Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Clip-Rens, Rødekro

Fladhøjvej 1, Rødekro


Sønderjyllands Amt gennemførte i 2006 en oprensning af en kraftig forurening med PCE (perchlorethylen) på et tidligere renseri i Rødekro. PCE er siden 1960’erne anvendt på renseriet som renserikemikalie. Amtet har desuden gennemført undersøgelser af forureningens spredning i grundvandet. I forbindelse med strukturreformen overtog og videreførte Region Syddanmark disse opgaver. Desuden holder regionen øje med udviklingen af forureningen i grundvandet.

Udvaskning af restforurening til grundvandet
Mere end 95 % af PCE-forureningen på Fladhøjvej 1 blev fjernet ved oprensningen svarende til i alt ca. 2000 kg PCE. Den lille rest af forureningen, der fortsat ligger på grunden, udvaskes langsomt til grundvandet. Det er beregnet, at der inden oprensningen på grunden blev udvasket ca. 106 kg PCE om året. Et halvt år efter at oprensningen blev afsluttet (juli 2007) viste målinger, at udvaskningen var reduceret til ca. 4 kg PCE om året. I april 2008 var udvaskningen faldet yderligere til ca. 1,5 kg PCE om året. Udvaskningen til grundvandet er dermed faldet med ca. 98 %.

I efteråret 2010 har regionen foretaget endnu en måling af udvaskningen fra restforureningen på grunden. Resultatet forelå forår 2011, og beregningerne viste, at den årlige udvaskning fra det oprensede område nu var reduceret til under 1 kg PCE/år, svarende til en samlet reduktion i udvaskningen, den såkaldte flux, på 99 - 99,5 %.

Moniteringen i 2014 bekræftede billedet fra 2010, idet en påvirkning af fanen fra oprensningen af kildegrunden i 2006 har kunnet spores i endnu større afstand i nedstrøms retning bort fra kildegrunden. Yderst i fanen ses fortsat tegn på yderligere spredning af nedbrydningsprodukter. Den samlede forureningsmasse i fanen er aftagende. Det er dog ikke ud fra de foreliggende resultater muligt at forudsige, om naturlig nedbrydning med tiden kan føre til komplet fjernelse af forureningen.

Se evt. link til kopi af moniteringsrapporterne fra 2010 og 2014, udgivet hhv. 2011 og 2015.

Fanen af forurening i grundvandet
For at følge udviklingen af forureningsfanen i grundvandet tager regionen prøver af grundvandet fra en række boringer syd for Fladhøjvej 1, som er den vej grundvandet strømmer. Denne monitering af fanen foregår én gang om året, idet der cirka hvert 3. år gennemføres en mere omfattende moniteringsrunde.

Resultatet af moniteringen i 2010 viste, at koncentrationen af forurening som forventet falder kraftigt i den del af fanen, der ligger nærmest Fladhøjvej 1. De faldende koncentrationer skyldes, at der efter oprensningen udvaskes mindre, og at der dermed transporteres mindre forurening med grundvandet end før oprensningen. Desuden har den kraftige opvarmning i oprensningsområdet frigivet organisk stof, hvilket har stimuleret en bakteriel nedbrydning af PCE til nedbrydningsprodukter

I den yderste del af fanen – syd for ringvejen – måles der svagt stigende koncentrationer. Det betyder, at den ydre del af fanen stadig bevæger sig fremad. Der er dog meget lave koncentrationer, der er målt i denne del af fanen, der her udelukkende består af nedbrydningsprodukter. 

Seneste målerunde er foretaget efterår 2010, og resultaterne vil foreligge i slutningen af 2010.

Monitering, Clip Rens, Rødekro 2010
Prøvetagning af grundvandsprøve til kemisk analyse samt pejling af grundvandsspejlet i moniteringsboring. Rise Kirke ses i baggrunden. Foto Region Syddanmark.

Den årlige monitering er planlagt at skulle fortsætte frem til 2016. Regionen vil på baggrund af de indsamlede erfaringer fra moniteringen tage stilling til, om der er behov for en eventuel efterfølgende oprensning af dele af forureningsfanen.

Forureningen kommer fra et tidligere renseri
Forureningen stammer fra et større tøj- og skindrenseri. Det nedlagte renseri brugte opløsningsmidlet perchlorethylen (PCE) til at rense tøjet, og forureningen skyldes spild, der er opstået i forbindelse med driften.

Vandværksvandet er ikke truet af forureningen
Regionen har som nævnt undersøgt forureningen, som i årenes løb er blevet spredt med grundvandet bort fra renserigrunden. Det vurderes, at op til 1½ tons forurening er opløst og spredt i grundvandet. Forureningsfanen i grundvandet strækker sig ud til en afstand på mere end 2 km væk fra grunden og til ca. 70 meters dybde. Ca. halvvejs ændrer forureningen karakter, idet den oprindelige forurening med PCE efterhånden afløses af nedbrydningsprodukter af PCE, idet der foregår en naturlig, delvis nedbrydning af PCE. Der er dog ikke tale om en fuldstændig nedbrydning, hvorfor der sker en ophobning af nedbrydningsprodukter.  I alt er ca. 1 million kubikmeter grundvand påvirket af forureningen.

Det er dermed et meget stort volumen af grundvand, der er forurenet. Risikovurderingen viser dog, at mens grundvandsressourcen i området er forurenet, er drikkevandsforsyningen i området (Rødekro og Rise vandværker) ikke truet af forureningen, fordi de grundvandsressourcer, som vandværkerne henter sit drikkevand fra, ikke er direkte berørt af forureningsfanen.

Boliger og institutioner er ikke truet af forureningen
Dampe fra det forurenede grundvand kan sive op gennem jorden og ind i huse, der ligger ovenover. Den del af fanen, der er kraftigst forurenet, løber under plantagen syd for Fladhøjvej 1, det vil sige under et område, der ikke er bebygget. Forureningskoncentrationen aftager med afstanden fra renserigrunden, samtidig med af fanen dykker ned i dybereliggende sandlag,

I denne resterende del af fanen har Sønderjyllands Amt og Rødekro Kommune foretaget undersøgelser af afdampningen i flere bebyggede områder. Det drejer sig om Fladhøjskolen, Kastanjevej samt den nordlige del af Egeparken. Ingen af områderne havde problemer med afdampning til indeklimaet.

Sådan fjernede amtet forureningen
Sønderjyllands Amt satte i efteråret 2006 fem gigantiske kedler over for at koge vand. Dampen fra kedlerne skulle presse og koge den massive forurening med giftige opløsningsmidler ud af jorden og grundvandet. Målet var at sikre store mængder værdifuldt grundvand og dermed de fremtidige indvindingsmuligheder for drikkevand i Rødekro-området.

Langt størstedelen af forureningen lå indenfor et område på 1.000 m2 under renserigrunden. Det var derfor her, kræfterne blev sat ind. Et kompliceret dampanlæg blev bygget og taget i brug for at løse opgaven.

Oversigtsbillede, Clip Rens, Rødekro 2006
Fotoet viser opbygningen af det store og komplicerede oprensningsanlæg. Foto: Kim R. Jensen, Arkil A/S

Ved hjælp af en række boringer blev dampen presset ned i undergrunden og dannede til sidst én stor dampboble til ca. 12 meters dybde. Dampen fik forureningen til at fordampe, hvorefter den gennem andre boringer kunne suges op og opsamles i et rensefilter. I alt ca. 10.000 kubikmeter af den værst forurenede jord og grundvand blev på den måde renset.

Oprensningen blev afsluttet med succes kort før jul 2006. Det var målet, at anlægget skulle fjerne mindst 90 % af forureningen indenfor oprensningsområdet, men det er beregnet, at mere end 95 % af forureningen indenfor området er fjernet.

Fra 1. januar 2007 overtog Region Syddanmark opgaven og afsluttede arbejdet på renserigrunden.


Siden er sidst opdateret 08-09-2015.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |