Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 25. januar 2016

 

Mødedato
25-01-2016 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • Lasse Krull, C
 • Ulrik Sand Larsen, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Budget 2016 - spare-og omstillingsplan
  2. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 01 – fremskudte arbejder af hensyn til letbane gennem Nyt OUH
  3. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 02 om fremskudt byggemodning, besøgscenter og projektkontor
  4. Nyt universitetshospital i Odense - Bevilling til psykiatriens andel af Delprojekt 01, Delprojekt 02 og tværgående bevilling
  5. Medicotekniske anskaffelser 2016
  6. Kvalitetsfondsprojekter – Ny regnskabsinstruks
  7. Nyt uderum ved familiehuset på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  8. Byggeprogram for rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  9. Orientering om dialog med Sønderborg Kommune om muligt samarbejde om kostforsyning
  10. Ombygning af ambulatorier på Kolding Sygehus
  11. Vedr. låneoptag for Hospice Sydvestjylland
  12. Udbud af vagtlægekørsel
  13. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks forskningspuljer
  14. Regionale busser som gasbusser?
  15. Status for samarbejdet vedr. Jyllandskorridoren og politisk samarbejdserklæring
  16. Indstilling af syddanske kandidater til Digitaliseringsprisen 2015
  17. Optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hf-udbydere 2016
  18. Justeringer i anvendelse af uddannelsespuljen ved realisering af handlingsplan 2016-17
  19. Nye bærende principper for indsatsen over for jordforurening – behandling af høringssvar
  20. Afrapportering fra studietur til Silicon Valley november 2015
  21. Afrapportering - Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffers studietur til Sjælland og Hovedstadsområdet
  22. Danske Regioners generalforsamling 2016
  23. Orienterende regionsrådsmøder 2016
  24. Deltagelse i Folkemøde 2016
  25. Udpegning af ny politisk repræsentant til Vanguard Initiativet
  26. LUKKET - opsigelse af driftsoverenskomst
  27. LUKKET - salg af arealer
  28. LUKKET - ansættelse
  29. Udskiftning af medlem i udvalg
  30. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum


  Sagsnr. 15/18985
  1. Budget 2016 - spare-og omstillingsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  I regionens budget for 2016 indgår en samlet spareramme vedr. somatik og sygesikring på 200 mio. kr., der skal udmøntes på regionsrådets møde den 25. april 2016. Samtidig har regionsrådet bedt om, at der udarbejdes en omstillingsramme på 25 mio. kr. under behandlingspsykiatrien, der skal sikre finansiering til fase 2 for nedbringelse af tvang i psykiatrien. Det anbefales, at de udarbejdede spare- og omstillingsplaner sendes i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 7. oktober 2015 budget 2016 for sundhedsområdet. Budgetaftalen indebærer, at der i budgettet for 2016 indarbejdes en spareramme på 200 mio. kr. vedr. somatik og sygesikring.

  Forligspartierne har aftalt, at besparelser for 13 mio. kr. skal realiseres ved en reduktion af de administrative udgifter i regionshuset. Samtidig har regionsrådet bedt administrationen udarbejde et sparekatalog indeholdende besparelsesforslag for 210 mio. kr. vedrørende somatisk sygehusvæsen samt praksisområdet. Budgetaftalen indeholder en nærmere angivelse af de områder og temaer, der skal udarbejdes besparelsesforslag for. De samlede besparelser skal give mulighed for prioritering af nye initiativer eller ”tilbagekøb” af besparelsesforslag for 23 mio. kr.

  Under behandlingspsykiatrien har regionsrådet bedt om en omstillingsramme på 25 mio. kr., hvorfra der skal udmøntes besparelser for 23 mio. kr. Besparelserne er nødvendige for at sikre finansiering til fase 2 i planerne for nedbringelse af tvang i psykiatrien, hvor regionsrådet den 27. oktober 2014 besluttede, at reduktionen med 50 pct. skal være opnået allerede i 2018 i Region Syddanmark, mens det nationale mål er en reduktion af anvendelsen af tvang med 50 pct. i 2020.

  I forlængelse af budgetaftalen er der nedsat et antal arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til besparelser inden for de enkelte områder, samt beskrive de heraf afledte konsekvenser for service, kvalitet og personale samt den tidsmæssige horisont for udmøntningen. 

  Den samlede procesplan for udarbejdelse af spare- og omstillingsplanen er forelagt for regionsrådet den 23. november 2015. Tidsplanen indebærer, at spare og omstillingsplanerne forelægges regionsrådet den 25. januar 2016 med henblik på efterfølgende at blive sendt i høring til samarbejdsparterne, interessenter mv.

  Vedlagt denne sagsfremstilling følger derfor et notat der beskriver de principper, som ligger til grund for udarbejdelsen af spareforslagene inden for somatik og sygesikring, samt de konkrete besparelsesforslag. Yderligere fremgår omstillingsplanen for behandlingspsykiatrien.

  Spareforslagene skal udmøntes på regionsrådets møde den 25. april 2016 på baggrund af den gennemførte høring. Udmøntningen i april skal sikre, at der tages højde for et evt. samspil mellem nye initiativer i finansloven og regionens besparelser, bl.a. for at kunne afbøde de personalemæssige konsekvenser af besparelserne. Endelig vil der være overblik over afledte konsekvenser for budget 2016 af den konsolidering, der forventeligt gennemføres inden for udgiftsloftet for 2015.

  Finansloven for 2016 er indgået 19. november 2016, og indebærer et samlet løft til ældre- og sundhedsområdet i hele landet på 920 mio.kr. i 2016.

  Det er primo januar 2016 ikke afklaret hvilke forudsætninger, der lægges til grund for den konkrete udmøntning af finanslovens midler, ligesom det heller ikke er afklaret hvor mange penge, der bliver allokeret til regionerne henholdsvis kommunerne. En samlet vurdering af finanslovens betydning for Region Syddanmarks besparelsesforslag afventer denne proces. Da disse midler ikke forventes at blive udmøntet til regionerne som generelle tilskud, men som specifikke finansieringsbidrag til konkrete definerede aktiviteter, er tilførsel af ressourcerne fra finansloven ikke ensbetydende med, at besparelserne kan nedjusteres med et tilsvarende beløb. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor der skal påregnes en aktivitetsstigning, for at kunne imødekomme finanslovens forudsætninger for at opnå finansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At spare- og omstillingsplanen for sundhedsområdet sendes i høring til de interessenter, samarbejdspartnere mv., der fremgår af sagens bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50324
  2. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 01 – fremskudte arbejder af hensyn til letbane gennem Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Gennem Nyt OUH-området anlægges letbane, og disse arbejder igangsættes før hospitalsbyggeriet. Det er derfor hensigtsmæssigt at fremrykke en række Nyt OUH-anlæg (f.eks. tunneler) i det tracé, hvor letbanen får sit forløb.  Disse fremrykkede arbejder betegnes delprojekt 01, og sagen fremlægges med henblik på frigivelse af bevilling til delprojektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Letbaneselskab anlægger tracé (sporets linjeføring og længdeprofil) til letbane gennem Nyt OUH langs Vidensaksen. Der skal gennemføres testkørsler med letbanetog på strækningen fra 2019. Forud for dette skal Letbaneselskabet have tracéet klar til overdragelse til en kommende entreprenør, som skal anlægge skinner og køreledninger. Til denne entreprenør skal der klargøres en 24 m bred zone til tracé gennem Nyt OUH-grunden. I denne zone løber blandt andet en række kældertunnelforbindelser, som skal opføres, før den nævnte zone kan frigøres til anlæg af letbane. Delprojektet udbydes primo 2016, og anlægsarbejdet igangsættes i andet kvartal 2016.

  Anlægsøkonomien for den fremskudte entreprise bliver delt. Region Syddanmark bliver bygherre og betaler den del, der under alle omstændigheder skulle være anlagt, hvis ikke letbanen havde tracé gennem hospitalet, og Odense Letbaneselskab betaler for det tillæg til projektet, som følge af ekstraforanstaltninger grundet letbanen og forcering af arbejderne. Til dette beløb skal der afsættes en indtægtsbevilling.

  De samlede anlægsudgifter udgør 92,1 mio. kr., hvoraf psykiatriens andel udgør ca. 8,1 mio. kr., der fremlægges som særskilt sag.

  Somatikkens andel af de samlede udgifter inkl. Odense Letbaneselskabs udgifter fremgår af nedenstående tabel.

  Økonomioversigt DP01 (mio. kr.)

  2016

  2017

  I alt

  Indeks

  111,3

  111,3

  DP01: fremskudt arbejder, letbane

  71,5

  12,6

  84,1

  Se vedlagte notat for yderligere beskrivelse af indhold af delprojekt 01.

  Sagen er drøftet på møde den 4. december 2015 af styregruppen for Nyt OUH. Styregruppen anbefaler indstillingen.

  Der fremlægges en separat sag vedrørende Psykiatriens andel af de fremskudte letbanearbejder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At delprojekt 01 vedrørende del af letbaneprojekt godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 84,1 mio. kr. (indeks 111,3) til delprojekt 01, inkl. del finansieret af Odense Letbane.

  At der meddeles anlægsindtægtsbevilling på -14,9 mio. kr. vedrørende medfinansiering fra Odense Letbane.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 84,1 mio. kr. i 2016-2017 til formålet, heraf 71,5 mio. kr. i 2016, finansieret af dels allerede afsatte rådighedsbeløb til Nyt OUH, dels medfinansiering på 14,9 mio. kr. fra Odense Letbane.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for delprojekt 01 inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50326
  3. Nyt universitetshospital i Odense – Delprojekt 02 om fremskudt byggemodning, besøgscenter og projektkontor
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af forberedelse af tracé til letbane gennem Nyt OUH (delprojekt 01), gennemføres byggemodningen af den resterende del af arealet til Nyt OUH (delprojekt 02). Sagen fremlægges med henblik på frigivelse af bevilling til delprojekt 02, besøgscenter og projektkontor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Konsekvensen af delprojekt 01 (betegnet DP01) med etablering af tracé (sporets linjeføring og længdeprofil) for letbane gennem Nyt OUH-området er, at der skal udføres dele af den samlede byggemodning til hospitalsbyggeriet (vejkryds, lednings-arbejder m.v.). Derfor anses det som rationelt og økonomisk mest fordelagtigt også at igangsætte de resterende byggemodningsarbejder tidligere, end den overordnede tidsplan tilsiger. Arbejdet igangsættes i andet halvår af 2016. Der fremlægges separat sag om DP01.

  Se vedlagte notat for yderligere beskrivelse af indhold af delprojekt 02 (betegnet DP02) og tidsplan med tilhørende anlægsøkonomi.

  I takt med projektets fremdrift og den snarlige udførelsesfase er der behov for en større geografisk nærhed til matriklen, hvorpå sygehuset opføres. I den forbindelse planlægges opførelsen af et projektkontor til Projektorganisationen for Nyt OUH og eventuelle rådgivere. Projektorganisationen for Nyt OUH flytter derfor fra de nuværende lejede lokaler. Ligeledes har erfaringen fra de øvrige kvalitetsfondsprojekter vist, at der vil være behov for faciliteter, som kan udgøre et egentlig besøgscenter. Dette planlægges opført i umiddelbart tilknytning til projektkontoret, og bevillingen indeholder derfor også opførelsen af dette.

  Med indeværende sag afsættes bevilling til somatikkens andel af delprojekt 02 vedrørende fremskudt byggemodning til Nyt OUH samt etablering af projektkontor og besøgscenter. Projektets økonomiske profil fremgår af nedenstående skema.

  De samlede anlægsomkostninger til DP02 udgør 267,6 mio. kr., hvoraf psykiatriens andel udgør ca. 27,9 mio. kr. De samlede anlægsomkostninger til opførelse af projektkontor og besøgscenter udgør 20 mio. kr., hvoraf psykiatriens andel udgør ca. 2,1 mio. kr. Somatikkens andel fremgår af nedenstående skema 1.

  Skema 1: Økonomioversigt for DP02 samt projektkontor og besøgscenter

  Økonomioversigt (mio.kr.)

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Indeks

  111,3

  111,3

  111,3

  DP02-byggemodning

  59,9

  143,8

  36,0

  239,7

  Projektkontor og besøgscenter

  17,9

  -

  -

  17,9

  Se vedlagte notat for yderligere beskrivelse af delprojekt 02.

  Sagen er drøftet på møde den 4. december 2015 af styregruppen for Nyt OUH. Styregruppen anbefaler indstillingen.

  Der fremlægges en separat sag vedrørende psykiatriens andel af bevilling til byggemodningen, besøgscenter og projektkontor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At delprojekt 02 vedrørende byggemodning godkendes.

  At opførelsen af projektkontor og besøgscenter godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 239,7 mio. kr. (indeks 111,3) til delprojekt 02.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 239,7 mio. kr. i 2016 – 2018 til formålet, heraf 59,9 mio. kr. i 2016, finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb til Nyt OUH.

  At der meddeles anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. (indeks 111,3) til opførelse af projektkontor og besøgscenter.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 17,9 mio. kr. i 2016 til formålet, finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb til Nyt OUH.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat for delprojekt inden for den meddelte bevilling.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet i forbindelse med opførelse af faciliteter til projektkontor og besøgscenter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50672
  4. Nyt universitetshospital i Odense - Bevilling til psykiatriens andel af Delprojekt 01, Delprojekt 02 og tværgående bevilling
  fold dette punkt ind Resume
   

  På innovationsudvalgets møde den 17. december 2015 behandles to bevillingssager relateret til Nyt OUH. Med afsæt i principperne til fordeling af fællesomkostninger mellem den somatiske og psykiatriske del af anlægsprojektet fremlægges indeværende sag med henblik på frigivelse af bevilling til psykiatriens andel af de to bevillingssager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  To separate sager på forretningsudvalgets møde den 13. januar 2016 vedrører bevilling til Nyt OUH-projektet. Med disse sager afsættes bevilling til den del af de pågældende sager, der skal finansieres via midler til kvalitetsfondsprojektet. Dertil kommer den andel, jf. vedtagne fordelingsnøgler, som skal finansieres via midler til psykiatrien ved Nyt OUH (regional egenfinansiering). For psykiatriens andel fremlægges denne samlesag med en kort beskrivelse af hver af de to bevillingssager. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilaget, der består af bilagsmaterialet fra hver af de to nævnte sager.


  Delprojekt 01 (DP01) – Fremskudte arbejder af hensyn til letbane gennem Nyt OUH

  Gennem Nyt OUH-området anlægges letbane, og disse arbejder igangsættes før hospitalsbyggeriet. Det er derfor hensigtsmæssigt at fremrykke en række Nyt OUH-anlæg (fx tunneler) i det tracé (sporets linjeføring og længdeprofil), hvor letbanen får sit forløb.  Disse fremrykkede arbejder betegnes delprojekt 01.

  De samlede anlægsudgifter udgør 92,1 mio. kr., hvoraf somatikkens og letbanens andel udgør 84,1 mio. kr.  Psykiatriens andel af håndværkerudgifter til DP01 fremgår af skema 1.

  Skema 1: Økonomioversigt - DP01, Letbane

  Økonomioversigt DP01 (mio. kr.)

  2016

  2017

  I alt

  Indeks

  137,1

  137,1

  DP01: fremskudt arbejder, letbane

  6,8

  1,2

  8,1

  Delprojekt 02 (DP02) – Fremskudt byggemodning

  I forlængelse af forberedelse af tracé til letbane gennem Nyt OUH (DP01), da gennemføres byggemodningen af den resterende del af arealet til Nyt OUH (DP02). Som en del af DP01 skal der udføres dele af den samlede byggemodning til hospitalsbyggeriet (vejkryds, ledningsarbejder mv.). Derfor anses det for rationelt og økonomisk mest fordelagtigt også at igangsætte de resterende byggemodningsarbejder tidligere end den overordnede tidsplan tilsiger. Arbejdet igangsættes i andet halvår af 2016.

  I takt med projektets fremdrift og den snarlige udførelsesfase er der behov for en større geografisk nærhed til matriklen, hvorpå sygehuset opføres. I den forbindelse planlægges opførelsen af og udflytning til et projektkontor til Projektorganisationen for Nyt OUH og eventuelle rådgivere. Ligeledes har erfaringen fra de øvrige kvalitetsfondsprojekter vist, at der vil være behov for faciliteter, der kan udgøre et egentlig besøgscenter. Dette planlægges opført i umiddelbart tilknytning til projektkontoret, og bevillingen indeholder derfor også opførelsen af dette.

  De samlede anlægsomkostninger til DP02 udgør 267,6 mio. kr. hvoraf somatikken og letbanens andel udgør ca. 239,7 mio. kr. De samlede anlægsomkostninger til opførelse af projektkontor og besøgscenter udgør 20 mio. kr., hvoraf somatikkens andel udgør 17,9 mio. kr. Psykiatriens andel for de to bevillinger fremgår af nedenstående skema 2.

  Skema 2: Økonomioversigt - DP02, byggemodning

  Økonomioversigt (mio. kr.)

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Indeks

  137,1

  137,1

  137,1

  DP02 - byggemodning

  7,0

  16,8

  4,2

  27,9

  Projektkontor og besøgscenter

  2,1

  -

  -

  2,1

  Sagen er drøftet på møde den 4. december 2015 af styregruppen for Nyt OUH. Styregruppen anbefaler indstillingen.


  Denne sag er ligeledes på dagsordenen til psykiatri- og socialudvalgets møde den 19. januar 2016. Det sker med henblik på, at den kan behandles på regionsrådets møde den 25. januar 2016, hvor ovennævnte to bevillingssager vedrørende somatikkens andel af Delprojekt 01 og Delprojekt 02 ligeledes er på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til delprojekt 01 vedrørende psykiatriens andel af letbaneprojekt og delprojekt 02 vedrørende psykiatriens andel af byggemodning samt opførelse af projektkontor og besøgscenter godkendes

  At der meddeles anlægsbevilling på:

   • 8,1 mio. kr. (indeks 137,1) til delprojekt 01 – letbane
   • 27,9 mio. kr. (indeks 137,1) til delprojekt 02 – byggemodning
   • 2,1 mio. kr. (indeks 137,1) til opførelse af projektkontor og besøgscenter

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på de tre bevillinger i forhold til skema 1 og 2 finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb til formålet

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for delprojekt 01, delprojekt 02 samt til opførelsen af projektkontor og besøgscenter inden for de meddelte bevillinger

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
   

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50849
  5. Medicotekniske anskaffelser 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet anmodes om at tage stilling til udmøntningen af de afsatte rammer til medicoteknisk apparatur i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Investeringer i apparatur m.v. er en væsentlig forudsætning for, at sygehusene løbende kan fastholde og forbedre omkostningseffektiviteten. Investeringer i apparatur skal samtidig sikre, at borgerne i Region Syddanmark fortsat ydes en god, effektiv og tidssvarende behandling på regionens sygehuse.

  I budgettet for 2016 er lagt til grund, at der er behov for at afsætte 300 mio. kr. årligt til den løbende genanskaffelse og fornyelse af regionens medicotekniske apparatur. I regionens budget for 2016 er anskaffelsesbehovet dels finansieret med 212 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2016, mens anskaffelser for 50 mio. kr. er forudsat leasingfinansieret, og de resterende 38 mio. kr. findes via mindreforbrug eller konsolidering i 2015. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 fremlægges sag om anlægs- eller leasingfinansiering af denne del af anskaffelserne.

  Administrationen har iværksat en ansøgningsrunde til medicoteknisk apparatur med henblik på at prioritere behovet for medicoteknisk apparatur på regionens sygehuse i 2016. Det indstilles, at denne behovsvurdering danner grundlag for prioriteringen af midlerne for 2016.

  Forslaget indebærer følgende overordnet udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur 2016

  Mio. kr.

  2016

  Lokale investeringsrammer

  78,5

  Strategiske anskaffelser

  53,1

  Større medicotekniske anskaffelser 2016 (over 200.000 kr.)

  148,4

  Akutpulje

  20,0

  I alt

  300,0

  Det indgår i opgørelsen, at anskaffelser for ca. 47 mio. kr. på 2016-rammen, heraf 5 mio. kr. vedr. den lokale investeringsramme på Sygehus Lillebælt, er indkøbt i 2015 som led i sagen om fremrykkede apparaturanskaffelser, jf. regionsrådets møde den 28. september 2015.

  På de lokale investeringsrammer er der, jf. budgettilpasningen forelagt for regionsrådet 21. december 2015 allerede disponeret over 7,0 mio. kr. til moderniseringen af netværket på regionens sygehuse.

  I prioriteringen indgår sidste fase af strategiske investeringer i laboratorieudstyr besluttet i forbindelse med udmøntningen af de medicotekniske rammer for 2014. Desuden indgår strategiske anskaffelser forbundet med flytningen af Urologisk Afdeling i Fredericia til Vejle Sygehus samt anskaffelsen af bio- og immunkemiudstyr til Odense Universitetshospital.

  De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, som det senest blev besluttet på regionsrådets møde den 24. februar 2015, jf. vedlagte notat.

  I vedlagte bilag er nærmere redegjort for forslag til principper m.v. for udmøntningen af de medicotekniske rammer for 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 134,1 mio. kr. (indeks 137,1) vedr. den afsatte ramme til medicotekniske anskaffelser i 2016, som frigives.

  At de resterende medicotekniske anskaffelser i 2016 som udgangspunkt leasingfinansieres

  At regionsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur, herunder godkende licitationsresultater vedr. afledt anlæg inden for den meddelte økonomiske ramme.       

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pia Tørving og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14682
  6. Kvalitetsfondsprojekter – Ny regnskabsinstruks
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundheds- og Ældreministeriet har opdateret regnskabsinstruksen, der anvendes i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne.

  I den opdaterede regnskabsinstruks fremgår den ændrede metode til at beregne tilsagnsbetingelsen angående rammen for it, udstyr og apparatur. Dette betyder i praksis, at den andel af midlerne, der skal anvendes til it, udstyr og apparatur er faldet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 16. november 2015 udsendt en opdateret regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen indeholder en række mindre og større ændringer i forhold den tidligere version:

  Indeks for beregning af rammen til it, udstyr og apparatur er ændret, så den i højere grad følger den prisudvikling, der har været fra 2009 til 2014. Dette betyder, at en del af midlerne kan flyttes fra it-, udstyr- og apparaturrammen og til andet formål.

  Indeksreguleringen af den effektiviseringsgevinst, der skal opnås år 1 efter ibrugtagning er fastsat til at følge ”sundhedspris- og lønudviklingen ekskl. medicintilskud”.

  Udgifter til forsyningsfunktioner eksempelvis køkken, vaskeri, apotek og sterilcentral skal afholdes inden for totalrammen, medmindre andet er aftalt som led i tilsagnsprocessen. Dette gør sig også gældende for eventuelle merudgifter, hvis allerede eksisterende funktioner benyttes.

  Der er desuden en række præciseringer og tilføjelser til de skemaer og rapporteringer, der skal anvendes i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne.

  De ændringer, der har indflydelse på projekternes styringsmanualer, vil blive indarbejdet, hvorefter styringsmanualerne vil blive godkendt af regionens økonomidirektør.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9735
  7. Nyt uderum ved familiehuset på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  I familiehuset på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er der en atriumgård, hvor der er planlagt etableret et uderum (legeplads) til at styrke helbredelse af syge børn og unge med somatiske og psykiske lidelser.

  I samarbejde med Designskolen Kolding er der udviklet vedlagte designoplæg kaldet ”Uderum i Atriet”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Familiehuset på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa blev bygget som en del af Fase 1 af kvalitetsfondsprojektet og Fase 1 af Region Syddanmarks psykiatrisygehus. Bygningen blev taget i brug i oktober 2014. Den rummer blandt andet somatikkens Børne- og ungeklinik og psykiatriens Børn- og ungdomspsykiatrisk ambulatorie, dagafsnit og skolefunktion samt alle sønderjyske fødsler. I midten af Familiehuset er der en atriumgård på 785 m², som i øjeblikket ligger ufærdig hen. Det er planen, at der skal etableres et uderum (legeplads) til at styrke helbredelse af syge børn og unge med somatiske og psykiske lidelser.

  Kombineret med den nyeste forskning om bevægelse, legens og naturens positive indflydelse på helbredelse, har Sygehus Sønderjylland og Designskolen Kolding indgået et innovativt samarbejde om udviklingen af nytænkende udeområder, der styrker helbredelse af syge børn og unge gennem bevægelse, leg og fordybelse. Oplægget er vedlagt.

  Uderummet kan etableres i op til 5 etaper under følgende overskrifter:

  1.       At være udenfor

  2.       Bevægelse

  3.       Fordybelse

  4.       Leg

  5.       Sanserne

  Det samlede projekt beløber sig til i alt 5,045 mio. kr. Sygehus Sønderjylland ønsker at igangsætte første etape af etableringen af uderummet til i alt 1,885 mio. kr. (eksklusiv moms). 

  Det er forudsat, at etableringen af uderummet skal finansieres via donationer. Der er indtil videre indkommet donationer fra TrygFonden (500.000 kr.), Spar Nord Fonden (250.000 kr.) og Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond (100.000 kr.) i alt 850.000 kr., hvorfra der skal indbetales 17,5 procent til momsudligningsordningen. Sygehus Sønderjylland arbejder videre med fundraising for at opnå tilstrækkelig donationer til i første omgang at etablere etape 1, men på sigt forhåbentlig at gennemføre det samlede projekt.

  De allerede indkomne donationer har en begrænset gyldighed, og derfor er det hensigtsmæssigt at igangsætte første etape af uderummet nu. Det foreslås derfor, at der gives en udgiftsbevilling på 1,885 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til første etape af uderummet. 

  Det fremgår af regnskabsinstruksen for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, at de kvalitetsfondsstøttede projekter kan modtage donationer, og at dette skal fremgå af den kvartalsvise rapportering for kvalitetsfondsprojekter til Sundheds- og Ældreministeriet. Delvise donationer kan ligeledes modtages, i så fald skal følgeudgifter til donationen afholdes inden for totalrammen. Da kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa fortsætter til 2020, har Sygehus Sønderjylland fortsat 4 år til at indhente de resterende donationer. Såfremt det mod forventning ikke lykkes Sygehus Sønderjylland at indsamle det fulde resterende beløb, skal restbeløbet afholdes inden for totalrammen til kvalitetsfondsprojektet. Denne udgift foreslås finansieret af det afsatte budget til udearealer i Fase 2, dog mod en reduktion i de planlagte udearealer i Fase 2.

  Status på gennemførelsen af legepladsen samt indsamlingen af donationer vil fremgå af de kvartalsvise rapporteringer for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, som forelægges for regionsrådet.     

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At designoplægget ”Uderum i Atriet” godkendes.

  At der meddeles en indtægtsbevilling på 1,885 mio. kr. (PL-indeks 111,3) og en tilsvarende udgiftsbevilling til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til gennemførelse af første etape af ”Uderum i Atriet”.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 1,885 mio. kr. i 2016 (PL-indeks 111,3), der forudsættes finansieret af donationer. Alternativt af Fase 2, udearealer.  

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  8. Byggeprogram for rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges et byggeprogram for rokader på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg til godkendelse samt ansøgning om anlægsbevilling på 25,4 mio. kr. Projektet er en del af generalplanen for Specialsygehus Sønderborg. Rokaderne på sygehuset vil gøre det muligt for Gigthospitalet at overtage ledige lokaler på sygehuset i Sønderborg i oktober 2016.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. april 2015 godkendte regionsrådet idéoplægget for rokader på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og meddelte en rådgiverbevilling på 2,8 mio. kr. Siden er der blevet antaget en rådgiver, og der er nu udarbejdet et byggeprogram for gennemførelsen af rokaden. Resumé af byggeprogram er vedlagt.

  Rokaden er afledt af Gigthospitalets overtagelse af tårnbygning 10 inkl. tilbygning mod øst samt en del af terapien (bygning S) på sygehuset i efteråret 2016. Sygehusets funktioner flytter primært til tårnbygning 30, som delvist står tom efter at familiecentret flyttede til sygehuset i Aabenraa i oktober 2014. Tårnbygning 30 indgår i det fremtidige specialsygehus, jf. helhedsplanen godkendt af regionsrådet den 17. december 2012.

  Byggeprogrammet beskriver flytningen fra tårnbygning 10 (stue, 1. og 2. sal) inkl. tilbygningen i østlig retning samt dele af terapien (bygning S) og indflytningen på i alt 3.505 kvadratmeter primært i tårnbygning 30. Følgende afdelinger på sygehuset flytter: Neurologisk klinik, Immunologisk laboratorie og Øre-næse-hals klinikken.

  Desuden bliver der en afledt rokade på 440 kvadratmeter. Det vil sige, at der i alt skal ombygges og renoveres 3.945 kvadratmeter på sygehuset i forbindelse med rokaderne. Rokaderne skal gennemføres i 2016, så Gigthospitalet kan overtage bygningerne i oktober 2016.

  Udgifterne til at gennemføre rokadeprojektet er beregnet til i alt 27,6 mio. kr. (indeks 133,9), hvoraf 2,8 mio. kr. udgør rådgivning, hvortil der er meddelt anlægsbevilling. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på de resterende 24,8 mio. kr. (indeks 133,9),  svarende til 25,4 mio. kr. i 2016 (indeks 137,1).   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes,

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 25,4 mio. kr. (indeks 137,1) til rokader vedr. generalplan for Specialsygehus Sønderborg,

  At der frigives rådighedsbeløb på 25,4 mio. kr. i 2016 (indeks 137,1) til rokader, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/44195
  9. Orientering om dialog med Sønderborg Kommune om muligt samarbejde om kostforsyning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har i samarbejde med Sønderborg Kommune på administrativt niveau undersøgt mulighederne for, at køkkenet på Sønderborg Sygehus producerer kost til borgere i kommunen, som får leveret kost via den kommunale madordning. Der gives en orientering om resultatet af undersøgelserne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har sammen med Sønderborg Kommune afdækket mulighederne for at etablere et samarbejde, hvor der fra køkkenet på Sønderborg Sygehus kan leveres kost til borgere i eget hjem i Sønderborg Kommune under den kommunale madserviceordning.

  Kommunen har haft et ønske om at indgå i et sådant samarbejde, i forbindelse med at kommunens aftale med en privat leverandør udløber senest ultimo 2016. Regionen har haft en positiv tilgang til dialogen og ønsket at understøtte en sådan løsning med henblik på at kunne opnå synergier og stordriftsfordele for køkkenet på Sønderborg Sygehus. Oprindeligt blev det drøftet, at samarbejdet skulle omfatte både kost til de kommunale plejecentre samt kost til borgere i eget hjem.

  Kost til kommunale plejecentre vil i den sammenhæng være nemmest at integrere i køkkenets produktion. Selve den kost, der skal leveres, samt produktions- og leveringsmetode vil i vid udstrækning minde om den nuværende kostproduktion og distribution i køkkenet på Sønderborg Sygehus til Sygehus Sønderjyllands (SHS) øvrige sygehuse. Denne produktion vil derfor nemmest kunne integreres i den nuværende organisation. Sønderborg Kommune har dog vurderet, at det ikke er aktuelt at samarbejde om kost til plejecentre, og udredningen har derfor efterfølgende fokuseret på kost til borgere i eget hjem.

  Det vil kræve en række investeringer i køkkenet på Sønderborg Sygehus før dette vil kunne levere kost til borgerne i eget hjem. Investeringerne går primært til etablering af pakkefunktion og øget køleplads. Udgifter hertil vil i givet fald skulle afholdes af Sønderborg Kommune. Samtidig vil Sønderborg Kommune i den foreslåede model skulle etablere en organisation til udbringning af mad til borgere i eget hjem, ligesom kommunen vil varetage håndteringen af administration af ordningen overfor borgerne.

  Den kommunale produktion vil potentielt udgøre ca. 20 % af den samlede produktion i køkkenet på Sønderborg Sygehus. Afklaringen viste således, at det er teknisk og organisatorisk muligt for køkkenet på Sønderborg Sygehus at løse den potentielle opgave.

  Formelle forhold
  Da kostforsyningen, der eventuelt kunne samarbejdes om, leveres til borgere i eget hjem, er det i princippet en kommunal opgave. Derfor har der i udredningen været fokus på at få afklaret, om kommunen og regionen formelt set kan indgå i et sådant samarbejde. Det er formelt muligt, såfremt der mellem kommunen og regionen indgås et såkaldt horisontalt samarbejde med fælles ansvar for den fulde opgave. Det betyder f.eks. at den ene part ikke kan fremstå som leverandør for den anden.

  Med henblik på at afdække den potentielle risiko, bl.a. i forhold til den kommunale udbudsforpligtelse, der måtte være ved at anvende en samarbejdsmodel, har region og kommune i fællesskab fået udarbejdet en ekstern juridisk vurdering af den foreslåede model.

  Vurderingen viser, at graden af samarbejde/fællesskab i den forslåede model er for begrænset til, at der er tale om et horisontalt samarbejde mellem to myndigheder, med fælles gensidige gevinster til følge. På den baggrund synes procesrisici ved at indgå en samarbejdsaftale at være for store. Særligt med afsæt i, at etableringen af samarbejdet vil forudsætte væsentlige driftsmæssige omorganiseringer og tilpasninger i køkkenet samt investeringer fra kommunal side, der vil forudsætte flere års afskrivninger.

  Kommune og region har vurderet om der er yderligere tiltag, der ville kunne udvide samarbejdet. Både region og kommune vurderer, at det ikke er muligt at tilføre samarbejdet yderligere elementer inden for de rammer, som er praktisk fremkommelige uden at ændre så grundlæggende på organiseringen, at samarbejdet ikke længere vil være ønskværdigt for parterne. Selvom det kunne være muligt at skabe en samarbejdsmodel på et andet niveau, vil der stadig være en vis procesrisiko forbundet med modellen.

  Det har været drøftet mellem regionen og kommunen om det ville være relevant at forsøge at etablere kostsamarbejdet i en alternativ organiseringsform i form af et Interessentselskab (I/S), som der er formel adgang til at etablere et samarbejde om. Det vurderes dog, at de administrative og strukturelle forudsætninger vil være for omfattende ved at etablere et I/S og en dertil hørende selvstædig organisation, i forhold til den potentielle gevinst samarbejdet vil medføre for parterne.

  På baggrund af ovenstående vurderer de respektive administrationer i region og kommune samlet set, at et kostsamarbejde med fokus på produktion og levering af kost til borgere i eget hjem i Sønderborg Kommune ikke er muligt at realisere på det foreliggende formelle grundlag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pia Tørving og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 13/9332
  10. Ombygning af ambulatorier på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I masterplanen er der beskrevet en række rokader og renoveringsprojekter, der ligger ud over kvalitetsfondsprojektet. Disse er nødvendige for at skabe et sammenhængende ambulatoriekoncept på Kolding Sygehus og bringe ambulatorierne op på en tidssvarende standard, herunder bidrage til sammenhængende patientforløb og bedre flow i de kliniske arbejdsgange.

  Der er nu udarbejdet idéoplæg, der beskriver indretning af ambulatorier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Gennemførelsesplanen betyder for Sygehus Lillebælt, at Neurologisk Afdeling flytter fra Vejle og størstedelen af Medicinsk Afdeling fra Fredericia til Kolding Sygehus. For at kunne håndtere den ekstra ambulante aktivitet, samt den generelle vækst i den ambulante aktivitet, bliver der behov for større ambulatoriekapacitet på Kolding Sygehus. Dette håndteres af kvalitetsfondsprojektet. Hertil kommer, at indflytningen medfører en række rokader og ombygninger af nuværende ambulatorium- og kontorfaciliteter.

  Gennem en række rokade og renoveringsprojekter vil Sygehus Lillebælt skabe et sammenhængende ambulatoriekoncept på Kolding Sygehus, som vil bringe ambulatorierne op på en tidssvarende standard, herunder bidrage til sammenhængende patientforløb og bedre flow i de kliniske arbejdsgange.

  I dette idéoplæg beskrives indretning af ambulatorium i den nordlige del af blok 5 plan 2.

  Det har vist sig muligt at igangsætte ombygningen og indretningen af ambulatorium i den nordlige del af Blok 5 plan 2 ultimo 2015, hvilket er tidligere end oprindelig planlagt.

  Den nordlige del af Blok 5 plan 2 indrettes blandt andet til Hjerteambulatorium, der således får fysisk nærhed til FAM, og dermed tilgodeses de klinisk faglige fællesskaber og overlappende patientforløb mellem de to afdelinger.

  Ved at flytte Hjerteambulatoriet hurtigere end hidtil planlagt fra deres nuværende placering i Blok 4 bliver der plads til at gøre renoveringsarbejdet og ombygningerne i denne blok færdigt. Det vil således bidrage til en smidigere rokadeproces ved færdiggørelsen af akutsygehuset i Kolding og indflytning fra Vejle og Fredericia Sygehus.

  Anlægsudgiften til ombygningen og indretningen af ambulatorierne i den nordlige del af Blok 5 plan 2 forventes at udgøre ca. 4,7 mio. kr. Heraf ligeledes midler til omkostninger, som i udgangspunktet forudsættes at udgøre 15 pct. af anlægsomkostningerne.

  Regionsrådet meddelte i april 2014 anlægsbevilling på 40,0 mio. kr. til opførelse af P-hus som led i masterplanen for Sygehus Lillebælt Kolding. Delprojektet er nu afsluttet og gennemført ca. 3,9 mio. kr. billigere end oprindeligt forudsat. Tilsvarende er der også et mindreforbrug i forhold til den oprindeligt meddelte anlægsbevilling til rådgivning på 7,0 mio. kr.

  Det forventes, at ombygningen vil finde sted hen over sommeren, så ambulatorieriet kan tages i anvendelse i august 2016.

  Dette er det sidste delprojekt i gennemførelsen af Masterplan Kolding.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg vedr. ombygning af ambulatorier i Blok 5 på Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 3,92 mio. kr. (indeks 137,1) til ombygning af ambulatorier i blok 5.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,92 mio. kr. til formålet i 2016, finansieret af prioriteringspulje vedr. anlæg.

  At oprindeligt afsatte rådighedsbeløb i 2017 og 2018 til generalplanen for Sygehus Lillebælt Kolding på i alt 32,8 mio. kr. tilføres prioriteringspuljen vedr. anlæg.

  At der meddeles negativ anlægsbevilling på -6,920 mio. kr. vedr. mindreudgifter til afsluttet delprojekt vedr. P-hus samt rådgivning.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14822
  11. Vedr. låneoptag for Hospice Sydvestjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med ombygning af Hospice Sydvestjylland ønsker bestyrelsen for hospice at optage en kortfristet ombygningskredit. Spørgsmål om låneoptag forelægges regionen til godkendelse i henhold til bestemmelser i regionens driftsoverenskomst med hospice.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hospice Sydvestjylland har i 2015 gennemført en ombygning af hospice til en samlet værdi af 8,5 mio. kr. Ombygningen betyder, at der i det eksisterende hospice er inddraget 250 uudnyttede m2, som blandt andet har givet mulighed for at etablere større og mere tidssvarende patientstuer med bedre plads til patienter og pårørende. Ombygningen har desuden medført større fælles opholdsstuer til patient og pårørende og mulighed for at indrette et børne- og ungdomsrum. Hospice vil fortsat have 12 pladser.  

  I forhold til finansieringen af ombygningen har hospice opsparede værdipapirer på ca. 4,4 mio. kr. og donationer på mindst 4 mio. kr. 

  Bestyrelsen for hospice har i november 2015 rettet henvendelse til regionen med ønske om at finansiere 4,0 mio. kr. af byggesagen med en fordelagtig kortfristet ombygningskredit med fuld sikkerhed i hospices værdipapirer, som alternativ til realisering af værdipapirerne. Bestyrelsen finder, at dette er den bedste løsning, idet der undgås transaktionsomkostninger ved værdipapirsalg, og der undgås kortvarige risici/muligheder for kursudsving på værdipapirbeholdningen. 

  Det fremgår af regionens driftsoverenskomst med hospice at hospice ”… ikke uden regionens forudgående samtykke (..kan..)træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån.”

  Bestyrelsen bemærker, at der ikke er nogen forøgelse af risiko for hospice ved låneoptagelsen, da fonden til enhver tid kan realisere værdipapirerne og indfri lånet, hvis det viser sig økonomisk fordelagtigt. Låneoptaget vil heller ikke skulle påvirke sengedøgnstaksten for hospice.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Hospice Sydvestjyllands anmodning om optagelse af en kortfristet ombygningskredit godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pia Tørving og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/30456
  12. Udbud af vagtlægekørsel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Byggestyrelsen fortolker taxilovgivningen således, at lægevagtskørsel alene kan foretages af virksomheder med ”limousinebevilling”, såfremt der i et udbud ikke er indkommet konditionelle tilbud fra virksomheder med ”taxibevilling”. 

  Det indstilles, at der rettes henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet om at ændre de gældende regler om præference til leverandører med ”taxibevilling” fremfor leverandører med ”limousinebevilling” i udbudsmæssig sammenhæng.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet modtog 18. december 2015 en redegørelse vedrørende det afholdte udbud omkring kørsel af vagtlæger.

  Som det fremgik af redegørelsen tilfaldt kontrakten DanTaxi til trods for, at firmaet ikke havde tilbudt den laveste pris. Tilbud om laveste pris kom fra firmaet Sim Lægekørsel, der i modsætning til DanTaxi har ”limousinebevilling”. 

  Årsagen til at valget faldt på DanTaxi er en vejledende udtalelse fra Trafik- og Byggestyrelsen, som er den sektoransvarlige myndighed i forhold til taxilovgivningen. Styrelsen fortolker taxilovgivningen således, at lægevagtskørsel alene kan foretages af virksomheder med ”limousinebevilling”, såfremt der i et udbud ikke er indkommet konditionelle tilbud fra virksomheder med ”taxibevilling”. Region Syddanmark har i forbindelse med udbudsproceduren fået bekræftet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Trafik- og Byggestyrelsen, at denne fortolkning fortsat er gældende.  

  Da DanTaxis tilbud efter regionens opfattelse er konditionelt, har man med baggrund i den vejledende udtalelse fra Trafik- og Byggestyrelsen været nødsaget til at indgå kontrakten med Dantaxi, selvom dette bliver dyrere.

  Med baggrund i erfaringerne fra dette udbud, må det vurderes, at Trafik- og Byggestyrelsens fortolkning af taxilovgivningen er en væsentlig barriere for en fair og lige konkurrence på området.

  Det bør derfor overvejes at rette henvendelse til Danske Regioner med anmodning om at rette henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet med en opfordring til at ændre på lovgivningen, således at virksomheder med taxibevilling og med limousinebevilling sidestilles i konkurrencemæssig sammenhæng i forbindelse med kørsel med vagtlæger.

  Det skal i den forbindelse bemærkes, at transport- og bygningsministeren i oktober 2015 har meddelt, at han påtænker ændringer af bl.a. taxilovgivningen i den kommende folketingsperiode.

  Sundhedssamordningsudvalget har behandlet sagen på møde den 12. januar 2016 og forretningsudvalget har behandlet sagen på møde den 13. januar 2016. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgenes beslutninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der rettes henvendelse til Danske Regioner med anmodning om at rette henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet med en opfordring til at ændre på lovgivningen, således at der skabes konkurrencemæssig ligestilling for transportvirksomheder i forbindelse med kørsel med vagtlæger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Sundhedssamordningsudvalgets indstilling anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  28 stemte for, mens Socialdemokratiet (Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen, Pia Tørving, Bente Gertz, Poul Andersen, Pierre Topaz, William Jensen, Simon Hempel-Jørgensen, Meho Selman, Peter Christensen og Andrea Terp) stemte imod.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/49416
  13. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det regionale strategiske forskningsråd giver forslag til optimering af flere af Region Syddanmarks forskningspuljer: Ph.d.-puljen, Postdoc-puljen og Region Syddanmarks forskningspulje, og indstiller desuden 20 ph.d.-projekter til støtte fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling af ph.d.-projekter 2. opslag 2015
  Regionsrådet besluttede i 2010 at permanentgøre Region Syddanmarks ph.d.- pulje på 20 mio. kr. om året, gældende fra 2011. Ved hjælp af puljen er der siden opbygget et stærkt fundament af forskeruddannede personale i hele sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Puljen har nu været i 2. opslag for 2015 for i alt 10. mio. kr., og 31 søgte om et ph.d.-årsværk af 500.000 kr. Det regionale strategiske forskningsråd har fundet 20 ph.d.-studier, som er særligt stærke og relevante for Region Syddanmark, og indstiller derfor disse til støtte. 

  De 20 indstillede ph.d.-studier udøver forskning inden for en lang række specialer og fagområder. Der er således forskning i emner relevant for både patientbehandling, patientpleje, genoptræning og for almen praksis, og omhandler kirurgi, kommunikation, antibiotikaudskrivning og infektionsspredning.  

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje. Regulering som svar på ændrede finansieringsvilkår
  Hele det finansielle grundlag for Region Syddanmark ph.d.-pulje ændrede sig i 2014, da Syddansk Universitet meddelte, at de ikke længere var i stand til at uddele ét fakultetsårsværk til alle ph.d.-studerende på sygehusene i Region Syddanmark. Det efterlader mange af de 40 ph.d.-studerende, der hvert år får et ph.d.-årsværk fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje tilbage uden et fakultetsårsværk, og dermed i stor usikkerhed om studiet bliver til noget.

  Det regionale strategiske forskningsråd har derfor måtte reagere og har lagt pres på SDU for flere stipendier, men indtil videre uden held. Rådet har derfor udviklet en ny finansieringsmodel for Region Syddanmarks ph.d.-pulje, som skal kompensere for de ændrede vilkår. 

  Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor, at sygehusene fremover får mulighed for at supplere med ét ph.d.-årsværk til de ph.d.-studerende, som opnår støtte fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje, men ikke fra SDU. Denne mulighed har tidligere været udelukket, da den oprindelige tanke med Region Syddanmarks ph.d.-pulje var at sprede udgifterne til 3 års ph.d.-løn solidarisk med et år fra hver af de tre parter: Region Syddanmark, Syddansk Universitet og eksterne fonde. 

  Den nye finansieringsmodel rører ikke ved det sunde princip om, at ét ph.d.-årsværk af de 3 ph.d.-årsværk skal findes fra eksterne kilder. Der er også lagt vægt på, at sygehusene fortsat dokumenterer en udvikling i antallet af ph.d.-studier og i forskningsindsatsen i øvrigt, så deres bidrag ikke koster på andre fronter af sundhedsforskningen.  

  Det indstilles, at den nye model træder i kraft i opslag for 2016 som en forsøgsordning.

  Region Syddanmarks postdoc-pulje. Støtte af alle klinisk forskerkarriereforløb
  Regionsrådet etablerede i 2011 Region Syddanmarks postdoc-pulje til uddeling af 5 mio. kr. årligt til stillinger efter ph.d., der kombinerer forskning med et klinisk arbejde.  

  Stillingerne er meget attraktive i forhold til fastholdelse og rekruttering af de dygtigste klinikkere. Efter puljen har eksisteret i 4 år er erfaringen, at puljen ikke længere er så attraktiv for de kliniske miljøer, da den alene støtter postdoc-stillinger, og ikke andre relevante og tidssvarende kliniske forskerstillinger. Det er derfor ønsket, at puljens støtteområde udvides.

  Det regionale strategiske forskningsråd har på den baggrund udviklet et nyt koncept for postdoc-puljen, så den omfatter støtte af alle kliniske forskerkarriereforløb, og i øvrigt er mere dynamisk så vidt angår fordeling af tid til forskning og finansiering. Der er således nu tale om støtte af alle kliniske forskerstillinger fra den nye ph.d. over postdoc til senior forsker og frem til professor. Hermed moderniseres og tilpasses puljen til det reelle behov for forskerstillinger i de kliniske miljøer, og dermed skabes flere bæredygtige og kvalificerede kliniske forskerkarriereforløb i Region Syddanmark.  

  Det indstilles derfor, at det nye udvidede koncept sættes i nyt opslag fra og med 2016, og kaldes ”puljen til støtte af kliniske forskerkarriereforløb i Region Syddanmark”, og som tidligere for 5 mio. kr. om året. 

  Region Syddanmarks forskningspulje som katalysator for øget indhentning af forskningsmidler i store nationale og internationale fonde.

  Mange forskningsmiljøer i Region Syddanmark har kvaliteten og potentialet til at indhente eksterne forskningsmidler i de store nationale og internationale fonde og råd, men de bremses indimellem af fondenes krav om, at ansøgeren/institutionen skal stille et betydeligt beløb i sikkerhed for projektets gennemførelse - en såkaldt medfinansiering.

  Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor, at denne sikkerhed/medfinansiering kan søges i Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af tværgående forskning. Hermed bliver puljen en katalysator for indhentningen af flere eksterne forskningsmidler til Region Syddanmark og dermed også for udvikling af forskning på højeste niveau.

  Støtte til medfinansieringen skal kun kunne søges af projekter, som er tværgående og af meget høj kvalitet, hvor hovedansøgeren er fra Region Syddanmark, og hvor fonden eksplicit kræver medfinansiering. Hvis et projekt modtager støtte fra en fond, er det et kriterie, at 5 mio. kr. føres tilbage til brug til forskningsaktiviteter i Region Syddanmark.  Et realistisk og ambitiøst bud på en reserve til medfinansiering af forskningsprojekter i Region Syddanmark, som ikke vil påvirke puljens udmøntning i øvrigt, er 2 mio. kr. om året. 

  Det indstilles derfor, at op til 2 mio. kr. om året i Region Syddanmark forskningspulje kan afsættes til støtte af medfinansiering.  Ansøger kan højest opnå 10 % af ansøgningssummen som sikkerhed, dog max 1 mio. kr. Det foreslås, at det nye tiltag træder i kraft for første gang i opslaget for 2016 og som en forsøgsordning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 20 ph.d.-projekter for i alt 10. mio. kr. fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje støttes.

  At sygehusene i Region Syddanmark kan bidrage med ét ph.d.-årsværk til de ph.d.-studier, der opnår støtte fra Region Syddanmark ph.d.-pulje, men ikke fra SDU.

  At Region Syddanmarks postdoc-pulje udvides til at støtte alle typer af kliniske forskerkarriereforløb.

  At der i Region Syddanmarks forskningspulje reserves 2 mio. kr. om året, som kan søges til medfinansiering af projekter, der søger midler i store nationale eller internationale forskningsfonde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pia Tørving og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/49360
  14. Regionale busser som gasbusser?
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionale busser, der kører på ruterne 22, 110, 112, 128, og 900X, kommer i udbud med kontraktstart i sommeren 2017. Det er alle busser, der kører delvist i Sønderborg Kommune (udbuddet omfatter også busser ud over de, der kører i Sønderborg Kommune).

  Sønderborg Kommune har besluttet, at de busser, som kommunen selv finansierer, skal være gasbusser. Det indebærer, at kommunen skal have etableret en gasfyldestation. Driften af en sådan gasfyldestation bliver billigere pr. enhed jo større volumen, der skal distribueres. Derfor har Sønderborg Kommune spurgt Sydtrafik, om Region Syddanmarks busser også kunne være gasbusser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det spørgsmål, som Sønderborg Kommune via Sydtrafik stiller, har en række forhold, der taler henholdsvis for og imod.

  Hvis der ønskes at signalere ”en grøn profil” – og i øvrigt også at mindske CO2-udledningen en smule, vil gasbusser være et muligt valg. Det forudsætter dog, at der skal købes biogascertifikater, da almindelig naturgas ikke er specielt meget grønnere end diesel.

  Der er også en række forhold, der taler imod gasdrift:

  • Økonomisk set vurderes det, at overgang til gasbusser på de nævnte ruter vil betyde en ekstra årlig udgift i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Heri er ikke taget højde for lav konkurrence på markedet for højgulvsbusser til gas, ligesom det er forudsat, at der ikke vil være udgifter til etablering af gasfyldeanlæg. Der skal tages højde for en ret stor usikkerhed, fordi prissætningen i høj grad vil afhænge af konkurrenceforholdene, dels blandt busleverandører og dels blandt busvognmændene.
  • Både anskaffelsespris og driftsomkostninger er højere for gasbusser end for dieseldrevne.

   -  En højere pris på anskaffelse vurderes at beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr. årligt.
   -  Den ”rene” driftsudgift vurderes til at være ca. 1,5 mio. kr. højere årligt.
  • Da gasfyldestationer er dyre i anskaffelse vil der blive en del ekstra tomkørsel, fordi tankningsmulighederne er meget mere begrænsede, end når det gælder diesel. Fx vil nogle af busserne være stationeret i Aabenraa, og vil derfor have en daglig ekstra tur til Sønderborg for at blive tanket. Dette vurderes at beløbe sig til 0,6 mio. kr. årligt.
  • Endelig vil fleksibiliteten blive reduceret, fordi vognløbene (det vil sige en bus’ samlede kørsel – også uden for rute til f.eks. tankning) vil være bundet af, hvor tankningsmulighederne er.
    

  De to sidstnævnte forhold er af større betydning for regionale busser end for busser, der kører i et begrænset geografisk område.

  Valg af gasbusser vil altså have en forholdsvis begrænset klimamæssig fordel, hvorimod ekstraudgifterne vil være af en størrelsesorden, så de kun kan finansieres ved nedskæringer på andre af Sydtrafiks regionale ruter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At svare Sydtrafik, at Region Syddanmark ikke p.t. ønsker, at de regionale busser anvender gas som brændstof.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-12-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Vibeke Syppli Enrum stemte imod.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  38 stemte for, mens Enhedslisten (Vibeke Syppli Enrum og Andreas Lund Andersen) stemte imod.

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/21495
  15. Status for samarbejdet vedr. Jyllandskorridoren og politisk samarbejdserklæring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status på Jyllandskorridorprojektets udvikling af det videre samarbejde mellem partnerne Hamborg, Slesvig-Holsten og de vestdanske regioner Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, kommunerne Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg samt Udviklingsråd Sønderjylland. Samtidig forelægges forslag til en fælles politisk erklæring for parterne om udvikling af samarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark var i juni 2014 vært for en indledende konference i Vejle om potentialer for samarbejde i Jyllandskorridoren sammen med Metropolregion Hamborg og delstaten Slesvig-Holsten. I oktober 2014 tog Hamborg initiativ til to politiske møder med Danmark, herunder et i Flensborg med deltagelse af Region Syddanmark, Hamborg og Slesvig-Holsten. Her blev desuden gennemført to workshops med fokus på mulighederne for øget samarbejde inden for henholdsvis velfærdsteknologi og vindenergi/energieffektivisering.

  Der er siden fulgt administrativt op på disse aktiviteter og dannet en administrativ styregruppe, som tegner nøgleaktørerne i samarbejdet. Foruden Hamborg, Slesvig-Holsten og Region Syddanmark, er styregruppen i foråret 2015 udvidet med en række vestdanske deltagere, henholdsvis Odense, Aarhus, Aalborg kommuner, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

  Parterne i styregruppen samt Esbjerg Kommune og Udviklingsråd Sønderjylland, har medfinansieret et indledende arbejde med henblik på en fact book, der skal tegne et samlet billede af korridoren inklusiv samarbejdspotentialer.

  Der arbejdes hen imod en politisk konference i foråret 2016, hvor en politisk samarbejdserklæring forventes præsenteret offentligt. Samarbejdserklæringen er under politisk godkendelse af alle parter. Erklæringen forelægges derfor nu til regionsrådets godkendelse. Erklæringen opridser samarbejdets formål og indhold og markerer parternes politiske opbakning hertil. 

  I oktober 2015 blev samarbejdet præsenteret under Open Days i Bruxelles med titlen ”Growing together along the Jutland and Fehmarn Belt Axes”. Regionen var medarrangør af aktiviteterne under Open Days sammen med Hamborg, Slesvig-Holsten, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Skåne, Kristiansand, Stavanger, Assen, Groningen, Region Sjælland og Region Midtjylland. I forlængelse heraf fulgte en række local events, hvor Region Syddanmarks local event omhandlede byregioner og blev afholdt i Odense med administrativ deltagelse af de syddanske kommuner. 

  I november afholdt Jyllandskorridor-parterne inkl. Göteborg et seminar i Kiel, ”Cities and City Regions in the Jutland Corridor”, med henblik på at drøfte regioners, byregioners og byers rolle i korridoren.

  Samarbejdet er nu på vej ind i en handlings- og projektfase. I den administrative styregruppe drøftes aktuelt flere fælles aktiviteter, f.eks. arbejder en række parter med en projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet. Projektets titel er ”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation". Projektets aktiviteter retter sig mod at styrke det tværregionale klyngesamarbejde inden for bæredygtig energi. Partnerne bag ansøgningen omfatter bl.a. Region Syddanmark, Hamborg, Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Oslo samt en række erhvervsklynger i Nordsøregionen, herunder den syddansk baserede energieffektiviseringsklynge CLEAN. 

  Jyllandskorridorarbejdet er startet som en del af Den Regionale Udviklingsplan og indgår fortsat i regionsrådets forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi.

  Forslaget til den politiske samarbejdserklæring ”Political Recommendations on the Jutland Corridor” med vejledende dansk oversættelse, er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdserklæringen ”Political Recommendations on the Jutland Corridor” som grundlag for Jyllandskorridorsamarbejdet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-12-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/1958
  16. Indstilling af syddanske kandidater til Digitaliseringsprisen 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Digitaliseringsprisen kan gives til offentlige institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse. Regionsrådet skal indstille kandidater til to priser under Digitaliseringsprisen 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Digitaliseringsprisen 2015 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Rambøll og In2media. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004. Digitaliseringsprisen er for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige. Der konkurreres i tre priskategorier: Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris for en særlig innovativ løsning. Priserne uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite.

  Fristen for at indstille kandidater er den 22. januar 2016. Indstillingen af kandidater sker derfor med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  Kriterier for tildeling af Effektiviseringsprisen: Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning/service, der har givet en markant effektiviseringsgevinst for organisationen eller sektoren, dokumenteret gennem opstilling af business case.

  Kriterier for tildeling af Velfærdsprisen: Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed og trivsel for borgeren.

  Kriterier for tildeling af dommernes Specialpris: Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har gjort sig særlig bemærket med deres løsning/service. Løsningen kan for eksempel være særligt innovativ og nytænkende, eller en løsning, der har bygget bro mellem forskellige parter.

  Det foreslås, at Region Syddanmark indstiller CoLab Plug and Play til dommernes specialpris, da CoLab Plug and Play både er nytænkende og innovativ og i udstrakt grad har været med til at bygge bro mellem mange forskellige parter inden for sundheds- og velfærdsinnovation. 

  Det foreslås desuden at indstille Region Syddanmark til Effektiviseringsprisen for implementering af videotolkning, da videotolkning giver besparelser i driften og er skalérbar til nationalt plan, og desuden er både patienter og personale meget glade for videotolkning, som giver mere effektive tolkninger og dermed patientsamtaler.

  Sagen blev behandlet på innovationsudvalget den 17. december 2015. Innovationsudvalget anbefaler, at CoLab Plug and Play indstilles til dommernes specialpris og Region Syddanmark indstilles til Effektiviseringsprisen. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At CoLab Plug and Play indstilles til dommernes specialpris og Region Syddanmark indstilles til Effektiviseringsprisen for Teletolkning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At teletolkning indstilles til Effektiviseringsprisen og at CoLab Plug and Play indstilles til dommernes specialpris.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/36362
  17. Optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hf-udbydere 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark har nu indmeldt deres optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2016. Tallene skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 1. februar 2016. På baggrund af kapacitetstallene, forventes der overkapacitet på de almengymnasiale uddannelser igen i 2016.

  I 2014 blev der indført et midlertidigt kapacitetsloft på gymnasierne i Vejle og administrationen vurderer, at regionsrådet fortsat bør følge udviklingen tæt.

  Kolding Gymnasium har anmodet regionsrådet om et kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium i 2016 på 9 klasser mod den indmeldte optagelseskapacitet på 10 klasser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 4, skal regionsrådet senest 1. februar 2016 give Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapacitet i regionen for skoleåret 2016-2017, herunder om man i givet fald vil anmode ministeren om et kapacitetsloft på en eller flere institutioner.

   

  Optagelseskapaciteten for skoleåret 2016-2017 og demografisk udvikling

  Den samlede optagelseskapacitet i 2016 er på 347 1. års klasser mod en optagelseskapacitet på 340 1. års klasser i 2015. Optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark er således en anelse højere i 2016 end i 2015. Der blev kun oprettet 319 1. års klasser i 2015, og skolerne har dermed samlet set mulighed for at optage 28 ekstra klasser i 2016, sammenlignet med det faktiske antal 1. års klasser i indeværende skoleår. De 28 mulige ekstra klasser fordeler sig med 12 klasser i Trekantområdet, 9 i Sønderjylland og 9 i Sydvestjylland, mens skolerne på Fyns udmeldte optagelseskapacitet for 2016 ligger 2 klasser lavere end det faktiske optag i 2015.

  Antallet af 16-årige i regionen i 2016 forventes samlet set at stige med 1% i forhold til 2015. Der forventes en stigning i Trekantområdet (3%) og på Fyn (2%), mens tendensen er tilsvarende faldende i Sydvestjylland (-1%) og Sønderjylland (-3%). Fra 2015 og frem mod 2019 ventes antallet af 16-årige i Syddanmark at falde med i alt 5%, men her er der en stor forskel mellem Trekantområdet på den ene side (en lille stigning på 1%) og de øvrige tre områder på den anden side (6-7% fald).

  For Syddanmark samlet set forventes der overkapacitet på de almengymnasiale uddannelser i 2016, dels på baggrund af befolkningsfremskrivningen, dels ud fra en antagelse om en uændret søgefrekvens til de almengymnasiale uddannelser. Bilag 1 indeholder en oversigt over optagelseskapaciteten for næste skoleår (2016-2017) for de enkelte skoler.

  I forhold til 2016 kan der peges på to særlige problemstillinger i henholdsvis Vejle og Kolding, som uddybes i de følgende afsnit.

   

  Erfaringerne fra Vejle-området i 2015 og perspektivet for 2016

  Der blev indført et midlertidigt kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle i 2014, som havde til hensigt at beskytte to gymnasier (Grindsted Gymnasium og Tørring Gymnasium) i relativt tyndt befolkede egne.

  Erfaringerne fra kapacitetsloftet på gymnasierne i Vejle i 2014 var dels, at det kun fik betydning for Rosborg Gymnasium, dels at det ud fra de daværende regler havde en relativt begrænset effekt i forhold til formålet.

  Ud fra søgetallene i 2015 finder administrationen ikke belæg for, at der i løbet af det sidste års tid skulle være sket et skift i søgemønstret i retning af en øget søgning ind mod gymnasierne i Vejle fra unge i områderne omkring Vejle. Det er dog fortsat administrationens vurdering, at regionsrådet bør følge udviklingen tæt.

  Det Forpligtende Samarbejde for Trekantområdet har sendt en udtalelse til regionsrådet vedr. overvejelserne bag den udmeldte optagelseskapacitet i Trekantområdet for 2016 (bilag 2). Se i øvrigt bilag 3 for en uddybende beskrivelse af situationen i Vejle-området.

   

  Henvendelse fra Kolding Gymnasium angående ønsket kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium

  Kolding Gymnasium har, jf. vedlagte brev (bilag 4), anmodet regionsrådet om et kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium på 9 klasser mod den indmeldte optagelseskapacitet på 10 klasser. Kolding Gymnasium har i lighed med de forudgående år udmeldt en kapacitet på 7 klasser.

  Regionsrådet har efterfølgende modtaget en udtalelse fra Munkensdam Gymnasium (bilag 5).

  Et eventuelt kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium vil have en anden karakter end det tidligere kapacitetsloft i Vejle fra 2014, som havde til hensigt at beskytte to gymnasier i relativt tyndt befolkede egne. Et eventuelt kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium vil have til hensigt at påvirke balancen mellem to byområdegymnasier, som de senere år har oplevet en vidt forskellig udvikling i tilgangen af elever. I perioden 2012-2015 har Kolding Gymnasium oplevet et fald i optaget på stx på 15%, mens Munkensdam Gymnasium har oplevet en stigning på 26%. Munkensdam Gymnasium har derfor udvidet kapaciteten i de forgangne år, mens Kolding Gymnasium har haft ledig kapacitet.

  I 2015 havde Munkensdam Gymnasium oprindeligt udmeldt en kapacitet på 9 klasser mod Kolding Gymnasiums 7 klasser. Da ansøgertallene blev kendt i foråret 2015, valgte Munkensdam Gymnasium at udvide kapaciteten til 10 klasser upåagtet, at der på Kolding Gymnasium var ledig kapacitet på ca. 1,5 klasse. Ved den efterfølgende elevfordeling fik Kolding Gymnasium tilført 10 elever fra Munkensdam Gymnasium og endte dermed med en ledig kapacitet på ca. 1 klasse.

   

  Argumenter for og imod et kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium i Kolding

  Det er administrationens vurdering, at følgende forhold taler for et kapacitetsloft i Kolding:

  ·         De almene gymnasier indgår i forpligtende samarbejder, hvor de bl.a. skal samarbejde om lokal kapacitetsudnyttelse. Man kan argumentere for, at det ikke er hensigtsmæssigt at forøge kapaciteten ét sted, når der er ledig kapacitet et andet sted, blot 5 km derfra. Hertil kommer, at elevgrundlaget forventes uændret som følge af et uændret antal 16-årige i Kolding Kommune i 2016, og ud fra en antagelse om en uændret søgefrekvens til stx.

  ·         En udvidelse af kapaciteten kan føre til øget konkurrence om eleverne, og dermed anvendelse af økonomiske resurser på markedsføring og lignende i stedet for på undervisning af eleverne.

  ·         Kolding Gymnasium peger i deres henvendelse bl.a. på, at det i forbindelse med oprettelse af studieretninger og valghold ikke er uvæsentligt om elevgrundlaget er 6 eller 7 klasser, fordi man med 7 klasser i højere grad vil kunne tilgodese særligt de små studieretninger.

  Det er administrationens vurdering, at følgende forhold taler imod et kapacitetsloft i Kolding:

  ·         Den geografiske uddannelsesdækning er ikke truet, idet der her er tale om to byområdegymnasier.

  ·         Et kapacitetsloft vil indskrænke elevernes valgfrihed, idet et større antal elever forventeligt vil skulle fordeles fra Munkensdam Gymnasium til bl.a. Kolding Gymnasium. Et loft på 9 klasser ville i 2015 have resulteret i samlet set ca. 60 flytninger. Erfaringsmæssigt vælger ca. halvdelen af de fordelte elever at klage.

  ·         Munkensdam Gymnasium meddeler, at de vil kunne håndtere de 10 nye klasser inden for den eksisterende bygningskapacitet.

   

  Regionsrådets indberetning af optagelseskapacitet til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Vedlagt er et udkast til brev til ministeriet, der omhandler regionsrådets behandling af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2016 (bilag 6). Udover at indberette optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Region Syddanmark beskriver brevet også problemstillingerne vedrørende Rosborg og Rødkilde gymnasier i Vejle samt Kolding og Munkensdam gymnasier. Brevet skal sendes til ministeriet sammen med indberetningen af optagelseskapaciteten for 2016. 

  Erhvervsgymnasierne har også indberettet deres optagelseskapacitet for 2016. Tallene for erhvervsgymnasierne fremgår ligeledes af bilag 1.

  Sagen er blevet behandlet på møde i udvalget for regional udvikling og forretningsudvalget. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgenes beslutninger. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kolding Gymnasiums anmodning om et kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium ikke imødekommes, idet det vurderes, at den geografiske uddannelsesdækning ikke er truet, og den indmeldte optagelseskapacitet kan håndteres inden for den eksisterende bygningskapacitet.

  At regionsrådet tager den samlede optagelseskapacitet til efterretning.

  At godkende vedlagte forslag til brev til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. kapaciteten på gymnasierne 2016, hvori regionsrådet beslutning vedr. kapacitetsloft indarbejdes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-12-2015
   

  Udvalget indstiller til regionsrådet:

  At Kolding Gymnasiums anmodning om et kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium ikke imødekommes, idet det vurderes, at den geografiske uddannelsesdækning ikke er truet, og den indmeldte optagelseskapacitet kan håndteres inden for den eksisterende bygningskapacitet.

  At regionsrådet tager den samlede optagelseskapacitet til efterretning.

  At godkende vedlagte forslag til brev til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. kapaciteten på gymnasierne 2016, hvori regionsrådet beslutning vedr. kapacitetsloft indarbejdes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17942
  18. Justeringer i anvendelse af uddannelsespuljen ved realisering af handlingsplan 2016-17
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udarbejdes en ny handlingsplan for uddannelsesområdet for 2016-17. Regionsrådets uddannelsespulje på ca. 20 mio. kr. årligt anvendes til at realisere målsætningerne i handlingsplanen.

  På baggrund af erfaringerne med uddannelsespuljen i 2012-2015 lægges der op til en justering i anvendelsen af uddannelsespuljen, så midlerne skaber størst mulig effekt på de uddannelsespolitiske målsætninger. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale har de seneste fire år haft en fælles handlingsplan for uddannelsesindsatsen med udgangspunkt i regionsrådets 4-årige uddannelsesstrategi. Tilsvarende udarbejdes der med udgangspunkt i den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi en ny Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for uddannelsesindsatsen for 2016-2017.

  De sidste fire år er der gjort flere erfaringer med uddannelsespuljen. På baggrund af disse erfaringer lægges der op til en justering i anvendelsen af midlerne i forhold til følgende aspekter:

  • Fra temaer til en mere proaktiv tilgang.
  • Mere fokus på implementering af ny praksis.
  • Mere viden ind i projekterne.

  De tre aspekter og forslag til ændringer er uddybet i vedlagte notat.

  Justeringen i anvendelsen af uddannelsespuljen indebærer, at de to årlige ansøgningsrunder er åbne for alle gode projektidéer, der kan bidrage til realiseringen af mål og indsatser i handlingsplanen for 2016-17. Tidligere kunne gode idéer være udelukket, fordi de faldt udenfor temaet.

  Endvidere foreslås det, at administrationen i samarbejde med Syddansk Uddannelsesaftale, og i et løbende samspil med Udvalget for Regional Udvikling, er mere proaktive i forhold til at få samlet relevante parter til at håndtere konkrete udfordringer i forhold til mål og indsatser i handlingsplanen.

  Endelig foreslås følgende krav og kriterier:

  Krav

  Et projekt skal leve op til nedenstående krav for at komme i betragtning til regionsrådets uddannelsespulje:

  • At ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution.
  • At der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte).
  • At medfinansieringen er mindst 25% af de samlede udgifter.
  • At projektet bidrager til opfyldelsen af en eller flere af de fire strategiske målsætninger i Handlingsplan 2016–2017.
  • At projektet har udarbejdet en forandringsteori, der beskriver, hvordan projektets aktiviteter har effekt på en eller flere af de fire målsætninger.
  • At projektets indsats kan videreføres efter udløb af projektbevillingen. 

  Lever projektet op til ovenstående krav, vil det blive vurderet ud fra følgende kriterier.

   

  Kriterier

  • Projektets forventede effekter på målsætningerne.
  • I hvilken grad projektet bidrager til at realisere handlingsplanen 2016-17.
  • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne.
  • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og best practice.
  • I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter mv. formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

  Ovenstående indarbejdes i et samlet udkast til handlingsplan 2016-2017, som forelægges på et kommende regionsrådsmøde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende at uddannelsespuljen anvendes til realisering af mål og indsatser i handlingsplanen for 2016-17, således som foreslået vedr. ansøgningsrunder åbne for alle gode projektideer, proaktiv tilgang og de opstillede krav og kriterier.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-12-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/20835
  19. Nye bærende principper for indsatsen over for jordforurening – behandling af høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
   

  De nye bærende principper for prioritering af indsatsen over for jordforurening har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet høringssvar fra fem kommuner og et vandforsyningsselskab. Derudover har der været afholdt høringsmøde med deltagelse af 11 kommuner, 6 vandforsyninger og Naturstyrelsen.

  Administrationen fremlægger forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af de bærende principper, som skal danne baggrund for den kommende strategi for regionens indsats fra 2017.

  Der er indkommet høringssvar til samtlige forslag til nye bærende principper. Der foreslås justeringer i 5 af de 8 principper. For to principper foreslås en tekstmæssig præcisering. For tre principper foreslås en justering med baggrund i forhold, som regionen er blevet gjort opmærksom på i høringssvarene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 22. juni 2015 at sende forslag til nye bærende principper for den fremadrettede indsats over for jordforurening (”Revision af regionens strategi for jordforureningsindsats. Høring af nye bærende principper”) i høring i 8 uger. Den offentlige høring er nu afsluttet, og administrationen fremlægger forslag til behandling af de indkomne høringssvar.

  ”Revision af regionens strategi for jordforureningsindsats. Høring af nye bærende principper” indeholder det overordnede prioriteringsprincip og syv principper for regionens grundvandsbeskyttede indsats.

  Indkomne høringssvar og behandling

  Regionen har modtaget høringssvar fra fem kommuner og et vandforsyningsselskab – Assens, Billund, Nyborg, Svendborg og Vejen samt Nyborg Forsyning & Service A/S. Høringssvarene er gengivet i notatet ”Forslag til nye bærende principper for indsatsen over for jordforurening – Behandling af høringssvar” (vedlagt som bilag) sammen med administrationens forslag til besvarelse.

  Der foreslås justeringer af i alt 5 principper. Der foreslås tekstmæssige justeringer i to principper:

   

  Det overordnede princip:

  Regionens opgave efter jordforureningsloven er bl.a. at beskytte grundvandet mod forurening, men den offentlige indsats skal kun rettes mod det grundvand, som anvendes til drikkevand i dag (indvindingsoplande) eller som skal kunne anvendes til drikkevand i fremtiden.

  Administrationen foreslår en præcisering af ordet ’grundvandsindsatsområder’, således at det tydeligt fremgår, at regionens indsats sker i ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser” (OSD) og indvindingsoplande.

  Princip - stoftyper

  Administrationen foreslår en præcisering af, at en risikovurdering sker i forhold til hele grundvandsressourcen og ikke blot til den enkelte vandforsyning, samt en præcisering af hvilke stoffer, der anses for de mest grundvandstruende – højmobile, svært nedbrydelige stoffer.

  Der foreslås større justeringer i tre principper:

   

  Princip – fremtidsperspektiv:

  Administrationen foreslår en tydeliggørelse af, at regionen altid har en forudgående dialog med kommuner og vandforsyninger, inden det besluttes at nedprioritere en indsats over for jordforureninger med baggrund i f.eks. en vandforsynings fremtidsperspektiv.

  Ny formulering af princip:

  - at nedprioritere indsatsen hvor den på længere sigt ikke giver mening. En sådan beslutning tages aldrig uden en forudgående dialog med kommuner og vandforsyninger.

   

  Princip - pesticidpunktkilder

  Administrationens foreslår, at regionens rolle præciseres, og at ordet ’medejerskab’ udgår af princippet, fordi der er meget stor forskel på de enkelte kommuners forståelse af, hvad ’medejerskab’ kræver. Derfor foreslås ordlyden ændret til ’samarbejde’.

  Ny formulering af princip:

  - at opprioritere en indsats rettet mod pesticidpunktkilder, hvor regionens indsats udgør en væsentlig del af den samlede grundvandsbeskyttende indsats i området, og hvor indsatsen kan ske i samarbejde med øvrige aktører i området. 

  Princip – manglende alternativ vandforsyning

  Administrationen foreslår, at sætningen ’Dette er uafhængig af andre aktørers indsats’ udgår af princippet, idet regionens prioritering af indsatsen altid vil bero på en konkret vurdering.

  Ny formulering af princip:

  - at områder, hvor det er vanskeligt at finde nyt godt grundvand, hvis den bestående forsyning ødelægges, også skal prioriteres.

  De vedtagne, 8 bærende principper vil danne grundlaget for det forslag til jordforureningsstrategi, gældende fra 2017, som skal udarbejdes i den kommende periode og herefter udsendes i høring.     

  Det foreslås, at udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer bemyndiges til at sende forslag til jordforureningsstrategi i høring. Efter høringsperioden udarbejdes endeligt forslag til strategi, der forelægges regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de otte principper, inklusiv de foreslåede justeringer som følge af høringsprocessen, godkendes.

  At udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer bemyndiges til at sende forslag til jordforureningsstrategi i høring. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-12-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21004
  20. Afrapportering fra studietur til Silicon Valley november 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Afrapportering fra studietur til Silicon Valley med fokus på sundhedsinnovation og erhvervsmæssig vækst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Medlemmer af regionsrådet, herunder medlemmer af innovationsudvalget, deltog i perioden 1. - 6. november 2015 i en studietur til Silicon Valley.

  Formålet med turen var at få øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet, dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv. Studieturen skulle bidrage til arbejdet med sundhedsinnovation, og havde fokus på de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation samt innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang, herunder gode rammevilkår for venture kapital.

  Besøget gav deltagerne indblik i, hvad der driver og understøtter innovation i Silicon Valley, gav ny inspiration til innovationsindsatsen og skabte kontakt til relevante samarbejdspartnere. 

  I forhold til økonomien, så ligger de faktiske udgifter til turen under det budgetterede.

  Program er vedlagt som bilag. Afrapportering fra studieturen til Silicon Valley 2015 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-12-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/24697
  21. Afrapportering - Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffers studietur til Sjælland og Hovedstadsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer var på studietur til Sjælland og Hovedstadsområdet den 23. - 25. september 2015. Studieturen havde til formål at indsamle konkret inspiration til udvalgets arbejde med innovation og øvrige arbejde med jordforurening og råstoffer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For at indsamle konkret inspiration til udvalget for miljø, jordforurening og råstoffers arbejde med innovation samt øvrigt arbejde med jordforurening og råstoffer var udvalget på studietur til Sjælland og hovedstadsområdet den 23. - 25. september 2015. Programmet vedrørte alle opgaver, der er tillagt udvalget.

  Dag 1: Onsdag den 23. september 2015

  Første programpunkt på studieturen var underskrivelse af partnerskabsaftale om grundvandsbeskyttelse i Odense V mellem Odense Kommune, Vandcenter Syd og Region Syddanmark. Formålet er bl.a. at styrke, koordinere og effektivisere den fælles grundvandsbeskyttelse. Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i både 2015 og 2016 til arbejdet med at udbrede forsøget med formelle partnerskabsaftaler.

  Om eftermiddagen besøgte udvalget Region Sjælland for at se på reetablering af et tidligere graveområde – Hedeland Naturpark - og for at drøfte arbejdet med råstofplanlægning med Region Sjællands Udvalg for trafik, klima og ressourcer.

  Dagens program sluttede med et besøg på Københavns Rådhus.

  Dag 2: Torsdag den 24. september 2015

  Efter ordinært udvalgsmøde om formiddagen besøgte udvalget Nordhavnen i Københavns Havn. Temaet for besøget var ”Byudvikling og forurenede grunde i hovedstaden”. Nordhavnen er et af de tidligere havnearealer, der er under omdannelse til en blandet by- og erhvervsbydel med rekreative muligheder. Repræsentanter fra Københavns Kommunes afdeling Jord og Affald viste rundt og fortalte om de særlige forureningsproblemer på det gamle havneområde.

  Dag 3: Fredag den 25. september 2015

  Dagens første besøg var hos Region Hovedstaden, hvor repræsentanter fra regionen præsenterede Region Hovedstadens Innovationsgarage, regionens plan for jordforureningsindsatsen og råstofplanlægning m.v.

  Studieturen blev afsluttet med et besøg på DTU Miljø, hvor der blev fortalt om forskning, samarbejde og innovation på jordforureningsområdet på DTU.

  Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 22. oktober 2015 indtryk, opnåede erfaringer og inspiration på studieturen. Udvalget fandt, at studieturen var særdeles veltilrettelagt og velgennemført. Studieturen har givet udvalget ny viden og inspiration til udvalgets arbejde med innovation samt øvrigt arbejde med jordforurening og råstoffer og understregede vigtigheden af et bredt samarbejde.

  Uddybende affrapportering af studieturen og program er vedlagt.

  Regnskabet for studieturen er afsluttet, og der er ikke sket overskridelse i forhold til det anslåede budget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-12-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/53358
  22. Danske Regioners generalforsamling 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal drøfte, om man ønsker at stille forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioners generalforsamling 2016 bliver afholdt torsdag den 7. april på Centralværkstedet i Aarhus.

  Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 25. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Punktet blev drøftet. Der blev desuden orienteret om, at Danske Regioner afholder en konference den 6. april fra kl. 13. Der vil således blive arrangeret en middag for deltagende regionsrådsmedlemmer onsdag aften, og der vil være mulighed for overnatning.


  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Punktet blev drøftet.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 15/53356
  23. Orienterende regionsrådsmøder 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsformanden har stillet forslag om afholdelse af orienterende regionsrådsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsformanden har stillet forslag om, at der i 2016 etableres kvartalsvise orienterende regionsrådsmøder, hvor forskellige emner tages op.

  Formålet med møderne er at skabe forankring og sammenhæng og give rum til fordybelse.

  Der er i januar måned indkaldt til et orienterende møde om besparelsesforslagene, og medlemmer af regionsrådet opfordres til at henvende sig til regionsrådsformanden med forslag til emner, der kan tages op på møderne. Regionsrådsformanden beslutter, hvilke emner der bliver behandlet.

  Der vil blive givet orientering fra relevante interne og eksterne oplægsholdere, og der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion undervejs.

  Møderne har alene en orienterende karakter, og der vil derfor ikke være mødepligt, og der kan ikke træffes beslutninger under møderne.

  Det foreslås, at der fastsættes 4 mødedatoer i 2016. Møderne bliver på ca. 2 timers varighed og placeres på hverdage fra kl. 17-19.

  Overordnet oversigt over placering af mødedatoer:

  1.       Orienteringsmøde

  13. januar 2016, kl. 17.00-19.30

  2.       Orienteringsmøde

  April 2016

  3.       Orienteringsmøde

  August 2016

  4.       Orienteringsmøde

  November 2016

  Der vil blive serveret let forplejning under møderne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der i 2016 afholdes orienterende regionsrådsmøder i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   


  Sagsnr. 16/170
  24. Deltagelse i Folkemøde 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark har tradition for at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det indstilles, at retningslinjerne for årets deltagelse i Folkemødet godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der afholdes Folkemøde den 16. - 19. juni 2016 i Allinge på Bornholm. Det planlægges, at regionsrådet ligesom tidligere år får mulighed for at deltage. Der er af hensyn til det begrænsede antal overnatningsmuligheder allerede på nuværende tidspunkt reserveret værelser i Rønne.

  I 2015 var der forskellige overvejelser i forhold til deltagelsen i Folkemødet, herunder baggrunden og formålet med deltagelsen for det enkelte regionsrådsmedlem. På den baggrund lægges op til en drøftelse af formålet og omfanget af regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2016.

  Som inspiration til drøftelserne er de øvrige regioner blevet forespurgt om deltagelsen i Folkemødet, herunder håndteringen af transport til og fra mødet, samt under mødet.

  • De øvrige regioner giver deres regionsrådsmedlemmer mulighed for at deltage i mødet. Én region har af økonomiske årsager begrænset adgangen til deltagelse, så hvert regionsrådsmedlem må deltage 2 gange i hver valgperiode.
  • To regioner har frit valg af rejseform til Folkemødet, mens to regioner henviser til benyttelse af et chartret direkte fly. Hvis anden transportform benyttes, og denne overstiger prisen for det chartrede fly, så refunderes kun op til flyprisen.
  • I forhold til transport rundt på øen refunderer én region alene bustransport, mens en anden kun tilbyder leje af cykler. En tredje henstiller til, at man benytter bustransport rundt på øen.
  • De fleste andre regioner tilbyder morgenmad på hotellet og har tilbud om fælles aftensmad.
  • En enkelt region udbetaler kun tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i arrangementer torsdag og fredag.

  Det kan oplyses, at der ikke i Region Syddanmark har været fastsat begrænsninger i forhold til deltagelse eller transport. Der har været tilbud om morgenmad på hotellet, men der har ikke været arrangeret fælles aftensmad. Der er blevet udbetalt tabt arbejdsfortjeneste ud fra en konkret vurdering af, hvilke arrangementer der var omfattet af reglerne for udbetaling.

   I 2015 deltog 9 regionsrådsmedlemmer og Region Syddanmark havde i den forbindelse udgifter for ca. 127.000 kr. Det bemærkes, at der pga. valget indkom to afbud så sent, at flybilletterne ikke kunne afbestilles.

  I 2016 betales 3.300 kr. pr. deltager for overnatning i enkeltværelse fra 16. – 19. juni på et hotel i Rønne.

  Der kan desuden oplyses følgende priser for transport tur/retur med henholdsvis tog og fly (priserne er baseret på sidste års rejser):

  Tog tur/retur (Vejle/København):

  ca. 800 kr.

  Fly tur/retur (Billund/Bornholm):

  ca. 2.700 kr. / ca. *4.000 kr.

  Fly tur/retur (København/Bornholm):

  ca. 2.000 kr.

  *hvis der bestilles en flybillet med øget fleksibilitet i forhold til ændring af tidspunkt/ afbestilling bliver prisen ca. 4.000 kr.

  På baggrund af drøftelserne i forretningsudvalget foreslås følgende retningslinjer for regionsrådsmedlemmers deltagelse i Folkemøde 2016:

  -  Regionen bestiller og betaler for overnatning under Folkemødet.

  -  Regionen betaler for transport til Folkemødet, idet der maksimalt betales for den højeste pris for en flybillet uden fleksibilitet. Eventuelt større udgifter til transport til Folkemødet afholdes af det enkelte regionsrådsmedlem.

  -  Der henstilles til, at man anvender bustransport under selve Folkemødet.

  -  Der udbetales kun tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i relevante arrangementer torsdag og fredag.

  Det kan desuden oplyses, at der i forbindelse med Folkemødet arbejdes med to fællesregionale debatarrangementer i Danske Regioners telt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At retningslinjerne for regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemøde 2016 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2016
   

  Punktet blev drøftet. Administrationen udarbejder et forslag til retningslinjer på baggrund af forretningsudvalgets drøftelser, herunder om transport til og under Folkemødet, om begrænsning i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og betaling af udgifter til overnatning.

  Marianne Mørk Mathiesen, Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Liberal Alliance (Marianne Mørk Mathiesen) stillede ændringsforslag om, at et regionsrådsmedlem maksimalt måtte deltage 2 gange i Folkemødet i løbet af én valgperiode.

  Liberal Alliance (Marianne Mørk Mathiesen) stemte for ændringsforslaget, mens 39

  stemte imod.

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

  39 stemte herefter for indstillingen, mens Liberal Alliance (Marianne Mørk Mathiesen) stemte imod.

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.
   


  Sagsnr. 15/598
  25. Udpegning af ny politisk repræsentant til Vanguard Initiativet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsformand Stephanie Lose ønsker sig fritaget for hvervet som politisk repræsentant i Vanguard Initiativet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsformand Stephanie Lose blev den 23. marts 2015 udpeget som politisk repræsentant til Vanguard Initiativet.

  Stephanie Lose har imidlertid meddelt, at hun ønsker sig fritaget for hvervet. Ønsket begrundes med, at hun i juni 2015 blev valgt som ny regionsrådsformand.

  Valg til et hverv gælder som udgangspunkt for hele valgperioden. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage dette for hverv for resten af perioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådsformand Stephanie Lose fritages for hvervet som politisk repræsentant til Vanguard Initiativet.

  At gruppen meddeler hvem, der overtager hvervet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Gruppen meddelte, at Karsten Uno Petersen overtager hvervet som politisk repræsentant til Vanguard Initiativet.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  26. LUKKET - opsigelse af driftsoverenskomst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  27. LUKKET - salg af arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  28. LUKKET - ansættelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr. 15/36673
  29. Udskiftning af medlem i udvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Mikkel Andersen ønsker sig fritaget for hvervet som medlem af ligestillingsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Mikkel Andersen er tidligere i denne valgperiode blevet udpeget til ligestillingsudvalget.

  Mikkel Andersen har imidlertid meddelt, at han ønsker sig fritaget for hvervet pr. 1. februar 2016 på grund af varetagelse af andre opgaver.

  Valg til et udvalg gælder som udgangspunkt for hele valgperioden. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage dette for hverv for resten af perioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads.

  Såfremt anmodningen fra Mikkel Andersen imødekommes, har gruppen meddelt, at Vibeke Syppli Enrum indtræder i ligestillingsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådsmedlem Mikkel Andersen fritages for hvervet som medlem af ligestillingsudvalget pr. 1. februar 2016.

  At regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum indtræder som nyt medlem af ligestillingsudvalget pr. 1. februar 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 16/2391
  30. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum, der forventer at være fraværende i en forventet periode på over en måned.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten, har meddelt, at hun vil være fraværende i en forventet periode på over en måned fra den 23. februar 2016 af helbredsmæssige årsager og udlandsophold.

  Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2 indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine regionale hverv af f.eks. helbredsmæssige årsager i en periode af mindst en måneds varighed. Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Vibeke Syppli Enrum er af regionsrådet udpeget til at være medlem af forretningsudvalget og udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  Ifølge § 28, stk. 2 i styrelsesloven kan gruppen bestemme om der midlertidigt skal indsættes en anden i udvalgene.

  Gruppen har meddelt, at såfremt anmodningen fra Vibeke Syppli Enrum imødekommes, besættes pladsen i forretningsudvalget af Mikkel Andersen og pladsen i udvalget for dansk-tysk samarbejde besættes af Andreas Lund Andersen.

  Såfremt anmodningen fra Mikkel Andersen imødekommes, jf. punktet om udskiftning af medlem i udvalg, vil Vibeke Syppli Enrum være medlem af ligestillingsudvalget pr. 1. februar 2016. Gruppen har meddelt, at Andreas Lund Andersen besætter denne plads under Vibeke Syppli Enrums fraværsperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum er til stede.

  At 1. stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste, Andreas Lund Andersen indkaldes som stedfortræder for Vibeke Syppli Enrum fra den 23. februar 2016, og så længe hun er forhindret i at varetage sit regionale hverv af helbredsmæssige årsager og udlandsophold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum og Andreas Lund Andersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Ulrik Sand Larsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

   


  Siden er sidst opdateret 26-01-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring