Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 25. april 2016

Mødedato
25-04-2016 kl. 15:00 - 19:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Pia Tørving, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Søren Rasmussen, O - Hans Bjergegaard stedfortræder
 • Bjarne Jensen, O - René Lundegaard stedfortræder
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø - Andreas Lund Andersen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Budget 2016 - Spare- og omstillingsplan
  2. Årsrapport 2015 - ledelses- og regnskabsberetning
  3. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2015 på over 10 mio. kr.
  4. Genbevillinger fra 2015 til 2016, inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  5. Fremrykning af apparaturanskaffelser, energirenovering mv. i 2016
  6. Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Generalplanen for Svendborg Sygehus
  7. Forvaltningsrevision
  8. Ventilation på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  9. Afrapportering for målopfyldelse i sundhedsplanen
  10. Kvalitetsprogram "Kvalitet for og med patienten"
  11. Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne
  12. Nedbæring på Ærø
  13. Transport af for tidligt fødte/kritisk syge små børn fra Ærø
  14. Ansøgninger til statslige præhospitale puljer
  15. Puljemidler vedr. nedbringelse af tvang - afrapportering
  16. Forslag til justering af Socialområdets organisering
  17. Forslag til centernavne på Socialområdet
  18. Afrapportering fra studietur til Trieste
  19. Orienteringer fra Vækstforum
  20. Indstillinger fra Vækstforum
  21. Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark
  22. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016
  23. Evaluering af spørgeordning for regionsrådsmedlemmer
  24. Årsrapportering af arbejdsmiljødata herunder sygefravær
  25. Medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet
  26. LUKKET - samarbejde
  27. LUKKET - bødeforlæg
  28. LUKKET - orientering


  Sagsnr. 15/18985
  1. Budget 2016 - Spare- og omstillingsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  I regionens budget for 2016 indgår en samlet spareramme vedr. somatik og sygesikring på 200 mio. kr. Denne spareramme er efterfølgende reduceret med 20 mio. kr. grundet lavere vækst i medicinudgifterne end forudsat. Samtidig har regionsrådet bedt om, at der udarbejdes en omstillingsramme på 25 mio. kr. under behandlingspsykiatrien, der skal sikre finansiering til fase 2 for nedbringelse af tvang i psykiatrien.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 7. oktober 2015 budget 2016. Heri er indarbejdet en spareramme på 200 mio. kr. vedr. somatik og sygesikring. Denne spareramme er efterfølgende reduceret med 20 mio. kr. grundet lavere vækst i medicinudgifterne end forudsat.

  Besparelser for 13 mio. kr. er forudsat realiseret ved en reduktion af de administrative udgifter i regionshuset, hvilket er udmøntet. Samtidig har administrationen udarbejdet et sparekatalog indeholdende besparelsesforslag for 210 mio. kr. vedrørende somatisk sygehusvæsen samt praksisområdet. I budgetaftalen 2016 er nærmere angivet de områder og temaer, der skal udarbejdes besparelsesforslag for. De samlede besparelser skal give mulighed for prioritering af nye initiativer eller ”tilbagekøb” af besparelsesforslag for 23 mio. kr. Muligheden for tilbagekøb er efterfølgende udvidet med yderligere 20 mio. kr. grundet en lavere vækst på medicinområdet end forventet. Samlet kan der således tilbagekøbes for 43 mio. kr. af de spareforslag, der er indeholdt i sparekataloget.

  Det er samtidig forudsat, at konsolidering i 2015 i form af fremrykning af indkøb og anskaffelser m.v. inden for det samlede udgiftsloft vil kunne lette udgiftspresset i 2016, således at sparekravet først skal have fuld virkning fra 2017.

  Under behandlingspsykiatrien er forudsat en omstillingsramme på 25 mio. kr., hvorfra der skal udmøntes besparelser for 23 mio. kr. Besparelserne er nødvendige for at sikre finansiering til fase 2 i planerne for nedbringelse af tvang i psykiatrien, hvor regionsrådet den 27. oktober 2014 besluttede, at reduktionen med 50 pct. skal være opnået allerede i 2018 i Region Syddanmark, mens det nationale mål er en reduktion af anvendelsen af tvang med 50 pct. i 2020.

  Den samlede spare- og omstillingsplan er forelagt for regionsrådet den 25. januar 2016 og efterfølgende sendt i høring til samarbejdsparterne, interessenter mv. Høringsperioden sluttede den 14. marts kl. 12, hvor regionen havde modtaget 172 høringssvar. Høringssvarene er gennemgået og foreløbigt drøftet på regionsrådets budgetseminar den 31. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At budgetaftalen vedr. udmøntning af spare- og omstillingsrammen 2016 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  SF og Enhedslisten stemte imod.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Regionsrådet stemte først om ændringsforslaget fra Vejle Folkeparti om at besparelsen ved lukning af Give Sygehus på 6.733.000 kr. udgår af sparekataloget.                               I stedet findes den tilsvarende besparelse på det administrative område i Regionen.

  For ændringsforslaget stemte 3 (Vejle Folkeparti og Enhedslisten). Imod ændringsforslaget stemte 38 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti).

  Forslaget bortfaldt hermed.

  Regionsforslaget stemte derefter om et nyt forslag fra Socialistisk Folkeparti af 21. april 2016.

  For forslaget stemte 2 (Socialistisk Folkeparti). Imod forslaget stemte 39 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Vejle Folkeparti, Enhedslisten).

  Forslaget bortfaldt hermed.

  Herefter blev der i overensstemmelse med indstillingen stemt om godkendelsen af

  budgetaftalen vedr. udmøntning af spare- og omstillingsrammen 2016.

  For indstillingen stemte 36 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre). Imod stemte 5 (Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Vejle Folkeparti).

  Indstillingen var herefter tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/11554
  2. Årsrapport 2015 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume
   

  I lighed med tidligere år har der også i 2015 været budget- og aftaleoverholdelse.

  Samtidig er driften konsolideret i et flerårigt perspektiv. Inden for den samlede ramme vedr. Sundhed er der således håndteret markante merudgifter til medicintilskud som følge af et skred i økonomiaftalens forudsætninger. Tilsvarende har et midlertidigt råderum i 2015 givet mulighed for at fremrykke initiativer og derved aflaste udgiftspresset i 2016.

  Det har samtidig været muligt at videreføre en langsigtet, ambitiøs investeringsstrategi og derigennem fastholde funktionaliteten og værdien af et meget stort kapitalapparat.

  Endelig er likviditeten styrket i andet halvår 2015 og vil fortsat styrkes gennem 2016.

  Overordnet set har udviklingen i aktiviteten været afdæmpet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forretningsudvalget aflægger regionens årsregnskab til regionsrådet i henhold til regionsloven. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten indeholder også resultat- og pengestrømsopgørelse og balance med noter hertil samt beskrivelse af regnskabspraksis m.v. Mere specifikke bemærkninger m.v. findes i særskilt bilagshæfte.

  Overordnet har der i 2015 været en dæmpet vækst i aktiviteten:

  Somatik: Aktiviteten er steget med 0,6 pct., målt i DRG-værdi. Efter år med høj vækst er det således lykkedes at bremse udviklingen, så den flugter med, hvad der er aftalt og finansieret i økonomiaftalen.

  Psykiatri: Antallet af patienter er vokset med 6 pct. i forhold til 2014.

  Sygesikring: Aktiviteten er stort set uændret.

  Social: Belægningen har været 2 pct.point lavere end budgetteret.

  Regional Udvikling: Aktiviteten, målt i kroner, svarer til det forudsatte.

  Der er i lighed med tidligere år også budget- og aftaleoverholdelse i 2015.

  I kraft af konsolidering i 2014 har det, uden at genåbne 2015-budgettet, været muligt inden for den samlede ramme vedr. Sundhed at håndtere merudgifter på 133 mio. kr. til medicintilskud som følge af et skred i de forudsætninger, som lå til grund for økonomiaftalen for 2015.

  På samme måde har et midlertidigt råderum i 2015 givet mulighed for at fremrykke indkøb og investeringer m.v. for på den måde at aflaste udgiftsrammerne for 2015 og frem. Det betyder bl.a., at sparekravet i budget 2016 – som forudsat – først skal have fuld virkning fra 2017.

  Det umiddelbare, omkostningsbaserede driftsresultat udviser et underskud på 109 mio. kr. Med i en vurdering af resultatet hører, at der heri indgår en række beregnede omkostninger, f.eks. hensættelser og afskrivninger, der ikke her og nu udgør et træk på likviditeten. Omvendt dækker finansieringen vedr. Sundhed og Regional Udvikling ikke disse, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg. Dette er udtryk for likviditetstrækket i året. Samtidig påvirkes det umiddelbare 2015-resultat også af nedskrivninger på 450 mio. kr., svarende til forskellen mellem salgsprovenu og den værdi, nu afhændede bygninger var optaget til som aktiv, altså som sygehuse i funktion.

  De samlede anlægsudgifter beløber sig til ca. 1.250 mio. kr. brutto. Investeringsniveauet er dermed fortsat højt, også når der tages højde for, at en del apparatur er anskaffet via leasing.

  Ved udgangen af 2015 udgør regionens samlede balance 15,1 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset i året som udtryk for, at de samlede investeringer overstiger afskrivningerne, så regionens kapitalapparat er vedligeholdt. Regionens egenkapital er ved årets udgang 3,7 mia. kr. Likviditeten er faldet over tid, bl.a. i sammenhæng med at den langfristede gæld er nedbragt, men er styrket i 2. halvår 2015 og vil fortsat styrkes gennem 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2015 til regionsrådet og anbefaler, at årsrapporten/regnskab 2015 afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/11316
  3. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2015 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2015, forelægges til godkendelse forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal der over for regionsrådet aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

  I forlængelse af sag om årsrapport/regnskab 2015 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2015. Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

  Særskilt vedr. Sydbo bemærkes, at der ved en fejl ikke inden projektets afslutning er søgt om bevillingsmæssig dækning for merforbruget, f.eks. med henvisning til det uforbrugte rådighedsbeløb, afsat til det ligeledes afsluttede projekt vedr. Bøge Allé.

  Mer-/mindreforbrug på sygehusenes investeringsrammer genbevilges i 2016, jf. anden sag på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2015 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/11189
  4. Genbevillinger fra 2015 til 2016, inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2015. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år søges om genbevilling af i alt 37,678 mio. kr. vedr. driften.

  Endvidere søges om genbevillinger af rådighedsbeløb på netto 33,474 mio. kr., samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 46,078 mio. kr.

  Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der fortages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

  For Sundhed gælder det, at genbevillinger vedr. driften ud over 1 pct. af nettobudgettet skal begrundes konkret, ligesom tidspunktet for anvendelse heraf aftales med Koncerndirektør Rikke Vestergaard.

  Administrationen vurderer, at genbevillingerne vil kunne håndteres styringsmæssigt inden for det udgiftsloft, der gælder for 2016.

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

   

  Hovedkonto

  (1.000 kr.)

  Drift

  Anlæg

  Ajourføring af anlægsbevilling (indeks 133,9)

  Sundhed

  38.267

  -10.100

  44.076

  Social og specialundervisning

  0

  29.928

  1.748

  Regional Udvikling

  -589

  3.189

  0

  Fælles formål og administration

  0

  10.457

  254

  I alt

  37.678

  33.474

  46.078

   

  Det bemærkes, at merforbrug i 2015 på Odense Universitetshospital på 28,9 mio. kr. vil indgå som gæld, der afvikles i kommende år.

  Endvidere søges der om overførsel af overskud vedr. eksterne projektilskud på i alt 378,4 mio. kr. Specifikation af de enkelte projekter forefindes på sygehusene/psykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At genbevillingerne vedr. driften fra 2015 til 2016, jf. tabel 1, godkendes, som finansieres af likvide midler.

  At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på netto 33,474 mio. kr. i 2016 fordelt, jf. tabel 1.

  At genbevillingerne vedr. anlæg finansieres af de likvide midler i 2016.

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på i alt 46,078 mio. kr. fordelt, jf. tabel 1.

  At sygehusene må afholde udgifter vedr. eksterne projekttilskud i 2016 for i alt 378,4 mio. kr., jf. bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50849
  5. Fremrykning af apparaturanskaffelser, energirenovering mv. i 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fremrykning af anskaffelser mv. bidrager til at sikre overholdelse af de årlige drifts- og anlægsrammer med minimale afvigelser fra de aftalte rammer i de årlige økonomiaftaler. Det anbefales, at Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget frem mod regionsrådets møde juni 2016 afdækker mulighederne for at fremrykke medicotekniske anskaffelser henholdsvis investeringer i energirenoveringer mv. til 2016. Niveauet for fremrykkede anskaffelser fastlægges på baggrund i reviderede økonomiprognoser juni 2016 og med afsæt i investeringernes samlede tilbagebetalingstid.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I lighed med tidligere år afdækkes løbende muligheder og perspektiver ved at fremrykke eller eventuelt udskyde anskaffelser af investeringsmæssig karakter. Planlagte tidsforskydninger i anskaffelser af bl.a. medicoteknisk apparatur og it bidrager til at sikre overholdelse af de årlige drifts- og anlægsrammer med minimale afvigelser i forhold til de aftalte rammer i økonomiaftalerne med regeringen.

  Fremrykning af anskaffelser mv. har i tidligere år bidraget til at lette presset på regionens drifts- og anlægsrammer i de efterfølgende år, dvs. der er sket en konsolidering på kort og mellemlang sigt. Fremrykkede indkøb af apparatur, medicin og licenser fra 2016 til 2015 har f.eks. bidraget til at sikre, at de besparelser, der skal realiseres i budgettet for 2016, først skal have fuld effekt fra 2017, og at der i øvrigt er finansiering til det afledte investeringsbehov ved en eventuel beslutning om lukning af sygehuse.

  Investeringer i apparatur, it mv. er samtidig nødvendige for at understøtte løbende forbedringer af omkostningseffektiviteten, udvikling af behandlingsformer mv.

  På baggrund af regnskabet for 2015 forventes også aftaleoverholdelse i 2016. Samtidig vurderes det realistisk, at der inden for udgiftsrammerne for 2016 vil være et midlertidigt råderum til at fremrykke anskaffelser mv., der ellers ville være gennemført i 2017 eller efterfølgende år. Det har sammenhæng med flere forhold:

  For det første er rammerne for udmøntning af midlerne i finanslovsaftalerne for 2015 og 2016 på flere områder fortsat ikke udmeldt, hverken indholdsmæssigt eller økonomisk. Det må derfor anses som tvivlsomt, om initiativerne kan nå at få fuld udgiftsvirkning i 2016.

  For andet giver konsolideringsinitiativerne for 2015 et midlertidigt råderum i 2016, der udover at finansiere besparelsesmankoen i 2016 (jf. tidligere afsnit), også kan anvendes til fremrykninger.

  For det tredje er der betydelig usikkerhed om væksten i udgifterne til ny, særligt dyr sygehusmedicin. På baggrund af regnskabet for 2015 vurderes det dog, at rammen ved udgangen af 2016 ikke vil være fuldt ud disponeret til formålet.

  Ajourførte prognoser for aktivitet og økonomi vil foreligge på regionsrådets møde i juni 2016, så der på det tidspunkt vil det være et mere eksakt bud på råderummet til fremrykninger.

  For at kunne gennemføre anskaffelserne inden årsafslutningen for 2016 er det nødvendigt i samarbejde med sygehusene at forberede disse, så der foreligger forslag til prioriterede fremrykninger samtidig med, at der er større overblik over råderummet til fremrykninger. Det anbefales, at Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget får til opgave at komme med oplæg til prioriterede fremrykninger af projekter vedr. apparatur, vedligeholdelse og energiforbedringer. Det forudsættes, at fremrykningerne prioriteres i forhold til den beregnede tilbagebetalingstid på anskaffelserne.

  Af hensyn til den tidsmæssige fremdrift i projekterne, og for at tilsikre tilstrækkelig projektkvalitet, er der inddraget ekstern rådgivning vedrørende nogle af de mere komplicerede projekter.

  I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 er det aftalt, at der skal ske en ”normalisering”, dvs. reduktion, af det offentlige investeringsniveau frem mod 2020. Om og i hvilken udstrækning dette vil påvirke regionernes anlægsloft for 2017 vides på nuværende tidspunkt ikke. Selvom det nuværende anlægsniveau fastholdes i 2017, vil investeringsområdet komme under pres, da overslagsår 2017-2019 pt. ligger væsentligt over regionens andel af det samlede 2016-loft.

  Leasing af apparatur i 2016

  I regionens budget for 2016 er prioriteret 350 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk apparatur samt sundheds-it. På regionsrådets møde den 25. januar 2016 er udmøntningen af rammerne til medicoteknisk apparatur blevet godkendt. I udmøntningen indgår, at dele af anskaffelserne leasingfinansieres, mens øvrige dele finansieres over anlæg, herunder sygehusenes lokale investeringsrammer.

  Med henblik på at kunne sikre en optimal anvendelse af årets udgiftsramme for 2016 anbefales det, at anskaffelserne i første række sker via leasing, og dermed finansieres over driften. Enkelte af de pt. anlægsfinansierede projekter vil ikke kunne leases, f.eks. fordi de vedrører renoveringer af bygningsmassen, medtager interne personaleudgifter eller anskaffelsen allerede er påbegyndt på anlæg. Derfor kan der være behov for at opretholde anlægsfinansiering af enkelte projekter De bevillingsmæssige konsekvenser ved yderligere leasingfinansiering af apparatur mv. indarbejdes ved årets første budgettilpasning.

  Leasingfinansiering af apparaturet vil frigøre rådighedsbeløb på anlæg. Det anbefales, at de frigjorte anlægsbeløb reserveres til konsolidering, herunder om muligt anvendes til fremrykning af anlægsprojekter. De frigjorte anlægsrammer indarbejdes i budgetlægningen for 2017, når der er overblik over konsekvenserne af den varslede normalisering af anlægsrammerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet beder Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget komme med forslag til fremrykkede indkøb af apparatur, energiforbedringer mv. til behandling på regionsrådets møde juni 2016.

  At medicoteknisk apparatur, sundheds-it og lokale investeringsrammer, der i budgettet er forudsat anlægsfinansieret, i stedet leasingfinansieres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 09/3307
  6. Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Generalplanen for Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg opføres der, som en del af generalplanens Fase 2, en ny sengebygning.  Det foreslås at fremrykke afsatte rådighedsbeløb hertil på 50 mio. kr. fra 2018 til 2016, for at sikre en mere hensigtsmæssig byggetakt.

  Generalplanen i Svendborg vil blive afsluttet i 2016. Det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på 11,1 mio. kr. i 2017 foreslås derfor fremrykket til 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg opføres der, som en del af generalplanens Fase 2, en ny sengebygning. Byggeprogrammet for sengebygningen blev godkendt af regionsrådet den 24. november 2014, ved samme lejlighed blev investeringsbudgettet fastlagt ud fra en prioritering inden for det gældende anlægsloft for Region Syddanmark. Den fastlagte finansiering betød således en langsommere byggetakt, og dermed senere færdiggørelse af sengebygningen.

  Via konsolidering i 2015, herunder omlægning af apparaturanskaffelser til leasing, er der frigjort rådighedsbeløb, som gør det muligt at fremrykke byggetakten. En fremrykning af rådighedsbeløb på 50 mio. kr. fra 2018 til 2016 vil sikre en mere hensigtsmæssig byggetakt. Fremrykningen muliggør desuden en tidligere idriftsætning af sengebygningen, idet idriftsætningen vil kunne fremrykkes til primo 2019, i stedet for medio 2019. Dermed sikres også en kortere periode hvor sygehusets drift bliver påvirket af byggeriet.

   

  Vedrørende generalplanen for Svendborg Sygehus

  Generalplanen i Svendborg vil blive afsluttet i 2016. Det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på 11,1 mio. kr. i 2017 foreslås derfor fremrykket til 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der fremrykkes rådighedsbeløb på 50 mio. kr. (indeks 137,1) fra 2018 til 2016 vedr. generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Fase 2.

  At der fremrykkes rådighedsbeløb på 11,1 mio. kr. (indeks 137,1) fra 2017 til 2016 vedrørende generalplanen for Svendborg Sygehus.

  At de afsatte, uforbrugte rådighedsbeløb på 2015 medicorammen reduceres tilsvarende med henblik på at overholde anlægsloftet for 2016. Den meddelte anlægsbevilling nedskrives.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/12116
  7. Forvaltningsrevision
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks revision gennemfører hvert år en særlig forvaltningsrevision. Temaet for forvaltningsrevisionen 2015/2016 er kontraktstyring i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hvert år gennemfører regionens revision en særlig forvaltningsrevision, hvor der sættes fokus på særlige temaer med relevans for regionen. Historisk har der været undersøgt forskellige emner, som eksempelvis økonomistyring på regionens sygehuse, indkøbsområdet og forskningsmidler.

  I efteråret har der sammen med sygehusledelserne og regionens revisor været arbejdet med mulige emner til årets forvaltningsrevision. På baggrund af dette input valgte direktionen at arbejde videre med et tema omkring kontraktstyring i Region Syddanmark.

  I bilaget fremgår projektoplæg vedr. forvaltningsrevision 2015/2016 fra regionens revisor Deloitte. Projektoplægget omhandler en statusvurdering af kontraktstyringen i Region Syddanmark på områderne medico-udstyr, IT, og serviceydelser.

  Regionsrådet orienteres her om det forestående arbejde, og det forventes at undersøgelsen igangsættes umiddelbart herefter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  8. Ventilation på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg skal omdannes til specialsygehus, jf. gennemførelsesplanen fra 2008. Det foreslås, at dele af ventilationen på sygehuset i Sønderborg renoveres og optimeres i forbindelse med det rokadeprojekt, som netop er igangsat som et led i gennemførelsen af specialsygehuset. Udgiften til renovering og optimering af ventilationen er beregnet til 7,142 mio. kr., og den efterfølgende årlige energibesparelse er anslået til 1,6 mio. kr.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2008 med gennemførelsesplanen for fremtidens sygehusstruktur i Sønderjylland, at sygehuset i Sønderborg skal omdannes til specialsygehus. Som et led i omdannelsen af sygehuset til specialsygehus godkendte regionsrådet i januar 2016 byggeprogrammet for rokade på sygehuset i Sønderborg. Rokaden drejer sig om at tømme tårnbygning 10 (stueetage, 1. sal og 2. sal) for sygehusfunktioner således, at Gigthospitalet kan overtage bygningen i efteråret 2016. Sygehusfunktionerne flytter ind andre steder på sygehuset (primært i tårnbygning 30), hvor der skal ske ombygninger inden indflytning. Ombygningerne startede primo marts 2016.

  I forbindelse med projekteringen af ombygningsarbejderne er der blevet påpeget risici vedr. ventilationskrav, jf. Bygningsreglement 2015. Derfor er der blevet udarbejdet en undersøgelse heraf, som viser, at der er behov for renovering og optimering af ventilationen i forhold til Bygningsreglementet 2015. Undersøgelsen omfatter de lokaliteter, som ombygningsarbejderne berører, jf. idéoplæg.

  Det vil være fordelagtigt at udføre renoveringen og optimeringen af ventilationen samtidig med rokadeprojektet, da loftssystemer og installationskanaler renoveres i rokadeprojektet. Optimering og udskiftning af ventilationsarmaturer og ventilationsaggregater vil medføre en energibesparelse på ca. 1,6 mio. kr. pr. år.

  Udgifterne til ventilationsprojektet er beregnet til 7,142 mio. kr. inklusiv rådgivning og uforudsete udgifter. Dette giver en tilbagebetalingstid på ca. 4,5 år. Projektet foreslås derfor gennemført i 2016 i tilknytning til rokadeprojektet, og det foreslås finansieret af de driftsmidler, der frigives i 2016 som følge af konsolideringen i 2015.

  Innovationsudvalget indstillede den 29. marts 2016 i forbindelse med behandlingen af sagen, at der skal tages stilling til provenuet ved energibesparelsen på 1,6 mio. kr. årligt i forbindelse med kommende, særskilt sag om energieffektiviseringsprojekter. På mødet blev udvalget oplyst om, at administrationen arbejder på en sag om konsolideringsprojekter i 2016, som forelægges på regionsrådsmødet i juni 2016, også omtalt i anden sag på indeværende dagsorden vedr. fremrykkede indkøb af apparatur, energiforbedringer mv. i 2016. Konsolideringsprojekterne finansieres fra centralt regi ligesom nærværende ventilationsprojekt, og stillingtagen til anvendelsen af provenuet / tilbagebetalingen af investeringerne inklusiv ventilationsprojektet vil indgå i kommende sag om fremrykkede projekter til behandling på regionsrådets møde i juni 2016. 

  Innovationsudvalgets supplerende indstilling er tilføjet indstillingen til forretningsudvalget og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg for renovering og optimering af ventilationen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en udgiftsbevilling (drift) i 2016 på 7,142 mio. kr. til renovering og optimering af ventilationen på sygehuset i Sønderborg. Udgiften finansieres af de midler, der frigives i 2016 som følge af konsolideringen i 2015.

  At der tages stilling til provenuet ved energibesparelsen i sammenhæng med kommende sag om energieffektiviseringsprojekter.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte udgiftsbevilling. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-03-2016
   

  Indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der tages stilling til provenuet ved energibesparelsen i sammenhæng med kommende energieffektiviseringsprojekter, som finansieres centralt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2483
  9. Afrapportering for målopfyldelse i sundhedsplanen
  fold dette punkt ind Resume
   

  I den nuværende sundhedsplan er der udvalgt en række mål. Før arbejdet med en ny sundhedsplan sættes i gang, gøres der status på opfyldelse og afrapportering af de fastlagte mål.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i september 2013 Sundhedsplan for Region Syddanmark. Sundhedsplanen kan læses på: http://www.fremtidenssygehuse.dk/wm435824.

  I sundhedsplanens sidste kapitel er der beskrevet en række mål for udvalgte områder. Der er løbende sket statusafrapportering i politiske udvalg for opfyldelsen af disse mål.

  Der lægges nu op til, at regionsrådet medio 2016 sætter gang i udarbejdelse af en ny sundhedsplan, og i sammenhæng hermed arbejder med beslutning om Region Syddanmarks pejlemærker. Derfor er det tid til at give en samlet afslutningsstatus på målopfyldelsen i gældende sundhedsplan. Der vil stadig blive fulgt op på nogle af disse mål fremadrettet.

  Afrapporteringerne af status er mange gange et spørgsmål om et øjebliksbillede af f.eks. patienttilfredshed og opfyldelse af fastsatte tidsrammer. Iværksættelse af større projekter og deres implementering lader sig ikke altid måle på andet end delmål, og derfor vil mange af de opsatte mål nu og i fremtiden stadig være i proces.

  I statusbilag ses den aktuelle opfyldelse af de enkelte mål i nuværende tidsperiode. Her er målet opfyldt for 7 mål og tæt på opfyldelse for 6 mål. Opfyldelsen af 9 mål er stadig i proces, og 1 mål er afsluttet med kvalitetsstrategien (2011-2014), som forventes overtaget af tiltag i det nye nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018.

   

  Mål opfyldt

  Tæt på

  I proces

  Afsluttet

  Mål nr.

  6,8,9,12,17,

  21,22

  1,3,7,13,18,

  23

  2,4,5,10,11,14,15,19,

  20

  16

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen om status på målopfyldelse tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-03-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/25193
  10. Kvalitetsprogram "Kvalitet for og med patienten"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udviklet et kvalitetsprogram ”Kvalitet for og med patienten” for regionens sygehuse. Kvalitetsprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem de 5 sygehuse, Center for Kvalitet og Sundhedsstaben.

  Kvalitetsprogrammet er udviklet for at give anvisninger på, hvordan kvalitetsområdet skal udvikle sig, hvad der ønskes opnået og hvordan. Programmet rummer større ændringer og forpligtelser, end det er muligt at realisere inden for en kortere strategiperiode, men også konkrete indsatser, der tænkes realiseret i perioden 2016 – 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I et samarbejde mellem de fem sygehuse, Center for Kvalitet og Sundhedsstaben er kvalitetsprogrammet ”Kvalitet for og med patienten” udviklet for regionens sygehuse.

  Der er tale om et kvalitetsprogram og ikke kun en kvalitetsstrategi, idet programmet rummer større ændringer og forpligtelser, der ikke kan realiseres inden for en kortere strategiperiode. Programmet indeholder dog også beskrivelser af konkrete indsatser, som tænkes realiseret i perioden 2016 – 2019.

  Kvalitetsprogrammet er udviklet for at give en retning på kvalitetsområdet efter udløbet af regionens seneste kvalitetsstrategi og efter ned­læg­gel­sen af den danske kvalitetsmodel. Kvalitetsprogrammet er dog først og fremmest udviklet for at komme med svar på, hvor vi vil hen og hvordan. Således er også regio­nens arbejde med den Syddanske Forbedringsmodel tænkt ind i kvalitetsprogrammet, ligesom fokus og indhold i programmet falder i tråd med de tanker, som gør sig gæld­ende på nationalt niveau og bl.a. er præsenteret i regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, økonomiaftalen for 2016 og regeringens udspil ”Status for sundhedsvæsenet” fra september 2015.

  Programmet retter sig mod regionens sygehuse vel vidende, at disse ikke er isolerede øer i det samlede sundhedsvæsen. Kvalitetsprogrammet har således fokus på patientens samlede behandlingsforløb og på samarbejdet mellem sektorer, ligesom det skal ses i sammenhæng med regionens sundhedsplan og som nævnt Den Syddanske Forbedrings­model.

  Når kvalitetsprogrammet er endeligt godkendt, vil det blive suppleret af handleplaner, der skal uddybe og sikre implementeringen af de indsatser, som kvalitetsprogrammet beskriver.

  Kvalitetsprogrammet har været i høring fra den 30. november 2015 til den 4. januar 2016 på regionens sygehuse samt en række patientorganisationer m.m., og der var ved høringsfristens udløb indkommet 13 høringssvar.

  Høringssvarene var generelt set positive og gav ikke anledning til større og markante ændringer, men derimod til justeringer, tilføjelser og præciseringer af det nu fore­lig­gen­de kvalitetsprogram.

  Kvalitetsprogrammet er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At kvalitetsprogrammet ”Kvalitet for og med patienten” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-03-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/4497
  11. Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aftale om implementering af oprydning i Fælles Medicinkort (FMK) udløb den 31. december 2015. I alt fem kommuner nåede imidlertid ikke at få foretaget alle oprydninger inden udløb af aftalen. Der er fra kommunal side stillet forslag om en forlængelse af aftalen, således at de sidste kommuner kommer i mål. Dette vil medføre en regional udgift på maksimalt 566.400 kr. Fratrukket restmidler fra den oprindelige aftale vil behovet for ”nye” midler beløbe sig til omkring 483.000 kr.

  Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt regionen skal medfinansiere en forlængelse af aftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der blev ultimo 2014 mellem Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) indgået aftale om et enighedspapir vedrørende en opgave med oprydning i Fælles Medicinkort (FMK) i forbindelse med kommunernes igangsætning. I tilknytning hertil udarbejdede de centrale parter udkast til en implementeringsaftale til lokal indgåelse. Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland indgik denne aftale, og der blev fra Region Syddanmarks side også lagt op til indgåelse af denne, men PLO Syddanmark var ikke indstillet herpå, og i stedet blev der indgået en tilpasset aftale gældende for Region Syddanmark.

  Ifølge denne aftale kan kommunen i forbindelse med igangsættelse af FMK anmode en praktiserende læge om oprydning på et medicinkort tilhørende en patient, som er tilmeldt praksis. Lægen honoreres med 300 kr. pr. oprydning med ligelig udgift til regionen og kommunen. Der blev fra regional side afsat 3,2 mio. kr. til aftalen og det samme beløb blev afsat fra kommunal side.

  Denne aftale udløb den 31. december 2015.

  Det har imidlertid vist sig, at ikke alle kommuner nåede at få foretaget alle oprydninger inden udløb af aftalen. Det drejer sig konkret om fire kommuner. Dertil har yderligere en kommune mulighed for at tiltræde aftalen. Der har fra kommunal side været ønske om en forlængelse af aftalen, således at disse kommuner når i mål med oprydningerne.

  Der blev således den 4. februar 2016 indgået aftale mellem de syddanske kommuner, regionen og PLO Syddanmark om en forlængelse af aftalen indtil 1. august 2016, og denne aftale er trådt i kraft. I henhold til aftalen forpligter de fire kommuner sig til at betale det fulde oprydningshonorar på 300 kr. pr. oprydning, og Region Syddanmark forpligter sig, såfremt der træffes politisk beslutning om det, til at overtage 150 kr. af kommunernes betaling pr. oprydning, dog maksimalt i alt 566.400 kr.

  Kommunerne estimerer, at der mangler 630 oprydninger i Middelfart Kommune, 16 i Nyborg Kommune, 315 i Odense Kommune og 1088 i Tønder Kommune. Hvis Vejle senere ønsker at tiltræde aftalen, mangler der 1727 oprydninger i denne kommune.

  Hvis Region Syddanmark træffer politisk beslutning om at bidrage til betalingerne af oprydningerne, er regionens loft for udgifter til oprydninger dermed samlet 566.400 kr.

  Såfremt det besluttes at bevilge midlerne til en forlængelse af aftalen forventes det, at midlerne kan findes over sygesikringsbudgettet til almen praksis og medtages som en del af de samlede økonomiske udfordringer i 2016. Det kan oplyses, at der pr. 2. februar 2016 resterer i alt 167.400 kr. (hvoraf 83.700 kr. er regionens) fra den oprindelige ramme. Fratrækkes disse vil behovet for ”nye” midler beløbe sig til omkring 483.000 kr.

  KL, Danske Regioner og PLO har anbefalet en lokalt tilpasset tidsmæssig forlængelse af den allerede aftalte indsats, således at alle kommuner har mulighed for at nå de aftalte måltal.

  Punktet har været til drøftelse i sundhedssamordningsudvalget. Udvalgets indstilling fremgår af indstillingen til forretningsudvalget og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der bidrages til betaling af oprydning inden for en ramme på 566.400 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016
   

  Drøftedes.

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet at bidrage til betaling af oprydning inden for en ramme på 566.400 kr.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1505
  12. Nedbæring på Ærø
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet forslag til aftale mellem Region Syddanmark og Ærø Redningskorps om at der kan tilkaldes hjælp fra Ærø Redningskorps til op- og nedbæringer på Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet forslag til aftale mellem Region Syddanmark og Ærø Redningskorps om at der kan tilkaldes hjælp fra Ærø Redningskorps til op- og nedbæringer på Ærø. Det skønnes, at assistancebehovet er ca. fem gange om året.

  Der er ambulanceberedskab på Ærø bemandet med to reddere, som er udstyret til at kunne håndtere patienter op til 200 kg under normale omstændigheder.

  Udkald af assistance foretages af AMK Vagtcentralen.

  Den årlige faste udgift til ordningen er 140.000 kr. Især i opstartsåret er der udgift til beklædning og sikkerhedssko til opgaven ca. 10.000 kr. i 2016.

  Aftalen kan træde i kraft den 1. maj 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der indgås aftale med Ærø Redningskorps om assistance til nedbæring fra den 1. maj 2016.

  At udgiften finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer via præhospitalskontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1505
  13. Transport af for tidligt fødte/kritisk syge små børn fra Ærø
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der indkøbes et ambulancestel til kuvøsen på Ærø og en babypod til Ærø.

  Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvilken transportløsning der vælges til transport af et for tidlig født/kritisk sygt småbarn fra Ærø

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Præhospitalsudvalget har tidligere bedt om at få forelagt et forslag til transport af kuvøse på Ærø.

  Der har været afholdt møde den 22. februar på Odense Universitetshospital om transport af for tidlig fødte børn/kritiske syge små børn fra Ærø med deltagelse af børnehenteholdet fra Odense Universitetshospital, Ærø Sygehus, jordemoder fra Ærø, den ledende jordemoder fra Odense Univesitetshospital og Medicoteknisk Afdeling.

  På mødet blev forskellige løsninger drøftet, herunder brug af Babypod. Babypod er en transportbeholder, der er lettere end kuvøsen at håndtere, og som kan spændes fast til båren i ambulancen.

  Der blev fra lægelig side anbefalet, at der både indkøbes et ambulancestel til kuvøsen på Ærø og en babypod til Ærø. Med ambulancestellet kan kuvøsen på Ærø transporteres med ambulance og redningshelikopter. Babypoden kan transporteres med ambulance og forventelig med akutlægehelikopter.

  Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, når der en sjælden gang er behov for transport af et for tidlig født/kritisk sygt småbarn fra Ærø, hvilken transportløsning, der vælges.

  Region Syddanmark har bedt den landsdækkende akutlægehelikopterordning undersøge, om den kan flyve med babypod.

  Det indstilles, at der både anskaffes et transportstel til kuvøse på Ærø til en pris af 225.000 kr. og en Babypod2 til en pris af ca. 50.000 kr. Indkøb af Babypod2 afventer dog tilbagemeldingen fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der indkøbes et transportstel til kuvøsen på Ærø og en Babypod2 til Ærø.

  At udgiften på 275.000 kr. finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer via præhospitalskontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/1505
  14. Ansøgninger til statslige præhospitale puljer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er en satspulje på sundhedsområdet på 1,5 mio. kr. til udbredelse af it-understøttelse af akuthjælperordninger. Det indstilles, at der ansøges om to projekter til i alt 600.000 kr.

  Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. i 2016 til at styrke den regionale indsats i områder med lang responstid. Det indstilles, at der ansøges om tre projekter til i alt 3.755.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015 – 2018 blev der afsat 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2016 – 2017 til udbredelse af it-understøttelse af akuthjælperordninger. Disse midler målrettes med satspuljeaftalen for 2016 – 2019 til at udbrede regionernes akuthjælperordninger og sikre et kvalitetsløft.

  Ansøgningsfristen til puljen var den 11. marts 2016.

  Ansøgninger til puljen er indsendt under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  Det indstilles, at der ansøges om to projekter til i alt 600.000 kr.:

  • Projekt 1: Udbredelse af nuværende akuthjælperes indsatsområde 500.000 kr.
  • Projekt 2: Flere frivillige akuthjælpere – afprøvning af nye modeller 100.000 kr.

  Projekt 1 omhandler at udbrede de nuværende ca. 400 akuthjælperes indsatsområde fra deres nuværende lokalområde til hele Region Syddanmark.

  Projekt 2 omhandler at afprøve modeller for, hvordan man kan blive akuthjælper i hele Region Syddanmark og ikke kun i akuthjælperens lokalområde.

  Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til at styrke den regionale indsats i områder med lang responstid, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016.

  Ansøgningsfristen til puljen var den 1. april 2016.

  Ansøgninger til puljen er indsendt under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  Det indstilles, at der ansøges om tre projekter til i alt 3.755.000 kr.:

  • Projekt 1: Elektronisk indsatsjournal til akuthjælpere 250.000 kr.
  • Projekt 2: Reduktion af psykiske eftervirkninger blandt akuthjælpere og professionel opfølgning på psykiske eftervirkninger 1.005.000 kr.
  • Projekt 3: Oprettelse af paramedicinerambulancer 2.500.000 kr.

  Projekt 1 omhandler at få etableret en elektronisk indsatsjournal til alle akuthjælpere i stedet for en papirjournal.

  Projekt 2 omhandler dels at undgå/reducere at akuthjælpere får psykiske eftervirkninger af akuthjælperindsats, dels bedre muligheder for at kunne følge op på psykiske eftervirkninger.

  Projekt 3 omhandler støtte til oprettelse af paramedicinerambulancer.

  De to breve med indkaldelse af ansøgninger og notat med beskrivelse af ansøgningerne er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ansøges om to projekter til i alt 600.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje vedr. udbredelse af akuthjælperordninger.

  At der ansøges om tre projekter til i alt 3.755.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje vedr. styrket akutindsats.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  SF tog forbehold.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/3618
  15. Puljemidler vedr. nedbringelse af tvang - afrapportering
  fold dette punkt ind Resume
   

  I finansloven for 2014 er der indgået aftale om at skabe en bedre psykiatri med en målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50 % frem mod 2020. Til at understøtte målsætningen blev der nationalt afsat 100 mio. kr. til bedre fysiske rammer med henblik på at nedbringe anvendelsen af tvang. Region Syddanmark fik den 28. marts 2014 bevilget 21,52 mio. kr. til formålet, svarende til det ansøgte beløb. Projekterne er nu afsluttede, og der orienteres om resultaterne af puljemidlerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 24. marts 2014 godkendte regionsrådet ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet til puljen vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet tilkendegav den 28. marts 2014, at de ansøgte 21,52 mio. kr. blev bevilget til følgende projekter med henblik på forbedring af de fysiske rammer:

  • Etablering af skærmede afsnit, Psykiatrisk Afdeling Odense og Kolding
  • Ombygning af skadestue, Psykiatrisk Afdeling Odense
  • Etablering af sanserum/mobileenheder på samtlige af regionens psykiatriske afdelinger
  • Udviklingsprojekt vedr. interaktive skærme til psykiatrien, Psykiatrisk Afdeling Kolding
  • Motionsredskaber til udendørsbrug, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Esbjerg og Middelfart
  • Etablering af multibaner og aktivitetssti, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Esbjerg og Middelfart
  • Etablering af døgnrytmelys, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og Esbjerg
  • Etablering af gårdhaver, Psykiatrisk Afdeling Svendborg
  • Etablering af udendørsmusikredskaber, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

  Samtlige projekter er nu afsluttet. I forbindelse med afslutning af projekterne er der udarbejdet en afrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet (bilag). Af denne kan følgende projekter fremhæves:

  Etablering af sanserum

  Projektet består af et koncept, som både indeholder deciderede rum samt mobile sanseenheder. Samtlige afdelinger i Region Syddanmark har fået sansestimuliredskaber. Den sensoriske tilgang giver patienter et supplement til den behandling, der allerede er på afdelingerne. Det vil sige, at patienten får et tilbud om andet end medicin og/eller samtale. Det kan give patienten et ”frirum” med ro, sanseoplevelse, fornemmelse og beroligelse. 

  De første erfaringer er, at sanserummene og de mobile sanseenheder bliver brugt aktivt som en del af det terapeutiske arbejde. Selv meget ”opkørte” patienter har man hjulpet med at falde til ro og mærke sig selv. Man har forhindret bæltefiksering nogle gange f.eks. ved hjælp af ballstick-bolde. Patienter, der har været i sanserummet, har desuden sovet længere og mere sammenhængende.

  Etablering af multibaner og aktivitetssti

  Der er etableret multibaner i nærheden af de tre nybyggerier ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Esbjerg og Middelfart samt en aktivitetssti ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Dette er for at understøtte nedbringelsen af tvang ved at give patienter mulighed for udendørsaktivitet, som kan bidrage til positive oplevelser via social kontakt med medpatienter og personale. Forventningerne til multibaner og aktivitetssti var at skabe omgivelser med mulighed for indtryk og oplevelser af såvel sansemæssig som bevægelsesmæssig karakter. Dette med afsæt i og forventningen om, at gode positive oplevelser med kroppen bidrager til at mildne sindet.

  Personalet har forsøgt at inddrage bane og sti i træningssessioner, så patienter løbende gør sig gode erfaringer med brugen af redskaberne og banerne. Det skaber øget opmærksomhed på faciliteterne, så patienterne opsøger aktivitetsmulighederne uden for behandlingstiderne. Personalet er ikke i tvivl om, at den gavnlige effekt på anvendelsen af tvang, gør sig gældende på dette område. Der er et synlig øget aktivitetsniveau med hensyn til gåture rundt om husene og aktivitet på og ved multibanen.

  Etablering af døgnrytmelys

  Region Syddanmark har investeret i døgnrytmelys på de nye psykiatriske sygehuse. I den forbindelse var der et ønske om at udvide tilbuddet om døgnrytmebelysning på afdelingerne i Aabenraa og Esbjerg.

  På Psykiatrisk Afdeling Aabenraa blev døgnrytmelyset installeret i ECT-området. Det har muliggjort, at patienten, som modtager ECT-behandling, oplever døgnrytmebelysning i forberedelsesrum, behandlingsrum og i opvågningen. Det er muligt at vælge op til 6 lysscenarier, hvilket betyder, at den enkelte patient kan få ”energi” lys eller ”beroligende” lys – alt efter behov. Alt dette kan skabe et beroligende miljø for patienten i en ellers ubehagelig og utryg situation.

  På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er der installeret døgnrytmelys på alle seks afsnit. Det vil sige, at der er døgnrytmelys på alle 97 sengestuer, hvoraf lyset på 49 sengestuer er finansieret af puljemidlerne. Udover sengestuer er der døgnrytmelys i fællesarealer, gange og ophold.

  Fælles for begge afdelinger er, at der fra personalets side er kommet tilbagemeldinger om, at anvendelsen af tvang er betydeligt reduceret efter indflytning i de nye rammer, hvor lyset indgår i. Ydermere oplever særligt nattevagterne, at de får bedre søvn efter en vagt på grund af døgnrytmelyset. Det er for tidligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt, men det er fornuftige tendenser, der tegner sig for personalet og patienterne ved brug af døgnrytmelyset.

  Når det gælder reduktion i tvang, som var præmissen for projekterne, så viser det generelle billede, at tvangsanvendelsen på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark er nedadgående. Specielt er mængden af fikseringer faldet markant. Den seneste KPI viser, at der i perioden januar til oktober 2015 ses 16,6 % færre fikseringer og 50,5 % færre fikseringer over 48 timer end baseline (gennemsnit af 2011-2013).

  Puljemidlerne er blevet brugt til flere forskellige projekter med henblik på at nedbringe tvang i psykiatrien i Region Syddanmark. Det er endnu for tidligt at konkludere i forhold til, om de enkelte projekter har været (med)årsagen til, at der er reduceret anvendelse af tvang på nogle afdelinger. Men projekterne vurderes at give et godt udgangspunkt i arbejdet med nedbringelse af tvang i psykiatrien.

  Økonomien for projekterne har holdt sig inden for de bevilgede rammer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
   

  Taget til orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/53177
  16. Forslag til justering af Socialområdets organisering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ledelsen på Socialområdet har udarbejdet et forslag til justering af Socialområdets organisering med henblik på at imødekomme de udfordringer, som området står overfor. Det foreslås, at den fremtidige model for organisering af Socialområdet fortsat skal være baseret på centermodellen, hvor de nuværende otte centre reduceres til seks centre. Materialet har været til administrativ høring i perioden 5. januar til 18. januar 2016. Forslaget skal ses i sammenhæng med konsekvenserne af den kommunale overtagelsesdagsorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark står med en række udfordringer, der forudsætter en fælles indsats. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, der fortsat vil være stramme. Hertil kommer, at resultaterne af den kommunale overtagelsesdagsorden betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2017 i alt overtager tilbud, svarende til 14 % af det regionale budget på Socialområdet. 

  Med afsæt heri har Socialområdet besluttet at indlede arbejdet med en justering af den nuværende centerstruktur, der blev etableret 1. januar 2013.

  Socialområdets ledelse (centerledere, afdelingschef og driftsdirektør) har på baggrund heraf udarbejdet ”Forslag til justering af Socialområdets organisering”, der direkte berører organiseringen på fire af de otte nuværende centre, jf. vedlagte høringsmateriale. De berørte centre er: Autismecenter, Center for Senhjerneskade, Center for Misbrug og Socialpsykiatri samt Center for Børn og Unge.

  Ledelsen for Socialområdet foreslår, at den fremtidige model for organisering af Socialområdet fortsat skal være baseret på centermodellen, hvor de nuværende otte centre reduceres til seks centre.

  Det har været afgørende for valg af organisationsmodel, at den er baseret på målgrupper for herigennem at bibeholde den høje specialiseringsgrad og understøtte princippet om, at borgeren er i centrum. Samtidig skal modellen kunne håndtere de konkrete udfordringer omkring bæredygtig økonomi.

  Forslag til justering af Socialområdets organisering har været sendt i administrativ høring i perioden 5. - 18. januar 2016.

  Der er modtaget høringssvar fra alle hørte parter. Det vil sige det Fælles MED-udvalg for Socialområdet samt de lokale MED-udvalg på de nuværende otte centre - i alt ni høringssvar, jf. vedlagte bilag.

  Høringssvarene viser, at der generelt er tilslutning til den foreslåede justering af Socialområdets organisering fra otte til seks centre. Det nævnes, at det er væsentligt, at navngivningen af centrene prioriteres højt. I forhold til placering af de enkelte enheder i de seks centre er der et konkret ændringsforslag og enkelte bemærkninger.

  Det Fælles MED-udvalg for Socialområdet og Center for Børn og Unge, afdeling Møllebakken stiller forslag om, at Møllebakken bliver en del af Specialcenter for Voksne med Handicap i stedet for en del af Autismecenteret. Det suppleres af, at Autismecenteret påpeger, at den store udvidelse af centret både fagligt og økonomisk bliver en ledelsesmæssig udfordring.

  Om Egely bemærker det Fælles MED-udvalg for Socialområdet, at placeringen i Center for Misbrug og Socialpsykiatri bør genovervejes. Der er ikke stillet noget konkret forslag til alternativ placering, men det præciseres, at samarbejdsfladerne for Egely typisk er med enheder uden for Socialområdet i Region Syddanmark. Eksempelvis nævnes de andre sikrede institutioner, og at Egely har en selvstændig økonomi.

  Center for Børn og Unge, afdeling Børnehusene angiver, at placeringen af Børnehusene i Autismecenteret ses som den helt rigtige konstruktion. Samtidig med at der ses et behov for at løse udfordringerne med økonomi og belægning.

  I høringssvaret fra Center for Senhjerneskade præciseres det, at det er vigtigt for Kingstrup at indgå i et center, hvor centerledelsen er sammensat på tværs af de nuværende centre for dermed at sikre fagligheden og den fortsatte udvikling heraf.

  I flere af høringssvarene bliver der udtrykt bekymring for, at nogle af centrene kommer til at spænde over mange og små specialer samtidig med, at nogle af centrene bliver relativt store. Der ses dermed en risiko for en fragmentering med videnstab til følge. Det nævnes, at der bør være ekstra fokus på vidensdeling på tværs af centrene, og at der bør skabes et konkret samarbejde på tværs. Dette med henblik på at sikre centrene fagligt og ikke kun økonomisk. Det nævnes også, at centrene hver især bør kunne organisere sig ud fra egne potentialer i den videre konkrete udrulning af organiseringen.

  På baggrund af høringssvarene er der indhentet supplerende bemærkninger fra det lokale MED-udvalg på Specialcenter for Voksne med Handicap, da tilknytning af Møllebakken til centret ikke indgik i høringen, jf. vedlagte.

  Bekymringerne i forhold til mange og små specialer i samme center er taget til efterretning, og det bliver et opmærksomhedspunkt i forbindelse med implementeringen af den justerede organisering. Her vil der endvidere være fokus på, at fagligheden sikres på alle områder.

  I forhold til Egelys placering i samme center som Center for Misbrug og Socialpsykiatri og Kingstrup er dette genovervejet. Egely er et særligt tilbud, og der er ikke umiddelbart et oplagt fagligt fællesskab med de andre tilbud. Det er dog vurderet, at med en placering sammen med netop Center for Misbrug og Socialpsykiatri vil Egely kunne profitere af den viden, der er i centret.

  De øvrige bemærkninger nævnt ovenfor samt centerspecifikke bemærkninger i høringssvarene vil indgå i overvejelserne i den videre konkrete udrulning af organiseringen efter politisk godkendelse.

  De kommende centerledelser bliver udpeget umiddelbart efter regionsrådets godkendelse af justering af Socialområdet organisering, mens organisationsændringen og overdragelser sker med virkning senest fra 1. januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den fremtidige model for organisering af Socialområdet fortsat baseres på centermodellen, hvor de nuværende otte centre reduceres til følgende seks centre:

  • Autismecenter inkl. Børnehusene
  • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  • Center for Misbrug og Socialpsykiatri og Center for Senhjerneskade inkl. Egely
  • Handicapcenter Nordøstfyn
  • Handicapcenter Sydøstfyn
  • Specialcenter for Voksne med Handicap inkl. Møllebakken.
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 11-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/53177
  17. Forslag til centernavne på Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I dagsordenspunktet ”Forslag til justering af Socialområdes organisering” er der stillet forslag om, at der fra den 1. januar 2017 etableres seks centre på socialområdet. Der er udarbejdet forslag til centernavne for de seks centre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som følge af forslaget om, at der fra den 1. januar 2017 etableres seks centre på socialområdet, er der udarbejdet forslag til centernavne for de seks centre.

  I processen for udarbejdelse af centernavne har alle de otte nuværende centre og Socialområdet, Drift og Udvikling samt kommunikationsafdelingen været involveret. De nye centernavne skal træde i kraft pr. 1. januar 2017.

  Forslaget til de seks centernavne er udarbejdet på baggrund af følgende kriterier:

  • ”Center” skal indgå som en del af centernavnet
  • Faglighed og/eller geografi skal indgå som en del af centernavnet
  • Afdelingsnavne må ikke indgå i centernavnet
  • Region Syddanmark må ikke indgå i centernavnet, da det vil komme med via logo mv.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning på møde den 12. april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de seks centre får følgende centernavne pr. 1. januar 2017:

  • Børne- og Autismecenter (tidl. Autismecenter inkl. Børnehusene)
  • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (centernavn uændret)
  • Socialcenter Lillebælt (tidl. Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Center for Senhjerneskade inkl. Egely)
  • Handicapcenter Nordøstfyn (centernavn uændret)
  • Handicapcenter Storebælt (tidl. Handicapcenter Sydøstfyn)
  • Specialcenter for Unge og Voksne (tidl. Specialcenter for Voksne med Handicap inkl. Møllebakken)
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 11-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring at det tidligere Specialcenter for Voksne med Handicap kommer til at hedde Specialcenter for Unge og Voksne.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 15/26981
  18. Afrapportering fra studietur til Trieste
  fold dette punkt ind Resume
   

  Afrapportering fra studietur til Trieste i Italien med fokus på erfaringer med nedbringelse af tvang, og den helhedsorienterede indsats Trieste er kendt for i forhold til mennesker med psykisk sygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Medlemmer af regionsrådet, herunder medlemmer af Psykiatri- og Socialudvalget, deltog i perioden 18.- 21. oktober 2015 i en studietur til Trieste i Italien.

  Formålet med studieturen var at høre om erfaringerne fra Trieste i Italien, hvor man siden 1971 har arbejdet målrettet med at etablere en lokalt baseret og let tilgængelig, tværfaglig psykiatri blandt andet med oprettelse af lokale Community Mental Health Centres med døgnåbent, som i høj grad har afløst det tidligere psykiatriske hospital.

  Fokusområderne for studieturen var at studere: 

  • Organiseringen af psykiatrien.
  • Anvendelsen af tvang og hvordan man har arbejdet på at reducere tvang i psykiatrien.

  Studieturen gav deltagerne indblik i, at man i Trieste har stort fokus på, at man ser hele mennesket og ikke kun har fokus på diagnosen. Ved at have fokus på det hele menneske og skabe gode relationer mellem patienten og medarbejderen lykkes man med at nedtrappe konfliktsituationer og vinder borgernes tillid. Ligeledes oplevede deltagerne, at der gøres et stort arbejde i forhold til at motivere patienterne og forhandle med patienterne. Det er indtrykket, at personalet har en tæt kontakt til patienterne, og at der løbende følges op på den enkelte patients udvikling. Samtidig gav studieturen også indblik i, at der er stærke kulturelle og samfundsmæssige forhold, der adskiller psykiatrien i Danmark fra psykiatrien i Trieste, hvilket gør erfaringerne svære at overføre.  

  I forhold til økonomien, så ligger de faktiske udgifter til turen under det budgetterede. Afrapportering af studieturen samt programmet for studieturen er vedlagt som bilag. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 11-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/282
  19. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 18. marts 2016 blev der drøftet en række sager, herunder temadrøftelse om turisme, ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen, ny aftale om Vestdansk samarbejde og indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Temadrøftelse om turisme

  På baggrund af en forespørgsel fra Vækstforum har sekretariatet i samarbejde med klynge- og turismeeksperter gennemført en undersøgelse af mulighederne for anvendelsen af klyngeredskaber i det syddanske turismeerhverv. På baggrund af undersøgelsen blev det konkluderet, at Vækstforum ikke arbejder videre med udvikling af en turismeklynge, men at der arbejdes videre med at anvende klyngemetoder inden for turismeudvikling i Region Syddanmark.

  Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark

  Ifølge vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark skal Vækstforum udpege 3 medlemmer til bestyrelsen og Region Syddanmark skal udpege 2 medlemmer. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet i april 2016. I forbindelse med udløbet af valgperioden anmodede Den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark Vækstforum om at udpege tre medlemmer til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal medlemmerne af bestyrelsen tilsammen repræsentere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. De tre medlemmer, der er udpeget af Vækstforum, skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet. Vækstforum genudpegede direktør Grete Højgaard, Messe C, og direktør Martin Aadal Nielsen, Hotel Legoland. Desuden udpegede Vækstforum hotelchef Tom Pedersen, Frederik den VI´s Hotel, til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark.

  Udpegning til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark

  Der skal vælges en ny bestyrelse for foreningen work-live-stay southern denmark for perioden april 2016 til april 2018. Syddansk Vækstforum er blevet anmodet om at udpege en repræsentant for den kommende periode og genudpegede på mødet Liselotte Stokholm, direktør for Væksthus Syddanmark, til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark.
   

  Ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen

  Vækstforum drøftede mulighederne for samspil med regeringens strategi ’Vækst og udvikling i hele Danmark’.

  Vækstforum drøftede mulige indspil til en ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen med afsæt i Vækstforums nye strategi og regeringens strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark” og konkluderede, at Vækstforum ønsker en kort og fokuseret vækstpartnerskabsaftale med afsæt i Vækstforums strategi. Sekretariatet fik mandat til at gå videre i dialogen med Erhvervs- og Vækstministeriet om vækstpartnerskabsaftalen, herunder ministeriets udspil til den målrettede erhvervsindsats.
   

  Ny aftale om Vestdansk samarbejde

  Vækstforum drøftede mulighederne for et fokuseret samarbejde mellem de tre vestdanske regioner og konkluderede, at Vækstforum ønsker en fokuseret aftale, som tager udgangspunkt i den øgede regionale specialisering og samarbejde herom på tværs af regionsgrænser. Sekretariatet fik mandat til at gå videre i dialogen med Region Nordjylland og Region Midtjylland herom med henblik på, at en ny aftale forelægges Vækstforum på junimødet.
   

  Samarbejde med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder

  Vækstforum drøftede mulighederne for samarbejde med de subregionale, fælleskommunale erhvervsenheder. Vækstforum bakkede op om samarbejdet med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i fælles interesser og potentialer og vil være forskelligt fra område til område, men skal ligge inden for rammerne af Vækstforums strategi og handlingsplan.
   

  Overvejelser om den fremtidige tilrettelæggelse af ansøgningsprocessen

  Vækstforum drøftede behovet for at ændre den fremtidige ansøgningsproces. Ansøgningsprocessen har siden Vækstforums start i 2007 været tilrettelagt sådan, at der ved fire årlige ansøgningsrunder har kunnet søges støtte til projekter inden for alle de indsatsområder, der er beskrevet i Vækstforums strategi og handlingsplan. Dog har Vækstforum i stigende grad kombineret denne fremgangsmåde med at anvende puljer og rammer i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger. Dels for at kunne igangsætte initiativer inden for konkrete områder, som eksempelvis automatisering og kvalificeret arbejdskraft, dels for bedre at kunne styre anvendelsen af strukturfondsmidler ved at udbyde midler fra de strukturfondsprioriteter, hvor der ikke stor søgning. Vækstforum konkluderede, at der er behov for at ændre ansøgningsprocessen og anmodede sekretariatet om at udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af en ny ansøgningsprocedure, herunder en beskrivelse af en overgangsordning, som forelægges for Vækstforum på næste møde.

  Kvalificeret arbejdskraft

  Som led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi forventes der gennemført to årlige politiske og strategiske drøftelser om kvalificeret arbejdskraft mellem relevante fora, herunder Syddansk Vækstforum, regionsrådet, de regionale arbejdsmarkedsråd, Kommunekontaktrådet (KKR) og Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale. Det er intentionen, at drøftelserne kan bidrage til fælles pejlemærker for Syddanmark, skabe en fælles forståelse af centrale udfordringer, målsætninger og konkrete indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde for at indfri. Vækstforum drøftede emnet og tilkendegav sin interesse i at deltage i drøftelserne.

   

  Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen

  Det fremgår af regeringsgrundlaget, at ”Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne”. Der er udarbejdet et kommissorium, hvoraf det fremgår, at formålet er at:

  - kortlægge den samlede erhvervsfremmeindsats, der varetages i både erhvervs-, investerings- og innovationsfremmesystemerne i kommuner, regioner og stat

  - evaluere organiseringen og indholdet af den samlede erhvervsfremmeindsats på tværs af den offentlige sektor.

  Evalueringen skal vurdere om:

  - organiseringen i den offentlige sektor sikrer en enkel og gennemsigtig indsats for virksomhederne

  - organiseringen af indsatsen fører til uhensigtsmæssig konkurrence mellem aktører

  - der er overlap mellem tilbuddene i indsatsen på tværs af den offentlige sektor

  - midlerne i indsatsen anvendes omkostningseffektivt

  - de eksisterende tilbud er begrundet i samfundsøkonomiske behov

  - eksisterende effektevalueringer har en tilstrækkelig god kvalitet til at kunne anvendes til en vurdering af, om tilbuddene har en samfundsøkonomisk positiv erhvervsfremmende effekt.

  Proces og organisering

  Der er nedsat en tværministeriel styregruppe samt en arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Finansministeriet (formand). Skatteministeriet, KL og Danske Regioner inddrages i arbejdsgruppen, ligesom relevante ressortministerier også kan inddrages efter behov. Styregruppen har valgt et konsortium bestående af McKinsey & Company m.fl. til at udføre opgaven. Arbejdsgruppen skal følge og understøtte konsulenternes arbejde. Eftersynet forelægges til politisk behandling i regeringens økonomiudvalg i maj 2016.

   

  Monitorering og effektmåling af strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007-2011

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport, som dels monitorerer, dels effektmåler 69 strukturfondsprojekter, der er igangsat i perioden 2007-2011 i Syddanmark. Rapportens resultater indikerer, at projekterne har skabt arbejdspladser og effekt på omsætningen.

   

  Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje

  Regionsrådet og Vækstforum har tidligere afsat en ramme af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en ny OPI-pulje. Vækstforums Formandskab er bemyndiget til at udmønte rammen. Til den første ansøgningsfrist til puljen den 3. november 2015 er der indkommet 4 ansøgninger, som blev behandlet på Vækstforums Formandskabs møde den 26. februar 2016, hvoraf 2 projekter fik tilsagn og 2 projekter fik afslag.

   Projekt

  Forretningsområde

  Beslutning

  Mind Fitness v. Applikator

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Evolution - Clinical v. Brain+ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Afslag

  Visuel akustisk pleje og behandling v. Akuart A/S

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Afslag

  Vækst i lystfisketurisme v. OPENING a/s

  Oplevelseserhverv

  Tilsagn

   

  Ansøgning til pulje for energi- og ressourceeffektivitet i virksomheder: CLEAN Green Plan

  Vækstforum og regionsrådet har besluttet at indkalde ansøgninger under EU-Regionalfondens prioritet 3 om ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’ via et call og regionsrådet har bemyndiget Vækstforum til at udmønte call’et. Vækstforum har alene modtaget en ansøgning, hvor CLEAN søger om midler til projekt CLEAN Green Plan. Projektets formål er at sikre en effektiv anvendelse af energi og ressourcer i virksomheder og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne, gavne samfundsøkonomien og reducere miljøbelastningen. Målgruppen for projektet er små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der vurderes at have et særligt potentiale for energi- og/eller ressourceeffektivisering. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 23.537.500 kr.

   

  Ansøgning: Danske Turismekompetencer – Dansk Kyst- og Naturturisme

  Danske Turismekompetencer er tværregionalt og dækker alle 5 regioner. Der ansøges om midler fra Den Europæiske Socialfond, men projektet skal ses i sammenhæng med projektet Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer, hvor der søges om regionale erhvervsudviklingsmidler. Formålet med projektet er at øge kompetenceniveauet i turismeerhvervet. Det sker ved en afdækning af virksomhedernes vækstrettede kompetencebehov og en efterfølgende kompetenceudvikling af virksomhedernes ledere og medarbejdere. Projektets lead partner er Dansk Kyst- og Naturturisme, og det går på tværs af de tre forretningsområder i dansk turisme: Storbyturisme, Erhvervs- og Mødeturisme og Kyst- og Naturturisme og ledes af Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 22.129.012 kr., og det forudsættes, at vækstfora for Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland og Bornholm i alt overfører 15.380.647 kr. til Syddansk Vækstforums rammer for Socialfondens prioritetsakse 1. Såfremt ansøgningen ikke bliver godkendt i ét eller flere vækstfora, forventes projektet igangsat med nedskrevne aktiviteter og budget.

   

  Ansøgning til pulje for kvalificeret arbejdskraft: KompetenceVækst

  Projektet er en ansøgning til puljen til ”kvalificeret arbejdskraft” og er en videreudvikling af projekt SAMVIRK, som Syddansk Vækstforum med succes støttede op om i 2013-2015. Formålet med projektet er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft ved at give medarbejderne et helt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau. Projektet retter sig særligt mod virksomheder i følgende brancher, hvor der er - eller forventes at blive - mangel på kvalificeret arbejdskraft: Industriel produktion, Bygge og anlæg, Transport, lager og logistik, IT, videnservice og øvrig service. 

  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem VEU-centre, erhvervsservice og branche- og erhvervsorganisationer. Der lægges stor vægt på, at indsatsen koordineres med eksisterende lokale, subregionale og nationale vækst- og uddannelsesindsatser og initiativer f.eks. Industri til Vækst, DIMA, BygOvenPå mv.

  Projektets mål er at udarbejde uddannelsesplaner for 150 virksomheder og 500 medarbejdere. Heraf vil 385 af medarbejderne gennemføre en hel erhvervsuddannelse for voksne eller en videregående uddannelse inden for 5 år efter projektafslutning. Projektet støtter ikke selve gennemførslen af uddannelser, evt. deltagergebyrer mv., disse kan eksempelvis finansieres af kompetencefonde.

  Både samarbejdet mellem VEU-centrene og de lokale erhvervsservice samt karakteren af de nye redskaber og den nye metode til anvendelse af AMU-systemet vurderes at kunne videreføres efter projektperioden. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 15.082.320,00kr.

   

  Ansøgning: Strategisk Kompetenceudvikling

  Projektet Strategisk Kompetenceudvikling blev i december 2014 indstillet til støtte fra Syddansk Vækstforum. Projektet henvender sig til syddanske små og mellemstore vækstvirksomheder inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder, der har stort vækstpotentiale og vilje og evne til at kunne indfri potentialet. Væksthus Syddanmark søgte om en udvidelse af projektet med et nyt spor, om en forlængelse og om en tillægsbevilling. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond, idet projektet på nuværende tidspunkt ikke opfylder de forudsætninger, som Vækstforum på deres møde i december 2014 lagde til grund for projektet i forhold til at søge tillægsbevilling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/282
  20. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 18. marts 2016 en række sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig bl.a. om sagen ”Offshorekampagne”. Derudover drejer det sig om fem projektansøgninger, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet for så vidt angår de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Offshorekampagne

  Vækstforumsekretariatet har, som opfølgning på Vækstforums Vækstpartnerskabsaftale med regeringen i 2015, arbejdet sammen med en række relevante parter om at igangsætte en national offshorekampagne, som skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Derved imødekommer kampagnen Vækstforums delmål om højere optag på relevante tekniske, videregående og erhvervsfaglige uddannelser på offshoreområdet. 

  Danmarks Rederiforening har derfor indsendt en ansøgning om at støtte en toårig offshorekampagne med 1.350.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Erhvervs- og Vækstministeriet og de øvrige involverede ministerier er ligeledes blevet ansøgt om at medfinansiere kampagnen med i alt 650.000 kr. Endvidere vil ca. 30 offshorevirksomheder deltage i kampagnens aktiviteter.

  Nærværende offshorekampagne vil blive gennemført som en selvstændig del af Danmarks Rederiforenings World Careers-kampagne og vil drage fordel af den position og det kendskab, som Det Blå Danmark har opnået blandt danske unge i dag.

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 1.350.000 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til at gennemføre en national offshorekampagne i 2016 og 2017 under forudsætning af, at staten ligeledes medfinansierer kampagnen. Vækstforum har desuden tilkendegivet, at der også skal være medfinansiering fra de deltagende private virksomheder.   

  Projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler
  Vækstforum behandlede desuden følgende ansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  (Living Design Lab) OPI LDL: Ansøger er Syddansk Universitet, Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse. Projektet er en videreudvikling af et delprojekt, som ikke fik tilsagn i ansøgningen Growth by Design i 2015, fordi der var for stort overlap til andre projekter støttet af Vækstforum. Aktiviteterne er nu tilpasset og ændret, så de er supplerende i forhold til og spiller sammen med allerede igangsatte initiativer af Vækstforum. Formålet er at fremme innovationen i små og mellemstore virksomheder ved at at etablere og gennemføre offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) i et Living Design Lab, der skal fremme, at virksomhederne opdyrker det kommunale velfærdsområde som kunde. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.643.956,23 kr.

  IoT-styring: Ansøger er OJ Electronics A/S. Formålet med projektet er, at de deltagende virksomheder udvikler et innovativt koncept til energieffektiv og samlet styring af bl.a. gulvvarme, ventilation og belysning på grundlag af Internet of Things (IoT) og digitaliseringsteknologier. Projektets primære målgruppe er de deltagende virksomheder, der som resultat af projektet har opnået ny viden samt udviklet nye innovative produkter. Den sekundære målgruppe, Syddansk Universitet, CLEAN og Sønderborg Vækstråd, skal oparbejde viden og kompetencer inden for Big Data, Internet of Things og Cloud (BIC) samt udfærdige forskningsrapport, sikre udbredelse af viden og involvering af øvrige virksomheder i branchen. Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 10.203.873 kr.

  Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer: Ansøger er Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme. Projektet skal ses i sammenhæng med ansøgningen til det tværnationale, vækstrettede kompetenceudviklende socialfondsprojekt ”Danske Turismekompetencer”, hvor der i alle de deltagende regioner vil være behov for at udføre understøttende aktiviteter. Ansøgningen Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer omhandler de syddanske understøttende aktiviteter. Formålet er at kvalificere turismevirksomhederne til at deltage i projektet ”Danske Turismekompetencer” igennem individuel vejledning, som støtter virksomhederne i at udvikle deres vækststrategi. Projektet har dermed til formål at vejlede de virksomheder, der har potentiale til at indgå i det tværregionale kompetenceudviklingsprojekt, i at udfærdige en vækststrategi. Virksomhederne vil herefter kunne deltage i selve kompetenceudviklingsprojektet.

   

  DEMANTEC: Ansøger er Welfare Tech, som søger om medfinansiering til INTERREG 5A-projektet DEMANTEC. INTERREG-udvalget har givet tilsagn til projektet. Det overordnede formål er at nedbryde de barrierer, der forhindrer danske og tyske SMV’er i at skalere salg af deres velfærdsteknologiske produkter over grænsen. Det skal bl.a. ske ved at teste og tilpasse demensrelaterede løsninger til danske og tyske plejehjem. Specifikt er målet at dele testerfaringer, som skal munde ud i en forretningsmodel for implementering af velfærdsteknologi tilpasset danske og tyske plejehjem. Målgruppen er hovedsageligt private virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation, men også danske og tyske plejehjem, plejepersonale og demensramte borgere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. projektet Offshorekampagne indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet afsætter 1.350.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til at gennemføre en national offshorekampagne i 2016 og 2017 under forudsætning af, at staten og de deltagende virksomheder ligeledes medfinansierer kampagnen.

  Vedr. projektet (Living Design Lab) OPI LDL indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 2.821.978,11 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at projektet indgår samarbejdsaftaler med klyngesekretariaterne i Design2innovate og Welfare Tech om deres rolle i projektet samt med CoLab Denmark. Samarbejdsaftalerne skal fremsendes til vækstforumsekretariatet senest den 1. juni 2016 med henblik på godkendelse.

  Vedr. projektet IoT styring – Internet of Things indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 672.511 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 3,3 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At projektets forskningsresultater skal gøres tilgængelige for en bredere kreds af interessenter. Der skal i denne sammenhæng offentliggøres en forskningsrapport, og Region Syddanmark skal derudover godkende en plan for udbredelse af den opnåede viden. Denne plan skal godkendes inden første udbetaling af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vedr. projektet ”Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer”indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 853.553,00 kr. – bevillingen kan alene anvendes til aktiviteter, der understøtter socialfondsprojektet Danske Turismekompetencer.
  • At projektet skal sikre, at alene syddanske turismevirksomheder modtager vejledning støttet af denne bevilling. Forbruget af regionale erhvervsudviklingsmidler kan samlet højst udgøre 15 % af de socialfondsmidler, der anvendes i Region Syddanmark i projektet Danske Turismekompetencer.

  Vedr. projektet ”DEMANTEC”indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 1.940.282,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • At bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”DEMANTEC - Demens og innovative teknologier på plejehjem” modtager tilsagn fra INTERREG 5A.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/8103
  21. Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til Råstofplan 2016 forelægges til godkendelse i regionsrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet har i december 2014 besluttet at revidere den gældende Råstofplan 2012. Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk. 1 i råstofloven.

  Der er indkommet 48 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner i Region Syddanmark. Der er indsendt 28 bemærkninger med forslag til udlæg af nye råstofgraveområder for sand, grus og sten. Administrationen har udarbejdet en hvidbog med forslag til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger (link til elektronisk hvidbog: http://hoering.rsyd.dk/Webpublicering/Publicering/Hvidbog?HoeringId=94efc80a-37ae-4d6e-bca0-802e8bd1729e).

  Med udgangspunkt i bemærkningerne har administrationen udarbejdet et oplæg til forslag til Råstofplan 2016.

  Forslag til Råstofplan 2016 indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Syddanmark, og planforslaget beskriver regionens indsatsområder for den kommende planperiode. Forslaget indeholder desuden retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder (link til elektronisk kort: http://www.rsyd.dk/wm480557).

  Som en del af miljøvurderingen af den samlede plan er der udarbejdet miljørapporter og en screening for de arealer, der potentielt kan udlægges som nye graveområder for sand, grus og sten. Miljørapporter og screening er udarbejdet dels for arealer, der ønskes udlagt i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag, dels for arealer, der foreslås på baggrund af regionens egen råstofkortlægning.

  På baggrund af miljørapporterne foreslår administrationen, at 25 af de indkomne bemærkninger med forslag imødekommes helt eller delvist. Herudover foreslås udlagt 4 arealer som graveområder på baggrund af regionens egne råstofkortlægninger. Arealerne foreslås udlagt som graveområder i forslag til Råstofplan 2016.

  Fem af de indkomne bemærkninger indeholder forslag til udlæg af nye råstofgraveområder for klæg. Disse områder er hovedsageligt beliggende i Natura2000-område, hvorfor der kræves en planlægningstilladelse fra Naturstyrelsen, før der kan udlægges graveområder. Det vil således ikke kunne ske inden for tidsplanen for revisionen af råstofplan 2016. Det er en del af planens strategi i den kommende planperiode at arbejde for at sikre forsyning med klæg til digerne.

  Hvis regionsrådet godkender administrationens oplæg, skal forslaget til Råstofplan 2016 udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3 i råstofloven.

  Samtidig vil de 29 arealer, der foreslås som nye graveområder blive udsendt i partshøring. Desuden foretages partshøring af lodsejere ved reduktion af graveområder.

  På baggrund af den offentlige høring og partshøringerne skal regionsrådet udarbejde Råstofplan 2016 til endelig vedtagelse. Regionsrådets afgørelse om endelig vedtagelse af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  Punktet har været behandlet i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer og forretningsudvalget. Udvalgene anbefaler i forhold til forslaget om udlægning af nyt graveområde ved Uge (Hærvejen), at det levende hegn langs hærvejen bevares, efter udgravningen er afsluttet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til Råstofplan 2016 med miljøvurdering udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  At nye udlæg og ændringer af råstofgraveområder udsendes i partshøring.

  At hvidbogen for indkaldelse af idéer og forslag vedtages som regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-03-2016
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  I forhold til forslaget om udlægning af nyt graveområde ved Uge (Hærvejen) anbefaler udvalget, at det levende hegn langs hærvejen bevares efter at udgravningen er afsluttet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet i overensstemmelse med indstillingen fra udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.


  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt i overenstemmelse med indstillingen fra udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/48334
  22. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring i 4 uger. Denne gang er der kommet ét høringssvar. Miljø og Råstoffer fremlægger forslag til behandling af høringssvaret og vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016. Der foreslås ingen ændringer i prioriteringen af nye forureningsundersøgelser og oprensninger som følge af høringssvaret.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Årlig prioritering 2016

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på sit møde den 11. december 2015 at sende forslag til Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 i høring i 4 uger. Høringen er nu afsluttet, og Miljø og Råstoffer fremlægger forslag til behandling af det indkomne høringssvar og vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 (bilag).

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, der igangsættes i 2016. Der startes nye aktiviteter for i alt ca. 11 mio. kr. Det er ca. 7-8 mio. kr. mere end de foregående år, da mange længerevarende forureningsundersøgelser er eller forventes afsluttet. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2016 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi, i specifikke handleplaner og via lovgivningen.

  Prioriteringen af de nye forureningsundersøgelser og oprensninger er udarbejdet på grundlag af de strategier, regionsrådet tidligere har vedtaget. Det betyder, at den videre indsats primært skal ske inden for de højest prioriterede grundvandsindsatsområder, men også at konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at fremrykke en indsats over for enkelte forureninger, der udgør en akut risiko over for værdifuldt grundvand. Kun i helt særlige situationer sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Ved prioriteringen af indsatsen i 2016 er fokus lagt på at afslutte den systematiske grundvandsindsats i de 11 højest prioriterede grundvandsindsatsområder. Denne indsats indledtes i 2013, og er videreført som planlagt frem til nu, hvor der arbejdes i Svendborg og Søndersø. I Svendborg-området gennemføres 39 videregående undersøgelser i 2016, og i Søndersø inddrages ny viden om grund­vandet i det igangværende arbejde med en samlet risikovurdering af flere forureninger med chlorerede opløsningsmidler. Indsatsen i 2016 omfatter desuden tre akut prioriterede forureninger – én videregående under­søgelse og to oprensninger.

  En liste med de prioriterede undersøgelser og oprensninger kan ses i publikationen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 (bilag).

  Nye forureningsundersøgelser og oprens­ninger 2016 medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Regionen kan gennemføre andre undersøgelser og oprensninger end dem, der fremgår af forslaget, f.eks. hvis nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggør en indsats her og nu.

  Indkomne høringssvar og behandling

  Regionen har modtaget ét høringssvar - fra Fredericia Kommune. Høringssvaret er gen­givet i notatet Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 – Behandling af høringssvar (bilag). Heri er også Miljø og Råstoffers forslag til besvarelse og behandling af høringssvaret. Der foreslås ingen ændringer i listen over, hvor regionen skal gennem­føre videregående undersøgelser og oprensninger i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 og forslag til behandling af høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-03-2016
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/43637
  23. Evaluering af spørgeordning for regionsrådsmedlemmer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Spørgeordningen for regionsrådsmedlemmer har eksisteret siden 2007. Ordningen forelægges nu til evaluering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i maj 2007, at der skulle indføres en spørgeordning for regionsrådsmedlemmerne.

  Formålet med ordningen er, at alle regionsrådsmedlemmer orienteres om spørgsmål stillet til regionsrådsformanden og administrationen.

  Ordningen har nu eksisteret i 8 år og forelægges nu til evaluering i forhold til de erfaringer, som ordningen har givet anledning til hos medlemmerne af regionsrådet.

  Forretningsudvalget drøftede sagen på møde den 11. november 2015. Efter forretningsudvalgets indledende drøftelser forelægges et forslag til revision af ordningen.

  Det foreslås blandt andet, at svarfristen fastsættes til ”inden for en uge”, og der lægges op til øget dialog mellem det enkelte regionsrådsmedlem og administrationen for at sikre en hurtigere og mere præcis besvarelse af spørgsmålene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de nye retningslinjer for spørgeordningen for regionsrådsmedlemmer godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9216
  24. Årsrapportering af arbejdsmiljødata herunder sygefravær
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om arbejdsmiljødata herunder sygefravær i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Administrationen har udarbejdet Arbejdsmiljøredegørelse for 2015 på tilsvarende vis som tidligere år. Den indeholder oplysninger om årsresultat og udviklingen i sygefraværet, udviklingen i arbejdsulykker, udvalgte MTU-resultater samt oversigter over reaktioner fra arbejdstilsynet og de certificerede enheder. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

  Nedenstående tabel viser oversigt over fire af hovedindikatorerne for arbejdsmiljøet opdelt på enheder.
   

   

  Antal gule og røde smileys af alle p-enheder

  12.1.16

  Sygefravær 2015

  Ulykkesfrekvens 2015 (antal ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer)

  Trivsel

  MTU

  2015

  Odense Universitetshospital

  2 af 15

  4,3 %

  7,4

  4,1

  Sygehus Lillebælt

  0 af 6

  4,2 %

  5,6

  -

  Sygehus Sønderjylland

  0 af 13

  4,4 %

  5,2

  -

  Sydvestjysk Sygehus

  1 af 4

  3,7 %

  6,3

  -

  Psykiatrien

  0 af 25

  5,0 %

  17,4

  4,0

  Sociale centre

  0 af 46

  6,0 %

  25,0

  4,1

  Regionshuset

  0 af 17

  2,6 %

  2,7

  4,1

  Øvrig sundhed

  0 af 9

   5,2 %

     

  -

  Region Syddanmark total

  3 af 135

  4,3 %

  8,6

  4,1


  Af tabellen fremgår det, at alle enheder, med undtagelse af Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus, lever op til ambitionen om grøn smiley. Det fremgår desuden at ulykkesfrekvensen i 2015 var højest på de sociale centre (25,0 arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) og lavest i regionshuset (2,7 arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer). Tabellen viser også, at de enheder, som gennemførte MTU i 2015, har en høj trivsel (4,0 – 4,1).

   

  Det samlede årsresultat for sygefravær for Region Syddanmark var 4,3 pct. i 2015, hvilket er 0,2 pct. point fra at opnå den opstillede målsætning.

  I redegørelsen ses desuden, at sygefraværet i 2014 lå på 4,2 pct. Dette er en stigning på 0,1 pct. point i 2015 ift. 2014. Det korte sygefravær i 2015 ligger enten på niveau med 2014 eller er steget på alle enheder i Region Syddanmark på nær Sydvestjysk Sygehus, hvor korttidssygefravær er reduceret med 0,1 pct. point. Det lange sygefravær er steget mest på Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland. Stigningen udgør 0,3 pct. point i 2015 i forhold til 2014. Det største fald i det lange sygefravær kan tilskrives Socialområdet. Reduktionen udgør 0,2 pct. point. Regionshuset og Sydvestjysk Sygehus har et fald i det lange sygefravær på 0,1 pct. point fra 2014 til 2015.

  Sygefraværet i januar-februar 2016 er for Region Syddanmark på 5,2 pct., hvilket er en stigning på 0,1 pct. point i forhold til året før.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-04-2016
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/50614
  25. Medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Jf. bekendtgørelse nr. 1465 af 20. december 2005 om sammensætning og opgaver for det rådgivende udvalg for specialelægning i sygehusvæsenet, skal regionsrådet i Region Syddanmark indstille medlem og suppleant.

  Siden november 2015 har direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital været medlem af Det Rådgivende Udvalg, og afdelingschef Helene Vestergaard, Sundhedsstaben, har været suppleant.

  I forbindelse med at Jens Winther Jensens tiltræder som koncerndirektør den 1. maj, foreslås det, at Jens Winther Jensen indtræder som medlem af udvalget, og at Kim Brixen indtræder som suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At koncerndirektør Jens Winther Jensen bliver medlem af Det Rådgivende Udvalg og

  at direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital, bliver suppleant.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-04-2016
   

  Regionsrådet besluttede at indstille koncerndirektør Jens Winther Jensen som medlem af Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet med direktør Kim Brixen, OUH, som suppleant.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  26. LUKKET - samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  27. LUKKET - bødeforlæg (åbnet efterfølgende)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdstilsynet har anmodet Fyns Politi om at rejse tiltale mod regionen for overtrædelse af arbejdsmiljøloven på baggrund af knivoverfaldet på tre medarbejdere på OUH i 2012. Fyns Politi har forelagt et bødeforlæg på 80.000 kr. for regionen.

  Arbejdsmiljøklagenævnet traf den 30. november 2015 afgørelse om, at Arbejdstilsynets afgørelse stadfæstes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sagen er tidligere forelagt Forretningsudvalget til orientering om bødeforlægget.

  I 2012 blev tre medarbejdere på Psykiatrisk Afd. OUH udsat for knivoverfald af en psykiatrisk patient. I tilknytning til overfaldet afgav Arbejdstilsynet et strakspåbud, idet Arbejdstilsynet vurderede, at regionen som arbejdsgiver ikke havde sørget for, at de ansatte på afdelingen havde fået en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i visitation af patienter med henblik på at sikre, at disse ikke kunne medbringe genstande, våben eller andet.

  Arbejdstilsynet anmodede herefter Fyns Politi om at rejse tiltale mod regionen for overtrædelse af arbejdsmiljøloven som følge af det passerede. Fyns Politi forelagde efterfølgende et bødeforlæg på 80.000 kr. for regionen.

  Arbejdstilsynets afgørelse blev anket af regionen, da påbuddet fandtes at stride mod psykiatrilovens regler. Arbejdsmiljøklagenævnet traf ved afgørelse af 30. november 2015 beslutning om ikke at pålægge Arbejdstilsynet at genoptage sagen og stadfæstede afgørelsen. Afgørelsen blev truffet med stemmerne seks for og fem imod.

  Ved mail af 1. februar 2016 har Politiet på baggrund af denne beslutning meddelt at straffesagen mod regionen genoptages.

  Regionen er sigtet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven ved forud for den 22. marts 2012 ikke at have sikret, at arbejdet på Psykiatrisk Afd. var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Ifølge sigtelsen havde regionen ikke sørget for, at de ansatte på afdelingen havde fået en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i visitation af patienter med henblik på at sikre, at disse ikke kunne medbringe genstande, våben eller andet. Det var derfor muligt for en patient, der blev indlagt på afdelingen den 15.3.12 at medbringe en kniv, som han efterfølgende under indlæggelsen anvendte mod 3 ansatte med alvorlig personskade til følge.

  Sagen vil kunne afgøres uden straffesag med et bødeforelæg på 80.000 kr.

  Regionens advokat har vurderet, at der vil være en vis procesrisiko ved førelse af straffesagen. Der må endvidere forudses brug af en del medarbejderressourcer fra Psykiatrisk Afd., der skal stå til rådighed for politiets behandling af sagen.

  Direktionen har besluttet, at regionen accepterer bødeforlægget med tilkendegivelse af, at beløbet forudsættes tilbagebetalt, hvis Arbejdstilsynet på et senere tidspunkt måtte omgøre den afgørelse, som ligger til grund for bødeforelægget.

  Samtidig forelægges sagen for ombudsmanden med henblik på en afprøvning af rimeligheden i, at Arbejdstilsynet kan afgive påbud uden at påse, om det strider mod psykiatrilovgivningen, med den virkning, at regionen pålægges at betale en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne uden hensyntagen til de begrænsninger psykiatrilovgivningen pålægger regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

    Beslutning
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Pia Tørving, Søren Rasmussen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen, Vibeke Hejnfelt, Hans Bjergegaard og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  28. LUKKET - orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 29-04-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring