdes således, at der vil være mulighed for at fremlægge og drøfte relevante problemstillinger med det regionsudvalg, der arbejder med uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. 
    

  Kommissoriet lægger op til, at Syddansk Uddannelsesforum er rådgivende i forhold til regionsrådet for så vidt angår vækst- og udviklingsstrategien og uddannelsespuljen, idet regionsrådet her er tillagt kompetencen i lovgivningen. Samtidig er regionsrådet afhængig af de uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske aktører for at gennemføre regionens politikker og realisere målene. Derfor er det vigtigt, at regionsrådet og Syddansk Uddannelsesforum er enige om og tager ejerskab over målsætningerne, og anerkender behovet for konkrete løsninger på de udfordringer, man samlet set står overfor. Derimod behøver alle aktører ikke at stå bag de konkrete aktiviteter, der skal bidrage til målsætningerne, idet aktørerne i Syddansk Uddannelsesforum her i et vist omfang vil have forskellige interesser.

  Kommissorieudkastet for Syddansk Uddannelsesforum blev behandlet af styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale i oktober 2017, der bakkede op om dette. Der blev bl.a. set positivt på den tættere tilknytning til det fremtidige regionsrådsudvalg, der arbejder med uddannelse, og det forventes, at det vil give grobund for gensidigt inspirerende og oplysende drøftelser, der kan resultere i nye, relevante initiativer på uddannelsesområdet.

  Proces frem mod nedsættelsen af Syddansk Uddannelsesforum

  I kommissoriet lægges der op til, at de i kommissoriet nævnte aktører selv udvælger deres respektive repræsentanter til Syddansk Uddannelsesforum. Der vedlægges udkast til henvendelse til aktørerne med anmodning om udpegning af et medlem og en suppleant til Syddansk Uddannelsesforum. I brevet til aktørerne nævnes det, at første møde i Syddansk Uddannelsesforum afholdes i foråret 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte udkast til kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum godkendes.

  At vedlagte udkast til brev til aktørerne på uddannelsesområdet godkendes.

  At der udpeges to regionsrådsmedlemmer til Syddansk Uddannelsesforum.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Regionsrådet udpegede Tage Petersen og Lene Thiemer Hedegaard.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/32338
  28. Frivillighedspris 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog den 22. juni 2015 indstiftelsen af en Frivillighedspris. Frivillighedsprisen skal uddeles næste gang den 25. april 2018 og i den forbindelse opdateres rammerne omkring prisen, så der bliver mulighed for at anerkende endnu flere frivillige og deres indsats på regionens sygehuse og institutioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Frivillighedsprisen er først og fremmest stiftet for at vise anerkendelse til de frivillige for deres store indsats på regionens sygehuse og institutioner. Prisen bidrager tillige med at skabe opmærksomhed om frivillighedsarbejdet og give inspiration til nye ideer.

  Prisen ydes til understøttelse af det vigtige samarbejde mellem de frivillige og personalet på regionens sygehuse og institutioner, og gives for en særlig indsats til gavn for regionens borgere, patienter, pårørende og brugere/beboere på sygehuse og sociale institutioner.

   

  Opdatering af Frivillighedsprisen

  Regionsrådet godkendte den 22. juni 2015 indstiftelsen af en Frivillighedspris på 50.000 kr. Det er dommerkomiteen, der beslutter, hvem der tildeles de 50.000 kr. Herudover kan dommerkomiteen beslutte at tildele ekstra 10.000 kr. for ”Den Gode Idé” – et projekt eller idé, der fremmer frivillighed i Region Syddanmark i løbet af det kommende år.  

  Det har dog vist sig gennem de sidste par år, at der ikke har været mange indstillinger til ”Den Gode Idé”, og det har derfor været svært at finde modtagere til prisen. Der er derfor en risiko for, at der i det nuværende koncept, omkring Frivillighedsprisen reelt kun er mulighed for at uddele én pris – frivillighedsprisen på 50.000. kr. Da regionen ønsker at anerkende og hylde mange frivillige foreslås det derfor, at prisen ”Den Gode Idé” ændres til to frivillighedspriser på hver 10.000 kr. Således at der fra 2018 uddeles en Frivillighedspris på 50.000 kr. og yderligere 2 priser på hver 10.000 kr. Herved er der mulighed for at anerkende endnu flere frivillige og deres indsats på regionens sygehuse og institutioner. 

  Anvendelse af prismidlerne

  Det er grundtanken, at pengene, som følger med prisen, skal bruges til at udvikle, styrke og/eller bidrage konkret til det fortsatte arbejde/samarbejde, som er i gang på det prisvindende område.

  Pengene som følger med prisen gives til brug for samarbejdet mellem den/de frivillige (organisation eller privatpersoner) og den afdeling i regionen, som den frivillige er tilknyttet.

  Det er dommerkomiteen, der beslutter, hvem der tildeles Frivillighedsprisen på 50.000 kr. og de to priser på hver 10.000 kr.

  Hvem kan indstille

  Følgende personer eller grupper kan indstille en kandidat til frivillighedsprisen:

  • Foreninger hjemmehørende i Region Syddanmark
  • Brugerråd og lignende i Region Syddanmark
  • Enkeltpersoner
  • Medarbejdere i Region Syddanmark

  Der anvendes et ansøgningsskema, der gøres tilgængeligt på regionens hjemmeside.

  Dommerkomité

  Der sammensættes en dommerkomité bestående af otte medlemmer:

  • Regionsrådet (to medlemmer)
  • Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)
  • En repræsentant for hvert af de af regionsrådet nedsatte brugerråd (p.t. tre medlemmer)
  • Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)
  • Pressen (ét medlem).

  Tildelingskriterier

  Der vil ved uddeling af Frivillighedsprisen blive lagt særlig vægt på, at den eller de indstillede gennem samarbejdet eller ved en særlig indsats har:

  • Styrket livskvalitet og trivsel for en større gruppe.
  • Været et inspirerende eksempel for andre.
  • Iværksat nyskabende aktiviteter som inkluderer frivillige.
  • Fremmet opmærksomheden på kvaliteten/værdierne ved frivilligt arbejde.
  • Fremmet inddragelsen af frivillige.

  Der skal i indstillingen være fokus på, hvordan og hvilken forskel og værdi den konkrete frivillighedsindsats skaber for patienter og pårørende og beboere/brugere på regionens sygehuse og sociale institutioner.

  Prisuddeling

  Frivillighedsprisen uddeles ved et arrangement, hvor nominerede og frivillige, repræsentanter for frivillige, regionsrådet og dommerkomiteen inviteres.

  Økonomi

  Udover præmiesummen på 70.000 kr. budgetteres med udgifter til arrangementet på ca. 205.000 kr. Dette er estimeret på baggrund af udgifterne til arrangementet ved Frivillighedsprisen 2017.

  Såfremt ovenstående godkendes, bedes regionsrådet udpege to medlemmer til dommerkomiteen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der fra 2018 uddeles en frivillighedspris på 50.000 kr. og yderligere 2 priser på hver 10.000 kr.

  At der udpeges to medlemmer til dommerkomiteen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt.

   

  Regionsrådet udpegede Stephanie Lose og Pia Tørving som medlemmer til dommerkomiteen.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/45016
  29. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med BIOS Ambulance Services Danmark A/S’ konkurs blev det besluttet, at regionen ville udbetale berettigede og dokumenterede lønkrav fra de tidligere BIOS-ansatte i det omfang Lønmodtagernes Garantifond ikke dækkede. Det er på den baggrund, at lønkravene fra de tidligere BIOS-ansatte behandles i regionalt regi.

  Regionens gennemgang af lønsagerne for overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd har været delt i to overordnede faser. I januar 2017 blev der udsendt afgørelser til samtlige medarbejdere, der havde bedt om en vurdering og gennemgang af deres sag. I alt 592 afgørelser.

  Det blev efterfølgende besluttet, at sagerne skulle gennemgås igen, da medarbejderne ønskede yderligere forhold inddraget som en del af regionens behandling og vurdering af sagerne. En fornyet gennemgang blev derfor iværksat.  For at få arbejdsgrundlaget for denne gennemgang på plads måtte der ske en afklaring af både juridiske og revisionsmæssige forhold, der var blevet rejst. Herefter kunne sagsbehandlingen af de enkelte sager igangsættes.

  Status for arbejdet

  Status pr. 22. december 2017 er, at der er afsluttet 180 sager ud af 554.

  I yderligere 185 sager har regionen fremsendt foreløbige opgørelser til de faglige organisationer, heraf 166 sager hvor regionen afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer og 19 sager, hvor de faglige organisationer er vendt tilbage med bemærkninger eller ønske om yderligere oplysninger, og som derfor beror på yderligere sagsbehandling i regionen.

  Endelig er de resterende 189 sager under behandling i regionen, dvs. at der er en foreløbig opgørelse under udarbejdning (jfr. beskrivelsen nedenfor). Alle sager er således under behandling.

  Om de 180 afsluttede sager kan oplyses, at:

  • 116 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 1.238.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 64 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 335.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

  Regionens samlede merudgift til de 180 afsluttede sager udgør kr. 2.683.000 kr. (før skat).

  Merudgiften skyldes primært en ændring i honoreringen for døgnvagtsbetalingen, således at der skal betales for alle 24 timer vagten varer, jf. en afgørelse fra Dansk Erhverv, som regionen er bundet af.

  Beskrivelse af processen

  Sagsbehandlingen indbefatter en detaljeret og grundig gennemgang af kravet og den fremsendte dokumentation. Kravene indeholder som hovedregel krav om opregulering til 24 timer på ekstradøgnvagter, honorering for ekstravagter, afspadseringssaldo, ferietræk og feriegodtgørelse, kørsel og generelle korrektioner til lønsedler fra BIOS-tiden.

  Gennemgangen indbefatter en fuldstændig gennemgang af medarbejderens vagter – både på lønsedler, BIOS’ to vagtplansystemer, manuelle kørelister og dokumentation fra eventuelle øvrige nødvendige BIOS-systemer. Der udarbejdes en opgørelse af samtlige vagter for at kunne afgøre om der er tale om en normvagt eller en ekstravagt. Denne opgørelse holdes op imod udbetalinger i lønsystemet og medarbejderens fremsendte krav. Denne kontrol af vagterne og lønsystemet kan ikke ske maskinelt, da der skal arbejdes på tværs af flere systemer. Kontrollen foretages derfor manuelt. Derudover foretages en korrektion for honorering på døgnvagt som beskrevet ovenfor.

  Når kravet er beregnet, udarbejdes en beregning, hvor regionens samlede gennemgang fremgår. Beregningen samt øvrigt relevant dokumentation sendes til den faglige organisation eller medarbejderen selv, hvis kravet ikke er anmeldt via en faglig organisation til nærmere drøftelse.

  Der er 34 faglige organisationer (3F har valgt, at alle lokale afdelinger har sendt egne krav ind, FOA har valgt at alle krav håndteres fra FOA København), der på deres medlemmers vegne har sendt krav ind til regionen. Sagerne drøftes og afklares individuelt og der forsøges at opnå størst mulig enighed. Der er meget store forskelle på, hvor mange medlemmer den enkelte organisation har indsendt krav for. Nogle har ganske få og nogle har op mod 70 medlemmer. Derfor er der også store variationer i sagsbehandlingsbyrden for den enkelte organisation. Organisationen tilbydes et møde, hvor sagerne drøftes og den faglige organisation foretager derefter en genberegning og giver en tilbagemelding. Det er på baggrund af disse – ofte længerevarende drøftelser frem og tilbage i den enkelte sag, at der opnås en afgørelse i sagen. Den faglige organisation kan tage forbehold om principielle spørgsmål – som f.eks. BIOS’ ferieordning (selvafløsningsprincippet) som senere kan tages op til yderligere afklaring mellem de centrale parter i København, hvis organisationen måtte ønske dette.

  Region Syddanmark er ikke part i den tidligere overenskomst, og eventuelle overenskomstmæssige uenigheder skal afgøres mellem 3F og Dansk Erhverv. Danske Regioner (RLTN) er heller ikke overenskomstpart og vil derfor heller ikke have mulighed for at afklare sagerne på anden vis end HR i regionen har.

  Helt generelt tager de faglige organisationer forskellige forbehold i de sager, der opnås enighed om. Dermed er der klart mulighed for, at en række forhold vil skulle afklares fagretligt eller ved de civile domstole.

  Der er tale om en meget kompleks og tidskrævende opgave, hvorfor der også er indhentet ekstern bistand i form af et revionsfirma.

   

  Forventning til perspektivet for afslutning af sagerne

  Det er ikke muligt at angive en præcis slutdato for arbejdet. Det forventes, at regionen i løbet af februar 2018 har fremsendt foreløbige opgørelser til organisationerne i samtlige de sager, der pt. er under behandling. Hvornår sagerne er endeligt færdigbehandlet afhænger af flere faktorer, men særligt de faglige organisationers behandling og tilbagemelding i de enkelte sager. Sagerne behandles løbende og i tæt dialog med de faglige organisationer.

   

  Løbende orientering om status

  Medarbejderne i Ambulance Syd informeres løbende om status på arbejdet med nyheder på Ambulance Syds intranet. De faglige organisationer modtager kopi af disse opdateringer.

  Forretningsudvalget og regionsrådet vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/46105
  30. Retningslinjer - Folkemødet 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark har tradition for at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det indstilles, at retningslinjerne for årets deltagelse i Folkemødet godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der afholdes Folkemøde torsdag den 14. juni til søndag den 17. juni 2018 i Allinge på Bornholm. Det planlægges, at regionsrådet ligesom tidligere år får mulighed for at deltage. Der er af hensyn til det begrænsede antal overnatningsmuligheder allerede på nuværende tidspunkt reserveret 20 værelser i Rønne.

  I 2017 fastsatte regionsrådet retningslinjer for regionsrådsmedlemmers deltagelse i Folkemøde 2017. De retningslinjer, som regionsrådet vedtog, var følgende:

  • Regionen bestiller og betaler for overnatning under Folkemødet.
  • Regionen betaler for transport til Folkemødet, idet der maksimalt betales for den højeste pris for en flybillet uden fleksibilitet. Eventuelt større udgifter til transport til Folkemødet afholdes af det enkelte regionsrådsmedlem.
  • Der henstilles til, at man anvender bustransport under selve Folkemødet.
  • Der udbetales kun tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i relevante arrangementer torsdag og fredag.

  I 2017 deltog 20 regionsrådsmedlemmer – hvoraf 16 helt eller delvist fik dækket deres udgifter af regionen. Region Syddanmark havde i den forbindelse udgifter til fly, hotel og fællesspisning for ca. 115.000 kr.

  Det kan oplyses, at priserne for flybilletter i 2017 var følgende:

  Fly tur/retur (Billund/Bornholm):

  3989 kr.

  Fly tur/retur (Sønderborg/Rønne):

  3632 kr.

  I 2018 betales 3.435 kr. pr. deltager for overnatning i enkeltværelse fra 14. – 17. juni på et hotel i Rønne.

  Der planlægges igen i år en fællesspisning for deltagende regionsrådsmedlemmer fredag aften. Der vil være egenbetaling for ægtefæller, som deltager i spisningen.

  Det foreslås, at der vedtages de samme retningslinjer for betaling i 2018, som var gældende for regionsrådsmedlemmers deltagelse i 2017.

  Da regionen kun kan disponere over 20 værelser foreslås det, at fordeling af værelserne gennemføres efter den d’Hondtske metode således, at værelserne fordeles efter partiernes størrelse og antal regionsrådsmedlemmer

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At retningslinjerne for regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2018
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet med følgende tilføjelser:

  Transport til og fra lufthavn dækkes af regionen.

  For medlemmer, der selv finder overnatningsmulighed, refunderes udgifterne hertil - efter regning - dog med et maksimalt beløb svarende til de 20 regionale

  værelser, eller 3.435 kr. pr. deltager pr. overnatning.

  I starten af februar 2018 udmelder administrationen en deadline dato for tilmelding.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-01-2018
   

  Indstillingen godkendt med forretningsudvalgets tilføjelser, idet det præciseres, at det maksimale beløb pr. deltager pr. overnatning udgør 1.145 kr., svarende til i alt 3.435 kr. for tre overnatninger.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 23-01-2018.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring