Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. september 2016

Mødedato
26-09-2016 kl. 15:00 - 17:45

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016
  2. Pris- og lønregulering af budget 2016
  3. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2016
  4. Status for udmøntning af spare- og omstillingsplan 2016
  5. 2. Budgettilpasning
  6. Forslag til budget 2017-2019 - 2. behandling
  7. Status på ambulancer
  8. 18. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2016
  9. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  10. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  11. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  12. Udvidelse af parkeringsarealet ved Kolding Sygehus
  13. Region Syddanmark er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring
  14. Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem
  15. Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
  16. Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde
  17. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016
  18. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016 - UNESCO
  19. Kulturpuljen 2016 - Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  20. Høringssvar til Slesvig-Holsten vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030
  21. Høring af ”Fyn i bevægelse” – udkast til fynsk infrastrukturstrategi 2017-35
  22. Sammensætningen af Syddansk Mobilitetsråd
  23. Deltagelse i China Denmark Cities and Regions Forum
  24. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Sdr. Nærå, Fåborg Midtfyns Kommune, for Nymølle Stenindustri A/S
  25. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Bedsted Lø Grusværker
  26. Høring af forslag til fælles pejlemærker for Region Syddanmark
  27. Arbejdsmiljøredegørelse og ny publikation om sygefravær
  28. Rapportering af henvendelser i whistleblowerordningen
  29. Proces for ansættelse af koncerndirektør til Regional Udvikling
  30. Udpegning af politisk repræsentant til Interreg Europe-projektet iEER's High Level styregruppe
  31. Udpegning til deltagelse i DialogForumNorden


  Sagsnr. 14/20569
  1. 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Hermed forelægges 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2016 for henholdsvis: Sundhed, Socialområdet, Regional Udvikling og Fælles formål.

  Samtidig rapporteres oversigt over formands/direktionsudgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen selv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 forelægges. Her redegøres for forventninger og udvikling i forhold til økonomi, aktivitet og kvalitet mv.

  Yderligere redegørelser og rapportering for alle områder fremgår af vedlagte bilag.

  Sundhed

  I lighed med tidligere år forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2016.

  Der forventes balance, idet et midlertidigt råderum på ca. 500 mio. kr. anvendes til konsolidering af drifts- og investeringsrammer ved at fremrykke en række anskaffelser, jf. regionsrådsbeslutning fra den 27. juni 2016.

  Prognosen for resten af 2016 er dog behæftet med en større usikkerhed end normalt. Dette skyldes usikkerhed om den endelige aktivitetsafregning på sygehusene for 2015, usikkerhed om endelige budget- og regnskabsmæssige håndtering af indtægtsdækket virksomhed på sygehusene, verserende sag ved SKAT om refusion for el- og vandafregning, samt udgifter forbundet med overtagelsen af ambulancedriften, som endnu ikke er endeligt opgjort.

  Usikkerhed i prognosen vurderes at være i størrelsesordenen plus/minus 150 mio. kr., hvilket kan håndteres uden forøget risiko for overskridelse af udgiftsloftet i 2016.

  For de somatiske sygehuse forventes samlet set et mindreforbrug på 34 mio. kr.

  For praksisområdet forventes ligeledes et mindreforbrug på i alt 113 mio. kr.

  Vedrørende fællesområdet forventes et merforbrug grundet fremrykning af indkøb og investeringer, som er indarbejdet i prognosen for området.

  Regionernes udgifter til særligt dyr sygehusmedicin har de seneste år været i kraftigt vækst, og i regionens budget for 2016 er der kalkuleret med 5-8 pct. vækst.

  Forbruget i første halvår 2016 ligger på samme niveau som forbruget i 2015, samme billede ses også på landsplan.

  Når der tages højde for lagerbeholdning ved udgangen af 2015 viser regionens prognose for udgifter til særlig dyr sygehusmedicin for hele 2016 en vækst på 3 pct.

  Den langsigtede trend peger fortsat på årlige vækstrater på mellem 5-8 %, men med betydelige variationer mellem år. Udviklingen giver således et midlertidigt råderum i 2016, som dog ikke har større afledte konsekvenser for 2017 og fremadrettet.

  Psykiatri

  Området forventer fortsat budget- og aftaleoverholdelse. Forudsat at overførslerne ud af 2016 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2016, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på pt. 1.669 mio. kr.

  Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2016 forventes at blive lavere end forudsat.

   

  Socialområdet

  Forventningen efter 2. kvartal viser fortsat samlet set et tilfredsstillende resultat.

  Der er budgetteret med et akkumuleret underskud for 2016 på 2,8 mio. kr. Dette underskud reserveres, jf. styringsprincipperne til 2017, hvor det indregnes som efterregulering i taksterne.

  Der forventes et akkumuleret underskud på 5,3 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 0,3 %.

   

  Der forventes fortsat en underbelægning på 1,5 procent i forhold til det budgetterede i 2016.

   

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første 7 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

  Forbruget pr. 31. juli 2016 er opgjort til i alt 236,3 mio. kr. i forhold til et ajourført budget på 533,5 mio. kr.

   

  Fælles formål

  Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostningerne hertil fordeles og finansieres af de tre områder Sundhed, Socialområdet samt Regional Udvikling.

  På nuværende tidspunkt forventes fortsat balance.

  Der er budgetteret med renteudgifter på 65 mio. kr. netto. Aktuelt forventes renteudgifter på 40 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016. Renteudgifter er ikke indeholdt i udgiftslofterne for Sundhed og Regional Udvikling.

   

  Formand/direktionens udgifter vedr. tværgående initiativer:

  I forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges forretningsudvalget formand/direktions udgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen. 

  Op til denne 2. rapportering har der været afholdt i alt 48.600 kr. til konference om fælles pejlemærker for Region Syddanmark. Initiativet blev godkendt af regionsrådet den 29. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At 2. Økonomi- og aktivitetsrapporteringer for 2016 tages til orientering.

  At øvrig rapportering, herunder formand/direktions udgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Administrationen undersøger, om den anden økonomi- og aktivitetsrapportering kan gives inden budgetforhandlingerne starter.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/28907
  2. Pris- og lønregulering af budget 2016
  fold dette punkt ind Resume

  For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering af budgetterne for 2016 på baggrund af dels den faktiske pris- og lønudvikling i 2015, dels nye skøn for den forventede udvikling heri i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2016 bygger på skøn fra juni 2015 vedr. den forventede udvikling i 2015 og 2016.

  Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2015, samt nye skøn for udvikling i 2016. Især prisudviklingen er lavere end oprindeligt forudsat.

  For at fastholde uændret købekraft foretages med udgangspunkt heri en pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg i 2016.

  Da reguleringen først gennemføres i andet halvår 2016, foreslås at prisreguleringen – som i 2015 – kun indarbejdes med halv effekt i 2016 af hensyn til mulighederne for sygehuse, centre m.fl. for at foretage de nødvendige tilpasninger.

  Det lavere pris- og lønskøn for 2016 indgår i ajourførte udgiftslofter for 2016 vedr. Sundhed og Regional Udvikling.

  I fremskrivningen af budget 2017 er taget højde for den fulde virkning af de reviderede pris- og lønskøn for 2015 og 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At driftsbudgettet i 2016 vedrørende Sundhed reduceres med 43,0 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 5,3 mio. kr. med henvisning til en lavere pris- og lønudvikling end oprindelig forudsat. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget. Reduktionen tilgår de likvide aktiver.

  At rådighedsbeløb i 2016 vedr. Sundhed forøges med 3,3 mio. kr., vedr. Social- og specialundervisning med 0,7 mio. kr. og vedr. fælles formål med 0,03 mio. kr., finansieret af de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/29429
  3. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionernes bloktilskud for 2016 vedr. Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til mer/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT) m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets finansudvalg har den 15. juni 2016 tiltrådt aktstykke om bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2016 samt fastsættelse af bloktilskuddene for 2017.

  Midtvejsreguleringen følger Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). DUT-princippet indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver e.lign.

  Sundhed: For Region Syddanmark opreguleres bloktilskuddet med 101,3 mio. kr. og den kommunal medfinansiering med 6,7 mio. kr. Driftsbudgettet forøges i 2016 tilsvarende med 66,6 mio. kr., svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser på lov- og cirkulæreprogrammet, inkl. kommunal medfinansiering.

  Den resterende del af reguleringen vedrører, at der med midtvejsreguleringen bringes finansiering på plads vedr. initiativer i dels sundhedsstrategien, dels finanslovene for 2015 og 2016.

  Regional Udvikling: Bloktilskuddet opreguleres med 1,7 mio. kr. Driftsbudgettet i 2016 forøges tilsvarende.

  Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. indgår i de ajourførte udgiftslofter for 2016 for Sundhed og Regional Udvikling.

  Bloktilskuddene for 2017-2020 for Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2017. Ligeledes er indarbejdet udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt initiativer på finanslovene for 2015 og 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At bloktilskuddet i 2016 vedr. Sundhed forhøjes med 101,3 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 1,7 mio. kr. Den kommunale medfinansiering vedr. Sundhed forhøjes med 6,7 mio. kr.

  At der meddeles tillægsbevilling vedr. driften i 2016 for Sundhed på 66,6 mio. kr. og for Regional Udvikling på 1,7 mio. kr. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18985
  4. Status for udmøntning af spare- og omstillingsplan 2016
  fold dette punkt ind Resume

  I budget 2016 er indarbejdet besparelser for 180 mio. kr. på sundhedsområdet, inkl. administration. Vedlagt denne sag fremgår status for udmøntningen af de enkelte spareforslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På regionsrådets møde den 25. april 2016 blev besparelser på 180 mio. kr. vedrørende somatik og sygesikring godkendt. Heraf er 13 mio. kr. fundet ved besparelser på de administrative funktioner i regionshuset. Formålet med spareplaner er at sikre balance i regionens budget for 2017, og hermed undgå nye sparerunder i budget 2017.

  Som en konsekvens af den langsigtede økonomiske planlægning er der gennem konsolideringstiltag skabt mulighed for, at en række af besparelserne kan indfases i løbet af 2016, ligesom der er skabt råderum til at afholde éngangs- og etableringsudgifter nødvendige for at realisere besparelserne. Besparelserne skal således først have fuld årsvirkning fra budget 2017.

  Spareplanen omfatter bl.a. lukning af Friklinikken i Give, lukning af skadeklinikker i Middelfart, initiativer til begrænsning af væksten i udgifter til medicin, opsigelse af to aftaler om særlig honorering inden for praksisområdet, revurdering af den præhospitale indsats, hjemtagning af laboratorieprøver fra Statens Seruminstitut m.v.

  I umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af spareplanen er flere besparelser udmøntet i budgetterne, mens andre afventer f.eks. udarbejdelse af implementeringsplan, gennemførelse af udbudsforretning eller teknisk afklaring af fordeling af besparelsen mellem sygehuse.

  Jf. vedlagte notat ”Status for udmøntning af sparekatalog 2016” er der udmøntet besparelser for 117 mio. kr. i 2016 og 148 mio. kr. i 2017. Ultimo august 2016 udestår udmøntning af besparelser for 12 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017.

  Under de pt. uudmøntede besparelser indgår provenu på 8,0 mio. kr. i 2016 stigende til 10,0 mio. kr. i 2017 og efterfølgende ved hjemtagning af laboratorieprøver fra Statens Seruminstitut. Denne besparelse er delvist sat i bero, idet der i økonomiaftalen for 2017 er aftalt, at Region Syddanmark overfører 32 mio. kr. via bloktilskuddet til ”grundfinansiering” af de diagnostiske analyser ved Statens Seruminstitut. Som en konsekvens af aftalen er det ikke muligt de næste to år at høste den oprindeligt planlagte besparelse ved hjemtagning af analyser.

  Status viser, at der må påregnes forsinkelser i relation til udmøntningen af spareforslag vedr. samling af klinisk genetik, udbud af vaskeriydelser samt udbud af koloskopier (kikkertundersøgelse af tyktarmen). Omvendt vurderes det muligt at realisere besparelser forbundet med flytning af behandling af varicer (åreknuder) i Brørup tidligere end oprindeligt forudsat.

  Hvis man ser bort fra sparekravet i relation til hjemtagning af laboratorieprøver fra Statens Seruminstitut, vurderes det muligt at realisere det vedtagne sparekrav, dog med mindre tidsforskydninger. Dette forudsættes håndteret via den løbende konsolidering af driften.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At status for udmøntningen af spare- og omstillingsplanen i budget 2016 tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31025
  5. 2. Budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter udmøntning af effektiviseringsgevinster ved udbygning af Kolding Sygehus og permanent finansiering af sundhedsprofilundersøgelser. Endvidere udmøntes midler til lærings- og kvalitetsteam som led i et nyt nationalt kvalitetsprogram, som skal afløse Den danske Kvalitetsmodel, der blev udfaset på sygehusene i 2015.

  I regionens budget for 2015 indgår, at der for 2016 og frem skal findes besparelser på 2 mio. kr. årligt ved justering af patientuddannelsestilbuddet. Det anbefales, at besparelsen udmøntes ved en reduktion af meraktivitetspuljen, da det ikke har været muligt at indgå en overordnet, fælles aftale med kommunerne, som gjorde det muligt at justere alle fire somatiske sygehuses patientuddannelsestilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsområdet

  Ved tilsagn om finansiering fra Kvalitetsfonden til udbygningen af Kolding Sygehus fastsatte staten et effektiviseringskrav på 82,343 mio. kr. i 2017-priser. I denne budgettilpasning afleverer Sygehus Lillebælt effektiviseringsgevinsten delvis i 2017 og den fulde gevinst i 2018 og frem.  

  Region Syddanmark skal som en del af aftalen fra 2009 om landsdækkende sammenlignelige sundhedsprofiler udarbejde en ny profil i 2017, og herefter en ny hver fjerde år. Hidtil har regionsrådet godkendt finansiering for den enkelte fireårsperiode. Nu indstilles en permanent finansiering til udarbejdelse af profilerne.

  Der er aftalt et nationalt kvalitetsprogram mellem regionerne, kommunerne og regeringen, som skal afløse Den danske Kvalitetsmodel, der blev udfaset på sygehusene i 2015. Som led i udmøntningen af det nationale kvalitetsprogram skal de fem regioner fungere som tovholdere for en række lærings- og kvalitetsteams på områder, hvor der er et generelt behov for et kvalitetsløft. Tovholderfunktionen finansieres af den forrige regerings sundhedspolitiske strategi ”Jo før – Jo bedre”.

  I regionens budget for 2015 indgår, at der for 2016 og frem skal findes besparelser på 2 mio. kr. årligt ved justering af patientuddannelsestilbuddet. Det har ikke været muligt at indgå en overordnet, fælles aftale med kommunerne, som gjorde det muligt at justere alle fire somatiske sygehuses patientuddannelsestilbud. Dog har det vist sig, at det lokalt har været muligt at indgå aftaler.

  Såfremt der kan indgås lokale aftaler, vil besparelsen blive indhøstet via meraktivitetspuljen gennem mistet aktivitetsværdi som følge af nedlæggelse af dette tilbud, og dermed lavere aktivitetsafregning til sygehuset. Det anbefales på den baggrund, at besparelsen udmøntes ved en reduktion af meraktivitetspuljen.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Forlængelse af kontrakt med Hotline Danmark
  • Nedsættelse af ejendomsskat Sygehus Sønderjylland
  • Udmøntning af sundheds-it strategien
  • Udlån af personale fra Indkøbsafdelingen til Medicoteknisk Afdeling
  • Forankring af arkivering
  • Biler til Medicoteknisk Afdeling
  • Korrektion af leasingbudgetter til Cosmic Intelligence og Astraia
  • Konvertering fra leasing til drift Sygehus Sønderjylland
  • Projektledere til gennemførelse af Den Syddanske Forandringsmodel på OUH
  • Korrektion vedr. udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM
  • Afregning for operationer på skjoldbruskkirtlen
  • Den Syddanske Forbedringsmodel på psykiatrisygehuset
  • PsykInfo – Projekt Trivsel og Psykisk Sundhed
  • Rekrutteringsindsatsen, psykiatrien
  • Opskrivning af psykiatrisygehusets leasingramme i 2016
  • Anlægsbevilling til fire it-projekter
  • Omflytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. Psykiatrisk afd. Esbjerg, og retspsykiatri, Middelfart
  • Omflytning af rådighedsbeløb mellem medicotekniske rammer
  • Udskiftning af bil til brug for servicering af vagtkonsultationer/vagtlægeordning
  • Budgetomplacering af rådighedsbeløb under Fælles formål og administration.

  Øvrige områder

  Budgettilpasning for øvrige områder omfatter følgende budgetneutrale reguleringer:

   

  • Regional Udvikling, meddelelse af udgifts- og indtægtsbevilling.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto i 2016 til de formål, som er anført i bilaget ”Budgettilpasning på sundhedsområdet”. 

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt -45,926 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 137,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/27127
  6. Forslag til budget 2017-2019 - 2. behandling
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til budget 2017-2020 fremlægges til 2. behandling/vedtagelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet oversendte den 22. august 2016 forslag til budget 2017-2020 til 2. behandling.

  Til brug for 2. behandlingen er der udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2017-2020.

  Aftale om budget 2017 blev den 8. september 2016 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådet tiltræder det udgangspunkt for budget 2017-2020, der fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen.

  At regionsrådet tiltræder de ændringsforslag til budget 2017-2020, der er indeholdt i aftalen om budget 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Enhedslisten stemte imod ændringsforslaget til budget 2017-2019.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Regionsrådet tiltrådte indstillingens første ”at” for så vidt angår udgangspunktet for budget 2017-2020, der fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen, som anbefalet af forretningsudvalget.

  Nye Borgerlige og Liberal Alliance havde fremsat forslag til ændringsforslag til budget 2017-2020. Ændringsforslaget blev sat til afstemning først. 2 stemte for (Nye Borgerlige og Liberal Alliance), mens 38 stemte imod.

  Derefter blev et forslag til ændringsforslag til budget 2017-2020 fra Nye Borgerlige sat til afstemning. 1 stemte for (Nye Borgerlige), mens 39 stemte imod.

  Slutteligt stemte 36 for, at regionsrådet tiltræder de ændringsforslag til budget 2017-2020, der er indeholdt i aftalen om budget 2017.

  4 stemte imod (Enhedslisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige).

  Lasse Krull deltog ikke under afstemningen under punktet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  7. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume

  Efter BIOS’ konkurs har Region Syddanmark hjemtaget ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 27. juli 2016 erklærede skifteretten BIOS konkurs. 

  Region Syddanmark har nu hjemtaget ambulancedriften fra kuratorerne, der har drevet ambulancedriften i Region Syddanmark i en midlertidig periode.

  Regionen har derfor nu overtaget medarbejderne, aktiverne (lejemål, varelagre og inventar) og leasingkontrakterne på biler. 

  Vedhæftet er orientering om status på ambulancedriften i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  John Lohff og Thies Mathiasen deltog delvist under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Til orientering.

  Søren Rasmussen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/15861
  8. 18. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2016 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase1
  3. og sidste etape af den Fælles Akutmodtagelse (FAM) er planmæssigt taget i brug den 10. maj 2016. Der blev afholdt officiel indvielse af FAM den 13. maj 2016.

  Regionsrådet godkendte den 27. juni 2016 idéoplæg for etablering af ambulatorie- og forskningsklynge. Forberedende udbudsarbejder er påbegyndt.

  Fase 2
  Forberedelsen af byggefeltet for den nye sengebygning pågår. Fjernelse af PCB, bly og asbest er gennemført. Nedbrydningen af de resterende kælderdele af bygningerne 05, 06 og 20 pågår i henhold til tidsplanen. Byggefeltet er overdraget til totalentreprenøren primo august 2016.

  Totalentreprenør har den 1. juli 2016 afleveret hovedprojektforslaget til kommentering hos bygherreorganisationen. Granskning og tilbagemelding blev gennemført henover sommeren, således at byggeriet af den nye sengebygning blev igangsat august 2016 og forventes fortsat færdiggjort primo 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12075
  9. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Projektforslaget blev modtaget som planlagt den 21. juni 2016. I forhold til anlægsrammen har totalrådgiver indmeldt en overskridelse på 1,3 mia. kr., hvoraf 1,2 mia. kr. vedrører kvalitetsfondsprojektet.

  På økonomien rapporteres projektet til at være gået fra gul til rød, da det er vurderingen, at økonomien er under pres. Totalrådgiver har haft frem til den 5. august 2016 til at genberegne økonomien samt kvalitetssikre den. Sideløbende er økonomien blevet gransket og vurderet af Bygherrerådgiver og bygherreorganisationen.

  Tiden rapporteres gul, hvor den i forrige kvartal var grøn. Det er vurderingen at tidsplanen kan blive udfordret, hvis projektforslaget efter totalrådgivers revidering fortsat indebærer en væsentlig overskridelse af anlægsrammen.

  Kvaliteten er gået fra grøn til gul, da det vurderes, at kvalitetsparametrene kan komme under pres. Det pres, som tilsyneladende er på økonomien i projektforslaget, kan i sidste ende udfordre den ønskede kvalitet.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Der er etableret egen byggeplads og kontorfaciliteter.

  Administrations- og besøgscenter har været sendt i udbud, og der er indgået kontrakt med Ajos den 20. juli 2016.

  Byggemodningen (DP02) består af 2 udbud, byggemodning og rør. Der er planlagt licitation i 3. kvartal og byggestart i 4. kvartal 2016.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 3.1 om, at der i det fra Totalrådgiver modtagne projektforslag er angivet en overskridelse i forhold til anlægsrammen på 1,3 mia. kr., hvoraf 1,2 mia. kr. er relateret til kvalitetsfondsprojektet. Risikoen er behandlet som en del af rapportens risikovurdering i afsnit 3.3.1. Vi er enige i rapportens præsentation af projektforslagets anlægsoverslag, og at dette ikke kan overstige anlægsrammen.”

  Totalrådgiver skulle herefter revidere projektforslaget og aflevere det endelige projektforslag d. 15. september 2016. Projektforslagets kapitel 1-8 er afleveret d. 15. september 2016. Totalrådgiver har fået udsættelse for så vidt angår kapitel 9-11 således, at disse skal afleveres mandag d. 19. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/8765
  10. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra Kvalitetsfonden.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

  Fase 1 blev ibrugtaget i 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 er i projekteringsfasen og forløber planmæssigt. Totalrådgiver har afleveret hovedprojektet, som i øjeblikket granskes af bygherre. Projektafdelingen og totalrådgiver har færdiggjort hovedprojektet som blev godkendt i styregruppen i august. Prækvalifikation af entreprenører og entrepriseudbud kan herefter gennemføres i efteråret som planlagt. Licitationsresultatet forventes at blive forelagt til regionsrådets godkendelse i marts 2017.   

  Hovedprojektets anlægsoverslag er foreløbigt beregnet til 22,4 mio. kr. over budget, svarende til 5,1 procent. Det er en stigning på 8,7 mio. kr. i forhold til budgetoverskridelsen ved projektforslaget i juli 2015. Det endelige overslag og projektforslag blev forelagt styregruppen og godkendt den 17. august 2016. For at sikre handlemuligheder i udbudsprocessen, indarbejdes der i tilbudslisten besparelsesmuligheder i samme størrelsesorden, som den varslede overskridelse af anlægsbudgettet. Der er en supplerende liste af besparelsesmuligheder (dvs. udover change request listen) under udarbejdelse primært af æstetisk karakter, der i økonomi kan matche den varslede overskridelse af anlægsbudgettet. Indtil der foreligger en endelig prissætning af projektet ved licitationen, og dermed afklaring af evt. besparelsesbehov, iværksættes der ingen af de supplerende besparelsesforslag. I kvartalsrapporten er økonomi markeret ”uændret gul”, idet økonomien fortsat er under observation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/11788
  11. Rapportering nr. 23 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeret sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, samt en uvildig risikovurdering. Endvidere vedlægges for første gang også projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet gennemløber nu en meget hektisk afslutningsfase, idet både fase 2 (den fælles akutmodtagelse/FAM) og fase 3 (den nye sengebygning) er blevet afleveret i august 2016. Herefter udestår to projekter, som først skal afsluttes i 2017: Daghospitalet forventes at kunne ibrugtages i februar 2017, og Fase 4 forventes færdig med udgangen af maj 2017.

  I løbet af 2. kvartal er den fælles akutmodtagelse (FAM) taget i brug, og der mangler nu kun færdiggørelse af 2 røntgenrum. Derfor rapporteres tiden for fase 2 denne gang forbedret til grøn.

  Sengebygningen er afleveret i august 2016, og indflytning er påbegyndt i september 2016. Indflytning sker etapevis frem til primo december 2016. Projektet er blevet mere presset på tid, idet en række entreprenører ikke har overholdt en anlægsmæssig sluttermin pr. 4. juli 2016. Det betyder, at restarbejder nu skal laves samtidig med indregulering og mangeludbedring. Tid for fase 3 rapporteres denne gang forværret til gul, da forløbet med mangelafhjælpning osv. frem til indflytningen bliver meget presset.   

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gult, idet der stadig er en væsentlig mængde risikoparametre, men også besparelsesmuligheder. Projektet er nu så fremskredent, at hovedparten af elementerne i change request kataloget er udløbet, og der er nu kun nogle få yderst begrænsede change request tilbage. Derfor arbejdes der med en anden form for besparelsesmuligheder, som består af projektoptimeringer, hvor samtlige entrepriser er gennemgået for at identificere kontraktlige ydelser, som ikke er ”nødvendige”. Vurderingen i 2. kvartal af kommende uforudseelige udgifter og indeksudbetalinger har vist, at disse udgifter er højere end hidtil vurderet. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at arbejde med identificeringen af mulige projektoptimeringer, samt en stram styring af forbruget til uforudseelige udgifter. Samlet set vurderes projektet at have den nødvendige økonomiske robusthed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6303
  12. Udvidelse af parkeringsarealet ved Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der ansøges om en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til at etablere flere parkeringspladser ved Kolding Sygehus. Det øgede parkeringsbehov grunder primært i Kolding Kommunes udvidelse af det kommunale sundhedscenter, som er placeret ved siden af sygehuset. Kolding Kommune vil finansiere størstedelen af udgiften i henhold til en købsaftale indgået med Region Syddanmark i 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt vil gerne etablere yderligere parkeringspladser ved sygehuset i Kolding, fordi parkeringsbelastningen omkring den nye hovedindgang stiger. Dette skyldes primært, at Kolding Kommune i sommeren 2016 påbegyndte etableringen af anden etape af det kommunale sundhedscenter ved sygehuset.

  Kolding Kommune indgik i foråret 2013 en aftale med Region Syddanmark om køb af grund til etableringen af Sundhedscentret ved Kolding Sygehus. I købsaftalen indgår en option til Kolding Kommune til, i nødvendigt omfang, at forlange op til 150 parkeringspladser etableret og stillet til rådighed på sygehusets ejendom inden for lokalplanområdet mod betaling af etableringsomkostningerne på op til 2.550.000 kr.

  Denne option bringes nu i anvendelse, og der meddeles derfor en indtægtsbevilling på -2,6 mio. kr. (pristalsreguleret). 

  Formålet med projektet er at forbedre parkeringsforholdene for patienter, pårørende, besøgende og personale, samt at sikre en afstemt disponering af såvel det samlede antal parkeringspladser som antallet af nære parkeringspladser. For fortsat at kunne tilbyde patienter og pårørende mulighed for at kunne parkere med størst mulig nærhed til sygehuset må udvidelsesmuligheden på det sekundære parkeringsområde, primært beregnet til personale, anvendes. 

  Der er mulighed for at etablere 160-180 ekstra parkeringspladser på den tidligere kolonihavegrund i form af en ekstra P-runddel. Projektet planlægges således gennemført som en strukturmæssig videreførelse af det koncept og design, som de allerede gennemførte parkeringsprojekter lægger op til, og som der er udlagt til i forhold til den identificerede udvidelsesmulighed. Således skabes der et helhedsorienteret udtryk, som er passet ind i området.

  Projektet er beregnet til at koste 3,5 mio. kr., og Sygehus Lillebælt ønsker at gennemføre det i 2016. Da anlægsloftet gælder brutto, foreslås det samlede projekt finansieret af prioriteringspuljen i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At ideoplægget vedr. udvidelse af parkering på kolonihavegrunden ved Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (indeks 137,9) og anlægsindtægtsbevilling på -2,6 mio. kr.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2016 (indeks 137,9), finansieret af prioriteringspuljen i 2016, samt anlægsindtægt på -2,6 mio. kr.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52779
  13. Region Syddanmark er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har genansøgt om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring, og er nu af Europakommissionen udnævnt til 4-stjernet referencested.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har de seneste tre år været referencested og har efter regionsrådets endelige godkendelse den 27. juni 2016 genansøgt om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring. Europakommissionen har således den 8. juli 2016 meddelt, at regionen er udnævnt til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring, hvilket er den højest opnåelige bedømmelse.

  Den overordnede målsætning for partnerskabet er at øge europæisk konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og innovation. Desuden skal partnerskabet øge den generelle sundhed i Europa med det konkrete mål at øge gennemsnitsalderen i Europa med 2 år i 2020 gennem fokus på tre hovedområder: 1) forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering, 2) behandling og helbredelse samt 3) aktiv aldring og en uafhængig livsførelse.

  Ved at være referencested forpligter Region Syddanmark sig til at stille vores viden til rådighed for andre europæiske lande samtidig med, at regionen skal være opsøgende overfor ny viden.

  Den officielle prisoverrækkelse vil finde sted i Bruxelles den 6. december 2016 i forbindelse med det europæiske topmøde om innovation relateret til aktiv og sund aldring. Politiske repræsentanter for Region Syddanmark vil blive invitereret til at deltage af Europakommissionen.

  Partnerskabet bag ansøgningen er blandt andet: Syddansk Universitet, University College Lillebælt, University College Syd, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Welfare Tech, Healthcare DENMARK, Enterprise Europe Network, MedCom, Region Syddanmark, Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, CoLab Denmark.

  Næste skridt
  Region Syddanmark skal nu indgå i udvalgte arbejdsgrupper i EU. Alle har fokus på udnyttelsen af regionens styrker indenfor sundheds- og velfærdsteknologi.

  I løbet af de næste tre år skal Region Syddanmark både fremvise best-practice indenfor området (herunder igennem allerede planlagte aktiviteter i WHINN), men også lære fra andre regioner vedrørende patient empowerment (øge patientens mulighed for at tage medansvar for egen behandling), vidensdele vedrørende ”innovative services” samt forskningsresultater. Odense Universitetshospital sætter desuden særligt fokus på at viderebringe resultaterne fra et EU-projekt til etableringen af en ny aktionsgruppe, der fokuserer på mental sundhed.

  Europakommissionen vil desuden igangsætte en række aktiviteter, der skal understøtte de udnævnte referencesteder i at udveksle erfaringer, fremme uddannelse, overførsel af innovative best practises samt fremvise Region Syddanmarks resultater og indsatser indenfor området på europæisk niveau.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Til orientering.

  Søren Rasmussen, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 08/19196
  14. Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem
  fold dette punkt ind Resume

  Det Administrative Kontaktforum nedsatte den 25. september 2014 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere et forslag til en aftale om en fælles syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem.

  Arbejdsgruppens forslag til en fælles syddansk model har form af dels en rammeaftale, dels en standardaftale.

  Forslagene til rammeaftale og standardaftale har været juridisk vurderet af KL, der den 14. juni 2016 har meddelt, at de ikke havde nogen juridiske indvendinger mod forslagene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har på alle sygehusenheder i Region Syddanmark været ordninger, hvorunder sygehuspersonale er kørt ud og har taget blodprøver på svært transportable patienter i deres eget hjem. Ordningerne har været meget forskellige, bl.a. i henseende til, hvad de har dækket geografisk og ydelsesmæssigt.

  Imidlertid forpligtede Region Syddanmark i den tidligere sundhedsaftale med Odense Kommune sig til at tage initiativ til harmonisering af de nuværende ordninger vedr. blodprøvetagning i eget hjem.

  På denne baggrund nedsatte Det Administrative Kontaktforum den 25. september 2014 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere et forslag til en aftale om en fælles, syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem, som kunne indgå i bilagsmaterialet til den sundhedsaftale, som er gældende i perioden 2015-2018.

  Udgangspunktet i arbejdet har været at formulere en praktisk anvendelig ordning, som kan gøre det muligt for sårbare og svært transportable patienter at undgå unødig transport. Samtidigt har det været et centralt ønske, at alle kommuner i Region Syddanmark får et ensartet tilbud i forhold til de vilkår, hvorunder udgående sygehuspersonale kan varetage blodprøvetagningsopgaven.

  Arbejdsgruppen er i enighed nået frem til et forslag til en fælles, syddansk model, som har form af dels en rammeaftale, dels en standardaftale.

  Grundprincippet, som fastlægges i rammeaftalen, er, at regionen stiller en mobil bioanalytikerordning til rådighed, som kommunen har mulighed for at købe anvendelse af. Det vil altid være en læge, enten på sygehus eller i praksis, der rekvirerer en blodprøve, men det vil alene være kommunen, der afgør, om blodprøven skal tages i eget hjem ved den regionale bioanalytikerordning.

  På baggrund af rammeaftalen kan den enkelte kommune vælge at indgå en standardaftale med det relevante sygehus. Standardaftalen beskriver primære målgrupper, proces for bestilling, kommunikation og planlægning samt taksterne for ordningen. Taksterne er beregnet ud fra, at sygehusenes aktivitet i medfør af aftalen skal kunne hvile i sig selv, og der har været enighed om en evaluering af taksterne efter et år.

  Kommunerne har foretaget en juridisk gennemgang af aftaleforslagene og har ikke haft juridiske indvendinger mod forslagene. Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har herefter godkendt aftaleforslagene.

  Med godkendelsen af aftaleforslagene kan Sygehus Lillebælt fremover realisere indtægter for blodprøvetagning af borgere fra sygehusets optageområde. Hvis kommunerne rekvirerer færre analyser, vil sygehusets udgifter til varetagelse af funktionen omvendt falde. Nettobesparelsen ved de nye aftaler på 0,6 mio. kr. helårligt er medtaget som en del af et sparekatalog til budget 2015. Besparelsen forventes at kunne effektueres senest med virkning fra udgangen af 1. kvartal 2017, og udmøntes derfor med 0,450 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. fra 2018 og frem.

  På denne baggrund forelægges aftaleforslagene hermed til politisk godkendelse i regionalt regi.

  Sundhedssamordningsudvalget besluttede på mødet den 13. september 2016 at tiltræde indstillingen. Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forslag til rammeaftale og standardaftale godkendes.

  At nettobesparelsen på 0,450 mio.kr. i 2017 og 0,6 mio.kr. i 2018 og frem udmøntes ved reduktion af driftsrammen for Sygehus Lillebælt. Midlerne tilføres sparerammen i budget 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/15637
  15. Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen, KL og Danske Regioner har i Økonomiaftalen 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Sagen redegør for baggrund, organisering og forudsætningsskabende projekter. Der skal tages stilling til finansieringen af det regionale programsekretariat i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen, KL og Danske Regioner har i Økonomiaftalen 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

  Det er visionen, at borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet samtidig med, at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og endelig at indlæggelser og ambulante kontroller reduceres.

  Den nationale udbredelse er besluttet på baggrund af resultater fra det telemedicinske storskalaprojekt TeleCare Nord. Erfaringerne fra TeleCare Nord er opsamlet i et studie med 1.252 inkluderede patienter. De foreløbige resultater viser, at der for borgere med svær KOL kan spares 7.000 kr. årligt per patient i kommuner og region. Besparelsen skyldes primært færre indlæggelser. Derudover er patienternes oplevelser overordnet positive. 

  Erfaringerne viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering øger livskvaliteten for borgere med KOL, fordi borgeren oplever øget tryghed og frihed, idet de i større omfang bliver i stand til mestre egen sygdom. Der er en oplevet kvalitet som følge af en forbedret sammenhæng i behandlingen. Forværringer i borgerens tilstand opdages tidligere og dermed forebygges akutte indlæggelser, som er både belastende og udmattende for den enkelte og omkostningsfulde for samfundet. Dertil kommer en reduktion i ambulante kontroller.

  I Region Syddanmark har man erfaringer med telemedicinsk opfølgning på patienter med KOL (KOL-kufferten). Formålet er at følge op på behandlingen i patientens eget hjem (tidlig hjemsendelse), at modtage råd og vejledning til at klare hverdagen, og hvordan udvikling af sygdommen kan forebygges. Behandlingen er i regi af sygehuset uden inddragelse af kommunerne og almen praksis. Effekten er undersøgt gennem et Ph.d- studie, der viser stor patienttilfredshed, men ingen signifikante effekter i forhold til at reducere genindlæggelser.

  TeleCareNord projektet retter sig mod en løbende (og længerevarende) monitorering af måleværdier i hjemmet med henblik på tidligt at opdage udvikling af sygdommen, samt at øge patientens evne til at mestre egen sygdom. I TeleCareNord-projektet var det primært kommunale sundhedsmedarbejdere, som fulgte op på måleværdier, og må ses i sammenhæng med den kommunale forebyggelsesindsats. Anvendelsen af patientkufferten til KOL-patienter retter sig derimod til kortvarig og intens opfølgning på baggrund af en akut forværring af sygdommen typisk efter en indlæggelse i FAM. Opfølgning sker ved specialuddannede sygeplejersker på sygehusafdelingerne.

  Fra nationalt hold er det anslået, at omkostningerne til landsdelsprogrammet med udbredelse af telemedicin til borgere med KOL i Syddanmark vil beløbe sig til i alt 80,2 mio. kr. over en 5-årig periode fra 2017-2021, jf. vedlagte bilag. De foreløbige omkostninger baserer sig på udgifter til indkøb og drift af det telemedicinske udstyr, samt en ikke uvæsentlig udgift til medgået tid hos det sundhedsfaglige personale, både i kommunerne og på regionens sygehuse. Det skal bemærkes, at ovenstående bygger på de foreløbige resultater af vurderingerne af omkostningerne, og at det reelle omkostningsniveau i sidste ende vil afhænge af tilrettelæggelsen af landsdelsprogrammet i Syddanmark. Der er ikke tilført midler fra nationalt hold til at finansiere disse omkostninger. Der vil i løbet af 2017 blive fremlagt sag om finansieringen af de regionale omkostninger til landsdelsprogrammet.

  Den regionale udrulning af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal aftales lokalt i henhold til Sundhedsaftalen, herunder forløbsprogrammet for KOL. De overordnede rammer er defineret nationalt, ligesom der er etableret en række nationale forudsætningsprojekter for programmet, der tilsammen skal understøtte det regionale program.

  I aftalen mellem Regeringen, KL og DR er det forudsat, at implementeringsopgaven bliver organiseret i fem landsdelsprogrammer, der aftalemæssigt knyttes op på sundhedsaftalerne. For hvert landsdelsprogram er der etableret en programstyregruppe med en regional og kommunal formand. Der er ikke afsat midler fra national side til landsdelsprogrammerne, og det er derfor op til regionen og kommunerne selv at finde finansiering til realisering af aftalen.

  Der er nedsat en styregruppe for landsdelsprogrammet i Syddanmark, hvor både patienter, praksis kommunerne og de somatiske sygehuse er repræsenteret.

  Udgifterne i den 3-årige projektperiode, til den nødvendige projektorganisation, er estimeret til i alt 4,81 mio. kr., hvilket primært dækker ansættelse af en programleder og projektmedarbejdere, der skal varetage landsdelsfunktionen for Region Syddanmark, samt udgifter til møde- og rejseaktivitet både i forhold til samarbejdet i Syddanmark og i nationale sammenhæng. l det sidste projektår er der budgetteret med udgifter til konsulenttimer i Praksisafdelingen.

  Fordeling af omkostningerne til projektsekretariatet over den 3-årige projektperiode vurderes at være periodiseret som nedenstående:

   

  2017

  2018

  2019

  I alt

  Budget

  1.495.000

  1.495.000

  1.820.000

  4.810.000

  Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er en ny opgave, der er tilført regionen, og udgifterne hertil kan derfor ikke løftes indenfor eksisterende budgetter.

  Det anbefales, at udgifterne til projektorganisationen finansieres af de midlertidige råderum, der opstår i regionens økonomi, som følge af forsinkelser i udmøntningen af nye initiativer aftalt i finanslovsaftalerne for 2015, bl.a. i relation til kroniker- og lungeområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At finansiering af programsekretariat til landsdelsprogram for KOL godkendes, som beskrevet i sagen, med et samlet finansieringsbehov på 4.810.000 kr. i programperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmsussen, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/18697
  16. Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  Regionen og kommunerne skal hvert år indgå en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale, der samlet set udgør en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den årlige rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisnings-område dækker de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling på det sociale område samt en styringsaftale, der lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som styringsaftalen omfatter og sikrer klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger af ydelser.

  Psykiatri- og Socialudvalget er på mødet den 14. juni 2016 orienteret om udkast til Rammeaftale 2017. Udkast til rammeaftalen er godkendt i Kommunekontaktrådet den 13. juni 2016, og det endelige aftaleudkast forelægges hermed til behandling og indstilling til regionsrådet. Rammeaftalen skal være godkendt af kommuner og region senest den 15. oktober 2016.

  Rammeaftalen er bygget op om følgende vision:

  Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det specialiserede socialområde blandt kommuner og region i Syddanmark. Vi inddrager borgerne og bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer samt skaber i videst muligt omfang løsninger i borgerens nærmiljø.

  Der vil i det kommende år være fokus på: Effekt - metoder der virker, videndeling, tværsektorielt fokus, specialiseringen ud til borgerne, velfærdsteknologi og samarbejde med civilsamfundet.

  Der vil desuden i 2017 være særlig opmærksomhed på følgende indsatser:

  • Metoder i botilbud, hvor der via et kursusforløb for ledere og medarbejdere skal skabes et fundament for en mere vidensbaseret indsats.
  • Tværsektorielt kompetenceprojekt – Sammen om velfærd, der er et samarbejdsprojekt mellem regionen, kommuner og uddannelsesinstitutioner.
  • Videndeling om relevante temaer i form af workshops på tværs af kommuner og region.
  • Samarbejde mellem kommuner og region om indsatsen for spiseforstyrrede, herunder med henblik på at optimere samarbejde og sektorovergange og skabe en sammenhængende indsats for borgeren.
  • Styring af udgifterne, herunder med fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde eller som minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og i regionen.
  • Opfølgning på belægning på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark og sikring af effektiv drift af tilbuddene.

  Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag til dagsordenen, mens bilagene til rammeaftalen 2017 kan ses her: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=64

  Ændring af principper for finansiering af underskud ved lukning af et regionalt socialt tilbud

   

  I Styringsaftalen for 2017 indgår forslag til ændring af principperne for finansiering af underskud ved lukning af et regionalt tilbud. For regionale tilbud foreslås det, efter kommunalt ønske, at luknings-underskud op til 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed, som tilbuddet er en del af, skal dækkes inden for samme center. Underskud over 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed skal dækkes af Region Syddanmark ved at gennemføre besparelser på andre sociale centre, svarende til underskuddet over de 5 %. 

  De nuværende regler for dækning af underskud videreføres for kommunerne. Her gælder, at underskud ved lukning af en selvstændig økonomisk enhed, der overstiger 5 % af centrets samlede underskud, skal finansieres forholdsmæssigt mellem de kommuner, der har anvendt tilbuddet i to regnskabsår forud for det år, hvor beslutning om lukning træffes.

  Det foreslås desuden som noget nyt i Styringsaftalen, at hvis der helt ekstraordinært vurderes en mere hensigtsmæssig model for håndtering af over-/underskud mellem årene end gældende praksis, vil en sådan model skulle anbefales af Kommunekontaktrådet. Gældende regler er, at over-/underskud over 5 % skal indregnes i taksterne to år efter.

  De ændrede regler for håndtering af underskud i forslag til Rammeaftale 2017 afføder et behov for en ændring i bevillingsniveauet på det regionale socialområde, så der ikke som i dag er tale om selvstændige bevillingsområder for hvert enkelt socialt center.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisnings-området i Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/23208
  17. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der er én ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2016. Den samlede pulje er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

   

  Der er i alt indsendt 37 ansøgninger, fordelt med tre ansøgninger til et UNESCO fyrtårnsprojekt og 34 ansøgninger til øvrige kulturprojekter. På dagsordenen er et særskilt punkt om de 3 ansøgninger vedr. et UNESCO-fyrtårnsprojekt.

  Derudover skal der træffes beslutning om evt. at reservere midler af kulturpuljen til Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig for årene 2017-2020, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgettet for Kulturpuljen 2016 er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter, herunder har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. til et fyrtårnsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder: Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet.

  Der er indsendt 37 ansøgninger om støtte til kulturpuljen, heraf tre ansøgninger til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt.

  Dermed vurderes 34 ansøgninger til denne del af kulturpuljen på ca. 5,6 mio. kr., hvortil der er ansøgt i alt 17.289.000 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i Kulturhandlingsplan 2016-2017, herunder at kulturprojekter skal tage afsæt i de særlige syddanske kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at bo i og besøge.

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.

  • Samle aktører om koordinerede satsninger.

  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartnerres kendskab til Syddanmark.

  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.

  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.

  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationen har vurderet, at følgende fem ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud. Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1 ”Kulturpuljen 2016 - ansøgningsoversigt”.

  • Hans Christian Andersen Trail 2.0: Kulturturisme og –formidling i den syddanske region, ansøgt af H.C. Andersen Centret – indstillet til tilskud på 1.043.714 kr. som ansøgt.

  • Værtsskab for Spejdernes Lejr 2017, ansøgt af Sønderborg Kommune – indstillet til reduceret tilskud på 1.000.000 kr. (det ansøgte beløb er 3.378.340 kr.)

  • Design Week 2017, ansøgt af Designskolen Kolding, indstillet til reduceret tilskud på 800.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.370.000 kr.)

  • Street Culture Festival 2017, ansøgt af GAME Streetmekka Esbjerg, indstillet til reduceret tilskud på 500.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.000.000 kr.)

  • Svendborg Graphic, ansøgt af Svendborg Bibliotek, indstillet til 250.000 som ansøgt.

  Det samlede beløb, som foreslås tildelt i tilskud er 3.593.714 kr. Det vurderes, at de resterende 29 projekter kun delvis eller i ringe grad lever op til kriterierne og derfor ikke indstilles til støtte fra Kulturpuljen.

  Hvis administrationens indstillinger til tilskud (i alt 3.593.714 kr. foruden 2 mio. kr. til UNESCO-projekt og afsættelse af ramme på 745.000 kr. til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020) følges, vil der være et restbeløb på 1.299.329 kr. af Kulturpuljen 2016.

  Administrationen foreslår endeligt, at der fastsættes en ansøgningsfrist til Kulturpuljen 2017. Det foreslås, at ansøgningsfristen for ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fastsættes til 31. marts 2017.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på møde den 11. august 2016 og anbefaler ligeledes, at der afsættes midler til af kulturpuljen til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Sagen vedrørende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig behandles på et andet punkt på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”Hans Christian Andersen Trail 2.0: Kulturturisme og –formidling i den syddanske region”, ansøgt af H.C. Andersen Centret – modtager tilsagn om tilskud på 1.043.714 kr.

  At ansøgningen ”Værtsskab for Spejdernes Lejr 2017”, ansøgt af Sønderborg Kommune – modtager tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr.

  At ansøgningen ”Design Week 2017”, ansøgt af Designskolen Kolding, modtager tilsagn om tilskud på 800.000 kr. I givet fald skal Designskolen indsende en ny ansøgning til vurdering i administrationen.

  At ansøgningen ”Street Culture Festival 2017”, ansøgt af GAME Streetmekka Esbjerg, modtager tilsagn om tilskud på 500.000 kr., og at tilskuddet gøres betinget af medfinansiering af projektet fra Esbjerg Kommune, og at hovedaktiviteterne gennemføres som beskrevet.


  At ansøgningen ”Svendborg Graphic”, ansøgt af Svendborg Bibliotek, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr.

  At de resterende 29 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningsfristen til ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fastlægges til 31. marts 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  På næste udvalgsmøde den 5. september 2016, forelægges et forslag til anvendelse af restpuljen på 1,3 mio. kr. af Kulturpulje 2016.

  På et senere møde forelægges kortfattet oversigt over evaluering af gennemførte projekter, som har fået tilskud fra kulturpuljen.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/23208
  18. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016 - UNESCO
  fold dette punkt ind Resume

  Der er én ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2016. Den samlede pulje er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Ved budgetforliget for 2016 har forligspartierne ønsket ”at prioritere markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg. Med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet, udvikles et fyrtårsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser.

  Der er til formålet prioriteret 2 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2016. Projektet forelægges regionsrådet til drøftelse”. 

  Der er indkommet tre ansøgninger til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgettet for kulturpuljen i 2016 er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Ved budgetforliget for 2016 har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. til markante initiativer. Regionsrådet besluttede, at temaet er UNESCO i Region Syddanmark. Med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Vadehavet, skal der udvikles et fyrtårnsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser.

  Der er indkommet tre ansøgninger til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt. Der søges om i alt 4.064.000 kr.

  Ansøgningerne til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt i Region Syddanmark, er vurderet ud fra de beskrevne kriterier i budgetaftalen:

  At det er markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg, samt at der udvikles et fyrtårnsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Vadehavet, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser. Ansøgningerne er derudover vurderet ud fra kriterierne i Kulturhandlingsplan 2016-2017, herunder at kulturtilbud skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.

  • Samle aktører om koordinerede satsninger.

  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.

  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.

  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.

  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen. 

  Derudover lægges der vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationens vurdering og indstilling fremgår af bilag 1 ”Kulturpuljen 2016 – UNESCO – ansøgningsoversigt”. Administrationen har vurderet, at én ansøgning i meget høj grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud fra de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt:

  • ”Verdensarvssteder i Syddanmark - oplevelser i særklasse”, indstillet til tilskud på 2 mio. kr. som ansøgt.

  Det er forudsætning for tilskud, at der indgås samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), herunder med partnerskaberne for hhv. Østkyst- og Vestkystturisme, særligt omkring synliggørelse og sammenhæng med andre turismeinitiativer og erfaringer fra disse. Ligeledes er det en forudsætning, at der etableres samarbejde med projektet Vadehavskysten, som blev støttet af Kulturpuljen i 2015.

  Det vurderes, at de resterende to projekter ikke i samme grad lever op til kriterierne, og derfor ikke indstilles til støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”Verdensarvssteder i Syddanmark - oplevelser i særklasse” modtager tilsagn om tilskud på 2 mio. kr. fra Region Syddanmarks kulturpulje. Det er en forudsætning, at der indgås samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), herunder med partnerskaberne for hhv. Østkyst- og Vestkystturisme, særligt omkring synliggørelse og sammenhæng med andre turismeinitiativer og erfaringer fra disse. Ligeledes er det en forudsætning, at der etableres samarbejde med projektet Vadehavskysten.

  At de resterende to ansøgninger modtager afslag om tilskud. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26826
  19. Kulturpuljen 2016 - Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende Regionale Kulturaftale mellem det danske kulturministerium, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa i delstaten Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig udløber ved udgangen af 2016.

  Der er udarbejdet et udkast til en ny kulturaftale (vedlagt) for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020. I bilaget til udkast til Kulturaftale er der forslag til finansiering af Kulturaftalen, herunder forslag til Region Syddanmarks medfinansiering, lydende på årligt 186.250 kr. i den fireårige periode, i alt 745.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den første kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 er blevet evalueret, og anbefalingerne fra evalueringsrapporten er indgået i udarbejdelsen af udkast til ny Kulturaftale. Evalueringsrapporten og dens anbefalinger blev forelagt til orientering for Udvalget for Regional Udvikling på mødet 22. februar 2016. Evalueringsrapporten anbefalede, at der skal være en tydelig strategi for arbejdet og for markedsføringen, at makroprojekter kan styrke kulturrummet, og at der lægges vægt på udbygning af netværk.

  Kulturudvalget under Region Sønderjylland-Schleswig har i udkast til ny kulturaftale formuleret som formål at skabe nye dansk-tyske netværk, aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktivt del i, og som giver dem lyst til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud. Formålet er endvidere at skabe et frirum, som styrker den kulturpolitiske dialog og de mellemmenneskelige kontakter og udbygger de kulturelle netværk på tværs af nationaliteter og den dansk-tyske grænse.

  Udvalget har derudover valgt en model for den nye kulturaftale, som ikke indeholder en generel udviklingspulje, men i stedet to indsatsområder: ”Talentudvikling” og ”Kultur på kryds og tværs” (nu under navnet ”Kultur grænseløs”), hvorunder der ønskes gennemført store regionale projekter. Det forventes, at denne model vil sikre en større gennemslagskraft, større strategisk fokus og bredde i projekterne.

  Kulturaftalens to indsatsområder uddybes på følgende måde i udkast til kulturaftale:

  1. ”Talentudvikling”: Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.

  2. ”Kultur grænseløs”: Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

  Der er formuleret mål for indsatsområderne, herunder skal indsatsområdet ”Talentudvikling” bl.a. bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, at kulturelle talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig, at kulturregionens talentudviklingstilbud samtænkes, at flere børn og unge oplever kultur og kunst, og at kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen.

  Indsatsområdet ”Kultur grænseløs” skal bl.a. bidrage til, at begreberne ”interkulturalitet” og ”transkulturalitet” sættes på den kulturpolitiske dagsorden, og kunst og kultur bruges som fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, at mangfoldighedens værdi synliggøres, samt at kulturformidlere skal inspireres til at kunne tematisere grænsedragningens historie.

  Det er administrationens vurdering, at udkast til kulturaftale understøtter målsætningerne i ”Den regionale vækst- og udviklingsstrategi”, herunder visionen om Det Gode Liv. Der er endvidere en god overensstemmelse med vækst- og udviklingsstrategiens kulturafsnit bl.a. om mere markante og sammenhængende initiativer og med vægt på de syddanske særpræg, herunder grænseregionens unikke kulturhistorie.

  Udkast til kulturaftale og budget indsendes til godkendelse hos den danske kulturminister i oktober 2016.

  Økonomi

  Det danske kulturministerium forventes årligt at afsætte en ramme til medfinansiering på ca. 1,4 mio. kr. Et eventuelt tilsagn om tilskud fra Region Syddanmark bliver således også matchet, så længe det er inden for den afsatte finansielle ramme. Den kommunale medfinansiering forventes at være 1.200.000 kr. årligt.

  Administrationen foreslår, at regionsrådet afsætter en ramme på i alt 745.000 kr. af Kulturpuljen 2016 til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i den fire-årige periode, og at midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder. 

  Sagen blev forelagt Udvalget for dansk-tysk samarbejde til orientering på udvalgsmødet den 29. august 2016. Det blev her bemærket, at der i udkast til kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og bilag står hhv., at Region Syddanmark er repræsenteret i den politiske styregruppe ved hhv. en repræsentant og en politisk repræsentant.

  Udvalget fandt, at der skal være en politisk repræsentation fra Region Syddanmark i den politiske styregruppe, og at der skal være samstemmende ordlyd i udkast til aftale og bilag. Dette vil indgå i den indstillingssag, som bliver forelagt på et senere tidspunkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådet tager udkast til ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med bilag til efterretning.

  At regionsrådet afsætter en ramme på 745.000 kr. af Kulturpuljen 2016 til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i perioden 2017-2020, under forudsætning af, at der sikres kommunal medfinansiering, og at kulturaftalen tiltrædes af den danske kulturminister.

  At midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder Talentudvikling og Kultur grænseløs.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

  Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, DF, stemte imod.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti stemte imod.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  34 stemte for, mens 3 stemte imod (Dansk Folkeparti).

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/13465
  20. Høringssvar til Slesvig-Holsten vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030
  fold dette punkt ind Resume

  Den tyske delstat Slesvig Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi, som forventes færdiggjort i 2016. Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog, der danner baggrund for høringsfasen.

  Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030), som forventes færdiggjort i efteråret 2016. Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog, som danner grundlag for en høringsfase og dialog med centrale samarbejdspartnere.

  Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til Slesvig-Holsten på baggrund af drøftelse af grønbogens forslag til strategiske indsatsspor mv. på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. juni 2016 og på mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31. maj 2016. Slesvig-Holstens kommende udviklingsstrategi har desuden været drøftet på Syddansk Vækstforums møde den 13. juni 2016.

  I grønbogen præsenteres ni indsatsspor, som skal være reference for fremtidige politiske beslutninger, og som i vid udstrækning matcher mål og indsatsspor i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, som regionsrådet vedtog den 29. februar 2016.

  Som en del af samarbejdet med Slesvig-Holsten arbejdes der sideløbende hen imod en gradvis konsolidering af ”Jyllandskorridorsamarbejdet” som strategisk platform for fastholdelse og udvikling af dialog inden for hele spektret af regional udvikling, det vil sige byudvikling, erhverv, infrastruktur, uddannelse, kultur mm.

  ”Jyllandskorridorsamarbejdet” består ud over Region Syddanmark og Slesvig-Holsten af partnerne Hamborg, de vestdanske regioner Midtjylland og Nordjylland, kommunerne Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg samt Udviklingsråd Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At høringsbrevet til Slesvig-Holstein til grønbogen vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/28264
  21. Høring af ”Fyn i bevægelse” – udkast til fynsk infrastrukturstrategi 2017-35
  fold dette punkt ind Resume

  Byregion Fyn, som repræsenterer alle ti fynske kommuner, har sendt udkast til infrastrukturstrategi (vedlagt) i høring frem til 15. september 2016.

  Der er udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  ”Fyn i bevægelse” med undertitlen ”Infrastrukturstrategi 2017-35” har som mål at sammentænke de nationale og internationale forbindelser, og prioritere den overordnede infrastruktur på tværs af de fynske kommunegrænser. Målet er, at trafiksystemet skal kunne opleves som en sammenhængende rejse fra start til slut. Strategien skal skabe grundlag og retning for samarbejde om udvikling af mobilitet og infrastruktur på Fyn.

  Strategien kommunikerer overvejende sine budskaber ved hjælp af et kortmateriale, der ruller strategien ud, en strategi som i sin fysiske infrastruktur består af et hierarki i mange lag af knudepunkter/terminaler, der forbindes indbyrdes med en række forskellige typer korridorer. Derimod er der ikke en kort, formuleret beskrivelse af hovedindholdet i strategien.

  Region Syddanmark har i processen været inviteret til en administrativ drøftelse af udkast til strategien og via styregruppen for Byregion Fyn. Strategien indeholder en række rubrikker med overskriften ”Hvem gør hvad”. Når der heri lægges op til fælles interessevaretagelse mellem Region Syddanmark og de fynske kommuner, er det kommenteret. Generelt er potentialet i Region Syddanmark som partner ikke fuldt udnyttet eller artikuleret.

  Overordnet set er der grund til at rose det fynske initiativ med at udarbejde en fynsk infrastrukturstrategi. En af opfølgningerne - oprettelsen af endnu et samarbejdsforum vedr. transport/infrastruktur – kunne dog godt fortjene en overvejelse over det samlede antal fora på området, herunder Syddansk Mobilitetsråd.

  Det er en væsentlig ulempe ved strategien, at den tilsyneladende ikke tager udgangspunkt i den gældende lovgivning på kollektiv trafik-området, og ej heller i den fælles vision for kollektiv trafik, der er aftalt mellem FynBus, Sydtrafik, kommunerne og regionen. Høringssvaret gør her tydeligt opmærksom på, at Region Syddanmark i sin bestillerrolle arbejder direkte sammen med FynBus på grundlag af FynBus’ trafikplan 2014-2017.

  Høringssvaret rummer derudover punkt-for-punkt gennemgang af strategiudkastet. Byregion Fyns formuleringer er vist fremhævet og efterfulgt af regionens kommentar/svar.

  Forslaget til høringssvar afsluttes med nogle enkelte bemærkninger til øvrige passager i strategiudkastet.

  Der er høringsfrist den 15. september og høringsbrevet vil derfor på baggrund af anbefalingerne fra forretningsudvalget og Udvalget for Regional Udvikling blive fremsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At høringsbrevet til Byregion Fyn vedr. ”Fyn i Bevægelse – en fynsk infrastrukturstrategi” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016

  Et flertal i udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender udkast til høringssvar med tre ændringer i bemærkningerne til side 13, sidste linie, side 29, sidste linie og side 37, første linie, i ”Fyn i bevægelse”.

  Ændringerne er markeret i udkast til høringsbrev, der forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, DF, tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod.

  Dansk Folkeparti tog forbehold.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  35 stemte for, mens 2 stemte imod (Enhedslisten).

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14273
  22. Sammensætningen af Syddansk Mobilitetsråd
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. juni 2016, drøftedes Mobilitetsrådets rolle. Det foreslås, at supplere rådet med en ny udpegning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mobilitetsrådets oprindelige sammensætning blev besluttet af regionsrådet den 26. maj 2008, og kom til at bestå af følgende: Arriva, Vejdirektoratet, Billund Lufthavn, Danske Havne, Dansk Transport og Logistik, International Transport Danmark, Dansk Industri, Syddansk Universitet (med forskningsmæssig interesse i trafik), Sydtrafik, Fynbus, De grønne netværk, Dansk Cyklistforbund, Ældresagen, kommunerne og regionen.

  Det foreslås, at LO Fyn inviteres til at supplere rådets sammensætning. LO Fyn har i sit høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi bedt om at deltage.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Mobilitetsrådet suppleres med en repræsentant fra LO.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016

  Udvalget anbefaler regionsrådet at godkende, at Mobilitetsrådet suppleres med en repræsentant fra LO.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/28947
  23. Deltagelse i China Denmark Cities and Regions Forum
  fold dette punkt ind Resume

  Udenrigsministeriet afholder i samarbejde med kinesiske partnere 5.-6. december 2016 det første ”China Denmark Cities and Regions Forum” i Beijing. I kraft af samarbejdsaftalen med Guangdong-provinsen er Region Syddanmark inviteret til at deltage. Der skal tages stilling til Region Syddanmarks deltagelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med henblik på i højere grad at gøre brug af det politiske såvel som kommercielle potentiale, der ligger i kommunale og regionale samarbejdsaftaler med kinesiske partnere, planlægger Udenrigsministeriet at afholde det første ”China Denmark Cities and Regions Forum” i Beijing den 5.-6. december 2016. Konferencen afholdes i samarbejde med Chinese People’s Association of Friendship with Foreign Countries, som er tilknyttet det kinesiske udenrigsministerium. Datoen var oprindeligt fastlagt til den 27. oktober 2016, men grundet ønske fra kinesisk side er det nu flyttet til 5.-6. december 2016.

  Konferencen er tænkt som den første i en række, der skal skabe opmærksomhed omkring de lokale og regionale samarbejder med kinesiske parter med henblik på at udnytte dem bedst muligt. Udover en samlet plenarforsamling planlægges en række tematiske og tekniske workshops, samt særlige events inden for temaerne urbanisering, energi, sundhed, fødevarer samt kultur og turisme. Endelig planlægges forskellige arrangementer og møder i forbindelse med konferencen. Den generelle invitation samt det foreløbige program er vedlagt, begge med den oprindelige dato den 27. oktober.

  Deltagerlisten er endnu ikke bekræftet, men fra dansk side forventer Udenrigsministeriet deltagelse af flere ministre, borgmestre, regionsrådsformænd og andre politiske og administrative repræsentanter fra kommuner og regioner, der har bilaterale samarbejdsaftaler med kinesiske partnere. Der forventes ligeledes deltagelse på højt niveau fra kinesisk side. I kraft af regionens mangeårige samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen er Region Syddanmark inviteret til at deltage på politisk niveau.

  Administrationen er i dialog med den danske ambassade i Beijing om et evt. syddansk oplæg i forbindelse med en workshop på sundhedsområdet. Dertil kommer, at der fra virksomhedsside er udtrykt ønske om, at Region Syddanmark indgår et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU) med Guangdong-provinsen på vandområdet i forbindelse med arrangementet i Beijing med henblik på at understøtte konkrete aktiviteter. Administrationen fortsætter dialogen med de relevante parter og arbejder for at få en aftale på plads, som i givet fald kan behandles politisk i oktober 2016.

  Da regionrådsformanden ikke har mulighed for at deltage, foreslås det, at regionsrådets første næstformand, der samtidig er formand for sundhedsudvalget, samt formanden for udvalget for regional udvikling, der bl.a. beskæftiger sig med regionens internationale samarbejde, repræsenterer Region Syddanmark ved arrangementet sammen med en embedsmand. Det anslås, at det samlede budget for denne deltagelse vil være 75-80.000 kr.

  Administrationen undersøger, om det i forlængelse af konferencen vil være muligt at arrangere et besøg til Guangdong-provinsen med henblik på at fremme de indsatsområder, som er vedtaget i aktivitetsplanen for Guangdong-samarbejdet i 2016-2017. Et evt. besøg vil blive lagt op til særskilt godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådets første næstformand, formanden for udvalget for regional udvikling samt en embedsmand deltager i ”China Denmark Cities and Regions Forum” i Beijing den 5.-6. december 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten og SF tog forbehold.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  32 stemte for, mens 5 stemte imod (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance).

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/42268
  24. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Sdr. Nærå, Fåborg Midtfyns Kommune, for Nymølle Stenindustri A/S
  fold dette punkt ind Resume

  Nymølle Stenindustri A/S har søgt om udvidelse af Sdr. Nærå Grusgrav til i alt 45 ha fordelt på et område nord for og et område vest for den eksisterende grusgrav. Da indvindingsarealet herefter overstiger 25 hektar, er projektet VVM pligtigt.

  En tilladelse til råstofindvinding for et VVM-pligtigt anlæg kan tidligst meddeles, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i VVM bekendtgørelsen.

  De væsentligste påvirkninger er identificeret til at være trafik, støj og støv. Påvirkningerne er af en sådan art, at de vil kunne imødegås ved specifikke vilkår i den råstoftilladelse, der efterfølgende kan meddeles med baggrund i VVM-redegørelsen.

  VVM-redegørelsen har været udsendt i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016.

  Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

  Det indstilles, at VVM-redegørelsen godkendes som grundlag for meddelelse af råstoftilladelse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Syddanmark om udvidelse af en eksisterende råstofgrav på 25 ha, med yderligere 15 hektar – i alt 45 ha (projektområde), jf. bilag 1. Råstofgraven som kaldes Sdr. Nærå Grusgrav er beliggende på Ibjergvej 7, 5792 Årslev, 5 km sydøst for Odense i Fåborg Midtfyn Kommune.

  Der er ansøgt om at indvinde 200.000 m3 råstoffer pr. år, heraf ca. halvdelen under grundvandsspejlet, hvilket svarer til den indvindingsmængde som indvindes i dag. Udvidelsen af graven vil dermed ikke forøge den årlige indvundne mængde, men alene forlænge den periode, hvor der indvindes råstoffer. På baggrund af den nuværende afsætning forventes indvindingen afsluttet i Sdr. Nærå Grusgrav i ca. år 2027.

  Projektområdet udgør en del af et graveområde, som blev udpeget i Region Syddanmarks Råstofplan 2008 og er videreført i Råstofplan 2012. Der har været indvundet råstof på arealet siden 2005.

  I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet vedlagte VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens krav. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer det påtænkte projekts væsentligste indvirkninger på miljøet, både direkte og indirekte.

  I VVM redegørelsen er der redegjort for, at den etablerede vejadgang til Ibjergvej fortsat vil blive belastet med ca. 75 lastbiler pr. dag, det vil sige at udvidelsen af Sdr. Nærå Grusgrav ikke vil medføre mere trafik i området.

  Under etablering af nye graveetaper vil støjen ved de nærmeste naboer ligge over grænseværdien. Der kan gives dispensation for støjgrænsen for perioder af 14 dage til opbygning af støjvolde ud for de enkelte naboejendomme. Efter etablering af støjvolde vil støjen fra de øvrige aktiviteter under drift af råstofgraven ved de nærmeste naboer ligge lavere end den vejledende støjgrænse.

  Der er vurderet flere andre miljøpåvirkninger i VVM-redegørelsen, blandt andet lys, emissioner, luft og støv, vibrationer, grundvand, plante- og dyreliv, jord, diger, friluftsliv, landskab og visuelle forhold, affald, kultur, overfladevand samt miljøafledte socioøkonomiske effekter. Der er ikke fundet væsentlige påvirkninger fra disse.

  Projektarealet vil løbende blive efterbehandlet, til natur og rekreativt område i samråd med Tarup-Davinde I/S, der skal overtage arealerne efter endt indvinding. Der er givet en dispensation til tilførsel af ren jord gældende frem til 2017.

  På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen.  Samlet set vurderer forvaltningen, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse indenfor rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på mødet den 28. april 2016 at sende VVM-redegørelsen i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016, jf. regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer.  

  Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At VVM redegørelsen for Sdr. Nærå Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  SF tog forbehold.


  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/36667
  25. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Bedsted Lø Grusværker
  fold dette punkt ind Resume

  Bedsted Lø Grusværker ApS har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Mjøls grusgrav, som ligger sydvest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 121 ha, hvoraf de 97 ha ønskes anvendt til råstofindvinding indenfor en kortere tidshorisont. De resterende 24 ha indgår i de overordnede rammer for VVM-redegørelsen, men arealerne vil ikke blive omfattet af den efterfølgende råstoftilladelse.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18 som siger, at råstofindvinding fra åbne brud, hvis areal er over 25 ha, er VVM-pligtigt.

  De væsentligste påvirkninger er identificeret til at være trafik og støj. Påvirkningerne er af en sådan art, at de vil kunne imødegås ved specifikke vilkår i den råstoftilladelse, der efterfølgende kan meddeles med baggrund i VVM-redegørelsen.

  VVM-redegørelsen har været udsendt i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016.

  Der er indkommet 3 høringssvar i perioden.

  Det indstilles, at VVM-redegørelsen godkendes som grundlag for meddelelse af råstoftilladelse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bedsted Lø Grusværker ApS har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Mjøls grusgrav ved Stenagervej og Arnhøjvej, umiddelbart sydvest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Bedsted Lø Grusværker ApS har via deres rådgiver Niras udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 121 ha, hvoraf der indenfor en kortere årrække vil blive foretaget råstofindvinding på 97 ha. De resterende 24 ha er reserveret til senere råstofindvinding. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på i alt 300.000 m3 sand, grus og sten. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område samt i det nordlige Tyskland.

  I VVM-redegørelsen er der estimeret en trafikbelastning på ca. 80 lastbiler fra råstofgraven pr. dag. Trafikbelastningen omfatter både kørsel med råstoffer og afledt lastbiltrafik, som f.eks. levering af brændstof og varer mm. Lastbiltrafikken med råstoffer vil hovedsageligt blive afviklet via Stenagervej og Ringvej i Rødekro.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne. Der er ikke tilladelse til at fylde gravesøerne op med jord, så søerne efterbehandles med flade brinker uden brug af muld. Dermed skabes rammerne for en god biodiversitet i og omkring søerne. På nogle af arealerne er fredsskovpligten midlertidig ophævet, hvilket betyder, at arealerne efterfølgende skal tilplantes med skov, når råstofindvindingen er afsluttet. 

  Det ansøgte område ligger inden for graveområderne i Region Syddanmarks Råstofplan 2012. Områderne er således reserveret til indvinding af råstoffer, og anden fysisk planlægning indenfor områderne må ikke hindre en efterfølgende udnyttelse af råstofferne.

  På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. Den udførte støjkortlægning viser dog nogle overskridelser af de vejledende støjgrænser. I råstoftilladelsen vil der blive stillet vilkår, som sikrer, at virksomheden kan overholde støjgrænserne. Samlet set vurderer administrationen, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse indenfor rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på mødet den 28. april 2016 at sende VVM-redegørelsen i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016, jf. regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer.

  Høringssvar

  Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden.

   

  Høringssvar nr. 1

  Bedsted Lø Grusværker ApS (ansøger) har indsendt en redegørelse som argumenterer for, at råstoftilladelsen skal være på 20 år i stedet for normalt 10 år. Ansøger mener, at der er tale om en større arealreservation, og at investeringerne kræver en længere afskrivningshorisont end 10 år.

  Det er administrationens vurdering, at der kun i helt særlige tilfælde kan meddeles tilladelser for mere end 10 år ad gangen. Det kan f.eks. være, hvor der er tale om særlige råstoffer med tilhørende investeringer i industrianlæg til forarbejdning af råstofferne. I det konkrete tilfælde kan indvinding af sand, grus og sten ikke betegnes som et særligt råstof. Samtidig vurderes det, at de indkøbte maskiner kan bruges til indvinding af sand, grus og sten i andre råstofgrave. Der er således ikke tale om investeringer som alene er tilknyttet ansøgers indvindingsområde. På den baggrund fastholdes råstoftilladelsens længde på 10 år. 

  Høringssvar nr. 2

  Borgeren bor på Hellevadvej, Rødekro, ca. 700 meter nord/nordøst for Mjøls Grusgrav. ”Borgeren føler sig generet af støj fra maskiner og læsning af sten, samt af lys fra en stor lampe i grusgraven. Borgeren ønsker at Regionen får stoppet indvindingen omkring Rødekro med alle de gener der følger med”.

  Det er administrationens vurdering, at med en afstand på 700 meter mellem indvindingen og borgerens ejendom, vil alle vilkår omkring gener fra driften være overholdt. Samtidig fastholdes de nuværende graveområder omkring Rødekro, idet der er tale om gode råstofressourcer.

  Høringssvar nr. 3

  Borgeren bor på Mjølsvej, Rødekro, ca. 400 meter nord for Mjøls Grusgrav. ”Borgeren synes der bliver gravet for mange steder omkring Rødekro, og borgeren er blevet vækket kl. 05, men vi kan intet stille op, da der vist er tilladelse til at larme døgnet rundt. Derudover vil Rødeåen blive påvirket af indvindingen”.

   

  Der er ikke tilladelse til at påbegynde arbejde kl. 05 om morgenen, og ansøger kan ikke genkende billedet af, at arbejdet har været i gang på dette tidspunkt. I VVM redegørelsen er påvirkning af Rødeåen vurderet til at være begrænset i forhold til den naturlige årstidsvariation i grundvandsstanden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At VVM-redegørelsen for Mjøls Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  SF tog forbehold

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3459
  26. Høring af forslag til fælles pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i februar 2016 at igangsætte en proces med det formål at udarbejde overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal beskrive, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Arbejdet skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling. Der forelægges nu et forslag til pejlemærker, der foreslås sendt i høring i perioden 27. september til 26. oktober 2016.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i februar at udarbejde pejlemærker for regionens samlede virksomhed. Pejlemærker skal være ”holdepunkter”, regionen kan tage bestik af, når der udarbejdes strategier, visioner og politikker og i det daglige arbejde.  Formålet er at få beskrevet, hvad der er det helt særlige, der kendetegner Region Syddanmark som politisk institution, driftsenhed og arbejdsgiver.

  Pejlemærkerne går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen allerede nu arbejder ud fra. Ideen er, at pejlemærkerne kan bidrage til at afveje forskellige hensyn, der ligger til grund for daglige beslutninger, og bidrage til at skabe helhed i arbejdet, både på politisk og driftsmæssigt niveau.

  De skal ikke afløse alle de politikker, visioner og strategier, der allerede er vedtaget. Formålet er, at pejlemærkerne skal være en overbygning på eksisterende visioner og strategier. Der skal derfor være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionens samlede indsats.

  Drøftelser i udvalg og inddragelse af driftsenheder

  I løbet af foråret blev der gennemført en proces, hvor alle regionens politiske udvalg og en række samarbejdsfora drøftede, hvad der kunne indgå i pejlemærkerne. Ud over fora med politisk repræsentation blev pejlemærkerne også drøftet i forskellige sammenhænge med personalerepræsentation.

  Som et vigtigt element blev alle regionens driftsenheder bedt om at bidrage til processen, så der var mulighed for at give lokale ledelser og medarbejderrepræsentanter lejlighed til at bidrage med synspunkter fra et driftsmæssigt perspektiv. De enkelte driftsenheder tilrettelagde selv processen under hensyntagen til lokale forhold.

  Drøftelserne i udvalgene tog udgangspunkt i et diskussionsoplæg, som regionsrådet havde tiltrådt som grundlag for arbejdet, og som indeholdt følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan visionen om ”det gode liv” bruges som afsæt til at sikre synergi 
   mellem sundhed og regional udvikling?
  • Hvilken tilgang skal vi have i forhold balance og sammenhængskraft i regionen? 
  • Hvad skal Region Syddanmark have som overordnet tilgang i forhold til patient og borger perspektivet?
  • Hvad skal kendetegne Region Syddanmark i forhold til det tværsektorielle 
   samarbejde? 
  • Hvilken rolle og hvilket ambitionsniveau skal Region Syddanmark have i forhold til nationale dagsordener og mål, og i forhold til kvalitet generelt? 
  • Hvad skal kendetegne Region Syddanmark i forhold til innovation og nytænkning og hvordan skal vores tilgang være i forhold til et internationalt og grænseoverskridende perspektiv? 
  • Hvad skal kendetegne Region Syddanmark som arbejdsgiver og i forhold til 
   det personalepolitiske samarbejde, herunder overvejelser om tilgangen til det 
   rummelige arbejdsmarked? 
  • Hvad skal kendetegne Region Syddanmark i forhold til drift og økonomisk styring? 

  Følgende udvalg og dialogfora drøftede spørgsmålet om pejlemærker og kom med bidrag til den videre proces:

  Sundhedsudvalget

  Sundhedssamordningsudvalget

  Innovationsudvalget

  Præhospitaludvalget

  Psykiatri- og socialudvalget

  Udvalget for regional udvikling

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer

  Ligestillingsudvalget

  MED-systemet (HU/FMU)

  Psykiatrisk dialogforum

  Kontaktforum for handicap

  Sundhedskoordinationsudvalget

  Praksisplanudvalget

  Sundhedsbrugerrådet

  Regionalt organisations samarbejde

  Bidragene fra de mange drøftelser og fra de enkelte driftsenheder er samlet i et katalog, som er vedlagt som bilag.

  Konference

  Kataloget med de mange input dannede grundlag for drøftelserne på en konference, der blev afholdt den 22. juni i Vingsted. Formålet med konferencen var at udarbejde konkrete bidrag til forslag til pejlemærker.

  Der var ca. 140 deltagere bestående af regionsrådsmedlemmer, medarbejdere samt repræsentanter for kommuner og patientforeninger. Politisk kommentator Søs Marie Serup deltog som ekstern oplægsholder, med det formål at udfordre og perspektivere processen og arbejdet med pejlemærker. Deltagerne var inddelt i en række grupper, der med udgangspunkt i forskellige temaer formulerede konkrete bidrag til pejlemærker. Et samlet katalog over de bidrag, der blev udarbejdet, er vedlagt.

  Forslag til pejlemærker og høring

  Siden konferencen i juni er der arbejdet på at sammenskrive de mange bidrag til otte konkrete pejlemærker. Forslaget til pejlemærker er vedlagt med henblik på drøftelse og efterfølgende høring.

   

  Ligeledes er der vedlagt et notat, der beskriver den proces, der er gennemført i foråret, og de perspektiver, der er for anvendelse af pejlemærkerne efter endelig vedtagelse i regionsrådet, forventeligt i november.

  Efter regionsrådets behandling i september sendes forslaget til pejlemærker i høring. Høringsperioden vil løbe fra regionsrådsmødet i september frem til den 26. oktober. Der vil blive gennemført en bred og åben høring hvor mange eksterne samarbejdspartnere inviteres til at bidrage med høringssvar. Der er vedlagt oversigt over de parter, der inviteres til at afgive høringsvar.

  Når pejlemærkerne er endeligt vedtaget, forventeligt i november, vil der blive iværksat et arbejde, der skal integrere pejlemærkerne i relevante arbejds- og udviklingsprocesser samt samarbejdsrelationer i regionen. Pejlemærkerne vil således på sigt få indflydelse på den måde Region Syddanmark tilrettelægger driftsforhold, udviklingsindsatser, planlægningsopgaver, samarbejdsrelationer, dialog og regionens arbejde med at beskrive mål for regionens indsats på udvalgte områder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At vedlagte forslag til pejlemærker drøftes og kvalificeres.

  At regionsdirektøren på baggrund af drøftelserne færdiggør forslaget. 

  At forslaget sendes i høring. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/28775
  27. Arbejdsmiljøredegørelse og ny publikation om sygefravær
  fold dette punkt ind Resume

  Som et led i det strategiske arbejdsmiljøarbejde har Koncern HR udarbejdet en arbejdsmiljøredegørelse.

  Redegørelsen viser blandt andet, at trivslen blandt de ansatte fortsat er høj, og at Region Syddanmark er udfordret i forhold til at nå den politiske målsætning om at reducere sygefraværet til 4,1 pct.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsmiljøredegørelse 2016

  Som et led i det strategiske arbejdsmiljøarbejde har Koncern HR udarbejdet en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen skitserer en række af de forebyggende arbejdsmiljøindsatser, der er igangsat centralt eller lokalt i de enkelte enheder. Fælles for indsatserne er, at de understøtter Hovedudvalgets arbejdsmiljøfokusområder og den politiske målsætning om at nedbringe sygefraværet. Redegørelsen giver desuden et overblik over udviklingen på en række relevante arbejdsmiljøindikatorer.

  Hvad viser redegørelsen?

  I nedenstående tabel 1 er fire af hovedindikatorerne for arbejdsmiljøet i Region Syddanmark samlet. Af tabellen fremgår det, at Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, de sociale centre og regionshuset pr. 11. juli 2016 levede op til ambitionen om en grøn smiley. Ser man på ulykkesfrekvensen kan man konstatere, at der er stor forskel mellem enhederne. Ulykkesfrekvensen var i 2015 højest i de sociale centre (25,0 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og lavest i regionshuset inkl. satellitter (2,7 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer). Endvidere viser tabellen, at trivslen blandt de ansatte fortsat er høj (4,0-4,1).   

  Endeligt viser tabellen, at Region Syddanmark er udfordret i forhold til at nå den politiske målsætning om at reducere sygefraværet til 4,1 pct. I 2015 endte fraværsprocenten således på 4,3, hvilket ud fra prognosen også må forventes at blive slutresultatet i 2016. Ser man på de enkelte enheder, kan det konstateres, at Sydvestjysk Sygehus og regionshuset er de eneste enheder, der i 2016 forventes at leve op til de opstillede måltal.

   

  Sammenlignes udviklingen på sygefraværsområdet med udviklingen i de øvrige regioner kan det konstateres, at Region Syddanmark ved udgangen af 2015 havde det næstlaveste sygefravær. Region Syddanmark er desuden den region, der i perioden 2009-2015 har reduceret sygefraværet mest. Reduktionen svarer til 2,4 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket er 0,6 dage bedre end gennemsnittet.

   

   

  Tabel 1: Oversigt over fire af hovedindikatorerne for arbejdsmiljøet opdelt på enheder

  Antal gule og røde smileys af alle p-enheder

  11. juni 2016

  Sygefravær 2015

  Forventet sygefravær 2016

  Ulykkesfrekvens

  2015 (antal ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer)

  Trivsel

  MTU

  2015

  Odense Universitetshospital

  2 af 15

  4,3 %

  4,3 %

  7,4

  4,1

  Sygehus Lillebælt1

  0 af 6

  4,2 %

  4,1 %

  5,6

  -

  Sygehus Sønderjylland

  0 af 12

  4,4 %

  4,9 %

  5,2

  -

  Sydvestjysk Sygehus

  1 af 4

  3,7 %

  3,8 %

  6,3

  -

  Psykiatrien

  1 af 29

  5,0 %

  4,6 %

  17,4

  4,0

  Sociale centre4

  0 af 44

  6,0 %

  6,2 %

  25,0

  4,1

  Regionshuset2,3

  0 af 17

  2,6 %

  2,5 %

  2,7

  4,1

  Region Syddanmark total

  4 af 135

  4,3 %

  4,3 %

  8,6

  4,1

  1 SLB omfatter også Friklinikken i forhold til arbejdsulykkesfrekvensen.

  2 Regionshuset omfatter ogsåMedicoteknik og Syddanske Vaskerier i forhold til arbejdsulykkesfrekvensen.

  3 Regionshuset omfatter ogsåMedicoteknik, Syddanske Vaskerier og Friklinikken i forhold til MTU resultaterne.

  4 Center for Senhjerneskade og AutismeCenter Region Syddanmark var de eneste centre, der deltog i MTU 2015.

   

  Mere MOST – mindre fravær

  Koncern HR har desuden udarbejdet publikationen ”Mere MOST – mindre sygefravær”, som indeholder ti lederes fortællinger om, hvordan de gennem Mening, Tydelighed, Systematik og Omsorg, er lykkedes med at skabe øget trivsel og nedbringe sygefraværet.

  Publikationen er tænkt som yderligere videndeling og inspiration til ledere/arbejdspladser, i det videre arbejde med sygefravær og trivsel. Publikationen indgår i lighed med arbejdsmiljøredegørelsen som en del af Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse, og omdeles bl.a. på årets arbejdsmiljøkonference.  

  De to publikationer er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Til orientering.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46682
  28. Rapportering af henvendelser i whistleblowerordningen
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om henvendelserne i det første kvartal til whistleblower-ordningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med etableringen af whistleblowerordningen er det besluttet, at der sker kvartalsvis rapportering med angivelse af henvendelsernes antal og karakter, idet der samtidig skal sikres fuld anonymitet overfor ordningen og evt. personoplysninger i indberetningerne.

  Ud over oversigten fra Deloitte er der udarbejdet en oversigt med kortfattet beskrivelse af henvendelsernes karakter og håndtering.

  Det fremgår af vedlagte oversigter, at der er indkommet i alt 11 henvendelser via Deloitte samt en henvendelse pr. mail umiddelbart før ordningen trådte i kraft. Denne henvendelse er behandlet som værende indenfor ordningen.

  Af de 11 henvendelser falder 5 udenfor ordningen. Deloitte oplyser, at der bag én af disse ligger flere henvendelser om samme forhold. De øvrige 7 henvendelser er sagsbehandlet særskilt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Til orientering.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31747
  29. Proces for ansættelse af koncerndirektør til Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til ansættelsesproces for koncerndirektør.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Koncerndirektør Michael Evan Goodsite forlader sin stilling med udgangen af november 2016.
   

  På den baggrund foreslås det, at der igangsættes ansættelse af en ny koncerndirektør for Regional Udvikling.

  Der foreslås nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

  - Regionsrådsformand Stephanie Lose (formand for ansættelsesudvalg)

  - 4 repræsentanter fra regionsrådet
  - Regionsdirektør Jane Kraglund
  - Koncerndirektør Rikke Vestergaard
  - Koncerndirektør Jens Winther Jensen
  - Afdelingschef for Miljø og Råstoffer Mette Christensen
  - HR-direktør (konstitueret) Lene Borregaard
  - Næstformand for Hovedudvalget Lone Rasmussen.

  Det foreslås, at et eksternt rekrutteringsbureau forestår rekrutteringsopgaven.

  Der sigtes mod, at regionsrådet kan træffe beslutning om ansættelse af ny koncerndirektør i regionsrådet 19. december 2016, jf. vedlagte udkast til procesplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At ansættelsesprocessen igangsættes.

  At der nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå processen.

  At ansættelsesudvalget sammensættes af Regionsrådsformanden, 4 medlemmer af regionsrådet, regionsdirektør Jane Kraglund, Koncerndirektør Rikke Vestergaard, Koncerndirektør Jens Winther Jensen, afdelingschef for Miljø og Råstoffer Mette Christensen, HR-direktør (konstitueret) Lene Borregaard og næstformand i Hovedudvalget, Lone Rasmussen.

  At regionsrådet udpeger 4 medlemmer til ansættelsesudvalget.

  At et eksternt rekrutteringsbureau antages til at forestå rekrutteringsopgaven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Lasse Krull og Bo Libergren til ansættelsesudvalget.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/9568
  30. Udpegning af politisk repræsentant til Interreg Europe-projektet iEER's High Level styregruppe
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for Regional Udvikling blev på mødet 18. april 2016 orienteret om, at projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs” var blevet godkendt.

  Projektet er organiseret med en politisk ”High Level” styregruppe, der skal sikre forankring af projektets resultater i de deltagende regioner. Styregruppen skal mødes 6 gange i projektets løbetid, og er ledet af Lead Partners Helsinki-Uusimaas politiske repræsentant, som også er formand for regionsudvalget. Det foreslås, at der udpeges en repræsentant til iEER’s politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for Regional Udvikling anbefalede i september 2014, at Region Syddanmark arbejdede videre med deltagelse i en ansøgning til INTERREG Europe som opfølgning på EER – European Entrepreneurial Region. Udvalget blev på mødet 18. april 2016 orienteret om, at projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in regions for young entrepreneurs” var blevet godkendt.

  ”iEER” er en videreførelse af Region Syddanmarks deltagelse i EER-initiativet, European Entrepreneurial Region. Region Syddanmark deltager i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder/periferi. Desuden bidrager Region Syddanmark som tematisk leder med erfaringer med iværksætteri i en smart specialiseringsstrategi, bl.a. med Scale-up Denmark, som implementeres i regionen i projektets løbetid. Helsinki-Uusimaa-regionen er Lead Partner.

  Projektet vil blive organiseret med en politisk ”High Level Steering Group” samt en administrativ styregruppe og 5 tematiske grupper, hvoraf Region Syddanmark er leder af gruppen om ”Iværksætteri i en Smart Specialiseringsstrategi”. Den politiske High-Level styregruppe har til opgave at sikre politisk forankring af projektet.

  Det foreslås derfor, at Region Syddanmark deltager med en politisk repræsentant i ”High Level” styregruppen, som mødes 6 gange i projektet løbetid. Møderne er foreslået lagt i Bruxelles, fordi flere politiske regionale repræsentanter, bl.a. Lead Partneren Helsinki-Uusimaas repræsentant, Markku Markkula, også er medlem af regionsudvalget og derfor ofte er i Bruxelles.

  Det første ”High Level” møde blev afholdt den 28. juni 2016 kl. 12-14 i forbindelse med den officielle Kick-off konference for projekt iEER. Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen deltog som midlertidig repræsentant for Region Syddanmark. Det næste møde planlægges at finde sted i november 2016.

  Projektet varer i alt 4 år (to faser à 2 år - de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt), og totalbudgettet er ca. 15-19 mio. kr. Region Syddanmarks andel af budgettet er ca. 1,8 mio. kr., hvoraf EU-tilskuddet er 85 %. Rejse- og opholdsudgifter for politisk deltagelse dækkes af projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At der udpeges en repræsentant til deltagelse i projekt iEER’s politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, John Lohff og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen som repræsentant til deltagelse i projekt iEER’s politiske styregruppe.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/23649
  31. Udpegning til deltagelse i DialogForumNorden
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet kan udpege et medlem til at deltage i DialogForumNorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet er blevet inviteret til at udpege et medlem, der kan deltage i DialogForumNorden, som er et forum vedr. mindretal og mindretalsspørgsmål i Slesvig-Holsten. Forummet er tilknyttet den slesvig-holstenske landdag og har delstatens kommitterede for mindretalsanliggender som formand. Både det danske mindretal i Slesvig-Holsten og det tyske mindretal i Danmark er repræsenteret i forummet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet udpeger et medlem til at deltage i DialogForumNorden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2016

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Hans Philip Tietje til at deltage i DialogForumNorden.

  Søren Rasmussen, Bente Gertz, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 27-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring