Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 23. maj 2016

Mødedato
23-05-2016 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Poul Andersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • John Lohff, C - Niels Christiansen stedfortræder
 • Henning Ravn, V - Susanne Linnet stedfortræder
 • Mikkel Andersen, Ø

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Den Syddanske Forbedringsmodel
  2. Nyt Universitetshospital i Odense - udbudsstrategi
  3. Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler
  4. Forslag til retningslinje for lægefaglig godkendelse af befordring til udenregional behandling
  5. Tilretning af takststyringsmodellen for psykiatri
  6. Evaluering af Integrated Care
  7. Lønudbetaling til elever på socialområdet
  8. Indstilling til ministeriet om udbud af erhvervsuddannelser i Region Syddanmark
  9. Anmodning om flytning af HF-aktivitet i Odense
  10. Godkendelse af vedtægtsændringer i Sydtrafik
  11. Justering af rammerne for regionsrådets spørgetid
  12. Ændring af lov om kommunale og regionale valg
  13. Regionsrådets mødekalender 2017
  14. Politisk repræsentation i møder med kommunerne
  15. Nyt medlem til bestyrelsen for Hospice Fyn
  16. LUKKET - ambulanceberedskab


  Sagsnr. 16/845
  1. Den Syddanske Forbedringsmodel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Samarbejdet med Virginia Mason Medical Organisation, Seattle, USA om en metode for vedvarende forbedring af den kliniske praksis og patientsikkerhed ved Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehuse har nu kørt i mere end et år.

  Der er udformet en generisk model for forbedringsarbejdet, der ikke blot virker i sygehus-regi, men hvor som helst i regionens institutioner. Det indstilles, at modellen godkendes som arbejdsgrundlag for vedvarende forbedring i regionens sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2015 indledtes samarbejdet med Virginia Mason Medical Organisation, Seattle, USA omkring en metode for vedvarende forbedring af den kliniske praksis og patientsikkerheden ved de tre mindre sygehuse: Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. Samarbejdet omfatter også en betydelig ledelsestræning i forbedringsarbejde, omfattende alle top-og mellemledere.

  Med baggrund i mere end et års godt samarbejde, hvor gode resultater i patientbehandlingen nu viser sig, er det besluttet også at lade samarbejdet omfatte Odense Universitetshospital og Psykiatrien. I den sammenhæng er der udarbejdet en beskrivelse af forbedringsarbejdet, som det nu foregår ved regionens sygehuse.

  Denne beskrivelse er udformet som en generisk model for forbedringsarbejde, der ikke blot virker i sygehus-regi, men hvor som helst i regionens institutioner, hvor der er behov for vedvarende forbedring, hvor der ses spild, mv. Modellen er foreløbig benævnt: Den Syddanske Forbedringsmodel (DSFM).

  DSFM har været et emne ved det orienterende regionsrådsmøde den 13. april 2016 og forelægges nu til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Den Syddanske Forbedringsmodel godkendes som arbejdsgrundlag for stadige forbedringer i regionens sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance stemte imod.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Liberal Alliance stemte imod. Enhedslisten undlod at stemme.


  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/13070
  2. Nyt Universitetshospital i Odense - udbudsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget for Nyt OUH skal en udbudsstrategi fastlægges for projektet (entreprise- og udbudsform).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Planlægning af det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) befinder sig pt. i projektforslagsfasen, som afsluttes i efteråret 2016 med regionsrådets behandling.

  Projektforslaget er en videre bearbejdning af dispositionsforslaget (placering af funktioner i forhold til hinanden), samt er de projekterende rådgiveres (Medic OUH I/S) forslag til, hvorledes opgaven i al væsentlighed kan realiseres. Der skal i projektforslaget være taget stilling til alle betydende spørgsmål vedrørende byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt andre forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet. I forbindelse med projektforslagets vedtagelse fastlægges det styrende budget for færdiggørelse af byggeriet.

  Projektforslaget skal indeholde en tidsplan for projektering og udførelse samt forslag til entreprise- og udbudsform (udbudsstrategi).

  Som led i arbejdet med udarbejdelse af en udbudsstrategi for Nyt OUH-projektet er der drøftet tre mulige modeller:

  ·        Stor- og fagentrepriser
  (betegnet ”kontraktmodellen”, som fremgår af aftale mellem Region Syddanmark og Medic OUH I/S)

  ·        Hovedentreprise

  ·        Totalentreprise


  Fælles for de tre modeller er, at de forberedende arbejder (Delprojekt 01 og 02 vedrørende byggemodning, vejnet og p-arealer), servicebyen, psykiatrien og de afsluttende landskabsarbejder håndteres særskilt.

  For at kvalificere valget af udbudsstrategi i Nyt OUH-projektet er der indhentet erfaringer fra regionens egne byggeprojekter og oplysninger fra andre byggeprojekter og bygherrer. Der er desuden gennemført en markedsundersøgelse, foretaget af konsulentfirmaet Ernest & Young (EY). På baggrund af dette analysearbejde synes der at være en tendens til øget præference for og gode erfaringer med tidlig inddragelse af entreprenører i byggeprojekter – såkaldt tidligt udbud. Det vil sige, at entreprenørerfaringer indhentes allerede på et tidspunkt, hvor projekteringen ikke er afsluttet, så en eller flere entreprenører kan bidrage til at færdiggøre denne. Muligheden for dette stiller krav til udbudsformen. Det er ikke muligt i kontraktmodellen at anvende tidligt udbud (udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog). På den baggrund er der foretaget en sammenligning af tidligt udbud i henholdsvis hovedentreprise eller totalentreprise.

  Der henvises til bilagsmaterialet for supplerende beskrivelse og sammenligning af modeller, samt markedsanalyse.

  Punktet har været behandlet på møde i innovationsudvalget den 21. april 2016 og i forretningsudvalget den 11. maj 2016. Udvalgene anbefaler, at der udarbejdes to procesplaner. En for hovedentreprise og en for totalentreprise. Procesplanen for udbud i hovedentreprise (som foreslået af rådgiverkonsortiet) skal blandt andet omfatte en afklaring af de kontraktlige konsekvenser med konsortiet. Planen skal både beskrive hovedentreprise på tidligt grundlag og hovedentreprise på grundlag af færdigt projekt. Procesplanen for totalentreprise skal blandt andet omfatte en afklaring af de kontraktretlige konsekvenser. Derudover besluttede udvalget, at der på grundlag af de to procesplaner skal tages endelig stilling til valg af udbudsform senest i forbindelse med regionsrådets behandling af projektforslaget.

  Indstillingen er ændret i overensstemmelse med beslutningen fra innovationsudvalget og forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der udarbejdes en procesplan for udbud i hovedentreprise (som foreslået af rådgiverkonsortiet), herunder en afklaring af de kontraktlige konsekvenser med konsortiet. Planen skal både beskrive hovedentreprise på tidligt grundlag og hovedentreprise på grundlag af færdigt projekt.

  At der ligeledes udarbejdes en procesplan for totalentreprise, herunder en afklaring af de kontraktretlige konsekvenser.

  At der på grundlag af disse procesplaner tages endelig stilling til valg af udbudsform senest i forbindelse med regionsrådets behandling af projektforslaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016
   
  • At der udarbejdes en procesplan for udbud i hovedentreprise (som foreslået af rådgiverkonsortiet), herunder en afklaring af de kontraktlige konsekvenser med konsortiet. Planen skal både beskrive hovedentreprise på tidligt grundlag og hovedentreprise på grundlag af færdigt projekt
  • At der ligeledes udarbejdes en procesplan for totalentreprise, herunder en afklaring af de kontraktlige konsekvenser
  • At der på grundlag af disse procesplaner tages endelig stilling til valg af udbudsform senest i forbindelse med regionsrådets behandling af projektforslaget

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6561
  3. Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører forslag om iværksættelse af et pilotprojekt med sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler, som supplement til det eksisterende præhospitale beredskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Præhospitaludvalget godkendte på mødet 7. marts 2016 et forslag om at undersøge mulighederne for at igangsætte et projekt med sygeplejerskebemandede beredskaber.

  Baggrunden er det forventede øgede behov for interhospitale transporter over længere afstande som følge af den øgede centralisering af sygehusbehandling på færre matrikler, samt den nuværende rekrutteringssituation i Region Syddanmark hvad angår reddere, der vanskeliggør tilkøb af nye ambulanceberedskaber.

  De sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter skal ses som et supplement til det eksisterende præhospitale beredskab. Herved øges kompetenceniveauet på mange interhospitale transporter, hvilket vil give et kvalitetsløft samtidig med, at ambulancebehandlerens faglighed bringes i fokus ved i højere grad at benytte ambulancebehandlere til akutte kørsler. Dedikerede biler til de daglige overflytninger mellem sygehusene vil endvidere optimere og stabilisere den daglige drift i forhold til det samlede præhospitale bredskab.

  Baseret på tallene for interhospitale transporter, er det vurderingen, at der er volumen og aktivitet til minimum ét køretøj per akutsygehus. I første omgang vil der i pilotprojektet indgå køretøjer placeret ved akutsygehusene i Kolding, Aabenraa, Esbjerg og Odense med en driftstid fra kl. 07.00 – 19.00 på hverdage, som er det tidsrum, hvor de interhospitale transporter hovedsageligt finder sted.

  De liggende sygetransporter, som disponeres af AMK-vagtcentralen, skal i langt overvejende grad benyttes til interhospitale transporter med hastegrad C og i mindre grad til hastegrad B. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at disponere de liggende sygetransporter til behandlingskrævende interhospitale transporter, vil sygetransporterne kunne disponeres til D-transporter (ikke behandlingskrævende, ikke hastende og uden udrykning).

  Det foreslås, at Region Syddanmark tilkøber bilerne som ST-beredskaber med det i ambulancekontrakterne gældende varsel på 2 måneder. Den eneste forskel fra et ST-beredskab bliver, at operatørens ST-assistent erstattes af en sygeplejerske fra sygehuset, og at en mindre del af udstyret i ST-bilen bliver overflødigt. Såfremt operatørerne ønsker at indgå i projektet på disse vilkår, skal der indgås tillægsaftaler med operatørerne.

  Inspireret af den nuværende organisering af regionens lægebiler, vil sygeplejerskerne være organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttet deres nuværende sygehusafdeling. Sygeplejerskerne vil gennemgå et uddannelsesforløb bestående af teori og praktik, for derefter at indgå i et ”transportteam” med et antal 12 timers vagter om måneden. Sygeplejerskens udførelse af behandling under sygetransporten vil være på lægelig delegation fra den ledende læge på den afdeling, der bestiller transporten, og med lægelig rådgivning fra lægebilslægen. Sygeplejerskerne vil medbringe nødvendigt behandlingsudstyr og visse lægemidler.

  Projektet vil kunne iværksættes fra primo juni med uddannelse af sygeplejersker. Driftsstart tidligst 1. juli 2016 med forbehold for operatørenes kontraktlige varslingsfrist på 2 måneder.

  De samlede udgifter til pilotprojektet med etablering og drift af 4 nye sygeplejerskeledsagede ST-biler til interhospitale transporter med base på akutsygehusene i Kolding, Esbjerg, Aabenraa og Odense i en 12 måneders periode forventes at ligge i størrelsesordenen 12-13 mio. kr. Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget til det præhospitale område. De bevillingsmæssige konsekvenser af projektet indarbejdes i en kommende budgettilpasning, når kontrakter med leverandørerne er indgået.

  Projektet er nærmere beskrevet i bilag.

  Punktet har været behandlet på møde i det præhospitale udvalg den 11. april 2016. Udvalget tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at projektet evalueres efter 12 måneder, hvorefter det besluttes, om ordningen skal fortsætte.

  Forretningsudvalget behandlede sagen på møde den 11. maj 2016. Udvalget tiltrådte indstillingen fra præhospitaludvalget.

  Indstillingen er ændret i overensstemmelse med udvalgenes beslutning. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At pilotprojekt med sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter godkendes.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at underskrive tillægsaftaler om tilkøb af fire ST-beredskaber.

  At udgifterne afholdes af den præhospitale konto.

  At projektet evalueres efter 12 måneder, hvorefter det besluttes, om ordningen skal fortsætte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016
   

  Indstilling tiltrådt, idet den tilføjelse, at projektet evalueres efter 12 måneder, hvorefter det besluttes, om ordningen skal fortsætte.

   

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten og Liberal Alliance stemte imod.

  SF tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/45412
  4. Forslag til retningslinje for lægefaglig godkendelse af befordring til udenregional behandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet indeholder et forslag til indførsel af en retningslinje, så patienter tildeles befordring på regionens regning til udenregionale sygehuse, hvis det sundhedsfagligt vurderes at være bedst for patienten. Herudover orienteres om forventet ændring af praksis vedr. ledsagelse af børn som følge af en tilbagemelding fra Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Der har været en række uhensigtsmæssige episoder vedrørende kørsler af syddanske patienter til behandling på udenregionale sygehuse. Dette har især været til onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH), hvor patienter ikke har kunnet komme frem til en igangværende behandling ved egen hjælp, som følge af deres sygdom.

  Patienterne er ofte startet i et frit-valgsforløb for en specifik sygdom, og har så efterfølgende fået konstateret tilstødende sygdomme, der har forværret deres tilstand betydeligt og forhindret dem i ved egen hjælp selv at nå frem til behandlingen.

   

  Forslag til retningslinje vedr. udenregional behandling

  I dag visiteres kørslerne til udenregional behandling efter meddelelsesbreve modtaget fra det udenregionale sygehus, samt i henhold til de gældende specialeplaner. Hvis Odense Universitetshospital (OUH) har kunnet behandle patienten rettidigt, og er godkendt i henhold til gældende specialeplan, har kørselskontoret givet afslag på kørsel til de patienter, der fortsat vælger den udenregionale behandling. Dette sker efter reglerne om frit valg, og er i overensstemmelse med regionsrådets visitationspraksis, der tager udgangspunkt i bekendtgørelsens minimumsbetingelser. Her er patienten berettiget til befordring til det nærmeste sygehus, der kan varetage behandlingen, hvis man opfylder de gældende betingelser.

  Der har som nævnt været en række cases hvor AUH og OUH har ønsket, at behandlingen skulle varetages af AUH, selvom OUH er godkendt til behandlingen og kan varetage denne. Problemet opstår ved bestilling af patienttransport. Her vil kørselskontoret give afslag på kørsel, da man selv kan varetage behandlingen i regionen.

  Der kan dog, fagligt set, være gode grunde til, at patienten fortsætter sit patientforløb på AUH. Vedhæftet udkast til retningslinje (bilag 1) foreslår derfor, at man fremover skal inddrage afdelingsledelsen med henblik på at få deres faglige begrundelse for, at OUH ikke skal varetage behandlingen. Kan kørselskontoret ikke nå at indhente afdelingsledelsens faglige vurdering inden en eventuel kørsel, tildeles patienten i den akutte situation en kørsel. Patienten skal informeres om, at man efterfølgende behøver den regionale behandlingsansvarlige afdelings accept for fortsat at kunne få bevilliget kørsler til behandlingen udenregionalt.

  Det anslås, at der vil være tale om ca. 5 hændelser pr. måned. Tallet inkluderer både de patienter, hvor man ikke har kunnet nå at indhente en faglig vurdering, og de patienter hvor man fagligt vurderer, at det er bedst for patienten at blive behandlet uden for regionen.

  Retningslinjen vedrører primært OUH, men kan også anvendes af andre sygehuse og vil gælde for både somatikken samt psykiatrien.

  Ledsagelse af børn

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i et svar vedr. ledsagelse af børn anført, at hvis det læge-/sundhedsfagligt vurderes, at begge forældres ledsagelse er nødvendig i forbindelse med barnets ophold på sygehuset, er begge forældre berettiget til befordring/godtgørelse, hvis man i øvrigt opfylder gældende betingelser. Ledsagelsen er også gældende ved barnets ophold på sygehuset. Dette gælder også ved behandling i udlandet.

  Udmeldingen står i modsætning til tidligere afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed (det tidligere Patientombuddet), hvor den hidtidige praksis har været en ledsager pr. barn. Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud, at man vil inkorporere ministeriets fortolkning i deres klagesagsafgørelser, og regionen ændrer derfor den hidtidige praksis og vil fremover køre begge forældre, hvis det skønnes sundhedsfagligt nødvendigt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedhæftede retningslinje vedrørende udenregional behandling indføres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten og SF tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Enhedslisten undlod at stemme.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/12856
  5. Tilretning af takststyringsmodellen for psykiatri
  fold dette punkt ind Resume
   

  Takststyringsmodellen for psykiatri foreslås tilrettet i forhold til implementering af afregning for telepsykiatriske ydelser, ændret afregning i Afdeling for traume og torturoverlevere fra forløbsafregning til afregning pr. besøg samt ændret afregning for hurtig udrednings- og behandlingsopstart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Telepsykiatriske ydelser

  For at skabe incitament i psykiatrisygehuset til at øge brugen af telepsykiatri som behandlingsform, foreslås afregning for telepsykiatriske ydelser gjort til en del af takststyringsmodellen på følgende måde:

  • Telepsykiatriske besøg/aktiviteter, hvor patienten behandles i eget hjem, afregnes med 55 % af taksten for ”samtale med behandlingssigte”. (B&U og voksen).
  • Telepsykiatrisk behandling ”mellem afdelinger”, hvor patienten er til stede på en afdeling med sundhedsfagligt personale, og lægen befinder sig på en anden af sygehusets afdelinger, afregnes med 55 % af taksten for ”samtale med behandlingssigte” til både den behandlingsansvarlige afdeling og afdelingen, som yder den telepsykiatriske ydelse.
  • Telepsykiatrisk behandling af patient på institution afregnes med 55 % af taksten for ”samtale med behandlingssigte”.
  • Telepsykiatrisk rådgivning mellem læger på sygehusets afdelinger afregnes ikke.

  Telepsykiatrisk behandling er stadig i opstartsfasen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at estimere omfanget af aktiviteten ude på afdelingerne, eller hvor megen aktivitet der vil komme på tværs af afdelingerne. Dermed vides det endnu ikke, hvilke konsekvenser det får i forhold til aktivitetsafregning og tabt kommunal medfinansiering. Der er ingen kommunal medfinansiering på telepsykiatriske ydelser.

  Dog har Telepsykiatrisk Center estimeret et antal ydelser og patientforløb, som de forventer at levere for de enkelte afdelinger. Det lyder på samlet 2.795 ydelser, hvilket forventes at give et tab på 1,451 mio. kr. i kommunal medfinansiering.

  Det foreslås, at den telepsykiatriske aktivitet bliver underlagt en vurdering i forhold til omfang og de økonomiske konsekvenser hvert år i forbindelse med opgørelse af sygehusets aktivitetsafregning. I den sammenhæng besluttes det, om der også kan afregnes for telepsykiatriske ydelser det efterfølgende år. Det vil sige afregningen vil kun kunne gennemføres så længe, der samlet set på psykiatriområdet er økonomi til det i forhold til øvrige behandlingsmæssige tiltag.

  Økonomien vurderes både i forhold til den del, der leveres til sygehuset og det tabte i forhold til kommunal medfinansiering, som er på 30 % af den gældende takst pr. besøg.

  Afdeling for traume og torturoverlevere

  Afdeling for traume og torturoverleveres (ATT’s) aktivitet er siden 2009 blevet afregnet i forløb, men med implementeringen af Cosmic PAS i november 2014 blev det muligt at tænke ATT ind i takststyringsmodellen, således ATT kan overgå til afregning pr. besøg fra 1. januar 2016 og dermed sidestilles med sygehusets øvrige afdelinger.

   

  ATT har dog udgifter til tolkebistand, hvilket udgør 4.000 kr. af den samlede afregning på 24.000 kr. pr. afsluttet forløb. Dette svarer til 17 % og er fastsat ud fra en gennemsnitsbetragtning på samtlige forløb. Det forslås derfor, at der til marginalafregningstaksten for et ambulant besøg tillægges 17 % af den ambulante takst på både ambulante og ude-/hjemmebesøg. Dvs. der afregnes samlet 72 % af den ambulante takst ved mer- eller mindreaktivitet.

  Ændring i afregningsmodellen vurderes at holde sig inden for de økonomiske rammer, der er afsat til aktivitetsafregning vedrørende psykiatrien.

  Udrednings- og behandlingsret

  Den 19. januar 2016 blev Psykiatri- og Socialudvalget i en status på udrednings- og behandlingsretten orienteret om behovet for ændring i takststyringsmodellen i forbindelse med implementering af den fulde 30 dages udrednings- og behandlingsret pr. 1. september 2015. Sagen forelægges nu til politisk godkendelse.

  For at sikre, at den gældende takststyringsmodel understøtter de gældende patientrettigheder bedre, foreslås det, at psykiatrisygehuset afregnes med 40 % af den ambulante takst for ordinære ambulante besøg, hver gang en patient er udredt inden for 30 dage samt hver gang der, inden for samme tidsgrænse, af faglige årsager er udarbejdet en udredningsplan. For de patienter, som ved henvisning er udredt i en grad, så de kan gå direkte i behandling, foreslås det samtidig, at psykiatrisygehuset ligeledes afregnes med 40 % af den ambulante takst, hver gang 1. besøg til behandling finder sted inden for 30 dage. Herved gives økonomiske incitamenter til hurtigt at tage hånd om patienterne, uanset om patienten ved henvisning er udredt eller ikke.

  Justeringen af afregningsmodellen vurderes at medføre en afregning på cirka samme niveau som med den afregningsordning, som udfases. Dette er der allerede afsat finansiering til på psykiatriområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afregningsmodellen for telepsykiatriske ydelser godkendes, herunder at den telepsykiatriske aktivitet/afregning underlægges en årlig vurdering i forhold til psykiatriområdets samlede økonomi.

  At ATT overgår fra forløbsafregning til afregning pr. besøg og dermed sidestilles med sygehusets øvrige afdelinger, dog med yderligere 17 % takstafregning til tolkebistand.

  At ændringen i afregning for hurtig udredning og behandlingsopstart godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-04-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17477
  6. Evaluering af Integrated Care
  fold dette punkt ind Resume
   

  Integrated Care (IC) er et frikommuneforsøg og et partnerskabsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og PLO Syddanmark, der har afprøvet en ny tværsektoriel samarbejdsmodel på sundhedsområdet. Projektet er nu evalueret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har siden 2013 i fællesskab udviklet og afprøvet en integreret indsats for henholdsvis den ældre medicinske patient (DÆMP-indsatsen) og patienter med stress, angst og depression (SAD-indsatsen). Målgrupperne er udvalgt på bagrund af deres volumen og de mange tværsektorielle kontakter.

  Odense Kommunes frikommunestatus gjorde det muligt at sammenkøre patientdata på tværs af kommune, almen praksis og region. Data har været relevante og nødvendige for at skabe det sammenhængende patientforløb, som var målet i projektet. Samtidig var indsatsen funderet i den nyeste viden om relationel koordinering og inspireret af erfaringer fra en lignende indsats i North West London.

  IC-indsatsen er udviklet og afprøvet i et tæt samarbejde mellem de tre projektparter med afsæt i følgende grundprincipper:

  • En tværsektoriel og forpligtende ledelse og projektorganisation som sætter en ny og fælles ramme for samarbejdet.
  • Fælles elektroniske redskaber til identifikation af patienter og fælles videndeling om konkrete patienter.
  • Øget fokus på inddragelse af patienterne og et proaktivt fokus på at skabe et hurtigt, individuelt og sammenhængende forløb for patienterne.

  Evalueringen er gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Der er udarbejdet tre rapporter - en sammenfatning af resultater og konklusioner samt to delrapporter om de to indsatsområder.

  Evalueringen viser, at stress, angst og depressionsindsatsen opleves relevant, meningsfuld og positiv af både patienter og fagpersoner, og at de ældre medicinske patienter oplever indsatsen som en positiv mulighed i deres sygdomsforløb. Fagpersonerne oplever derimod ikke indsatsen for den ældre medicinske patient som relevant og meningsfuld.

  Desuden viser evalueringen, at det ikke har været muligt at finde besparelsespotentialer ved IC indsatsen – tværtimod. Det gælder for både SAD- og DÆMP-indsatsen, at de kortsigtede effekter på forbruget af social- og sundhedsydelser er entydigt negative.

  KORA peger på en række forhold, der kan være med til at forklare resultatet. Projektet har været udfordret af den tidsramme, der var opstillet for frikommuneforsøget. Desuden skulle en mængde komplekse udviklings- og implementeringsprojekter til for at omsætte den overordnede IC-model til et konkret projekt. Udvikling, validering og implementering af stratificeringsredskaber, risikolister og de tværsektorielle IC-handleplaner udgjorde i sig selv flerårige og relativt komplicerede opgaver, hvor der tillige var kort tid til pilottestning i et driftsmiljø. Omvendt underbygges de i projektet fundne resultater af resultaterne fra andre, lignende projekter.

  På baggrund af evalueringen indstiller den politiske styregruppe, at forsøget afsluttes nu. Den anbefaler, at patienter, der allerede er inkluderet, får mulighed for at gennemføre de forløb og indsatser, der allerede er planlagt frem til 30. september 2016, hvorefter interventionen i projektet ophører.

  Desuden foreslås afsat midler til at gennemføre en ekstern opfølgning i starten af 2017. Opfølgningen gælder alle de inkluderede patienter på såvel DÆMP- som på SAD-området med henblik på at vurdere effekterne i et lidt længere perspektiv og i øvrigt følge udviklingen.

  Da projektet indeholder megen vigtig læring og centrale perspektiver, der kan bruges i det videre arbejde med at understøtte den sammenhængende og tværsektorielle indsats på sundhedsområdet, foreslår den politiske styregruppe også, at der afsættes ressourcer til at samle op på de centrale erfaringer og læringspunkter fra projektet. Opsamlingen af læringspunkter og perspektiver forløber frem til udgangen af 2016. Det foreslås også, at der gennemføres en afsluttende konference for projektets aktører og andre interesserede, hvor læringen bl.a. formidles.

  Ovenstående forslag fra den politiske styregruppe betyder, at der til den resterende periode fra 1. maj til foråret 2017, hvor regnskabet afsluttes, skal anvendes i alt 4,223 mio. kr., jf. nedenstående opstilling.

  Drift 1. apr.-30. sep. 2016

  2.653.000 kr.

  2. års opfølgning jan. 2017

  1.000.000 kr.

  Projektmedarbejder 1. okt.-31. dec. 2016

  270.000 kr.

  Konference dec. 2016

  300.000 kr.

  I alt

  4.223.000 kr.

  Da udgifterne deles ligeligt mellem kommunen og regionen, betyder det, at udgifterne for den resterende projektperiode for Region Syddanmark beløber sig til 2,112 mio. kr.

  Udgifterne foreslås afholdt inden for rammen af de allerede afsatte midler til Integrated Care.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der lukkes for tilgang af borgere til Integrated Care-projektet, og allerede inkluderede borgere afslutter deres forløb inden den 30. september 2016.

  At der i efteråret 2016 udarbejdes en erfaringsopsamling med læringspunkter og perspektiver, som afsluttes med en konference ultimo 2016.

  At der indgås en aftale med en ekstern evaluator om opfølgning i januar 2017 for at vurdere effekten af indsatserne efter yderligere et år.

  At udgifter til ovenstående, kr. 2,112 mio. for Region Syddanmarks vedkommende, afholdes inden for rammen af de allerede afsatte midler til Integrated Care.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14309
  7. Lønudbetaling til elever på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatrisygehuset har i flere år administreret lønudbetalingen til elever på socialområdet Udgifterne for 2014 og 2015 er bogført på psykiatrisygehusets kontoplan, hvilket ikke er i overensstemmelse med regionens princip om tre adskilte økonomiske kasser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatrisygehuset har i flere år administreret lønudbetaling til elever på socialområdet. I 2014 og 2015 er der på psykiatrisygehusets kontoplan bogført udgifter vedrørende socialområdets elever, dvs. psykiatriområdet reelt har finansieret elever på socialområdet. Dette er ikke i overensstemmelse med det generelle princip om, at regionen består af tre adskilte økonomiske kasser.

  Denne praksis er stoppet fra 2016, men for at rette op på forholdet bagudrettet foreslås det, at elevudgifterne vedrørende 2015 udgiftsføres på socialområdet og indtægtsføres på psykiatriområdets centrale konti (i 2016). 2014-udgiften kan pga. regelsæt på socialområdet om håndtering af over-/underskud ikke tilbageføres.

  Da socialområdet fra 2016 selv finansierer eleverne, fjernes samtidig den særskilte årlige bevilling til dækning af elevudgifterne på socialområdet, som psykiatrisygehuset havde fået for at blive holdt skadesløs for denne udgiftspost. Pengene føres tilbage til de centrale rammer vedrørende psykiatriområdet.    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der i 2016 udgiftsføres 2,604 mio. kr. på socialområdet, og at der indtægtsføres et tilsvarende beløb på central konto vedrørende psykiatri.

  At psykiatrisygehusets budgetramme fra 2016 og frem nedskrives med 3,657 mio. kr., og at ramme vedrørende satspuljer m.v. opskrives tilsvarende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17249
  8. Indstilling til ministeriet om udbud af erhvervsuddannelser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at forsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017. Regionsrådet skal afgive indstilling i forhold til den stedlige placering af 1. og 2. del af grundforløbene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til, at fortsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017 af:

  • 1. del af uddannelsernes grundforløb inden for et eller flere hovedområder.
  • 2. del af grundforløbet til en eller flere uddannelser.
  • Hovedforløb i en eller flere uddannelser. 
  • Praktikcenter, der udbyder skolepraktik.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling træffer afgørelse om ovenstående, forventelig i september 2016, på baggrund af høringssvar fra regionsrådene vedrørende den stedlige placering af 1. og 2. del af grundforløbet samt indstillinger fra Rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (REU).

  Ministeriet vil i vurderingen af ansøgningerne tage afsæt i følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier:

  1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
  2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
  3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyntagen til efterspørgsel og behov.
  4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål (flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse; flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse; erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan; tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes).

  Ud over at udarbejde høringssvar, har regionsrådet haft en koordinerende rolle i perioden frem til at skolerne har indsendt deres ansøgninger. Bl.a. har regionsformanden og administrationen mødtes med repræsentanter for erhvervsuddannelserne. På møderne er der bl.a. blevet redegjort for de tre parametre, som der vil blive lagt vægt på i forbindelse med regionsrådets høringssvar (jf. nedenfor). Ligeledes er mulighederne for samarbejde blevet drøftet, hvor regionen har opfordret udbyderne til at indgå i samarbejder mv. for at øge tilgængeligheden. På opfordring fra erhvervsskolerne, har administrationen endvidere påtaget sig en koordinerende rolle i forhold til at få skabt et overblik over den stedlige placering af alle nuværende, og forventede fremtidige, EUD udbud i Syddanmark.

  Med afsæt i regionsrådets tilkendegivelser på uddannelsesområdet og tildelingskriterierne fra ministeriet, lægges der i forbindelse med regionsrådets høringssvar vægt på en samlet vurdering med hovedvægt på følgende tre parametre: 

  1. Tilgængelighed til grundforløbenes 1. og 2. del
  2. Rekrutteringsgrundlag (demografi mv.)
  3. Efterspørgsel (arbejdsmarkedet). 

  Materialet til belysning af ovenstående parametre fremgår henholdsvis af bilag 3, 4 og 5. Endvidere fremgår overblikket over EUD-udbydernes ansøgninger af bilag 6. 

  Der er indsendt ansøgninger om godkendelse til at udbyde grundforløbenes 1. og 2. del (GF1 og GF2) fra 32 uddannelsesinstitutioner i Syddanmark (jf. bilag 6).

  Opgjort på hovedinstitutionsniveau (f.eks. Syddansk Erhvervsskole samlet set), har institutionerne i Syddanmark samlet set indsendt i alt 314 ansøgninger, der fordeler sig med 42 ansøgninger på GF1 og 272 ansøgninger på GF2. For GF1 er der tale om 4 nye ansøgninger, mens der for GF2 er tale om 38 nye ansøgninger.

  Da den samme hovedinstitution godt kan udbyde uddannelser på flere adresser (som oftest i forskellige byer), kan ansøgningerne også opgøres på udbudsadresseniveau. Her ligger det samlede antal ansøgninger på 424, fordelt med 76 på GF1 og 348 på GF2. Opgjort på udbudsadresseniveau er der tale om 10 nye ansøgninger til GF1 og 64 nye ansøgninger til GF2.

  Derudover gælder det, at alle nuværende udbud af GF1 genansøges, mens der er 9 nuværende GF2 udbud der ikke genansøges (jf. bilag 6).

  Vurdering af ansøgningerne til GF1:

  Hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for Omsorg, sundhed og pædagogik genansøges, og derudover ansøges der som noget nyt om udbud i Vejen (Social- og Sundhedsskolen Esbjerg). Her er der imidlertid tale om et udbud, der skal afprøves på forsøgsbasis allerede fra august 2016.

  Med det ansøgte udbud i Vejen, er det administrationens vurdering, at der sker en tydelig forbedring i tilgængeligheden til dette hovedområde i Syddanmark. Det skal dog samtidig bemærkes (jf. bilag 3), at de unge i store dele af følgende kommuner fortsat vil have mere end 60 minutter til nærmeste udbyder af Omsorg, sundhed og pædagogik: Varde, Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, og Kerteminde (foruden Fanø, Langeland og Ærø). 

  Hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for Kontor, handel og forretningsservice genansøges, og derudover er der ikke ansøgt om yderligere udbud. Det er administrationens vurdering, at der generelt er tale om en god tilgængelighed til dette hovedområde i Syddanmark, dog med undtagelse af følgende kommuner: Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde (foruden Fanø, Langeland og Ærø). Her har de unge i store dele af kommunerne mere end 60 minutters transporttid til nærmeste udbyder af Kontor, handel og forretningsservice.

  Hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for dette hovedområde genansøges, og derudover ansøges der som noget nyt om udbud i Fredericia (både EUC Lillebælt og IBC), hvilket således forbedrer tilgængeligheden, hvis ansøgningerne imødekommes. Ydermere ansøger IBC om udbud i Aabenraa og Kolding, hvor hovedområdet dog allerede udbydes i forvejen. Selvom tilgængeligheden til Fødevarer, jordbrug og oplevelser dermed potentielt forbedres, så vil de unge i store dele af følgende kommuner dog fortsat have mere end 60 minutters transporttid til nærmeste udbud: Vejen, Varde, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg (foruden Fanø, Langeland og Ærø).

  Hovedområdet Teknologi, byggeri og transport:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport genansøges. Dertil kommer et ansøgt udbud i Glamsbjerg (Handelsgymnasiet Vestfyn). Dette mulige udbud er interessant, fordi der er tale om et samarbejde mellem Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg, Syddansk Erhvervsskole i Odense og EUC Lillebælt i Fredericia. Det nye GF1 forløb vil være målrettet elever, der vil uddanne sig til bl.a. smede og elektrikere, og Handelsgymnasiet Vestfyn oplyser, at der forventeligt vil indgå besøg og praktik på lokale virksomheder som en del af undervisningen.

  Et nyt udbud af GF1 inden for Teknologi, byggeri og transport vil således forbedre tilgængeligheden til dette hovedområde på Fyn. Ikke desto mindre vil der fortsat være unge i store dele af følgende kommuner, som har mere end 60 minutter til nærmeste udbud: Vejen, Varde, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg (foruden Fanø, Langeland og Ærø).

  Det ansøgte GF1 udbud set i lyset af rekrutteringsgrundlag og efterspørgsel

  Samlet set vil der med det ansøgte udbud, også pr. 1. august 2017 være en begrænset tilgængelighed til et eller flere af erhvervsuddannelsernes fire hovedområder i store dele af følgende kommuner: Varde, Vejen, Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Kerteminde, Fanø, Langeland og Ærø. Dette skal imidlertid ses i lyset af demografien (både nuværende status og udvikling de kommende år), den lokale erhvervsstruktur og den forventede fremtidige efterspørgsel efter faglært arbejdskraft.

  Hvad demografien angår, så er der jf. bilag 4 (s. 12 og 14) et middel/stort elevgrundlag i hhv. Varde, Vejen, Assens og Faaborg-Midtfyn. Frem mod 2020 forventes dette at være nogenlunde konstant i Vejen, mens der ses en svagt faldende tendens i Assens og Faaborg-Midtfyn. På Nordfyn og i Nyborg er elevgrundlaget forholdsvis lavt og forventes uændret frem mod 2020. Endelig er der et meget lavt elevgrundlag i Kerteminde, samt på øerne Fanø, Langeland og Ærø, og dette forventes at forblive meget lavt frem mod 2020. Den forventede fremtidige efterspørgsel efter faglært arbejdskraft forventes at stige med 24.000 personer i Syddanmark fra 2013 til 2025, jf. bilag 5.

  Vurdering af ansøgningerne til GF2:

  På tværs af alle udbydere af erhvervsuddannelser i Syddanmark, ansøges der samlet set om godkendelse til udbud af 80 forskellige GF2-retninger – mod de nuværende 77 G2-retninger - ud af de i alt 105 mulige GF2-retninger.

  Det ansøgte GF2 udbud i Syddanmark omfatter således 3 helt nye GF2-retninger. Det drejer sig om GF2 til receptionistuddannelsen (ansøgt af IBC), GF2 til lufthavnsuddannelsen (ansøgt af EUC Lillebælt), samt GF2 til maritime håndværksfag (ansøgt af Svendborg Erhvervsskole).

  I bilag 6 opgøres det, hvorledes GF2-ansøgningerne fordeler sig på de fire syddanske områder: Fyn, Sydvestjylland, Sydøstjylland og Trekantområdet. Her fremgår det, at antallet af forskellige GF2-retninger i det ansøgte udbud overstiger det nuværende udbud for hvert af de fire områder i regionen, hvilket administrationen i lyset af tilgængelighed, rekruttering og efterspørgsel vurderer positivt.

  Som hovedregel er der kun én udbyder af en given GF2-retning inden for samme by. På baggrund af de indkomne ansøgninger, kan der imidlertid oplistes 6 GF2-retninger, som søges udbudt af to forskellige institutioner i samme by. I det nuværende udbud finder den situation kun sted 2 gange, og noget kunne derfor tyde på et potentielt set større omfang af konkurrence i det ansøgte udbud. Det gælder i særlig grad GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse, som nu søges udbudt af to forskellige institutioner i 4 byer.

  En konkurrencesituation med flere udbydere af samme GF2 retning inden for samme by, kan potentielt set betyde, at der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag for at udbyde og opretholde det pågældende GF2. Administrationen har derfor kontaktet de involverede institutioner for at spørge ind til, hvorvidt der er indgået aftaler eller er overvejelser om samarbejde mellem udbyderne.

   

  På baggrund af regionsrådets beslutning foretager administrationen godkendelse enkeltvis af uddannelserne i ministeriets it-system.

  Sagen blev drøftet på møde i udvalget for regional udvikling den 18. april 2016 og udvalgets anbefaling over for regionsrådet kan læses nedenfor. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger. Det bemærkes i den forbindelse, at det omtalte høringssvar, på anmodning fra ministeriet, skal omtales som supplerende bemærkninger til indstillinger om udbud af GF1 og GF2.

  Forretningsudvalget behandlede sagen på møde den 11. maj 2016. Udvalget tiltrådte indstillingen fra udvalget for regional udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF1 godkendes.

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF2 i byer, hvor der ikke er flere uddannelsesinstitutioner, der udbyder den samme uddannelse, godkendes.

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF2 i byer, hvor der er flere uddannelsesinstitutioner, der udbyder den samme uddannelse, godkendes i overensstemmelse med anbefalingen fra udvalget for regional udvikling.

  At vedlagte udkast til supplerende bemærkninger til indstillinger om udbud af grundforløbenes 1. og 2. del godkendes og sendes til ministeriet.

     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet:

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF1 godkendes, idet udvalget ønsker så decentralt et uddannelsesudbud, som det er fagligt og økonomisk muligt, og derefter supplere med uddannelsesruter, teletaxi mv.

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF2 i byer, hvor der ikke er flere uddannelsesinstitutioner, der udbyder den samme uddannelse, godkendes.

  Endvidere finder udvalget, at det er uhensigtsmæssigt samfundsmæssigt set med dobbeltudbud af samme GF2-uddannelse i samme by samt, at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer. I en række tilfælde forekommer der sådanne dobbeltudbud. I nogle af disse tilfælde er der indgået frivillige samarbejder mellem uddannelsesinstitutionerne, som der blev orienteret om på mødet, og som udvalget fandt var et tilfredsstillende grundlag. I de tilfælde, hvor der ikke er indgået frivillige samarbejder, anbefaler udvalget regionsrådet følgende, jf. indstillingerne nedenfor:

  UC Syd og hhv. SOSU Esbjerg, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Syd har ansøgt om udbud af pædagogisk assistent uddannelse i hhv. Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Aabenraa. Udvalget anbefaler regionsrådet, at SOSU Esbjerg, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Syds ansøgninger om udbud af pædagogisk assistent uddannelse i hhv. Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Aabenraa imødekommes.

  DEKRA AMU Center Fyn ApS og Syddansk Erhvervsskole har ansøgt om vejgodstransportuddannelsen i Odense. Udvalget anbefaler regionsrådet, at Syddansk Erhvervsskole ansøgning til vejgodstransportuddannelsen imødekommes.

  DEKRA AMU Center Fyn ApS og Syddansk Erhvervsskole har ansøgt om lager- og terminaluddannelsen i Odense. Udvalget anbefaler regionsrådet, at Syddansk Erhvervsskole ansøgning til lager- og terminaluddannelsen imødekommes.

  IBC International Business College og Hansenberg har ansøgt om web-integratoruddannelsen i Kolding. Udvalget anbefaler regionsrådet, at Hansenbergs ansøgning til web-integratoruddannelsen imødekommes.

  Endelig anbefaler udvalget regionsrådet:

  At indstille til ministeriet, at ansøgningerne til dobbeltudbuddene for så vidt angår landbrugsuddannelsen i Odense, teknisk isolatør i Kolding og vejgodstransportuddannelsen i Esbjerg alle imødekommes, idet der er indgået samarbejder mellem de respektive uddannelsesinstitutioner herom. 

   At vedlagte udkast til høringssvar godkendes og sendes til ministeriet.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/9604
  9. Anmodning om flytning af HF-aktivitet i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  HF & VUC Fyn har anmodet regionsrådet om at indstille til ministeren for Børn, Uddannelse og Ligestilling, at flytning af HF-aktiviteten fra HF og VUC Fyns adresse på Hunderupvej 17, 5000 Odense C til Kottesgade 6, 5000 Odense C, godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  HF & VUC Fyn har anmodet regionsrådet om at indstille til ministeren for børn, uddannelse og ligestilling, at flytningen af HF-aktiviteten fra HF og VUC Fyns adresse på Hunderupvej 17, 5000 Odense C til Kottesgade 6, 5000 Odense C, godkendes, og således samle HF & VUC Fyns HF-aktivitet.

  Baggrunden for ønsket er, at HF & VUC Fyn i øjeblikket udbyder HF-kurser på to lokationer som følge af en fusion i 2006. HF & VUC Fyn ønsker at samle denne aktivitet for at effektivisere udbuddet. HF & VUC Fyn har udarbejdet en beskrivelse af sagen, der er vedlagt som bilag. 

  HF & VUC Fyn har indhentet høringssvar fra fordelingsudvalget og det forpligtende samarbejde om studentereksamen og Højere forberedelseseksamen på Fyn samt fra Odense Katedralskole, der er den nærmeste anden HF-udbyder. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Ingen af parterne har indsigelser til HF & VUC Fyns ønske. Endvidere bakker Odense Kommune også op om flytningen, jf. bilag.

  Ifølge lovbekendtgørelse nr. 777 af 10/06/2015 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. §§ 8-11, skal regionsrådet afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af uddannelsessteder til højere forberedelseseksamen. Ministeren træffer herefter den endelige afgørelse.

  Afstanden mellem de to lokationer er omtrent halvanden kilometer. Ydermere udbydes langt størstedelen af HF & VUC Fyns HF-aktivitet allerede på Kottesgade. Det er derfor administrationens vurdering, at en samling af HF & VUC Fyns HF-aktivitet ikke vil påvirke søgningen til de øvrige HF-udbydere nævneværdigt. Det indstilles derfor, at anmodning om godkendelse af flytningen imødekommes.

  HF & VUC Fyn har i øjeblikket et ministerielt fastsat permanent kapacitetsloft på to HF-klasser på Kottesgade 6. HF & VUC Fyn udbyder i øjeblikket 7 HF-klasser på Hunderupvej 11 uden kapacitetsloft. Det er ministerens afgørelse, hvorvidt der skal anlægges et nyt samlet kapacitetsloft for HF & VUC Fyn på Kottesgade. Regionsrådet skal indstille til ministeren, hvorvidt et kapacitetsloft ønskes for den nye samlede lokation samt en eventuel størrelse for kapacitetsloftet.

  Spørgsmålet har været i høring i Det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalget på Fyn, der er en samling af Fyns gymnasier og HF-udbydere. Det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalget ønsker ikke et ministerielt fastlagt kapacitetsloft for HF & VUC Fyn, jf. bilag. HF & VUC Fyns kapacitetsloft på to klasser udgør en relativ lille del af HF & VUC Fyns samlede hidtidige HF-udbud på 9 klasser. Samlet set vurderer administrationen, at der ikke er behov for et samlet kapacitetsloft, men udviklingen følges fremadrettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstille til ministeren, at anmodning om godkendelse af flytningen imødekommes, og at der ikke findes at være behov for et samlet kapacitetsloft, jf. vedlagte forslag til brev med indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/9791
  10. Godkendelse af vedtægtsændringer i Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik har fremsendt nye vedtægter til godkendelse i regionsrådet. Vedtægterne er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Trafik- og byggestyrelsen har ophævet den hidtidige bekendtgørelse af nr. 1008 af 9. oktober 2006, der regulerede standardvedtægten for trafikselskaber. Bekendtgørelsen er pr. 1. januar 2016 erstattet af en ny bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015.

  Den nye bekendtgørelse tager højde for de ændringer, der har været i lov om trafikselskaber siden 2006.

  Sydtrafik har derfor fremsendt nye vedtægter til regionsrådets godkendelse, der er i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse.

  Ifølge vedtægternes § 37, stk. 2, fremgår følgende: ”Ændringerne i vedtægten, herunder vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af Transport- og Bygningsministeren og Social- og Indenrigsministeren”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedtægtsændringerne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/4051
  11. Justering af rammerne for regionsrådets spørgetid
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af erfaringerne med ordningen, som har eksisteret siden 2007, foreslås justeringer af regionsrådets spørgetid.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 25. juni 2007 at indføre en spørgetid for borgere i forbindelse med møder i regionsrådet. Spørgetiden og dens rammer har flere gange været drøftet i forretningsudvalget og regionsrådet.

  Rammerne for spørgetiden er:

  • Spørgetiden gennemføres umiddelbart før selve regionsrådsmødet
  • Varigheden er max. 30 minutter.
  • Den enkelte spørger har 2-3 minutter til at stille sit spørgsmål.
  • Alle regionsrådets medlemmer har mulighed for at besvare spørgsmålet.
  • Efter besvarelsen har spørgeren mulighed for at stille et uddybende spørgsmål.
  • Hvis der rejses et spørgsmål med relation til en sag på dagsordenen kan regionsrådet vælge at besvare spørgsmålet i forbindelse med behandlingen af sagen på regionsrådsmødet.
  • Regionsrådsformanden sikrer, at spørgetiden afvikles i overensstemmelse med formålet og at så mange spørgere som muligt får lejlighed til at komme til orde inden for den afsatte tid.

  Spørgsmål kan enten rejses skriftligt forud for mødet eller mundtligt i spørgetiden.

  Forretningsudvalget har drøftet rammerne for regionsrådets spørgetid og foreslår følgende justeringer af ordningen:

  -      Hvis spørger er til stede under regionsrådsmødet, vil spørgsmålet blive besvaret mundtligt under mødet. Hvis spørger ikke er til stede under regionsrådsmødet, vil spørgsmålet blive besvaret skriftligt.

  -      Spørgsmål til spørgetiden og besvarelsen af spørgsmålene vil fremgå af videooptagelserne fra regionsrådsmødet. Spørgere vil efter hvert regionsrådsmøde få fremsendt et link til videooptagelserne.

  -      Skriftlige besvarelser, der er afgivet i forbindelse med regionsrådets spørgeordning, vil fremgå af regionens hjemmeside.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rammerne for regionsrådets spørgetid justeres i overensstemmelse med forretningsudvalgets forslag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Punktet blev drøftet.

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at der foretages følgende ændringer i regionsrådets spørgeordning:

  ·         Hvis spørger er til stede under regionsrådsmødet, vil spørgsmålet blive besvaret mundtligt under mødet. Hvis spørger ikke er til stede under regionsrådsmødet, vil spørgsmålet blive besvaret skriftligt.

  ·         Spørgsmål til spørgetiden og besvarelsen af spørgsmålene vil fremgå af videooptagelserne fra regionsrådsmødet. Spørgere vil efter hvert regionsrådsmøde få fremsendt et link til videooptagelserne.

  ·         Skriftlige besvarelser, der er afgivet i forbindelse med regionsrådets spørgeordning, vil fremgå af regionens hjemmeside.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/15377
  12. Ændring af lov om kommunale og regionale valg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lov om kommunale og regionale valg er ændret på en række punkter vedrørende indgivelse af kandidatlister, borgerligt ombud og stemmeafgivelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er foretaget en række ændringer i lovgivningen vedrørende gennemførelsen af regionsrådsvalg. Hovedpunkterne i ændringerne er angivet nedenfor.

  Kandidatlister

  Der er foretaget en række ændringer i loven, der betyder, at kandidatlister generelt skal indleveres tidligere end normalt. Baggrunden for ændringen er, et ønske om at have en samlet oversigt over de opstillede kandidater på plads inden afgivningen af brevstemmer begynder. Det betyder også at afgivningen af brevstemmer for fremtiden kan ske tidligst 6 uger før valgdagen. Tidligere var det muligt at afgive brevstemme 3 måneder før valgdagen.

  Fremrykningen af tidspunktet for indlevering af kandidatlister betyder, at tidspunkterne for indlevering er fremrykket med 3 uger. Det vil sige, at det tidligste tidspunkt for indlevering af kandidatlister er kl. 12 om tirsdagen 9 uger før valgdagen og sidste frist for indlevering af kandidatlister nu er kl. 12 om tirsdagen 7 uger inden valgdagen.

  Loven er desuden ændret, så kandidatlister, der allerede er repræsenteret i regionsrådet, efter anmodning til valgbestyrelsen kan fritages fra kravet om underskrift fra et nærmere bestemt antal stillere. De kandidatlister, som anmoder om fritagelse fra kravet om stillere, kan indlevere kandidatlister tidligst 11 uger før valgdagen og senest kl. 12 om tirsdagen 9 uger før valgdagen.

  Der er desuden indføjet bestemmelser, der giver en repræsentant for kandidatlisten mulighed for at foretage ændringer af kandidatlisten uden at ændringerne skal godkendes af listens stillere – som det var tilfældet før. Kandidatlistens repræsentant får også udvidede beføjelser i forhold til en eventuel tilbagekaldelse af kandidatlisten samt anmeldelse af listeforbund og valgforbund.

  Kandidatlisten skal underskrives af 50 stillere. Regionsrådet har tidligere haft mulighed for at forhøje stillerantallet op til 150 stillere. Denne mulighed er nu afskaffet.

  Afskaffelse af borgerligt ombud

  Det har tidligere været omfattet af borgerligt ombud at være opstillet til regionsrådsvalget. Det betød, at det ikke var nødvendigt med kandidaternes samtykke til, at de blev opstillet på en liste. Den nye lovgivning betyder, at det borgerlige ombud i forhold til opstilling til regionsrådsvalget afskaffes, og som en konsekvens heraf, skal den enkelte kandidat med sin underskrift på kandidatlisten godkende opstillingen.

   

  Afgivning af stemmer

  Det er desuden blevet besluttet at ændre tidspunktet for åbning af valgsteder fra kl. 9 til kl. 8. Baggrunden for ændringen er, at flere borgere vil have adgang til at afgive deres stemme, hvis tidspunktet fremrykkes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Til orientering.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/15642
  13. Regionsrådets mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådets mødekalender for 2017 skal godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

  Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2017. Mødestart er alle dage kl. 15.00.

  • Mandag den 23. januar
  • Mandag den 27. februar
  • Mandag den 27. marts
  • Mandag den 24. april
  • Mandag den 22. maj
  • Mandag den 26. juni
  • Mandag den 28. august
  • Mandag den 25. september
  • Mandag den 30. oktober
  • Mandag den 27. november
  • Mandag den 18. december

  Herudover foreslås afholdt budgetseminar for regionsrådet onsdag den 15. marts fra kl. 9 – 14 og mandag den 19. juni fra kl. 8 – 18.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådets mødekalender for 2017, herunder afholdelse af budgetseminarer, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/16828
  14. Politisk repræsentation i møder med kommunerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det forventes, at der afholdes politiske møder med en række kommuner i forhold til konkrete initiativer i spareplanen.

  Der gives en orientering om den politiske deltagelse i møderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med vedtagelsen af spareplanen har regionsrådsformanden skrevet til kommunerne og tilkendegivet, at regionen gerne tager en dialog om forslag til øget samarbejde i forhold til konkrete initiativer.

  I forlængelse heraf forventes afholdt politisk møde med en række kommuner. Regionen tænkes i første omgang repræsenteret ved regionsrådsformanden og udvalgsformændene for sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget samt sundhedssamordningsudvalget. Hvis der viser sig behov for nedsættelse af politiske styregrupper sammen med de enkelte kommuner, vil regionsrådet få forelagt en udpegningssag.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-05-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Til orientering.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 13/8644
  15. Nyt medlem til bestyrelsen for Hospice Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Poul-Erik Chortsen ønsker sig fritaget for hvervet som medlem af bestyrelsen for Hospice Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Poul-Erik Chortsen er tidligere i denne valgperiode blevet udpeget til bestyrelsen for Hospice Fyn.

  Poul-Erik Chortsen har imidlertid meddelt, at han ønsker sig fritaget for hvervet på grund af flytning fra regionen.

  Valg til et hverv gælder som udgangspunkt for hele valgperioden. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage dette for hverv for resten af perioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads.

  Såfremt anmodningen fra Poul-Erik Chortsen imødekommes, har gruppen meddelt, at Jonna Refstrup indtræder som nyt medlem af bestyrelsen for Hospice Fyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Poul-Erik Chortsen fritages for hvervet som medlem af bestyrelsen for Hospice Fyn.

  At Jonna Refstrup indtræder som nyt medlem i bestyrelsen for Hospice Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-05-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, John Lohff, Henning Ravn og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Niels Christiansen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  16. LUKKET - ambulanceberedskab
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 24-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring