Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 22. august 2016

Mødedato
22-08-2016 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, Nye Borgerlige
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • Herdis Hanghøi, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2017-2020
  2. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015
  3. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2015
  4. Lånedispensation vedr. to byggerier på det sociale område
  5. Status på ambulancer
  6. Navngivning af ambulancetjenesten i Region Syddanmark
  7. Redegørelse vedrørende betaling af faktura
  8. Regler og kontroller i forbindelse med økonomiske dispositioner
  9. Eventuel justering af kommissorium for evaluering af ambulanceudbud
  10. Merarbejde ved udrulning af Cosmic
  11. Vision for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  12. Region Syddanmarks ph.d.-pulje og postdoc-pulje - indstilling af støtte
  13. Region Syddanmarks forskningspulje 2016
  14. Status for Guangdong-samarbejdet og aktivitetsplan for 2016-2017
  15. Orienteringer fra Vækstforum
  16. Indstillinger fra Vækstforum
  17. Vedtægtsændringer for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  18. Afrapportering fra studietur til Göteborg, Norrköping og Linköping for Udvalget for Regional Udvikling
  19. Udpegning af suppleant til "Byg til Vækst"


  Sagsnr. 16/27127
  1. Forslag til budget 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til budget 2017 forelægges til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2017-2019, jf. ajourført budget 2016, fremskrevet til 2017-niveau. Overslagsår 2020 er sat lig 2019.

  Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2017 samt lov- og cirkulæreprogrammet for (DUT) for 2016/2017.

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. I sidepapirerne redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2017 og disses konsekvenser for Region Syddanmark, finansiering m.v. samt centrale temaer/udfordringer i relation til budget 2017.

  En række af disse temaer gennemgås på regionsrådets budgetseminar den 15. august 2016.

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansiering af regionens opgaver vedr. Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 31. august 2016 i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at udviklingsbidraget budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger, dvs. uændret i forhold til 2016, men fremskrevet til 2017-niveau.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet oversender forslag til budget 2017-2020 til 2. behandling.

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2017 – med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning.

  At fristen for forslag fra de politiske grupper m.fl. til budget 2017 fastsættes til torsdag den 1. september 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2017-2020 til 1. behandling i regionsrådet den 22. august 2016.

  Forretningsudvalget godkendte, at der ansøges om deponeringsfritagelse for den resterende del af OPP-projektet vedr. Psykiatrisk afd., Vejle, samt lån til refinansiering af afdrag i 2017.

  Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2017 – med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning.

  At fristen for forslag fra de politiske grupper m.fl. til budget 2017 fastsættes til torsdag den 1. september 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen deltog delvist i sagens behandling, men ikke i beslutningen.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/44436
  2. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2015 og revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Revisionen har sendt beretning af 15. juni 2016 om revision af årsregnskabet for 2015 (afsluttende) og revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

  Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne. De forelægges nu til regionsrådets godkendelse.

  Beretningerne indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for konstateringer og anbefalinger.

  Det foreslås, at der svares tilsynet, at revisionens beretninger tages til efterretning, og at uddybende bemærkninger findes i de vedlagte bilag.

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2015 og afgivet den til revisionen. I forbindelse med revisionen er der konstateret enkeltstående fejl i det af forretningsudvalget aflagte regnskab. Regnskabet, som er indstillet til godkendelse i regionsrådet, er korrigeret herfor, jf. vedhæftede rettelsesblad. Korrigeret årsrapport samt bilagssamling for 2015 er ligeledes vedhæftet.

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Statsforvaltningen Syddanmark, at regnskabet for 2015 betragtes som endeligt godkendt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At beretning af 15. juni 2016 om revision af årsregnskabet for 2015 med administrationens besvarelser af konstateringer og anbefalinger godkendes.

  At beretning af 15. juni 2016 om revision af årsregnskabet for 2015 med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, godkendes.

  At revisionsberetningen for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At korrigeret årsrapport samt bilagssamling for 2015 endeligt godkendes.

  At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/20285
  3. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og Ældreministeriet og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2016.

  Regionsrådet behandlede den 27. juni 2016 en udarbejdet redegørelse for området, og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

  Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til cirkulære nr. 9000 af 17. december 2014 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen m.v., samt cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2016 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Sundheds- og Ældreministeriet samt til kommunalbestyrelserne i regionen.

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

  Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen anbefaler dog:

  • At tildelingen af brugerrettigheder i COSMIC gennemgås. Deloitte anbefaler, at der periodisk foretages en dokumenteret revurdering af tildelte rettigheder til brugere.
  • At brugen af IT-sikkerhedslogningen gennemgås. Deloitte anbefaler, at der formelt tages stilling til, hvilke forhold og hændelser der skal logges, samt i hvilket omfang der skal ske gennemgang af logs.
  • At anvendelsen af passwords indskærpes overfor organisationen, så brugen af passwords bliver bragt i overensstemmelse med de af ledelsen stillede krav til passwords.
  • At de to revisorerklæringer, der er afgivet omkring COSMIC-systemets applikationskontroller, med fordel kan udvides, idet de to afgivne erklæringer ikke er fuldt dækkende i forhold til regionens behov.

  Konklusionen i revisionsberetningen er:

  • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 9000 af 17. december 2014 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
  • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
  • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af it-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

  Revisionens anbefalinger vil blive behandlet således:

  • Vedr. brugerstyring, IT-sikkerhedslogning og brugen af passwords

  Der er indgået en aftale mellem Regions Syddanmarks Revision og COSMIC-forvaltningen om at der for disse tre forhold skal udarbejdes en handleplan i efteråret 2016. Herefter er der aftalt møde mellem revisionen og COSMIC–forvaltningen i november 2016 med henblik på at gennemgå den udarbejdede handleplan.

  • Revisionserklæring

  Med hensyn til revisionserklæringen omkring COSMIC-systemets applikationskontroller, er der med COSMIC-leverandøren CGI og dennes IT-revisor aftalt en proces, hvori de yderligere beskrivelser regionens revisor har ønsket bliver indarbejdet i revisionserklæringen for aktivitetsåret 2016.

  For alle anbefalingernes vedkommende gælder, at der vil blive arbejdet med mulighederne for at sikre en øget synlighed af initiativerne, herunder en tydeligere dokumentation af de gennemførte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At revisionsberetningen tages til efterretning.

  At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer som beskrevet i dagsordensteksten.

  At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til Sundheds- og Ældreministeriet, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/46342
  4. Lånedispensation vedr. to byggerier på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Social- og Indenrigsministeriet har meddelt lånedispensation på 92,0 mio. kr. vedr. to byggerier på det sociale område. Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Social- og Indenrigsministeriets praksis åbner for, at der kan søges om dispensation til optagelse af lån til finansiering af byggerier på det takstfinansierede sociale område, såfremt regionens gennemsnitlige likviditet er under 1.500 kr. pr. borger.

  I budgetaftalen for 2015 indgik derfor, at der søges om lånefinansiering af fremtidige byggerier, som overstiger 20,0 mio. kr.

  Social- og Indenrigsministeriet har den 5. juli 2016 meddelt lånedispensation på 91,965 mio. kr. vedr. ombygning af dels Syrenparken, dels Bognæs.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet i 2016 til styrkelse af regionens likviditet. Lånet optages som obligationsbaseret lån hos Kommunekredit med en løbetid på 25 år. Det indstilles, at økonomidirektøren bemyndiges til at hjemtage lånet samt aftale nærmere vilkår herfor med långiver, herunder dato for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der optages lån i 2016 på 91,965 mio. kr., jf. dispensation, til styrkelse af likviditeten.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete vilkår med långiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39075
  5. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter BIOS’ konkurs har Region Syddanmark hjemtaget ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juli 2016 erklærede skifteretten BIOS konkurs. I overensstemmelse med regionsrådets beslutning på det ekstraordinære møde den 26. juli er der indgået aftale med kuratorerne om, at kuratorerne driver ambulancedriften videre i en midlertidig periode på regionens regning.

  Region Syddanmark har nu hjemtaget ambulancedriften, og regionen har overtaget medarbejderne i BIOS, aktiverne i BIOS (lejemål, varelagre og inventar) og leasingkontrakterne på biler.  

  Forretningsudvalget modtog en mundtlig orientering om status på deres møde den 10. august. Der er udarbejdet en skriftlig aktuel status, som er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/27553
  6. Navngivning af ambulancetjenesten i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med regionsrådets beslutning, om at søge at hjemtage ambulancedriften i de tre delområder, hvor BIOS-Danmark havde kontrakt med Region Syddanmark frem til konkursdekretet den 27. juli 2016, skal der vælges et navn til ambulancetjenesten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 26. juli 2016 at søge at hjemtage ambulancedriften i de tre delområder, hvor BIOS-Danmark havde kontrakt med Region Syddanmark frem til konkursdekret den 27. juli 2016.

  I forbindelse med etablering af ambulancedrift i regionalt regi skal der vælges et navn til ambulancetjenesten. Nedenstående liste viser forslag til navngivning:

  • RSQ Syddanmark
  • Rescue Syddanmark
  • Safe Syddanmark
  • Syddanske Ambulancer
  • Syddansk Ambulanceservice
  • Syddansk AmbulanceTjeneste, måske forkortet SydAmb
  • Den Syddanske Ambulancetjeneste, DSA
  • Syddanske Ambulancer
  • Ambulance Syd
  • Region Syddanmarks Ambulancetjeneste


  Regionens kommunikationsafdeling har givet en vurdering af forslagene og har følgende bemærkninger:

  ”RSQ” skal udtales som ”rescue”. Fordelen ved dette navn er, at det er kort og giver fleksibilitet i forhold til design af logo og andre grafiske fremstillinger. Ulempen kan være, at ”RSQ” ikke naturligt forbindes til ordet ”rescue”.

  Fordelen ved forslagene ”Rescue Syddanmark” og ”Safe Syddanmark” er ligeledes, at de er korte og giver fleksibilitet i forhold til design af logo og andre grafiske fremstillinger.

  Endeligt skal det bemærkes, at der skal investeres i et retvisende domænenavn inden det valgte navn offentliggøres.

  Forretningsudvalget behandlede sagen på møde den 10. august 2016 og besluttede følgende:

  ”Forretningsudvalget besluttede at oversende sagen til beslutning i regionsrådet. Forud for regionsrådets behandling bedes de ansatte i ambulancetjenesten om at stille yderligere navneforslag, ligesom de får mulighed for at tilkendegive, hvilket navn de foretrækker.”

  Der er blevet indhentet yderligere navneforslag fra de ansatte i ambulancetjenesten, og efterfølgende er der blevet gennemført en afstemning blandt de ansatte. Afstemningen er afsluttet den 19. august og fik følgende resultat:

  1. Ambulance Syd – 46,3 procent
  2. Syddansk Ambulance – 37,5 procent
  3. Syddansk Ambulanceservice – 16,2 procent

  Der var en stemmeprocent på 49,3 procent.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet beslutter et navn til den kommende ambulancetjeneste i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet,

  at regionsrådet vælger ét af følgende tre navne: Rescue Syd, Syddansk Ambulance eller Ambulance Syd.

  at det tilstræbes, at der forudgående laves en vejledende afstemning blandt personalet ift. valg af navn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende sagen til beslutning i regionsrådet. Forud for regionsrådets behandling bedes de ansatte i ambulancetjenesten om at stille yderligere navneforslag, ligesom de får mulighed for at tilkendegive, hvilket navn de foretrækker.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Regionsrådet besluttede navnet Ambulance Syd til ambulancetjenesten i Region Syddanmark.

  Herdis Hanghøi og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 16/27698
  7. Redegørelse vedrørende betaling af faktura
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en uddybende redegørelse for fejludbetalingen til BIOS.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark modtog den 8. juli 2016 en teknisk redegørelse vedr. fejl i forudbetaling til BIOS. Der er udarbejdet en uddybende redegørelse for betalingen.

  Forretningsudvalget behandlede redegørelsen på møde den 10. august 2016 og besluttede følgende:

  ”Forretningsudvalget besluttede at oversende redegørelsen til regionsrådet med henblik på, at der kan stilles supplerende spørgsmål inden regionsrådets behandling.


  De enkelte grupper indsender deres supplerende spørgsmål til administrationen senest søndag den 14. august. Svarene på disse spørgsmål rundsendes til regionsrådet inden regionsrådsmødet.  

  Forretningsudvalget er af den opfattelse, at det er et ledelsesmæssigt ansvar, at fejlen er sket, og lægger til grund, at direktionen drager omsorg for de nødvendige dispositioner i den anledning.

  Administrationen bedes om at lave en meget kort opsamling (konklusion) på baggrund af redegørelsen og de svar, der udarbejdes på de indsendte spørgsmål.”

  Der vil således inden mødet i regionsrådet foreligge yderligere materiale til brug for behandlingen af punktet. Materialet vil blive eftersendt inden mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At redegørelsen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende redegørelsen til regionsrådet med henblik på, at der kan stilles supplerende spørgsmål inden regionsrådets behandling.


  De enkelte grupper indsender deres supplerende spørgsmål til administrationen senest søndag den 14. august. Svarene på disse spørgsmål rundsendes til regionsrådet inden regionsrådsmødet.  

  Forretningsudvalget er af den opfattelse, at det er et ledelsesmæssigt ansvar, at fejlen er sket, og lægger til grund, at direktionen drager omsorg for de nødvendige dispositioner i den anledning.

  Administrationen bedes om at lave en meget kort opsamling (konklusion) på baggrund af redegørelsen og de svar, der udarbejdes på de indsendte spørgsmål.

  Dansk Folkeparti tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Socialdemokratiet foreslog, at revisionen laver en uvildig undersøgelse af forløbet.

  12 (Socialdemokraterne, på nær William Jensen, og SF) stemte for.

  26 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige) stemte imod

  William Jensen undlod at stemme.

  Regionsrådsformanden foreslog, at regionsrådet traf følgende beslutning:

  Regionsrådet tager redegørelsen, resumeet og svarene på de supplerende spørgsmål til efterretning, idet regionsrådet er enig i, at der samlet set er tale om et uacceptabelt forløb.

  Regionsrådet er af den opfattelse, at det er et ledelsesmæssigt ansvar, at fejlen er sket, og lægger til grund, at direktionen – som det fremgår af resumeet – vil drage omsorg for alle de nødvendige dispositioner i anledning af det hændte.

  35 stemte for, mens 4 (Dansk Folkeparti) stemte imod.


  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/27610
  8. Regler og kontroller i forbindelse med økonomiske dispositioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på den udbetalingsfejl, der er redegjort for under punkt 7, foreslås en række initiativer med henblik på at forebygge, at lignende fejl opstår i fremtiden.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens centrale økonomifunktion har på baggrund af den udbetalingsfejl, der er redegjort for under dagsordenens punkt 7, gennemgået regelsættet for økonomiske dispositioner og de tilhørende kontrolfunktioner.

  For at minimere risikoen for, at en lignende fejl kan opstå igen, foreslås iværksat en række initiativer i forhold til det eksisterende regelsæt og ledelsestilsyn, styrkelse af kompetenceniveauet hos medarbejderne, samt en styrkelse af den interne kontrol.

  Gennemgang af eksisterende regelsæt og ledelsestilsyn

  Der foreslås iværksat følgende initiativer:  

  ·         Regionens centrale økonomifunktion gennemgår ”regler for økonomistyring og registreringspraksis” med tilhørende bilag sammen med regionens eksterne revision.

  ·         Der fastlægges beløbsgrænse, således at alle dispositioner på 5,0 mio. kr. og derover under alle omstændigheder skal godkendes på direktørniveau.

  ·         Alle budgetansvarlige pålægges at gennemgå nuværende ledelsestilsynsbeskrivelser med henblik på fornyet vurdering i forhold til områdets aktuelle risikoprofil.

  ·         Der gennemføres efterfølgende målrettet opfølgning på tilsynsbeskrivelserne såvel via intern kontrol som via forvaltningsrevision udført af den eksterne revision.

  ·         Der i samarbejde med den eksterne revision fastlægges mindstekrav til dokumentation af og opfølgning på gennemførte ledelsestilsyn.

  Styrkelse af kompetenceniveauet

  Der foreslås følgende initiativer:

  ·         I forbindelse med de budgetansvarliges gennemgang af tilsynsbeskrivelser revurderes behovet for oplæring og instruktion af de medarbejdere, der har opgaver i forhold til økonomiske transaktioner.

  ·         Der udarbejdes generel instruktionsmateriale/video med henblik på systematisk og obligatorisk instruktion i forbindelse med tildeling af budgetansvar og adgang til økonomisystemet. Materialet skal bidrage til, at fakturagodkendelse og bogføring sker på en måde, som understøtter et effektivt ledelsestilsyn (f.eks. via kontrol-understøttende posteringstekster mv.).

  ·         Der etableres et stående kursustilbud til medarbejdere med budgetansvar og opgaver vedrørende attestation, anvisning og bogføring.

  ·         Efter drøftelse med regionens eksterne revision overvejer direktionen, om visse særlige funktioner skal centraliseres. Dette kan f.eks. omfatte styring af statsafstemninger mv.

  Styrkelse af den interne kontrol

  Ved siden af den eksterne revision har regionen en intern revision/interne kontroller, der systematisk opsamler konklusioner mv. fra den eksterne revision, udfører kontrolbesøg og yder bistand i tvivlsspørgsmål.

  Der foreslås en styrkelse af den interne kontrol med følgende initiativer:

  ·         Kapaciteten til den interne kontrol udvides med 4 årsværk og et driftsbudget på 3 mio. kr. med henblik på at øge tilsynskapaciteten, øgede og mere målrettede stikprøvekontroller, gennemgang af kontrolrapporter samt udarbejdelse af instruktionsmaterialer, rapportering mv.

  ·         En funktionsleder for den interne kontrol i afdelingen for Regnskab og Finans indgår i revisionskomiteen sammen med direktionen, økonomidirektøren og afdelingschefen.

  ·         Der gennemføres et kontrolbesøg mindst 1 gang årligt pr. institution.

  ·         Der etableres en it-baseret databaseløsning med henblik på afgrænsning af posteringer til særlig stikprøvekontrol.

  ·         Der etableres et forum, hvor den centralt udførte Interne Kontrol koordineres med kontroller udført af sygehuse og Enheden for Informationssikkerhed.

  ·         Resultatet af kontrollerne rapporteres samlet til direktionen en gang årligt.

  Forretningsudvalget behandlede sagen på møde den 10. august 2016. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de foreslåede initiativer vedrørende gennemgang af de eksisterende regler og ledelsestilsyn gennemføres.

  At der i forbindelse med budgetlægningen tages en generel drøftelse af den interne kontrol mv.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Forretningsudvalget fandt det naturligt, at de foreslåede initiativer vedrørende gennemgang af de eksisterende regler og ledelsestilsyn gennemføres.

  I forbindelse med budgetlægningen tages en generel drøftelse af den interne kontrol mv.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  37 stemte for, mens 2 (Nye Borgerlige og Liberal Aliance) stemte imod den del af indstillingen der lød:  ”At der i forbindelse med budgetlægningen tages en generel drøftelse af den interne kontrol mv.”


  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39075
  9. Eventuel justering af kommissorium for evaluering af ambulanceudbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tiltrådt et kommissorium for evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark i perioden 2011-2015. Det foreslås, at det vurderes om kommissoriet bør justeres på baggrund af udviklingen på ambulanceområdet i løbet af sommeren 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juni 2016 tiltrådte regionsrådet et kommissorium for udarbejdelse af en evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark. Efterfølgende er situationen på ambulanceområdet ændret som følge af BIOS` konkurs i sommeren 2016.

  På den baggrund drøfter præhospitaludvalget på deres møde den 8. august om den seneste tids udvikling på det præhospitale område bør medføre en revurdering og eventuel justering af indholdet i kommissoriet.

  Det tiltrådte kommissorium er vedlagt.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med beslutningerne i præhospitaludvalget den 8. august og i forretningsudvalget den 10. august.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At kommissorium for evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark justeres med følgende tilføjelser:

  ·         Ang. afsnit vedr. baggrund: Overgangen til nye leverandører på ambulanceområdet og den efterfølgende drift var præget af en række udfordringer, der samlet set medførte, at operatøren i juli 2016 gik konkurs.

  ·         Ang. afsnit vedr. formål: De driftsmæssige udfordringer førte til, at BIOS gik konkurs i juli 2016, hvorefter Region Syddanmark måtte overtage driften af ambulancerne i de områder, hvor BIOS havde haft opgaven indtil da.

  ·         Ang. afsnit vedr. fokus og spørgsmål til besvarelse: Der ønskes endvidere en vurdering af, om der var forhold i kontrakten, der har haft en uhensigtsmæssig indflydelse på leverandørens driftssituation.

  ·         Ang. afsnit vedr. fokus og spørgsmål til besvarelse: Under samtlige punkter ønskes en skønsmæssig opgørelse over regionens ressourceforbrug samt forbrug af eksterne rådgivere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-08-2016
   

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet,

  at kommissorium for evaluering af ambulanceudbuddet i Region Syddanmark justeres med følgende tilføjelser:

  ·         Ang. afsnit vedr. baggrund: Overgangen til nye leverandører på ambulanceområdet og den efterfølgende drift var præget af en række udfordringer, der samlet set medførte, at operatøren i juli 2016 gik konkurs.

  ·         Ang. afsnit vedr. formål: De driftsmæssige udfordringer førte til, at BIOS gik konkurs i juli 2016, hvorefter Region Syddanmark måtte overtage driften af ambulancerne i de områder, hvor BIOS havde haft opgaven indtil da.

  ·         Ang. afsnit vedr. fokus og spørgsmål til besvarelse: Der ønskes endvidere en vurdering af, om der var forhold i kontrakten, der har haft en uhensigtsmæssig indflydelse på leverandørens driftssituation.

  ·         Ang. afsnit vedr. fokus og spørgsmål til besvarelse: Under samtlige punkter ønskes en skønsmæssig opgørelse over regionens ressourceforbrug samt forbrug af eksterne rådgivere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Præhospitaludvalgets indstilling anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/10635
  10. Merarbejde ved udrulning af Cosmic
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med udrulningen af COSMIC PAS på Odense Universitetshospital er der konstateret et betydeligt antal fejl i indberetningerne til Landspatientregisteret. Rettelsen af fejlene har betydet et betydeligt merarbejde på Odense Universitetshospital. Det anbefales, at sygehuset tilføres 4,0 mio. kr. til dækning af merudgifterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  November 2015 er COSMIC PAS blevet udrullet på Odense Universitetshospital. Med udrulningen på Odense Universitetshospital har Region Syddanmark ét fælles konsolideret epj- og pas-system for regionens sygehuse, og regionen efterlever dermed RSI-pejlemærke om indførelse af fælles elektronisk patientjournal i regionerne.

  I forbindelse med udrulningen er der konstateret et betydeligt antal fejl i indberetningen til LandsPatientRegisteret (LPR). Mangelfulde indberetninger til LPR har negative konsekvenser for aktivitetsafregningen til sygehusene og den kommunale medfinansiering af sygehusaktivitet. Derfor har det været vigtigt at få foretaget de nødvendige rettelser til indberetningen inden afslutningen af regnskabet for 2015, som sker ultimo 2015.

  På grund af det sene implementeringstidspunkt - tæt på årets afslutning – har der været et betydeligt arbejdspres for at få fejlene rettet inden årsafslutningen. For at sikre  færdigregistrering af aktiviteten har det været nødvendigt at indkalde lægesekretærgruppen til overarbejde, ligesom der har været etableret en job-børs, hvor regionens øvrige sygehuse er blevet tilbudt mulighed for at bidrage med sekretærressourcer til overarbejdsbetaling.

  Merudgifterne til lægesekretærgruppen er for perioden december 2015 til februar 2016 opgjort til samlet 3,6 mio. kr. Hertil kommer merudgifter til øvrige faggrupper, der har været travlt beskæftiget med at sikre, at 2015-aktiviteten bliver færdigregistreret og kommer til afregning. Disse udgifter udgør skønsmæssigt 0,4 mio. kr.

  Det anbefales, at Odense Universitetshospital kompenseres for merudgifter med en samlet bevilling på 4,0 mio. kr., der foreslås finansieret af prioriteringspuljen for somatikken.

  I 2016 konstateres fortsat et stort antal fejl i LPR-indberetningen. Der er nedsat en task-force på Odense Universitetshospital, der arbejder med en række tiltag, som skal forebygge, at samme situation opstår ved årsafslutningen for 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Odense Universitetshospital meddeles en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2016 til dækning af ekstra arbejde i forbindelse med udrulningen af COSMIC PAS.

  At merudgiften finansieres af prioriteringspuljen for somatikken.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016
   

  Sagen udsættes til næste møde.

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-06-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/52399
  11. Vision for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden indledte i starten af året et samarbejde om at formulere en vision for etablering af et center for behandling af forskning og uddannelse i diabetes, samt udvikling af sundhedsfremmende tiltag til at stoppe udviklingen af diabetes.

  Visionen indgår i en ansøgning til Novo Nordisk Fonden om en betydelig bevilling til etablering og drift af et Steno Diabetes Center i Odense.

  I visionen indgår elementer i den samlede diabetesindsats, der vil give et markant kvalitetsløft til behandling, forskning, uddannelse og forebyggelse for alle borgere med diabetes i hele Region Syddanmark. Elementerne er etablering af et fysisk center i Odense, udvikling af samarbejdet om behandling og forskning mellem de diabetesbehandlende funktioner på regionens sygehuse og en stærk tværsektoriel indsats på uddannelse og forebyggelse i samarbejdet med kommuner og praksis.

  Den foreliggende vision vil indgå i det videre arbejde med at konkretisere planerne for etableringen af centret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I foråret godkendte regionsrådet, at Region Syddanmark indledte et samarbejde om at styrke diabetesindsatsen gennem etablering af et Steno Diabetes Center i Odense, der skal medvirke til at udvikle behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes i Region Syddanmark.

  På den baggrund har Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden arbejdet på at formulere en vision for et fremtidigt samarbejde, der vil komme til at bestå af et fysisk center på Odense Universitetshospital (OUH) og en række initiativer i hele Region Syddanmark, med det formål at forbedre behandlingstilbuddet for alle patienter i regionen.

  Visionen er at gøre Region Syddanmarks diabetesindsats internationalt førende inden for forebyggelse, behandling, klinisk forskning og uddannelse, og at denne indsats kommer alle borgere i Region Syddanmark til gavn. De helt overordnede mål er beskrevet som:

  •        Bremse væksten i antallet af borgere med nyopstået diabetes.

  •        Borgere med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet.

  Der lægges således op til et markant løft af kvaliteten i behandlingen af alle borgere med diabetes i Region Syddanmark, en stærk og vigtig forskningsindsats og et spændende samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og praksis.

  Visionen er første milepæl i etableringen af et Steno Diabetes Center i Odense. Når såvel regionsrådet i Region Syddanmark som Novo Nordisk Fondens bestyrelse har taget stilling til visionsoplægget, vil der påbegyndes et arbejde med at konkretisere visionen og planerne i form af en drejebog for etableringen af centeret samt initiativerne i Region Syddanmark. Dette arbejde vil i foråret blive genstand for en politisk stillingtagen i både regionsrådet i Region Syddanmark og Novo Nordisk Fondens bestyrelse, og samtidig danne grundlag for Novo Nordisk Fondens eventuelle bevilling til Region Syddanmark.

  Visionsoplægget indeholder forslag, som har betydning for sygehusstrukturen, det tværsektorielle samarbejde og ledelsesstrukturen i Region Syddanmark. Nedenfor redegøres der for betydningen.

  I samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og en ikke-offentlig part er det vigtigt at fastholde det offentlige sundhedsvæsens fulde ansvar for valg af metoder og prioritering af indsatsen.

  Dette vurderes i visionsoplægget at være opfyldt på flere måder:

  -          Novo Nordisk Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis øverste myndighed er Erhvervsstyrelsen. Som sådan har Novo Nordisk Fonden dels et erhvervsdrivende formål og dels nogle almennyttige formål. Et af disse stammer tilbage fra da August Krogh fik licens til at producere insulin i Danmark, og drejer sig om at støtte behandling og forskning i diabetes i Norden.

  -          Bevillingen er en donation, som når den er givet ikke kan trækkes tilbage. Der lægges en klausul på den donerede bygning, at den skal bruges til diabetesbehandlingsformål i en 30-årig periode, medmindre andet godkendes i Fondens bestyrelse. Donationen til drift af centeret er 10-årig, og vil ikke kunne trækkes tilbage i perioden.

  -          Novo Nordisk Fondens bestyrelse har en post i bestyrelsen for Steno Diabetes Center Odense for derigennem at sikre donationen anvendes formålsrettet, og samtidig er med til at skabe en formel åbenhed om fremtidige beslutninger om administration af donationen.

  -          Alle data, forskningsresultater, behandlingsmetoder og drift i øvrigt ejes af og besluttes af Region Syddanmark.

  I forhold til sygehusstrukturen lægges der i visionsoplægget op til at Steno Diabetes Center Odense bliver omdrejningspunkt for udvikling af standarder i behandling, pleje, udredning, undervisning og forskning. Dette skal ske i respekt for den udprægede decentrale struktur, som det syddanske sundhedsvæsen er bygget op om.

  Et af de mere konkrete tiltag i forslaget er at sammenlægge diabetesbehandlingen på Fyn i Odense, så der sikres kritisk masse til et udviklingsmæssigt, behandlingsfagligt og forskningsmæssigt fyrtårn regionalt, nationalt og internationalt.

  Steno Diabetes Center i Odense får betydning for det tværsektorielle samarbejde, idet meget viden, forskning og udvikling i behandling og forebyggelse vil blive koncentreret omkring centret. Dertil lægges der op til at standarderne for diabetesindsatsen harmoniseres med udgangspunkt i centret.

  Centret vil således tilbyde den indledende udredning og oplæring af alle type 1 patienter i regionen, idet de andre sygehuse vil kunne tage over i det omfang et tilsvarende tilbud kan organiseres lokalt.

  Der lægges op til i visionen, at samarbejdet mellem kommuner, praksissektoren og sygehusene udvikles, så borgerne oplever sammenhæng i tilgang og tilbud. Der er i dag en veludviklet samarbejdsstruktur for dette, og i forbindelse med konkretiseringen af planerne for centret skal strategier, konkrete samarbejder og tiltag håndteres i denne.

  Ledelsesmæssigt lægges der op til, at centret indgår i de kendte strukturer i Region Syddanmarks ledelsesstruktur, idet ledelsen skal kunne handle både i forhold til det samlede OUH og på tværs i regionen. Ledelsesmodellen skal konkretiseres i det videre arbejde.

  På det strategiske plan lægges der op til, at bestyrelsen sammensættes med vægt på faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer fra Region Syddanmark, eksempelvis med direktionsrepræsentanter fra regionens sygehuse i Jylland, og relevante samarbejdspartnere som eksempelvis kommunerne og regionens uddannelses- og forskningsmiljøer. Formandsskabet varetages af en koncerndirektør fra Region Syddanmark. Bestyrelsen har således både en rolle i at beslutte centrets strategiske linje, og en rolle i at sikre at beslutningerne implementeres på sygehusene og i det lokale samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og praksis.

  Endvidere foreslås oprettet et brugerråd af borgere med diabetes og deres pårørende, som skal inddrages i udviklingen af centret.

  Efter godkendelse af visionen for Steno Diabetes Center Odense vil denne skulle konkretiseres i samarbejde med alle relevante parter i diabetesindsatsen. Det betyder, at kommuner, praksissektoren, alle de endokrinologiske afdelinger og de væsentligste samarbejdende specialer skal involveres, for at sikre udviklingen af et samlende og udviklende center, der kan højne niveauet i behandlingen for alle borgere med diabetes.

  Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden forventes at blive et betydeligt tilskud, som skal dække udgifter til supplerende behandling, klinisk forskning, uddannelse og forebyggelsesindsatser. Dertil vil Novo Nordisk Fonden bevillige midler til opførelse af de bygningsmæssige rammer i Nyt OUH, som centret i Odense skal udføre sine aktiviteter i.

  Beløbenes og byggeriets størrelse vil i arbejdet med drejebogen blive kvalificeret, så de kan danne grundlag for en politisk stillingtagen i såvel regionsråd som Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

  Ved eventuel modtagelse af en bevilling vil Region Syddanmark forpligte sig til at drive centret administrativt og bygningsmæssigt, samt sikre varetagelse af den eksisterende behandlings- og forskningsindsats, og videreudvikling af behandlingsniveauet i takt med de almindelige prioriteringer i sundhedsvæsenet. Region Syddanmark bidrager således med behandlingsopgaven som den varetages i dag, byggegrund, drift af bygningen, administration, ledelsesmæssig infrastruktur, der kan sikre tilfredsstillende momentum i implementering af visionen og en struktur, som gør det muligt at samarbejde på tværs af matrikler.

  Novo Nordisk Fonden bidrager med en donation til opførelsen af en ny bygning og en driftsmæssig bevilling i udgangspunktet i de næste 10 år, som kan være med til at højne indsatsen i Region Syddanmark

  Opførelsen af de fysiske rammer vil skulle integreres i såvel byggeriet og planlægningen af Nyt OUH.

  Politisk vil visionen den 10. august 2016 blive forelagt for både innovationsudvalget og sundhedsudvalget forud for behandlingen i forretningsudvalget og regionsrådet. Beslutningen herfra eftersendes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At visionen for Steno Diabetes Center Odense godkendes som ramme for det videre samarbejde om konkretisering af SDCO.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Lasse Krull og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod.

  SF tog forbehold.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  35 stemte for, mens 4 (SF og Enhedslisten) stemte imod.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/17670
  12. Region Syddanmarks ph.d.-pulje og postdoc-pulje - indstilling af støtte
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks postdoc.-pulje har været i 1. opslag for 2016. Der er i 1. opslag 2016 10 mio. kr. i ph.d.-puljen og 5 mio. kr. i postdoc.-puljen. Postdoc.-puljen støtter kliniske forskerstillinger, efter at en ph.d.-grad er opnået. Der indstilles 19 ph.d.-projekter og 9 postdoc.-stillinger til støtte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2010, at ph.d.-puljen på 20 mio. kr. om året skulle gøres permanent fra 2011. Samme år etablerede regionsrådet også en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte postdoc.-stillinger, det vil sige stillinger hvor praktisk klinisk virke og forskning kombineres. Postdoc.-stillinger indgår som et væsentligt led i en forsat karrierevej som forsker og kliniker.

  Ved hjælp af puljerne opbygges et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere, som kan medvirke til en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiserede niveau. Indeværende opslag viser da også et bredt og stærkt ansøgningsfelt med mange gode projekter med stor relevans for Region Syddanmark.

  Således kom 32 ph.d.-ansøgninger for i alt 16 mio. kr. og 22 ansøgninger om postdoc.-stillinger for i alt 11,5 mio. kr.

  Alle ansøgninger er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det regionale strategiske Forskningsråd.  Det har givet Det regionale strategiske Forskningsråd anledning til prioritering af de bedste og mest relevante ansøgninger, hvilket er 19 ph.d.-studier for i alt 9,5 mio. kr. og 9 postdoc.-stillinger for i alt 4,8 mio. kr.

  Der betyder også, at der er et mindre restbeløb på 0,5 mio. kr. i ph.d.-puljen og 0,2 mio. kr. i postdoc-puljen. Det regionale strategiske Forskningsråd anbefaler, at restbeløbet tilgodeses nye ansøgere i næste opslag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 19 ph.d.-projekter for i alt 9,5 mio. kr. støttes.

  At 9 postdoc-stillinger for i alt 4,8 mio. kr. støttes.

  At restbeløbet på 0,5 mio. kr. i ph.d.-puljen og 0,2 mio. kr. i postdoc.-puljen overføres til næste opslag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-06-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/17664
  13. Region Syddanmarks forskningspulje 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks forskningspulje til tværgående forskning har været i oplag for 2016 for 10 mio. kr. Der indkom 31 ansøgninger, der søgte støtte for i alt 20 mio. kr. Der er fundet 11 støtteegnede projekter for i alt 5,2 mio. kr. Desuden er en ansøgning inden for kategorien for etablering af store tværgående forskningsmiljøer gået videre til 2. bedømmelsesrunde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2013 en ny ambitiøs puljestruktur for Region Syddanmarks forskningspulje, som kom i opslag i 2014. Den nye puljestruktur skal styrke forskning på tværs af sygehuse og sektorer inden for Region Syddanmarks forskningsindsatsområder.

  Puljen har nu været i opslag for 2016 for i alt 10 mio. kr. Der indkom 31 ansøgninger, som søgte støtte for i alt 20 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter. Desuden indkom to interessetilkendegivelser for i alt 9 mio. kr., som søgte støtte til etablering af store tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske forskningsindsatsområder.

  Alle ansøgningerne vedr. tværgående forskningsprojekter er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det regionale strategiske Forskningsråd, samt af forskere fra Region Midtjylland i en ekstern bedømmelsesproces. På den baggrund har Det regionale strategiske Forskningsråd fundet 11 støtteegnede tværgående forskningsprojekter for i alt 5,2. mio. kr.

  De støtteegnede tværgående projekter viser igen i år en stor bredde og kvalitet i den forskning, der foregår på tværs af sygehuse og sektorer i Region Syddanmark. Projekterne kommer mange patientgrupper til gode, da emnerne spænder vidt blandt andet med forskning i smertebehandling, kronisk tarmsygdom og hospitalserhvervede infektioner.

  Der er dog ikke fundet støtteegnede projekter for alle 10 mio. kr., som er til rådighed til tværgående forskningsprojekter. Det skyldes, at flere af ansøgningerne denne gang ikke opfyldte puljens krav om høj forskningsmæssig kvalitet og/eller ikke har den fornødne relevans for patienterne eller sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det regionale strategiske Forskningsråd er dog ikke i tvivl om, at en ny runde i 2016 giver helt nye og kvalificerede ansøgninger. Det regionale strategiske Forskningsråd indstiller derfor, at restmidlerne på 4,8 mio. kr. tilgodeses til nye forskningsprojekter i et 2. opslag 2016.

  Region Syddanmarks forskningspulje støtter også etableringen af særligt store og ambitiøse tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske forskningsindsatsområder for i alt 5 mio. kr. om året. Der indsendes i første omgang interessetilkendegivelser om støtte. Det kan til regionsrådets orientering meddeles, at Det regionale strategiske Forskningsråd fandt én perspektivrig interessetilkendegivelse for etablering af et nyt stort tværgående forskningsmiljø i Region Syddanmark, som går videre til en 2. ansøgningsrunde med eksterne fagvurderinger, og senere sendes til politisk beslutning.       

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 11 tværgående forskningsprojekter for i alt 5,2. mio. kr. støttes.

  At restbeløbet på 4,8 mio. kr. sættes i nyt opslag for 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-06-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/390
  14. Status for Guangdong-samarbejdet og aktivitetsplan for 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med regionens samarbejde med Guangdong-provinsen i Kina gives der en status. Samtidig forelægges udkast til ny aktivitetsplan for 2016/2017 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har gennem en årrække haft en samarbejdsaftale med den kinesiske provins Guangdong. Som opfølgning på aktivitetsplanen for samarbejdet i 2015 gives der en status i vedlagte notat.

  Af hovedaktiviteter i 2015/2016 kan nævnes, at Vækstforum og Region Syddanmark har bevilget midler til, at energiklyngen CLEAN kan gennemføre et ”Guangdong Pilot Project”, som har til formål at bruge Region Syddanmarks samarbejdsaftale med Guangdong til at hjælpe virksomhederne ind på det voksende kinesiske marked. Derudover er der blevet underskrevet en administrativ hensigtserklæring (Letter of Intent) i forhold til afsøgning af mulighederne for samarbejde på vandområdet.

  Med udgangspunkt i aktivitetsplanen for 2015, vedlægges der et udkast til aktivitetsplan for Guangdong-samarbejdet i andet halvår af 2016 og første halvår 2017. Det foreslås, at der arbejdes videre med indsatsområderne fra 2015, som tager udgangspunkt i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Derudover foreslås det, at mulighederne for et samarbejde vedr. miljø- og råstoffer afsøges nærmere, herunder at der følges op på dialogen om samarbejde på vandområdet.

  Indsatsområderne i udkastet til aktivitetsplan 2016-2017 er derfor:

  • Bæredygtig energi
  • Sundhed og sundhedsinnovation
  • Turisme
  • Miljø- og råstoffer.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At aktivitetsplanen for samarbejdet med Guangdong 2016-2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-06-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge, Poul Andersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten undlod at stemme.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/282
  15. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 13. juni 2016 blev der drøftet en række sager, herunder samarbejdsaftaler med henholdsvis staten, de fælleskommunale samarbejder og de vestdanske regioner, og Vækstforum drøftede samarbejdsmuligheder med Slesvig-Holsten ved besøg af statssekretær Thomas Losse-Müller.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ny Vækstpartnerskabsaftale med regeringen

  Sekretariatet er i indledende dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om en ny vækstpartnerskabsaftale mellem Syddansk Vækstforum og regeringen. Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at der indgås en ny vækstpartnerskabsaftale i efteråret 2016. Vækstforum har desuden tilkendegivet, at der ønskes en kort og fokuseret vækstpartnerskabsaftale med afsæt i Vækstforums strategi.

  Fra Syddansk Vækstforums side arbejdes der videre med initiativer til aftalen, hvor der er fælles ambitioner, og hvor Syddanmark har særlige styrker og potentialer. På baggrund af drøftelser i Vækstforum, Vækstforums strategi og de indledende drøftelser med Erhvervs- og Vækstministeriet besluttede Vækstforum, at der særligt arbejdes videre med følgende initiativer fra syddansk side:

  • Etablering af et Power Electronic ”Center” eller ”Kompetence Hub” (PE:Center)
  • Digitalisering og avanceret produktion - automatisering og robotteknologi samt anvendelse af design
  • Kvalificeret arbejdskraft

  Målrettet erhvervsindsats

  Regeringen har igangsat initiativet ’Målrettet erhvervsindsats’, der er en del af regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark. Initiativet er rettet mod områder, der er præget af økonomisk tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag med vækstpotentiale og et stærkt lokalt engagement, der kan bygges på for at styrke den lokale vækst og jobskabelse.

  Der er afsat i alt 24 mio.kr. til indsatsen, og erhvervs- og vækstministeren vil udpege op til tre områder i hele landet, som kan blive omfattet. En eller flere kommuner skal sende en ansøgning til det regionale vækstforum, der skal prioritere mellem de indkomne ansøgninger på baggrund af en række kriterier og indstille ét område i regionen. Herefter træffer erhvervs- og vækstministeren den endelige afgørelse om, hvilke områder der vil blive omfattet af indsatsen. Afgørelsen bygger på de samme kriterier, som er anvendt af Vækstforum, kombineret med en vurdering af regionens/Vækstforums engagement i indsatsen. Siden efteråret har sekretariatet været i dialog med regionens yderområdekommuner om udvikling af indsatser.

  Kriterier:

  1. Geografisk fokus: Det vil blive vægtet positivt, hvis der aktivt deltager aktører fra kommuner, som ikke er blandt de 24, der lever op til kriterierne, for eksempel forholdsvis stærke nabokommuner.

  2. De erhvervsmæssige kompetencer og potentialer i området: Ansøgningen skal beskrive de vigtigste erhvervsmæssige kompetencer i området, herunder anføre 15-20 private navngivne virksomheder, som har stor betydning for områdets beskæftigelse og værdiskabelse i dag, og/eller forventes at kunne få det i fremtiden.

  3. Lokal forankring og ejerskab: Ansøgningen skal liste alle de lokale aktører (offentlige og private virksomheder, inkl. fonde), der tilkendegiver aktivt at ville støtte en målrettet erhvervsindsats (dokumentation skal vedlægges).

  4. Barrierer/udfordringer for privat vækst: Ansøgningen skal beskrive de væsentligste barrierer/udfordringer for vækst, som de private virksomheder i området giver udtryk for.

  5. Sammenhæng i indsatsen: Den målrettede erhvervsindsats er et supplement til den lokale og regionale indsats, hvorfor ansøgningen kort skal iagttage igangværende eller planlagte indsatser for at øge væksten i området, som en målrettet erhvervsindsats bør koordineres med, for eksempel den regionale vækst- og udviklingsstrategi, lokale strategier m.v.

  Aftale om styrket vestdansk erhvervssamarbejde

  Vækstforum godkendte aftaleudkastet til en ny vestdansk samarbejdsaftale, der sætter virksomhedernes behov yderligere i centrum gennem et mere formaliseret og forpligtende vestdansk erhvervssamarbejde med afsæt i de forskellige regionale styrkepositioner. De forskellige vestdanske styrker bruges dermed aktivt til gavn for virksomhederne i et sammenhængende og koordineret erhvervsfremmesystem på tværs af administrative grænser.

  Hovedpunkterne i udkastet er:

  • Et fokuseret vestdansk erhvervssamarbejde med udgangspunkt i den øgede regionale specialisering inden for fødevarer, energiteknologier, sundheds- og velfærdsinnovation og smart industri og samarbejde herom på tværs af regionsgrænser.
  • Anvendelse af de vestdanske styrker inden for automatisering, digitalisering, design og kreative erhverv til at skabe udvikling inden for samarbejdsområderne.
  • Styrket politisk og administrativ organisering af samarbejdet ved at etablere en politisk styregruppe bestående af de tre vækstforum formandskaber samt en administrativ sekretariatsgruppe og et fælles sekretariat, som går på skift mellem de tre regioner og starter ved Region Syddanmark.

  Erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark

  Vækstforum har besluttet, at der skal arbejdes hen mod at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale samarbejder med udgangspunkt i fælles interesser og potentialer. På baggrund af politiske drøftelser mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum fremlægges der nu et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark.

  Erhvervspartnerskabsaftalen skal med udgangspunkt i Trekantområdet Danmarks strategiske program for Danmarks Produktionscentrum og den regionale vækst- og udviklingsstrategi skabe rammerne for et samarbejde om at styrke Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum til gavn for hele Region Syddanmark. Aftalen indeholder fire aktivitetsspor:

  • Kvalificeret arbejdskraft: Målet er at produktionserhvervet i Trekantområdet fremover har adgang til den nødvendige kompetente arbejdskraft.
  • Automatisering: Målet er at samtænke Vækstforums initiativer inden for automatisering med Trekantområdets styrker inden for produktionserhverv.
  • Design: Målet er at videreudvikle og udbrede anvendelsen af design i produktionsvirksomhederne med henblik på at styrke deres værditilvækst og konkurrenceevne.
  • Fødevarer: Målet er at afdække, om der er særlige styrker og udfordringer, som ikke tilgodeses gennem eksisterende tilbud til fødevareerhvervet, herunder behov for etablering af nye samarbejdsrelationer.

  Der er sideløbende igangsat en proces med at udarbejde en erhvervspartnerskabsaftale med Udvikling Fyn, og det forventes, at der ligger et udkast klar til mødet i Vækstforum i september 2016.

  Dialog med Slesvig-Holsten om deres udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)

  Der er i de seneste år sket en styrkelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor der særligt på områderne for energi og velfærdsteknologi er igangsat en række nye INTERREG-projekter, nogle med medfinansiering fra Vækstforum, hvor det blandt andet er målet at styrke det grænseoverskridende klyngesamarbejde

  Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har i februar 2016 modtaget en henvendelse fra statskancelliet i delstaten Slesvig-Holsten vedr. Slesvig-Holstens nye udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030). Strategien skal omhandle både nutidige og fremtidige tendenser og trends samt delstatsregeringens strategier og planer. Statssekretær Thomas Losse-Müller præsenterede på mødet i Vækstforum Slesvig-Holstens Landesentwicklungsstrategie 2030, og samarbejdsmuligheder blev drøftet med afsæt i fælles strategiske prioriteringer, herunder kvalificeret arbejdskraft, uddannelse, innovation, digitalisering og energi.

  Behandling af ansøgninger til Syddansk OPI-pulje

  Vækstforums Formandskab har behandlet 2 ansøgninger til OPI-puljen, der begge fik tilsagn. To ansøgninger (Remote Patient Care og Energy Storage System) var trukket tilbage af ansøger.

  Projekt

  Forretningsområde

  Beslutning

  Lydeo v. Ordblindetræning IVS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Test af Inducas v. Come-back ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi samt oplevelseserhverv. Produkter, der testes og videreudvikles, skal være tæt på markedet og skal opfylde et behov hos den offentlige sektor, hos brugere og bidrage til vækst og flere arbejdspladser hos virksomheden.

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2018, og med de to beslutninger er der ca. 23,2 mio. kr. tilbage i puljen.

  Ansøgning: EUX - en del af svaret 

  Projektet vil sikre virksomhederne i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft ved, at flere EUX-elever får en praktikplads, og dermed medvirke til en øget søgning til EUX på sigt. EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Der vil især være fokus på de tekniske skolers uddannelser (ca. 65 % af de afsatte ressourcer), hvor der særligt forventes mangel på kvalificeret arbejdskraft.

  Projektet er forberedt af den task force, der blev nedsat til at udvikle projekter til Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft (særligt ungeindsatsen) på vegne af alle erhvervsskoler. Håndværksrådet har deltaget i projektudviklingen. Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og DI Sydvestjylland støtter op om projektet og indgår bl.a. i projektets styregruppe. Projektet går ud på at sikre, at de elever, der søger optagelse på EUX, også kan finde en praktikplads og hermed gennemføre deres uddannelse i en virksomhed. Parterne vil udvikle forskellige værktøjer til brug på praktikpladsområdet. Dels en profil for EUX-eleverne, som synliggør den merværdi, som EUX eleverne kan tilføre virksomhederne i forhold til de traditionelle erhvervsuddannelseselever. Dertil vil der blive udviklet prototyper på virksomheder, som kan have gevinster ved at ansætte EUX-elever. Begge typer af redskaber vil herefter blive anvendt i en ekstraordinær praktikpladsopsøgende indsats til at matche EUX-eleverne med virksomhederne.

  Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 7.302.164,50 kr..

  Ansøgning: Social inklusion af udsatte flygtninge

  Ansøgningen er modtaget til Vækstforums pulje vedr. indsats for nyankomne flygtninge.  Ansøgningen lever op til puljens krav. Kolding Kommune, Integrationsnet og Business Kolding ønsker at inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

  Målgruppen er nyankomne, udsatte flygtninge med eksempelvis traumer, der ikke kan gå direkte i job via eksisterende tilbud, men som via projektets indsats på sigt kan integreres på arbejdsmarkedet. Projektets grundtanke er, at udsatte flygtninge har gavn af at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet og af at være i meningsfuld aktivitet. Det skal ske på en måde, der er tilpasset den enkeltes kompetencer, muligheder og behov, og afstemt med den enkelte virksomhed. Resultatet af projektet er en ny metode til indslusning af udsatte flygtninge på jobmarkedet, der forventes spredt til relevante aktører. Projektets mål er, at 100 flygtninge gennemfører Place and Train-forløb, 115 kommer i praktik og 40 kommer i beskæftigelse.

  Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 6.652.936,62 kr..

  Ansøgning: Start-Up

  Ansøgningen er modtaget til Vækstforums pulje vedr. indsats for nyankomne flygtninge. Ansøgningen lever op til puljens krav.

  Projektet har til formål at integrere nyankomne flygtninge med særlige udfordringer på arbejdsmarkedet ved at bruge iværksætteri som løftestang. I samarbejde med kommunale jobcentre screenes ikke-jobparate flygtninge som mulige projektdeltagere. De egnede deltager herefter i et 1-årigt indslusningsforløb, hvor de får undervisning i iværksætterfag og deltager i praktikforløb i virksomheder. Målgruppen er flygtninge med bopæl i Syddanmark, der har fået opholdstilladelse i Danmark tidligst i 2014. Indslusningsforløbene gennemføres i iværksættermiljøerne i Vejle, Esbjerg, Sønderborg, Odense og Assens. Det forventes, at flertallet af deltagerne i indslusningsforløbene efter projektdeltagelse vil være enten i beskæftigelse (herunder som selvstændige) eller i uddannelse.

  Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.747.063,38 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   


  Til orientering.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 16/282
  16. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 13. juni 2016 tre sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig om igangsættelse af en forældrekampagne, der skal sikre flere faglærte samt beslutning om kontingent til Vestdansk Investeringsfremme. Derudover drejer det sig om en projektansøgning fra FOMARS.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Flere unge til erhvervsuddannelserne – forældrekampagne

  Region Hovedstaden har taget initiativ til en national forældrekampagne, som skal sikre flere faglærte i fremtiden. Kampagnen er målrettet forældre, da de har en afgørende og ofte overset betydning og indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Kampagnen forventes at starte i efteråret 2016 og slutte medio 2017. Der er brug for en helhedsorienteret indsats på mange fronter, hvis det skal lykkes at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Forældrene spiller en stor rolle i de unges valg af uddannelse, og derfor er det vurderingen, at det er velbegrundet, at kampagnen i overvejende grad retter sig mod forældrene.

  Kampagnen skal primært bestå af korte film, som skal lanceres via sociale medier og regionale/nationale TV stationer samt kampagnesite, radiospots og outdoor annoncering, f.eks. standere ved indkørsel til byer. Kampagnen har et overslagsbudget på ca. 4,5 mio. kr. Der er budgetteret med regional medfinansiering på ca. 3 mio. kr. Heraf har Region Hovedstaden støttet med 1,3 mio. kr. og Region Midtjylland med ca. 0,5 mio. kr. Desuden vil der blive søgt forskellige fonde. Der forventes regionale forskelle i kampagnen, som vil afspejle størrelsen på medfinansieringen fra de enkelte regioner. Udover regioner er der en række andre samarbejdsparter i forældrekampagnen. Det er Danske Erhvervsskoler, Dansk Byggeri, LO-Hovedstaden, HANDS-ON aktører herunder 3F, Dansk Metal, Dansk Industri og Teknisk Landsforbund samt Danske Maritime.

   

  Vestdansk Investeringsfremme - beslutning om kontingent 2017-2018

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum og regionsrådet har støttet initiativet siden 2007 med et årligt kontingent til foreningen på 3,2 mio. kr. 

  Foreningen ledes af en bestyrelse udpeget af de tre vestdanske vækstfora og Udenrigsministeriet. Syddansk Vækstforum har udpeget Karsten Uno Pedersen og Erik Buhl Nielsen til bestyrelsen. Der er placeret 9 projektledere i de 3 regioner, heraf 3 i Syddanmark. Disse projektledere har særligt fokus på at tiltrække virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Endvidere er der en projektleder inden for designområdet med fysisk placering på Designskolen Kolding i tilknytning til Design2innovate.

  KPMG kontakter alle virksomheder, der er tiltrukket eller fastholdt i Vestdanmark med bistand fra FVI for at vurdere, om FVI’s indsats har haft en afgørende betydning for placeringen samt at verificere antallet af jobs. Hvis man ser på hele perioden 2007–2015, er der samlet tiltrukket eller fastholdt 1.631 jobs til Syddanmark. Vækstforum og regionsrådet har i samme periode investeret 28,8 mio. kr. i kontingent til foreningen. Det svarer til en pris per job på 17.658 kr. I 2015 er der skabt 283 og fastholdt 22 arbejdspladser i Region Syddanmark, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.

  Bag tallene for 2015 i Syddanmark ligger blandt andet to virksomheder inden for bæredygtig energi, som har etableret sig i Region Syddanmark. Det drejer sig om Grupo Benicio, der gennem datterselskabet Envo Group står bag etableringen af et af verdens største biogasanlæg i Aabenraa i 2015. Et tilsvarende anlæg er etableret i Tønder i 2014. Derudover bygger E.ON et biogasanlæg placeret i Vojens.

  Ved udgangen af 2018 vil der være uforbrugte midler på ca. 1,8 mio. kr., som bestyrelsen overvejer at anvende på en styrket midlertidig investeringsfremmeindsats i Hamborg. Det er Invest in Denmarks og FVI bestyrelsens vurdering, at der med fordel kan ske en styrkelse af investeringsfremmeindsatsen ved at ansætte en medarbejder i Hamborg. FVI’s bestyrelse har bedt om Vækstforums holdning til, om bestyrelsen bør gå videre med at anvende opsparende midler til ansættelse af en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg (i foreløbigt to år). Vækstforum tilkendegav opbakning til, at Vestdansk Investeringsfremme arbejder videre med ansættelsen af en medarbejder i Hamborg, idet Vækstforum vil forvente, at indsatsen videreføres af Invest in Denmark efter 2 år.

  På baggrund af resultaterne anbefaler bestyrelsen for FVI, at medlemskabet og det årlige kontingent videreføres for årene 2017 og 2018 med et samlet kontingent på 8 mio. kr. årligt. Region Syddanmarks andel, som er beregnet på baggrund af befolkningstal i de tre vestdanske regioner, er på 3,15 mio. kr. om året. 

   

  Projektansøgning vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler

  FOMARS ansøger om tillægsbevilling til ’FOMARS – projekter 2016-2017’. Tillægsbevillingen skal alene anvendes til støtte af ikke-kommercielle markedsføringskampagner, der gennemføres i 2017, men planlægges allerede i 2016. Der ansøges ikke om flere midler til administration.

  Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS) er en regionalt støttet forening, som yder tilskud til markedsføringskampagner, udført af foreningens medlemmer, som markedsfører Region Syddanmark som turismedestination i udlandet.

  FOMARS må udelukkende støtte den del af markedsføringskampagnerne, som er ikke-kommerciel, dog maksimalt op til 30 % af projekternes samlede budget. Det samlede budget for projekter støttet af FOMARS skal som minimum være på 500.000 kr. pr. marked. Igennem de af FOMARS støttede markedsføringskampagner sikres det, at kendskabet til Region Syddanmark bliver udbredt i udlandet, hovedsageligt på nærmarkederne i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Det øgede kendskab sikrer, at antallet af udenlandske overnatninger stiger med øget omsætning i det syddanske turismeerhverv til følge.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. punktet Flere unge til erhvervsuddannelserne – forældrekampagne indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter 0,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere en national forældrekampagne i 2016-2017.

  Vedr. Vestdansk Investeringsfremme indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter i alt 6.300.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til kontingent for medlemskab af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme i 2017 og 2018.

  Vedr. projektet FOMARS indstiller Vækstforum:

  ·         At regionsrådet giver tilsagn på 8.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til FOMARS – bevillingen kan maksimalt udgøre 30 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  • At alle vilkår, der er gældende for bevilling ’FOMARS projekter 2016 – 2017’, journalnummer 14/20237, er gældende for denne tillægsbevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  SF og Enhedslisten tog forbehold.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  36 stemte for, mens 1 (Nye Borgerlige) stemte imod.

  Enhedslisten undlod at stemme.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/24377
  17. Vedtægtsændringer for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI). Vedtægtsændringerne er nødvendige for at FVI kan ansætte en investeringsfremmemedarbejder i udlandet (Hamborg), og skal godkendes af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  FVI har til formål at sikre en stærk og sammenhængende international profilering af de vestdanske spidskompetencer, med henblik på at tiltrække flere udenlandske investeringer.

  For at styrke investeringsfremmeindsatsen ønsker FVI at finansiere en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg, hvilket Syddansk Vækstforum tilkendegav opbakning til på sit møde i juni 2016, jf. punktet med indstillinger fra Vækstforum. Ansættelsen vil være tidsbegrænset indtil ultimo 2018, og herefter er det Vækstforums forventning, at indsatsen videreføres af Invest in Denmark.

  Efter gældende vedtægter kan FVI ikke have medarbejdere ansat i udlandet, og derfor er vedtægtsændringer nødvendige. FVIs sekretariat har udarbejdet forslag til nye vedtægter (vedlagt), som er godkendt af FVIs bestyrelse. Efterfølgende skal vedtægterne godkendes i de tre regioners regionsråd. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedtægtsændringerne for Foreningen for Vestdansk Investeringsfremme godkendes, hvilket bevirker, at der kan ansættes en medarbejder i udlandet (Hamborg).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/8600
  18. Afrapportering fra studietur til Göteborg, Norrköping og Linköping for Udvalget for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget for Regional Udvikling var på studietur til Göteborg, Linköping og Norrköping den 18. - 21. april 2016. Studieturens formål var at indhente erfaringer og hjemtage inspiration til udvalgets arbejde med opfølgningen på Den Regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder regionalpolitisk lederskab, Det Gode Liv, planområdet, infrastruktur og transportpolitiske dagsordener, bosætning og udvalgets øvrige arbejde med regional udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Medlemmerne i Udvalget for Regional Udvikling deltog den 18. - 21. april 2016 på en studietur til Göteborg, Norrköping og Linköping.

  Formålet var at indhente erfaringer og hjemtage konkret inspiration til arbejdet med opfølgningen på Den Regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder regionalpolitisk lederskab, Det Gode Liv, planområdet, infrastruktur og transportpolitiske dagsordener, bosætning og udvalgets øvrige arbejde med regional udvikling.

  Turens program:

  Mandag den 18. april: Deltagerne rejste til Göteborg med ankomst sent om aftenen.

  Tirsdag den 19. april: Studiebesøg ved Lindholmen Science Park. Derefter oplæg fra og drøftelser med Region Västra Götaland.

  Onsdag den 20. april: Videre til Norrköping: Introduktioner til Norrköpings Visualiseringscenter og Campus Norrköping, Linköpings Universitet herunder Center for kommunestrategisk forskning, Norrköpings Beslutningsarena og Centrum for klimapolitisk forskning. Desuden et oplæg af og diskussion med Lars Niklasson fra afdelingen for Statsvidenskab ved Linköpings universitet om regionernes udvikling og fremtid i Sverige.

  Torsdag den 21. april: Møde med Region Östergötland i Linköping, introduktion til regionens strukturering af og arbejde med regional udvikling. Hjemrejse.

   

  Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 12. maj 2016 erfaringer og indtryk fra studieturen. Udvalget fandt, at studieturen var givende og velgennemført. Studieturen har givet ny viden og inspiration til udvalgets arbejde og understreget vigtigheden af et bredt samarbejde.

  Turens udgifter er holdt inden for budgettet. Uddybende afrapportering af studieturen og program er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-06-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge, Poul Andersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/23453
  19. Udpegning af suppleant til "Byg til Vækst"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af suppleant til ”Byg til Vækst”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmødet den 26. oktober 2015 blev regionsrådsmedlem Bo Libergren valgt som nyt medlem til ”Byg til Vækst”. Han afløste Stephanie Lose.

  ”Byg til Vækst” har i mail af 20. juni 2016 anmodet om, at regionen også udpeger en suppleant i tilfælde af varigt forfald.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en suppleant til ”Byg til Vækst”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2016
   

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen som suppleant til ”Byg til Vækst”.

  Herdis Hanghøi, Simon Hempel-Jørgensen og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

   


  Siden er sidst opdateret 20-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring