Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 29. marts 2016

 

Mødedato
29-03-2016 kl. 15:00 - 16:25
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Preben Jensen, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Idriftsættelse af whistleblower-ordning
  2. Ændringer i somatikkens takststyringsmodel i Region Syddanmark for 2015 og 2016
  3. Ansøgning om midler til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
  4. Styrkelse af det patologiske område
  5. Orientering om anvendelse af MgO plader på Kolding Sygehus
  6. Udbud af lægevagtskørsel
  7. 16. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2015
  8. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  9. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  10. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  11. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen
  12. Forslag til kulturhandlingsplan 2016-2017
  13. Strategic Transnational Cluster Cooperation - projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet
  14. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Syd vedr. fortsat placering af grundforløb i Tønder og Sønderborg
  15. Program for studietur til Göteborg og Linköping for udvalget for regional udvikling
  16. NemSMS - kampagne 2016
  17. Anvendelse af suppleanter for forskningsaktive medlemmer i De Videnskabsetiske Komiteer
  18. Midlertidig suppleant i Videnskabsetisk Komite II
  19. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester
  20. LUKKET - ydernummer
  21. LUKKET - ansættelse af koncerndirektør (kvalitet, udvikling og forskning)
  22. LUKKET - ansættelse af koncerndirektør (drift, økonomi og HR)


  Sagsnr. 15/46682
  1. Idriftsættelse af whistleblower-ordning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i aftalen om budget 2016 har regionsrådet ønsket, at der etableres en whistleblower-ordning i Region Syddanmark.

  Der er indgået aftale med Deloitte om drift af ordningen, og efter godkendelse hos datatilsynet og høring i MED-organisationen er ordningen klar til at sættes i drift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 21. december 2015 at etablere en whistleblower-ordning, drevet af regionens eksterne revisionsselskab Deloitte. Ordningen har til formål at sikre, at en uvildig part kan tage imod informationer om eventuelle uregelmæssigheder udenom regionens ledelsessystem og politiske organisation.

  Det er forudsat, at ordningen alene omfatter underretning om besvigelser og uregelmæssigheder af væsentlig karakter. Ligeledes er det forudsat, at ordningen ikke omfatter forhold, som bør varetages i eksisterende organisation, herunder blandt andet ledelsessystemet, MED-organisationen og tillidsmandsinstitutionen.

  Der er således ud fra en konkret vurdering af karakteren og væsentligheden af det indberettede, at Deloitte i givet fald videregiver sagen til Region Syddanmark med henblik på videre udredning og opfølgning.

  Der foreligger godkendelse af ordningen fra datatilsynet.

  Sagen har været drøftet i regionens hovedudvalg den 1. februar 2016 og på grundlag heraf er der foretaget følgende ændringer:

  • Ordlyden i § 2 stk. 4, er ændret, således, at formålet med ordningen afgrænses tydeligere.
  • § 6 stk. 2 er ændret, således, at informationspligten alene kan udskydes, hvis det er begrundet i hensynet til at sikre bevismateriale.
  • Ikrafttrædelsestidspunktet vil være umiddelbart i forlængelse af regionsrådets beslutning.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de opdaterede retningslinjer af 25. februar 2016 vedtages.

  At ordningen sættes i drift umiddelbart efter regionsrådets beslutning.

  At økonomidirektøren udpeges som kontaktperson, jfr. retningslinjens § 5 stk. 4.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at evalueringen af ordningen, jf. § 7, skal foregå i regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/38330
  2. Ændringer i somatikkens takststyringsmodel i Region Syddanmark for 2015 og 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2015 blev der indført en omfattende ændring af Region Syddanmarks takststyringsmodel i forhold til sygehusene. Formålet var at understøtte en opbremsning i aktivitetsvæksten, så den kunne holdes på det finansierede niveau.

  Ultimo 2015 er der lavet en evaluering af takststyringsmodellen med henblik på at vurdere modellen i forhold til de ønskede incitamenter, samt modellens robusthed i forhold til styringen af sygehusene og sygehusenes interne styringsvilkår.

  Evalueringen fremgår af tilhørende bilag. På baggrund af evalueringen er det vurderet, at der er behov for at lave tilpasninger i takststyringsmodellen i 2016. Nogle af disse tilpasninger foreslås indført med tilbagevirkende kraft for 2015.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til ændringer

  Afregningsloftet
  Den lave og decideret negative aktivitetsudvikling, der har været på sygehusene, sætter sygehusene under pres fremadrettet med den nye takststyringsmodel som følge af, at der kun er mindreafregning på størstedelen af aktiviteten. Tilfældige aktivitetsfald eller midlertidige fald i aktiviteten af forskellige årsager i 2015 vil, som takststyringsmodellen ser ud nu, reducere sygehusenes/afdelingernes økonomi permanent, uden at der er mulighed for at hente den tabte økonomi tilbage, hvis aktiviteten kommer tilbage på tidligere niveau igen.

  Det forslås derfor, at der fastlægges et loft over afregningen til sygehusene i 2016, svarende til den mindreafregning sygehuset har haft for 2015 på aktivitet med loft over afregning. Dog korrigeres loftet i forhold til den besparelse, der evt. vedtages i spareplanen for 2016 og frem, og som vedtages politisk i april måned 2016. Det foreslås, at hvert sygehus får et samlet afregningsloft, som sygehuset selv kan fordele til afdelingerne i deres interne styring.

  Regeringen har i forbindelse med finansloven for 2016 bevilget midler til at opbygge tilstrækkelig kapacitet i regionerne til at sikre rettidig udredning og behandling, således at 1 månedsgarantien på udredning og behandling kan overholdes. Ligeledes har regeringen bevilget midler i form af akutpakken mod overlægning på landets sygehuse. Regionsrådet vil blive forelagt enkeltsager i forhold til udmøntning af disse midler og overspillet i forhold til takststyringsmodellen, herunder evt. påvirkning af sygehusenes afregningsloft.   

   

  Baselinegrundlaget
  En problemstilling i forhold til en økonomistyringsmodel baseret på aktivitetsafregning af sygehusene er, at baselinegrundlaget først har været på plads 1. maj. For at give sygehusene et styringsgrundlag tidligere på året foreslås, at der udarbejdes en foreløbig baseline baseret på aktiviteten for forrige 1. halvår, således at der primo februar måned udarbejdes en baseline for året baseret på første halvår af det foregående år. For 2016 kan der således udmeldes en foreløbig baseline baseret på 1. halvår af 2015. Når de endelige aktivitetsdata for 2015 foreligger, vil der kunne udarbejdes en endelig baseline for 2016. Denne vil forventeligt kunne foreligge primo april måned.

   

  Intensivaktivitet
  Intensivområdet er tænkt som et rammestyret område, hvor sygehusene har fået økonomi til at drive og bemande deres intensivafdeling. Aktivitet på intensivafdelingen registreres på den kliniske stamafdeling, som patienten tilhører, selvom patienten ligger på intensivafdelingen og har sit ressourcetræk her.

  Det har vist sig, at intensivaktiviteten og udviklingen i denne har været svær at håndtere i den nye model. Der er meget høje takster for intensivaktivitet, og udsving i intensivaktivitet får stor indflydelse på en afdelings aktivitetsværdi samt creep-værdi (den gennemsnitlige stigning i aktivitetsværdi pr. kontakt, som ikke må overstige 1,5 pct). Både OUH og Sydvestjysk Sygehus har valgt, i forhold til deres interne taksstyring af afdelingerne, at holde intensivaktiviteten ude af aktivitetsopgørelserne.

   

  Det foreslås, at takststyringsmodellen ændres allerede med tilbagevirkende kraft for 2015, således at intensivaktiviteten udskilles og rammestyres. Intensivaktiviteten defineres som alt aktivitet i drg-grupperne 2612, 2613, 2614 og 2615. Alt efter om sygehusene har vækst eller fald i intensivaktivitet, vil det have betydning for aktivitetsafregningen. Ligeledes vil det betyde ændringer i creep-opgørelserne, når intensivaktiviteten fjernes i beregningerne af creep.

   

   

  Model for behandlingsintensitet
  Intentionen med modellen for behandlingsintensitet er at sikre fokus på kun at levere den nødvendige og tilstrækkelige aktivitet, således at der f.eks. ikke gennemføres unødvendige kontroller. De øvrige elementer i takststyringsmodellen med loft over afregningen understøtter dog også denne dagsorden. Det foreslås, at modellen for behandlingsintensitet afskaffes, set i lyset af den tekniske kompleksitet i forhold til at håndtere modellen på sygehusene. Det foreslås, at dette sker med tilbagevirkende kraft for 2015. Dog foreslås, at man fortsat laver analyserne af behandlingsintensitet med beregning af cpr creep med henblik på at identificere eventuelle problemområder. Dette skal blot ikke have en automatisk afregningsmæssig konsekvens.      

   

  Hjemtrækningsmodellen
  Hjemtrækningsmodellen rammer særligt hårdt i forhold til Sygehus Lillebælts optageområde. Patienter fra Sygehus Lillebælts optageområde har stor nærhed til Region Midt, og for specialer hvor det i høj grad er privat praksis, der henviser patienterne til højt specialiseret behandling, har sygehusene vanskeligere ved at vende patientstrømmen til OUH. Det gælder for specialerne dermatologi, gynækologi, øjenområdet og øre-, næse-, halsområdet. Det er her svært at få andelen af patienter, der går ud af regionen fra især Sygehus Lillebælts optageområde, til at nå ned på samme niveau som for fynboer.

  Det foreslås at justere hjemtrækningsmodellen i 2016, så den tager højde for, at der er specialer, hvor privat praksis i høj grad er henvisning af patienterne, og sygehusene derfor har vanskeligere ved at påvirke patientstrømmen. Det foreslås derfor, at specialerne dermatologi, gynækologi, øjenområdet og øre-, næse-, halsområdet tages ud af modellen i såvel baseline som aktivitetsopgørelserne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afregningsloftet for 2016 ændres, jf. forslaget.

  At som følge af, at Regeringen har bevilget midler fra finansloven 2016 til kapacitetsopbygning og nedbringelse af overbelægning, vil der blive lagt enkeltsager op i regionsrådet i forhold til udmøntning af disse midler og overspil til takststyringsmodellen, herunder evt. påvirkning af sygehusenes afregningsloft.

  At baselinegrundlaget for 2016 udmeldes i henholdsvis februar og april måned 2016, jf. forslag.

  At intensivaktiviteten defineret som aktivitet i drg-grupperne 2612, 2613, 2614 og 2615 udskilles fra den øvrige aktivitet og rammestyres. Dette sker med tilbagevirkende kraft for 2015.

  At model for behandlingsintensitet afskaffes med tilbagevirkende kraft for 2015.

  At hjemtrækningsmodellen justeres i 2016, således at specialerne dermatologi, gynækologi, øjenområdet og øre-, næse-, halsområdet tages ud af modellen i såvel baseline som aktivitetsopgørelserne. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  39 stemte for, mens Enhedslisten (Vibeke Syppli Enrum og Mikkel Andersen) undlod at stemme.


  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/4761
  3. Ansøgning om midler til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er i Finanslovsaftalen for 2016 afsat 50 mio. kr. årligt til en styrket indsats på fødeafdelingerne. Det fremgår af finanslovsteksten, at midlerne skal anvendes til at ”styrke kvaliteten på fødeområdet”.

  Midlerne fordeles i 2016 og 2017 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen, og tildeles regionerne på baggrund af ansøgning og budget for anvendelse af disse inden for de af Sundheds- og ældreministeriet fastsatte rammer. Den overordnede ramme er således, at give regionerne mulighed for fortsat at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten inden for svangreomsorgen, bl.a. ved at styrke ressourcerne på udvalgte fødeafdelinger, og ved at understøtte relevante projekter som f.eks. projekt ”Sikre Fødsler”.

  Regionens fødesteder er på baggrund af ovenstående kommet med et forslag til anvendelsen af midlerne, som fremgår af vedlagte ansøgning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i Finanslovsaftalen for 2016 afsat 50 mio. kr. årligt til en styrket indsats på fødeafdelingerne. Det fremgår af finanslovsteksten, at midlerne skal anvendes til at ”styrke kvaliteten på fødeområdet”. I aftaleteksten står der, at midlerne i 2016 og 2017 fordeles mellem regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen, for Region Syddanmark 10,74 mio. kr., samt at regionerne skal fremsende et revisorpåtegnet regnskab for årene 2016 og 2017, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2018 overføres midlerne permanet via bloktilskuddet til regionerne.

  Rammerne for tildelingen af midler er som følger:

  Finanslovsbevillingen giver regionerne øgede muligheder for fortsat at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten inden for svangreomsorgen med henblik på at sikre, at alle fødende får en så god og tryg fødselsoplevelse som muligt. Dette kan bl.a. ske ved at styrke ressourcerne på udvalgte fødeafdelinger, hvor regionenerne vurderer, at der er lokale udfordringer, og ved at understøtte relevante projekter, f.eks. projekt ”Sikre Fødsler”, der fokuserer på at implementere og strukturere rutiner omkring fødslen.

  Der er fremsat forslag om, at fordelingen af midlerne mellem regionens sygehuse sker med udgangspunkt i fødestedernes gennemsnitlige aktivitet i 2014 og 2015, således at fordelingen ser ud som følger:

  Fødested

  Antal fødsler 2014

  Antal fødsler 2015

  Gennemsnitlig procentvis andel fødsler i 2013 og 2014

  Andel af de 10,74 mio. kr.

   

  Sygehus Sønderjylland

  1.526

  1.604

  14,3

  1.535.820

   

  Sydvestjysk Sygehus

  1.761

  1.870

  16,6

  1.782.840

   

  Sygehus Lillebælt

  3.135

  3.143

  28,6

  3.071.640

  OUH Odense Universitetshospital

  4.327

  4.549

  40,5

  4.349.700

   

  Antal fødsler i alt

  10.749

  11.166

  100,0

  10.740.000

  Regionens fødesteder er blevet anmodet om at bidrage til, hvilke aktiviteter, der inden for ovenfor beskrevne rammer, med fordel kan ansøges om midler til. Regionens fødesteder har stillet forslag om, at midlerne fordeles mellem konsolidering af projekt ”Sikre Fødsler” og øget normering til varetagelse af det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler. Derudover vil det løft i kapaciteten, som midlerne vil medføre på den enkelte fødeafdeling, skabe mulighed for at give et løft til ”Kendt Jordemoderordning” i Region Syddanmark, således at den udbydes bredt på alle regionens fødesteder.

  Af vedlagte ansøgning fremgår en uddybende beskrivelse af ovenstående.

  Idet der var frist for fremsendelse af ansøgninger til Sundheds- og Ældreministeriet den 1. marts 2016, er ansøgningen fremsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte ansøgning om midler til fødeområdet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6369
  4. Styrkelse af det patologiske område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med henblik på at imødekomme kapacitets- og rekrutteringsudfordringer på det patologiske område foreslås tilført midler til området, primært til uddannelse af speciallæger i patologisk anatomi og cytologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kapacitetsbegrænsninger inden for det patologiske speciale er aktuelt en af de største flaskehalse inden for udredningen af kræft, hvor der opleves en stigende efterspørgsel på analyser, mere komplekse analyser og efter stadig kortere svartider. Specialet er desuden udfordret ved vanskeligheder med at rekruttere relevante specialkompetencer, især speciallæger i patologisk anatomi og cytologi.

  Der er, særligt på OUH, desuden sket en vækst i aktiviteten, målt på antal prøver, som ikke finansieres ved meraktivitetsafregning under det nuværende økonomiparadigme.

  Regionsrådet besluttede den 24. august 2015, at der skulle tilføres midler til det patologiske område via ”Jo før, jo bedre midlerne”. Disse midler blev bevilget til avanceret apparatur, som kan bidrage til at øge kapaciteten og yderligere automatisere arbejdsprocesser og til at understøtte opgaveglidning fra speciallæger til bioanalytikere. Der blev ikke i den forbindelse givet midler til øgede normeringer.

  Der er imidlertid fortsat behov for at øge normeringerne på det patologiske område. Det foreslås, at der gives en bevilling primært til at udbygge uddannelseskapaciteten inden for den lægelige videreuddannelse med henblik på at imødekomme fremtidigt behov for speciallæger i patologisk anatomi og cytologi i hele regionen.

  Det indstilles derfor, at der tilføres midler til det patologiske område som anført nedenfor:

  Udvidelse af uddannelseskapaciteten i den lægelige videreuddannelse:
  Under forudsætning af godkendelse af en udvidelse af dimensioneringen i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og i Sundhedsstyrelsen, udvides den lægelige videreuddannelse med:

  • Ét årligt introduktionsforløb i patologisk anatomi og cytologi på Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital (OUH).
  • Ét årligt hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi, så antallet af årligt opslåede hoveduddannelsesforløb i specialet i regionen øges fra 3 til 4. Hoveduddannelsesforløbet er fireårigt og sammensættes med 1. og 4. år på OUH og 2. og 3. år på en af de øvrige godkendte uddannelsesafdelinger i Region Syddanmark (Esbjerg, Vejle eller Sønderborg) efter beslutning i Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
  • To hoveduddannelseslæger fra andre uddannelsesregioner har ønsket at færdiggøre deres uddannelse i Videreuddannelsesregion Syd. Dermed tilføres regionen en ekstra patolog i henholdsvis 1 og 2 år med mulighed for at fastholde dem i faste speciallægestillinger efterfølgende. Det foreslås derfor, at disse stillinger finansieres i 2016 og 2017 begrundet i behov for rekruttering af speciallæger til regionen.

  Efteruddannelse af speciallæger rekrutteret fra udlandet

   

  • Der afsættes et beløb på 250.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 og 2019 til efteruddannelse af udenlandsk rekrutterede speciallæger.

  Tilførsel af to bioanalytikerårsværk til Afdeling for Klinisk Patologi, OUH

   

  • Der tilføres to bioanalytikerårsværk med henblik på at imødekomme akutte kapacitetsudfordringer på Afdeling for Klinisk Patologi.

   

  Økonomi (2015-tal)

   

  1000 kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020-

  Introduktionsstilling inkl. uddannelsesbudget

  598

  598

  598

  598

  598

  Hoveduddannelsesstilling inkl. uddannelsesbudget

  0

  667

  1.334

  2.040

  2.784

  Færdiggørelse af hoveduddannelsesforløb

  1.556

  1.334

  0

  0

  0

  Efteruddannelse af udenlandske læger

  0

  250

  500

  500

  0

  To bioanalytikerårsværk

  804

  804

  804

  804

  804

   

  2.958

  3.653

  3.236

  3.942

  4.186

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der bevilges midler til det patologiske område, jf. sagsfremstillingens tabel, finansieret af de afsatte rammer til styrkelse af kræftområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 11/8204
  5. Orientering om anvendelse af MgO plader på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Kolding Sygehus er der ved opførelsen af den ny sengebygning anvendt MgO plader som vindspærreplader. Et eksternt konsulentfirma anbefaler i januar 2016 at MgO pladerne skiftes inden for det næste par år.

  Der er rekvireret ekstern juridisk bistand med henblik på belysning af ansvarsforholdet for opsætningen af MgO pladerne.

  Indtil ansvarsforholdet er nærmere belyst, er det ikke muligt at vurdere, hvem der skal betale for facadeudskiftningen. Foreløbig afventer facadeudskiftningen således den juridiske vurdering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Kolding Sygehus er der ved opførelsen af den ny sengebygning (Fase 3 i kvalitetsfondsprojektet) anvendt vindspærreplader baseret på magnesiumoxid, de såkaldte MgO plader. Vindspærrepladerne er monteret mellem den udvendige aluminiumsfacade og isoleringen. MgO pladerne indeholder frit magnesiumklorid, som er et salt med lav ligevægtsfugt. Det vil sige, at når den omgivende luft har en højere relativ fugtighed, så optager pladen fugt. Til sidst kan pladen ikke optage mere vand, og den begynder at svede saltholdigt og korrosivt vand. Denne svedning vil på sigt føre til dekomponering af vindspærrepladerne og eventuelt til følgeskader på de øvrige bygningsdele.

  Tidsforløb:

  • Facaden indeholdende MgO plader er monteret i perioden januar til juni 2015.
  • MgO pladerne har været anvendt i Danmark siden 2010. I november 2014 opdages det, at MgO pladerne optager fugt, og i marts 2015 udsender Byggeskadefonden advarsel om anvendelse af pladerne.
  • I juni 2015 retter bygherre henvendelse til totalrådgiver med henblik på at afklare, hvorvidt der er anvendt MgO plader på projektet.
  • I juni 2015 konkluderer entreprenør, at der er anvendt MgO plader på facaden i Kolding, men at anvendelsen er uproblematisk.
  • August 2015, der afholdes teknisk gennemgang af facadeopbygningen med henblik på afklaring af problematikken.
  • Oktober 2015, eksternt konsulentfirma rekvireres til at foretage uvildig analyse af facadeelementerne.
  • December 2015, indgreb i facaden foretages som en del af den uvildige analyse.
  • Januar 2016, rapport fra eksternt konsulentfirma foreligger.
  • Februar 2016, Styregruppen for udbygning af Kolding Sygehus beslutter at rekvirere ekstern juridisk rådgivning med henblik på belysning af ansvarsforhold og det videre procesforløb.

  Den eksterne rapport konkluderer, at der ikke er anledning til at haste en pladeudskiftning af facaderne igennem, idet det vurderes, at der ikke forventes at opstå følgeskader inden for det næste par år regnet fra besigtigelsestidspunktet.

  Sygehusets projektafdeling har estimeret at facadeudskiftning koster ca. 2.000 kr. pr. m², desuden estimeres det, at der skal skiftes facader i omfang af ca. 5.500 – 7.000 m², det vil sige at udskiftningen kan beregnes til 10 – 15 mio. kr. Nærmere undersøgelser af pris og omfang er igangsat.

  Indtil ansvarsforholdet er nærmere belyst ved den eksterne advokat er det ikke muligt at vurdere, hvem der skal betale for facadeudskiftningen. Foreløbig afventer facadeudskiftningen således den eksterne juridiske vurdering.

  Sagen er nævnt i den kvartalsrapportering, der fremgår af andet punkt på dagsorden.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Til orientering.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/30456
  6. Udbud af lægevagtskørsel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget afgørelsen fra Klagenævnet for udbud af 25. februar 2016. Klagenævnet giver SIM lægekørsel medhold i, at de skulle have haft ordren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Klagenævnet for Udbud traf den 25. februar 2016 afgørelse i klagesagen vedrørende lægevagtskørsel mellem Region Syddanmark og SIM Lægekørsel.

  Klagenævnet for Udbud gav SIM Lægekørsel medhold i, at de burde have haft kontrakten, da de afgav det billigste bud. Klagenævnet for Udbud finder ikke, at der i taxalovgivningen er forudsat forrang for taxafirmaer, således som Trafikstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ellers har meddelt Region Syddanmark.

  Der er den 7. marts afholdt møde mellem repræsentanter fra regionen og Kammeradvokaten med henblik på at fremkomme med en anbefaling til regionens beslutning om, hvordan der bør reageres på kendelsen.

  Det er administrationens anbefaling, at aftalen med Dantaxa opsiges, og at der iværksættes et nyt udbud efter indholdet i klagenævnets kendelse.

  Punktet har den 8. marts 2016 været behandlet på den lukkede dagsorden i sundhedssamordningsudvalget og forretningsudvalget. Både sundhedssamordningsudvalget og forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At aftalen med Dantaxa opsiges, og at der gennemføres et nyt udbud af kontrakten for lægevagtskørsel i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialdemokratiet og SF tog forbehold.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Sagen blev ikke behandlet, men sendt til fornyet behandling i forretningsudvalget.


  Sagsnr. 15/20025
  7. 16. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 4. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen forventes gennemført indenfor den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1:
  Byggeprojektet vedrørende den Fælles Akutmodtagelse (FAM) forløber planmæssigt, således blev etape 2 afleveret den 1. december 2015. Efterfølgende er området klargjort til drift og taget i brug den 2. februar 2016. Byggeriet af etape 3, og dermed den samlede FAM, forventes afsluttet 18. april og taget i brug den 18. maj 2016.

  Fase 2:
  Totalentreprenøren har medio december 2015 afleveret projektforslaget til bedømmelse og granskning. Tilbagemelding til totalentreprenøren gennemføres ultimo januar i overensstemmelse med kontrakttidsplanen. Forberedende arbejder for sengebygningen i form af miljøsanering, nedrivning og flytninger pågår. Byggeriet af den nye sengebygning forventes igangsat medio 2016 og forventes færdiggjort medio 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Til orientering.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/20555
  8. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  Desuden er vedlagt følgende obligatoriske rapporteringer, som også indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet: Årlig rapportering samt rapportering på effektiviseringsgevinster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Brugerinddragelsen er ved at nærme sig en afslutning. Det er besluttet at omdisponere placeringen af neonatal-intensiv for at opnå tættere nærhed mellem neonatal-intensiv og fødestuer. Denne rokering nødvendiggør ekstra brugermøder, der afvikles i 1. kvartal 2016. De ekstra brugermøder vurderes til at kunne afvikles uden indvirkning på tidsplan eller anlægssummen.

  Der har været en dialog mellem Odense Letbane og Nyt OUH omkring letbanens linjeføring ned gennem Nyt OUH og specielt letbanens afstand til Nyt OUHs heliport. Linjeføringens nærhed til heliporten ville medføre, at togene skulle afvente landing og afgang fra forsvarets redningshelikoptere. Linjeføringen er derfor blevet rykket mod øst, så heliporten ikke længere er en udfordring for togafviklingen.

  I Det fælles Kunstudvalg mellem Nyt OUH og SUND er der valgt de fire kunstnere, som skal udsmykke de fire udvalgte arealer. Fælles for projekterne er, at de skal markere det tætte samarbejde mellem Nyt OUH og SDU.

  Sundheds- og Ældreministeriet har ved brev af den 19. august 2015 meldt en revideret model ud for pris- og lønregulering (pl-regulering) af rammen til it, udstyr og apparatur. Modellen giver mulighed for, inden for projektets totalramme, at allokere relativt flere midler til byggeri (mursten) og færre til it, udstyr og apparatur. Styregruppen for Nyt OUH har valgt at benytte denne mulighed, og har flyttet budget fra udstyr til bygherreudgifter. 

  På møde den 14. december 2015 med Sundheds- og Ældreministeriet gav Region Syddanmark en status for arbejdet med effektivisering frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Statusnotat af 8. december 2015, der blev fremsendt til ministeriet, er vedlagt.

  Nyt OUH og OUH arbejder videre med kvalificering af effektiviseringstiltag, idet der i 2016 er særligt fokus på at tilrettelægge arbejdet med reduktion af sengekapacitet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i rapporten på visse områder er anvendt en anden fordelingsnøgle, end de af ministeriet godkendte. Dette skyldes beslutning om, at opføre voksenpsykiatrien som OPP, hvorefter fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik er tilrettet dette. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter. Revideret notat er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i 4. kvartal, men endelig godkendelse afventes. Vi er enige i, at de tilrettede fordelingsnøgler giver et mere korrekt udtryk for omkostningsfordelingen mellem kvalitetsfondsprojektet og psykiatrisygehuset.”

  I forlængelse af regionsrådets beslutning den 29. september 2014 om at opføre voksenpsykiatrien som OPP, er fordelingsnøglerne for forbruget mellem somatik og psykiatri tilrettet beslutningen. Der følges stadig det overordnede princip om, at fordelingsparameteren er bruttokvadratmeter, og et revideret notat er tilgået Sundheds- og Ældreministeriet den 28. januar 2016. Der afventes en godkendelse af fordelingsprincipperne fra ministeriet.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på projektets prioriterings- og besparelseskatalog og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at der er budgetteret med 1.200 mio. kr. (2009-pl) til it, udstyr og apparatur. Rammen på minimum 1.200 mio. kr. er fastsat i tilsagnsbetingelserne fra staten.

  Rapporteringen vedr. prioriterings- og besparelseskataloget viser, at den reviderede opgørelse beløber sig til 99-122 mio. kr., i modsætning til kataloget fra udbetalingsanmodningen i oktober 2014, som beløb sig til 123-151 mio. kr. Ændringen skyldes fjernelsen af emnerne grønne tage samt cykelkælder fra projektet. Listen opdateres ved aflevering af projektforslaget.

  Effektiviseringsgevinster
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange, og som minimum hvert 1½ år, rapportere på effektiviseringsgevinster. På baggrund af opmærksomhedspunkter fra godkendelsen af udbetalingsanmodningen er rapporteringen på effektiviseringsgevinster for projektet vedlagt og indstilles godkendt med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at Nyt OUH forventer at kunne leve op til tilsagnskravet om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 348 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Ibrugtagningstidspunktet er pt. fastsat til medio 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen for effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/18872
  9. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Herudover indstilles det, at der overføres 6,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 2/3, idet 3,0 mio. kr. overføres fra Projektafdelingen og 3,0 mio. kr. fra Fase 4.

  Desuden forelægges Årlig rapportering og Rapportering vedr. realisering af effektiviseringsgevinster til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporterne til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt. Således er første del af FAM nybygningsdelen inklusiv sengestuer og tilhørende administrative funktioner taget i brug. Desuden er den nye ambulancehal og området til lægevagten taget i brug.

  Indflytning i den nye sengebygning forventes påbegyndt i september 2016.

  I kvartalsrapporten er der indeholdt en overførsel af 3,0 mio. kr. (indeks 111,3) fra projektorganisationen til Fase 2/3 – omkostninger, samt en overførsel af 3,0 mio. kr. (indeks 111,3) fra it, udstyr og apparatur i Fase 4 til samme post under Fase 2/3. Budgettilpasningen indstilles til regionsrådets godkendelse.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  I kvartalsrapporten er nævnt den sag med orientering om anvendelsen af MgO plader på Kolding Sygehus, der fremgår af andet punkt på dagsordenen.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på ”change request” og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet.

  Rapporteringen på projektets besparelsesmuligheder viser en sum på 5,5 mio. kr., hvilket afspejler projektets stade, idet tidligere besparelsesmuligheder ikke længere kan anvendes.

  Rapporteringen vedrørende it, udstyr og apparatur viser en planlagt investering i it, udstyr og apparatur på 114,9 mio. kr. (09-pl), hvilket overstiger tilsagnsbetingelsen på 100 mio. kr. (09-pl). Kravet til investering i patientrettet udstyr udgør 70 %, eller 70 mio. kr. (09-pl), rapporten viser en planlagt investering på 83,4 mio.kr. (09-pl). Dermed viser rapporteringen at begge tilsagnsbetingelser opfyldes.

  Rapportering på effektiviseringsgevinster
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange, og som minimum hvert 1½ år, rapportere på effektiviseringsgevinster. Region Syddanmark rapporterede senest på effektivisering vedr. projektet i Kolding sammen med kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015. Årsagen til nærværende rapportering er, at ministeriet havde uddybende spørgsmål til rapporteringen vedr. effektiviseringsgevinster.

  Ministeriet stillede følgende spørgsmål:

  1) Findes der en samlet tidsplan, der ikke kun specificerer igangsætning og realisering men også delmål?

  2) Den adm. direktør er angivet som ansvarlig, men findes der en underliggende liste, der konkretiserer, hvem der har ansvar for processer relateret til realiseringen af effektiviseringsgevinsten, f.eks. på afdelingsniveau?

  Sygehus Lillebælt har besvaret spørgsmålene i vedlagte rapportering, som samtidig er opdateret med de tiltag, der er gjort siden seneste rapportering.

  Rapporteringen viser, at Sygehus Lillebælt fortsat forventer at kunne leve op til tilsagnsbetingelsen om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 76 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 2/3 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på -3,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 4 og -3,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til projektafdelingen vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der inden for den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 til Fase 2/3 på 6,0 mio. kr. (pl-indeks 111,3), finansieret af projektafdelingen med 3,0 mio. kr. i 2016 og Fase 4 med 3,0 mio. kr. i 2016.

  At rapporteringen for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/16786
  10. Rapportering nr. 21 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede kvartalsrapportering for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder to supplerende oplysninger. Regnskabet for Fase 1 er lukket, og det foreslås, at mindreforbruget på Fase 1, i forhold til den meddelte bevilling, flyttes til Fase 2.

  Desuden er vedlagt følgende obligatoriske rapporteringer, som også indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet: Årlig rapportering og rapportering på effektiviseringsgevinster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Dette materiale vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa er vedlagt. Endvidere skal Region Syddanmark årligt indsende en såkaldt årlig rapportering, hvilken også er vedlagt. Derudover skal Region Syddanmark ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster, hvilket også er vedlagt.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

  Status på Fase 1
  I 4. kvartal 2015 er regnskabet for Fase 1 lukket således, at afskrivning kan påbegyndes. I forhold til den meddelte bevilling til Fase 1 var der et mindreforbrug på 19,7 mio. kr., hvoraf 16,6 mio. kr. vedrørte apparatur. Mindreforbruget er større end oplyst i forrige rapportering, men forbedringen er dog udelukkende af regnskabsteknisk karakter. Regnskabet blev lukket med de faktiske afholdte udgifter. Uafklarede tvister, herunder krav og modkrav i forhold til totalrådgiver og entreprenører, er således ikke indeholdt i Fase 1 regnskabet, men håndteres nu i Fase 2, som skal absorbere risikoen fra de igangværende tvister vedrørende Fase 1. Det indstilles til godkendelse, at bevillingen vedrørende Fase 1 nedskrives, og de frigjorte midler flyttes fra Fase 1 til Fase 2. Flytningen er indarbejdet i vedlagte kvartalsrapport under forudsætning af regionsrådets godkendelse. ”Økonomi” er denne gang markeret grøn, da regnskabet er lukket.

   

  Status på Fase 2
  Fase 2 er i projekteringsfasen. ”Økonomi” er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation. Der er opmærksomhed på udfaldet af tvister vedrørende Fase 1. Desuden indeholdt projektforslaget for Fase 2 et overslag over håndværkerudgifter, som oversteg budgettet med 13,7 mio. kr. svarende til 3,2 procent (jf. kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015). Projektet og økonomien bearbejdes, optimeres og konkretiseres nu under udarbejdelse af hovedprojektet.

  Metode for beregning af indeks vedrørende rammen til it, udstyr og apparatur er ændret, så den i højere grad følger den prisudvikling, der har været fra 2009 til 2014. Dette har medført, at 16,7 mio. kr. er flyttet fra rammen til it, udstyr og apparatur til reserverne. Projektet overholder fortsat tilsagnskravet om at anvende minimum 200 mio. kr. (2009-pl) på apparatur. Regionsrådet blev på mødet den 25. januar 2016 orienteret om den nye regnskabsinstruks, hvori den nye indekseringsmetode for apparaturammen var nævnt.  

  ”Tid” er denne gang markeret grøn (i modsætning til rød), idet den reviderede tidsplan, som forelægges til Regionsrådets godkendelse den 29. februar 2016, er indarbejdet i vedlagte kvartalsrapport under forudsætning af regionsrådets godkendelse. Den reviderede tidsplan indeholder en forlængelse på et år frem til den 2. august 2021.

  ”Kvalitet” er uændret markeret grøn.

  Revisorerklæringen indeholder to supplerende oplysninger.

  ”Supplerende oplysning om økonomi for Fase 1 og 2

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 2.2, om at der i rapporten er indarbejdet, at det totale mindre forbrug opgjort, uden hensyn til skøn over udvikling i tvister og krav/modkrav, på 19,7 mio. kr. i Fase 1 overføres til Fase 2. Forholdet er indarbejdet i rapporten selvom beslutningen først forelægges til regionsrådets godkendelse den 29. marts 2016. Vi er enige i denne indarbejdelse.”

  I kvartalsrapporten er indarbejdet overførslen af mindre forbrug fra Fase 1 til Fase 2 under forudsætning af regionsrådets godkendelse således, at kvartalsrapporten, i forlængelse af regnskabsafslutningen for 2015, er så opdateret som mulig.

  ”Supplerende oplysning om tidsplan

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 2.3, om at revideret tidsplan der indebærer 1 års forlængelse, er indarbejdet i rapporten for 4. kvartal 2015. Forholdet er indarbejdet i rapporten selvom beslutningen først forelægges til regionsrådets godkendelse den 29. februar 2016. Vi er enige i denne indarbejdelse.”

  I rapporteringen er indarbejdet anbefalingerne fra innovationsudvalget og forretningsudvalget om at godkende den reviderede tidsplan for Fase 2, jf. udvalgenes møder den 21. januar 2016 og 10. februar 2016, dog naturligvis med forbehold for regionsrådets behandling heraf på mødet den 29. februar 2016.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på ”change request” (besparelsesmuligheder i projektet) og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen vedrørende it, udstyr og apparatur viser det afholdte forbrug i Fase 1 og budgettet i Fase 2 – opgjort i det nye indeks for apparatur, jf. ny regnskabsinstruks. Der er budgetteret med et samlet forbrug på 200 mio. kr. (2009-pl), svarende til tilsagnsbetingelserne. Rapporteringen vedr. ”change request” viser, at opgørelsen beløber sig til 47,2 mio. kr.  Som det fremgår af kvartalsrapporten, så vil brug af change request fra nu af ”gøre ondt”, idet nødvendige arealer/funktioner formentlig bliver ramt. Listen opdateres løbende i takt med, at projektet bearbejdes og konkretiseres.   

  Rapportering på effektiviseringsgevinster
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange, og som minimum hvert 1½ år, rapportere på effektiviseringsgevinster. Det er et år siden, at Region Syddanmark sidst rapporterede på effektiviseringsgevinster vedrørende projektet i Aabenraa. Årsagen til nærværende rapportering er, at ministeriet ikke fuldt ud anerkendte den forrige rapportering.

  Ministeriet anerkendte ikke effektiviseringsgevinster forbundet med følgende tiltag: Omdannelsen af Tønder Sygehus til sammedagssygehus, samling af den stationære kirurgi i Aabenraa, og samling af den stationære geriatri (sygdomme vedr. alderdom) og apopleksi (blodprop/ blødning i hjernen) i Sønderborg. Med henvisning til den nu gældende regnskabsinstruks, vurderede ministeriet, at de omtalte projekter faldt udenfor regnskabsinstruksens bestemmelser, da de blev igangsat og gennemført i 2009, førend der forelå et endeligt tilsagn om bevilling fra kvalitetsfonden i december 2011. Derfor er der nu i stedet indarbejdet andre effektiviseringstiltag såsom bespisningskoncept, automatisering af laboratorielinjer og logistikrobotter.

  Rapporteringen viser, at Sygehus Sønderjylland fortsat forventer at kunne leve op til tilsagnskravet om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 103 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Endeligt ibrugtagningstidspunkt er nu fastsat til den 2. august 2021, jf. revideret tidsplan, som forelægges til regionsrådets godkendelse den 29. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på -17,679 mio. kr. (pl-indeks 111,3) til Fase 1 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, svarende til det afsluttede regnskabsresultat.

  At der indenfor den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes rådighedsbeløb i 2017 til Fase 2 på 19,7 mio. kr. (pl-indeks 111,3), finansieret af uforbrugte midler vedr. Fase 1 i 2016.

  At rapporteringen for 4. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/6503
  11. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark planlægger at afholde et regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen i foråret 2016. Topmødet vil have fokus på videregående uddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I april 2015 blev der indgået en fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland, mellem delstaten Slesvig-Holsten og den daværende danske regering. I ministererklæringen blev det aftalt, at der tages initiativ til ”en styrket dialog om, hvordan konkrete uddannelsessamarbejder og mobilitet på tværs af grænsen kan styrkes med henblik på at sikre kvalificeret arbejdskraft i regionen og stærke uddannelsesmiljøer”. Det fremgår ligeledes, at Region Syddanmark inddrages i dialogen.

  Det er desuden aftalt i den regionale vækstpartnerskabsaftale 2015 mellem den danske regering og Syddansk Vækstforum, at man vil styrke det dansk-tyske samarbejde inden for videregående uddannelser.

  Indtil videre er der fulgt op på initiativet i ministererklæringen og vækstpartnerskabsaftalen gennem en høring af de videregående uddannelsesinstitutioner på begge sider af grænsen. Region Syddanmark har også indsendt et svar i den forbindelse. Der er desuden gennemført et studiebesøg fra Uddannelses- og Forskningsministeriets daværende departementschef til grænselandet.

  På baggrund af høringssvarene fra de videregående uddannelsesinstitutioner og efterfølgende administrativ dialog mellem det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, delstatsregeringen og Region Syddanmark, planlægges der afholdt et regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen i foråret 2016. Formålet er, at anspore til øget uddannelsessamarbejde over grænsen mellem de videregående uddannelsesinstitutioner. Uddannelsestopmødet arrangeres i fællesskab mellem de tre parter.

  Til topmødet forventes det, at der bliver udarbejdet forslag om en vision for styrket uddannelsessamarbejde i grænseregionen som platform for udvikling og vækst. Desuden fremlægges inspiration fra andre best practice eksempler på grænseoverskridende uddannelsessamarbejde.

  Det fremgår af både udkastet til den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt årsplanen 2015-16 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten, at Region Syddanmark ønsker at styrke det grænseoverskridende universitets- og forskningssamarbejde. Det vurderes, at et uddannelsestopmøde kan bidrage til denne målsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016
   

  Til orientering

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Til orientering.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Til orientering.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/6660
  12. Forslag til kulturhandlingsplan 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturområdet er en integreret del af den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019. Inden for rammerne af strategiens mål og principper for kulturområdet, er udarbejdet forslag til kulturhandlingsplan.

  Det indstilles, at udvalget anbefaler godkendelse af forslaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Inden for rammerne af den nye vækst- og udviklingsstrategis mål og principper for kulturområdet, er udarbejdet forslag til kulturhandlingsplan for 2016-2017.

  Strategiens mål og principper for kulturområdet er:

  • At kultur bidrager til at skabe regional udvikling og vækst ved at skabe opmærksomhed, synlighed og attraktivitet.
  • At Region Syddanmark vil udvikle og støtte kulturtilbud, der er mangfoldige og af høj kvalitet, og som gør hele regionen til et aktivt og attraktivt sted at uddanne sig, at arbejde, at leve i og at besøge.
  • At kulturindsatsen baseres på syddanske potentialer inden for kultur og oplevelser og skal understøtte identitet og særpræg, både i byer og på landet, med indsatser, som gerne må være involverende og aktiverende.

  Målet er, at kulturindsatsen bidrager til at gøre Region Syddanmark attraktivt at leve i og besøge og medvirker til at tiltrække og fastholde borgere. Kulturindsatsen skal bero på merværdi i forhold til målgruppens oplevelse af området, synergi med områdets andre kulturtilbud, natur- og kulturressourcer, og opbakning og involvering fra aktører med betydning for indsatsens succes og effekt. 

  Ovennævnte mål og principper er udgangspunkt for forslag til kriterier for tildeling af kulturmidler. Derudover foreslås bl.a., at kulturprojekter skal bidrage til at samle aktører om koordinerede satsninger, at de skal styrke eller skabe innovative kulturmiljøer, at de skal have et stort besøgspotentiale og skal øge tiltrækning af turister og øge turismeomsætningen. Det foreslås videre, at kulturprojekter skal være nyskabende og originale, og at de skal række ud over en enkelt kommune. Derudover indeholder handlingsplanen fakta om kulturpuljen og praktiske oplysninger.

  I forbindelse med høring af udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er der indkommet tre bemærkninger til strategiens kulturafsnit. Bemærkningerne er kommet fra Tønder Kommune, Varde Kommune og FOA, med forslag om, at udvikle kulturen erhvervsmæssigt, om at få naturen og kulturen til at spille sammen med turismeudviklingen, og om anvendelse af lokale råvarer.

  Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i strategiens kulturafsnit, men der bliver i udkast til strategi henvist til kulturhandlingsplanen, som lægger vægt på synergi med andre oplevelsestilbud, herunder turisme, samt natur- og kulturressourcer. Endvidere henvises til strategiens afsnit om oplevelseserhverv om udnyttelse af lokale fødevarer til at fremme turismeerhvervet. 

  Der er årligt afsat ca. 7 mio. kr. til kulturområdet, hvoraf regionsrådet kan vælge at reservere et beløb til markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg.

  For 2016 har regionsrådet afsat 2 mio. kr. til et fyrtårsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsudpegninger i regionen, Jelling Monumenterne, Christiansfeld og Vadehavet. Administrationen vil snarest tage initiativ til dialog med de relevante aktører omkring UNESCO-udpegningerne om udvikling af en ansøgning til et fyrtårsprojekt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til Kulturhandlingsplan 2016-2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/26634
  13. Strategic Transnational Cluster Cooperation - projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har sammen med en bredere gruppe af partnere siden sommeren 2015 arbejdet på at udvikle en større projektansøgning ”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation" til Interreg Nordsø-programmet med ansøgningsfrist 14. marts 2016. Arbejdet er født ud af samarbejdet i Jyllandskorridoren, som er forankret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Projektet er et erhvervsprojekt med det overordnede mål at styrke rammebetingelserne for vækst via to overordnede indsatser.

  Det indstilles at Region Syddanmark kan deltage i projektet, herunder evt. med deltagelse på politisk niveau. Tilkendegivelsen forudsætter, at ansøgningen i sin endelige form ligger i forlængelse af regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi vedrørende Jyllandskorridoren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Jyllandskorridorsamarbejdet er forankret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og sigter mod at afdække og udnytte samarbejdspotentialer bredt inden for regional vækst og udvikling.

  Med udgangspunkt i Jyllandskorridoren, har Region Syddanmark sammen med en bredere gruppe af partnere siden sommeren 2015 arbejdet på, at udvikle en projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet – planlagt indsendt til ansøgningsfrist 14. marts 2016.

  Projektets titel er:”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation".

  Projektet er et erhvervsprojekt med det overordnede mål at styrke rammebetingelserne for vækst via to overordnede indsatser:

  • At styrke klyngers kompetencer via internationalisering, innovation og kompetenceopbygning.
  • At afdække muligheder for at fremme klyngernes vilkår transnationalt og skabe grundlag for stærkere løsninger på fælles klima- og energiudfordringer gennem strategisk samarbejde. 

  For at konkretisere projektet, er det faglige udgangspunkt samarbejdet mellem klynger inden for bæredygtig energi. Projektets aktiviteter retter sig mod at styrke det tvær-regionale og internationale samarbejde.  

  Målet for indsatsen er at udvikle langsigtede strategier og tilpasse rammebetingelserne i de regionale innovationssystemer, så de understøtter og tilskynder til tværnationalt klyngesamarbejde. Klyngerne vil i projektet få styrket det grænseoverskridende samarbejde samt øgede innovationskompetencer. I projektet vil klyngerne desuden gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter med afsæt i regioners og byers behov for løsninger inden for udfordringerne på energiområdet. I samarbejde mellem byer/regioner og klyngeorganisationer, etableres et antal såkaldte living labs som platform for udvikling af nye og implementering af eksisterede løsninger.

  Projektet har både et kortere erhvervsmæssigt sigte og et bredere og mere langsigtet samarbejde om forbedring af de regionale innovationssystemer. Projektet består af fire faglige arbejdspakker og to arbejdspakker med henholdsvis projektledelse/administration og kommunikation. De fire faglige arbejdspakker er: Viden/analyser, Udvikling af klyngeorganisationernes service, Politisk samarbejde og Living labs.

  Der er lagt op til, at der afholdes en årlig event (i alt 3 konferencer/møder eller lignende) på politisk niveau i projektperioden med deltagelse af politikere fra alle offentlige partnere. Her drøftes muligheder for samarbejde, for eksempel fælles indsats over for EU og/eller nationale myndigheder for, at få fjernet barrierer i forhold til klima- og energiindsatsen og klynger.

  Partnerne bag ansøgningen omfatter bl.a. Region Syddanmark (DK), Hamborg (D), Schleswig-Holstein (D), Region Midtjylland (DK), Region Nordjylland (DK), Aarhus kommune (DK), Aalborg kommune (DK), Oslo (NO), Groningen (NL), Alkmar (NL), Falkirk (SCT) samt en række erhvervsklynger fra de deltagende lande, samt Belgien. Fra Syddanmark deltager erhvervsklyngen CLEAN. 

  Projektet løber i godt tre år (november 2016 – april 2020) og har et samlet budget på godt 37 mio. kr. CLEAN’s andel af det samlede budget er ca. 2,6 mio. kr., heraf skal CLEAN selv finansiere 50 % (1,3 mio. kr.). En del af denne egenfinansiering vil CLEAN søge syddansk Vækstforum om.

  Interreg Nordsøen forventes at behandle ansøgningen på møde i september 2016.

  Det dansk-tyske udvalg orienteres om sagen på mødet den 4. april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende, at Region Syddanmark kan deltage i projektet, herunder evt. med deltagelse på politisk niveau. Tilkendegivelsen forudsætter, at ansøgningen i sin endelige form ligger i forlængelse af regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi vedrørende Jyllandskorridoren.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 16/4965
  14. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Syd vedr. fortsat placering af grundforløb i Tønder og Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Social- og Sundhedsskolen Syd (herefter SOSU Syd) har anmodet regionsrådet om en indstilling vedr. fortsat placering af grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Tønder og Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SOSU Syd, der har hovedsæde i Aabenraa, har anmodet regionsrådet om en indstilling vedr. fortsat placering af grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Tønder og Sønderborg. Anmodningen er vedlagt som bilag 1.

  Baggrunden for anmodningen er, at SOSU Syd siden 2010 har tilbudt sine elever i Alssund-området at kunne tage grundforløbet i Sønderborg. På baggrund af opfordringer fra Campus Tønder og Tønder Kommune, har SOSU Syd ligeledes forsøgt at udbyde et lignende grundforløb i Tønder i august 2015, dog uden at der var elever nok til at kunne oprette et hold.

  Ifølge lovgivningen indgår regionsrådet som høringspart ved oprettelse og nedlæggelse af ungdomsuddannelsesudbud i regionen, herunder ændringer i den stedlige placering af udbuddet. Ligeledes skal andre godkendte udbydere i området også inddrages i høringen. SOSU Syd oplyser, at tilbuddet er drøftet med de øvrige erhvervsskoler i området, men at man ved en fejl ikke har foretaget høring hos de øvrige SOSU-skoler i regionen. Regionsrådet er heller ikke tidligere blevet hørt i sagen.

  Hvis der ses bort fra udbuddet i Sønderborg og Tønder, vil de unge i store dele af Sønderjylland have lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Det er derfor administrationens vurdering, at udbuddet af grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, i hhv. Sønderborg og Tønder, i høj grad understøtter regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark.

  Det er ydermere administrationens vurdering, at et fortsat udbud af grundforløb 1 inden for ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Tønder og Sønderborg kun i begrænset omfang vil påvirke ansøgertallene til regionens øvrige social- og sundhedsskoler.

  Der er vedlagt forslag til høringssvar, der afspejler administrationens vurdering.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning på møde den 8. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte høringssvar til SOSU Syd godkendes med den tilføjelse, at høringssvarets sidste afsnit ændres, så der står:

  ”Endelig vil vi opfordre til, at Social- og Sundhedsskolen Syd fremadrettet inddrager alle lovbestemte høringsparter forud for eventuelle fremtidige ændringer i den stedlige placering af skolens udbud.”

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at høringssvarets sidste afsnit ændres, så der står:

  ”Endelig vil vi opfordre til, at Social- og Sundhedsskolen Syd fremadrettet inddrager alle lovbestemte høringsparter forud for eventuelle fremtidige ændringer i den stedlige placering af skolens udbud.”

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/8600
  15. Program for studietur til Göteborg og Linköping for udvalget for regional udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges hermed program for studietur for udvalget for regional udvikling til Göteborg og Linköping i perioden 18. - 21. april 2016 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   
   

  Der er udarbejdet et foreløbigt program for studietur til Göteborg og Linköping for udvalget for regional udvikling den 18. - 21. april 2016.

  Programskitse for studieturen er vedlagt. Der kan forekomme justeringer.

  I programmet er der fokus på at indsamle konkret inspiration til udvalgets arbejde med opfølgningen på Den Regionale vækst- og udviklingsstrategi inden for planområdet, herunder regionalpolitisk lederskab, Det Gode Liv, infrastruktur og transportpolitiske dagsordener, bosætning og øvrige arbejde med regional udvikling.

  Det skønnes, at studieturen inkl. togtransport, hotelovernatning, måltider samt diverse vil få en personpris på ca. 12.000 kr.

  Efter regionsrådsmødet vil studieturen blive udbudt til hele regionsrådet med tilmeldingsfrist den 5. april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
   

  Det indstilles:

  At programskitse og økonomioverslag godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studieturen anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 26-02-2016
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance stemte imod.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  40 stemte for, mens Liberal Alliance (Marianne Mørk Mathiesen) stemte imod.

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/510
  16. NemSMS - kampagne 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det anbefales, at regionen igangsætter en kampagne for at øge borgernes kendskab og tilmelding til NemSMS. Kampagnen forventes at bidrage til flere tilmeldte borgere til NemSMS. NemSMS er en ordning, hvor tilmeldte patienter modtager en påmindelse forud for aftaler på sygehuset.

  Udeblivelser er en økonomisk og planlægningsmæssig udfordring for sygehusene, og det er et udtalt ønske i Region Syddanmark at nedbringe antallet af patienter, der ikke møder op.

  I takt med at flere borgere, er tilmeldt NemSMS, forventes færre patienter at blive væk fra planlagte undersøgelser eller behandlinger.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udeblivelser fra planlagte undersøgelser eller behandlinger er et problem i sundhedsvæsenet, og mulige løsningsmodeller har været bredt diskuteret.

  Borgere har i dag mulighed for at tilmelde sig NemSMS, der minder borgeren om aftaler med det offentlige. Borgerne modtager blandt andet SMS’er som påmindelse i forbindelse med undersøgelser og behandling på sygehusene i Region Syddanmark. 

  Det vurderes, at NemSMS er et godt redskab til at få andelen af udeblivelser til at falde.

  I dag er kun 23,2 procent af syddanskerne tilmeldt NemSMS svingende fra 18,9 procent på Langeland til 27,2 i Odense. De unge udgør en særlig udfordring: Kun 12,5 procent af de 15-24-årige er tilmeldt NemSMS (Digitaliseringsstyrelsen, vedlagt som bilag). 

  Ny kampagne skal oplyse om fordelene ved at være tilmeldt NemSMS
  Regionen vil via en kampagne gøre patienter opmærksomme på muligheden for at tilmelde sig NemSMS. Se vedlagte bilag med forslag til tilrettelæggelse af en kommunikationskampagne.

  Kampagnen har til formål at:

  • udbrede patienternes kendskab til NemSMS
  • udbrede borgernes kendskab til NemSMS
  • udbrede personalets kendskab til NemSMS

   
  Samlet set er vurderingen, at denne kampagne kan bidrage til at nedbringe antallet af udeblivelser på sygehusene. Dog er det vurderingen, at en ”traditionel” kampagne med diverse papirmaterialer i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at få flere til at tilmelde sig NemSMS.

  Et centralt element i kampagnen er derfor, at sygehusene benytter sig af deres mulighed for assisteret tilmelding, hvilket der er gode erfaringer med i Region Hovedstaden.

  Assisteret tilmelding betyder, at personalet på sygehusene bistår og/eller varetager tilmelding til NemSMS for de patienter, der måtte ønske det.

  Udgifterne til kommunikationsprodukterne med den foreslåede volumen afholdes inden for eksisterende rammer.

  Såfremt sygehusene ønsker yderligere materiale eller aktiviteter, finansieres dette af det enkelte sygehus.

  Det forventes, at kampagnen igangsættes i 2. kvartal 2016.

  Indstillingen behandles på social- og psykiatriudvalgets møde den 11. marts 2016. Udvalgets anbefaling vil således foreligge til sagens behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det godkendes, at regionen igangsætter en kampagne for at øge borgernes kendskab og tilmelding til NemSMS.

  At udgifterne til kampagnen afholdes inden for eksisterende rammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-02-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 11-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/36159
  17. Anvendelse af suppleanter for forskningsaktive medlemmer i De Videnskabsetiske Komiteer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Afbud fra forskningsaktive medlemmer kan give udfordringer for De Videnskabsetiske Komitéer i relation til at være beslutningsdygtige på komitémøderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer oplever til tider, at det er svært at finde suppleanter for de forskningsaktive medlemmer, når disse melder afbud til komitémøderne.

  Det er erfaringen, at de forskningsaktive medlemmer melder afbud med et varsel, der er for kort til, at suppleanterne kan træde til.

  Aktuelt er Komité 2 kun lige netop beslutningsdygtigt på mødet den 9. april 2016, idet tre forskningsaktive medlemmer har meldt afbud, men alene én suppleant har mulighed for at møde.

  Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer ønsker at forhindre en situation, hvor Komitéen ikke er beslutningsdygtig. Sekretariatet ser, at denne situation kan forhindres, såfremt sekretariatet kan betragte de forskningsaktive medlemmer, der er udpeget som suppleanter, som én samlet suppleantpulje i modsætning til aktuelt, hvor suppleanterne er udpeget til én bestemt komité.

  Det er derfor sekretariatets indstilling, at systemet ændres så suppleanterne fremadrettet tilgår én suppleantpulje for De Videnskabsetiske Komitéer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At suppleanterne for de forskningsaktive medlemmer af De Videnskabsetiske Komitéer samles i én suppleantpulje i modsætning til aktuelt, hvor de er udpeget som suppleanter til en bestemt komite.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 16/10278
  18. Midlertidig suppleant i Videnskabsetisk Komite II
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kristina Jørgensen er valgt som suppleant i Videnskabsetisk Komite II. Hun har nu meddelt, at hun holder barselsorlov fra den 1. april 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kristina Jørgensen blev i starten af indeværende valgperiode valgt som suppleant til Videnskabsetisk Komite II.

  Kristina Jørgensen har meddelt, at hun holder barselsorlov fra den 1. april 2016, og pladsen som suppleant i Videnskabsetisk Komite II skal derfor skal besættes af en anden i fraværsperioden.

  Såfremt regionsrådet godkender, at Kristina Jørgensen holder barselsorlov, kan gruppen besætte pladsen med en anden i fraværsperioden. Dansk Folkeparti har meddelt, at René Lundegaard besætter pladsen, så længe Kristina Jørgensen er forhindret i at varetage hvervet på grund af barsel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender, at Kristina Jørgensen holder barselsorlov fra den 1. april 2016.

  At René Lundegaard besætter pladsen som suppleant i Videnskabsetisk Komite II, så længe Kristina Jørgensen er forhindret i at varetage hvervet på grund af barselsorlov.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 13/38167
  19. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede i september 2014 Kurt Bjørndal til orkesterets bestyrelse. På dette tidspunkt havde symfoniorkesteret netop fået nye vedtægter med en bestemmelse om, at bestyrelsesmedlemmer skulle have en ”aktiv tilknytning til den udpegende instans”. Ved en fejl indgik denne bestemmelse ikke i beslutningsgrundlaget for regionsrådets udpegning.

  Sønderjyllands Symfoniorkester har den 11. marts anmodet Region Syddanmark om at udpege et bestyrelsesmedlem og en suppleant, der begge er medlemmer af regionsrådet.

  Det er administrationens vurdering, at formuleringen ”aktiv tilknytning” forudsætter enten medlemskab af regionsrådet, ansættelse i regionen eller lignende. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016
   

  Regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege et bestyrelsesmedlem og en suppleant efter indstilling fra de Konservative.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  20. LUKKET - ydernummer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  21. LUKKET - ansættelse af koncerndirektør (kvalitet, udvikling og forskning)
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  22. LUKKET - ansættelse af koncerndirektør (drift, økonomi og HR)
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 30-03-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring