Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 19. december 2016

Mødedato
19-12-2016 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • William Jensen, A
 • Lasse Krull, C - Knud Erik Langhoff stedfortræder
 • Bjarne Jensen, O - René Lundegaard stedfortræder
 • Henning Ravn, V - Susanne Linnet stedfortræder
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Forsøg med ny finansieringsmodel
  3. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016
  4. 3. budgettilpasning 2016
  5. Justering af budgettet for Social- og specialundervisning
  6. Overførsel fra 2016 til 2017
  7. Overordnet budgetproces i 2017
  8. Hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2017
  9. 19. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2016
  10. Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsøkonomien for Nyt OUH
  11. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  12. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  13. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  14. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2017
  15. Bedre redskaber til tidlig opsporing af kræft i almen praksis
  16. Udmøntningsramme til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  17. Etablering af tilbud om lokal blodprøvetagning i Fredericia
  18. Rådgiverbevilling til Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  19. Udmøntning af midler til skånsom kirurgi
  20. Udvidelse af opgavefelt for paramedicinere og behandlere
  21. Patientombuddets årsberetning
  22. Etablering af sundhedshus i samarbejde med Fredericia Kommune
  23. §2-aftale om trænings-og uddannelsesforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter
  24. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Esbjerg vedr. udlægning af grundforløb 2 i Vejen
  25. Byggeprogram for etablering af Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter
  26. Navngivning af sydjysk børne- og ungdomspsykiatri
  27. Orientering om resultatet af EUD-udbudsrunden 2017
  28. Ansøgninger til Uddannelsespuljen september 2016
  29. Orienteringer fra Vækstforum december 2016
  30. Indstillinger fra Vækstforum december 2016
  31. Justering af delegation vedr. jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7
  32. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  33. Ansættelse af ny koncerndirektør
  34. Orienterende regionsrådsmøder i 2017
  35. LUKKET - salgsaftale i forbindelse med mageskifte
  36. LUKKET - indgåelse af kontrakt
  37. LUKKET - rapportering
  38. LUKKET - samarbejdsaftale
  39. LUKKET - fremadrettet strategi
  40. LUKKET - forligsdrøftelser
  41. LUKKET - sag efter anmodning fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten


  Sagsnr.  
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede forslag om, at dagsordenens punkt 40 blev flyttet til den åbne dagsorden.

  5 (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige) stemte for, mens 34 stemte imod.


  Sagsnr. 16/21170
  2. Forsøg med ny finansieringsmodel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges forslag til afprøvning af alternativ finansieringsmodel samt forslag til hvilke sygehusafdelinger, der skal deltage i forsøgsperioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med budgetaftalen for 2017 i Region Syddanmark blev aftaleparterne enige om, at fortsat aktivitetsvækst ikke ensidigt er nøglen til fortsatte forbedringer af sundhedsvæsenet, og at der via forsøg skal skabes viden og erfaring med andre finansieringsmodeller, som giver yderligere plads til at arbejde med at øge værdiskabelsen for patienten.

  En arbejdsgruppe bestående af de 5 administrerende sygehusdirektører, regionsdirektøren samt Afdeling for Sundhedsøkonomi har derfor udarbejdet forslag til en forsøgsmodel og forslag til deltagende afdelinger.

  Styrings- og finansieringsmodeller

  Arbejdsgruppen finder det hensigtsmæssigt at skelne mellem begreberne finansieringsmodel og styringsmodel. Finansieringsmodellen udgør en delmængde af styringsmodellen, som blandt andet skal indeholde de kvalitetsmål, som ønskes opnået. Der vil blive fremlagt særskilt forslag til opfølgning på nationale- og regionale mål, jf. budgetaftalen for 2017. Et forslag til styringsmodel vil blive forelagt i den forbindelse. Fokus i nærværende sag er derfor at finde en finansieringsmodel, som kan understøtte det generelle fokus i styringsmodellen.

  Ønskede karakteristika ved ny finansieringsmodel

  Arbejdsgruppen vurderer, at det er vigtigt, at en ny finansieringsmodel har følgende karakteristika:

  • Enkelhed og gennemskuelighed - modellen skal være til at forstå, for de som arbejder med den.
  • Robusthed over tid – transaktionsomkostningerne ved at ændre finansieringsmodel er høje, hvorfor modellen ønskes designet, så den kan rumme varierende målsætninger.
  • Grundlæggende incitamenter skal ”pege samme vej” – det ønskes at give incitament til at opnå balance mellem udbud og efterspørgsel uden at dette kobles til aktivitetsvækst, og til at imødekomme det stigende pres for bedre kvalitet via nye løsninger, f.eks. via andet samspil med kommuner og praksissektor eller anvendelse af telemedicin mv. Grundlæggende ønskes det at understøtte paradigmeskiftet ”fra mere til bedre”.
  • Ændring af finansieringsmodel må ikke i sig selv flytte økonomi mellem enheder

  Valg af finansieringsmodel

  Ved valg af finansieringsmodel er der 4 overordnede modeller at vælge imellem: (1) Ydelsesafregning, som i praksissektoren, (2) DRG-afregning (nuværende afregningsmodel vedr. somatik), (3) rammebudgetter, som bl.a. kendes fra sengeafsnittene i psykiatrien og (4) populationsbaseret afregning (Capitation), der også kendes fra praksissektoren.

  På baggrund af ovenstående vurderer arbejdsgruppen, at den model, som bedst understøtter en bevægelse over mod højere patientoplevet kvalitet, og som bedst lever op til de ønskede karakteristika, er rammestyring og populationsansvar.

  De afdelinger, som udvælges til at deltage i forsøgsperioden, får dermed en forpligtigelse til at sikre alle borgere i deres population den sygehusbehandling, de har behov for og ret til. Det vil sige også ansvar for at patientrettighederne, for så vidt angår udrednings- og behandlingsretten, overholdes.

  Forventede effekter af den foreslåede model

  Med ovenstående forslag forventes det, at de deltagende afdelinger sættes fri til i højere grad at afprøve behandlingstilgange, som vil øge den patientoplevede kvalitet, idet der ikke fastsættes et aktivitetsmål i DRG-værdi mv. Samtidig forventes det, at afdelingerne får behov for at finde nye veje til at håndtere det fortsatte pres fra patientunderlaget for mere og bedre behandling inden for patientrettighederne.

  Hvis rammestyring og populationsansvar udbredes generelt i Region Syddanmark, vil de enkelte sygehuse selv skulle kunne håndtere væsentlige interne aktivitetsforskydninger, der tidligere blev håndteret via afregningsmodellerne. Samtidig vil det fortsat være forventningen, at sygehusene selv kan håndtere en vis aktivitetsvækst, uden at der kan rejses budgetsager på den baggrund. Sygehusene vil derfor fortsat løbende skulle øge produktiviteten, men dette vil ikke blive målt via DRG-værdi.

  Samlet forventes modellen at kunne få aktivitetsvæksten i det syddanske sundhedsvæsen til at flad ud.

  Udvælgelse af deltagende afdelinger

  De administrerende sygehusdirektører har foreslået nedenstående afdelinger eller centre, som de ønsker deltager i forsøgsperioden:

  Psykiatrisygehuset:

  Psykiatrisk Afdeling Odense

  Sygehus Lillebælt:

  FAM.

  Medicinsk Afdeling Vejle, inklusiv hæmatologi.

  Medicinsk Afdeling Kolding, lungeområdet undtaget (garantiklinik).

  Rygcenter Syddanmark fortsætter forsøgsordningen med rammestyring.

  Odense Universitetshospital:

  FAM

  Følgende medicinske afdelinger:

  o    Endokrinologisk afdeling M

  o    Geriatrisk afdeling G

  o    Geriatrisk afd.(Svendborg)

  o    Infektionsmedicinsk afdeling

  o    Lungemedicinsk afdeling

  o    Medicinsk mavetarm afdeling S

  o    Medicinsk afdeling (Ærø)

  o    Medicinsk afdeling (Svendborg)

  o    Nyremedicinsk afdeling eksklusiv nyretransplantation

  o    Reumatologisk afdeling

  o    Respirationscenter Syd

  Sygehus Sønderjylland:

  Akutmedicinsk Center

  Medicinsk Center

  Sydvestjysk Sygehus:

  FAM

  Det medicinske område, det vil sige:

  o    Endokrinologisk afsnit

  o    Lungemedicinsk afsnit

  o    Reumatologisk afsnit

  o    Nefrologisk afsnit

  o    Hæmatologisk afsnit og

  o    Diætist afsnit.

  o    Veneklinikken i Brørup.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der gennemføres forsøg med rammestyring og populationsansvar i 2017 og 2018 for de i sagsfremstillingen nævnte afdelinger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/20569
  3. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  3. Økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2016 for henholdsvis: Sundhed, Socialområdet, Regional Udvikling og Fælles formål.

  Samtidig forelægges formands- og direktionsudgifter til eksterne leverandører, udgifter vedrørende tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden og direktionen.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 forelægges. Her redegøres for forventninger og udvikling i forhold til økonomi, aktivitet og kvalitet mv.

  Yderligere redegørelser og rapportering for alle områder fremgår af vedlagte bilag.

  Sundhed

  I lighed med tidligere rapportering forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2016.

  Ud fra prognosen forventes et resultat i balance og med et forventet råderum på 50 mio. kr. +/- 100 mio. kr. I prognosen er indregnet de udgiftsmæssige konsekvenser af regionsrådets beslutning på mødet den 27. juni 2016 om fremrykning af investeringer i ud- og indvendige vedligeholdelse, energioptimering samt medicoteknisk udstyr.

  Prognosen har i løbet af 2016 været behæftet med betydelig usikkerhed, der blandt andet har været knyttet til den endelige budget- og regnskabsmæssige håndtering af indtægtsdækket virksomhed på sygehusene, samt udfaldet af verserende sag ved SKAT vedr. refusion for el- og vandafgifter. Afklaringen af disse sager betyder, at der ekstraordinært realiseres éngangsindtægter i regnskab 2016. Hertil kommer usikkerheden om udgifterne forbundet med overtagelsen af ambulancedriften. 

  Det vurderes fortsat, at der er en prognoseusikkerhed, der ligger udover den almindelige usikkerhed.

  Prognosen vil blive ajourført medio december, og på baggrund heraf vil det blive vurderet om der er behov for iværksætte nye initiativer med henblik på overholdelse af årets udgiftsloft.  Regionsrådsformanden er bemyndiget til at godkende yderligere fremrykninger, idet disse er prioriteret efter tidshorisonten for tilbagebetalingen, jf. regionsrådets møde den 28. november 2016. 

  For de somatiske sygehuse forventes samlet set et mindreforbrug på 77 mio. kr.

  For praksisområdet forventes ligeledes et mindreforbrug på i alt 96 mio.

  Under fællesområdet indgår de nødvendige buffere til at absorbere uforudsete afgivelser i udgifterne inden for det samlede sundhedsområde. For fællesområdet forventes et merforbrug på 143 mio. kr. Merforbruget har sammenhæng med, at virkningen af fremrykkede indkøb og investeringer nu er indarbejdet i prognosen for området. 

  For særligt dyr sygehusmedicin har regionens udgifter udvist en langsigtet vækst på ca. 8 pct. per år, men i 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016, oplevede regionerne en periode med nulvækst i medicinforbruget. Denne opbremsning skyldtes primært prisfald som følge af patentudløb på biologisk medicin til behandling af gigt-, gastro- og hudsygdomme. I 3. og 4. kvartal 2016 ses atter en vækst i medicinforbruget og det forventes, at væksten fra 2015 til 2016 kommer til at andrage 4-5 pct.

  De langsigtede trends peger fortsat på årlige vækstrater i størrelsesordenen 5-8 pct., men med betydelige variationer mellem år. Udviklingen giver således forventeligt et midlertidigt råderum i 2016, men har ikke nødvendigvis større afledte konsekvenser for budgettet for 2017 og efterfølgende år.

  Psykiatri

  Forudsat at overførslerne ud af 2016 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2016, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på p.t. 1.670 mio. kr. Det prognosticerede mindreforbrug på psykiatrisygehuset håndteres via fremrykkede anskaffelser på centrale konti, jf. den bemyndigelse som regionsrådsformanden fik på regionsrådsmødet i november 2016.

  Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2016 forventes at blive lavere end forudsat. På det stationære område forventes mindreaktivitet, men uden at baseline ændres, mens der forventes meraktivitet på det ambulante område.

   

  Socialområdet

  Forventningen efter 3. kvartal viser fortsat samlet set et tilfredsstillende resultat.

  Der er budgetteret med et akkumuleret underskud for 2016 på 2,8 mio. kr. Dette underskud reserveres, jf. styringsprincipperne til 2017, hvor det indregnes som efterregulering i taksterne.

  Der forventes et akkumuleret underskud på 4,1 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 0,2 %.

   

  Der forventes fortsat en underbelægning på 1,2 procent i forhold til det budgetterede i 2016.

   

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

  Forbruget pr. 31. oktober 2016 er opgjort til i alt 327,2 mio. kr. i forhold til et ajourført budget på 533,5 mio. kr.

   

  Fælles formål

  Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostningerne hertil fordeles og finansieres af de tre områder Sundhed, Socialområdet samt Regional Udvikling.

  På nuværende tidspunkt forventes fortsat balance.

  Afrapportering vedr. ekstern leverandør vedr. formanden og direktionen:

  På regionsrådsmødet den 29. februar 2016 blev det besluttet, at forretningsudvalget i forbindelse med den regelmæssige økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges formands- og direktionsudgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen. 

   

  Se bilag for udgifter vedr. 3. kvartal.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 3. Økonomi- og aktivitetsrapporteringer for 2016 tages til orientering.

  At øvrig rapportering, herunder afrapportering vedr. ekstern leverandør vedr. formanden/direktionen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/38285
  4. 3. budgettilpasning 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet samt budgettilpasning på ”Fælles Formål” og ”Administration”.

  I budgettilpasningen indgår afregning til de somatiske sygehuse for forventet mindreaktivitet i 2016 efter regionens takststyringsmodel og korrektion af aktivitetsafregning for 2015. Desuden udmøntes budget til finansiering af det nye psykiatrisygehus i Vejle, og en række budgetneutrale omflytninger bringes på plads mellem bevillingsområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsområdet

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2016, jf. andet punkt på dagsordenen, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads inden for den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I budgettilpasningen indgår afregning til de somatiske sygehuse for forventet mindreaktivitet i 2016 efter principperne i regionens takststyringsmodel. Fra 2015 er der ikke længere generel afregning for meraktivitet i Region Syddanmark. I stedet er defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling inden for tidsfristerne i udrednings- og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelinger er der afregning for meraktivitet uden loft.

  På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil der være meraktivitetsafregning op til et givent loft.

  Samlet foreslås en aconto afregning for mindreaktivitet i 2016 på -69,496 mio. kr. og en acontoafregning til særlig dyr medicin på 77,886 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Aktivitetsafregningen for 2015 er blevet genberegnet efter ajourføring af datagrundlaget og samlet foreslås en afregning på 21,858 mio. kr. i 2016 og 9,970 mio. kr. i 2017 og frem. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Regionsrådet godkendte den 27. juni 2016 indstilling i forhold til effektuering af bevillingsmæssige forudsætninger for det nye psykiatrisygehus i Vejle.  I forlængelse heraf udmøntes budget til finansiering af sygehuset med 49,492 mio. kr. i 2017 og 53,857 mio. kr. i 2018 og frem.

  I forbindelse med psykiatriens fraflytning af Sygehus Lillebælts matrikler nedskrives Sygehus Lillebælts budget i forhold til de overførte opgaver med 11,009 mio. kr. i 2017 og 16,514 mio. kr. i 2018 og frem.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  Somatik, drift:

  • Korrektion af særlig afregning på Hjertemedicinsk Afdeling OUH.
  • Tilretning budget til tjenestemænd.
  • Fremrykning udvendig bygningsvedligeholdelse.
  • Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.
  • Forskningssamarbejde med Region Sjælland.
  • Administrationsudgifter til patientmobilitetsdirektiv.
  • Udmøntning af sparekrav 2016 klinisk genetik.
  • Forlængelse af support til lægemiddelområdet.
  • Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogram 2016-2017.
  • Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter.
  • Øget kapacitet til medicinske og geriatriske patienter.
  • Udmøntning af forskningspuljer.
  • Regulering af budget til Krop og Kræft.
  • Tilretning budget til renovering Svendborg Sygehus.

   

  Psykiatri - drift:

  • Teknisk tilpasning af RCT-Jylland budget.
  • Opskrivning af psykiatrisygehusets leasingramme.
  • Lokalpsykiatri Sønderborg.

   

  Anlæg:

  • Anlægsbevilling til it-projekt AMK-vagtcentral.
  • Anlægsbevilling til nyt it-system til sygehus apoteker.
  • Tilpasning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. to it-projekter.
  • Tilbageførsel af rådighedsbeløb, Generalplan OUH Svendborg.
  • Anskaffelse af MR-accelerator, OUH.
  • Nedlæggelse af anlægsramme, Psykiatri.
  • Meddelelse af anlægsbevilling til akutte medicoteknisk nedbrud 2017.
  • Meddelelse af anlægsbevilling vedr. lokale investeringsrammer m.v.

   

  ”Fælles Formål” og ”Administration”

  Budgettilpasningen omfatter følgende reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Tilbageførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.
  • Forhøjelse af bevilling vedr. salg af ejendomme.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  Sundhedsområdet:

  • At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mindreaktivitet i 2016 på -69,496 mio. kr. og forventede ekstraudgifter til særlig dyr medicin med 77,886 mio. kr., finansieres af de centrale midler til meraktivitet og særlig dyr medicin. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.
  • At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen til sygehuse og hospicer ultimo januar 2017.
  • At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de formål, der er anført i bilaget og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i 2016.
  • At der meddeles anlægsbevilling på i alt 99,572 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 137,9) samt allerede afsatte investeringsrammer i 2017 (indeks 140,4).

  Fælles Formål og Administration:

  • At der meddeles anlægsbevilling på i alt -3.575 mio. kr. netto (indeks 137,9) til de formål, der er anført i bilaget.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de nævnte formål, finansieret som foreslået, idet netto-beløbet på -3,575 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14150
  5. Justering af budgettet for Social- og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er efter regionsrådets vedtagelse af budget 2017 foretaget en række justeringer i budgettet for Social- og specialundervisning, primært som følge af ændringer i taksterne og kommunale overtagelser af tilbud. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 26. september 2016 vedtaget budgettet for 2017 for Social- og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i styringsaftalen afsluttes beregningen af de endelige takster for 2017 først efter vedtagelsen af budgettet.

  Taksterne bliver fremlagt for kommunerne til orientering i december/januar via de syddanske kommuners fælleskommunale socialsekretariat.

  I det justerede budget for Social- og specialundervisning for 2017 er indregnet effekten af enheder, der er overdraget til kommunerne, lukkede enheder samt justering af aktiviteten, og budgettet er udarbejdet på baggrund af de endelige takster.

  Beregningen af taksterne tager udgangspunkt i en gennemsnitlig takstreduktion på 1 %, antallet af normerede pladser og belægningsprocenter på de sociale tilbud. Taksterne er endvidere, i henhold til styringsaftalen for 2017, omregnet fra netto- til bruttotakster, hvilket for enkelte takster betyder en stigning på op til ca. 20 %.

  I alt svarer ændringerne til et samlet fald i takstindtægterne på ca. 114 mio. kr., svarende til ca. 15 %. Den nærmere forklaring på ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

  Omkostningerne inden for Social- og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, og nettovirkningen af ændringer i budgettet for regionen er som helhed derfor nul.

  Kommunerne beregner og fastlægger fra 2017 beboerbetalingerne efter serviceloven (husleje, el, varme og madserviceordning), og der kan derfor forekomme ændringer i disse betalinger for beboerne.  Øvrige ydelser, der ikke er visiteret efter serviceloven, opkræves som hidtil af regionens tilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de endelige takster og ændringer i budgetterne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/39733
  6. Overførsel fra 2016 til 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er et-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang.

  For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om et-årige bevillinger giver anledning til, kan der tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

  Overførslerne fra 2016 vedrører overførsel til samme formål i 2017 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Overførsler vedr. drift
  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedrørende drift, at der i alt overføres 230,603 mio. kr. vedrørende Sundhed. Der foretages ikke pris- og lønregulering af overførsler mellem år, jf. gældende regler.

  • I alt 176,004 mio. kr. for somatik.
  • I alt 54,599 mio. kr. for psykiatri.

  Inden for det somatiske sundhedsvæsen vedrører overførslerne forsinkede aktiviteter og tidsforskydninger indenfor:

  • Forsknings og kvalitetsmidler: 72,676 mio. kr.
  • Sygesikringen: 14,0 mio. kr.
  • It-midler: 10,057 mio. kr.
  • Integrated Care 31,155 mio. kr.
  • Øvrige rammer: 48,116 mio. kr.

  Med henblik på overholdelse af psykiatriens andel af udgiftsloftet vedrørende drift overføres 54,599 mio. kr. vedrørende psykiatri, svarende til det beløb, der blev overført fra 2015 til 2016.

  For Regional Udvikling søges der ikke om overførsler, og for Social- og specialundervisning foretages der ikke overførsler vedr. drift mellem år, jf. principper for økonomistyring på området.

   

  Overførsler vedr. rådighedsbeløb

  På baggrund af forskydninger i byggetakten, indstilles vedrørende anlæg, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende igangværende eller prioriterede projekter. Rådighedsbeløb indeksreguleres efter gældende regler:

  Bevillingsområde

  2016

  2017

  Indeks

  137,9/111,96

  140,4/113,98

  Kvalitetsfond

  -46.506

  45.970

  Fælles rammer, somatik

  -106.537

  105.047

  Investeringsrammer

  0

  0

  Odense Universitetshospital

  -9.376

  9.545

  Sydvestjysk Sygehuse

  -60.800

  61.902

  Sygehus Lillebælt

  -17.584

  17.902

  Sygehus Sønderjylland

  -12.600

  12.829

  Somatik i alt

  -253.403

  253.195

  Psykiatri i alt

  -84.167

  85.122

  Sundhed i alt

  -337.570

  338.317

       

  Social og Specialundervisning i alt

  -127.918

  129.724

       

  Regional Udvikling i alt

  0

  0

       

  Fælles formål og administration i alt

  -2.400

  2.400

       

  Overførsler i alt

  -467.888

  470.441

  Sag vedrørende genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til regnskab, jf. gældende regler, forventes forelagt for regionsrådet i foråret 2017 i forlængelse af behandling af årsrapport/regnskab 2016. I denne sammenhæng foretages ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At driftsbudgettet i 2016 vedr. Sundhed reduceres med 230,603 mio. kr., og tilsvarende i 2017 forøges.

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 på 337,570 mio.kr. (indeks 137,9), og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 338,317 mio. kr. (indeks 140,4) i 2017 vedr. Sundhed. 

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 på 127,918 mio.kr. og (indeks 137,9) og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 129,724 mio.kr. (indeks 140,4) i 2017 vedr. Social- og specialundervisning. 

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 på 2,4 mio.kr. (indeks 137,9) og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 2,4 mio.kr. (indeks 140,4) i 2017 vedr. Fælles formål og administration. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/40047
  7. Overordnet budgetproces i 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til overordnet budgetproces i 2017 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet forslag til overordnet, politisk budgetproces i 2017.

  Centralt i processen er – som i 2016 – to budgetseminarer i marts og juni samt et orienterende regionsrådsmøde i august.

  I forslaget er indarbejdet, at 2. økonomi- og aktivitetsrapportering foreligger i forbindelse med 1. politiske forhandlingsmøde i starten af september, jf. tilkendegivelse på regionsrådets møde i september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til overordnet budgetproces i 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/40023
  8. Hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budget 2017 er indarbejdet lån på 164,9 mio. kr. til delvis refinansiering af afdrag på lån.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I aftalen om regionernes økonomi for 2017 indgår, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag i 2017 inden for en ramme på 650 mio. kr. Puljen udmøntes under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige status.

  Der er i budget 2017 indarbejdet afdrag på lån på 194,0 mio. kr.

  Social- og Indenrigsministeriet har den 9. september 2016 meddelt Region Syddanmark lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2017 på 164,9 mio. kr.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet i 2017 som obligationsbaseret lån hos KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

  Økonomidirektøren foreslås bemyndiget til at hjemtage lånet, samt aftale nærmere vilkår herfor med långiver, herunder dato for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At lån i 2017 på 164,9 mio. kr. til refinansiering af afdrag hjemtages.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete vilkår med långiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/15861
  9. 19. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2016 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført. Den Fælles Akutmodtagelse (FAM) blev planmæssigt taget i brug i maj 2016. Der udestår projektet til etablering af ambulatorie- og forskningsklynge. Udbuddet forventes påbegyndt i 4. kvartal 2016.

  Fase 2
  Byggefeltet for den ny sengebygning er planmæssigt overdraget til entreprenøren den 8. august 2016 og byggeriet er påbegyndt. Installationer for el, vand afløb, linned- og affaldssug udlægges i takt med, at fundamenter støbes. Elementvæggene for den nye elevatorkerne og mellembygning er udført, og funderingsarbejderne for den resterende del af bygningen pågår.

  Totalentreprenøren har i samarbejde med projektafdelingen tilrettet hovedparten af udeståenderne i hovedprojektet. Udeståender/mangler i planlægningen har været af en sådan karakter, at de ikke berettigede til en udskydelse af byggeopstarten i august, men skulle tilrettes snarest. Udeståenderne består hovedsagligt af omfanget af indbygningspersienner i facaderne og deraf afledt indeklimaet i et trappe- og elevatortårn, endelig redegørelse for anlægget af torvet i Haraldsgade, samt detaljerne vedrørende sammenbygningen til det eksisterende hospital. Den ny sengebygning forventes fortsat færdiggjort primo 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016
   

  Til orientering.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/38622
  10. Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsøkonomien for Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af regionsrådets behandling den 24. oktober 2016 fremlægges sag vedrørende budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med behandling af projektforslag for Nyt Universitetshospital i Odense tiltrådte regionsrådet den 24. oktober 2016 bl.a., ”at der bringes balance i anlægsøkonomien i Nyt OUH ”Byggeri” i overensstemmelse med den i overliggernotatet beskrevne løsning, hvor alle kliniske afdelinger flyttes med ud på Nyt OUH. De økonomiske konsekvenser af den valgte løsning forelægges på regionsrådets møde i december 2016.”

  Beslutningen indebærer, at udgifter vedr. medicinprojekt samt besøgscenter afholdes inden for det midlertidige råderum i 2016 inden for årets driftsloft.

  Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser herudover omfatter, at der meddeles særskilt bevilling til overordnet byggemodning uden for ”Hospitalsringen” inden for regionens anlægsloft samt forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. psykiatriens andel af Nyt OUH i 2018-2022.

  Øvrige elementer indarbejdes efterfølgende. Reorganisering af Projektorganisationen for Nyt OUH tilpasset den valgte udbudsform, indarbejdes således i forslag til driftsbudget 2018-2021, mens løbende betaling af tilslutningsafgifter ved forhøjede bidrag i driftsbudgettet henholdsvis løbende betaling af koblingszonen i driftsbudgettet indarbejdes i driftsbudgettet (forventet) fra henholdsvis 2020 og 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den meddelte bevilling på 17,914 mio. kr. til Nyt OUH vedr. etablering af besøgscenter

  nulstilles, idet det afsatte rådighedsbeløb tilbageføres til den ikke-disponerede restramme

  under Nyt OUH vedr. byggeudgifter.

  At den meddelte bevilling til Nyt OUH vedr. DP01 Fremskudt arbejde, Letbane reduceres

  med 32,0 mio. kr. og vedr. DP02 Byggemodning med 82,0 mio. kr. (indeks 111,96).

  Afsatte rådighedsbeløb hertil i 2016-2018 reduceres tilsvarende, mens den ikke-

  disponerede restramme under Nyt OUH vedr. byggeudgifter omvendt opskrives.

  At der meddeles anlægsbevilling på 114,0 mio. kr. (indeks 140,4) til Overordnet

  byggemodning uden for ”Hospitalsringen”.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 114,0 mio. kr. i 2016-2018 til

  formålet, finansieret af dels den afsatte konsolideringsramme, somatik i 2016-2018, dels

  mindreforbrug på afsatte rådighedsbeløb i 2016-2017 vedr. Psykiatriens andel af Nyt

  OUH. Afsatte rådighedsbeløb hertil i 2018-2022 forhøjes tilsvarende.

  At den meddelte bevilling på 2,086 mio. kr. til Psykiatriens andel af Nyt OUH vedrørende etablering af besøgscenter nulstilles.

  At afsatte rådighedsbeløb vedr. Psykiatriens andel af Nyt OUH forhøjes med 58,0 mio. kr. i årene 2018-2022 på baggrund af det reviderede projektforslag, finansieret af de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg (F) og Andreas Lund Andersen (Ø) tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tog forbehold.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/12075
  11. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering, indeholdende projektchefens bemærkninger til vurderingen. Projektchefens bemærkninger videresendes, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Projektforslag blev modtaget som planlagt den 15. september 2016. I forhold til anlægsrammen har totalrådgiver kalkuleret en overskridelse på 425 mio. kr., hvoraf 367 mio. kr. vedrører kvalitetsfondsprojektet.

  På økonomien rapporteres projektet til at være gået fra rød til grøn, da projektøkonomien er bragt i balance, uden at gøre brug af projektets reserver, med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016.

  Tiden rapporteres grøn, hvor den i forrige kvartal var gul. Med beslutningen om at opføre arbejderne inden for Hospitalsringen som totalentreprise, og med tidlig inddragelse af entreprenørerne, vurderes det at færdiggørelsen af Nyt OUH vil være ultimo 2022.

  Kvaliteten er gået fra gul til grøn, da det vurderes, at presset på økonomien og derved et muligt kompromis på kvaliteten, er fjernet med regionsrådets godkendelse af projektforslaget.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Der flyttes jord fra syd mod nord og arbejdet følger planen.

  Administrations- og besøgscenter er bygget. Projektorganisationen flytter ind i december.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Licitationen på rørudbud blev vundet af M. J. Eriksson, som også er entreprenør på DP01. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt i 2017.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i rapportens afsnit 3.1. om byggeriets fremdrift er beskrevet det af Regionsrådet godkendte tiltag for at bringe projektforslagets anlægsøkonomi i balance i forhold til anlægsrammen. Det er oplyst, af tiltagene, der til sammen udgør 425 mio. kr., er udgifter svarende til ca. 25,9 mio. kr., afholdt i tidligere perioder. Den samlede tilpasning af forbruget foretages ved kommende rapportering.”

  Nyt OUH vil indarbejde tiltagene som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 i næste rapportering samt tilpasse forbruget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/11788
  12. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Herudover indstilles det, at der overføres 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Fase 2/3 fra Fase 4 og at der overføres 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til omkostningsbudgettet fra budgettet til Projektorganisationen.

  Desuden forelægges faseskifterapport for kvalitetsfondsprojektet i Kolding til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget afleveringsforretning på både FAM byggeriet (Fase 2) og sengebygningen (Fase 3). Indflytning i FAM er gennemført. Indflytningen i sengebygningen er påbegyndt planmæssigt den 6. september 2016. Den endelige indflytning fra Fredericia Sygehus er gennemført primo december 2016.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul, projektet har et reduceret, men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen. I takt med at de to hovedprojekter er afleveret fra entreprenørerne, bliver usikkerheden på slutstadevurderingen naturligt reduceret, hvilket reducerer behovet for reserver.

  Fase 3 (ny sengebygning) rapporteres uændret i gul. Dette uagtet, at der har været afleveringsforretning. Den endelige færdiggørelse af byggeriet omfatter en række udskudte arbejder, der alene har mindre betydning for bygningens ibrugtagning. Der er pr. 5. juli 2016, dagen efter sanktionsterminen, udsendt dagbodskrav til en række entreprenører. Fase 3 havde anlægsmæssig sluttermin den 4. juli 2016 herefter er pågået indregulering og mangelafhjælpning samt gennemførelse af udskudte arbejder.

  I takt med at byggeriet nærmer sig sin afslutning, er der behov for mindre justeringer imellem budgetposterne, der er derfor indarbejdet følgende overførsler i kvartalsrapporten, der indstilles til regionrådets godkendelse.

  • En overførsel af 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) fra budgettet til udvidelse af Intensivafdelingen i Fase 4 til Fase 2/3 – etablering af rum til MR-scanner i blok 6.
  • En overførsel af 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) fra budgettet til Projektorganisationen til omkostningsbudgettet for Fase 2/3.
  • En overførsel af 1,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) fra budgettet til anskaffelser til Fase 2/3 – UFO. (Overførslen kræver ikke godkendelse af regionsrådet, idet den sker inden for samme fase og indstilles derfor ikke til regionsrådets godkendelse.)

  Der er desuden indarbejdet en forskydning af forbruget fra 2016 til 2017, idet forbruget forventes at falde senere end først antaget. Dette skyldes primært en forsinkelse på indkøbet af røntgenudstyr, samt et ønske om at foretage et trinvist indkøb af teknisk udstyr og løst inventar baseret på erfaringerne fra dels FAM, dels den etagevise indflytning i sengebygningen.

  Faseskifterapport
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapport, jf. regnskabsinstruks pr. 15. juni 2016. Faseskiftrapporteringen er vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Faseskifterapporten er opdateret med oplysninger om salget af Fredericia Sygehus.

  Rapporteringen viser, at i forhold til udbetalingsanmodningen for kvalitetsfondsprojektet, godkendt af regionsrådet i september 2013, er arealet til nybygning reduceret med arealet fra auditoriet, som blev taget ud af projektet af regionsrådet i oktober 2014.

  Rapporteringen viser endvidere, at antallet af senge er uforandret siden udarbejdelse af udbetalingsanmodningen. Dog er projektet reduceret med 3 sengepladser i den fælles akutmodtagelse og 3 intensivpladser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Fase 2/3 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på -1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Fase 4 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til omkostningsbudgettet for Fase 2/3 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på -0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Projektorganisationen vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der inden for den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 til Fase 2/3 på 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96), finansieret af Fase 4 med 1,5 mio. kr. i 2016.

  At der inden for den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 til omkostningsbudgettet for Fase 2/3 på 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96), finansieret af Projektorganisationen med 0,7 mio. kr. i 2016.

  At rapporteringen for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At faseskifterapporten for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/8765
  13. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra Kvalitetsfonden. Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Endvidere forelægges en faseskiftrapportering til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering. Endvidere skal Region Syddanmark hvert 1½ år indsende en såkaldt faseskiftrapportering til ministeriet. Både kvartals- og faseskiftrapportering er vedlagt.  

  Kvartalsrapport
  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

  Fase 1 blev ibrugtaget i 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 er i udbudsfasen og forløber planmæssigt. Styregruppen godkendte medio august hovedprojektet, hvorefter prækvalifikationen af hovedentreprenører startede. Medio september modtog bygherre syv ansøgninger om prækvalifikation, hvoraf bygherre har opfordret fem ansøgere til at afgive tilbud i henhold til udbudsmaterialet. Det indledende tilbud blev afleveret den 6. december 2016, hvorefter der gennemføres to forhandlingsrunder med alle tilbudsgivere, inden det endelige tilbud afleveres den 27. januar 2017. Licitationsresultatet forventes at blive forelagt til regionsrådets godkendelse i marts 2017.   

  Kvartalsrapport for 3. kvartal indeholder kun mindre ændringer i forhold til rapporten for 2. kvartal, hvilket afspejler, at projektet lige nu afventer tilbud fra de bydende entreprenører. Hovedprojektets anlægsoverslag er beregnet til 20,7 mio. kr. over budget, svarende til 4,7 procent. Det er en forbedring i forhold til det foreløbige anlægsoverslag, som var rapporteret i forrige kvartal. For at sikre handlemuligheder i udbudsprocessen, er der, som omtalt i kvartalsrapporten for 2. kvartal, indarbejdet besparelsesmuligheder i tilbudslisten, herunder både elementer fra Change Request kataloget og nye besparelsesmuligheder, som andrager i alt ca. 39 mio. kr. Hertil kommer, at størstedelen af ombygningsarbejderne i tilbudslisten er udbudt som optioner, som således har karakter af mulige besparelser. Optionstilbuddet andrager i alt ca. 44 mio. kr.  

  Indtil der foreligger en endelig prissætning af projektet ved licitationen, og dermed afklaring af evt. besparelsesbehov, iværksættes der ingen besparelser. I kvartalsrapporten er økonomi markeret ”uændret gul”, idet økonomien fortsat er under observation.

  Kvalitet er fortsat markeret grøn.

  Faseskiftrapport
  Udover den kvartalsvise rapportering skal kvalitetsfondsprojekterne hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapportering, jf. regnskabsinstruks pr. 15. juni 2016. Faseskiftrapporten er lavet på baggrund af dispositionsforslaget, godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015, samt efterfølgende tekniske justeringer frem til hovedprojektet. Forrige faseskiftrapport blev godkendt af regionsrådet den 23. marts 2015, og var lavet på baggrund af byggeprogrammet, godkendt af regionsrådet den 27. oktober 2014.

  Overordnet er der kun sket mindre tilpasninger i projektet siden seneste faseskiftrapportering, og alle ændringer er løbende omtalt i kvartalsrapporterne i perioden. Rapporteringen viser bl.a., at antallet af operationsstuer er reduceret fra 11 til 9 siden forrige rapportering, hvilket skyldes ændringerne i forbindelse med dispositionsforslaget, som regionsrådet har godkendt. Samtidig er der sket mindre ændringer i arealerne, idet nybygningsarealet er vokset fra 41.059 m² til 42.661 m², og ombygningsarealet er faldet fra 10.440 m² til 9.676 m².

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/37738
  14. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2017 på 33,5 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har regionens bygningsafdeling foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2017. Puljen er på 33,5 mio. kr. i 2017, under forudsætning af regionsrådets godkendelse af budgettilpasningen på mødet den 19. december 2016.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer, således at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav mv.

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2017. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

  2017

  Pulje, udvendig bygningsvedligehold

  Mio. kr.

  Almindelig bygningsvedligeholdelse

  6,49

  Større vedligeholdelsesprojekter

  26,00

  Uforudseelige udgifter & 5-års eftersyn

  1,00

  I alt

  33,49

  Større vedligeholdelsesprojekter omfatter primært fortsættelsen af facadeudskiftningen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Endvidere fortsætter et tagrenoveringsprojekt på sygehuset i Svendborg. Et nyt tagrenoveringsprojekt startes op i Kolding, og der igangsættes et projekt vedr. vinduesudskiftning i sengetårne på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. 

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 90 procent af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2017.

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af de prioriterede større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/12226
  15. Bedre redskaber til tidlig opsporing af kræft i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kræftstyregruppen i Region Syddanmark nedsatte i foråret 2016 en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til lokal udmøntning af indsatsområderne, beskrevet i det nationale rammepapir for kompetenceudviklingsindsatser og specialistrådgivning til tidlig opsporing af kræft i almen praksis.

  Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges nu med henblik på godkendelse af forslag til indsatser samt udmøntning af midlerne, bevilliget til dette formål.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I regeringens sundhedsstrategi (”Jo før Jo bedre”) blev der afsat midler til at give de praktiserende læger bedre redskaber til at opdage kræft og til udvidet direkte adgang til billeddiagnostiske undersøgelser i almen praksis. Fra 2017 og frem udgør Region Syddanmarks andel af midlerne 12,9 mio. kr. Formålet med midlerne er at styrke kompetencerne i almen praksis til tidlig opsporing af kræft gennem faglig sparring og dialog med sygehusspecialister, vejledning og kompetenceudvikling.

  De nationalt afsatte midler til indsatsen er overført til regionerne via bloktilskuddet, men den konkrete udmøntning af midlerne har afventet dels færdiggørelse af et nationalt rammepapir, dels en beskrivelse af regionale tiltag inden for rammen.

  Nationale initiativer

  Der er i dialog mellem regionerne, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) blevet udarbejdet et rammepapir for kompetenceudviklingsindsatser og specialistrådgivning, der udgør et bruttokatalog over mulige tiltag. Indsatserne skal være med til at understøtte den fælles og gensidige opgave omkring tidlig opsporing af kræft, der skal løses gennem bl.a. tættere og løbende dialog mellem almen praksis og sygehusene. Rammepapiret skulle ifølge planen have været færdigt i efteråret 2015, men er først blevet udfærdiget i efteråret 2016. Notatet er fortsat ikke endeligt godkendt af PLO.

  Arbejdet med udmøntning af intentionerne i rammepapiret er desuagtet fortsat i Region Syddanmark, idet PLOs modstand nationalt mod godkendelse af rammepapiret vedrører almen praksis´ mulighed for direkte henvisning til billeddiagnostisk udredning, et område som ikke er i fokus i udmøntningen af rammepapiret i Region Syddanmark.

  Indsatserne i rammepapiret skal ses i sammenhæng med det regionale arbejde, der er pågået i 2013 og 2014 med undervisning af de praktiserende læger i tidlig opsporing og symptomer på kræft, samt henvisning til pakkeforløb med midler fra Kræftplan III.

  De initiativer, der i disse år udrulles inden for den obligatoriske systematiske efteruddannelse, kan understøtte de indsatser, som er beskrevet i rammepapiret, men indgår ikke som del af dette.

  Implementering i Region Syddanmark

  Den regionale kræftstyregruppe nedsatte i foråret 2016 en arbejdsgruppe til at beskrive, hvordan rammepapiret kan konkretiseres i Region Syddanmark.  

  Arbejdsgruppens anbefalinger til indsatser er beskrevet i vedlagte notat og fokuserer primært på reducering af ”doctors delay” og kan opstilles i fire overordnede temaer:

  • Tema et: Mønstergenkendelse i almen praksis med fokus på mønstre i patientforløbene. Det foreslås, at der igangsættes aktiviteter vedrørende mønstergenkendelse inden for en årlig ramme på op til 1 mio. kr.
    
  • Tema to: Case-baseret kompetenceudvikling i og omkring almen praksis. Det foreslås, at der igangsættes aktiviteter vedr. kompetenceudvikling inden for en årlig ramme på op til 3,55 mio. kr.
    
  • Tema tre: Hensigtsmæssig adgang til specialistrådgivning. Det afdækkes nærmere, om øget specialistrådgivning fra sygehuse til almen praksis kan være en gevinst. Der foreslås afsat en årlig ramme på 2 mio. kr. til eventuel udvidelse af eksisterende ordninger.
    
  • Tema fire: Tilgængeligt og synligt udredningstilbud. Der foreslås afsat et engangsbeløb på 0,2 mio. kr. til en styrket informationsindsats vedr. eksisterende henvisningsmuligheder samt årligt 2 mio. kr. til styrkelse af diagnostiske centre på sygehusene.   

  I notatet anbefaler arbejdsgruppen endvidere følgende:

  • At der afsættes midler inden for rammen til at sikre evaluering af indsatserne og til forskning i tidlig opsporing af kræft. Det foreslås, at der igangsættes forsknings/-evalueringsaktiviteter inden for en årlig ramme på op til 1,2 mio. kr.
    
  • At der ansættes en regional koordinator til at sikre fremdrift og opfølgning på initiativerne. Der foreslås afsat 1 mio. kr. til løbende drift af aktiviteterne, herunder til ansættelse af koordinator. Endvidere foreslås afsat 0,2 mio. kr. til afholdelse af Kick-off arrangement, der skal sikre bevågenhed på emnet. 

  Samlet set foreslås, at der allokeres en ramme på årligt 10,75 mio. kr. til iværksættelse af aktiviteter inden for de nævnte temaer samt 1,4 mio. kr. i engangsudgifter. Midlerne forslås udmøntet til indsatserne med fuld virkning i takt med, at disse iværksættes efter den detailplanlægning, økonomi og tidsplan, der nærmere skal beskrives i en implementeringsplan. De bevillingsmæssige konsekvenser vil derfor blive indarbejdet i de løbende budgettilpasninger.

  Praksisplanudvalget har anbefalet, at der arbejdes videre med initiativerne og skal følge implementeringen af initiativerne gennem årlig status fra kræftstyregruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At initiativerne til tidlig opsporing af kræft i almen praksis godkendes, jf. vedlagte notat.
   

  At der afsættes en ramme på 12,150 mio. kr. i 2017 og 10,75 mio. kr. i 2018 og frem til gennemførelse af initiativerne, finansieret af rammen til ”Jo før Jo bedre”.

  At direktionen bemyndiges til at udmønte rammen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt. Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/38715
  16. Udmøntningsramme til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i budgetforliget for 2017 udpeget det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som et centralt fokusområde. Der udarbejdes i øjeblikket et rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og det foreslås, at der i tilknytning hertil etableres en udmøntningsramme til understøttelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i budgetforliget for 2017 udpeget det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som et centralt fokusområde. Det nære sundhedsvæsen er en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen, og aftaleparterne bag budgetforliget er enige om, at Region Syddanmark allerede nu skal intensivere arbejdet med at udvikle det gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud til regionens borgere i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter.

  Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget forelægger på et senere tidspunkt et rammepapir for regionsrådet for det videre arbejde med at udbygge og prioritere det nære sundhedsvæsen.

  Det fremgår desuden af budgetforliget, at indsatserne vedr. det nære sundhedsvæsen – i samarbejde med sygehusene – skal indrettes, så det bliver et spørgsmål om tilrettelæggelse, fremfor ekstra ressourcer, der muliggør indsatserne. Aftaleparterne er dog klar over, at der kan være tiltag, der kræver ekstra ressourcemæssig understøttelse. Derfor peges det i budgetforliget på, at tiltag kan finansieres indenfor eksisterende rammer til ”patientnære indsatser”. Desuden foreslås det, at også uforbrugte midler fra Integrated Care-projektet indgår i en ny samlet udmøntningspulje til understøttelse af udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Når rammepapiret foreligger foreslås det, at der tilknyttes en udmøntningsramme, som består i restmidler fra Integrated Care og uudmøntede midler til patientnære indsatser:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019ff

  Integrated Care

  31.155

     

  Patientnære indsatser

  17.470

  5.008

  7.338

  I alt

  48.625

  5.008

  7.338

  En allerede aftalt årsopfølgning på Integrated Care foreslås finansieret fra denne nye udmøntningsramme. Desuden kan udmøntningsrammen bl.a. anvendes til it-løsninger vedr. telemedicin.

  Forslag til udmøntning af midlerne forelægges regionsrådet løbende. Uforbrugte midler overføres mellem budgetårerne. 

  Dog er det væsentligt at understrege, at en væsentlig andel af indsatserne omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen finansieres i sygehusene indenfor de eksisterende rammer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udmøntningsrammen etableres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/38517
  17. Etablering af tilbud om lokal blodprøvetagning i Fredericia
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus ultimo 2016 foreslås det, at der etableres et lokalt tilbud om blodprøvetagning i sygehusbygningerne. Tilbuddet om blodprøvetagning vil på sigt indgå i det fælles sundhedshus, som der er dialog mellem kommune og region om at etablere i forbindelse med salg af bygningerne til Fredericia Kommune. Ligeledes vil etablering af lokal blodprøvetagning i Fredericia styrke det nære sundhedsvæsen i overensstemmelse med budgetaftale 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Fredericia Sygehus lukkes ultimo 2016 som følge af gennemførelsen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark. Det blev drøftet at gennemføre og fremrykke lukningen af stationær og ambulant aktivitet på Fredericia Sygehus i forbindelse med regionsrådets behandling af budget 2012. Samtidig besluttede regionsrådet, med vedtagelse af sparekataloget i budget 2016, at skadeklinikken på sygehuset ikke skulle videreføres.

  I forbindelse med beslutningen af lukningen af Fredericia Sygehus blev der nedsat en fælles kommunal/regional styregruppe med det formål at vurdere, hvordan sygehusbygningerne kunne anvendes i fremtiden med fokus på etablering af et fælles sundhedshus.

  Der blev i løbet af foråret og sommeren 2016 gennemført drøftelser i styregruppen, der ledte frem til en aftale mellem region og kommune om, at kommunen køber sygehusbygningerne, og at der igangsættes et arbejde, der kan munde ud i realiseringen af et fælles sundhedshus.

  Der er forelagt en særskilt sag med forslag til aftale om etablering af fælles sundhedshus i sygehusbygningerne. Forslaget lægger vægt på, at sundhedshuset skal have et bredt indhold af funktioner, som giver borgerne et integreret og let tilgængeligt lokalt tilbud på sundhedsområdet, og hvor der opnås den bedste synergi mellem de kommunale, regionale, private og frivillige aktører. Det er en ambition for sundhedshuset at styrke det tværfaglige samarbejde på sundheds-, social- og kulturområdet. Der skal med udgangspunkt i de eksisterende visioner udarbejdes en fælles vision specifikt for sundhedshuset.

  Som opfølgning på temaet om det nære sundhedsvæsen i budget 2017, og på baggrund af et klart ønske fra Fredericia Kommune, forelægges der nu et forslag om at etablere et tilbud om lokal blodprøvetagning i Fredericia. Tilbuddet vil indgå i sundhedshuset på sigt, og vil fortsætte umiddelbart i forlængelse af sygehusets lukning ultimo 2016, som en justeret videreførelse af det eksisterende tilbud.

  Tilbud om blodprøvetagning
  Det lokale tilbud om blodprøvetagning (inklusive EKG) i Fredericia vil have til huse i sygehusbygningen, og det forventes på baggrund af den nuværende aktivitet på Fredericia Sygehus, at aktiviteten vil være omkring 100 blodprøver dagligt, svarende til i alt 24.000 årligt (dertil EKG, i ca. 10 % af tilfældene). Tilbuddet vil have åbent alle hverdage i tidsrummet 07:30-14:00, dog undtaget sommerferielukning. Prøverne vil blive transporteret til analyse to gange om dagen, med de samme transporter, som afhenter prøver hos de praktiserende læger

  Da den forventede aktivitet baseres på et estimat, foreslås det, at kapacitetsbehovet i tilbuddet revurderes efter et års drift, med henblik på eventuel tilpasning af kapaciteten til den faktiske aktivitet. I forbindelse med den langsigtede realisering af sundhedshuset kan man overveje alternative organiseringsformer i samarbejde med kommunen.

  Tilbuddet vil blive navngivet ”Blodprøver og EKG, Fredericia”, og vil blive tilknyttet afdelingen for Biokemi og Immunologi på Kolding Sygehus, med henblik på at sikre robusthed i forbindelse med eksempelvis personaleafløsning ved ferier, sygdom mv.

  Det skal bemærkes, at der er truffet en særskilt aftale med Fredericia Kommune om blodprøver i eget hjem pr. 1. januar 2017, der erstatter den hidtidige ordning med blodprøvetagning på plejehjem.

  Økonomi
  I forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus var det forudsat, at Sygehus Lillebælt skulle videreføre den samlede aktivitet på de øvrige matrikler og dermed indhøste en række stordriftsfordele. Ved reetableringen af tilbuddet om blodprøver i Fredericia er det nødvendigt at kompensere Sygehus Lillebælt for den merudgift, der er forbundet med at drive blodprøvefunktionen lokalt, og dermed sikre økonomi til drift af det lokale tilbud.

   

  Forudsætninger for bemanding
  Blodprøvetagningsfunktionen vil være bemandet med 4 medarbejdere om formiddagen og 2 om eftermiddagen, da det forventes, at aktiviteten er størst om formiddagen. Det svarer til en bruttonormering på 3,75 stillinger. Efter lukningen af Fredericia Sygehus og indhøstning af stordriftsfordele i den forbindelse, ville opgaven kunne være løst i Vejle og Kolding med en bruttonormering på 2,5 stillinger. Der vil således være brug for yderligere godt 1,3 bruttostilling, for at kunne drive tilbuddet i Fredericia. Dertil skal medarbejdere med tjeneste på 2 matrikler have et overenskomstmæssigt tillæg på 7,5 % og udgangspunktet er, at der vil være i alt 8 medarbejdere omfattet heraf, da man skal kunne håndtere eksempelvis ferie og fravær, ligesom der vil være udgifter til kørsel. Dertil kommer merudgifter i form af diverse driftsudgifter til eksempelvis drift af lokal IT, vedligehold af apparatur, håndtering af vasketøj og affald, akkreditering, husleje og forbrug.

  Driftsudgifter
  Ovenstående betyder, at der vil være en række merudgifter til at drive tilbuddet i Fredericia. Primært til øgede personaleudgifter, som følge af behovet for en større bruttonormering, overenskomstmæssige tillæg for tjeneste ved to matrikler, samt honorering for kørsel. Denne udgift estimeres til at udgøre ca. 0,898 mio. kr. Dertil vil der være driftsudgifter til drift af lokal IT, vedligehold af apparatur, afskrivning af inventar, håndtering af vasketøj og affald samt akkreditering, svarende til godt 0,252 mio. kr.

  De samlede merudgifter til driften vil andrage ca. 1,244 mio. kr. årligt ved den estimerede aktivitet. Heri indgår estimat til udgifter til husleje og forbrug. Der skal indgås en aftale med Fredericia Kommune, som kommende ejere af sundhedshuset, om husleje. Det estimeres at de samlede omkostninger til husleje og forbrug og lignende vil andrage i omegnen af 80.000-100.000 kr. årligt.

  På sigt, når sundhedshuset er fuldt ud realiseret, er det muligt at blodprøvetagning skal foregå i andre fysiske rammer i sundhedshuset. Dette vil bero på dialogen med Fredericia Kommune om aktiviteter i sundhedshuset, og den deraf afledte indretning og organisering. Indtil disse forhold er afklaret i samarbejde med kommunen, antages det, at blodprøvetagningen kan fortsætte i de nuværende fysiske rammer. Eventuelle udgifter til ombygning ved en senere justering af de fysiske rammer i henhold til ovenstående, vil blive forelagt i en særskilt sag.

  Det foreslås derfor, at Sygehus Lillebælt bevilges 1,244 mio. kr. årligt til drift af funktionen ”Blodprøver og EKG, Fredericia”, med virkning januar 2017.

  I forbindelse med udmøntningen af sparekatalog 2015 konstateres en samlet besparelse, der er marginalt højere end forudsat i budgettet for 2015. Som følge heraf er der på spareramme 2015 et budget på 1,452 mio. kr. i 2017 og 1,602 mio. kr. i 2018 og frem.  Det foreslås på den baggrund at merudgifterne til drift af det lokale tilbud om blodprøvetagning finansieres af merprovenu på spareramme 2015.

  Den samlede omkostning pr. blodprøve, der tages i tilbuddet i Fredericia, estimeres på baggrund af ovenstående at være omkring 100 kr. Til sammenligning vil omkostningen være godt 185 kr. pr. prøve, hvis prøverne som alternativ skulle tages i almen praksis.

  Etableringsomkostninger
  Ud over driftsudgifterne forudsætter etableringen af blodprøvetagning i Fredericia afholdelse af en række engangsudgifter til bestykning med udstyr, der i forbindelse med lukningen af sygehuset i Fredericia er planlagt flyttet til Kolding. Der er tale om bl.a. prøvetagningsstole, lejer til EKG, kølecentrifuge og IT-infrastruktur.

  Udgifterne til etablering af udstyret andrager 486.000 kr. Det foreslås, at midlerne bevilliges i 2016 fra prioriteringspuljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der etableres et tilbud om lokal blodprøvetagning i Fredericia, som på sigt vil indgå i et fælles regionalt/kommunalt sundhedshus, og som vil fortsætte umiddelbart i forlængelse af sygehusets lukning.

  At Sygehus Lillebælt bevilges 1,244 mio. kr. årligt til drift af funktionen ”Blodprøver og EKG, Fredericia”, med virkning fra 2017 og frem, samt at merudgifterne finansieres af merprovenu på spareramme 2015.

  At Sygehus Lillebælt bevilges et engangsbeløb i 2016 på 0,486 mio. kr. til etableringsudgifter finansieret via prioriteringspuljen.

  At kapacitetsbehovet revurderes efter et års drift, med henblik på eventuel tilpasning af kapaciteten til den faktiske aktivitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt, idet det tilføjes, at der i forbindelse med egionsrådets kommende drøftelse af rammepapir for det nære sundhedsvæsen (som opfølgning på budgetaftale 2017) også sker en drøftelse af, hvordan harmonisering af området sikres på længere sigt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 11/32837
  18. Rådgiverbevilling til Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i december 2012 en helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg. Som et led i gennemførelsen af helhedsplanen skal stueetagen ombygges til et torv med ankomst og ventearealer til ambulatorier. Der forelægges et idéoplæg for Ambulatorietorvet på Specialsygehus Sønderborg til godkendelse, samt ansøgning om rådgiverbevilling på 5,5 mio. kr. til projektet. Der er afsat midler til projektet på investeringsbudgettet for 2017-2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Profilen for fremtidens specialsygehus i Sønderborg tager udgangspunkt i regionsrådets beslutninger om, at Specialsygehus Sønderborg blandt andet skal varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling. Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 en helhedsplan for den bygningsmæssige disponering af Specialsygehus Sønderborg.

  Af helhedsplanen fremgik, at specialsygehusets funktioner skal samles og huses på ca. 31.000 m² ud af det ca. 100.000 m² store sygehuskompleks i Sønderborg. Endvidere fremgik det, at sygehusets tværgående stueetage skal fungere som specialsygehusets horisontale torv/foyer med adgang til ambulatorier, hjælpemiddeludlevering, blodprøvetagning, bloddonortapning, reception, restaurant mv. I praksis skal hele stueetagen bygges om til ”Ambulatorietorvet”.

  Regionsrådet har på investeringsbudgettet for 2017 afsat i alt 70,3 mio. kr. i årene 2017-2019 til realisering af Ambulatorietorv-projektet. På den baggrund har Sygehus Sønderjylland udarbejdet vedlagte idéoplæg for Ambulatorietorvet.

  Ambulatorietorv-projektet skal ikke mindst bidrage til realisering af intentionerne i helhedsplanen omkring det patientorienterede fokus på borgerne i nærområdet. I helhedsplanen hedder det bl.a.: ”Desuden lægges der vægt på, at Specialsygehus Sønderborg bliver kendetegnet ved, at der er let adgang for de mange, da der vil være et betydeligt antal ambulante/dagkirurgiske kontakter på specialsygehuset”.

  Idéoplægget beskriver status og planerne for gennemførelsen af Specialsygehus Sønderborg, herunder navnlig gennemførelsen af Ambulatorietorvet i 2017-2019. Idéoplægget indeholder desuden en opsummering af tidsplanen.

  Ambulatorietorvet udgør en relativ stor andel af det kommende specialsygehus, og vil få en central placering og mange besøgende. Der skal ombygges/renoveres i alt ca. 5.000 m² af stueetagen for at gennemføre Ambulatorietorvet. Ombygningen og indretningen af Ambulatorietorvet kan udføres i tre etaper for at tilgodese, at sygehuset skal være i drift samtidigt med ombygningsarbejderne. De tre etaper er illustreret i vedlagte tegning.   

  For at komme videre med projekteringen af Ambulatorietorvet er det nødvendigt at engagere en ekstern rådgiver. Der ansøges derfor om en rådgiverbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.    

  Regionsrådet vil i juni 2017 blive forelagt et byggeprogram for projektet, hvor der samtidigt vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til at gennemføre projektet.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg for Ambulatorietorvet på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (indeks 140,4) til rådgivning vedr. Ambulatorietorvet.

  At der frigives 5,5 mio. kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende kontraktindgåelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/783
  19. Udmøntning af midler til skånsom kirurgi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af Sundhedsstrategien ”Jo før – Jo bedre” blev der afsat midler til øget kapacitet inden for skånsom kirurgi.

  Der forelægges forslag til anvendelse af midlerne til finansiering af øgede driftsudgifter ved robotkirurgi, til kompetenceudvikling inden for robotkirurgi, samt til etablering af et regionalt udviklings- og læringscenter inden for skånsom kirurgisk behandling af tarmpolypper og tidlige stadier af tyk- og endetarmskræft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af Sundhedsstrategien ”Jo før - Jo bedre” blev der afsat midler til øget kapacitet inden for skånsom kirurgi. Region Syddanmarks andel af midlerne udgør 5,4 mio. kr. i 2016 og 10,8 mio. kr. fra 2017 og frem. Formålet med midlerne er at understøtte mulighed for øget brug af minimale invasive kirurgiske behandlinger samt kompetenceudvikling inden for disse procedurer. Det er teknikker, der for en række sygdomme har til hensigt at give mere skånsomt forløb for patienterne – eksempelvis med færre komplikationer, kortere sygdomsforløb med færre smerter og/eller nedsat risiko for beskadigelse af omkringliggende væv. Der foreligges forslag til anvendelse af midlerne.

  Etablering og drift af regionalt udviklings- og læringscenter for SATC (store adenomer og tidlig cancer i tyk og endetarm)
  Det foreslås, at der prioriteres midler til etablering og drift af et regionalt udviklings- og læringscenter inden for minimal transanal kirurgisk behandling af store tarmpolypper (adenomer) og tidlige stadier af tyk- og endetarmskræft (kikkertkirurgi). Der vurderes her at være et stort udviklingspotentiale i at kunne erstatte større kirurgiske indgreb med mere skånsomme procedurer.

  Centret, som forankres på kirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, får til opgave at gennemføre systematiske kompetencekurser for kirurger og andet personale ansat på regionens sygehuse i udførelse af disse nye skånsomme teknikker. Samtidig skal centret være drivkraft bag en fortsat kvalitetsudvikling og forskning i minimalt invasive procedurer inden for sygdomsområdet. Der nedsættes en regional styregruppe for centret med repræsentation fra sygehusene, der blandt andet skal foranledige en regional prioritering og koordination af centrets aktiviteter inden for formålet, herunder udarbejdelse af uddannelsesprogram/koncept.

  Der er estimeret et behov for et budget på 3,20 mio. kr. i 2017 og 1,95 mio. kr. fra 2018 og frem til at etablere og drive centret, herunder til kursusafholdelse inden for teknikkerne. Som en del af etablering af centret foreslås i 2017 anskaffelse af real-time videolink mellem endoskopistuer på regionens sygehuse, som både kan anvendes i centrets læringsformål og til understøttelse af øget samarbejde mellem de kirurgiske afdelinger ved at der via videoopkobling til specialist på OUH kan ydes beslutningsassistance under endoskopierne. Udstyret anslås at kunne anskaffes til en udgift på ca. 1 mio. kr. ekskl. moms. og er indeholdt i budgettet på 3,20 mio. kr.

  Ramme til finansiering af merudgifter ved øget brug af robotkirurgi
  Region Syddanmark har i dag i alt 4 operationsrobotter (3 på OUH og 1 på Sygehus Lillebælt Vejle). Der forventes her en faglig udvikling, hvor kirurgisk behandling inden for flere sygdomsområder med fordel kan udføres robotassisteret. Derfor har regionsrådet på mødet den 28. november 2016 besluttet, at der anskaffes yderligere 3 robotter til Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

  I takt med at der udvikles nye generationer af robotteknologien, forventes det, at prisen på robotoperationer vil falde. Operationer udført med robot-teknik vil dog fortsat driftsmæssigt være mere omkostningskrævende end konventionel kirurgi, og man vil forventeligt se en stigende robot-aktivitet.

  Det foreslås derfor, at der allokeres 3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. fra 2017 og frem til medfinansiering af disse øgede driftsudgifter ved øget brug af robotassisteret kirurgi. I 2016 foreslås midlerne ligeligt fordelt til Sygehus Lillebælt og OUH. Sygehus Lillebælt har hidtil ikke modtaget merfinansiering for robotassisteret kirurgi, og OUH forventes i 2016 at udføre flere operationer, end der er estimeret finansiering til. Fra 2017 og frem tilføres midlerne meraktivitetspuljen med henblik på fordeling til de sygehuse, der har robotassisteret aktivitet.

  Ramme til kompetenceudvikling inden for robotkirurgi og anden skånsom kirurgi
  Med investering i udvidet fysisk robotkapacitet følger et øget behov for løbende at kunne uddanne personale i brug af apparaturet. Det foreslås derfor, at der udmøntes en ramme på 2,60 mio. kr. i 2017 og 3,80 mio. kr. i 2018 og frem til sygehusene, der skal prioriteres anvendt til kompetenceudvikling af personale især inden for robotkirurgi, men også andre former for skånsom kirurgi. Det forventes, at nogle af de områder, der indledningsvist sættes fokus på, vil være kompetenceudvikling i robotassisteret kirurgi inden for hoved-halskræft, tarmkræft og den gynækologiske lidelse endometriose. Midlerne fordeles efter antal robotter på sygehusene, jf. nedenstående tabel.

  Mio. kr.

  2017

  2018 og frem

  Odense Universitetshospital

  1,11

  1,63

  Sygehus Lillebælt

  0,75

  1,09

  Sydvestjysk Sygehus

  0,37

  0,54

  Sygehus Sønderjylland

  0,37

  0,54

  I alt

  2,60

  3,80

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der i 2016 udmøntes 3 mio. kr. til finansiering af meraktivitet for robotassisteret kirurgi på henholdsvis Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt, som fordeles med halvdelen til hvert sygehus.

  At der afsættes 5 mio. kr. på meraktivitetspuljen fra 2017 og frem til finansiering af meraktivitet for robotassisteret kirurgi.

  At der udmøntes en årlig ramme på henholdsvis 2,6 mio. kr. i 2017 og 3,8 mio. kr. fra 2018 og frem til sygehusene til kompetenceudvikling i robotkirurgi mv., fordelt som anført i tabel i sagsfremstillingen.

  At der etableres et regionalt SATC udviklings- og læringscenter.

  At Odense Universitetshospital tilføres 2,20 mio. kr. i 2017 og 1,95 mio. kr. i 2018 og frem til etablering og drift af SATC-centret, samt at der i 2017 afsættes en ramme på 1,0 mio. kr. til medicoteknisk afdeling til indkøb af videolink-udstyr til sygehusene.

  At de samlede aktiviteter finansieres fra rammen til ”Jo før - Jo bedre”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/1505
  20. Udvidelse af opgavefelt for paramedicinere og behandlere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der arbejdes på det præhospitale område med uddelegering af flere kompetencer til både paramedicinere og ambulancebehandlere i Region Syddanmark. I første omgang udvides redderkompetencerne i første halvår af 2017 med over 10 nye kompetencer både medicinske og udstyrsmæssige.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forliget om besparelser fra 2016 fremgår det, at ”I løbet af 2016 undersøges mulighederne for at udvide paramedicinernes opgavefelt med henblik på øget udnyttelse af deres uddannelsesmæssige kompetencer.”

  På præhospitaludvalgsmødet den 12. september 2016 blev der givet en orientering om kommissorium og i opstarten af arbejdet.

  Den nedsatte arbejdsgruppe om redderkompetencer med deltagelse af repræsentanter fra Responce og Ambulance Syd har afholdt tre møder indtil nu.

  Arbejdsgruppen har arbejdet med uddelegering af flere kompetencer til både paramedicinere og ambulancebehandlere i Region Syddanmark. I første omgang udvides redderkompetencerne i første halvår af 2017 med over 10 nye kompetencer både medicinske og udstyrsmæssige.

  De nye kompetencer kan inddeles i tre områder:

  Ny medicin

  Som eksempel kan nævnes, at ambulancebehandlere får kompetence til at give kvalmestillende, at nasal applikation anvendes som alternativ ved flere præparater til gavn for patienter (hurtig effekt, ikke behov for delvis afklædning) og ambulancepersonale (mindre risiko for stikskader).

   

  Medicinsk udstyr

  Larynxtube LTS-D (paramedicinerkompetence), der anvendes ved hjertestop – hjælp til at sikre ventilation.

  Intra Ossøs kanyle (paramedicinerkompetence) anvendes primært ved hjertestop – adgang til medicin.

  Hjertekompressionsmaskiner. Det foreslås blandt andet, at der indkøbes seks hjertekompressionsmaskiner placeret på ambulancer i Ølgod/Nørre Nebel, Give, Skærbæk, Tønder, Ærø og Assens/Glamsbjerg. Hjertekompressionsmaskinerne anvendes ved længere transport, idet det må formodes, at de er mere effektive under kørsel end manuel hjertemassage. Samtidig vil det være en stor fordel af arbejdsmiljømæssige grunde, idet hjertemassage under udrykningskørsel er forbundet med ikke ubetydelig fare for arbejdsskader for personalet. ERC (European Resucitation Council) anbefaler ikke rutinemæssig brug af hjertekompressionsmaskiner.

  Afslutning af behandling på stedet

  Arbejdsgruppen foreslår, at reddere gives mulighed for i nøje definerede tilfælde at undlade at tage patienter med til sygehus uden formål. Disse patienter kan inddeles i tre grupper:

  • Kendte medicinske tilstande (eks diabetes og epilepsi): Der udarbejdes instruks med angivelse af, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at ambulancebehandler kan afslutte på stedet.
  • Ingen sygdom (eksempelvis beruselse, hyperventilation): Der udarbejdes retningslinjer for hvornår disse patienter kan afsluttes på stedet.
  • Mindre tilskadekomst, hvor der ikke er behov for liggende transport efter konference med læge- og skadevagten, hvor der aftales en tid på skadebehandlingssted eller henvises til egenomsorg.

  Det er i ovenstående tilfælde en fordel for borgeren ikke at tage en unødvendig ambulancetur til sygehus, samtidig med at ambulanceberedskabet frigøres for en unødvendigt ambulancetur, og dermed er klar til at tage sig en mere presserende ambulanceopgave med kritisk sygdom eller ulykke.

  Der er både tale om nye paramedicinerkompetencer og behandlerkompetencer.

  Nogle kompetencer vil kunne indføres primo 2017 via instrukser, mens andre vil kræve uddannelse før ibrugtagning. Redderkompetencearbejdsgruppen går på sit møde i december i gang med at planlægge opstarts- og repetittionsuddannelse.

  Der arbejdes videre med en række mulige kompetencer, som kræver mere vurdering, før de eventuelt gennemføres.

  Den præhospitale chef vil løbende tage stilling til indførelse af nye redderkompetencer, og den tilhørende opstarts- og repetitionsuddannelse.

  I budgetaftalen for 2017 blev der afsat 2.000.000 kr. til udvidelse af udstyr mv. i ambulancer og ST-biler. Det indstilles, at der anskaffes seks hjertekompressionsmaskiner i 2016 til en pris af 507.000 kr., og at der i 2017 bruges 1.493.000 kr. på nyt udstyr, montering af hjertekompressionsmaskiner, medicin og uddannelse i brug af de nye kompetencer.

  På regionsrådsmødet den 19. december 2016 indstilles disse midler overført til 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der indkøbes seks hjertekompressionsmaskiner til ambulancer i 2016 til 507.000 kr.

  At der indkøbes udstyr, montering af hjertekompressionsmaskiner, medicin og uddannelse i at anvende de nye kompetencer for 1.493.000 kr. i 2017.

  At udgifterne finansieres af konsolideringspuljen, jf. budgetaftale 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/27129
  21. Patientombuddets årsberetning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Patientombuddet har udgivet sin årsberetning for 2105, og der forelægges på den baggrund forslag til redegørelse for initiativer som beretningen har givet anledning til. Det foreslås at redegørelsen sendes til Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Patientombuddet udgiver hvert år en årsberetning, som giver indsigt i ombuddets arbejde. Patientombuddets årsberetning for 2015 er offentliggjort primo juli 2016.

  Patientombuddet hedder i dag Klagecentret, og er en del af Styrelsen for Patientsikkerhed. Årsberetningen fra Patientombuddet 2015 bliver dermed den sidste af sin slags. Klagecentret er ligesom Patientombuddet en statslig styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet.

  Årsberetningen kan findes her.

  I henhold til bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL § 12, stk. 5) skal regionsrådet senest 6 måneder efter Patientombuddets offentliggørelse af årsrapport overfor Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen redegøre for, hvilke initiativer årsrapporten har givet anledning til.

  Et af formålene med Patientombuddets årsberetning er bl.a. at pege på kritiske sammenhænge, når viden tilgængelig i klage- og erstatningssystemet sammenstilles med viden, der findes i rapporteringerne om utilsigtede hændelser. Der peges ikke på kritiske sammenhænge i Årsberetningen for 2015.

  Årsberetningen er sendt til alle sygehusene, med henblik på at give bemærkninger til rapporten. Svarene er samlet af Center for Kvalitet, som har udarbejdet det i bilag 1 vedhæftede forslag til redegørelse.

  Redegørelsen skal sendes til Patientombuddet primo januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til redegørelse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/37688
  22. Etablering af sundhedshus i samarbejde med Fredericia Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus har der været nedsat en politisk styregruppe med deltagelse fra Region Syddanmark og Fredericia Kommune, der har drøftet, hvordan bygningerne bedst kan anvendes i fremtiden. Styregruppen har blandt andet drøftet perspektiverne for at etablere et fælles sundhedshus i sygehusbygningerne.

  Der forelægges nu et forslag om etablering af fælles regionalt og kommunalt sundhedshus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Fredericia Sygehus lukkes ultimo 2016 som følge af gennemførslen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark. Det blev drøftet at gennemføre og fremrykke lukningen af stationær og ambulant aktivitet på Fredericia Sygehus i forbindelse med regionsrådets behandling af budget 2012. Samtidig besluttede regionsrådet, med vedtagelse af sparekataloget i budget 2016, at skadeklinikken på sygehuset ikke skulle videreføres.

  I forbindelse med beslutningen om lukningen af Fredericia Sygehus, blev der nedsat en fælles kommunal/regional styregruppe med det formål at vurdere, hvordan sygehusbygningerne kunne anvendes i fremtiden med fokus på etablering af et fælles sundhedshus.

  Der blev i løbet af foråret og sommeren 2016 gennemført drøftelser i styregruppen, der ledte frem til en aftale mellem region og kommune om, at kommunen køber sygehusbygningerne, og at der igangsættes et arbejde, der kan munde ud i realiseringen af et fælles sundhedshus.

  Der forelægges nu et forslag til aftale om etablering af fælles sundhedshus i sygehusbygningerne.

  Forslaget lægger vægt på, at sundhedshuset skal have et bredt indhold af funktioner, som giver borgerne et integreret og let tilgængeligt lokalt tilbud på sundhedsområdet, og hvor der opnås den bedste synergi mellem de kommunale, regionale, private og frivillige aktører. Det er en ambition for sundhedshuset at styrke det tværfaglige samarbejde på sundheds-, social- og kulturområdet. Der skal med udgangspunkt i de eksisterende visioner udarbejdes en fælles vision specifikt for sundhedshuset.

  Funktioner

  Regionale funktioner

  Region Syddanmark har i dialogen med Fredericia Kommune tilkendegivet at ville etablere en række regionale funktioner i et fælles sundhedshus. Der er tale om vagtlæge, jordemoderkonsultation og mobil screeningsenhed på brystkræftområdet. Disse aktiviteter vil fortsætte i sygehusbygningen umiddelbart efter lukningen af sygehuset og salg af ejendommen til Fredericia Kommune. Ligeledes påtænkes det, at patientskolerne på KOL og diabetesområdet videreføres i regi af det fælles sundhedshus.

  Endvidere er der enighed om at bygge videre på de gode erfaringer med en fælles fysisk placering af de psykiatriske tilbud i byen, hvorfor både regionens psykiatriske aktiviteter i Fredericia samt kommunens socialpsykiatri samles i sundhedshuset.

  Som opfølgning på temaet om det nære sundhedsvæsen i budget 2017, og på baggrund af et klart ønske fra kommunen, arbejdes der desuden på at etablere et tilbud om lokal blodprøvetagning i Fredericia. Tilbuddet vil indgå i sundhedshuset på sigt og vil ligeledes fortsætte umiddelbart i forlængelse af sygehusets lukning.

  Kommunale funktioner

  Fredericia Kommune er ultimo 2016 i gang med en politisk afklaring af hvilke funktioner på sundheds- og socialområdet, der vil indgå i sundhedshuset. Det forventes blandt andet, at kommunal socialpsykiatri og kommunal genoptræning vil indgå sammen med aktiviteter fra hjemmeplejen og sundhedsplejen.

  Kommunen har desuden indgået en aftale med den fysioterapeut, der bor til leje i ejendommen, ligesom kommunen har sikret, at varmtvandsbassin og kapel kan drives videre når kommunen overtager ejendommen.

  Øvrige funktioner

  Ud over de kommunale og regionale funktioner er der potentielt mulighed for at inddrage eksterne aktører i sundhedshuset. Det kan være praktiserende læger eller andre aktører på sundhedsområdet, ligesom det er muligt, at frivillige organisationer kan være en del af et kommende sundhedshus. I forbindelse med en tidligere dialog har en række aktører på sundhedsområdet tilkendegivet interesse i at kunne indgå i sundhedshuset.

  Videre proces

  Der skal etableres en dialog på politisk niveau mellem kommune og region om realisering af sundhedshuset på længere sigt og den gradvise bygningsmæssige tilpasning af ejendommen med henblik på indflytning af yderligere aktiviteter. Det forventes, at der bliver etableret et politisk dialogforum i samarbejde med kommunen, som skal fastlægge rammerne for denne proces. Herunder rammer for visioner for sundhedshuset og for inddragelse og dialog med borger- og brugerrepræsentanter og mulige samarbejdspartnere. Der er medio november kommet en tilbagemelding på vedlagte brev til borgmester Jacob Bjerregaard, og det er på den baggrund aftalt, at der nedtættes en politisk styregruppe, med repræsentation fra kommunen og regionen, vedrørende sundhedshus i Fredericia. Der vil blive forelagt en særskilt sag om kommissorium og nedsættelse af styregruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At aftalen om etablering af fælles sundhedshus tiltrædes.

  At Region Syddanmark tager initiativ til at etablere de aftalte regionale funktioner.

  At Region Syddanmark deltager i en politisk styregruppe efter aftale med Fredericia Kommune.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/36613
  23. §2-aftale om trænings-og uddannelsesforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer er det anbefalet, at knæartrosepatienter fremover skal gennemgå et træningsforløb inden en eventuel operation. Der forelægges derfor et udkast til §2-aftale om uddannelses- og træningsforløb med fysioterapeuterne, som et led i implementeringen af retningslinjerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og Faglige Visitationsretningslinjer for knæartrose. I NKR blev det anbefalet, at knæartrosepatienter fremover skal gennemgå et træningsforløb inden en eventuel operation.

  Formålet med træningsforløbet for knæartrosepatienter er, at patienten vil kunne udskyde behovet for en operation eller i nogle tilfælde helt undgå en operation.

  Træningsforløbene for knæartrosepatienter vil som udgangspunkt kunne varetages i fysioterapipraksis eller i kommunalt regi.

  For at sikre implementeringen af anbefalingerne fra NKR blev der nedsat en arbejdsgruppe herfor. Arbejdsgruppen bestod af relevante repræsentanter for de involverede faggrupper.

  Som led i arbejdsgruppens arbejde med implementeringen af de NKR er der udarbejdet en diagnostik - og visitationsvejledning af knæartrosepatienter til almen praksis, jf. anbefalingerne i de NKR.

  Endvidere er der forhandlet en § 2-aftale (aftale i henhold til Landsoverenskomstens § 2) med de praktiserende fysioterapeuter, der sikrer, at de alment praktiserende læger har henvisningsmulighed i praksis. Aftalen sikrer, at de praktiserende læger kan henvise knæartrosepatienter til en specialuddannet fysioterapeut, som leverer et standardiseret og evidensbaseret træningstilbud i praksissektoren.

  I aftalen indgår der et træningsforløb, jf. anbefalingerne i de NKR. I aftalen fremgår honoraret for et træningsforløb. Det fulde honorar for et træningsforløb udgør ca. 3.700 kr., hvoraf tilskudsandelen fra sygesikringen udgør ca. 1.400 kr. Patientandelen udgør derved ca. 2.300 kr. pr. forløb.

  Patienterne kan vælge at gennemføre træningsdelen som selvtræning, hvorved at udgiften pr. forløb for såvel sygesikringen og patienten formindskes.

  Aftalen træder i kraft den 1. februar 2017.

  Det forventes, at aktiviteten til træning i henhold til aftalen vil udvikle sig i takt med, at anbefalingerne i de kliniske retningslinjer implementeres gradvist, og at udgifterne vil kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme til praksisområdet.

  Oprettelse af træningsforløb i kommunalt regi drøftes i ”Følgegruppen For Forebyggelse” med henblik på en yderligere afklaring af målgruppen for træningstilbuddene i kommunalt regi. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender §2-aftalen om uddannelses– og træningsforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  35 stemte for, mens 3 (Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) stemte imod.

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten anmodede om at få følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen:

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ønsker også træning som alternativ til operation, men ønsker jf. principperne om fri og lige adgang til behandling i sundhedsvæsenet, at der etableres et offentligt behandlingstilbud uden egenbetaling.

  Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i afstemningen om punktet.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/208
  24. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Esbjerg vedr. udlægning af grundforløb 2 i Vejen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (herefter SOSU Esbjerg) har anmodet regionsrådet om høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et grundforløb 2 (herefter GF2) i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i januar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afgav tidligere på året et positivt høringssvar vedrørende oprettelse af grundforløb 1 (herefter GF1) i Vejen. SOSU Esbjerg oplyser, at dette grundforløb ikke blev til noget på grund af for få ansøgere.

  SOSU Esbjerg har anmodet regionsrådet om et nyt høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et GF2 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i januar 2017.

  SOSU Esbjerg oplyser i deres anmodning, at GF2 har en bredere målgruppe end GF1, hvorfor det er SOSU Esbjergs vurdering, at der er et større grundlag for at starte GF2 i Vejen. Det vurderes ligeledes, at et lokalt tilbud henvender sig til den gruppe af potentielle elever, som pga. udfordringer med transport ikke vil søge til Esbjerg/Kolding.

  Det bemærkes, at Vejen Kommune støtter SOSU Esbjerg i deres påtænkte udbud af GF2. Kommunen skriver, at de har stor interesse i et GF2 i Vejen by, således at kommunen har et stærkere fundament for at rekruttere social- og sundhedspersonale til sine institutioner, såvel som for, at kommunen kan leve op til dimensioneringsaftalen på området. Kommunen oplever pt. udfordringer med begge dele.

  Det nye GF2 i Vejen vil skulle oprettes i et samarbejde med Vejen Business College. Samarbejdet vil bl.a. bestå i, at SOSU Esbjerg lejer sig ind i lokaler hos Vejen Business College. Det forventes, at der etableres et SOSU læringsmiljø i tilknytning til de lejede lokaler, og at eleverne får mulighed for at bruge øvrige faciliteter på Vejen Business College.

  SOSU Esbjerg har foretaget høring hos henholdsvis Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Ingen af de to skoler modsætter sig SOSU Esbjergs initiativ. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens bemærker dog, at de ikke har indvendinger, såfremt det nye tilbud om GF2 i Vejen ikke flytter elever fra en af skolens adresser. Det skal hertil bemærkes, at SOSU Esbjerg alene søger om godkendelse til et forsøg med ordningen, som strækker sig fra januar 2017 til juni samme år. Udlægningen hører dermed ind under SOSU Esbjergs nuværende udbudsgodkendelser. Disse godkendelser udløber pr. 1. august 2017, hvor de erstattes med de udbudsgodkendelser, som regionsrådet afgav indstillinger til i maj 2016.

  Administrationens vurdering

  Med det nuværende udbud, har de unge i store dele af Vejen Kommune relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Med afsæt i regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark, er det administrationens vurdering, at oprettelsen af et GF2 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” vil understøtte denne ambition om bedst mulig tilgængelighed. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte udkast til høringssvar til SOSU Esbjerg, hvori regionsrådet støtter udbuddet af et GF2 i Vejen for perioden januar-juni 2017, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/23976
  25. Byggeprogram for etablering af Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. december 2015 at afsætte midler til etablering af Låsbyhøj – det mentale sundhedscenter.

  Der forelægges hermed byggeprogram for sundhedscenteret med henblik på meddelelse af anlægsbevilling. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark med primært fokus på mental sundhed. Låsbyhøj skal rumme såvel kommunale som regionale funktioner. Centret etableres som en ombygning af de eksisterende rammer, og regionens udgift er beregnet til i alt 28,3 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et vigtigt element i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" er samling af alle ambulante aktiviteter inden for almenpsykiatrien i lokalpsykiatrier. I Kolding vil det blive som en del af et kommende fælles regionalt-kommunalt sundhedscenter.

  Visionen for Låsbyhøj er at skabe de fysiske rammer for tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer med særlig fokus på sammenhængende borgerforløb.

  Byggeprogrammet er et resultat af et samarbejde mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark, og er baseret på input fra brugermøder med repræsentanter fra de kommende funktioner i centeret. Samtidig er alle de tekniske krav til byggeriet fra henholdsvis kommune og region samlet, så det lever op til kommunens og regionens standarder. Resumé af byggeprogrammet er vedlagt.

  Det foreslås, jf. andet punkt på dagsordenen, at Region Syddanmark køber en andel af Låsbyhøj, beliggende på Nørregade 1, 6000 Kolding. Andelen svarer til 32 % af bygningen, baseret på bruttoetagearealer. Der udarbejdes særskilt dokument om købsaftalen.

  Idet projektet er ét fælles projekt mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark, er der tale om en fælles bygherrefunktion med de rettigheder og forpligtigelser, der følger heraf.

  Organisering

  Projektet forankres i en styregruppe med delt formandskab mellem kommune og region. Styregruppen sekretariatsbetjenes af en delt projektgruppe, hvori der også er fælles formandskab mellem en teknisk projektleder og en administrativ projektleder fra hver af de to bygherrer.

  Fordeling af udgifter

  På nuværende tidspunkt er der forventning om, at region får en tredjedel og kommune to tredjedele af huset, der skal ombygges. Grundreglen er, at frem til byggefasen fordeles projekteringsudgifterne mv. ligeligt mellem parterne med 32 % til region og 68 % til kommune. Når projektet er færdigprojekteret og den præcise arealfordelingsnøgle foreligger, vil denne blive brugt i forhold til fordeling af håndværkerudgifterne.

  Proces

  Bygherrerne har valgt Ingeniør’ne i Kolding som bygherrerådgiver. Valget er godkendt af styregruppen.

  Der har i perioden maj 2016 – oktober 2016 været gennemført en brugerproces med inddragelse af de funktioner, der skal indgå i det kommende sundhedscenter med henblik på få beskrevet kravene til husets funktionalitet, så huset kan understøtte samarbejdet på tværs mellem kommune og region.

  Projektet forventes i januar 2017 udbudt i totalentreprise i omvendt licitation. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation.

  Totalentreprisetilbuddene vurderes af et bedømmelsesudvalg, bestående repræsentanter fra kommune og region, herunder udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune og udvalgsformanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark samt en ekstern fagdommer. Indgåelse af totalentreprisekontrakt forventes afsluttet sommeren 2017. Anlægsfasen forventes at kunne starte op i august 2017. Sundhedscentret forventes på nuværende tidspunkt færdigt i februar 2019, så det kan tages i brug marts 2019.

  Der henvises i øvrigt til andet dagsordenspunkt om samarbejdsaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 28,3 mio. kr. (indeks 140,4) til regionens andel af sundhedscentret, inkl. køb af andel mv., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til på regionens vegne at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/33278
  26. Navngivning af sydjysk børne- og ungdomspsykiatri
  fold dette punkt ind Resume
   

  De to sydjyske børne- og ungdomspsykiatrier fusionerer fra årsskiftet som følge af regionsrådets beslutning vedrørende budget 2016. Den fusionerede afdeling skal navngives, og Psykiatrisygehuset foreslår, at navnet bliver: ”Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på sit møde 25. april 2016 ”Aftale om udmøntning af besparelser i budget 2016 og følgende budgetår”, jfr. budgetaftalen af 23. september 2015, hvormed Psykiatrisygehusets børne- og ungdomspsykiatriske dag-, døgn- og akutfunktioner i Esbjerg opretholdes. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle etableres fælles ledelse og administration af afdelingerne i Esbjerg og Aabenraa. Dermed udgik det oprindelige forslag i omstillingskataloget vedrørende psykiatri i forbindelse med budget 2016. Her blev det foreslået at nedlægge de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnfunktioner i Esbjerg.

  Fusionen mellem Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa og Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg sker som et led i en omstillingsproces for at sikre ekstra midler til arbejdet med at reducere brugen af tvang i psykiatrisygehuset. Fusionen er her og nu under forberedelse og træder i kraft fra januar 2017.

  Den nye afdeling vil have døgn-, dag- og ambulant børne- og ungdomspsykiatri i Aabenraa og Esbjerg samt fra februar 2017, når OPP-byggeriet står klar, ambulant børne- og ungdomspsykiatri i Vejle.

  Forberedelsen af fusionen indeholder blandt andet, at afdelingen skal navngives. Navnet er drøftet mellem den fremtidige afdelingsledelse og sygehusledelsen for Psykiatrien i Region Syddanmark.

  På den baggrund foreslås det, at den nye afdeling, der fra årsskiftet sammen med Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er Psykiatrisygehusets behandlingstilbud til børn og unge, kommer til at hedde: ”Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den nye børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, der dækker det sydjyske område, kommer til at hedde: ”Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 15/17249
  27. Orientering om resultatet af EUD-udbudsrunden 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling traf afgørelse om erhvervsskolernes udbudsansøgninger i slutningen af september 2016, bl.a. på baggrund af høringssvar fra regionsrådene vedrørende den stedlige placering af grundforløbene. For Syddanmark er der samlet set godkendt 42 udbudsansøgninger for grundforløb 1 og 240 udbudsansøgninger for grundforløb 2.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, har alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 skullet (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at fortsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017 af grundforløb 1 og 2 (herefter GF1 og GF2), hovedforløb, og praktikcenter til erhvervsuddannelser.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling traf afgørelse om erhvervsskolernes udbudsansøgninger i slutningen af september 2016, på baggrund af høringssvar fra regionsrådene vedrørende den stedlige placering af grundforløbene, samt indstillinger fra Rådet for grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Ministeriets brev af 30. september 2016 til erhvervsskolerne, med kopi til regionsrådene, er vedlagt som bilag.

  Erhvervsskolernes ansøgninger er blevet vurderet af ministeriet ud fra fire kriterier, som fremgår af det vedlagte brev fra ministeriet. Ministeriet har ud fra en samlet vurdering godkendt udbuddet for de enkelte uddannelser på de institutioner, hvor der sikres en geografisk spredning under hensyntagen til elevgrundlaget samt grundlag for fagligt bæredygtige miljøer.

  Godkendelser og afslag vedr. grundforløbenes 1. del (GF1) i Syddanmark
  Opgjort på hovedinstitutionsniveau (f.eks. Syddansk Erhvervsskole samlet set), har institutionerne i Syddanmark samlet set ansøgt om 42 udbudsgodkendelser til GF1. Heraf er der tale om 4 nye udbudsgodkendelser. Ministeriet har godkendt samtlige 42 ansøgninger til GF1.

  Da alle de nuværende GF1-godkendelser er blevet genansøgt, vil det samlede udbud af GF1 i Syddanmark være lidt større pr. 1. august 2017, sammenlignet med det nuværende udbud (4 nye udbud).

  Godkendelser og afslag vedr. grundforløbenes 2. del (GF2) i Syddanmark
  Hvad GF2 angår, så har institutionerne i Syddanmark samlet set ansøgt om 269 udbudsgodkendelser, hvoraf de 39 er nye udbud. Ministeriet har godkendt 240 ud af de 269 ansøgninger og givet afslag på 28 ansøgninger. Hertil kommer, at et enkelt af de ansøgte GF2 er blevet nedlagt (oliefyrstekniker), eftersom ministeriet ikke har modtaget nogen udbudsansøgninger til hovedforløbet på denne uddannelse.

  Det gældende GF2-udbud i Syddanmark tæller i alt 239 godkendelser. Med i alt 240 GF2-godkendelser pr. 1. august 2017, vil det samlede GF2-udbud dermed omfangsmæssigt være omtrent det samme som det nuværende udbud.

  Her kan det imidlertid fremhæves, at en del af de ansøgte GF2, der har modtaget afslag, er kendetegnet ved, at der elevgrundlagsmæssigt er tale om meget snævre uddannelser med lav eller ingen aktivitet pt. Det gælder eksempelvis for uddannelserne til elektronikoperatør, køletekniker og tagdækker.

  En anden delmængde af de ansøgte GF2, der har modtaget afslag, er kendetegnet ved, at der er tale om nye udbudsansøgninger, hvor ministeriet har prioriteret at fastholde godkendelserne hos de eksisterende udbydere. Det gælder eksempelvis for uddannelserne til pædagogisk assistent, lager- og terminaluddannelsen og web-integrator.

  Ministeriet har godkendt 24 af de 39 nye udbudsansøgninger for GF2, eksempelvis gastronom (Syddansk Erhvervsskole), industritekniker (Rybners), lufthavnsuddannelsen (EUC Lillebælt), og maritime håndværksfag (Svendborg Erhvervsskole).

  Det er administrationens vurdering, at det nye udbud af erhvervsuddannelsernes GF1 og GF2 pr. 1. august 2017 samlet set sikrer en bedre tilgængelighed til GF1 generelt og til de mere søgte, og via arbejdsmarkedet efterspurgte, uddannelser for så vidt angår GF2.

  Administrationen bemærker samtidig, at forudsætningen for, at udbuddet nu kan realiseres med holdoprettelse og efterfølgende undervisningsaktivitet, er at de unge vælger at søge ind på erhvervsuddannelserne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016
   

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/18427
  28. Ansøgninger til Uddannelsespuljen september 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2016. Der er indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen i september 2016, og der indstilles fem projekter til støtte på i alt 13.802.575 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Uddannelsespuljen anvendes til realisering af mål og indsatser i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2016-17.

  Regionsrådet har tidligere besluttet for handlingsplanperioden 2016-17, at de to årlige ansøgningsrunder skal være åbne for alle gode projektidéer, der kan bidrage til realiseringen af handlingsplanen for 2016-17. Dertil skal der være øget fokus på anvendelsen af eksisterende viden og ”best practice” samt på implementering og forankring af indsatserne i uddannelsespuljeprojekterne.

  Der er indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen den 15. september 2016. Samlet set søges der om 21.740.414 kr.

  Ansøgningerne er:

  • CROSSING IT
  • EUD Student
  • Erhvervstonet forløb på tværs
  • Vejen til NY MESTERLÆRE
  • Foreningen intrface"s Udviklingspulje
  • SPORTUCATION
  • Industrien som karrierevej
    

  Projekterne er vurderet ud fra krav og kriterier for regionens uddannelsespulje:

  • Projektets forventede effekter på en eller flere af regionens målsætninger:
   95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
   60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
   25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020.
   20% flere skal gennemføre en science uddannelse.
  • I hvilken grad projektet bidrager til at realisere handlingsplanen 2016-17.
  • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne.
  • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og best practice.
  • I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

  Administrationen vurderer, at nedenstående fem projekter alle lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier og bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan.

  • CROSSING IT.
  • EUD Student.
  • Erhvervstonet forløb på tværs.
  • Vejen til NY MESTERLÆRE.
  • Industrien som karrierevej.

  Administrationen vurderer, at projektet ”SPORTUCATION” og ”Foreningens intrface’s udviklingspulje” ikke i tilstrækkelig grad lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.   

  Såfremt indstillingerne på projekterne følges og alle fem ansøgninger får tilsagn om støtte, vil der være bevilget støtte for 13.802.575 kr. fra uddannelsespuljen i september 2016. Der vil således være bevilget i alt 24,6 mio. kr. fra uddannelsespuljen i 2016, hvis indstillingen følges.

  Administrationen vil tage kontakt til de ansøgere, der modtager afslag, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”CROSSING IT” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.155.000 kr.

  At ansøgningen ”EUD Student” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.460.444 kr.

  At ansøgningen ”Erhvervstonet forløb på tværs” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.730.352 kr.

  At ansøgningen ”Vejen til NY MESTERLÆRE” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.959.529 kr.

  At ansøgningen ”Industrien som karrierevej” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.497.250 kr.

  At ansøgningen ”SPORTUCATION” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Foreningen intrface"s Udviklingspulje” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at tilsagnet til ansøgningen ”EUD Student” er betinget af, at Vækstforum indstiller projektet til tilsagn.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/282
  29. Orienteringer fra Vækstforum december 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 6. december 2016 blev der drøftet en række sager, herunder Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen, Eventpulje i Region Syddanmark, Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft og Status på vestdansk erhvervssamarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen

  Formålet med regeringens eftersyn af erhvervsfremmesystemet er, at:

  • Kortlægge den samlede erhvervsfremmeindsats, der varetages i både erhvervs-, investerings- og innovationsfremmesystemerne i kommuner, regioner og stat.
  • Evaluere organiseringen og indholdet af den samlede erhvervsfremmeindsats på tværs af den offentlige sektor.

  Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggjorde den 7. november 2016 en ekstern konsulentrapport. Rapporten peger på en række hovedobservationer, hvor de væsentligste er:

  • Der er i dag mange aktører på de forskellige niveauer, og der er en indikation af, at samme type ydelse tilbydes af mange operatører på flere niveauer, dvs. at der er overlap mellem ydelserne.
  • Indsatsen kan i højere grad gøres efterspørgselsdrevet frem for udbudsdrevet. Dvs., at når der igangsættes nye initiativer, skal virksomhedernes behov være omdrejningspunktet.
  • Der foretages generelt evalueringer af erhvervsfremmeindsatsen. Impactmål anvendes i højere grad blandt regionale end nationale og kommunale operatører. Kun få evalueringer måler på, om indsatsernes fører til øget produktivitet.
  • Analysen peger på tre gennemgående makrotendenser internationalt, som kan tjene som inspiration for dansk erhvervsfremme:
   • Der markedssegmenteres, dvs. indsatsen går fra at være bredt orienteret til at være skræddersyet til bestemte segmenter som fx vækstvirksomheder.
   • Der fokuseres på at levere systematisk støtte ved kritiske nøglepunkter i virksomheders livscyklus.
   • Der er klar ansvarsdeling mellem aktører og fokus på etablering af specifikke gennemgående resultatmål.

   

  Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af analysen meddelt, at det er forventningen, at der primo 2017 præsenteres et udspil, hvor der ses på erhvervsfremmeordningerne som en del af det samlede arbejde for en fornyelse af den offentlige sektor. Endvidere fremgår det af regeringsgrundlaget, at regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet.

  Eventpulje i Region Syddanmark

  På Vækstforums møde den 27. september 2016 blev der udtrykt ønske om at drøfte muligheden for at anvende en del af de udisponerede midler i Vækstforums investeringsplan til oprettelse af en eventfond, som blandt andet kendes fra Region Midtjylland.

  Region Midtjylland har i perioden 2008-2011 anvendt en samlet pulje på 5 mio. kr. til store sportsbegivenheder for at sikre erhvervsmæssig udnyttelse af store begivenheder, blandt andet støttede de U21 EM i fodbold i 2011 og Giro d’Italia i 2012. For perioden 2014-2017 er der oprettet en eventpulje med en samlet økonomisk ramme på 40 mio. kr. Gennem puljen kan events af international karakter støttes, herunder især sportsarrangementer og internationale kulturevents.

  Ansøgninger til eventpuljen i Region Midtjylland vurderes ud fra turismeøkonomiske effekter, budget og tilskud, kompetent organisation, risikostyring, international eksponering, regionale samarbejder, regional værdi – sammenhæng til Vækst- og Udviklingsstrategien.

  I Region Syddanmark har man traditionelt støttet events igennem regionrådets kulturpulje. Der har ikke i regionen været en særlig indsats, som retter sig imod støtte til internationale events. Regionsrådet har imidlertid ved flere lejligheder støttet konkrete internationale events og har senest på deres møde den 23. november 2015 afsat 5 mio. kr. fra kulturpuljen til dækning af Region Syddanmarks bidrag i forbindelse med tiltrækning af et dansk værtsskab for starten på Tour de France i 2019.

  Hvis der ønskes oprettet en eventfond, vil midlerne hertil skulle afsættes af de udisponerede regionale erhvervsudviklingsmidler fra 2017, da en eventfond ikke vil kunne støttes med EU-strukturfondsmidler.

  Investeringsplanen disponerer 77 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017, såfremt de foreliggende indstillinger til Vækstforum og regionsrådet godkendes. De udisponerede erhvervsudviklingsmidler i 2017 udgør således i udgangspunktet ca. 30 millioner kroner.

  De udisponerede midler skal desuden dække andre bevillinger, såsom opfølgning på samarbejdsaftaler med de kommunale erhvervssamarbejder, initiativer i regi af de nationale turismeselskaber og -partnerskaber samt udmøntning af yderområdeindsatsen. Ligeledes vil eventuel medfinansiering af Interegprojekter, projekter på områderne kvalificeret arbejdskraft og social inklusion m.v. samt helt nye initiativer skulle prioriteres inden for de udisponerede midler, der er til rådighed. 

  Vækstforum drøftede orienteringen og besluttede på baggrund heraf, at der ikke arbejdes videre med at etablere en Syddansk Eventpulje.

  Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det første møde i regi af aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft mellem de eksisterede fora på områderne blev afholdt den 14. oktober 2016 i Vejle. På mødet var der opbakning til en række konkrete initiativer og løsninger, som var foreslået inden for de to temaer ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”. Der arbejdes nu videre med realiseringen af de relevante initiativer.

  Danmarks Vækstråd har i foråret 2016 udarbejdet en analyse af arbejdskraftbehovet i Danmark, som kortlægger erhvervslivets rekrutteringsudfordringer på tværs af brancher og regioner. Med rapporten ønsker Danmarks Vækstråd at bidrage til den igangværende debat om betydningen af kvalificeret arbejdskraft for erhvervslivets aktuelle og fremtidige vækst og udviklingsmuligheder.

  På baggrund af hovedkonklusionerne fra analysen har Danmarks Vækstråd udarbejdet en række forslag til, hvordan dansk erhvervsliv sikres de bedste muligheder for at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft. Anbefalingerne kategoriseres under fire hovedtemaer: mere erhvervsorienteret uddannelse, uddannelse med teknologisk sigte, bedre service til virksomhederne samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret international arbejdskraft. Forslagene præsenteres på en konference den 1. december 2016.

  Adgang til kvalificeret arbejdskraft fremhæves af virksomhederne som en af de største udfordringer, de står over for, og som en afgørende forudsætning for, at de i de kommende år kan realisere deres vækstpotentiale. Generelt er der igangsat mange initiativer på området, herunder mere langsigtede initiativer, der er rettet mod at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse samt opkvalificere ansatte i små og mellemstore virksomheder til et højere uddannelsesniveau enten fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau. Det er imidlertid vurderingen, at der er behov for at igangsætte initiativer, som også bidrager til at håndtere udfordringen med kvalificeret arbejdskraft på den korte bane.

  På den baggrund foreslås det at forberede en annoncering til Vækstforummødet i marts 2017, som kan bidrage til at afhjælpe en del af udfordringen gennem vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne. Annonceringen kan bl.a. bidrage til at realisere de samarbejdsaftaler, som Syddansk Vækstforum har indgået med Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn samt elementer i den fælles aktionsplan for kvalificeret arbejdskraft.

   

  Status på vestdansk erhvervssamarbejde

  De tre vestdanske regioner har siden 2013 arbejdet sammen om at skabe bedre rammer for de vestdanske virksomheder, så de i højere grad får adgang til et sammenhængende og koordineret erhvervsfremmesystem.

  De tre vestdanske vækstfora besluttede i juni 2016, at formandskaberne skulle udpeges som medlemmer af en fælles tværregional politisk styregruppe for det vestdanske erhvervssamarbejde.

  På styregruppemøde den 10. november 2016 blev udkast til vision, perspektiver og handlingsplan 2017 for et styrket vestdansk samarbejde drøftet. Handlingsplanen omfatter indsatser inden for områderne Fødevarer, Energiteknologi, Sundheds- og velfærdsteknologi samt Fremtidens industri. Der lægges op til en styrkelse af allerede eksisterende samarbejder inden for indsatsområderne med det formål at:

  • Sikre virksomhedernes adgang til sammenhængende, højt specialiserede og koordinerede erhvervsfremmeindsatser på tværs af regionsgrænserne.
  • Forenkle eller konsolidere erhvervsfremmeindsatser, herunder særligt i forhold til klynger og netværk.
  • Styrke den fælles vidensdeling og koordination.
  • Synliggøre vestdanske styrkepositioner, eksempelvis igennem fælles internationale projekter og tiltrækning af EU-midler til udviklingsinitiativer.

  Samarbejdet og handlingsplanens indsatser gennemføres inden for eksisterende rammer og ressourcer.

  Næste møde i den politiske styregruppe afholdes i marts 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/282
  30. Indstillinger fra Vækstforum december 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 6. december 2016 17 sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig om 5 sager om bevilling til nationale indsatser og særlige puljer, herunder scale-up-indsatsen og yderområdepuljen samt 12 konkrete ansøgninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nedskrivning af reservationen af midler til nyt kapitalinitiativ

  Syddansk Vækstforum har tidligere reserveret i alt 75 mio. kr. til et nyt kapitalinitiativ i forventningen om, at finansielle instrumenter vil kunne anvendes også i den nye strukturfondsperiode. Anvendelse af finansielle instrumenter kræver imidlertid en national beslutning om at bede kommissionen om en programændring, og der er endnu ikke truffet en sådan beslutning. I lyset af at strukturfondsperioden nu er så fremskreden, at investeringsperioden for et nyt kapitalinitiativ i givet fald vil blive stærkt begrænset, drøftede Vækstforum derfor på mødet den 6. december, hvad der skal ske i forhold til de reserverede midler.

   

  Ny national turismestrategi og finansiering af de nationale turismeselskaber 2017-2018

  Den nye nationale strategi for dansk turisme blev offentliggjort af Erhvervs- og Vækstministeriet den 19. september 2016 og er et resultat af arbejdet i det Nationale Turismeforum. Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af selskaberne i 2017 og 2018. Danske Regioners bestyrelse anbefalede den 29. september, at regionerne fortsætter medfinansieringen af selskaberne på samme niveau som hidtil. På mødet den 6. december behandler Vækstforum derfor forslag om, at der afsættes 6.050.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til den fortsatte medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmarks basisbevillinger i 2017 og 2018.

   

  Scale-up Denmark - forslag til udbud af elitetræningscentre

  På Vækstforums møde den 27. september 2016 blev det besluttet at arbejde videre med et beslutningsoplæg om eventuelle yderligere Scale-up Denmark elitetræningscentre i Syddanmark. På den baggrund drøftede Vækstforum på mødet den 6. december forslag om at genudbyde et elitetræningscenter inden for oplevelseserhverv, forslag om at udbyde et nyt elitetræningscenter inden for robotteknologi samt at afsætte yderligere midler til indsatsen. Det var i forlængelse heraf foreslået at indstille til Erhvervsstyrelsen at bevilge en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. fra EU’s regionalfond, prioritetsakse 2 samt indstille til regionsrådet, at bevillingen af regionale erhvervsudviklingsmidler øges med 3,5 mio. kr.  

   

  Yderområdeindsats status 2016 og ny yderområdepulje 2017

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af indsatser, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I Vækstforums handlingsplan for 2016-2017 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2016. Der er pr. 16. november 2016 bevilget 1.630.577 kr. til fire projekter. De resterende midler i 2016 kan søges frem til årets udgang. Det forventes, at yderligere ca. 0,5 mio. kr. vil blive udmøntet inden årets udgang. Det foreslås, at der jf. handlingsplanen 2016-2017 også i 2017 afsættes 3,3 mio. kr. til puljen, og at Region Syddanmark som hidtil bemyndiges til at bevilge midlerne på direktørniveau efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe.

   

  Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2017

  Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Rammen forventes på nuværende tidspunkt disponeret næsten fuldt ud i 2016 til blandt andet afdækning af Industri 4.0, kortlægning af digitale interaktive industrier, udviklingsplan for partnerskab for Vestkystturisme og diverse publikationer. Det foreslås, at der afsættes en ramme på 1 mio. kr. til lignende formål i 2017.

  Ansøgning: Innovationssamarbejder i offshoreklyngen

  Offshoreenergy.dk søger medfinansiering til at gennemføre 5 virksomhedsdrevne innovationssamarbejder i offshoreklyngen. Formålet er at udvikle ny teknologi og styrke konkurrenceevnen hos de involverede små og mellemstore virksomheder.Det forventes, at innovationssamarbejderne vil resultere i, at de involverede virksomheder introducerer nye produkter til markedet, og at dette vil resultere i øget omsætning og øget eksport. Ansøgningen var indstillet til tilsagn, og Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager 3 mio. kr. fra EU’s regionalfond.  

   

  Ansøgning: Dansk offshoreklynge vers. 2.0

  Formålet med dette projekt er at styrke klyngernes funktion som samlingspunkt og samarbejdsmiljø, hvor idéer og innovation kan opstå og udvikles af virksomheder og andre aktører i fællesskab. Projektet skal bidrage til vækst og udvikling i målgruppen, som er virksomheder inden for offshoreerhverv, både olie/gas og vindenergi. Aktiviteterne understøtter virksomhedernes behov og består primært af netværks- og relationsskabende aktiviteter, videndeling, internationalisering og matchmaking. Aktiviteterne er rettet mod at styrke klyngeorganisationens indsats for at realisere potentialet for vækst og udvikling blandt virksomheder i klyngerne. Hovedindsatsen i ansøgningen kaldes CRIF, Cost Reduction and Innovation Forum. Dette forum etableres både for Olie/gas-virksomhederne og for vindvirksomhederne. Ansøgningen var indstillet til tilsagn.

   

  Ansøgning: Industriel Elektronik Innovation

  Projektets primære mål er at skabe innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med store vækstpotentialer. Ansøgningen er en del af indsatsen for at etablere Centre for Industrial Electronics (CIE) og skal understøtte forskningen på CIE og bringe den i anvendelse i konkrete innovationsforløb i samspil med virksomheder. Der vælges 6 innovationssamarbejder ud fra forretningside/vækstpotentiale og forskningsmæssig relevans. Resultatet af projektet er flere innovative virksomheder og teknologier, som resulterer i øget omsætning og eksport samt styrkelse af den anvendelsesorienterede forskning på CIE. Projektet vil desuden resultere i et tættere samarbejde mellem CIE og virksomhederne. Ansøgningen var indstillet til tilsagn, og Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager 2 mio. kr. fra EU’s regionalfond.  

   

  Ansøgning: CLEAN 3.0

  Projektet skal facilitere samarbejdet mellem aktører i økosystemerne med henblik på at styrke klyngernes funktion som samlingspunkt og samarbejdsmiljø, hvor idéer og innovation kan opstå og udvikles af virksomheder og andre aktører i fællesskab. Hovedaktiviteterne i CLEAN 3.0 er at styrke ydelserne til virksomhederne gennem facilitering af samarbejder, matchmaking, projektudvikling og internationalisering af virksomheder. Målet er, at virksomhederne i højere grad kan realisere det store vækst- og udviklingspotentiale inden for energieffektive teknologier. Sideløbende med denne ansøgning gennemfører CLEAN en strategiproces i dialog med medlemmerne. Resultaterne af strategiprocessen vil sætte rammerne for aktiviteterne i CLEAN 3.0. Ansøgningen var indstillet til tilsagn.

   

  Ansøgning: Velfærdsteknologisk Vækstløft

  Projektet går ud på at screene små og mellemstore virksomheder inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation samt virksomheder, der har potentiale til at sidesteppe ind i området, med henblik på at finde virksomheder med vækstpotentiale. Det sker for, at de virksomheder, der har det største vækstpotentiale, efterfølgende kan tilbydes at få udarbejdet individuelle vækstplaner samt rådgivning og sparring mv. om, hvordan vækstpotentialet udløses. Formålet er, at der på sigt udvikles flere vækstvirksomheder inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation. Ansøgningen var indstillet til tilsagn, og Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager 1,5 mio. kr. fra EU’s regionalfond.  

   

  Ansøgning: VIND - Velfærdsinnovation med Nyttige Data

  Projektet går ud på at samle tre innovationspartnerskaber inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation. Partnerskaberne skal samarbejde om at udvikle nye løsninger med afsæt i datadrevet forretningsudvikling. Innovationspartnerskaberne tager afsæt i virksomheders kommercielle ideer og arbejder med at udvikle og teste konkrete løsninger, som efterfølgende kan introduceres på markedet. Ansøger har beskrevet ét partnerskab udførligt, ét på idéplan og ét er helt ubeskrevet. Da ansøger ikke har sandsynliggjort effekterne for det ubeskrevne partnerskab, og da der ikke er erfaringer med fokusområdet, vurderes det, at risikoen ved at yde tilskud til et ubeskrevet partnerskab er for stor. Projektet er på den baggrund indstillet til tilsagn men med et reduceret beløb, således at kun to af de tre innovationssamarbejder finansieres nu. Ansøgningen var indstillet til tilsagn, og Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager 1,5 mio. kr. fra EU’s regionalfond.  

   

  Ansøgning: Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem

  Der søges om støtte til facilitering af samarbejdet mellem aktører i økosystemet for at styrke den velfærdsteknologiske klynges funktion som samlingspunkt og samarbejdsmiljø, hvor idéer og innovation kan opstå og udvikles af virksomheder og andre aktører i fællesskab. Aktiviteterne er rettet mod at styrke klyngeorganisationens indsats for at realisere potentialet for vækst og udvikling blandt virksomheder i klyngen. Hovedaktiviteterne er at afholde temaspecifikke arrangementer, understøtte samarbejdsrelationer mellem aktører i klyngen, understøtte virksomhedernes forretningsudvikling, herunder sparring på konkrete kommercielle udfordringer, formidling af viden til virksomhederne om mulighederne for eksport gennem internationaliseringsindsatser og at synliggøre udviklingstendenser og muligheder på markedet. Ansøgningen var indstillet til tilsagn.

   

  Ansøgning: D2i – Designklyngen

  Ansøgningen er en videreførelse og videreudvikling af D2i designklyngeorganisationen for at organisationen i højere grad bliver drevet af medlemmerne og med gradvis større medlemsfinansiering. I projektet skal klyngeorganisationen kontakte relevante virksomheder for at formidle klyngens tilbud og skabe et stærkere netværk og større virksomhedsdeltagelse i klyngens tilbud, som resulterer i, at klyngeorganisationen ved projektets afslutning kan finansiere mindst 50 % af sin drift ved privat medfinansiering. Det vurderes, at det ansøgte projekt vil kunne danne grundlag for opnåelse af målsætningen i forhold til den private finansiering af klyngeorganisationens aktiviteter. Ansøgningen var indstillet til tilsagn, og Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager 2,1 mio. kr. fra EU’s regionalfond.  

  Ansøgning: Tillægsbevilling til Clean Green Plan

  CLEAN klyngen modtog i marts 2016 tilsagn på deres ansøgning til Vækstforums call under EU’s regionalfond om ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’. CLEAN var eneste ansøger. De ansøger nu om tilskud til et delprojekt, som primært har fokus på overskudsvarme og energieffektivisering herigennem. Målgruppen i projektet er primært fynske virksomheder i fremstillingssektoren, og aktiviteterne vil primært foregå i den fynske region, idet der her er en fælles opbakning blandt forsyningsselskaberne om indsatsen med baggrund i en prioritering af overskudsvarme som en fremtidig varmekilde i den fynske Energiplan. Der er naturlig synergi til det oprindelige projekt. Ansøgningen var indstillet til tilsagn, og Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager 1,05 mio. kr. fra EU’s regionalfond.

  Ansøgning: Inn2POWER

  Ansøgningen drejer sig om medfinansiering til et INTERREG VB Nordsøregion projekt. Projektets overordnede formål er at styrke innovationskapaciteten og kompetencerne hos de deltagende regionale, nationale og transnationale små og mellemstore virksomheder inden for offshore/vindsektoren i landene rundt om Nordsøen. Den danske del af indsatsen har fokus på internationalisering af danske virksomheder gennem etablering og/eller samarbejdsmuligheder på centrale offshore/vindmarkeder i Europa, specielt Storbritannien, Tyskland, Holland og Belgien for at sikre danske virksomheder øget omsætning og eksport. Ansøgningen var indstillet til tilsagn.

   

  Ansøgning: Strategic Transnational Cluster Cooperation

  Ansøgningen drejer sig om medfinansiering til et INTERREG 5B Nordsøregion-projekt. Projektet udspringer af samarbejdet i Jyllandskorridoren, der er en del af Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Syddanmark. Initiativets mål er at fremme regionens internationale konkurrenceevne og øge samarbejdet mellem regionerne på tværs af landegrænserne.

  Projektets mål er at afdække og afprøve, hvordan regionalt samarbejde mellem offentlige myndigheder og klyngeorganisationer i Nordsøregionen kan styrke virksomhedernes internationalisering og konkurrenceevne. Projektet tager udgangspunkt i energiteknologibranchen. Ansøgningen var indstillet til tilsagn.

   

  Ansøgning: Health-CAT

  Projektet er et INTERREG 5A-projekt, der har til formål at udvikle, teste og tilpasse en mobil sundhedsrobot med henblik på kommercialisering efter projektets afslutning. Syddansk Universitet søger om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på vegne af fire yderligere syddanske aktører: Syddansk Sundhedsinnovation, Blue Ocean Robotics, Robotize og Sygehus Sønderjylland. Welfare Tech indgår som netværkspartner. Projektets mål er at skabe en prototype af en robot til løsning af opgaver i den danske og den tyske sundhedssektor, som efter projektets afslutning kan introduceres på de danske og tyske markeder. Ansøgningen er under sagsbehandling frem til næste INTERREG-udvalgsmøde den 14. december 2016. Ansøgningen var indstillet til tilsagn.

  Der vedlægges et bilag med uddybende beskrivelser af alle indstillingssagerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. punktet Nedskrivning af reservationen af midler til nyt kapitalinitiativ indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet nedskriver reservationen af de regionale erhvervsudviklingsmidler til et nyt kapitalinitiativ med en tredjedel, svarende til 8,33 mio. kr.

  Vedr. punktet Ny national turismestrategi og finansiering af de nationale turismeselskaber 2017-2018 indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter 6,05 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til dækning af den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering til de to selskaber Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Projektet kan ikke få udbetalt midler før end efter 1. januar 2017.

  Vedr. punktet Scale-up Denmark - forslag til udbud af elitetræningscentre indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter 3,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 som en tillægsbevilling til projektet Scale-up Denmark. Midlerne anvendes til et Scale-up Denmark elitetræningscenter inden for Robotteknologi. Projektet kan ikke få udbetalt midler før end efter 1. januar 2017.
  • At den samlede bevilling betinges af, at Scale-up Denmark fortløbende implementeres efter de retningslinjer, der er beskrevet i den fællesregionale indkaldelse af ansøgninger om gennemførelse af Scale-up Denmark (tidligere Team Vækst Danmark) af 30. juni 2015. I modsat fald kan Vækstforum, efter anbefaling fra Scale-up Denmarks følgegruppe, indstille til Erhvervsstyrelsen, at støtten nedsættes.

  Vedr. punktet Yderområdeindsats status 2016 og ny yderområdepulje 2017 indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2017. Projektet kan ikke få udbetalt midler før end efter 1. januar 2017.
  • At regionsrådet bemyndiger Region Syddanmark til, på direktørniveau, at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe.

  Vedr. punktet Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2017 indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2017. Projektet kan ikke få udbetalt midler før end efter 1. januar 2017.

  Vedr. punktet Ansøgning: Innovationssamarbejder i offshoreklyngen indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 8.297.909,82 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 50,94 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: Dansk offshoreklynge vers. 2.0 indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 9.250.000,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 74,98 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår en resultatkontrakt med Vækstforumsekretariatet. Kontrakten danner afsæt for den løbende halvårlige evaluering, hvor der følges op på aktiviteter og output.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv og at den offentlige støtte til Offshoreenergy.dk udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en åben og bred kreds af virksomheder og andre aktører i klyngens økosystem.

  Vedr. punktet Ansøgning: Industriel Elektronik Innovation indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 18.804.580,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 53,76 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At ansøger skal dokumentere, at projektet senest ved udgangen af 4. halvår (28. februar 2019), som minimum har opnået følgende aktivitets- og outputmål i forhold til hovedaktivitet 1 og 2: At 15 innovationssamarbejder er kvalificeret og vurderet af bevillingsnævnet (målt som antal virksomheder), og at 6 innovationssamarbejder er igangsat (målt som antal virksomheder).  Hvis målene ikke er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes.

  Vedr. punktet Ansøgning: CLEAN 3.0indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 8.002.612,50 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 75,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforumsekretariatet til at indgå en kontrakt med ansøger med detaljeret beskrivelse af aktiviteter, milepæle og budget.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår en resultatkontrakt med Vækstforumsekretariatet. Kontrakten danner afsæt for den løbende halvårlige evaluering, hvor der følges op på aktiviteter og output.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv og at den offentlige støtte til CLEAN udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en åben og bred kreds af virksomheder og andre aktører i klyngens økosystem.

  Vedr. punktet Ansøgning: Velfærdsteknologisk Vækstløftindstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 2.914.105,82 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 46,07 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: VIND - Velfærdsinnovation med Nyttige Dataindstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 5.862.800 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017. Bevillingen kan maksimalt udgøre 57,04 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Projektet kan ikke få udbetalt midler før end efter 1. januar 2017.

  Vedr. punktet Ansøgning: Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 10.770.638,06 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017. Bevillingen kan maksimalt udgøre 75,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Projektet kan ikke få udbetalt midler før end efter 1. januar 2017.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår en resultatkontrakt med Vækstforumsekretariatet. Kontrakten danner afsæt for den løbende halvårlige evaluering, hvor der følges op på aktiviteter og output.
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv og at den offentlige støtte til Welfare Tech udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en åben og bred kreds af virksomheder og andre aktører i klyngens økosystem.

  Vedr. punktet Ansøgning: D2i - Designklyngen indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 440.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017. Bevillingen kan maksimalt udgøre 10,48 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Projektet kan ikke få udbetalt midler før end efter 1. januar 2017.

  Vedr. punktet Ansøgning: Tillægsbevilling til Clean Green Plan indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 263.319,46 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 12,54 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: Inn2POWERindstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 2.739.598,13 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: Strategic Transnational Cluster Cooperation indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn på 708.551 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016. Bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: Health-CAT indstiller Vækstforum:

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 2.467.120,87 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 17,57 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At bevillingen betinges af, at det samlede projekt ”Health-CAT – Healthcare Assisting Technology” modtager tilsagn fra INTERREG 5A.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/33323
  31. Justering af delegation vedr. jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har delegeret til regionsdirektøren at administrere bestemmelserne i henhold til jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7. Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres efterfølgende.

  Det foreslås, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres halvårligt om trufne afgørelser, dog på førstkommende møde når særlige forhold foreligger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter reglerne i jordforureningslovens § 52 er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig grundvandsressource.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2011 er regionsdirektøren bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 25. august 2014 er regionsdirektøren bemyndiget til at meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7. Udvalget orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding på næste møde efter, at sagen er afsluttet.

  Det foreslås, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer fremover orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7. Dog orienteres udvalget om sager på førstkommende møde, hvor særlige forhold foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer fremover orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7, dog på førstkommende møde, hvor særlige forhold foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 10/1695
  32. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i november måned 2016, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I november måned 2016 er der sket følgende ansættelse:

  • Morten Lundgaard Hansen er pr. 15. november 2016 ansat som IT-direktør.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/41035
  33. Ansættelse af ny koncerndirektør
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges forslag til ansættelsesproces for koncerndirektør.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Koncerndirektør Jens Winther Jensen har opsagt sin stilling og fratræder den 31. januar 2017.

  Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå ansættelsen af en ny koncerndirektør, og at ansættelsesudvalget sammensættes således:

  • Regionsrådsformand Stephanie Lose (formand for ansættelsesudvalg og ansættelsesansvarlig)
  • 4 repræsentanter fra regionsrådet
  • Regionsdirektør Jane Kraglund
  • Koncerndirektør Rikke Vestergaard
  • 2 repræsentanter for sygehusdirektionerne
  • Kst. HR-direktør Lene Borregaard
  • Næstformand for Hovedudvalget Lone Rasmussen.

  Det forventes, at regionsrådet kan træffe beslutning om ansættelse af ny koncerndirektør på mødet den 27. marts 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der nedsættes et ansættelsesudvalg i overensstemmelse med beskrivelsen i sagsfremstillingen.

  At ansættelsesudvalget bemyndiges til at antage et rekrutteringsbureau til at bistå helt eller delvist i forbindelse med ansættelsesprocessen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-12-2016
   

  Der blev stemt om, hvorvidt der skulle nedsættes et ansættelsesudvalg:

  10 stemte for, mens Liberal Alliance stemte imod. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme, mens Enhedslisten tog forbehold.

  Der blev stemt om, hvorvidt ansættelsesudvalget bemyndiges til at antage et rekrutteringsbureau til at bistå helt eller delvist i forbindelse med ansættelsesprocessen:

  10 stemte for, mens Enhedslisten stemte imod, Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under den sidste del af afstemningen.

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt for så vidt angår indstillingen om at nedsætte et ansættelsesudvalg.

  Regionsrådet udpegede Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Thies Mathiasen og Thyge Nielsen til ansættelsesudvalget.

  Indstillingen tiltrådt for så vidt angår indstillingen om at antage et rekrutteringsbureau.

  35 stemte for, mens 2 (Enhedslisten og Liberal Alliance) stemte imod.

  Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/40174
  34. Orienterende regionsrådsmøder i 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der stilles forslag om datoer for afholdelse af orienterende regionsrådsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i januar 2016 at indføre orienterende regionsrådsmøder, og der er derfor blevet afholdt tre orienterende regionsrådsmøder i 2016.

  Formålet med møderne er at skabe forankring og sammenhæng og give rum til fordybelse.

  Møderne har typisk en varighed af 2 timer på hverdage fra kl.17-19 og indholdet er orienteringer fra relevante interne og eksterne oplægsholdere.

  Der kan ikke træffes beslutninger på møderne, som heller ikke er offentlige, ligesom der ikke er mødepligt for regionsrådsmedlemmerne.

  Temaerne fastlægges af regionsrådsformanden. Regionsrådsmedlemmerne opfordres til at henvende sig med forslag til emner.

  Det skal besluttes, om der er ønske om, at der også i 2017 afholdes orienterende regionsrådsmøder. Da der er valg til næste år i november foreslås det, at der afholdes tre orienterende regionsrådsmøder.

  Der stilles forslag om følgende datoer:

  • 7. februar fra kl. 17.00 – 19.00
  • 19. april fra kl. 17.00 – 19.00
  • 23. august fra kl. 17.00 – 19.00
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afholdes orienterende regionsrådsmøder i 2017 på de i sagsfremstillingen nævnte datoer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  35. LUKKET - salgsaftale i forbindelse med mageskifte
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  36. LUKKET - indgåelse af kontrakt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  37. LUKKET - rapportering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  38. LUKKET - samarbejdsaftale
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  39. LUKKET - fremadrettet strategi
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  40. LUKKET - forligsdrøftelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  41. LUKKET - sag efter anmodning fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens grupper i regionsrådet har anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens grupper i regionsrådet har anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.

  ”Med baggrund i Kroman-Reumert-rapporter, regionens egne undersøgelser samt statsforvaltningens afgørelse, pålægges forvaltningen inden udgangen af februar måned 2017 at udarbejde en samlet opgørelse over udgifter, som tidligere regionsrådsformand Carl Holst har påført regionen uden hjemmel, herunder udgifter, som er afholdt udenfor regelsæt udarbejdet af regionsrådet/forretningsudvalget.

  Beløb under en bagatelgrænse, som eksempelvis avishold, kan udelades.”

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 19-12-2016
   

  3 (Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) stemte for forslaget fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, mens 35 stemte imod.

  Forslaget blev således ikke vedtaget.

  Knud Erik Langhoff deltog ikke i afstemningen.

  Lasse Krull, Henning Ravn, William Jensen, Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Knud Erik Langhoff, Susanne Linnet og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

   


  Siden er sidst opdateret 20-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring