Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. oktober 2016

Mødedato
24-10-2016 kl. 15:00 - 18:05
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • Herdis Hanghøi, V - Susanne Linnet stedfortræder
 • Henning Ravn, V - Otto Ottosen stedfortræder
 • Pierre Topaz, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Nyt Universitetshospital i Odense - projektforslag
  2. Etablering af heliport ved Odense Universitetshospital
  3. Etablering af neurointensiv behandling på OUH Svendborg
  4. Genopretning af udenomsarealer på Kolding Sygehus
  5. Renovering af lofter, gulve m.m. på Svendborg Sygehus
  6. Udvidelse af kapaciteten på Respirationscenter Syd
  7. Universitetsklinikker på de regionale sygehuse
  8. Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark
  9. Status på ambulancer
  10. Tidsplan for paramedicinerambulancer
  11. Status på præhospital IT
  12. Udbud af vaskeriydelser, beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse
  13. Praksis for udsendelse af indkaldelser til børn under 15 år
  14. Lokalpsykiatri Brørup - løsning af indeklimaproblemer
  15. Udbud af toårigt hf på Rybners, Hansenberg og EUC Syd
  16. Oprettelse af toårig hf på Langeland
  17. Revideret proces for indstilling til ansøgninger om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse
  18. Orienteringer fra Vækstforum
  19. Indstillinger fra Vækstforum
  20. Besøg i Guangdong og godkendelse af Memorandum of Understanding
  21. Redegørelse til Tilsynet vedr. formandsbeslutninger
  22. Udpegning af nyt medlem for Dansk Arbejdsgiverforening til Syddansk Vækstforum
  23. Udpegning af nyt medlem for Dansk Erhverv til Syddansk Vækstforum
  24. LUKKET - anskaffelse
  25. LUKKET - fremadrettet strategi
  26. LUKKET - hardwarefornyelse


  Sagsnr. 16/12093
  1. Nyt Universitetshospital i Odense - projektforslag
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektforslaget for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) er en viderebearbejdning af det godkendte dispositionsforslag for Nyt OUH. Der er udarbejdet projektforslag for ”byggeri” og ”udstyr” med tilhørende økonomi og udbudsstrategi, som fremlægges til beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som afrunding på projektforslagsfasen er der udarbejdet projektforslag for, hvad der betegnes som henholdsvis ”byggeri” og ”udstyr”. Hoveddokumenterne for de to projektforslag er vedlagt. De to projektforslag er ledsaget af anbefalinger fra bygherrerådgiver, og disse er ligeledes vedlagt som bilag. I betragtning af sagens omfang (omfattende materiale) er der udarbejdet et overliggernotat, som vedlægges.

  I projektforslagsfasen er der gennemført en detaljering af dispositionsforslaget på de enkelte rums indretning og aptering (udførelse af indvendige elementer i et byggeri, f.eks. skillevægge). Projektforslaget ”byggeri” er udarbejdet af totalrådgiverkonsortiet Medic OUH og indeholder beskrivelser af forudsætninger, arkitektoniske idéer, funktioner, bæredygtighed, forslag til materialevalg, konstruktionsprincipper, installationsprincipper, logistik samt overvejelser om drift og vedligehold, forsyningsforhold, myndighedsforhold og status på forhold vedrørende tid, økonomi og arealer. Endelig beskrives strategi for udbud af Nyt OUH.

  Projektforslaget ”udstyr” er udarbejdet af Projektorganisationen for Nyt OUH. Dette består af leverancer til totalrådgivers arbejde med projektforslaget omkring byggeri og stadebeskrivelser omkring udstyrsplanlægningen. Projektforslaget ”udstyr” indeholder ligeledes beskrivelse af økonomi og udbudsstrategi. De væsentligste forudsætninger er, som for byggesporet, de disponeringer der er foretaget i dispositionsforslagsfasen.

  Projektforslagsmaterialet er omfattende, og Projektorganisationen for Nyt OUH har derfor udarbejdet en sammenfatning/et overliggernotat, med følgende overordnede disponering:
   

  • Hvad der kendetegner et projektforslag.
  • Den hidtidige proces fra igangsætning af Nyt OUH projektet frem mod fremlæggelse af projektforslaget, inkl. gennemgang af projektstrategien, der var forudsat ved afrunding af den forudgående dispositionsforslagsfase.
  • Projektforslag og udstyrsplanlægning – sammenhæng.
  • Beskrivelse af struktur og indhold af de to projektforslag.
  • Gennemgang af udbudsstrategi og den videre proces.
  • Areal og økonomi.
  • Anbefalinger fra bygherrerådgiverkonsortiet.


  Innovationsudvalget, Psykiatri- og socialudvalget og forretningsudvalget har behandlet sagen henholdsvis den 10. oktober og den 12. oktober 2016 og anbefaler, at den første del af indstillingen bliver:

  ”At projektforslag Nyt OUH Byggeri godkendes under forudsætning af, at der sker en opretning og aflevering af materialet på de af bygherrerådgiver angivne områder vedrørende ”brand”, ”logistik” og ”funktionalitet” inden udgangen af januar 2017, og at der sker endelig politisk godkendelse for de tre nævnte områder snarest derefter”.

  Indstillingen til regionsrådet er tilrettet i overensstemmelse med udvalgenes indstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektforslag Nyt OUH ”BYGGERI” godkendes under forudsætning af, at der sker en opretning og aflevering af materialet på de af bygherrerådgiver angivne områder vedrørende "brand", "logistik" og "funktionalitet" inden udgangen af januar 2017, og at der sker endelig politisk godkendelse for de tre nævnte områder snarest derefter.

  At projektforslag for Nyt OUH ”UDSTYR” godkendes med henblik på forelæggelse af hovedprojekt for regionsrådet i 2. halvår 2017.

  At det endelige projektforslag Nyt OUH ”BYGGERI” danner grundlag for udbudsmateriale til udbud i 1 – 3 totalentrepriser inden for Hospitalsringen.

  At udbud af Nyt OUH sker i to spor, hvor byggeri og anlæg inden for Hospitalsringen udbydes i totalentreprise, og for byggeri og anlæg uden for Hospitalsringen gennemføres i særskilte udbud med de entrepriseformer, som konkret vurderes at være mest hensigtsmæssige.

  At der bringes balance i anlægsøkonomien i Nyt OUH ”BYGGERI” i overensstemmelse med den i overliggernotatet beskrevne løsning, hvor alle kliniske afdelinger flyttes med ud på Nyt OUH. De økonomiske konsekvenser af den valgte løsning forelægges på regionsrådets møde i december 2016.

  At for at robustgøre økonomien yderligere udarbejdes senere et Change Request katalog svarende til 10 % af anlægsrammen indeholdende forslag til arealreduktioner for Nyt OUH, og dermed i givet fald fortsat drift af kliniske afdelinger på nuværende sygehus.

  At Change Request kataloget forelægges regionsrådet til godkendelse.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at reorganisere Projektorganisationen for Nyt OUH, så den tilpasses den valgte udbudsform, jf. beskrivelse i overliggernotatet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at udarbejde en allonge til kontrakten med Medic OUH I/S efter de principper, der fremgår af kapitel 9 i projektforslag Nyt OUH ”BYGGERI”.

  At Projektorganisationen for Nyt OUH forbereder udbud og udbudsmateriale i 1 – 3 totalentrepriser inden for Hospitalsringen.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende udbudsmaterialet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt, idet 1. at ændres til:

  "At projektforslag Nyt OUH Byggeri godkendes under forudsætning af, at der sker en opretning og aflevering af materialet på de af bygherrerådgiver angivne områder vedrørende "brand", "logistik" og "funktionalitet" inden udgangen af januar 2017, og at der sker endelig politisk godkendelse for de tre nævnte områder snarest derefter".
   

  Peter Christensen (A) og Simon Hempel-Jørgensen (A) tog forbehold.

  Henning Ravn og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med de ændringer, som var blevet indstillet af innovationsudvalget og psykiatri- og socialudvalget.

  Socialistisk Folkeparti og De Konservative tog forbehold.

  Enhedslisten stemte imod.

  Det blev aftalt, at der skulle gives regionsrådet en mundtlig orientering om sagen den 24. oktober 2016 kl. 11.

  Bo Libergren, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  37 stemte for, mens 4 stemte imod (Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten).

  Socialistisk Folkeparti har ønsket at få sin afvigende mening tilføjet beslutningen:

  Socialistisk Folkeparti stemmer imod, idet man ønsker beslutningen om finansiering af overskridelsen til januar 2017, når rådet kender bygherrerådgivers løsning på forbeholdene vedr. logistik, funktionalitet og brand. Desuden ønsker Socialistisk Folkeparti ikke at der spares 193 mio. kr. på drift.

  Enhedslisten har ønsket at få sin afvigende mening tilføjet beslutningen: Enhedslisten stemmer imod den valgte fremgangsmåde. Hvis et fremtidssikret og fleksibelt sygehus af høj kvalitet - et såkaldt supersygehus - skal realiseres i Odense, kræver det flere ressourcer fra staten. Kvalitet opnås ikke gennem et forslag, der søger at holde udgifterne på lavest mulige niveau, lukke øjnene for de erfaringer, der er gjort med andre store offentlige byggerier og håbe på, at det går. Det vil efter vores vurdering føre til løbende tilpasninger af projektet, i stil med de allerede vedtagne, intet køkken, intet centrallager og et OPP samarbejde, der netop ikke sikrer den fleksibilitet, som er efterspurgt i forhold til moderne behandlingsmetoder. Enhedslisten havde fortrukket en løsning, hvor der som udgangspunkt bygges indenfor de økonomiske ressourcer, der er til rådighed, samtidigt med at der laves en plan for en efterfølgende fuld udbygning af det nye sygehus. Den løsning som et flertal peger på, kan medføre ringere vilkår for regionens øvrige sygehuse og hjælper slet ikke på de problemer, som effektiviseringskravene stiller de ansatte overfor, at personalet skal løbe stærkere, og at der bliver mindre tid til varme hænder og omsorg for patienterne.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/7963
  2. Etablering af heliport ved Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Trafik- og Byggestyrelsen har givet tilladelse til etablering af helikopterflyveplads ved Odense Universitetshospital. I den anledning er der udarbejdet et byggeprogram for indholdet i og budgettet for etableringen. Dette byggeprogram forelægges hermed til politisk behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2009 besluttede regionsrådet at etablere FAM på det nuværende OUH. I bilagsmaterialet til beslutningerne er mulighederne for placering af en heliport i tilknytning til FAM beskrevet, men man valgte ikke at gå videre hermed.

  Efterfølgende er der ved akutsygehusene i Aabenraa og Kolding bevidst arbejdet med etablering af en heliport i umiddelbar tilknytning til FAM, ligesom der i Esbjerg arbejdes på at finde en egnet løsning for placering af en heliport umiddelbart i tilknytning til sygehuset. Disse arbejder sker ud fra en mere grundlæggende holdning om, at akutsygehusene skal være tilgængelige for lægehelikopter, hvis akutsygehusene skal kunne varetage traumebehandling.

  Der har længe været et ønske om, at lægehelikopteren får mulighed for at lande med patienter i umiddelbar nærhed af FAM-bygningen på Odense Universitetshospital. I dag lander lægehelikopteren på vejen uden for FAM-bygningen, eller på et sportsareal bag ved sygehuskomplekset, hvor der kræves ambulancetransport af patienten fra landingsstedet til sygehuset.

  I perioden 4. kvartal 2014 til og med 4. kvartal 2015 er der hver anden dag landet en lægehelikopter, der har medbragt en patient, der har akut behov for behandling på OUH. Lægehelikopteren lander i gennemsnit 48 gange pr. kvartal ved OUH. Antallet af flyvninger er svagt stigende.

  Det vurderes, at denne situation ikke er holdbar i længden - og slet ikke helt frem til Nyt OUH står klar i 2022. Med det stigende antal indflyvninger af patienter kan det ikke forventes, at Trafik- og Byggestyrelsen fortsat tillader brug af offentlig vej som landingsplads.

  For at OUH sikres ordentlig mulighed for fortsat at modtage personer til traumebehandling fløjet ind med helikopter, foreslås oprettet en heliport i umiddelbar nærhed af FAM-bygningen.

  Som forberedelse af sagen er der søgt om og givet tilladelse til etablering af en helikopterflyveplads hos Trafik- og Byggestyrelsen, så patienter fra landingspladsen kan transporteres direkte til FAM eller Kardiologisk Ambulatorium (KARD-LAB) uden brug af ambulance som transportmiddel. Odense Kommune har givet meddelelse om fritagelse for pligt til at gennemføre en VVM-redegørelse.

  Der er nu udarbejdet et byggeprogram for etablering af en heliport, hvoraf det fremgår, at:

  • Heliporten ønskes placeret lige overfor FAM-bygningen.
  • Adgang fra flyvepladsen til FAM-bygningen sker via en sti og et fodgængerfelt over Kløvervænget. Der er knap 90 meter mellem landingsplads og FAM-bygning og KARD-LAB.

  Det vil tage få minutter at bringe patienten på båre fra landingspladsen til FAM-bygningen. Der er fokus på at afskærme patienten under transporten til og fra FAM. Når en helikopter melder sin ankomst går der en besked til politi og portørtjeneste, således at Kløvervænget lukkes af for trafik og patienten modtages af to portører, der transporterer patienten til FAM.

  Budgetoverslaget for opgaven er 6,12 mio. kr. Budgetoverslaget fremgår af nedenstående tabel.

   

   

  Beskrivelse

  Byggeprogram

  Entreprisesum

          5.570.000 kr.

  Forundersøgelse

               100.000 kr.

  Myndighedsbehandling

                 100.000 kr.

  Projektering og tilsyn

                350.000 kr.

  Samlet udgifter

             6.120.000 kr.

   

  Der ønskes indhentet priser via indbudt licitation. Udførelsen kan finde sted i perioden oktober 2016 – februar 2017. Det forventes, at flyvepladsen kan tages i brug i marts 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet godkendes.

  At der meddelelse anlægsbevilling på 6,12 mio. kr. ved indeks 137,9.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,12 mio. kr., heraf 4,9 kr. i 2016 finansieret af prioriteringspuljen.

  At regionsdirektøren inden for den givne anlægsbevilling bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-09-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz, Herdis Hanghøi, Holger Gorm Petersen, Søren Rasmussen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/30799
  3. Etablering af neurointensiv behandling på OUH Svendborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  OUH Svendborg råder over kompetencerne til at varetage neurointensiv behandling, der ønskes derfor oprettet en intensivseng og en post-intensivseng målrettet neurointensiv behandling på OUH Svendborg. Det foreslås derfor, at der indføres et neurointensivt patientforløb i regionen. Hensigten er bl.a., at regionens patienter får mulighed for at blive behandlet i egen region samtidig med, at der skabes rammer for at vurdere udviklingen under intensivforløbet, og dermed sikre det rette rehabiliteringstilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Målgruppen for neurointensiv behandling er personer, der som følge af kranietraumer eller kraftig blødning i hjernen, har behov for rehabiliterende terapi, mens de ligger i respirator og efterfølgende.

  I de senere år er der sat øget fokus på, at tidlig neurorehabilitetering giver markante forbedringer for patienterne.

  Et vigtigt element i den tidlige neurorehabiliteteringsindsats er træning og løbende undersøgelse af synkefunktionen, også benævnt FEES (Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen). FEES-undersøgelser og træning forbedrer patientens mulighed for at komme godt ud af respiratorforløbet og undgå tilbagefald.

  Tidligere blev den pågældende patientgruppe som oftest overført til intensivafdelingerne på deres lokalsygehus. Da Neuro Intensiv Step-down afsnit (NISA) på Silkeborg Sygehus begyndte at vise gode resultater med træning og FEES-undersøgelse, begyndte Region Syddanmark at sende patienter hertil.

  Region Syddanmark har oplevet, at udgiften til denne patientgruppes ophold på NISA er steget fra 1,5 mio. kr. i 2013 til 6,2 mio. kr. i 2015. Årsagen til denne stigning vurderes at være en kombination af, at NISA har udvidet kapaciteten, og der er blevet øget opmærksomhed på de gavnlige effekter af tidlig neurorehabilitering.

  Etablering af neurointensiv behandling i Region Syddanmark
  OUH Svendborg er godkendt til at levere neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau, og FEES er blevet udført siden sommeren 2015. Det er derfor nærliggende, at Region Syddanmark kan tilbyde neurointensiv behandling til patienter bosat i Region Syddanmark.

  Behandlingsmæssigt vil der ikke være nogen forskel for patienterne. Den behandling, som denne patientgruppe får under det respiratoriske forløb, er ikke specialiseret, og kan rent fagligt leveres af terapeuter og neurologer på OUH/Svendborg.

  På den baggrund forslås der etableret et nyt patientforløb i Region Syddanmark: Patienter med svære eller moderate hjerneskader får livreddende neurokirurgisk og neurointensiv behandling på neurokirurgisk afdeling, OUH, Odense Universitetshospital.

  Når den neurokirurgiske behandling er afsluttet, flyttes patienten til intensivafsnittet på OUH Svendborg Sygehus i stedet for til Silkeborg, med henblik på udtrapning af respiratorbehandling under forsat varetagelse af den tidlige neurorehabilitering, så som undersøgelse/træning af synkefunktion.

  Når patienten ikke længere har behov for respiratorbehandling, vil patienten blive funktionsvurderet for at klarlægge det videre neurorehabiliteringsbehov. Det Regionale Visitationsudvalg forestår visitationen.

  Patienten vil blive visiteret til et af følgende tre tilbud:

  1.    Hammel Neurocenter ved indikation på behov for højt specialisereret neurorehabilitering.

  2.    Neurorehabilitering på regionsfunktion i Svendborg eller Grindsted.

  3.    Fortsat observation og behandling på observationsplads på afd. V i Svendborg i op til 4 uger for patienter, som efter ekstubation kræver kontinuerlig overvågning på grund af motorisk uro, bevidsthedspåvirkning og lignende. Visitationsudvalget vil løbende revurdere indikationen for henholdsvis nr. 1, 2 eller aflastningsplads i kommunalt regi, hvis der ikke er tegn på at neurorehabiliteringsforløb vil have gavnlig effekt.

  Ovenstående patientforløb forudsætter:
   

  • At der etableres én ny intensivplads med terapi og neurologisk tilsyn ved intensivafsnittet på OUH/Svendborg. De samlede udgifter til denne udvidelse beløber sig til 3.533.000 kr.
  • At der oprettes én post-intensivplads/observationsplads i tilknytning til intensivafsnittet på OUH/Svendborg, for at tilgodese den patientgruppe, hvor der er behov for kontinuerlig overvågning, og hvor efterfølgende neurorehabilitering er uafklaret. Udgifter til at etablere en post-intensivplads beløber sig til 2.344.000 kr.

  Når der vælges at oprette henholdsvis én ny intensivplads og én post-intensiv plads i tilknytning til intensivafsnittet på OUH Svendborg, så er det med udgangspunkt i antal sengedage Region Syddanmarks borgere har været indlagt på NISA i 2014 og 2015. Da der er tale om et område, hvor få patienter med lange forløb kan give et stort udsving i det samlede forbrug, er området behæftet med en vis usikkerhed. Derfor kan der være perioder, hvor det blive nødvendigt at sende patienter med behov for neurointensiv behandling til NISA.

  Fordele ved at Region Syddanmark opretter eget neurointensiv patientforløb
  Der er tale om patienter i relativt lange neurorehabiliteringsforløb, derfor vil det være en fordel for patienter og pårørende, at det er muligt at blive i egen hjemregion. Det vil være nemmere at vurdere udviklingen, og dermed sikre det rette rehabiliteringstilbud og den efterfølgende koordinering med primærsektoren.

  Oprettelse af neurointensiv plads og post-intensiv plads vil være med til at konsolidere intensivfunktionen på Svendborg Sygehus. Dette set i lyset af at akutfunktionen på Svendborg Sygehus nedlægges, når Nyt OUH står klar. Der vil så være behov for at nye patientgrupper kommer ind, så Svendborg intensivafdeling forsat kan være en stærk intensivafdeling på niveau II.

  Det forventes, at et neurointensivt patientforløb i Region Syddanmark kan medvirke til at mindske en mulig udgiftsstigning i forbruget på NISA og Hammel. Med det forsatte fokus, der er, på tidlig neurorehabilitering, forventes der at være et øget pres på området.

  Finansiering og tidsplan
  Det nye patientforløb planlægges finansieret via budgettilførsel fra regional pulje til betaling af udenregional behandling. Der gives en bevilling til OUH på 5,88 mio. kr., som reguleres i forhold til mer-DRG-værdien efter et 1 år. Der er tale om en velafgrænset patientgruppe, som det vil være overskueligt at lave detailopfølgning på.

  I efteråret 2016 vil de fysiske forhold blive etableret, og der vil blive gennemført prøveforløb. Pr. 1. januar 2017 er OUH Svendborg klar til at tilbyde tidlig neurointensiv rehabilitering. Der vurderes ikke at være etableringsomkostninger, da seng og respirationsudstyr er til stede.

  De afregningsmæssige konsekvenser ved hjemtagning er svære at vurdere forlods. Der er tale om lange patientforløb med både dyr operation og intensivophold. Der kan derfor være behov for at regulere bevillingen på 5,88 mio. kr. i forhold til mer-DRG-værdien efter et år, i så fald vil der blive fremlagt en sag om justering af bevillingen i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At OUH/ Svendborg pr. 1. januar 2017 etablerer forløb for tidlig neurointensiv og post neurointensiv rehabilitering.

  At der bevilges 5,88 mio. kr. (PL.2016) i 2017 og i overslagsårene til OUH.

  At finansiering sker via budgettilførsel 5,88 mio. kr. fra puljen til udenregional behandling.

  At den øgede aktivitetsværdi som følge af den hjemtagne aktivitet opgøres og baseline for OUH korrigeres i 2017 og 2018 ved øget aktivitetsværdi, således at der ikke sker meraktivitetsafregning udover den givne budgettilførsel.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-09-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz, Herdis Hanghøi, Holger Gorm Petersen, Søren Rasmussen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/30722
  4. Genopretning af udenomsarealer på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der ansøges om bevilling på 9,0 mio. kr. til genopretning af udenomsarealer ved Kolding Sygehus, idet disse har behov for genopretning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I de seneste år har der pågået stor byggeaktivitet på Kolding Sygehus, idet både kvalitetsfondsprojektet og generalplanen for Kolding Sygehus har været i gang. Disse store projekter nærmer sig nu afslutningen. Projekterne har ikke inkluderet udenomsarealerne.

  Den generelle stand af udenomsarealerne ved Kolding Sygehus er præget af at flere områder står som ved sygehusets opførelse. Mange områder er under byggeriet anvendt som adgangsveje m.v. og er derfor blevet slidt. Udenomsarealerne fremstår ikke i en præsentabel og sikker stand, og har derfor behov for genopretning.

  Gennemføres projektet vil det både få de nye bygninger til at træde frem, og samtidig få skabt et fælles udeområde, der også samler de nye og gamle bygninger på matriklen i et fælles udtryk.

  Projektet omfatter genopretning og tilpasning af udenomsarealer for at skabe sammenhæng mellem den eksisterende bygningsmasse og nybyggeri på Kolding Sygehus. Det drejer sig blandt andet om anlæg af atriumgårde og grønne rekreative anlæg mellem blokkene 3/5, 5/7, 2/4 og 1/11, samt genopretning og nyanlæggelse af asfalt og fortove, samt udendørs belysning på matriklen for at forbedre patientadgangen. Herunder opgraderes området generelt i forhold til adgang for handicappede med bl.a. ledelinjer og taktilbelægning.

  Udgifterne til genopretning af udenomsarealerne budgetteres til 9,0 mio. kr., inklusiv rådgivning og uforudsete udgifter.

  Det er både naturligt og oplagt at gennemføre denne genopretning af udearealerne inden udgangen af 2016 i forlængelse af afslutning af de store bygningsarbejder med sengebygning og Fælles Akutmodtagelse – FAM. Det er muligt at finansiere genopretningen via uforbrugte midler på prioriteringspuljen (drift) i indeværende år.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplægget vedr. genopretning af udenomsarealer på Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles driftsbevilling til Sygehus Lillebælt på 9,0 mio. kr. i 2016 finansieret af prioriteringspuljen, drift i 2016.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-09-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz, Herdis Hanghøi, Holger Gorm Petersen, Søren Rasmussen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/31143
  5. Renovering af lofter, gulve m.m. på Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Universitetshospital har fremsendt ansøgning på 6,451 mio. kr. om tilførsel af driftsmidler til renovering af lofter, gulve og vægge m.m.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med gennemførelse af generalplanen for Svendborg Sygehus måtte opgaver med renovering af lofter, gulve og vægge m.m. udgå i forbindelse med licitationen.

  Odense Universitetshospital har fremsendt ansøgning om tilførsel af driftsmidler i 2016 til renovering af lofter, gulve og vægge m.m., så hele sygehuset kan fremstå pænt renoveret, lyst og tidssvarende i overensstemmelse med den øvrige renovering, som er udført i forbindelse med generalplanen.

  Der søges om midler til følgende opgaver:

  -      Demontering af eksisterende lofter og skinnesystemer.

  -      Levering og montering af nye lofter.

  -      Diverse tilpasninger ved skabe og installationsskakte.

  -      Tilpasning af sprinkling i loft.

  Følgende områder ønskes renoveret:

  -      Intensiv

  -      Føde- og operationsgange

  -      Diverse gangarealer

  -      Dagkirurgisk ambulatorium

  -      Dagkirurgisk operationsafsnit

  -      FAM/modtagelsen.

  OUH vurderer, at renoveringsopgaven vil koste 6,451 mio. kr. og er sammensat på følgende måde:

  Beskrivelse

  Beløb

  Håndværkerudgifter

        5.220.000 kr.

  Uforudseelige udgifter

                     522.000 kr.

  Rådgiverhonorar

                     689.000 kr.

  Myndighedsgodkendelser

                      20.000 kr.

  I alt

                 6.451.000 kr.

  Arbejdet forventes gennemført i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Odense Universitetshospital meddeles en driftsbevilling på 6,451 mio. kr. i 2016 til renovering af gulve, lofter, vægge mv. på Svendborg Sygehus, finansieret af prioriteringspuljen for somatikken.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-09-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz, Herdis Hanghøi, Holger Gorm Petersen, Søren Rasmussen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/28452
  6. Udvidelse af kapaciteten på Respirationscenter Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  I november 2011 besluttede regionsrådet at etablere Respirationscenter Syd på Odense Universitetshospital. Baggrunden for oprettelsen af centeret var en generel mangel på kapacitet på respirationsområdet i hele det danske sundhedsvæsen, samt et ønske om at kunne tilbyde respirationspatienter behandling i Region Syddanmark frem for at være henvist til behandling i andre regioner. I forbindelse med etableringen blev det beskrevet, at det på sigt vil være muligt at udvide kapaciteten yderligere.

  I november 2013 blev det i regionsrådet vedtaget at udvide kapaciteten på respirationscenteret med det formål at kunne tilbyde flere patienter behandling i Region Syddanmark.

  Der forelægges nu en sag om en yderligere kapacitetsudvidelse i form af opnormering af to flekspladser samt en udvidelse af ambulatoriekapaciteten på Respirationscenter Syd. Samlet set vil det bidrage til at kunne hjemtage flere patienter til behandling i Region Syddanmark og forbedre mulighederne for at udnytte centerets kapacitet mere optimalt.

  Udvidelsen vil desuden danne grundlag for et generelt kvalitetsløft på området

  i Region Syddanmark, og skabe fundamentet for at kunne opbygge tilbud om respirationsbehandling til børn i respirationscenteret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund og formål med kapacitetsudvidelse
  Respirationscenter Syd blev i 2011 etableret som et højt specialiseret behandlingstilbud i et formaliseret samarbejde med Respirationscenter Øst (RCØ). Der blev oprettet en hjælperoplæringsplads med oplæring af 8-10 hjælperhold årligt, en natmonitoreringsplads samt et ambulant tilbud. I 2013 blev centeret udvidet med yderligere en hjælperoplæringsplads.

  Med udgangspunkt i den aktuelle aktivitet i respirationscenteret, og forventningerne til fremtidens behov for behandlingskapacitet på respirationsområdet, vurderes der nu at være et behov for en yderligere udvidelse af centerets kapacitet.

  Det nuværende antal af pladser muliggør ikke en tilstrækkelig fleksibel kapacitetsudnyttelse. Eksempelvis kan der være tilfælde, hvor patienter med behov for udredning i forbindelse med kompliceret søvnapnø udskydes, for at have den nødvendige bufferkapacitet til ALS-patienter.

  Samtidig har respirationscenteret et ønske om at hjemtage flere patienter fra Respirationscenter Vest (i Region Midtjylland), blandt andet som følge af generelle kapacitetsudfordringer på området, og i forbindelse med en forestående udskiftning af patienternes respiratorer. Ligeledes giver kapacitetsudvidelsen mulighed for, at respirationscenteret vil kunne udvide behandlingstilbuddet til også at omfatte børn, samt imødekomme den stigende efterspørgsel på respirationscenterets ydelser.

  Der foreslås derfor, at respirationscenteret udvides med to ekstra flekspladser, samt at der gennemføres en udvidelse af respirationscenterets ambulatoriekapacitet. Udvidelsen vil skabe kapacitet til at hjemtage patienter fra Respirationscenter Vest i forbindelse med en forestående udskiftning af eksisterende respiratorer, idet service på den eksisterende model udgår. Samtidig vil udvidelsen generelt forbedre centerets behandlingsmuligheder, og dermed muliggøre et kvalitetsløft, samt styrke mulighederne for at imødekomme den vækst på området for respirationsbehandling, der forventes i årene fremover.

  Det skal bemærkes, at den nuværende beskrivelse af økonomien i kapacitetsudvidelsen ikke omfatter, at centeret begynder at tilbyde respirationscenterets ydelser til børn, og at der på den baggrund senere kan blive forelagt en sag om økonomi hertil.

  Samarbejde med Respirationscenter Øst
  Da respirationscenteret blev etableret, var fundamentet en formaliseret samarbejdsaftale med Respirationscenter Øst. Ved etableringen var oplæring af hjælperhold til respirationspatienter et af centerets primære arbejdsområder. På baggrund af den foreslåede udvidelse, vil der blive udarbejdet en revideret samarbejdsaftale med Respirationscenter Øst, der tager højde for, at respirationscenterets opgaver er udvidet til at omfatte flere og andre typer af patienter. Dette efter aftale med Respirationscenter Øst. Samtidig vil kapacitetsudvidelsen skabe mulighed for, at Region Syddanmark forventes at kunne ansøge om selvstændig varetagelse af det specialiserede tilbud ved næste specialeansøgningsrunde.

  De nyetablerede flekspladser vil i tilfælde med stor efterspørgsel på centerets ydelser, som udgangspunkt blive prioriteret til respirationspatienter.

  Økonomi
  I forbindelse med udvidelsen af respirationscenteret, skal der finansieres nogle etableringsomkostninger samt de forestående driftsudgifter. En del af finansieringen kan tilvejebringes ved, at Region Syddanmark sparer midler, i takt med at det er muligt at tilbyde behandling på Respirationscenter Syd, til patienter der for nuværende er i behandling på Respirationscenter Vest.

  Etableringsomkostninger
  Der er brug for 400.000 kr. til en række engangsudgifter i forbindelse med kapacitetsudvidelsen. Beløbet dækker indkøb af måleudstyr samt loftslifte. Det foreslås at beløbet finansieres via finanslovsmidler fra Finanslov 2016 til kapacitetsopbygning i forbindelse med udrednings- og behandlingsret.

  Driftsbevilling
  OUH skal tilføres 4,1 mio. kr. (2017 priser) årligt fra driftsstart til drift af kapacitetsudvidelsen. Udgifterne dækker primært en opnormering på 10,3 fuldtidsstillinger (primært sygeplejerskenormeringer), ca. 3,9 mio. kr., samt godt 0,2 mio. kr. til øvrige driftsomkostninger. 

  Det foreslås, at beløbet finansieres af henholdsvis 3,74 mio. kr. fra kontoen til fremmede sygehuse (beløbet frigøres idet der kan hjemtages patienter) og 0,36 mio. kr. (2017 priser) årligt finansieret af finanslovsmidler fra Finanslov 2016 til kapacitetsopbygning i forbindelse med udrednings- og behandlingsret.

  Tidsplan
  Under forudsætning af politisk godkendelse, forventes det, at udvidelsen af kapaciteten i respirationscenteret kan være gennemført i løbet af fire måneder fra vedtagelse af kapacitetsudvidelsen, og med driftsstart omkring 1. marts 2017. Der skal gennemføres rekruttering og oplæring af personale, hvorefter aktiviteten i den nye kapacitet kan igangsættes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den foreslåede udvidelse af kapaciteten på Respirationscenter Syd tiltrædes, således at der etableres to flekspladser og sker en udvidelse af ambulatoriekapaciteten.

  At OUH bevilliges 400.000 kr. i 2016 til afholdelse af etableringsomkostninger i forbindelse med kapacitetsudvidelsen på Respirationscenter Syd, finansieret af finanslovsmidler fra Finanslov 2016 til kapacitetsopbygning i forbindelse med udrednings- og behandlingsret.

  At OUH bevilliges 4,1 mio. kr. (2017 priser) årligt fra driftsstart til drift af kapacitetsudvidelse, finansieret af henholdsvis 3,74 mio. kr. fra kontoen til fremmede sygehuse, og 0,36 mio. kr. årligt finansieret af finanslovsmidler fra Finanslov 2016 til kapacitetsopbygning i forbindelse med udrednings- og behandlingsret.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-09-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz, Herdis Hanghøi, Holger Gorm Petersen, Søren Rasmussen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/14204
  7. Universitetsklinikker på de regionale sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et nyt koncept for udpegning af universitetsklinikker på de regionale sygehuse i Region Syddanmark implementeres fra ultimo 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og Syddansk Universitet har i fælleskab udviklet et nyt ambitiøst koncept for udpegning af regionale universitetsklinikker på de regionale sygehuse, som kan implementeres fra ultimo 2016.

  Konceptet sigter således højt, da en regional universitetsklinik skal udvirke kvalitet i forskning og klinik på højeste plan.

  Det regionale strategiske Forskningsråd er meget optimistiske og ambitiøse og forventer, at der inden for den nærmeste årrække er udpeget op til 10 universitetsklinikker på de regionale sygehuse i Region Syddanmark. Perspektiverne er da også mange og lovende. 

  Med udvikling af regionale universitetsklinikker forudses et løft, ikke bare af den regionale sundhedsforskning til gavn for patienterne, men også i niveauet af eksterne forskningsmidler. Desuden forventes en øget rekruttering og fastholdelse lokalt af kliniske forskere, mere nationalt og internationalt samarbejde og ikke mindst en afsmittende effekt, der fører til nye regionale kliniske forskningsmiljøer på højt niveau.   

  Der er i konceptet lagt stor vægt på, at en regional universitetsklinik er særdeles stærk både inden for forskning og klinik og skal således opfylde en serie af krav blandt andet:
   

  •              Er et klinisk forskningsmiljø på et regionalt sygehus, der viser høj forskningsaktivitet minimum 3 år tilbage.

  •              Har et tæt samarbejde med Syddansk Universitet under Institut for Regional Sundhedsforskning.

  •              Har tilknyttet mindst én klinisk professor.

  •              Udvider staben med mindst én ph.d. eller postdoc hvert år.

  •              Har ambitiøse forsknings- og udviklingsplaner. 

  Der er i konceptet desuden indlagt en udpegningsproces, der alene sikrer udnævnelse af de bedste klinikker, og som giver garanti for, at de udvikler sig som ambitionerne tilsiger. En udnævnelse er således ikke livsvarig, men skal fornys.  Regionale universitetsklinikker udpeges endvidere som en fælles beslutning mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet på et højt beslutningsniveau og efter ekstern fagvurdering.

  Endeligt er der tale om navngivning af universitetsklinikker, der viser både Region Syddanmarks og Syddansk Universitets logo og navn.

  Regionsrådet orienteres løbende, når regionale universitetsklinikker udnævnes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-08-2016
   

  Institutleder Rikke Leth-Larsen, Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet, præsenterede instituttet, herunder bl.a. forskningsarbejde og vision for forskning. Endvidere orienteredes om baggrunden for universitetsklinikker, krav til klinikkerne, fokuserede forskningsgrupper og navngivning m.v. Oplæg vedlægges.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Til orientering.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/8829
  8. Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionen har i flere år arbejdet intensivt med sikring af lægedækningen på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Der er udarbejdet en samlet strategi for sikring af lægedækningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er siden regionens etablering blevet arbejdet med at sikre, at alle borgere i regionen kan tilmeldes en almen praksis. Der har været lægedækningsmæssige udfordringer særligt i den vestlige og sydlige del af regionen, men det er hidtil lykkedes at undgå ”lægeløse” patienter.

  Det er regionen, der i henhold til sundhedsloven, har forsyningspligten, dvs. ansvaret for at tilvejebringe og sikre tilbud om vederlagsfri lægehjælp til borgerne.

  Det har fra regionens etablering været et klart politisk defineret mål i relation til praksisområdet, at alle patienter i Region Syddanmark skal kunne tilmeldes en alment praktiserende læge. Dette er hidtil lykkedes med ibrugtagen af en række forskellige særlige fastholdelses- og rekrutteringstiltag, men situationen er tiltagende kritisk. Blandt andet med baggrund i dette er der udarbejdet en samlet strategi for sikring af lægedækningen på almenlægeområdet i regionen.

  Det overordnede formål med strategien er at medvirke til at sikre:

  -       At alle borgere i Region Syddanmark kan være tilmeldt en alment praktiserende læge, og har mindst to læger eller lægepraksis at vælge mellem inden for 15 km. fra bopælen.

  -       At der arbejdes målrettet og kontinuerligt med sikring af lægedækningen, både på den korte og den lange bane, dvs. både i forhold til akut opstået lægemangel og gennem bevidst påvirkning af praksisstrukturen med henblik på at øge rekrutteringsmulighederne og sikre lægedækningen.

  Strategien gennemgår og prioriterer en række redskaber, der kan ibrugtages med henblik på primært at rekruttere og fastholde læger. Redskaberne er forankret i både overenskomst om almen praksis og de nye kompetencer og muligheder, regionen fik med ændringerne i sundhedsloven i 2013.

  Regionsrådet har afsat 10 mio. årligt til sikring af lægedækningen. Disse vil bl.a. blive anvendt til initiativer i strategien, der kræver økonomi. Dog finansieres udbudsklinikkerne over sygesikringskontoen.

  Udkast til strategien var i 2015 i høring hos PLO Syddanmark og kommunerne i regionen. Der var generel opbakning til strategien og få ændringsforslag, hvoraf flere er indskrevet.

  Der lægges nu op til en regional proces med henblik på endelig vedtagelse i regionsrådet i oktober-november 2016.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede punktet på deres møde den 13. september 2016. Sundhedssamordningsudvalget indstillede til, at der blev foretaget en enkelt ændring i bilaget vedr. tilskud til vikarer. Udvalget besluttede desuden, at det skulle indstilles til regionsrådet, at der fremadrettet er særligt fokus på lægedækning i belastede områder. Bilaget og indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark vedtages.

  At der fremadrettet er særlig fokus på lægedækning i socialt belastede områder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-09-2016
   

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark vedtages, dog således
   

  -       At formuleringen om regionalt tilskud til vikarer side 11 i bilaget ændres til: ”I specielle tilfælde kan der ydes tilskud til en vikar”.

  -       At der fremadrettet er særlig fokus på lægedækning i socialt belastede områder

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Liberal Alliance stillede et ændringsforslag om, at bilagets afsnit om ”Vikartilskud” skulle slettes.

  Liberal Alliance stemte for ændringsforslaget. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten undlod at stemme. 9 stemte mod. Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

  Herefter blev der gennemført en afstemning om den oprindelige indstilling. 10 stemte for, mens Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.


  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Thies Mathiasen, Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  39 stemte for at formuleringen om regionalt tilskud til vikarer ændres til: ”I specielle tilfælde kan der ydes tilskud til vikar”, 2 stemte imod (Enhedslisten).

  40 stemte for ”at der fremadrettet er særlig fokus på lægedækningen i socialt belastede områder”. 1 stemte imod (Nye Borgerlige).

  39 stemte for ”at strategi for lægedækningen i Region Syddanmark vedtages”. 2 stemte imod (Enhedslisten)
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39075
  9. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter BIOS’ konkurs har Region Syddanmark hjemtaget ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juli 2016 erklærede skifteretten BIOS konkurs. 

  Region Syddanmark har siden 18. august 2016 drevet ambulancedrift i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn, sammen med virksomheden Responce A/S, der er ansvarlig for Trekantområdet.

  Der er i den forbindelse sket en virksomhedsoverdragelse af de tidligere BIOS-medarbejdere til regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016
   

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Til orientering.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1505
  10. Tidsplan for paramedicinerambulancer
  fold dette punkt ind Resume
   

  I ”Aftale om udmøntning af de besparelser, som er forudsat i Region Syddanmarks budget for 2016 og overslagsårene” blev der vedtaget en plan om at etablere 13 paramedicinerambulancer i 2016 – 2017, hvilket kræver rekruttering/uddannelse af et stort antal paramedicinere i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås en revideret tidsplan for etableringen, som udskyder etableringstidspunktet for nogle paramedicinerambulancer, således at de sidste etableres 1. oktober 2017.

  I ”Aftale om udmøntning af de besparelser, som er forudsat i Region Syddanmarks budget for 2016 og overslagsårene”, blev der vedtaget en plan om at etablere 13 paramedicinerambulancer i 2016 – 2017, hvilket kræver rekruttering/uddannelse af et stort antal paramedicinere i Region Syddanmark. I forligsteksten blev det angivet, at oprettelsen af paramedicinerambulancer de specifikke steder ville afhænge af nyansættelser og uddannelse af nye paramedicinere

  Jf. regionsrådsdagsordenspunkt om ”udmøntning af præhospitale besparelser” til regionsrådsmødet den 27. juni 2016 havde operatørerne BIOS og Responce angivet, at deres forventninger om udbygning med paramedicinerambulance var:

  • 1. september 2016 etablering af paramedicinerambulance i Årup/Assens/Glamsbjerg.
  • 1. januar 2017 etablering af paramedicinerambulancer i Middelfart, Vejle, Give, Fredericia og Vojens.
  • 1. april 2017 etablering af paramedicinerambulancer i Ølgod/Nørre Nebel og Tønder/Løgumkloster/Tinglev og Nyborg.

  I notat om ”fremtidige ambulancedrift i Region Syddanmark” til regionsrådsmødet den 26. juli 2016 blev det angivet, ”at der ikke indgås flere aftaler om paramedicineruddannelse før der er skabt en stabil driftssituation. Eventuelle konsekvenser for etablering af paramedicinerambulancer forelægges regionsrådet, så snart der er viden herom.”

  Der blev 1. juni 2016 omdannet fire ambulancer i Haderslev, Skærbæk, Grindsted og Faaborg til paramedicinerambulancer. Det har vist sig, at der i perioder har været problemer med at bemande disse ambulancer med paramedicinere. Ambulancerne bemandes med behandlere de dage, hvor det ikke er muligt at bemande med paramedicinere. Der arbejdes på at sikre 100 % bemanding med paramedicinere.

  BIOS havde ved Ambulance Syds overtagelse ikke sikret tilstrækkelige initiativer til at afhjælpe denne mangelsituation, og derfor har Ambulance Syd måttet iværksætte yderligere tiltag for at tilvejebringe den nødvendige bemanding. Konsekvensen af disse manglende forberedelser er, at det er vanskeligt at sikre paramedicinerbemanding svarende til den tidsplan, der blev forelagt for regionsrådet den 27. juli 2016.

  Ud fra den nuværende rekrutteringssituation i Ambulance Syd vurderes det, at der vil være 100 % bemanding med paramedicinere i Faaborg, Skærbæk og Haderslev den 1. oktober 2016.

  Der mangler to paramedicinere før ambulancestationen i Grindsted er fuldt bemandet.  Der udestår en uddannelsesproces af to paramedicinere, som forventes færdiggjort i foråret 2017.

  Paramedicinerambulancen i Assens/Glamsbjerg/Aarup er startet som planlagt den 1. september 2016, dog er bemandingen ved starten en minimumsbemanding, der vil være sårbar ved eksempelvis sygdom. Derfor vil der være perioder, hvor beredskabet ikke vil kunne bemandes med en paramediciner, men i stedet vil blive søgt bemandet som en almindelig ambulance (med behandler). Inden udgangen af 2016 er paramedicinerbemandingen styrket, så paramedicinerambulancen er fuldt bemandet fra årsskiftet.

  Responces implementeringsplan forløber som planlagt, så stationerne i Middelfart, Vejle, Give og Fredericia bemandes 1. januar 2017 som planlagt.

  I Vojens forventes paramedicinerambulancen opstartet den 1. januar 2017 med 70-80 % bemanding med paramediciner i opstarten og resten af tiden med ambulancebehandler. Fra 1. juli 2017 er paramedicinerambulancen fuldt bemandet.

  Fra 1. oktober 2017 vil paramedicinerambulancerne i Ølgod/Nørre Nebel, Tønder/Løgum Kloster/Tinglev og Nyborg være fuldt bemandede.

  Der er vedhæftet en revideret tidsplan for etablering af paramedicinerambulancer.

  Det anbefales, at tidsplanen for bemanding af de 13 paramedicinerambulancer ændres med forskydningerne angivet i tidsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tidsplanen ændres med de angivne forskydninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tog forbehold.


  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/47835
  11. Status på præhospital IT
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører afslutning af det fællesregionale kontrolrumsprojekt (P-VIT trin 2) samt nyt udbud af kontrolrums-IT løsning til Region Syddanmarks AMK-Vagtcentral. Herudover gives en status på implementeringen af Præhospital Patient Journal (PPJ).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Afslutning af fællesregionalt projekt vedr. kontrolrumssystem (P-VIT trin 2)

  I december 2015 tiltrådte Region Syddanmark en fællesregional aftale om, at kontrakten med leverandøren af det fælles regionale kontrolrumssystem afsluttes gennem et forlig.

  Med henblik på at sikre stabil IT understøttelse af sundhedsfaglig visitation og teknisk disponering, har Region Syddanmarks AMK Vagtcentral siden 1. juni 2015 benyttet et disponeringssystem fra en anden leverandør. For at optimere systemet for en mere sikker drift, har det været nødvendigt at foretage en række tilpasninger/forbedringer på systemet, herunder integrationer til andre systemer. Der er tale om en brugsret til et system, der skal anvendes i en midlertidig periode, indtil Region Syddanmark har anskaffet et kontrolrumssystem via et nyt udbud.

   

  Nyt udbud af kontrolrums IT

  Sideløbende med tilpasningerne til det midlertidige disponeringssystem, har Region Syddanmark - med henblik på at løfte udbudspligten samt sikre et stabilt og tidssvarende IT system til understøttelse af sundhedsfaglig visitation og teknisk disponering på AMK Vagtcentralen – forberedt et udbud af et disponeringssystem samt tilhørende mobileenheder i køretøjerne.

  Udbud med forhandling er valgt som udbudsform. Det er vurderingen, at Region Syddanmark gennem forhandling med tilbudsgivere på baggrund af foreløbige tilbud kan optimere udbudsmaterialet og dermed forbedre de endelige tilbud. Det er forventningen, at kontraktindgåelse vil ske i 2017. 

  Af hensyn til at opretholde driften af ambulancetjenesten, vil det være nødvendigt at forlænge aftalen om brug af det midlertidige disponeringssystem samt serviceaftalen på mobilenheder, mens udbuddet pågår.

   

  Præhospital Patient Journal (PPJ)

  Præhospitaludvalget blev på møde 14. september 2015 orienteret om, at brugerne er blevet uddannede i systemet, og der blev arbejdet med integrationer til systemet, herunder til Cetrea e-tavler og den elektroniske patientjournal (Cosmic). PPJ blev idriftsat i september 2015, og der udestår implementering af integration til Cetrea tavlerne og Cosmic.

  Økonomi

  Ved afslutning af P-VIT trin 2 projektet udgør den forventede restbevilling, inkl. erstatningsbeløb fra den tidligere leverandør 21,6 mio. kr. I dette beløb er taget højde for udgifter til færdiggørelse af PPJ projektet samt tilpasninger på det midlertidige disponeringssystem.

  Udgifterne til at gennemføre udbudsprocessen frem mod et endeligt licitationsresultat afholdes fra den eksisterende ramme til investeringer i Sundheds IT.

  Det skal bemærkes, at genudbud af mobilenhed er indeholdt i udbudsforretningen. Mobilenhed, som dækker over vogn PC’er inkl. software til ambulancer og lægebiler, var første trin i P-VIT udbuddet med kontraktindgåelse i 2010. Med henblik på at opnå størst mulig sammenhæng og driftsstabilitet vurderes det som hensigtsmæssigt at udbyde dette sammen med disponeringssystemet til AMK Vagtcentralen. Der kan derfor blive behov for at tilføre yderligere midler til finansiering af denne del af projektet.

  Når endeligt licitationsresultat foreligger, vil regionsrådet skulle tage stilling til den samlede økonomi til gennemførelse af projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afslutning af P-VIT trin 2 godkendes.

  At afsatte ikke disponerede rådighedsbeløb på 21,6 mio. kr. tilbageføres til rammen til investeringer i sundheds IT med henblik på finansiering af nyt kontrolrums IT.

  At meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/21640
  12. Udbud af vaskeriydelser, beklædning og linned til Region Syddanmarks sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af regionsrådets beslutning om besparelser i 2016 omkring vaskeriydelser er der udarbejdet procesplan for udbudsprocessen, herunder indledende kommerciel og juridisk afdækning af opgaven. Da der kan være tale om en større omlægning af varesortimenter, distribution og forretningsgange er der behov for at forlænge de eksisterende aftaler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med regionsrådets behandling af spareplanen for 2016 er det forudsat, at der er et potentiale ved en samlet og/eller fornyet konkurrenceudsættelse af vaskeriydelserne til Region Syddanmark. Udbud af vaskeriydelser indgår således i spareplanen for budget 2016 og overslagsårene med et forudsat besparelsesprovenu på 6,0 mio. kr. ved fuld indfasning i 2018.

  Et udbud af regionens vaskeriydelser, som omfatter alle områder, indebærer at en række forhold vedrørende harmonisering af produktsortiment samt forhold vedrørende distribution og arbejdsgange skal klarlægges forud for udbuddet. Ligeledes skal der ske en udredning af de juridiske forhold vedrørende de mulige udbudsstrategier og samarbejdsformer. Det forudsættes, at Syddanske Vaskerier kan byde på lige fod med eksterne leverandører og deltage i den tekniske dialog omkring de kommercielle muligheder og risici ved alternative leveringsløsninger.

  Da den indledende afdækningsproces og den efterfølgende udbudsproces er tidsmæssigt omfattende, vil der som minimum være behov for, at der indgås aftaleforlængelse med de to eksterne leverandører frem til 2018.

  Sagen er drøftet i Innovationsudvalget den 22. september 2016. Udvalget indstiller, at der tages kontakt til de nuværende 2 eksterne leverandører vedrørende aftaleforlængelse, indtil mulig kontraktstart efter udbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At administrationen kontakter de nuværende eksterne leverandører med henblik på at indgå aftale om aftaleforlængelse med henblik på samtidig udbud af regionens samlede vaskeriydelser.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Forretningsudvalget stemte om, hvorvidt Karsten Uno Petersen var inhabil under behandlingen af punktet. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme. 12 stemte for at Karsten Uno Petersen var inhabil.

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  39 stemte for.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  Karsten Uno Petersen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Simon Hempel-Jørgensen og Meho Selman deltog ikke under afstemningen.


  Sagsnr. 16/16392
  13. Praksis for udsendelse af indkaldelser til børn under 15 år
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ligestillingsudvalget har på møder den 8. februar 2016 og 6. juni 2016 drøftet problemstillingen vedr. information til begge forældremyndighedsindehavere i forhold til indkaldelser af børn under 15 år, hvor forældrene har fælles forældremyndighed og ikke er samboende.

  På kort sigt foreslås en særlig service, hvor forældremyndighedsindehaveren på barnets postadresse, i barnets indkaldelsesbrev oplyses om, at indkaldelsen kun sendes til barnets postadresse.

  længere sigt foreslås det, at der arbejdes videre på en national løsning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Ligestillingsudvalget har på møder den 8. februar 2016 og 6. juni 2016 drøftet problemstillingen vedr. information til begge forældremyndighedsindehavere i forhold til indkaldelser af børn under 15 år, hvor forældrene har fælles forældremyndighed og ikke er samboende.

  På udvalgsmøde den 6. juni 2016 blev det besluttet, at udvalget forlægges mulige løsninger på problemstillingen. Nedenfor ses forslag til løsning på kort og på lang sigt.

  Kort sigt

  Der er arbejdet videre med en løsning, hvor forældremyndighedsindehaveren på barnets postadresse, som en særlig service, i barnets indkaldelsesbrev oplyses om, at indkaldelsen kun sendes til barnets postadresse. Da det ikke altid skyldes, at forældre er skilt, at de ikke bor sammen, foreslås følgende formulering:

  Indkaldelsen sendes kun til barnets postadresse. Hvis I som forældre bor hver for sig og har delt forældremyndighed over barnet, vil vi bede om, at du, som modtager af brevet, orienterer barnets anden forælder om indkaldelsen.

  Passagen foreslås indføjet i alle sygehusenes indkaldelsesbreve til børn på tværs af regionens fem sygehusenheder. Det er et krav, at alle brevskabeloner på sygehusene tilrettes, da patienterne får ændrede rettigheder i forbindelse med den nye sundhedslov. Der lægges op til, at børnebrevene i den forbindelse tilrettes med den foreslåede formulering.

  Lang sigt
  På lang sigt foreslås det, at Region Syddanmark arbejder videre med at bane vejen for en national løsning.

  På møde med Ligestillingsministeren drøftede Ligestillingsudvalget den 15. januar 2016 problemstillingen om sundhedsvæsenets digitale kommunikation med forældre. Det foreslås, at udvalget indgår i en dialog med ministeren omkring, hvordan Region Syddanmark arbejder med løsningen, og hvad status er på det nationale arbejde med at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for en national løsning.

  Herudover lægges der op til, at administrationen følger op på arbejdet med information til forældre med fælles børn i regi af Regionernes Sundheds-IT (RSI), hvor den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udmøntes i den kommende periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indkaldelsesbreve til børn tilrettes, jf. forslag ovenfor.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.
   

  41 stemte for.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Meho Selman deltog ikke under afstemningen om sagen. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/33024
  14. Lokalpsykiatri Brørup - løsning af indeklimaproblemer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er indeklimaproblemer i Lokalpsykiatri Brørup, der er placeret i det tidligere Brørup Sygehus. Der er foretaget en række undersøgelser, der peger på, at et nyt ventilationsanlæg kan være en løsning på problemerne i centret. Der er udarbejdet et projektforslag til i alt 4,83 mio. kr., der anbefales gennemført. Projektet finansieres af psykiatriens konsolideringsramme i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Lokalpsykiatri Brørup er placeret i det tidligere Brørup Sygehus, der er opført i begyndelsen af 1900-tallet. Bygningen blev i 2010 renoveret og klargjort til Brørup Sundhedscenter, hvor der foregår forskellige sundhedsfaglige aktiviteter, bl.a. lægevagt, jordemoder og lokalpsykiatri. Renoveringen omfattede primært indretning af lokaler herunder gulve, vægge, lofter, nye vinduer og døre. Eksisterende grundinstallationer blev bevaret, og nye installationer blev kun etableret, hvor der var ændringer og udvidelser. Det eksisterende gamle ventilationsanlæg blev fjernet, uden at der blev genetableret nyt i lokalpsykiatrien, da det var vurderingen dengang, at et nyt anlæg ikke var nødvendigt. I den øvrige del af Sundhedscentret er der et fungerende ventilationsanlæg.

  Lokalpsykiatrien har siden indflytningen haft en række indeklimaproblemer, som løbende er udbedret med råd og vejledning fra Dansk Bygningsanalyse. Der har været tale om flere fugtproblemer med dannelse af skimmelsvamp til følge. De beskadigede områder er saneret, og årsagerne fundet og løst.

  Efter ovenstående saneringer og udbedringer oplever personalet stadig vedvarende gener. Der er tale om såkaldt ”tung” luft i lokalerne, der opstår og forværres i løbet af dagen. Generne kommer til udtryk ved hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær blandt personalet, hvilket også fremgår i APV’er. Endvidere er der store udfordringer med overtemperering. Rapporter fra Dansk Bygningsanalyse viser, at den væsentlige årsag til den ”tunge” luft, der udløser indeklimaproblemerne, er forhøjet koncentration af CO2. Den forhøjede koncentration af CO2 og overskridelse af anbefalede grænseværdier skyldes kombinationen af flere personer i lokalet og manglende ventilation.

  Der er to muligheder for forbedring af indeklimaet.

  Den første mulighed er, at personalet ved aktiv udluftningsadfærd ændrer luftkvaliteten i lokalet. Løsningen har vist sig utilstrækkelig og har skabt nye udfordringer med indeklimaet med kulde og trækgener.

  Den anden mulighed er, at der etableres et mekanisk ventilationsanlæg i lokalpsykiatriens del af bygningen.

  Der er udarbejdet et projektforslag fra rådgivende ingeniørfirma på et mekanisk ventilationsanlæg.

  Det foreslåede projekt vil give den fornødne friske luft i forhold til personbelastningen, samt forbedre forholdene omkring overtemperering.

  Projektforslagets samlede omkostninger er på:  

  Udgift til ventilationsprojektet jf. projektforslag

  4.200.000 kr.

  Genhusning og uforudsete omkostninger

  630.000 kr.

  I alt

  4.830.000 kr.

  Etableringen er grundet bygningens karakter relativ vanskelig og vil først kunne gennemføres i 2017 både af hensyn til planlægning og udbudsproces.

  Ventilationsprojektet foreslås finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ventilationsprojekt til forbedring af indeklimaet i Lokalpsykiatri Brørup godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 4,830 mio. kr. (indeks 140,5) til projektet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 på 4,830 mio. kr. til projektet finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2017.

  At psykiatriens sygehusledelse bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den afsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/30256
  15. Udbud af toårigt hf på Rybners, Hansenberg og EUC Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  De tre syddanske erhvervsskoler, Rybners, Hansenberg og EUC Syd, har valgt at ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Rybners ønsker at udbyde hf i Esbjerg, Hansenberg ønsker at udbyde i Kolding, og EUC Syd ønsker at udbyde i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder. Som led i deres ansøgninger, har de tre erhvervsskoler anmodet regionsrådet om at afgive en indstilling til undervisningsministeren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  De tre syddanske erhvervsskoler, Rybners, Hansenberg og EUC Syd, har valgt at søge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Rybners ønsker at udbyde hf i Esbjerg, Hansenberg ønsker at udbyde i Kolding, og EUC Syd ønsker at udbyde i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder. Som led i deres ansøgninger har de tre erhvervsskoler anmodet regionsrådet om at afgive en indstilling til undervisningsministeren.

  De tre erhvervsskolers ansøgninger skal ses i lyset af gymnasiereformforliget af 3. juni 2016, hvori det bl.a. er aftalt, at hf fremover skal kunne påbegyndes allerede fra 9. klasse. Ydermere er det aftalt, at den toårige hf skal være målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, at hf skal indeholde særlige fagpakker, der retter sig mod disse uddannelser, og at alle fag får en praksisorienteret toning.

  Erhvervsskolerne begrunder bl.a. deres ansøgninger med, at den nye hf ændrer karakter, og i højere grad end tidligere, lægger sig op ad den profil, som findes på erhvervsskoler. Rybners og Hansenberg påpeger også, at placeringen af et hf udbud på erhvervsskolerne vil kunne bidrage til, at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i forlængelse af hf.

  De tre erhvervsskoler har som foreskrevet rettet henvendelse til deres stedlige interessenter. En stor overvægt af de nuværende hf-udbydere giver udtryk for, at de ikke bakker op om erhvervsskolernes ansøgninger. Det begrundes bl.a. med, at man forventer, enten at kunne håndtere den fremtidige søgning til den toårige hf-uddannelse inden for den nuværende kapacitet, eller at kunne klare en eventuel øget søgning med kapacitetsudvidelse. Endvidere peges der bl.a. på, at det kan blive vanskeligt at sikre den nødvendige volumen på de enkelte institutioner til at opretholde et fagligt miljø eller at holddannelse mv. kan tilrettelægges efter reformens intentioner.

  Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har sendt vedlagte svar på vedlagte henvendelse fra regionsrådsformanden og formanden for Udvalget for regional udvikling vedr. udbud af den nye hf på erhvervsskoler. Ministeren bemærker bl.a. i svaret, at den moderne hf ikke er tænkt som en konkurrent til EUX, og at EUX-forløb er en anden type uddannelse end den moderne hf. Endvidere bemærker ministeren, at hun ikke deler en frygt for, at de to uddannelsestilbud vil være konkurrenter til hinanden, og forventer derimod, at de vil supplere hinanden.

  Administrationens vurdering

  Overordnet set er det administrationens vurdering, at denne sag kan anskues fra to forskellige perspektiver.

  Det ene perspektiv er et kapacitetsperspektiv, hvor man alene vurderer de tre erhvervsskolers ansøgninger ud fra en betragtning om, hvorvidt der er behov for yderligere hf-udbydere, under hensyntagen til den kapacitet, der stilles til rådighed af de nuværende hf-udbydere. Det andet perspektiv vedrører en afvejning af de nuværende og fremtidige ønskede søgemønstre til ungdomsuddannelserne, set i lyset af arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

  Ud fra et rent kapacitetsperspektiv, ser administrationen ikke noget klart behov for, at antallet af hf-udbydere bør øges. I hver af de søgte byer med tilhørende opland, forlyder det således fra de nuværende hf-udbydere, at man forventer, enten at kunne håndtere den fremtidige søgning til den toårige hf-uddannelse inden for den nuværende kapacitet, eller at kunne klare en eventuel øget søgning med kapacitetsudvidelse.

  I forlængelse heraf, er det administrationens vurdering, at man ved et øget antal hf-udbydere generelt kan risikere, at forringe de enkelte udbyderes muligheder for at kunne opretholde et bæredygtigt hf-miljø, der i tilstrækkelig grad kan opfylde reformens intentioner. Set i lyset af de kommende års forventede demografiske udvikling, vurderes dette i særlig grad at kunne blive tilfældet i tre af de fire sønderjyske byer, hvor ungdomsårgangene er for nedadgående.

  Hvis man anskuer erhvervsskolernes ansøgninger uafhængigt af kapacitetsperspektivet, er det administrationens opfattelse, at dele af den nye hf-uddannelse har et tydeligt sammenfald med erhvervsskolernes profil, dels hvad angår den nye praksisorienterede toning af alle fag, dels hvad angår introduktionen af praktikforløb i uddannelsen, om end denne vurderes at udgøre en forholdsvis lille andel af den samlede uddannelsestid.

  Den nye hf skal være målrettet mod bl.a. professionsbacheloruddannelser, men også erhvervsakademiuddannelser inden for områder som it, teknik, erhvervsøkonomi og finansøkonomi. Det er fagområder, som erhvervsskolerne i dag underviser i på ungdomsuddannelsesniveau. Administrationen kan derfor godt se et rationale i, at lade erhvervsskolerne bygge bro til det videregående niveau på erhvervsakademierne via et udbud af den nye hf. Erhvervsakademierne blev i øvrigt i sin tid (før år 2009), udskilt af de daværende tekniske skoler og handelsskoler, dvs. de nuværende erhvervsskoler.

  Administrationen vurderer, at det er vanskeligt at sige noget om den fremtidige søgning til den nye hf-uddannelse. Det viser høringssvarene også, hvor nogle lægger til grund, at der ikke vil komme en øget søgning, mens andre vurderer, at der vil komme en øget søgning. På grund af muligheden for optagelse direkte fra 9. klasse, er der dog en mulighed for, at søgningen kan stige.

  Administrationen vurderer, at en øget søgning til hf, i en vis udstrækning, vil kunne ske på bekostning af søgningen til erhvervsuddannelserne. Særligt EUX-uddannelsen, eftersom både EUX og den nye hf kombinerer teori og praksis, og giver flere af de samme videreuddannelsesmuligheder.

  Administrationen erfarer, at erhvervsskolerne generelt set har oplevet en stigende interesse for EUX samtidig med, at søgningen til erhvervsuddannelserne samlet set har været nedadgående. Hvis den nye hf viser sig at blive en konkurrent til EUX, kan det få konsekvenser for erhvervsskolernes i forvejen dalende elevtal, såfremt de ikke får mulighed for at udbyde den nye hf.

  I tråd med erhvervsskolernes argumentation, er det endvidere administrationens vurdering, at placeringen af et hf udbud hos dem vil kunne bidrage til, at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i forlængelse af hf. En udvikling, der ville være til gavn for regionens erhvervsliv, som mangler faglært arbejdskraft, om end leveringstiden på faglærte bliver lidt længere samtidig med, at det ikke bidrager direkte til realiseringen af 25%-målsætningen.

  Med den nye toning, som der i gymnasiereformen stilles krav om, vil det dog ifølge administrationens vurdering være oplagt, at de til enhver tid godkendte hf-udbydere, som et led i det forpligtende samarbejde inden for det pågældende geografiske område, foretager en indbyrdes koordinering af hvilke institutioner, der udbyder hvilke faglige toninger af hf-uddannelsen. Det må forventes at bidrage til at mindske udfordringen med de bæredygtige miljøer. Tilsvarende kan man forestille sig, at hf-udbyderne, inden for samme geografisk område, arbejder sammen om udbuddet af de såkaldte udvidede fagpakker tiltænkt de elever, der ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse efter hf-eksamen.

  Det er administrationens samlede vurdering, at regionsrådet i sin indstilling til ministeren, bør foretage en afvejning af det traditionelle kapacitetshensyn over for behovet for flere erhvervsuddannede og risikoen for en lavere søgning til erhvervsskolerne.

  Det er endvidere administrationens vurdering, at regionsrådet bør foretage en samlet afvejning af forventningerne til behovet for øget kapacitet på den nye hf-uddannelse, hensynet til de steder hvor eksisterende hf-miljøer risikerer at blive særligt udfordret, hensynet til de enkelte erhvervsskolers nuværende almengymnasiale lærerkompetencer og særlige fagrelaterede faciliteter samt behovet for at få flere faglærte.

  Såfremt regionsrådet vælger at se positivt på muligheden for et udbud af hf på erhvervsskoler, er det derfor administrationens anbefaling, at en positiv indstilling alene bør omfatte Rybners og at den gøres betinget af:
   

  • at udbuddet bliver tidsbegrænset til 2 års optag, hvorefter erfaringerne evalueres.
  • at Rybners indgår i et forpligtende samarbejde med de nuværende hf-udbydere omkring udbuddet af hf (koordinering af fagpakker mv.).

  Proces

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal indmelde studieretninger for både nuværende og eventuelt kommende gymnasiale uddannelser i optagelse.dk senest den 23. november 2016. Inden da vil ministeriet skulle behandle ansøgningen fra de tre erhvervsskoler, herunder regionsrådets indstilling.

  Efter udsendelse af materiale til udvalget for Regional Udvikling, har administrationen modtaget henvendelser fra henholdsvis Peter Amstrup, administrerende direktør for Rybners, og Torben Jakobsen, formanden for Det Forpligtende Samarbejde og Fordelingsudvalget på Fyn. Dagsordenen er opdateret, så henvendelserne er vedlagt som bilag.

  Henvendelserne har givet anledning til, at administrationen præciserer, at ministeriet giver udbudsretten til hf generelt og ikke til en bestemt retning eller toning. Endvidere præciserer administrationen, at det fremgår af gymnasiereformforliget, at fagpakker udgør 325 timer ud af de ca. 1700 timer som hf-uddannelsen planlægges til, og at fagpakkerne ligger på 2. år. Endvidere indgår mindst tre praktikforløb og projektperioder på i alt 70 timer samtidig med at alle fag får en praksisorienteret toning.

  For at kunne udbyde hf skal udbyderne leve op til de krav der stilles hertil, herunder at undervise i de mere almene fag. Det vil kunne indebære ekstra omkostninger, såfremt uddannelsesinstitutionerne ikke har faciliteter og kompetencer hertil i forvejen.

  Endvidere bemærkes, at administrationen er bekendt med intentionerne for det nye hf, herunder at hf ikke er tænkt som indgang til en erhvervsuddannelse men en almendannende og studieforberedende uddannelse. En del af administrationens sagsfremstilling vedrører det forhold, at det ikke er givet, at alle intentionerne for det nye hf realiseres i den form, det er tænkt, fx at søgningen til hf ikke øges. Endvidere kan indretningen af det nye hf få utilsigtede konsekvenser for udbuddet af andre ungdomsuddannelser. For god ordens skyld bemærkes også, at der i sagsfremstillingen henvises til gymnasiereformforliget, og at forslag til lov om gymnasiale uddannelser endnu ikke er vedtaget.

  Sagen blev behandlet på møde i udvalget for Regional Udvikling den 10. oktober 2016. Et flertal i udvalget betoner vigtigheden af forventningerne til behovet for øget kapacitet på den nye hf-uddannelse, hensynet til de steder hvor eksisterende hf-miljøer risikerer at blive særligt udfordret, hensynet til de enkelte erhvervsskolers nuværende almengymnasiale lærerkompetencer og særlige fagrelaterede faciliteter samt behovet for at få flere faglærte. Udkast til indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling er opdateret på baggrund af udvalgets behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen fra Rybners om at få godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse støttes. Den positive indstilling gives på betingelse af, at udbuddet bliver tidsbegrænset til 2 års optag, hvorefter erfaringerne evalueres, og at Rybners indgår i et forpligtende samarbejde med de nuværende hf-udbydere omkring udbuddet af hf. Dette bl.a. med henblik på en fælles koordinering mellem de lokale hf-udbydere omkring udbuddet af de forskellige faglige toninger af den nye toårige hf-uddannelse.

  At ansøgningerne fra EUC Syd og Hansenberg ikke støttes.

  At godkende vedlagte skrivelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, hvori regionsrådet støtter ansøgningerne fra Rybners om at få godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016
   

  Administrationen orienterede om henvendelserne fra henholdsvis Peter Amstrup, administrerende direktør for Rybners, og Torben Jakobsen, formanden for Det Forpligtende Samarbejde og Fordelingsudvalget på Fyn, og præsenterede sagen.

  Et flertal i udvalget betoner vigtigheden af forventningerne til behovet for øget kapacitet på den nye hf-uddannelse, hensynet til de steder hvor eksisterende hf-miljøer risikerer at blive særligt udfordret, hensynet til de enkelte erhvervsskolers nuværende almengymnasiale lærerkompetencer og særlige fagrelaterede faciliteter samt behovet for at få flere faglærte.

  Et flertal i udvalget anbefaler over for regionsrådet, at regionsrådet støtter ansøgningen fra Rybners om at få godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Den positive indstilling gives på betingelse af, at udbuddet bliver tidsbegrænset til 2 års optag, hvorefter erfaringerne evalueres, og at Rybners indgår i et forpligtende samarbejde med de nuværende hf-udbydere omkring udbuddet af hf. Dette bl.a. med henblik på en fælles koordinering mellem de lokale hf-udbydere omkring udbuddet af de forskellige faglige toninger af den nye toårige hf-uddannelse.

  Hans Winther, SF, stemmer imod.

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at regionsrådet ikke støtter ansøgningerne fra EUC Syd og Hansenberg.

  Revideret forslag til skrivelse til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse.

  Derudover tager formandskabet for Udvalget for Regional Udvikling imod indbydelsen fra formanden for Det Forpligtende Samarbejde og Fordelingsudvalget på Fyn til at mødes med formændene for de forpligtigende samarbejder.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod.

  Jørn Lehmann og Socialistisk Folkeparti tog forbehold.


  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  37 stemte for, mens 4 stemte imod (Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten).

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/22427
  16. Oprettelse af toårig hf på Langeland
  fold dette punkt ind Resume
   

  HF & VUC Fyn har anmodet Region Syddanmark om at indstille over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at HF & VUC Fyn får godkendelse til at oprette en toårig hf-uddannelse på skolens afdeling i Rudkøbing fra august 2017. Henvendelsen skal ses i lyset af en forespørgsel fra Langeland Kommune til HF & VUC Fyn. Langeland Kommune ønsker et udbud af toårigt hf i Rudkøbing som et led i kommunens bestræbelser på at øge andelen af langelandske unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  HF & VUC Fyn har i en henvendelse af 13. september 2016 anmodet Region Syddanmark om at indstille over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at HF & VUC Fyn får godkendelse til at udbyde en toårig hf-uddannelse på skolens afdeling i Rudkøbing fra august 2017.

  Henvendelsen skal ses i lyset af en skrivelse fra Langeland Kommune til HF & VUC Fyn, hvori kommunen forespørger til, om HF & VUC Fyn vil oprette en toårig hf i Rudkøbing.

  Langeland Kommune ønsker et udbud af toårigt hf i Rudkøbing som et led i kommunens bestræbelser på at øge andelen af langelandske unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Baggrunden for dette er, at der blandt øens unge er færre, der gennemfører en ungdomsuddannelse, sammenlignet med landsgennemsnittet.

  Denne kendsgerning understøttes af Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2015, hvori det fremgår, at det i 2015 var 71% af de 25-34 årige mænd og kvinder på Langeland, der havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse, sammenholdt med 79% for hele Syddanmark, og 82% for hele landet. Tilsvarende er der en klar forskel, når man kigger på prognosen for de lidt yngre årgange, i form af de unge, der gik ud af 9. klasse i 2014. Her forventes det, at 83% af de unge på Langeland har gennemført mindst en ungdomsuddannelse efter 10 år, mens den tilsvarende andel for både Syddanmark og hele landet er 87%.

  En del af forklaringen på denne forskel kan antageligt henføres til de lange transporttider, der er fra Langeland til uddannelsesmulighederne i Svendborg. En opgørelse foretaget af Region Syddanmark viser således, at 26% af de 16-20 årige borgere i Langeland Kommune har mere end 1 times transporttid med offentlig transport fra deres bopæl til den nærmeste ungdomsuddannelsesinstitution, som er Svendborg Gymnasium og HF. Den tilsvarende andel for hele Syddanmark er 2%.

  Ifølge Langeland Kommune var der i 2015 i alt 146 unge, der afsluttede 9. eller 10. klasse, og som dermed udgør et potentielt elevgrundlag for en ny toårig hf uddannelse i Rudkøbing. Som en supplerende oplysning, kan administrationen bemærke, at antallet af 16-årige i Langeland Kommune ventes at falde fra 143 personer i 2016 til 120 personer i 2021.

  HF & VUC Fyn udbyder i forvejen AVU og hf-enkeltfag fra afdelingen i Rudkøbing, og de vil gerne kunne fastholde et gymnasialt udbud på Langeland. De oplyser imidlertid, at dette vil kunne vise sig vanskeligt på sigt, medmindre der også gives mulighed for at udbyde toårigt hf.

  HF & VUC Fyn udtrykker en forventning om, at optaget til en toårig hf i Rudkøbing primært vil finde sted gennem en øget overgang til ungdomsuddannelse blandt de unge på Langeland. De vil dog ikke afvise, at nogle af de unge fra Langeland, der i dag vælger hf på Svendborg Gymnasium og HF, i stedet ville have søgt optagelse i Rudkøbing, hvis det havde været muligt.

  Høringssvar fra stedlige interessenter

  HF & VUC Fyn har indhentet høringssvar fra følgende stedlige interessenter: Svendborg Gymnasium og HF, Det Forpligtende Samarbejde på Fyn, Svendborg Erhvervsskole, samt Social- og Sundhedsskolen Fyn. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Svendborg Gymnasium og HF ønsker ikke at støtte oprettelsen af en toårig hf på Langeland. De finder bl.a. rekrutteringsgrundlaget for et hf-kursus på Langeland yderst spinkelt, og de påpeger, at hf-uddannelsen på Svendborg Gymnasium kun har to klasser pr. årgang, hvoraf ca. 15% af eleverne kommer fra Langeland. Endvidere bemærker de, at man med dette forslag risikerer at skabe to hf-kurser, som begge vil have vanskeligt ved at fungere, både økonomisk, fagligt og socialt.

  Det Forpligtende Samarbejde (med undtagelse af HF & VUC Fyn) udtrykker samme holdning som Svendborg Gymnasium og HF, idet de dog anerkender, at der er en uddannelsesmæssig udfordring i Langeland Kommune, og at afstand til en ungdomsuddannelse kan have en betydning for gennemførelsen.

  Svendborg Erhvervsskole udtrykker bekymring for, om et lokalt hf på Langeland vil sløre de unges uddannelsesvalg i den forstand, at unge, som har en interesse for andre ungdomsuddannelser, måske vil fravælge disse af hensyn til den nærhed, der vil være forbundet med valget af det lokale hf.

  Social- og Sundhedsskolen Fyn har ingen kommentarer til HF & VUC Fyns planer.

  Administrationens vurdering

  Den nuværende toårige hf-uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 10. klasse. I forbindelse med gymnasiereformen introduceres der imidlertid en ny toårig hf fra august 2017, som kan påbegyndes direkte fra 9. klasse. Administrationen bemærker i den sammenhæng, at et nyt udbud af den toårige hf i Rudkøbing vil indebære, at de unge på Langeland vil få mulighed for at vælge en lokalt beliggende ungdomsuddannelse, direkte fra afslutningen på 9. klasse. Dette vurderes positivt, set i lyset af den nuværende yderområdeproblematik, hvor godt hver fjerde blandt de langelandske unge har mere end 1 times transporttid til nærmeste ungdomsuddannelsestilbud.

  Administrationen vurderer i den forbindelse, at den nye toårige hf vil åbne op for et bredere rekrutteringsgrundlag, primært som følge af mulighed for optagelse direkte fra 9. klasse, hvilket alt andet lige vil forbedre muligheden for, at HF & VUC Fyn i sidste ende vil kunne realisere udbuddet. Det er i denne sammenhæng administrationens vurdering, at det ud fra det fortsat relativt begrænsede rekrutteringsgrundlag i Langeland Kommune kan vise sig vanskeligt på sigt, at opnå tilstrækkelig kritisk masse til at opretholde et bæredygtigt ungdomsuddannelsesmiljø i Rudkøbing.

  Administrationen vurderer endvidere, at den klart forbedrede tilgængelighed, der vil være forbundet med et hf-udbud i Rudkøbing, vil have en positiv indvirkning på de langelandske unges tilbøjelighed til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og herigennem til realisering af 95% målsætningen.

  Administrationen anerkender, at et nyt udbud af toårigt hf i Rudkøbing vil kunne indvirke negativt på optaget på ungdomsuddannelserne i Svendborg. For så vidt angår stx-uddannelsen på Svendborg Gymnasium og HF, er der i årene 2014-2016 optaget mellem 45 og 50 unge årligt fra Langeland Kommune, svarende til gennemsnitligt 13% af det samlede optag. Tilsvarende er der i samme årrække optaget mellem 8 og 11 unge årligt fra Langeland Kommune på den toårige hf på Svendborg Gymnasium og HF, svarende til gennemsnitligt 19% af det samlede optag. Administrationen er ikke i besiddelse af tilsvarende kommuneopdelte optagelsesoplysninger vedr. Svendborg Erhvervsskole og Social- og Sundhedsskolen Fyn.

  Administrationen vurderer, at en del af den gruppe langelandske unge, der hvert år optages på ungdomsuddannelserne i Svendborg, i stedet ville vælge en ny toårig hf-uddannelse i Rudkøbing, hvis det var muligt, også selvom deres umiddelbare præference havde været for en anden uddannelsestype. Administrationen vurderer imidlertid også, at en anden del af denne gruppe unge fortsat ville vælge en ungdomsuddannelse i Svendborg, selvom der fandtes et hf-udbud i Rudkøbing, fordi de foretrækker en anden ungdomsuddannelse end hf, og/eller fordi de føler sig tiltrukket af det store ungdomsuddannelsesmiljø i Svendborg.

  Det er administrationens vurdering, at en eventuel godkendelse til udbud af toårigt hf i Rudkøbing bør være ledsaget af en bemærkning om, at HF & VUC Fyn pålægges at samarbejde med Svendborg Gymnasium og HF om en koordinering af den faglige toning, der som følge af gymnasiereformen skal være en del af den nye toårige hf. Dette ud fra antagelsen om, at der bedst kan eksistere et hf miljø i både Svendborg og Rudkøbing, hvis de to institutioner udbyder forskellige faglige toninger af uddannelsen.

  Proces

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal indmelde studieretninger for både nuværende og eventuelt kommende gymnasiale uddannelser i optagelse.dk senest den 23. november. Inden da vil ministeriet skulle behandle ansøgningen fra HF & VUC Fyn, herunder regionsrådets indstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte skrivelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, hvori regionsrådet støtter HF & VUC Fyns ønske om at få godkendelse til at udbyde toårigt hf i Rudkøbing på Langeland, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Kristian Grønbæk Andersen var som formand for bestyrelsen for HF & VUC Fyn, der er ansøger, inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen, Holger Gorm Petersen og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Forretningsudvalget stemte om, hvorvidt Kristian Grønbæk Andersen var inhabil under behandlingen af punktet. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme. 12 stemte for at Kristian Grønbæk Andersen var inhabil.

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17249
  17. Revideret proces for indstilling til ansøgninger om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af trepartsaftalen fra august 2016 har regeringen, KL, Danske Regioner og LO indgået aftale om dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Aftalen indebærer, at antallet af PAU-uddannelsesaftaler hos kommunerne nedbringes fra knap 1600 til 700 pr. år. På den baggrund har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nu anmodet regionsrådet om at afgive fornyet indstilling til ansøgningerne om udbud af grundforløbets 2. del til PAU.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, indgik regeringen, KL, Danske Regioner og LO den 1. september 2016 aftale om dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Formålet med dimensioneringsaftalen er at sikre, at der uddannes faglærte pædagogiske assistenter i et omfang, der svarer til arbejdsmarkedets behov, og at der ikke optages for mange elever på grundforløbets 2. del, som ikke får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Samlet set indebærer aftalen, at antallet af PAU-uddannelsesaftaler hos kommunerne nedbringes fra knap 1600 til 700 pr. år.

  I Region Syddanmark indebærer aftalen, at de 22 kommuner foreløbigt forpligter sig til at tilvejebringe samlet set 141 uddannelsesaftaler pr. år på PAU, hvilket skal ses i forhold til de nuværende 306 pladser. Hertil kommer, at regionerne og private virksomheder i meget begrænset omfang også har PAU-elever i praktik.

  Alle ansøgere om udbud af PAU har i forbindelse med den nye dimensioneringsaftale fået mulighed for at tilkendegive, om man vil opretholde sin ansøgning uændret, justere den med hensyn til forventede udbudssteder eller trække den tilbage.

  På baggrund af dimensioneringsaftalen og institutionernes eventuelt reviderede ansøgninger, har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nu anmodet regionsrådet om at afgive fornyet indstilling til ansøgningerne om udbud af grundforløbets 2. del til PAU. Tilsvarende er REU (Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) blevet anmodet om at afgive indstilling til grundforløbets 2. del og hovedforløbet for PAU.

  Overblik over ansøgere om udbud af PAU i Syddanmark

  I forbindelse med EUD udbudsrunden i foråret 2016, havde følgende fem institutioner ansøgt om udbudsgodkendelse til grundforløbets 2. del for den pædagogiske assistentuddannelse. Det ansøgte udbudssted er angivet i parentes: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Esbjerg), Social- og Sundhedsskolen Fyn (Odense), Social- og Sundhedsskolen Syd (Aabenraa, Tønder, Sønderborg), Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Vejle, Fredericia, Kolding), samt Professionshøjskolen UC Syddanmark (Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Haderslev, og Aabenraa).

  Regionsrådet behandlede ansøgningerne på regionsrådsmødet i maj 2016 bl.a. ud fra princippet om, at det er uhensigtsmæssigt samfundsmæssigt set med dobbeltudbud af samme grundforløb 2 i samme by samt, at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer. På den baggrund besluttede regionsrådet at afgive positiv indstilling til ansøgningerne fra social- og sundhedsskolerne, mens man ikke ønskede at støtte ansøgningen fra UC Syddanmark, dog med undtagelse af et muligt udbud i Haderslev.

  UC Syddanmark har i 2. runde besluttet at trække sin ansøgning om udbud af PAU i Sønderborg tilbage. De fire social- og sundhedsskoler har valgt ikke at revidere deres ansøgninger i 2. runde.

  Efter afslutningen på 2. runde, står de fem syddanske PAU-ansøgere tilbage med samlet set 12 forskellige ansøgte udbudssteder til grundforløbets 2. del.

  Administrationens vurdering

  Set i lyset af udsigten til mere end en halvering i antallet af uddannelsesaftaler i kommunalt regi, er det administrationens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt med en fordobling af antallet af udbudssteder, i forhold til de nuværende seks steder.

  Det er administrationens vurdering, at det hidtidige princip bør fastholdes, herunder at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer.

  Derudover er det administrationens vurdering, at det i denne situation, som følge af trepartsaftalen og den dermed forbundne dimensionering af PAU, kombineret med regionsrådets ønske om en god uddannelsesdækning, vil være mest hensigtsmæssigt med kun ét udbudssted til grundforløbets 2. del til PAU i hvert af fire syddanske områder: Fyn, Sydvestjylland, Sydøstjylland og trekantområdet.

  Ud fra hensynet til bæredygtighed i de eksisterende faglige og pædagogiske miljøer, vurderer administrationen endvidere fortsat, at udbuddet af grundforløb 2 til PAU bør ligge hos de fire eksisterende udbydere, dvs. de fire social- og sundhedsskoler, således at Social- og Sundhedsskolen Esbjerg udbyder i Sydvestjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udbyder i trekantområdet, Social- og Sundhedsskolen Syd udbyder i Sydøstjylland, og Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder på Fyn.

  Regionsrådets indstilling skal alene knytte sig til institutionens hovedadresse, og ikke til de enkelte udbudssteder. Det foreslås imidlertid, at det bemærkes til ministeriet, at Social- og Sundhedsskolen Syd samt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens hver især bør samle udbuddet på én udbudsadresse.

  Proces   

  Svarfristen for regionsrådets indstilling er den 10. oktober.

  Administrationen har aftalt med ministeriet, at indstillingen fra Region Syddanmark kan afgives umiddelbart efter udvalgsmødet den 10. oktober med forbehold for regionsrådets efterfølgende behandling den 24. oktober.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstille til ministeriet, at ansøgningerne fra regionens fire social- og sundhedsskoler om udbud af grundforløb 2 til PAU godkendes med en bemærkning om, at Social- og Sundhedsskolen Syd samt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens hver især bør samle udbuddet på én udbudsadresse.

  At indstille til ministeriet, at ansøgningen fra UC Syddanmark om udbud af grundforløb 2 til PAU ikke godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/282
  18. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 27. september 2016 blev der drøftet en række sager, herunder Investeringsplan 2017, Scale-up Denmark, udkast til vækstpartnerskabsaftale med regeringen, Erhvervspartnerskab mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum og Healthcare DENMARK. Herudover drøftede Vækstforum tema om erhvervsrettet uddannelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Temadrøftelse om uddannelse i et erhvervsrettet perspektiv

  Det er vanskeligt for mange virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Ifølge Region Syddanmarks Vækstbarometer har knap 6 ud af 10 af de virksomheder, som har søgt nye medarbejdere det seneste halve år, oplevet problemer med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. Meget tyder på, at udfordringen ikke bliver mindre i fremtiden.

  Fokus for Vækstforums temadrøftelse var, hvordan man kan sikre relevante uddannelsestilbud, der tilgodeser virksomhedernes behov. Vækstforum drøftede udfordringerne i forhold til kvalificeret arbejdskraft med fokus på erhvervsuddannelserne og behovet for faglærte. Desuden blev forskellige løsningsmuligheder drøftet, herunder bl.a. samarbejde med kommunerne, virksomhedssamarbejde, praktikpladsincitamenter, information om udviklingsmuligheder og karriereveje mv. Derudover blev udfordringer og muligheder i relation til efteruddannelse drøftet, herunder behovet for overskuelighed ift. udbuddet, merit for ufaglærte, brug af voksenlærlingeordningen mv.

   

  Investeringsplan 2017 - udmøntning af Vækstforums handlingsplan 2016-17

  For at sikre realisering af strategi og handlingsplan inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, har Vækstforum vedtaget en model for en justeret ansøgningsproces og godkendt en investeringsplan til udmøntning af den resterende del af handlingsplanen for 2016-2017. Investeringsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i en status for udmøntningen af handlingsplanen for 2016-2017, herunder hvilke væsentlige aktiviteter, der er igangsat i forhold til de enkelte indsatsområder, hvor der fortsat mangler aktiviteter, og hvor det vurderes, at der kan være behov for yderligere aktiviteter.

  Investeringsplan

  1. Annonceringer:

  På baggrund af den vedtagne disponeringsplan for Vækstforums EU-midler, indsatser beskrevet i handlingsplanen og de indsatser, der allerede er igangsat det seneste år i Vækstforum, er der truffet beslutning om at prioritere følgende indsatser i 2017:

  • Tværgående indsats: Etablering af Pre Scale-up system (Ca. 6 mio. kr.)
  • Bred indsats: Avanceret produktion/Industri 4.0 (Ca. 12 mio. kr.)
  • Bred indsats: Energi- og ressourceeffektive SMV’er (28,4 mio. kr.)

  Ud over disse annonceringer vil det fortsat være muligt at byde ind på de to annoncerede brede indsatser vedr. social inklusion og kvalificeret arbejdskraft 4 gange om året.

  2. Øvrige disponeringer:

  Ud over de konkrete annonceringer er det besluttet at prioritere midler til følgende indsatser i handlingsplanperioden 2016-2017:

  • Medfinansiering af innovationsnetværk efter 2017 (Ca. 20 mio. kr.).
  • Ny OPI-pulje (ca. 1,3 mio. kr. EU-midler samt 19 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, budget 2018).
  • Ny yderområdepulje i 2017 (3,3 mio. kr.).

  3. Ikke-disponerede midler:

  Med de nævnte investeringer vurderes det, at der vil være ca. 30 mio. kr. tilbage fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017, som forbliver udisponerede på nuværende tidspunkt. Det endelige beløb afhænger dog af prioriteringerne på de sidste møder i 2016.

  Med de udisponerede midler sikres rum til, at der kan igangsættes andre annonceringer inden for strategien i perioden. Det kan f.eks. være opfølgning på samarbejdsaftaler med stat, regioner og fælleskommunale erhvervssamarbejder. De udisponerede midler kan Vækstforum og regionsrådet desuden beslutte at anvende til andre typer bevillinger, f.eks. medfinansiering af Interreg-projekter eller statslige projekter, udgifter til kontingenter (f.eks. kontingent til Dansk Kyst- og Naturturisme samt Erhvervsmødeturisme) eller til tillægsbevillinger. De udisponerede midler kan således, sammen med eventuelle tilbageløbsmidler, anvendes til de indsatser, der ikke på forhånd er beskrevet og prioriteret i handlingsplanen, men som ligger inden for rammerne af vækst- og udviklingsstrategien.

  Som konsekvens af de foreslåede investeringer og den nye ansøgningsproces foretages desuden en række ændringer i handlingsplanen for 2016-2017. En ny version af handlingsplanen sættes op efter mødet i Vækstforum.

  Vækstforum besluttede desuden, at en plan for anvendelsen af de reserverede midler til risikovillig kapital skal drøftes på kommende møde.

  Scale-up Denmark

  Den Syddanske Højvækstmodel indgår som et nyt initiativ i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Højvækstmodellen er integreret i det tværregionale initiativ Scale-up Denmark (tidligere Team Vækst Danmark), som de fem regioner samarbejder med Erhvervsstyrelsen om, og hvor der opbygges en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. Til træningscentrene rekrutteres de bedste nationale og internationale virksomheder, der har potentiale til at udvikle sig til vækstvirksomheder inden for forretningsområderne. I Syddanmark har Vækstforum valgt følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri, Sundheds- og velfærdsteknologi og Oplevelseserhverv.

  På vegne af alle regionerne har Region Midtjylland gennemført et EU-udbud på operatøropgaverne for alle Scale-up Denmark træningscentrene samt for varetagelsen af fællesfunktioner. Tilbudsfristen var den 2. juni 2016. Der kom ét tilbud ind på tre af de syddanske specialiseringer. Derudover var der fire tilbud på løsning af fællesfunktioner. Der indkom ikke tilbud på elitetræningscentret for Oplevelseserhverv. Derfor har Vækstforum drøftet, hvad man ønsker at gøre fremadrettet.

  Det blev besluttet, at Vækstforumsekretariatet arbejder videre med at forberede et beslutningsgrundlag til Vækstforummødet i december 2016. Beslutningsgrundlaget skal dels afdække, om der er grundlag for at Oplevelseserhverv sættes i udbud igen, dels afdække, om der grundlag for at opbygge et elitetræningscenter inden for en ny syddansk styrkeposition, Robotteknologi. Analyser fra blandt andet Vækstfonden peger på, at robotteknologi er en spirende syddansk styrkeposition.

  Udkast til vækstpartnerskabsaftale med regeringen

  Der er lagt op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i efteråret 2016.

  Sekretariatet har på baggrund af de tidligere drøftelser og beslutninger i Vækstforum spillet ind med følgende initiativer i dialogen med staten om en kommende aftale:

  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Etablering af Centre for Industrial Electronics
  • Avanceret produktion/Industri 4.0 - indgår tillige som et fælles vestdansk initiativ.
  • Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Forslaget om kvalificeret arbejdskraft uddybes med mulige konkrete initiativer inden for Vækstforums forretningsområder.

  Der er lagt vægt på at udarbejde en aftale med fokus på få, væsentlige initiativer. Den samlede aftale forventes desuden at komme til at indeholde følgende initiativer på statens initiativ:

  • Forenkling og fokusering af erhvervsfremmeindsatsen.
  • Målrettet erhvervsindsats i økonomisk trængte områder.
  • Succes med udflytning af statslige arbejdspladser.

  På baggrund af dialogen med staten og de tidligere drøftelser og beslutninger i Vækstforum, har sekretariatet udarbejdet et første udkast til aftaletekst (se bilag).

  Formandskabet er bemyndiget til at forhandle og indgå den endelige aftale med staten i efteråret 2016.

  Erhvervspartnerskab mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlingsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Der arbejdes mod at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder med udgangspunkt i fælles interesser og potentialer på erhvervsområdet.

  Vækstforum godkendte den 13. juni 2016 en erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark. På baggrund af politiske drøftelser mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum har Vækstforum nu godkendt et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med Udvikling Fyn.

  Erhvervspartnerskabsaftalen skal med udgangspunkt i Udvikling Fyns strategi og den regionale vækst- og udviklingsstrategi skabe rammerne for et samarbejde om at styrke Fyn som vækstcentrum til gavn for hele Region Syddanmark. Udkastet til Erhvervspartnerskabsaftalen indeholder 3 aktivitetsspor:

  • Robotteknologi og automation
  • Maritim/Offshore
  • Sundheds- og velfærdsinnovation.

  Aftalen forventes forelagt til godkendelse på et møde i Udvikling Fyns bestyrelse den 26. oktober 2016. Den del af aftalen, der vedrører sundheds- og velfærdsinnovation, er koordineret med Odense Kommune.

  Der igangsættes nu en proces med at udarbejde erhvervspartnerskabsaftaler med henholdsvis de sønderjyske og de sydvestjyske aktører. 

  Healthcare DENMARK - udmøntning af ramme

  Healthcare DENMARK er et nationalt markedsføringskonsortium oprettet i lighed med andre konsortier på energi-, fødevare- og designområderne. Healthcare DENMARK skal markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet og blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder. Konsortiet har hjemsted i Forskerparken i Odense, hvilket er en forudsætning for Vækstforums og regionsrådets bevilling.
   

  Healthcare DENMARKs bestyrelse planlægger at etablere et multimediecenter, et udstillingsvindue for danske løsninger på sundheds-og velfærdsområdet. Syddanmark vil være et oplagt sted at etablere sådant et center, idet Forskerparken i Odense i forvejen er hjemsted for Healthcare DENMARK og en række aktører inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, bl.a. Welfare Tech. Desuden fungerer hallerne ved Syddansk Sundhedsinnovation i forvejen som udstillingsvindue for løsninger inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, fx CoLab Plug&Play samt 300 m2 af Nyt OUH inkl. IT-mockup.

  Regionsrådet har tidligere, efter indstilling fra Vækstforum, afsat en ramme på 3 mio. kr. til Healthcare DENMARK for 2016-2018, hvoraf Healthcare DENMARK allerede har fået bevilget 1.111.000 kr. til kontingent for de tre år. Healthcare DENMARK’s har nu ansøgt Vækstforum om de resterende midler fra den afsatte ramme til at udvikle konceptet for et multimediecenter/besøgscenter, som Vækstforum har fået bemyndigelse til at udmønte.

  Healthcare DENMARK har ansøgt om 1.275.000 kr. af de resterende midler til bl.a. at udvikle konceptet og skabe grundlag for at etablere et center i Odense med de nyeste multimedieløsninger/teknologier, beskrive de fysiske rammer og arkitekttegninger samt udarbejde budgetforslag og afdækning af fundingmuligheder til etablering og drift af et center. Derudover ansøger Healthcare DENMARK om 614.000 kr. som en del af de efterfølgende etableringsomkostninger. Vækstforum imødekom ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Til orientering.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/282
  19. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 27. september 2016 tre sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig om annoncering af etableringen af et Pre Scale-up-initiativ, indstilling af ansøgninger til erhvervs- og vækstministeren om Målrettet Erhvervsindsats og samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af en medarbejder i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Annoncering: Etablering af et Pre Scale-up initiativ

  Igennem Scale-up Denmark opbygges der regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker med henblik på at udvikle nye højvækstvirksomheder. Syddanmark har valgt følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri, Oplevelseserhverv og Sundheds- og velfærdsteknologi. Kontrakter er nu indgået med operatører, og træningscentrene går i gang med deres aktiviteter i løbet af efteråret 2016.

  Hvis Syddanmark skal høste væsentlige erhvervsmæssige effekter af de syddanske elitetræningscentre, er det vigtigt, at der er en stærk fødekæde af unge skalérbare virksomheder til centrene. I forhold til syddansk deltagelse i Scale-up elitetræningscentrene er det vanskeligt på forhånd at vurdere antallet af deltagere.

  Hvorvidt virksomhederne har de rette kompetencer til at blive optaget i elitetræningscentrene, kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt, dog peger nogle kilder på, at syddanske iværksættere har et lavere højvækstpotentiale sammenlignet med andre danske regioner. Dette er beskrevet nærmere i det vedlagte statistiske bilag. Samtidig viser erfaringerne fra Next Step Challenge (NSC) ved SE i Esbjerg, som er en af inspirationskilderne til Scale-up Denmark, at de danske virksomheder indtil nu har udvist relativt beskeden interesse. I de 3 år NSC har været i gang, har der været mere end 800 ansøgere fra hele verden, men kun lidt mere end 40, altså omkring 5 %, har været danske.

  Vækstforum har på den baggrund besluttet at gå videre med et initiativ, der kan styrke syddansk deltagelse i Scale-up Denmark, idet det forudsættes, at der bør bygges på samarbejde mellem eksisterende aktører. Vækstforum reserverer 1 mio. kr. fra EU’s Socialfond, Prioritet 1a, til et Pre scale-up initiativ og indstiller, at regionsrådet reserverer en ramme på 5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til medfinansiering af et Pre scale-up initiativ.

  Der er vedlagt en statistisk beskrivelse af iværksætteri i Syddanmark samt et udkast til rammer og kriterier for en eventuel annoncering vedrørende et Pre Scale-up Denmark initiativ.

  Indstilling af ansøgning til erhvervs- og vækstministeren vedr. målrettet erhvervsindsats

  Erhvervs- og vækstministeren har igangsat initiativet ’Målrettet erhvervsindsats’ rettet mod områder, der er præget af økonomisk tilbagegang. Erhvervs- og vækstministeren vil udpege op til tre områder, som kan blive omfattet af indsatsen. Udpegning sker i to trin. I første trin sender en eller flere kommuner en ansøgning til det regionale vækstforum. Vækstforum prioriterer mellem de indkomne ansøgninger på baggrund af fem kriterier opstillet af staten og indstiller ét område i regionen. I trin to træffer erhvervs- og vækstministeren den endelige afgørelse om, hvilke områder der vil blive omfattet af indsatsen. Ministerens afgørelse bygger på fem statslige kriterier kombineret med en vurdering af Vækstforums og det lokale og regionale engagement i indsatsen.

  Vækstforum har modtaget to ansøgninger fra Svendborg, Ærø, Langland kommuner (Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business) og fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner (EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger). Ansøgerne har samlet søgt Vækstforum om støtte på godt 25 mio. kr. (parterne fra Svendborg, Ærø, Langeland har søgt om 2,66 mio. kr. og parterne fra Sønderborg, Aabenraa, Tønder har søgt om 22,4 mio. kr.) I bilaget uddybes de to ansøgninger.

  EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger

  Ansøgningen skal primært ses som en del af målet om at etablere ’Centre for Industrial Electronics’ (CIE) ved SDU i Sønderborg. Formålet med centeret er at etablere et state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder inden for energieffektive teknologier forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft. Etablering af centeret indgår også i Vækstforums indspil til den kommende vækstpartnerskabsaftale med regeringen.

  Et samlet udkast til økonomi for etablering og drift af centeret er ikke på plads endnu, herunder den samlede finansiering af centeret i dets forskellige faser (etablering 2016-2019, vækst 2019-2022, konsolidering 2022-2025). Der arbejdes ud fra et større trecifret millionbeløb i samlet omkostning til realiseringen af CIE. Der vil være behov for betydelige økonomiske investeringer fra SDU, private virksomheder, staten, Vækstforum m.fl. Samlet forventes det, at Vækstforum og regionsrådet vil blive anmodet om medfinansiering af CIE, samt relaterede innovationsaktiviteter mv., på ca. 45 mio. kr.

  Ansøgningen vurderes at leve op til kriterierne for den målrettede erhvervsindsats. Etableringen af CIE vil desuden bidrage væsentligt til udvikling af forretningsområdet Energieffektive teknologier ved blandt andet at øge tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft og viden på højt internationalt niveau, som er en del af Vækstforums handlingsplan for forretningsområdet.

  På den baggrund indstiller Vækstforum ansøgningen til erhvervs- og vækstministeren til at blive omfattet af den målrettede erhvervsindsats samt anbefaler, at der reserveres midler til medfinansiering af ansøgningen. 

   

  Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business

  Erhvervsudviklingsinitiativer inden for detailhandlen er ikke er et prioriteret forretningsområde i de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale strategi. Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har peget på nødvendigheden af at tilgodese dette erhverv, da det udgør en stor del af den lokale forretningsøkonomi og private beskæftigelse. De tre kommuner har endvidere interessetilkendegivelser fra 60 virksomheder og organisationer.

  De tre kommuner har oplevet stagnation eller tilbagegang i bosætning, vækst og beskæftigelse. Forbruget i de fysiske butikker er tilsvarende under pres, og det har direkte indflydelse på virksomhedernes indtjening som derfor for manges vedkommende, er afhængige af det turismeskabte forbrug i sommermånederne. I kommunernes større byer er tomme erhvervslokaler i gadeplan også en konstant udfordring.  De tre kommuner har en høj etableringsrate og en god overlevelsesrate for iværksættere.

  Indsatsen består i kompetenceforløb og netværksdannelse for de mindre og unikke butikker, som kan få gavn af e-handel og ny fokus på andre kundegrupper end de traditionelle. De små butikker tilbydes mentorforløb og netværksdannelse med eksterne konsulenter samt får tilbudt at sparre med de større detailhandelskæder i området. Dansk Erhverv har engageret sig i projektet og vil indgå i styregruppen til at kvalificere projektets aktiviteter.

  Det vurderes, at indsatsen for at øge omsætning gennem kompetenceforløb vil have en positiv effekt på omsætningen og væksten i turismeerhvervet, som er et prioriteret forretningsområde i Vækstforums og regionsrådets erhvervsstrategi. På den måde betragtes detailhandlen som et forretningsområde der, udover at kunne skabe mere vækst og beskæftigelse lokalt, også kan bidrage positivt og skabe effekt i oplevelses- og turismeerhvervet. Ansøger har sandsynliggjort, at detailhandlen kan øge den samlede markedsandel ved at fokusere på e-handel og øgede indtægter fra udenlandske turister, så det vil have en positiv effekt på det lokale og regionale turisterhverv.

  Det vurderes derfor, at ansøgningen lever op til kriterierne i den statslige indsats og vil have en positiv effekt på målsætningen om at øge væksten og beskæftigelsen i turismeerhvervet i Region Syddanmark.  

  Samlet vurdering

  Det vurderes, at begge ansøgninger lever op til de statslige kriterier i ’Målrettet erhvervsindsats’ herunder og ikke mindst, at der er dokumenteret lokal opbakning fra virksomheder mv., som sandsynliggør, at indsatsen vil føre til øget privat vækst og beskæftigelse i de berørte yderområder.

  Ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ vurderes at indeholde de største regionale og nationale vækstpotentialer og mest direkte understøtte regionens strategiske prioriteringer. På den baggrund har Vækstforum besluttet, at projektet ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ indstilles til den statslige indsats, men at der under alle omstændigheder skal arbejdes videre med begge ansøgninger.

  Den videre proces

  Umiddelbart efter Vækstforums møde den 27. september 2016 formidles Vækstforums beslutning om indstilling til erhvervs- og vækstministeren. Ministeren træffer herefter afgørelse om, hvilke ansøgninger der bliver omfattet af ’Målrettet erhvervsindsats’. Der arbejdes desuden videre med ansøgningen ’Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business’ med henblik på, at det kan indgå i en samlet og helhedsorienteret indsats inden for rammerne af Vækstforums yderområdeindsats.

  Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af medarbejder i Syddanmark

  I regeringens udspil ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ indgår et initiativ om at styrke Innovationsfondens betjening af virksomheder og forskningsinstitutioner i hele Danmark ved at placere enkelte af Innovationsfondens medarbejdere fysisk i tilknytning til regionale videnmiljøer i en 3-årig periode fra 2016.

  Der er hensigten, at der udarbejdes en aftale, der skal øge mulighederne for at styrke syddanske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i Innovationsfondens programmer, give virksomhederne og videnmiljøerne i Region Syddanmark bedre mulighed for dialog og sparring med Innovationsfonden med henblik på at samarbejde om mulige projekter inden for alle Innovationsfondens tilbud, og at Innovationsfondens medarbejdere får bedre kendskab til virksomhederne og videnmiljøerne i Syddanmark.

  Aftaleudkastet består primært i, at Innovationsfonden udstationerer en medarbejder med base i Væksthus Syddanmark og Cortex Park i Odense. Derudover vil medarbejderen være til stede i videnmiljøer og klyngeorganisationerne inden for de regionale styrkepositioner i Region Syddanmark i Esbjerg, Sønderborg og Kolding.

  Idet der kan blive tale om regional medfinansiering, hvis regionen ønsker en dedikeret medarbejder udstationeret til Syddanmark, indstiller Vækstforum, at der afsættes op til 675.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af samarbejdet med Innovationsfonden i en treårig periode, og at Vækstforums Formandskab til at udmønte reservationen. Medfinansieringen forventes delt mellem Syddansk Universitet, Væksthus Syddanmark og Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. punktet Annoncering: etablering af et Pre Scale-up initiativ indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer en ramme på 5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til medfinansiering af et Pre scale-up initiativ.

  Vedr. punktet Indstilling af ansøgning til erhvervs- og vækstministeren vedr. målrettet erhvervsindsats indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer en ramme på 22.400.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til medfinansiering af ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforum til at udmønte reservationen.
  • At det er en forudsætning for udmøntningen af reservationen, at erhvervs- og vækstministeren beslutter, at ansøgningen omfattes af regeringens initiativ ’Målrettet Erhvervsindsats’.
  • At udmøntningen af reservationen forudsætter, at den samlede finansieringsmodel for CIE er på plads.

  Der arbejdes videre med den ansøgning, der ikke indstilles til at blive omfattet af regeringens initiativ, med henblik på, at initiativet kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne for Vækstforums yderområdeindsats.

  Vedr. punktet Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af medarbejder i Syddanmark indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter en ramme på maksimalt 675.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til medfinansiering af samarbejdet med Innovationsfonden i en treårig periode.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforums Formandskab til at udmønte reservationen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/28947
  20. Besøg i Guangdong og godkendelse af Memorandum of Understanding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at Region Syddanmark deltager i China Denmark Regions and Cities Forum (CDRCF) i Beijing i december 2016. Det foreslås, at der i forlængelse heraf arrangeres et besøg til Guangdong-provinsen på politisk niveau, samt at der indgås et Memorandum of Understanding på energi- og miljøområdet med henblik på at fremme indsatsområderne i aktivitetsplanen for samarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 26. september 2016, at Region Syddanmark skal være repræsenteret ved det første såkaldte China Denmark Regions and Cities Forum (CDRCF), som afholdes i december i Beijing. Forummet arrangeres af det danske udenrigsministerium i samarbejde med en organisation under det kinesiske udenrigsministerium. Forummet kobles med, at statsministeren sammen med tre andre ministre besøger Kina. Det opdaterede foreløbige program for forummet og dagene op til er vedlagt.

  Det vurderes, at regionen med et efterfølgende besøg til Guangdong-provinsen kan løfte flere af indsatsområderne i aktivitetsplanen for samarbejdet med Guangdong 2016-2017 (vedlagt), hvis overordnede fokus er eksport og erhvervsudvikling.

   

  Bæredygtig energi samt Miljø og råstoffer

  Samarbejdet med Guangdong kan understøtte den regionale vækst- og udviklingsstrategis indsatsområde vedr. bæredygtig energi. Syddansk Vækstforum har givet støtte til, at klyngeorganisationen CLEAN laver en særlig indsats for at hjælpe syddanske energi- og miljøvirksomheder ind i Guangdong. Der er nu identificeret et større anlægsprojekt i byen Zhaoqing med ca. 4 mio. indbyggere i Guangdong-provinsen. I forbindelse med projektet ønsker byen at tage udgangspunkt i energieffektivitet, miljø og ”green buildings” med fokus på dansk teknologi.

  Samtidig har Grundfos udtrykt ønske om, at regionen indgår et Memorandum of Understanding (MoU) med Guangdong-provinsen, der kan understøtte deres kommercielle aktiviteter omkring samme by. Såvel CLEAN som Grundfos har fokus på at involvere (syd)danske miljø- og energivirksomheder, så de kommercielle muligheder bredes ud. CLEAN og Grundfos vurderer samtidig, at dette initiativ vil kunne understøttes med politisk deltagelse fra Region Syddanmark i en workshop i Zhaoqing, Guangdong, med de kinesiske partnere og relevante virksomheder. Der er således et ønske fra virksomhedernes side om, at et MoU underskrives i forbindelse med CDRCF i Beijing og at der efterfølgende afholdes en workshop i Guangdong.

  Der vedlægges et forslag til MoU, der samler flere forskellige temaer inden for energi- og miljøområdet. Guangdong-provinsen har foreslået en tredje part tilføjet. Det drejer sig om Tus-Holdings, som er et selskab i sammenhæng med Tsinghua University i Beijing, som er et af Kinas højst rangerende universiteter. Tus-Holdings beskæftiger sig bl.a. med udvikling og drift af science parker og inkubatorer og er en af investorerne bag projektet i Zhaoqing. Ambassaden i Beijing, CLEAN og Grundfos finder det positivt, at Tus-Holdings indgår i aftalen. Det vil efter administrationens vurdering derfor være hensigtsmæssigt at inddrage dem. Udover de kommercielle interesser nævnt ovenfor ligger det i forlængelse af det Letter of Intent vedr. samarbejde på vandområdet, som Region Syddanmark indgik med Guangdong Department of Water Resources på administrativt niveau i efteråret 2015.

  Da det ikke har været muligt at få en endelig tilbagemelding fra kinesisk side inden fristen, kan der ske redaktionel og sproglig revision af MoU-teksten samt evt. tilføjelse af konkrete delprojekter før underskrivelsen.

   

  Sundhed og sundhedsinnovation

  Guangdong-provinsen har foreslået et styrket samarbejde på sundhedsområdet. Forslaget har været under tværfaglig administrativ vurdering, som er mundet ud i en identifikation af overordnede temaer, som vurderes at kunne have relevans for begge parter. Temaerne omfatter:

  1.    Sundheds- og velfærdsinnovation og digitalisering af sundhedsvæsnet, herunder tværsektorielt samarbejde og behandling af kronikere.

  2.    Psykiatrisamarbejde, herunder også digitalisering.

  3.    Sygehussamarbejde: OUH vil fortsat arbejde med udvekslingsbesøg i kortere perioder samt fortsætte samarbejdet om 1-årige ophold for kinesiske Ph.d.-studerende i Danmark.

  Besøget i Guangdong vil være en lejlighed til en konkret drøftelse af evt. fremtidigt samarbejde på sundhedsområdet med udgangspunkt i ovenstående. I forhold til det første tema vedr. sundheds- og velfærdsinnovation er projektet ”Det Digitale Sundhedscenter” identificeret som et relevant udgangspunkt for erfaringsudveksling med Guangdong på sundhedsområdet. Igangsættelsen af et sådant initiativ vil kunne understøttes i forbindelse med besøget.

  Administrationen går endvidere i dialog med de relevante syddanske turismeaktører på Fyn, som har en særlig indsats i forhold til kinesiske turister, med henblik på at afklare, om det vil være relevant at inddrage turisme som tema, blandt andet set i lyset af at 2017 er officielt dansk-kinesisk turismeår. Endelig vil et besøg kunne fungere som et genbesøg efter besøget fra Guangdongs viceguvernør i maj 2016, og dermed bekræfte samarbejdet på politisk niveau.

  Et samlet program foreslås sammensat af deltagelse i CDRCF og tilhørende program den 4.-6. december og derefter besøg i Guangdong den 7.-9. eller 10. december 2016.

  Det er besluttet, at regionsrådets 1. næstformand, formanden for Udvalget for Regional Udvikling samt en embedsmand deltager i CDRCF. I forbindelse med tilføjelsen af et besøg i Guangdong, foreslås det, at yderligere en embedsmand kan deltage i hele besøget, hvis det skønnes nødvendigt. Yderligere fagpersoner og eksterne partnere kan deltage efter relevans og med egenbetaling.

  Det vurderes, at det samlede budget for ovennævnte program og deltagelse fra Region Syddanmark vil være omkring 200.000 kr., som inkluderer udgifter til flybilletter, hotel, transport, forplejning, visum mv. samt bistand fra det danske Generalkonsulat i Guangzhou til planlægning af programmet i Guangdong.

  Deltagelsen alene i CDRCF var estimeret til 75-80.000 kr., og en udvidelse med et besøg til Guangdong vil således betyde en estimeret merudgift på 120-125.000 kr., hvoraf bistand fra generalkonsulatet til programlægning i Guangdong forventes at udgøre en væsentlig del.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tilføjelsen af et besøg til Guangdong i forlængelse af China Denmark Regions and Cities Forum i december 2016 godkendes.

  At udkast til Memorandum of Understanding vedr. energi og miljø godkendes med mulighed for evt. redaktionel og sproglig revision m.v.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i besøget, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016
   

  Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Hans Winther, SF, stemmer imod.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  35 stemte for, mens 5 stemte imod (Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance).


  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.
   

  Karsten Uno Petersen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke under afstemningen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/34217
  21. Redegørelse til Tilsynet vedr. formandsbeslutninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Holger Gorm Petersen har ved brev af 29. juli 2016 klaget til Statsforvaltningen over formandsbeslutningerne i BIOS-sagen. Statsforvaltningen har herefter ved brev af 7. september 2016 anmodet regionsrådet i Region Syddanmark om en udtalelse hertil. Udkast til høringssvar forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsformanden orienterede på det ekstraordinære regionsrådsmøde den 26. juli 2016 om de 4 formandsbeslutninger, som hun havde truffet i perioden 12. – 24. juli 2016 i BIOS-sagen. Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 31, at formanden skal orientere om formandsbeslutninger senest på førstkommende ordinære møde.

  En kronologisk redegørelse er udarbejdet i sagen til regionsrådets godkendelse.

  Regionsrådet skal tage stilling til, om regionsrådsformanden har handlet i overensstemmelse med regionslovens § 16, jfr. kommunestyrelseslovens § 31, hvor det fremgår, at formanden på regionsrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar til Statsforvaltningen godkendes med bemærkning om, at det er regionsrådets opfattelse, at formanden har overholdt regionslovens § 16, jfr. kommunestyrelseslovens § 31, om formandsbeslutninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance og Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  Bo Libergren, John Lohff, Poul-Erik Svendsen og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  37 stemte for, mens 1 stemte imod (Nye Borgerlige). 1 undlod at stemme (Liberal Alliance).

  Nye Borgerlige har ønsket følgende mindretalsudtalelse tilføjet beslutningen:

  ”Nye Borgerlige stemmer imod indstillingen med den begrundelse, at jeg mener, at redegørelsen beskriver hvordan formanden og formandsskabet har handlet hen over hovedet på Regionsrådet, i strid med regionslovens paragraf 16 og kommunestyrelseslovens paragraf 31.”

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn, Pierre Topaz og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  Ida Damborg deltog ikke under afstemningen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/286
  22. Udpegning af nyt medlem for Dansk Arbejdsgiverforening til Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv.

  Ulrik Juul, der har repræsenteret Dansk Arbejdsgiverforening, ønsker at udtræde af Vækstforum, og derfor skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra den indstillingsberettigede organisation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Arbejdsgiverforening har indstillingsret til et medlem til Syddansk Vækstforum.

  Ulrik Juul, der har repræsenteret Dansk Arbejdsgiverforening, ønsker at udtræde af Vækstforum.

  Derfor har Dansk Arbejdsgiverforening, i overensstemmelse med ligestillingsloven, indstillet en kvinde og mand til den ledige plads i Vækstforum.  Der er indstillet følgende personer i prioriteret rækkefølge:

  • Adm. direktør Kjeld Breum Søberg, Søberg Gruppen, Lysbjergvej 6, 6500 Vojens
  • Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum 2014-17 er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  - Rådmand Steen Møller (C), Odense Kommune
  - Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  - Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune
  - Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune
  - Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
  - Borgmester Erik Lauritzen (A), Sønderborg Kommune 

  Dansk Industri (2 medlemmer)
  - Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
  - Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S

  HORESTA (1 medlem)
  - Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

  Dansk Erhverv (1 medlem)
  - (vakant)

  Landbrug & Fødevarer (1 medlem)
  - Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Grethe Adamsen Dahl, Isolerings-Gruppen A/S

  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Birthe Friis Mortensen, University College Syddanmark

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense - Vejle

  Fra LO, Akademikerne og FTF (i fællesskab 2 medlemmer)
  - Dan Holmgaard Rasmussen, afdelingsformand Metal Vest
  - Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

  Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
  - (vakant)

  Regionsrådet (3 medlemmer)
  - Bo Libergren 
  - Karsten Uno Petersen (A)
  - Stephanie Lose (V)

  Observatører (3 medlemmer)
  - Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  - Ole Kjær, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland
  - Per Diget, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn.

  Indstillingsbrev fra Dansk Arbejdsgiverforening er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Ulrik Juul fritages for hvervet som medlem af Syddansk Vækstforum.

  At regionsrådet udpeger et nyt medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpgede Kjeld Breum Søberg som nyt medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn, Pierre Topaz, Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/286
  23. Udpegning af nyt medlem for Dansk Erhverv til Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv.

  Line Hedam, der har repræsenteret Dansk Erhverv, ønsker at udtræde af Vækstforum, og derfor skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra den indstillingsberettigede organisation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Erhverv har indstillingsret til et medlem til Syddansk Vækstforum.

  Line Hedam, der har repræsenteret Dansk Erhverv, ønsker at udtræde af Vækstforum.

  Derfor har Dansk Erhverv, i overensstemmelse med ligestillingsloven, indstillet en kvinde og mand til den ledige plads i Vækstforum.  Der er indstillet følgende personer i prioriteret rækkefølge:

  • Thomas Hauge, direktør og ejer af Pro Golf Scandinavia, Odense.
  • Konsulent Stine Bech Josefsen, Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum 2014-17 er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  - Rådmand Steen Møller (C), Odense Kommune
  - Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  - Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune
  - Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune
  - Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
  - Borgmester Erik Lauritzen (A), Sønderborg Kommune 

  Dansk Industri (2 medlemmer)
  - Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
  - Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S

  HORESTA (1 medlem)
  - Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

  Dansk Erhverv (1 medlem)
  - (vakant)

  Landbrug & Fødevarer (1 medlem)
  - Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Grethe Adamsen Dahl, Isolerings-Gruppen A/S

  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Birthe Friis Mortensen, University College Syddanmark

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense - Vejle

  Fra LO, Akademikerne og FTF (i fællesskab 2 medlemmer)
  - Dan Holmgaard Rasmussen, afdelingsformand Metal Vest
  - Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

  Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
  - (vakant)

  Regionsrådet (3 medlemmer)
  - Bo Libergren 
  - Karsten Uno Petersen (A)
  - Stephanie Lose (V)

  Observatører (3 medlemmer)
  - Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  - Ole Kjær, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland
  - Per Diget, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn.

  Indstillingsbrev fra Dansk Erhverv er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Line Hedam fritages for hvervet som medlem af Syddansk Vækstforum.

  At regionsrådet udpeger et nyt medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra Dansk Erhverv.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Thomas Hauge som nyt medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra Dansk Erhverv.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn, Pierre Topaz, Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet, Otto Ottosen og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  24. LUKKET - anskaffelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  25. LUKKET - fremadrettet strategi
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  26. LUKKET - hardwarefornyelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 25-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring