Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 27. november 2017

Mødedato
27-11-2017 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Å
 •  


  Afbud
   
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø - John Littau stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Regnskabsafslutningen for 2017
  2. Fremtidens patientstue
  3. Idéoplæg for parkeringshus ved Vejle Sygehus
  4. Projekt: Læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis
  5. Forslag om etablering af regional tolkeenhed
  6. Status - optaget til sygeplejerskeuddannelserne i 2017
  7. Fornyelse af samarbejdsaftale med Palliativt Frivilligt Netværk
  8. Praksisplan for øre-næse-halsområdet
  9. Praksisplan for dermato-venerologiområdet (hud- og kønssygdomme)
  10. Praksisplan for øjenområdet
  11. Integrated Care - resultaterne to år efter
  12. Afrapportering af målbillede: Udmøntning vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  13. Ansøgninger til Kulturpuljen september 2017
  14. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg
  15. Etablering af visitationsforum for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  16. Status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  17. Evaluering af åbent hus-arrangementer
  18. Forslag fra Dansk Folkeparti
  19. Forslag fra Liberal Alliance
  20. LUKKET - godkendelse af salgsliste
  21. LUKKET - status
  22. LUKKET - prækvalifikation
  23. LUKKET - matrikulære aftaler
  24. LUKKET - erhvervelse af ejendom
  25. LUKKET - arv
  26. Valgklage - regionsrådsvalg 2017


  Sagsnr. 17/33934
  1. Regnskabsafslutningen for 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetaftalen for 2018 indgår, at midlertidige råderum, der løbende måtte opstå, fortsat skal anvendes til at lette udgiftspresset i efterfølgende år. Med henblik på at sikre en optimal konsolidering i 2017 indstilles, at regionsrådsformanden får en bemyndigelse til forud for regnskabsafslutningen at godkende fremrykning af indkøb til 2017 mod fuld tilbagebetaling i 2018 eller efterfølgende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden 2012 har regionerne været underlagt en budgetlov. Denne indebærer bl.a., at overskridelser af de ét-årige udgiftslofter for driften er forbundet med økonomiske sanktioner. Eventuelle overskridelser af udgiftsloftet med henvisning til mindreforbrug i tidligere år, forsinkelser i projekter m.v., fritager ikke regionerne for budgetlovens sanktioner.

  Budgetloven nødvendiggør et skærpet fokus på udgiftsstyringen i et ét-årigt perspektiv. Det gælder ikke kun fokus på at undgå overskridelser i forhold til den aftalte udgiftsramme, men også optimal anvendelse heraf i forhold til de langsigtede økonomiske udfordringer.

  For at sikre en regional udgiftsstyring, der reducerer risikoen for overskridelse af de aftalte udgiftslofter og samtidig fastholder et flerårigt perspektiv på løbende konsolidering, er der siden 2013 arbejdet med ny praksis i økonomistyringen. Denne har bl.a. medført tilpasninger af overførselsadgangen, etablering af intern forsikringsordning vedr. patientskader samt leasingfinansiering af medicotekniske anskaffelser. Desuden indgår fremrykning (eller udskydelse) af indkøb af mere strategisk karakter inden for IT, medicoteknisk apparatur, medicin mv. som redskaber, der kan anvendes til udgiftsstyringen i et snævert ét-årigt perspektiv.

  I Budgetaftalen for 2018 har aftaleparterne tilkendegivet, at ”der er derfor enighed om fortsat at udnytte midlertidige råderum, der måtte opstå inden for årets udgiftslofter, til at konsolidere regionens samlede økonomi. F.eks. til at håndtere uforudsete udgiftsstigninger, aflaste forventede udgiftspres i de kommende år og/eller løbende investere i apparatur, IT mv.

  I relation til budget 2018 indgår som en del af strategien, ”at disponere et midlertidigt råderum inden for årets udgiftsloft til at opbygge sygehusenes medicinlagre, så medicinudgifterne i 2018 kan holdes inden for det budgetterede niveau”.

  Af sidepapiret til 2. behandlingen af budget 2018 fremgår samtidig, at det frem mod årsafslutningen for 2017 skal vurderes, om det som en del af den løbende konsolidering inden for årets udgiftsloft er helt eller delvist muligt at håndtere stigende udgifter til pensionsudbetalinger til afgåede tjenestemænd via genforsikring af pensionsforpligtigelsen. 

  Det eksakte råderum til fremrykning af medicinindkøb, genforsikring af tjenestemænd samt øvrige konsolideringstiltag bliver fastlagt helt frem mod ultimo december 2017, i lyset af 3. økonomi- og aktivitetsrapportering samt ajourførte prognoser, der udarbejdes af administrationen i december.

  Med henblik på at sikre en optimal anvendelse af årets udgiftsramme indstilles, at regionsrådsformanden i lighed med tidligere år bemyndiges til at godkende fremrykning af indkøb m.v. og sikre bevillingsmæssig dækning herfor inden afslutningen af regnskab 2017. Bemyndigelsen forudsætter følgende:

  • Der er tale om indkøb m.v., der ellers skulle afholdes af budgetterne for 2018 eller efterfølgende år.
  • Der sker fuld tilbagebetaling heraf, dvs. en positiv bevilling til indkøbene i 2017 inden for årets udgiftsloft udlignes med tilsvarende negativ bevilling i 2018 (eller senere).
  • Indkøb m.v. prioriteres efter tilbagebetalingstid, dvs. dispositioner med fuld tilbagebetaling i 2018 prioriteres før indkøb m.v., hvor tilbagebetalingen fordeler sig over flere år.

  Bemyndigelsen tager alene sigte på at ændre tidspunktet for udgifternes afholdelse mellem år og åbner dermed ikke adgang for at prioritere nye indkøb eller initiativer. Bemyndigelsen svarer til den bemyndigelse, som regionsrådet meddelte i forbindelse med afslutningen af regnskab 2012, 2013, 2015 og 2016.

  Regionsrådet orientereres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 og godkender i den forbindelse tilbagebetalingen heraf i 2018 (eller senere).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende fremrykkede indkøb m.v. inden for årets samlede udgiftsramme.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at give sygehuse mv. bevillingsmæssig dækning herfor i 2017, mod en tilsvarende reduktion af bevillingerne i 2018 og efterfølgende år.

  At regionsrådet orienteres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/31536
  2. Fremtidens patientstue
  fold dette punkt ind Resume
   

  I det reviderede projektforslag for Nyt OUH af marts 2017 er fremtidens patientstue om-projekteret, og patientstuen er blevet testet 1:1 i et fysisk testmiljø (en mock-up) hos Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI).

  Inden den endelige udgave af patientstuen implementeres i Nyt OUH-projektet, er det hensigtsmæssigt at få testet patientstuen i praksis på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I det reviderede projektforslag for Nyt OUH af marts 2017 er fremtidens patientstue om-projekteret og patientstuen ser nu anderledes ud (8,5 meter x 3,6 meter). Den om-projekterede patientstue er blevet testet 1:1 i et fysisk testmiljø (en mock-up) hos Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI).

  Selv om stuen som helhed forventes at kunne fungere, er der ligesom ved den oprindeligt projekterede patientstue, identificeret en række udfordringer, der skal findes konkrete løsninger på i tiden frem til, at byggeriet af sengestuerne går i gang. Det drejer sig om alt fra at få den nødvendige behandling og genoptræning til at fungere inden for arealbegrænsningen til valg af det rette udstyr og overnatningsmuligheder for pårørende.

  Inden den endelige udgave af patientstuen implementeres i Nyt OUH-projektet er det hensigtsmæssigt at få testet patientstuen i praksis på OUH for at finde løsninger på de identificerede udfordringer. Derfor ansøges der om 1,4 mio. kr. til at få ombygget nogle rum på afdeling D, gynækologisk sengeafsnit, samt etableret fremtidens patientstue med toilet og bad. Flytning af funktioner, som forventes at koste ca. 0,5 mio. kr., finansieres af driften på OUH.

  Regionsrådet meddelte i 2012 anlægsbevilling vedr. nyt byggeteknisk paradigme. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Projekt vedrørende fremtidens patientstue foreslås derfor finansieret ved at nedskrive den meddelte anlægsbevilling og afsatte rådighedsbeløb.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg vedr. fremtidens patientstue godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. (indeks 139,9) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. hertil i 2017, idet anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt byggeteknisk paradigme nedskrives tilsvarende.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Bo Libergren og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/32671
  3. Idéoplæg for parkeringshus ved Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Parkeringsforholdene ved Vejle Sygehus er utilfredsstillende, og derfor indeholder budgetaftalen for 2018 etablering af et nyt parkeringshus for 40 mio. kr. for at forbedre parkeringsforholdene. Projektet er efterfølgende tilført 5 mio. kr. fra puljen til etablering af særlige pladser i psykiatrien. Der foreligger nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Parkeringssituationen på Vejle Sygehus er igennem de seneste år forværret og har udviklet sig til at være utilfredsstillende. Dette medfører forsinkelser, besvær og irritation for patienter, pårørende og personale. Vejle Sygehus har samlet set haft en stor vækst i aktiviteten bl.a. med etablering af flere ambulatorier, og i starten af 2017 åbnede Psykiatrisk Afdeling Vejle. Dermed skal mange flere patienter, pårørende og personale ind og ud af sygehuset dagligt end for bare få år siden.

  I budgetaftalen for 2018 indgår derfor, at der etableres et nyt parkeringshus for at forbedre parkeringsforholdene ved Vejle Sygehus til en anslået pris på 40 mio. kr.

  Regionsrådet igangsatte den 30. oktober 2017 etablering af særlige pladser i psykiatrien, hvor 15 pladser placeres på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Derved blev 5 mio. kr. tilført etableringen af parkeringshus nr. 2 ved Vejle Sygehus. Budgettet bliver dermed på 45 mio. kr.

  Der foreligger nu idéoplæg til etablering af parkeringshus nr. 2 ved Vejle Sygehus til regionsrådets godkendelse. Det første parkeringshus med 726 parkeringspladser blev indviet i 2010 og er placeret ved Lille Grundet Hulvej.

  Parkeringshuset foreslås placeret på hjørnet af Horsensvej og Skovgade. Der er vurderet 3 forskellige placeringer, og en samlet afvejning har peget på denne placering. Placeringen kræver ikke ændring af lokalplanen for området og kan dermed iværksættes med det samme og tidligere end de andre placeringer. Desuden er der en kort gåafstand til kræftafdelingen og en rimelig kort gåafstand til sygehusets hovedindgang. Endelig vil byggeriet kunne afvikles mindre generende på hjørnet af sygehusets matrikel fremfor ved hovedindgangen, hvor byggeriet ville betyde gener for trafikafviklingen ved sygehusets mest trafikerede område.

  Der foreslås etableret et cirkulært parkeringshus, hvilket er mere brugervenligt, idet det bygges som en spiral og dermed uden ramper. Det betyder at bygningens areal udnyttes mere effektivt i forhold til antallet af parkeringspladser. Et cirkulært parkeringshus passer ind på hjørnegrunden, og giver mulighed for at etablere grønne arealer ved parkeringshuset, der samlet set bidrager til at reducere p-husets bastante fremtoning.

  Parkeringshus nr. 2 planlægges udbudt i EU-udbud, som en omvendt totalentreprise, hvor et af konkurrenceparametrene er antallet af tilbudte parkeringspladser. Der er således usikkerhed om antallet af pladser, men der anslås, at der kan etableres mellem 320 og 350 parkeringspladser i det nye parkeringshus. Det må dog påregnes, at der skal nedlægges ca. 50 parkeringspladser i byggefeltet. Således at nettotilgangen bliver på ca. 270 – 300 parkeringspladser.

  Budgettet fordeler sig med 0,5 mio. kr. i 2017, 34,0 mio. kr. i 2018 og 10,5 mio. kr. i 2019.

  Parkeringshus nr. 2 ved Vejle Sygehus forventes at kunne tages i brug i sommeren 2019.

  Region Syddanmark har i den indledende fase af projektet haft et godt samarbejde med Vejle Kommune omkring udformning og placering af parkeringshuset og afklaret, at forslaget ligger inden for den gældende lokalplan. Trafiksituationen ved Vejle Sygehus og ikke mindst til- og frakørselsforholdene er udfordret. Regionsrådsformanden har derfor rettet henvendelse til borgmesteren for Vejle Kommune og anmodet om at igangsætte projekter til forbedring af trafiksituationen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg for etablering af parkeringshus nr. 2 ved Sygehus Lillebælt, Vejle godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 45 mio. kr. (indeks 143,1) til Etablering af parkeringshus nr. 2 ved Sygehus Lillebælt, Vejle.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017, 34,0 mio. kr. i 2018 og 10,5 mio. kr. i 2019 til formålet, finansieret af 5,0 mio. kr. fra rammen til særlige pladser i psykiatrien, samt af konsolideringsrammen anlæg i 2017 og prioriteringspuljen anlæg i 2018 og 2019.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Bo Libergren og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, stemte imod, at P-huset finansieres af midler til etablering af særlige psykiatriske pladser.

  1 medlem, Enhedslisten, undlod at stemme.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/23397
  4. Projekt: Læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsudvalgets møde den 19. august 2017 blev der fremlagt et forslag til et projekt om læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis.

  Forslaget blev fremlagt af forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet, som også fortalte om perspektiverne i at indlede et samarbejde om dette emne i Region Syddanmark.

  Der foreligger nu et konkret projektoplæg og forslag til finansiering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det har længe været sundhedsudvalgets ønske at støtte op om initiativer i Region Syddanmark med henblik på at afdække, om der er patientgrupper, som kunne have gavn af behandling med medicinsk cannabis, men som i dag ikke har denne mulighed under legale former.

  Sundhedsudvalget har derfor indledt et samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet, som har formuleret et forslag til et projekt om læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis.

  På sundhedsudvalgets møde den 19. august 2017 blev idéerne til projektet fremlagt mundtligt, og der foreligger nu et konkret projektoplæg og et forslag til finansiering af projektets budget på 1.160.700 kr. inkl. overhead.

  Forskningsprojektet kan ses i sammenhæng med den 4-årige forsøgsordning, som regeringen i øjeblikket har fremsat lovforslag om, og som forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. I forbindelse med forsøgsordningen bliver der også mulighed for at ansøge om støtte til projekter med henblik på videnskabelig erfaringsopsamling.

  Perspektiverne i forskningsprojektet kan blandt andet være at bane vejen for oprettelsen af et decideret videncenter på området med forankring i Region Syddanmark.

  Det foreslås, at projektet finansieres via restmidler på forskningsområdet, primært opstået som følge af mangel på kvalificerede ansøgninger til puljen for forskning i Traditional Chinese Medicine (TCM)-akupunkturbehandling. I budget 2013 afsatte regionsrådet 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til en forskningspulje inden for netop dette område.

  Med anvendelsen af restmidlerne til finansiering af projektet om lægers og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis anses puljen for forskning i TCM-akupunkturbehandling dermed som fuldt udmøntet.

  Sundhedsudvalget behandlede sagen på møde den 24. oktober 2017. Udvalget tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at der i forbindelse med delstudie 2 og 3 spørges ind til lægernes og patienternes erfaringer i forhold til eventuelle bivirkninger.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektet om afdækning af læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis godkendes.

  At der i forbindelse med delstudie 2 og 3 spørges ind til lægernes og patienternes erfaringer i forhold til eventuelle bivirkninger.

  At projektets omkostninger på 1.160.700 kr. finansieres af midler afsat til puljen for forskning i Traditional Chinese Medicine (TCM)-akupunkturbehandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017
   

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at der i forbindelse med delstudie 2 og 3 spørges ind til lægernes og patienternes erfaringer i forhold til eventuelle bivirkninger.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Bo Libergren og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/30013
  5. Forslag om etablering af regional tolkeenhed
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges forslag om delvis hjemtagning af tolkeydelser på regionens sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge sundhedsloven har regionen en forpligtelse til at tilbyde gratis tolkebistand til personer, der har behov herfor, i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge og på sygehus.

  Der udførtes i 2016 ca. 38.000 tolkninger på sygehusene i Region Syddanmark. Ca. 70 % af disse foregik som video eller teletolkning og ca. 30 % som fremmødetolkning.

  I efteråret 2016 førte et fællesregionalt udbud til, at Region Syddanmark indgik aftale med firmaet Tolke Danmark Aps om levering af tolkeydelser. Få dage efter aftalens ikrafttræden den 1. februar 2017 blev aftalen opsagt fra regionens side på grund af manglende forsyningsstabilitet og lav kvalitet i opgaveløsningen.

  Som led i en ny udbudsstrategi er muligheden for at hjemtage dele af tolkeydelserne afdækket:

  • Markedet for fremmedsprogstolkning er kendetegnet ved små virksomheder, som giver udfordringer med forsyningssikkerheden og kvaliteten af tolkningen.
  • Den manglende kvalitet omhandler både tolkenes professionelle optræden (f.eks. vedr. tavshedspligt) og deres sprogkompetencer, hvilket bl.a. skyldes, at der pt. ikke er nogen tolkeuddannelse i Danmark.

  Forskning har desuden vist, at manglende eller mangelfuld tolkning i en række tilfælde har ledt til misforståelser, der har ledt til fejlbehandling eller har forlænget patientens udrednings- og behandlingsforløb unødigt.

  Ny regional tolkeenhed
  På den baggrund foreslås det at hjemtage (dele af) fremmedsprogstolkningen på sygehusene i dagtid.

  Der foreslås oprettes en ny regional tolkeenhed, som på nuværende tidspunkt vurderes at skulle bestå af:

  • Ca. 20-25 fastansatte tolke med kompetence til at tolke inden for de største tolkesprog.
  • En afdelingsleder.
  • Et antal administrative medarbejdere til at booke tolkninger m.m.
  • Det skal desuden afklares, om enheden skal have tilknyttet eget freelancekorps af tolke i de mindre anvendte sprog.

  Det vil være en væsentlig styringsopgave for enhedens ledelse – i dialog med sygehusene – løbende at tilpasse ansættelserne af tolke, så de svarer til efterspørgslen fra sygehusene med minimalt spild, herunder at vurdere hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt med egne tolke, og hvornår det bør være eksterne tolke.

  Enheden foreslås placeret centralt i regionen på Kolding Sygehus, hvor der er ledige lokaler efter, at Psykiatrien er flyttet i nye lokaler i Vejle. På længere sigt kan der blive tale om, at enheden skal have satellitenheder på andre sygehuse i det omfang, det vurderes nødvendigt. Enheden placeres organisatorisk under Sygehus Lillebælt.

  Der oprettes en styregruppe med repræsentanter fra alle sygehusene, som får til opgave at følge kvaliteten af tolkningen samt i samarbejde med afdelingslederen at sikre, at kapaciteten modsvarer efterspørgslen.

  Fordelene ved hjemtagning forventes at være en forbedret kvalitet i opgaveløsningen og dermed et løft i patientsikkerheden:

  • Bedre ansættelsesforhold for tolkene og dermed bedre rekrutteringspotentiale.
  • Bedre mulighed for at screene tolkenes kompetencer ved ansættelse.
  • Mulighed for opkvalificering af kompetencer ved krav om deltagelse i obligatorisk uddannelse samt mulighed for supervision af tolkene.
  • Mere erfarne tolke.

  Derudover forventes der:

  • Større forsyningssikkerhed (færre aflyste konsultationer og behandlinger).
  • Mere ressourceeffektiv booking af tolke.
  • Mere fleksibilitet i opgaveløsningen.
  • Mulighed for, at tolkekorpset kan udføre andre sproglige opgaver for regionen, f.eks. oversættelse af informationsmateriale.

  Opkvalificering af tolke
  I kraft af, at der ikke findes en national uddannelse til tolke, er der regionalt ved at blive udviklet kurser rettet mod tolke i sundhedsvæsenet:

  • Et introduktionskursus omhandlende bl.a. sundhedsvæsenets opbygning, de mest almindelige sygdomme, tolkeetik, den svære samtale m.m.
  • Et AMU-kursus udviklet i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen á ca. 3 ugers varighed, som ud over basal anatomi og sundhedsvæsenet indeholder interkulturel kompetence, kommunikation og tolkeetik.

  Deltagelse i kurserne vil være obligatorisk for regionens tolke, der ikke har opnået kompetencerne på anden vis. Kurserne vil være klar til at modtage kursister i foråret 2018.

  Økonomi
  Det enkelte sygehus betaler i dag for eget forbrug af tolkeydelser. Udgiften til dette beløb sig i 2016 til ca. 24,8 mio. kr. for sygehusene i Region Syddanmark. Udgiften for 2017 vil være højere på grund af opsigelse af udbudskontrakten.

  Driften af den nye tolkeenhed vil skulle finansieres inden for denne ramme. Der skal udarbejdes en økonomimodel, som beskriver driftsøkonomien nærmere.

  I forbindelse med etableringen af den nye enhed, må der forventes etableringsudgifter til

  • indretning af lokaler, inkl. afskærmede tolkerum til teletolkning,
  • indkøb af videotolkningsudstyr,
  • IT/servere og
  • udvikling af bookingsystem.

  Tidsplan
  Det forventes, at en ny tolkeenhed vil kunne være i drift i 2018. Der vil ske en trinvis udbygning i takt med, at der kan ansættes og uddannes personale.

  Udbud for praksisområdet
  Sideløbende med hjemtagningsprocessen vil der være et udbud vedrørende tolkningen på praksisområdet. Det forventes, at der kan indgås kontrakt i april 2018 med kontraktstart 1. november 2018.

  Det kan på længere sigt overvejes også at hjemtage tolkningen på praksisområdet.

  Sundhedsudvalget og Psykiatri- og socialudvalget behandlede sagen på fællesmøde den 24. oktober 2017. Udvalgene besluttede at indstille, at tolkeområdet hjemtages med start i 2018, og at tilrettelæggelsen vedrørende mindre sprog undersøges nærmere.

  Indstillingen er rettet i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tolkeområdet hjemtages med start i 2018.

  At tilrettelæggelsen vedrørende mindre sprog undersøges nærmere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017
   

  Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At tolkeområdet hjemtages med start i 2018

  At tilrettelæggelsen vedrørende mindre sprog undersøges nærmere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017
   

  Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At tolkeområdet hjemtages med start i 2018.

  At tilrettelæggelsen vedrørende mindre sprog undersøges nærmere.

  Holger Gorm Petersen tog forbehold.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  1 medlem, Nye Borgerlige, stemte i mod.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/9675
  6. Status - optaget til sygeplejerskeuddannelserne i 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på drøftelser om optaget på sygeplejerskeuddannelserne følger hermed en orientering med status for optaget i 2017. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dimensionering og behov for forskellige faggrupper er et emne med politisk opmærksomhed. I august 2016 blev opmærksomheden rettet på området, da der ved det koordinerede optag til uddannelserne var stor søgning på sygeplejerskeuddannelsen og flere afviste ansøgere.

  Sagen var på dagsordenen i sundhedsudvalget den 23. august 2016, ligesom der af budgetforliget for 2017 fremgik:

  ”Region Syddanmark er opmærksom på, at der uddannes det fornødne antal sygeplejesker. I efteråret 2016 arbejdes med en vurdering af, om der er behov for at øge dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen samt mulighederne for at gøre det.”

  Problemstillingen har siden været drøftet på tværs af sygehusenhederne, hvor man har ønsket at medvirke til et øget optag. Hermed følger en status på optaget i 2017.

  Om dimensioneringen

  På flere uddannelser findes der en særlig dimensioneringsaftale, herunder på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser som udbydes på professionshøjskolerne.

  Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der godkender eventuelle ændringer i dimensioneringen. Hensynet bag godkendelsen handler både om at sikre, at dimensioneringen tager udgangspunkt i aftagernes behov i forhold til den pågældende faggruppe, og at der er en aftale om den tilhørende praktiske del af uddannelsen.

  Den typiske procedure ved ændret dimensionering er, at uddannelsesinstitutionen ansøger ministeriet om en øget dimensionering. Ministeriet vil herefter rette henvendelse til Danske Regioner og KL for at sikre, at øgningen bygger på et oplevet behov, og at der er truffet aftaler omkring den praktiske del af uddannelsen og økonomi hertil.

  Dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark har været stabil igennem flere år. I Region Syddanmark uddannes sygeplejersker ved UC Syd (Esbjerg og Aabenraa) og UCL (Svendborg, Odense og Vejle). Dimensioneringen fordeler sig med 240 ved UC Syd og 475 ved UCL.

  Behov for at uddanne flere sygeplejersker?

  Udbud og efterspørgsel efter særlige faggrupper følges administrativt i Region Syddanmark. I forhold til udbuddet af uddannede sygeplejersker viser en aktuel analyse fra COWI, at man med den nuværende uddannelsesfrekvens kan forvente, at udbuddet i årene 2014-2024 øges med ca. 1.500 sygeplejersker, så der i 2024 forventes at være omkring 14.500 uddannede sygeplejersker bosiddende i Region Syddanmark.

  Hvorvidt det forventede øgede udbud vil være tilstrækkeligt til at møde efterspørgslen afhænger af flere forhold, som eksempelvis de økonomiske rammer, udviklingen i opgaver i sundhedsvæsenet og omfanget af beskæftigelse i andre sektorer. Antallet af ansatte sygeplejersker fordelte sig i 2015 med ca. 2.900 i kommunerne og ca. 8.400 i regionen.

  Uanset forventningerne til det fremtidige udbud af uddannede sygeplejersker opleves der aktuelt udfordringer med rekruttering til nogle sygeplejerskestillinger.

  På baggrund af den politiske opmærksomhed på området havde Koncernledelsesforum den 8. november 2016 og den 24. februar 2017 drøftelser om det oplevede behov for uddannede sygeplejersker nu og fremadrettet.

  Sagen er vanskelig, da der både ses aktuelle rekrutteringsudfordringer, men modsat er der udarbejdet en udbudsanalyse, der vidner om et voksende udbud af sygeplejersker. Hertil kommer, at det giver udfordringer for sygehusenhederne at håndtere praktik til det aktuelle optag, hvorfor et øget optag vil presse situationen yderligere.

  På grund af de aktuelle rekrutteringsudfordringer besluttede Koncernledelsesforum sig for at medvirke til et øget optag, idet det besluttes:

  • Sygehusene erklærer sig parate til at bidrage til øget optag, herunder:
   • Øget fokus på at begrænse frafaldet og at optage de rigtige.
   • Fokus på at fastholde sygeplejerskeuddannelsens attraktivitet og udnytte den nuværende stærke søgning til uddannelsen.
   • Sygehusene ønsker at medvirke til et øget optag ved fuld implementering af princippet om, at meritstuderende (sygeplejerskestuderede som har en baggrund som Social- og sundhedsassistent) tæller som 2/3 af en dimensioneret plads.
   • Kommunerne i Region Syddanmark har i regi af KKR besluttet, at man ønsker at øge den kommunale andel af praktikpladsopgaven til sygeplejerskeuddannelsen. Denne beslutning ønsker sygehusene at bakke op om, idet den ses som en naturlig følge af udviklingen i sundhedsvæsenet.
   • Der indledes dialog med professionshøjskolerne herom. Den konkrete håndtering vil typisk foregå lokalt i samarbejde mellem uddannelsessted, sygehus og kommuner. Om muligt ønskes optaget øget allerede i 2017.

  Implementering af beslutningen er i gang. I nedenstående tabel gives en orienterende status på optag og dimensionering til Region Syddanmarks sygeplejeskoler (KOT og tal fra Undervisnings-og forskningsministeriet). Som det ses er optaget øget en del de seneste år og også i 2017.

  År

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Optag og

  Dimen-sionering

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.*

   

  Dim.

  UC Syd i alt

  Aabenraa

  Esbjerg

  244

  120

  124

  240

  245

  120

  125

  240

  240

  120

  120

  240

  239

  120

  119

  240

  246*

  123

  113

  240

  UCL i alt

  Odense

  Svendborg

  Vejle

  456

  214

  72

  170

  475

  462

  216

  76

  170

  475

  470

  216

  76

  178

  475

  492

  220

  80

  192

  475

  501

  225

  84

  192

  475

  I alt

  700

  715

  707

  715

  710

  715

  731

  715

  747

  715

  *På UC Syd er optagstallet 2017 reguleret ved et efteroptag. Oplysningerne i tabellen er derfor justeret på baggrund af oplysninger fra UC SYD.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017
   

  Til orientering.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Til orientering.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 12/20409
  7. Fornyelse af samarbejdsaftale med Palliativt Frivilligt Netværk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med Palliativt Frivilligt Netværk (PFN). Palliativt Frivilligt Netværk yder en frivillig indsats for palliative patienter på Fyn i samarbejde med Palliativt Team Fyn, OUH Odense Universitetshospital.

  Den nuværende samarbejdsaftale udløber i efteråret 2017. Sagen vedrører forlængelse af aftalen for yderligere fire år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) er en frivillig forening, som siden 2013 har ydet en frivillig indsats for uhelbredeligt syge og deres pårørende på Fyn og det fynske øhav. Den frivillige indsats sker i tæt samarbejde med Palliativt Team Fyn, OUH, og er et supplement til den professionelle palliative indsats, som udføres af Palliativt Team og af den kommunale hjemmepleje.

  Palliativt Frivilligt Netværk har ansat en lønnet koordinator, som har til opgave at drive et netværk af frivillige erfarne mennesker, som med udgangspunkt i deres egen baggrund kan støtte og yde omsorg for alvorligt syge og døende og deres pårørende i den sidste fase.

  De frivillige udfører ikke professionel pleje og palliativ indsats. Deres bidrag består primært af tid og nærvær og medmenneskelig omsorg. De frivillige aflægger besøg hos de palliative patienter og kan på den måde dels skabe tryghed og omsorg for den syge, dels aflaste de pårørende lidt. Indsatsen består primært i små praktiske gøremål med den syge, gå en tur, køre en tur, sidde hos den syge om natten, socialt samvær og samtale.

  Ordningen vurderes positivt af Palliativt Team Fyn, OUH, som vurderer, at de frivillige giver en reel værdi for patienterne.

  Ifølge årsrapporten for 2016 har PFN i 2016 haft 47 frivillige tilknyttet. De frivillige har været på besøg hos 109 uhelbredeligt syge i eget hjem, hvilket sammenlagt har ført til 786 besøg. Udover besøg i eget hjem bidrager PFN også med frivillig indsats for de indlagte patienter på det palliative sengeafsnit på OUH.

  Palliativt Frivilligt Netværk samarbejder desuden med de to fynske hospices om besøg hos patienter, der kommer hjem til eget hjem efter ophold på hospice. Hvis det skønnes relevant, kan der indgås aftale om frivillig indsats med andre palliative enheder i regionen.

  Samarbejdsaftale mellem Palliativt Frivilligt Netværk og Region Syddanmark

   

  Region Syddanmark har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med PFN. Aftalen blev senest fornyet af regionsrådet den 26. maj 2015. Formålet med aftalen er at give en udvidet service for de palliative patienter og deres pårørende.

  Samarbejdsaftalen indebærer, at regionen stiller en kontorplads på OUH til rådighed for PFN’s koordinator med henblik på at sikre et tæt samarbejde med Palliativt Team Fyn, OUH, der varetager den faglige del af den palliative behandling. Det er også Palliativt Team Fyn, der i samarbejde med patienten og de pårørende vurderer, om der i tillæg til den faglige behandling kan være gavn af en frivillig indsats og i så tilfælde inddrager PFN.

  Derudover stiller regionen en underskudsgaranti på op til 300.000 kr., svarende til et halvt årsværk for koordinatoren. Foreningen har ikke hidtil gjort brug af underskudsgarantien. Foreningen baserer sin økonomi på § 18-midler fra kommunerne, fonde og medlemsbidrag. Af regnskabet for 2016 fremgår det, at foreningen havde et underskud på 8.269 kr. i 2016 og en egenkapital på 365.027 kr.

  PFN har ansøgt om, at Region Syddanmark fremover afholder lønudgiften til koordinatoren, subsidiært giver en underskudsgaranti for hele lønudgiften. Der har været afholdt møde mellem Palliativt Frivilligt Netværk, udvalgsformand Poul-Erik Svendsen og regionsdirektør Jane Kraglund, hvor sagen blev drøftet. Foreningen har fortsat et ønske om, at underskudsgarantien hæves af hensyn til sikkerhed i ansættelsen for koordinatoren.

  Det anbefales dog, at aftalen fortsætter på nuværende vilkår. 

  Sundhedsudvalget indstiller, at underskudsgarantien pris- og lønfremskrives. En fremskrivning fra 2013-niveau til 2018-niveau medfører, at underskudsgarantien hæves til 325.200 kr.

  Sundhedsudvalget behandlede sagen på møde den 24. oktober 2017. Udvalget tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at underskudsgarantien følger pris- og lønudviklingen. Endvidere undersøges det, om der er andre tilsvarende ordninger, hvor der bør ske en harmonisering.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med sundhedsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Palliativt Frivilligt Netværk forlænges for yderligere fire år jf. vedlagte aftaleudkast, dog med den tilføjelse at underskudsgarantien følger pris- og lønudviklingen. Endvidere undersøges det om der er andre tilsvarende ordninger, hvor der bør ske en harmonisering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017
   

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at underskudsgarantien følger pris- og lønudviklingen. Endvidere undersøges det om der er andre tilsvarende ordninger, hvor der bør ske en harmonisering

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/10085
  8. Praksisplan for øre-næse-halsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øre-næse-halsområdet i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øre-næse-halsområdet i Region Syddanmark.

  Praksisplanudkastet består dels af et afsnit om status på kapaciteten og beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling. Derudover beskriver høringsudkastet den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Endvidere indeholder høringsudkastet overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt er der i høringsudkastet anført de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planperioden.

  Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: 

  https://rsyd.dk/wm504008

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At den nuværende kapacitet inden for området fastholdes, men at der midtvejs i planperioden foretages en opdateret vurdering af kapaciteten.
  • At der, som følge af den demografiske udvikling, vil være behov for i perioden 2018 – 2028 at udvide kapaciteten med 2–3 praktiserende øre-næse-halslæger, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.
  • At rammeydelserne for operation for stritøre, forundersøgelse med henblik på høreapparatbehandling samt høreapparattilpasning ikke indføres på nuværende tidspunkt.
  • Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem øre-næse-halsspeciallægerne i praksis og sygehusene i regionen vurderes som tilfredsstillende.
  • Endvidere en række anbefalinger angående service og tilgængelighed i øre-næse-halslægepraksis.

  Praksisplanen har i perioden fra den 13. september 2017 til den 13. oktober 2017 været i høring. Der indkom i alt fire høringssvar.

  Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen, og at der er tale om et grundigt og gennemarbejdet materiale.

  I flere af høringssvarene er der forslag til præciseringer og uddybninger af dele af planen. En del af disse foreslås indarbejdet i planen. Endvidere er der også et enkelt forslag til en mere markant ændring af praksisplanen, hvilket er behandlet nedenfor.

  Resumé af høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er høringssvarene vedlagt.

  I forhold til forslag med indholdsmæssige ændringer skal særligt fremhæves ventetiden til høreapparatbehandling.

  Flere høringssvar sætter spørgsmål ved, at der i praksisplanudkastet ikke er åbnet for en (lokal)aftale om høreapparatbehandling og -tilpasning i øre-næse-hals–speciallægepraksis. Der peges på, at der er lange ventetider på høreapparatbehandling i offentligt regi (op til to år), og at de geografiske placeringer af to nye regionshøreklinikker (Vojens og Tønder) ikke er et reelt tilbud for alle regionens borgere på grund af de geografiske afstande. Som eksempel peges der på hele Fyn.

   

  I forbindelse med budgetforliget for 2018 er det aftalt, at sundhedsudvalget forelægges en status på ventetiden inden for området ved årsskiftet 2017/18. Hvis sundhedsudvalget på den baggrund anbefaler yderligere initiativer for at tilnærme sig målet om en ventetid på maksimum tre måneder, anbefaler administrationen, at en eventuel inddragelse af de praktiserende øre-næse-halslæger indgår i disse overvejelser.

  Økonomiske konsekvenser
  Implementering af praksisplanen vil ikke have økonomiske konsekvenser for regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At praksisplanen for øre-næse-halsområdet i Region Syddanmark, med de i bilaget foreslåede ændringer til indarbejdelse i planen, udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens praktiserende øre-næse-halslæger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Sundhedssamordningsudvalget ønsker en redegørelse vedr. behandling af småbørn med mellemørebetændelse.

  Sundhedssamordningsudvalget ønsker endvidere en orientering ang. status vedr. høreapparatområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, stemte i mod, idet partiet ikke ønsker at udvide antallet af privat praktiserende speciallæger, før muligheden for at udføre opgaverne i offentligt regi er blevet grundigt undersøgt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9916
  9. Praksisplan for dermato-venerologiområdet (hud- og kønssygdomme)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for dermato-venerologiområdet (hud- og kønssygdomme) i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for dermato-venerologiområdet i Region Syddanmark.

  Praksisplanudkastet består dels af et afsnit om status på kapaciteten og beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling. Derudover beskriver høringsudkastet den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Endvidere indeholder høringsudkastet overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt er der i høringsudkastet anført de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planperioden.

  Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: 

  https://rsyd.dk/wm504008

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At der i 2018 bør ske en kapacitetsudvidelse svarende til et fuldtidsydernummer med placering i Middelfart eller Kolding.
  • At der, som følge af den demografiske udvikling, vil være behov for i perioden 2019–2028 at udvide kapaciteten med yderligere en fuldtids praktiserende dermatolog, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.
  • At der ikke er grundlag for at indføre rammeydelserne for røde bade, allergivaccinationer og overaktivitet i svedkirtlerne (armhulen).
  • At der sker en udlægning fra sygehus til praksis vedrørende laserbehandling af svær skægvækst hos kvinder, og at dette sker ved at indgå rammeaftale herom.
  • At der udarbejdes visitationsretningslinjer for Hudafdeling I, tilpasset arbejdsdelingen og samarbejdet mellem praksis og sygehus.
  • Endvidere en række anbefalinger angående service og tilgængelighed i speciallægepraksis inden for dermato-venerologiområdet.

  Praksisplanen har i perioden fra den 13. september 2017 til den 13. oktober 2017 været i høring. Der indkom i alt fire høringssvar.

  Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen, og at der er tale om et grundigt og gennemarbejdet materiale.

  I flere af høringssvarene er der forslag til præciseringer og uddybninger af dele af planen. En del af disse foreslås indarbejdet i planen. Resumé af høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er høringssvarene vedlagt.

  Økonomiske konsekvenser
  En udvidelse af kapaciteten med et fuldtidsydernummer svarende til en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 4 mio. kr. er indarbejdet i budgettet for 2018 og overslagsårene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At praksisplanen for dermato-venerologiområdet i Region Syddanmark, med de i bilaget foreslåede ændringer til indarbejdelse i planen, udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens praktiserende dermato-venerologer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, stemte i mod, idet partiet ikke ønsker at udvide antallet af privat praktiserende speciallæger, før muligheden for at udføre opgaverne i offentligt regi er blevet grundigt undersøgt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9914
  10. Praksisplan for øjenområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øjenområdet i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu regionsrådet til endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. august 2017 høringsudkast til praksisplan for øjenområdet i Region Syddanmark.

  Praksisplanudkastet består dels af et afsnit om status på kapaciteten og beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

  Derudover beskriver høringsudkastet den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Endvidere indeholder høringsudkastet overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt er der i høringsudkastet anført de samlede anbefalinger for speciallægepraksis i planperioden.

  Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: 

  https://rsyd.dk/wm504008

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At den nuværende kapacitet inden for området fastholdes i 2018.
  • At der som følge af den demografiske udvikling vil være behov for i perioden 2018–2028 at udvide kapaciteten med fem til seks praktiserende øjenlæger, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.
  • At den nuværende arbejdsdeling mellem praksis og sygehus fastholdes.
  • At der på nuværende tidspunkt ikke sker udlægning af yderligere grå stær operationer til praksis, men at dette vurderes ved genforhandling af aftalen.
  • At rammeaftalen for kontrol af anti-VEGF behandlede patienter indføres.
  • Endvidere en række anbefalinger angående service og tilgængelighed i øjenlægepraksis.

  Kontrol af anti-VEGF patienter er kontrol af Patienter med øjenforkalkning (AMD - aldersrelateret macula degeneration) der har fået  indsprøjtninger direkte ind i øjets indre af et stof, der hæmmer væksten af de nye utætte blodkar.

  Praksisplanen har i perioden fra den 13. september 2017 til den 13. oktober 2017 været i høring. Der indkom i alt fem høringssvar.

  Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen, og at der er tale om et grundigt og gennemarbejdet materiale.

  I flere af høringssvarene er der forslag til præciseringer og uddybninger angående dele af planen. En del af disse foreslås indarbejdet i planen. Endvidere er der også enkelte forslag til mere markante ændringer af praksisplanen, hvilket er behandlet nedenfor.

  Resumé af høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er høringssvarene vedlagt.

  Implementering af praksisplanen vil ikke have økonomiske konsekvenser for regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At praksisplanen for øjenområdet i Region Syddanmark, med de i bilaget foreslåede ændringer til indarbejdelse i planen, udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens praktiserende øjenlæger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, stemte i mod, idet partiet ikke ønsker at udvide antallet af privat praktiserende speciallæger, før muligheden for at udføre opgaverne i offentligt regi er blevet grundigt undersøgt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17477
  11. Integrated Care - resultaterne to år efter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Integrated Care var et partnerskabsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og PLO Syddanmark, der afprøvede en ny tværsektoriel samarbejdsmodel på sundhedsområdet. Regionsrådet og byrådet i Odense Kommune lukkede projektet i maj måned 2016 med baggrund i en evaluering fra KORA, dog med den tilføjelse, at der to år efter opstart skal gennemføres en opfølgning for at vurdere effekten af indsatserne efter yderligere et år. Opfølgningen er nu foretaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) igangsatte i 2013 arbejdet med at udvikle og afprøve en integreret indsats for henholdsvis den ældre medicinske patient (DÆMP-indsatsen) og patienter med stress, angst og depression (SAD-indsatsen). Målgrupperne var udvalgt på baggrund af deres volumen og de mange tværsektorielle kontakter.

  KORA præsenterede i 2016 evalueringen af Integrated Care-projektet. Evalueringsresultaterne førte til en beslutning i Odense byråd og regionsrådet om at lukke projektet. Samtidigt besluttede man at lave en opfølgningsrapport, der følger effekterne to år efter Integrated Care-indsatserne.

  Opfølgningsundersøgelsen er nu gennemført af VIVE (Viden til Velfærd - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Rapporten viser følgende:

  • Den ældre medicinske patient: Evalueringen i 2016 af Integrated Care viste, at DÆMP Integrated Care-patienter havde et merforbrug på personlig hjemmepleje og praktiserende læge samt ekstra indlæggelsestid på sygehuset i sammenligning med DÆMP, der ikke var inkluderet i Integrated Care-indsatsen. Opfølgningsrapporten her i 2017 viser, at nogle af de negative effekter er forsvundet efter to år. Der ses fortsat ikke positive effekter af Integrated Care-indsatsen.
    
  • Patienter med stress, angst og depression: For borgere med stress, angst og depression, der var inkluderet i projektet, viste evalueringen i 2016 en negativ effekt, idet disse patienter havde en længere sygedagpengeperiode og et højere forbrug af almen praksis i sammenligning med borgere med stress, angst og depression, der ikke var inkluderet i indsatsen. Samtidig sås en lavere selvforsørgelsesgrad hos borgere inkluderet i indsatsen. Opfølgningsrapporten i 2017 viser, at noget af den negative effekt er forsvundet, idet sygedagpengeperioden over tid er knap så lang. Merforbrug af praktiserende læge forsvinder også over tid. Samtidig ses det, at selvforsørgelsesgraden hos borgerne inkluderet i projektet nu svarer til borgere, der ikke har deltaget i Integrated Care-indsatsen. Der ses dog heller ikke her positive effekter af Integrated Care-indsatsen.

  Samlet viser opfølgningsrapporten, at nogle af de negative effekter af Integrated Care-indsatsen er forsvundet på længere sigt, men der kan fortsat ikke påvises positive effekter på de resultatmål, som var opstillet for Integrated Care-indsatsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Til orientering.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/37211
  12. Afrapportering af målbillede: Udmøntning vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et nyt målbilledekoncept, hvori indgår en halvårlig kvalitativ afrapportering af udmøntningen og fremdriften i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Den første rapportering af målbilledet forelægges i denne sag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er foruden en indsats møntet på at skabe bedre vilkår og forhold for borgernes sundhedstilbud lokalt, også et håndtag i udviklingen af Region Syddanmarks organisatoriske sammenhængskraft på tværs af sygehusene.

  Næste skridt i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er en udmøntning af rammepapiret. Til understøttelse af det arbejdes der sideløbende i to hovedspor. Implementering består således i sygehusenes udmøntningsplaner samt en fælles tværgående udmøntning. Udmøntningsarbejdet er løbende, og planerne er dynamiske og opdateres løbende i takt med udviklingen. Planerne drøftes løbende på sygehusenes dialogmøder med koncerndirektionen.

  Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et nyt målbilledekoncept. Heri indgår en halvårlig overvejende kvalitativ afrapportering af udmøntning og fremdrift af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som også har tilknytning til pejlemærket om samme. Målbilledet om nærhed og sammenhæng er en temaafrapportering i det samlede sæt af målbilleder og indikatorer, og det fremgår, at der vil være fokus på rammepapirets indsatsområder og vurdering af dets betydning for dels patienter og borgere, dels samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.

  I vedhæftede bilag findes en sammenskrivning af sygehusenes udmøntningsplaner, ligesom der indgår en beskrivelse af den fælles tværgående udmøntning. Gennemgangen viser, at der allerede er en lang række initiativer i gang. Det gælder anvendelsen af speciallægernes og andre specialistkompetencer i almen praksis og kommuner, udgående funktioner, udvikling af modeller for samdrift af kommunale og regionale tilbud, arbejdet med sundhedshuse og fælles kompetenceudvikling.

  Men selv om gennemgangen ikke er udtømmende, ses det også, at der er områder, hvor initiativerne endnu er under tilblivelse eller findes i mindre omfang. Det gælder især vedrørende fælles data med kommunerne og initiativer, der involverer almen praksis, dvs.:

  • Tættere kliniksamarbejde med almen praksis.
  • Involvering af almen praksis i daglig ledelse og prioritering i sygehusene.
  • Systematisk uddannelse og udvikling af almen praksis.
  • Faglig ledelsesinformation til praksis.

  Der kan være mange årsager til, at særligt initiativer, der involverer almen praksis, fylder mindre, men det skyldes måske især at samarbejde med almen praksis igennem lang tid har været svært. Dog åbner den nye overenskomst for nye muligheder.

  Gennemgangen rejser også tre mere overordnede temaer til drøftelse:

  Initiativernes patientoplevede merværdi. Initiativer i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen udfordrer i nogle tilfælde de økonomiske gevinster, der over de seneste mange år er opnået ved stordriftsfordele. Omvendt kan merværdien være stor for patienterne, både på et individuelt plan og måske også i et samfundsøkonomisk perspektiv. Indtil videre er der ikke en samlet model for, hvordan patienternes tilfredshed og patienternes gevinster i bredere forstand gøres op. Dette vil være et fokusområde i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2018.

  Initiativernes kobling til styringsparadigmerne. Aktivitetsstyring, produktivitetskravet, der lige er blevet afskaffet, og takststyringsmodellerne er måske i meget mindre grad end værdibaseret styring incitamenter for udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det antydes i et eksempel fra psykiatrisygehuset, at lægges der vægt på de områder, der har stor betydning for sammenhængende patientforløb, dvs. samarbejde og gensidigt kendskab på tværs af sektorerne, så giver det også mere værdi for patienten. Om det forholder sig sådan, bør undersøges yderligere, dvs. hvordan styringsparadigmerne understøtter udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Initiativernes effekt på folkesundheden. En væsentlig præmis for udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er, at det sker i samarbejde med kommuner og praksis med respekt for lokale forskelle og behov. Imidlertid kan dette udfordre, at der i Syddanmark over de seneste mange år har været arbejdet for ét fælles kommunalt-regionalt sundhedsvæsen, hvor der ikke er forskel på tilbud om forebyggelse, behandling og rehabilitering af sammenlignelige borgere afhængigt af de pågældendes bopæl. Så selv om forskelligheden hyldes, opstår der alligevel et dilemma i forhold til, hvilken forskellighed, regionen kan ”tåle” over for borgerne og i relation til folkesundheden?

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017
   

  Til orientering. Sagen forelægges til orientering for forretningsudvalg og regionsråd.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Til orientering.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/29165
  13. Ansøgninger til Kulturpuljen september 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 1. september 2017. Efter regionsrådets behandling af ansøgninger den 26. juni 2017 er der en restpulje på 3.718.601 kr.

  Der er indkommet 10 ansøgninger til Kulturpuljen. Der ansøges i alt om knap 5,7 mio. kr. Seks ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås tildelt 3.910.000 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det samlede restbeløb i Kulturpuljen til ansøgningsrunden den 1. september 2017 er på 3.718.601 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter. Der er indkommet 10 ansøgninger om støtte fra Kulturpuljen, og der er i alt ansøgt om 5.674.263 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2016-2017”. Her tillægges det betydning, at kulturprojekter, der kan modtage støtte, skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at besøge og bo i.

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.
  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationen har vurderet, at følgende fire ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud:

  • ”Murenes minder…”, ansøgt af Museet på Koldinghus – indstillet til tilskud på 860.000 kr. som ansøgt.
    

  Der er, jf. budgetaftale 2018, afsat 0,8 mio. kr. af kulturpuljen i 2018 til fejring af Koldinghus’ 750 års jubilæum. Med dette projekt fremrykkes budgetinitiativet til afholdelse inden for rammerne af Kulturpulje 2017.

  • ”Esbjerg havn og by 150 år”, ansøgt af Esbjerg Kommune, indstillet til tilskud på 1.000.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.500.000 kr.) 
  • ”DYNAMO – Nycirkus Festival 2018”, ansøgt af Dynamo – workspace for circus & performing arts, indstillet til tilskud på 200.000 kr. som ansøgt.
  • ”Christiansfeld Musikfestival – Christiansfeld i en verden af musik” ansøgt af Brødremenigheden i Christiansfeld, indstillet til tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 125.000 kr.)

  Administrationen har vurderet, at følgende to ansøgninger i nogen grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud.

  • ”Haderslev Lysfest og Åbent Topmøde”, ansøgt af Haderslev Kommune - indstillet til tilskud på 250.000 kr. som ansøgt
    
  • ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat”, ansøgt af Trekantområdet Danmark, indstillet til tilskud på 1.500.000 kr. under forudsætning af, at der opnås tilladelse til at gennemføre det planlagte projekt.

  Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1, ”Kulturpuljen 2017 – ansøgningsoversigt”.

  Det foreslås endelig, at der fastsættes en ny ansøgningsfrist til Kulturpuljen 2018. Det foreslås, at fristen fastsættes til den 31. marts 2018.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på møde den 9. oktober 2017. Udvalget besluttede at foretage ændringer i indstillingen til regionsrådet, jf. udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektet ”Murenes minder…”, ansøgt af Museet på Koldinghus, modtager tilsagn om tilskud på 860.000 kr. som ansøgt.

  At projektet ”Esbjerg havn og by 150 år”, ansøgt af Esbjerg Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr.

  At projektet ”DYNAMO – Nycirkus Festival 2018”, ansøgt af Dynamo – workspace for circus & performing arts, modtager tilsagn om støtte på 200.000 kr. som ansøgt.

  At projektet ”Christiansfeld Musikfestival – Christiansfeld i en verden af musik” ansøgt af Brødremenigheden i Christiansfeld, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.

  At projektet ”Haderslev Lysfest og Åbent Topmøde”, ansøgt af Haderslev Kommune, modtager tilsagn om støtte på 250.000 kr. som ansøgt.

  At ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat”, ansøgt af Trekantområdet Danmark, modtager tilsagn om støtte på 1.500.000 kr. under forudsætning af, at der opnås tilladelse til at gennemføre det planlagte projekt. 

  At de resterende fire ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks kulturpulje.

  At fristen for en ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2018 fastsættes til 31. marts 2018.


   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017
   

  Udvalget lægger vægt på, at ansøgninger som modtager tilskud fra Kulturpuljen, i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud og anbefaler på den baggrund regionsrådet:

  At projektet ”Murenes minder…”, ansøgt af Museet på Koldinghus, modtager tilsagn om tilskud på 860.000 kr. som ansøgt.

  At projektet ”Esbjerg havn og by 150 år”, ansøgt af Esbjerg Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr.

  At projektet ”DYNAMO – Nycirkus Festival 2018”, ansøgt af Dynamo – workspace for circus & performing arts, modtager tilsagn om støtte på 200.000 som ansøgt.

  At projektet ”Christiansfeld Musikfestival – Christiansfeld i en verden af musik” ansøgt af Brødremenigheden i Christiansfeld, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.

  At ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat”, ansøgt af Trekantområdet Danmark, modtager tilsagn om støtte på 750.000 kr. til et værk på den gamle Lillebæltsbro og sideevents i 2018, under forudsætning af, at der opnås tilladelse til at gennemføre det planlagte hovedprojekt. Endvidere imødeser udvalget en konkret ansøgning vedr. et hovedværk f.eks. ved Ravningebroen.

  At de resterende fem ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks kulturpulje.

  Endelig anbefales, at fristen for en ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2018 fastsættes til 31. marts 2018.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen fra Udvalget for Regional Udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.


  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen fra Udvalget for Regional Udvikling tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14946
  14. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og de syddanske kommuner udarbejdet en aktionsplan, der kan suppleres med en specifik udviklingsaftale for de fire byregionale områder i Syddanmark.
   

  Der forelægges udkast til udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg (Esbjerg, Varde og Fanø kommuner) til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af den fælles opfølgning på ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19” har de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark aftalt en aktionsplan med tre fælles aktivitetsspor: Syddanskernes liv i de enkelte kommuner, byregionalt samarbejde samt kvalificeret arbejdskraft. Som en del af aktionsplanen blev det samtidig besluttet, at der kan laves selvstændige udviklingsaftaler for de byregionale områder, der kan adressere særlige styrker, udfordringer og muligheder, som ikke fanges af aktionsplanens aktivitetsspor, der skal dække alle 22 kommuner.
   

  Der er udarbejdet et forslag til udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg, der skal bidrage dels til at understøtte storbyregionens fælles planstrategiske arbejde, dels til at nå målene i ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”.
   

  Storbyregion Esbjerg har udpeget tre fælles planstrategiske temaer i deres fælles platform, der er indskrevet i alle tre kommuneplanstrategier: 1) Infrastruktur 2) Bosætning og 3) Turisme. Disse strategiske spor er sammenfaldende med flere af de seks indsatsspor i Det Gode Liv-strategien. Samarbejdstemaerne i forslag til udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg er derfor fundet inden for de fælles interessefelter, og adresserer nogle af de særlige styrker, udfordringer og muligheder, der findes i storbyregion Esbjerg.

  Udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg har 3 samarbejdstemaer:
   

  1. Bosætning og attraktivitet (herunder byernes rolle, og potentialer uden for de store byer).
    
  2. Øge kendskabet til byregionens styrker, udfordringer og sammenhængskraft.
  1. Ad hoc-projekter på planområdet.
    
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:
   

  At forslaget til byregional udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg godkendes, betinget af politisk godkendelse i de tre kommuner. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   


  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/31619
  15. Etablering af visitationsforum for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatrisygehuset er begyndt at etablere det nye visitationsforum til de særlige pladser. Visitationsforummet forventes at være etableret pr. 1. januar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ophold på de nye særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det er den pågældende kommunalbestyrelse, som anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra et visitationsforum. Regionerne opretter og afholder udgifterne for visitationsforummet. På den baggrund har Psykiatrisygehuset påbegyndt processen med at etablere et nyt visitationsforum for de særlige pladser i psykiatrien pr. 1. januar 2018.

  For at blive visiteret til ophold på de særlige pladser skal specifikke visitationskriterier være opfyldt:

  • Patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd.
  • Patienten har en svær psykisk lidelse.
  • Patienten har særlige sociale problemer.
  • Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri.
  • Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt. misbrugsbehandling.
  • Opholdet vurderes, på baggrund af en begrundet formodning, at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

  I visitationsforummet deltager både faste og skiftende repræsentanter. De stående repræsentanter deltager i alle sager, mens de skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, hvori de er involveret.

  Visitationsforums repræsentanter er:

  • En fast regionalt udpeget speciallæge.
  • En fast kommunalt udpeget socialfaglig repræsentant.
  • En fast repræsentant fra de særlige pladser.
  • En repræsentant fra visiterende myndighed.
  • Evt. kriminalforsorgen. 

  Psykiatrisygehuset har indstillet ledende overlæge Psykiatrisk Afdeling Esbjerg som speciallægen i visitationsforummet. Derudover er ledende overlæge fra Psykiatrisk afdeling i Vejle indstillet som fast suppleant for speciallægen. I forhold til den faste repræsentant fra de særlige pladser vil Psykiatrisygehuset udpege den kommende funktionsleder fra afsnittet med de særlige pladser. Kommunerne forventes at udpege deres faste socialfaglige repræsentant til november.

  Det indstilles, at ledende overlæge Agnete Larsen fra Psykiatrisk Afdeling Esbjerg udpeges som speciallægen i visitationsforummet. Derudover foreslås ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen udpeget som fast suppleant for speciallægen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  At ledende overlæge Agnete Larsen fra Psykiatrisk Afdeling Esbjerg udpeges som speciallægen i visitationsforummet.

  At ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen udpeges som fast suppleant for speciallægen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017
   

  Til orientering. Administrationen undersøger nærmere i forhold til forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Til orientering.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/29268
  16. Status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På møde den 11. oktober 2017 blev forretningsudvalget orienteret om status pr. 6. oktober 2017, hvor der var afsluttet 134 sager og fremsendt 176 sager til de faglige organisationer.

  Status pr. 3. november 2017 er, at der er afsluttet 148 sager. Supplerende kan oplyses, at 175 sager er fremsendt til de faglige organisationer og således under behandling heraf 150 sager, hvor regionen afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer og 25 sager, hvor de faglige organisationer er vendt tilbage med bemærkninger eller ønske om yderligere oplysninger, og som derfor beror på yderligere sagsbehandling i regionen.

  Om de 148 sager kan oplyses, at:

  • 92 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 863.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 56 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 287.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

  Regionens samlede merudgift til de 148 afsluttede sager udgør kr. 1.929.000 (før skat).

  Forretningsudvalget vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Til orientering.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/33908
  17. Evaluering af åbent hus-arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner og de fem regioner har gennemført kampagnen ”Vi bygger for livet”, der på tværs af regioner og byggeprojekter har haft til formål at skærpe opmærksomheden om den positive effekt af de mange byggerier i Danmark. Åbent hus-arrangementerne uddybes nærmere i vedlagte notat.

  I 2017 er der afholdt åbent hus-arrangementer i april og i september måned.

  Region Syddanmark har haft åbent hus i fire steder den 3. september 2017:

  • Nyt OUH
  • Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • Psykiatrisk afdeling Aabenraa
  • Psykiatrisk afdeling Vejle.

  Regionsrådspolitikere bød på kaffe og kage ved alle fire arrangementer. Det var et populært indslag og fungerede som en god ramme for de deltagere, der var interesserede i at få en snak med politikerne om byggerierne. Der er udelukkende kommet positive tilbagemeldinger fra åbent hus-arrangementerne.

  Økonomi

  Region Syddanmark bevilgede 0,4 mio. kr. fra centralpuljen til rådighed for åbent hus-arrangementerne. Omkring halvdelen af de bevilgede midler blev brugt til annoncering og reklame, og den anden halvdel blev brugt til ekstraordinære udgiftsposter i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte arrangementer. De enkelte sygehuse og projektorganisationer håndterede den største del af udgifterne inden for deres eget budget. Sygehusenes samlede udgifter til arrangementerne er ikke opgjort.

  Konklusion

  Åbent hus-arrangementerne vurderes positivt fra både arrangører og deltagere. Det anbefales gentaget, som en del af et landsdækkende årligt tilbagevendende åbent hus-arrangement i byggerierne. Der skal arbejdes med mere synlighed omkring arrangementerne og på politikernes rolle i forhold til kommende arrangementer. Der er en samlet opfattelse af, at det i det lange løb er investeringen værd, men der skal være et fortsat skarpt fokus på økonomien i arrangementerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-11-2017
   

  Til orientering.
   

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/36529
  18. Forslag fra Dansk Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  ”Dansk Folkeparti foreslår regionsrådet, at der til fremtidige regionsrådsmøder er opstillet en Dannebrogsfane i salen.

  Dannebrog bruges i mange andre begivenheder som et nationalt samlingspunkt, og derfor finder Dansk Folkeparti, at det kun er naturligt, at Dannebrog er repræsenteret i

  Region Syddanmarks mødesal, der jo bl.a. er et symbol på de demokratiske processer i Danmark”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Sagen blev drøftet.

  Dansk Folkeparti foreslog, at Dannebrog opsættes i regionssalen.

  Karsten Uno Petersen, Socialdemokratiet, foreslog, at det overlades til regionsrådets formand at beslutte, hvor den modtagne gave, bestående af en dannebrogsfane, opsættes.

  Dansk Folkepartis forslag blev som det mest vidtgående forslag først sat til afstemning.

  For dette forslag stemte 26 medlemmer.

  Imod stemte 13 medlemmer, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Poul Andersen, Bente Gertz, Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Andrea Terp, Ida Damborg, Hans Winther, Andreas Lund Andersen, Kristian Grønbæk Andersen, John Littau og Poul Sækmose.

  2 medlemmer, Holger Gorm Petersen og Peter Christensen, undlod at stemme.

  Karsten Uno Petersens forslag bortfaldt hermed.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/39072
  19. Forslag fra Liberal Alliance
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen, Liberal Alliance.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen, Liberal Alliance, har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  ”Omdannelse af Give Sygehus til udskrivelses- og omsorgssygehus
   

  Hospitalet skal udelukkende være sygeplejerske dreven, og kan anvendes til svækkede ældre eller andre personer, som har været indlagt.
  Indlæggelsestiden på regionens sygehuse er i dag meget kort, og ældre mennesker eller andre patienter, som kræver mere omsorg, udskrives derfor ofte for tidligt. De er for raske til at være på specialsygehusene, men for syge til at komme hjem. Ofte resulterer det i dyre genindlæggelser.
   

  Et udskrivelsessygehus kan give de ældre eller andre svækkede personer et par ekstra dages indlæggelse, hvor de kan modtage omsorg, indtil de er klar til at komme helt hjem.

  Region Midtjylland har samme problem. Give Sygehus har en ideel geografisk beliggenhed og kan "sælge" overskydende pladser til Region Midtjyllands sydlige beboer.

  Endvidere skal udskrivelse- og omsorgshospitaler også bruges til akutte indlæggelser, hvor der ikke er behov for egentligt lægebehandling. F.eks. dehydrerede patienter, influenza, lungebetændelser som blot kræver i.v. behandlinger, diarré og omgangssyge. Som vagtlæge ved jeg, at størstedelen af de akutte indlæggelser, jeg foretager, kunne klares på et sygeplejeskerdrevet udskrivelsessygehus.

  Udskrivelsessygehuse skal være et økonomisk samarbejde mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark, da udskrivelsessygehusenes både vil være en aflastning for hospitalerne og kommunes hjemmepleje.

  Sygehusene skal bemandes af sygeplejersker, der kan varetage væske - og i.v. behandling. Hvis der er behov for lægeassistance skal det være muligt at kontakte det oprindelige sygehus’ læger eller vagtlægerne”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Sagen blev drøftet.

  Liberal Alliance forslog, at Give Sygehus omdannes til et omsorgssygehus i samarbejde med Vejle Kommune.

  For forslaget stemte 1 medlem, Liberal Alliance.

  I mod stemte 35 medlemmer.

  5 medlemmer, Dansk Folkeparti og Enhedslisten undlod at stemme.

  Forslaget bortfaldt hermed.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  20. LUKKET - godkendelse af salgsliste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  21. LUKKET - status
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  22. LUKKET - prækvalifikation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  23. LUKKET - matrikulære aftaler
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  24. LUKKET - erhvervelse af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  25. LUKKET - arv
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr. 17/41608
  26. Valgklage - regionsrådsvalg 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal, i medfør af valgloven, behandle klager over regionsrådsvalget.

  Der er indkommet én klage indtil videre. Valgklager skal indgives senest ugedagen efter valget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Enhver vælger i regionen kan indgive klage over valget, jf. valglovens § 93. Klagen skal være skriftlig og indgives senest ugedagen efter valget.

  Regionsrådet har den 26. november 2017 modtaget en klage over regionsrådsvalget. Klagen er modtaget fra Maja Maria Rakel Dahl fra Kolding Kommune.

  Maja Maria Rakel Dahl skriver følgende:

  ”Goddag. 

  Jeg skriver i forlængelse af min henvendelse til Kolding Kommune, vedr. krænkelse af stemmehemmelighed og tilh. stemmepåvirkning af valgtilforordnet ved kommunal- og regionsvalget. 

   

  Jeg spurgte en valgtilforordnet - middel af højde, kraftig af bygning, brunt hår og skæg, vist brille og i sen fyrre, start halvtredser - hvordan kommunalvalget fungerede: Med dette, mente jeg; hvordan stemmerne gøres op, og de forskellige bliver valgt.

  I stedet for at spørge ind til eller besvare mit spørgsmål, trak han mig til side, rundt og ind i en lille bås, sammen med en anden valgtilforordnet - jeg vil understrege, denne blot var en medløber, som gav udtryk for at være uforstående. 

   

  Ham, der trak mig, spurgte mig, hvem jeg ville stemme på. Jeg svarede. Han pegede og sagde, hvor jeg skulle sætte kryds. Dette ved begge stemmesedler. Jeg satte pr automatik kryds, da jeg var overrumplet. Jeg gentog i hast mit spørgsmål, på hvilket han svarede. Jeg blev derefter presset ud af båsen og guidet til at lægge sedlerne i stemmeurnerne. Jeg kan ikke huske, hvem der foldede dem.

  Jeg vil understrege, min stemme her var ugyldig. 

   

  Manden påvirkede min stemme. Selvom jeg fik stemt på mit foretrukne parti, hindrede hans umyndiggørelse mig i at stemme, som jeg havde planlagt.

  Mine udtalelser til den valgtilforordnede kan på ingen måder tolkes, som et udtrykkeligt ønske om praktisk hjælp!

  Det var yderst krænkende, personligt som politisk.”

   

  Regionen har på baggrund af henvendelsen taget kontakt til Kolding Kommune, der har været ansvarlig for valghandlingen i forbindelse med valget.

  Kolding Kommune har meddelt, at de har modtaget en tilsvarende henvendelse, som vil blive behandlet af kommunalbestyrelsen i dag.

  Kolding Kommune har i deres korrespondance med borgeren skrevet følgende:

  ”Vi er naturligvis kede af din oplevelse. Der skal ikke herske tvivl om, at borgere alene skal have hjælpere med ind i stemmeboksen, hvis de udtrykkeligt beder om det.

   

  De valgtilforordnede, som du har henvendt dig til på dagen, har blandt til opgave at hjælpe borgere, som har decideret brug for praktisk hjælp til at afgive deres stemme. Det er vigtigt at understrege, at de valgtilforordnede ikke må anbefale, hvilket parti/kandidat vælgere skal stemme på, og vi ved, at dette ligger de valgtilforordnede meget på sinde. Dette er også grunden til, at der skal 2 valgtilforordnede fra forskellige politiske parter med ind i stemmeboksen, og forklaringen på, at I har været 3 i stemmeboksen. I sådanne tilfælde, hvor borgeren udtrykkeligt har efterspurgt praktisk hjælp til stemmeafgivning, er der ikke tale om krænkelse af stemmehemmeligheden.

   

  Vi har haft kontakt til den ansvarlige på valgstedet for at underrette vedkommende om din oplevelse. Vedkommende var ked af at høre om din oplevelse. Hun oplyser, at de valgtilforordnede hjælper temmelig mange vælgere i løbet af en valgdag, og at de beklageligvis har misforstået din henvendelse til dem og således fået opfattelsen af, at du bad om praktisk hjælp til stemmeafgivelse. Det er meget uheldigt og beklageligt.

   

  Vi gør meget ud af på forhånd at instruere vores valgtilforordnede i, hvad deres opgave er på dagen. Set i lyset af din oplevelse vil vi evaluere på, om de valgtilforordnede frem over skal instrueres yderligere i at spørge ind til, hvordan de kan hjælpe vælgere, som henvender sig til dem. Ligeledes vil vi evaluere på, om vælgere, der rent faktisk efterspørger hjælp, og hvor 2 tilforordnede går med ind i stemmeboksen, skal henvises til de lidt større stemmebokse, som i andre situationen bruges til vælgere med handicap. Det, så vi undgår situationer, hvor 3 mennesker står meget tæt i en stemmeboks.”

   

  Det indstilles på den baggrund, at borgeren får et svar på sin henvendelse med en meddelelse om, at regionsrådet tager klagen til efterretning, og at det tages til efterretning at Kolding Kommune, for fremtiden vil evaluere på, om de valgtilforordnede frem over skal have en bedre instruktion.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At klagen fra Maja Maria Rakel Dahl tages til efterretning.

  At det tages til efterretning, at Kolding Kommune for fremtiden vil evaluere på, om de valgtilforordnede frem over skal have en bedre instruktion.

  At borgeren får meddelelse om ovenstående beslutning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-11-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling. John Littau deltog som stedfortræder.

   


  Siden er sidst opdateret 28-11-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring